مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات باستان شناسی بخش 4

در این قسمت  لغات باستان شناسی بخش 4 عرضه شده است.

 

لغات باستان شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات باستان شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات باستان شناسی - ایران ترجمه

لغات باستان شناسی بخش 4
آرامگاه چندحجره‌ای
 multi-chambered tomb
تدفین چندتایی
 multiple burial/ collective burial/ collective tomb
گور چندتایی
 multiple grave
گور دالان‌دار چندحجره‌ای
 multiple passage grave
مومیایی کردن
 mummification
مومیایی
 mummy
برچسب مومیایی
 mummy label
مومیایی‌نقاب
 mummy mask/ mummy portrait
نام‌سنگ
 namestone
شهر مردگان
 necropolis
استخوان‌غار
 ossuary cave
استخوان‌خانه
 ossuary/ osteotheke
گور پاره‌بسامان
 partial articulated burial/ mutilated burial
تدفین بخشی
 partial burial
گور دالان‌دار
 passage grave/ passage tomb
حصارسنگ
 peristalith
گورچال
 pit grave
فرهنگ گورچالی
 Pit-Grave culture/ Pit Grave culture,Yamnaya culture/ Yamnaya Kultura (ru.)
تابوت تخته‌ای
 plank coffin
تدفین سکویی
 platform burial
آرامگاه سکویی
 platform tomb
بازتدفین آتش‌سپرده
 post-cremation burial/ secondary cremation
تدفین پیش‌هنگام
 premature burial
تدفین اولیه
 primary burial/ primary inhumation/ simple burial/ complete inhumation/ fleshed burial/ intombment
آتش‌سپاری در گور
 primary cremation
تدفین دمر
 prone burial
گور بازبسامان
 rearticulated burial/ false extended burial/ placed bone burial
بازتدفین
 reburial
یادگاره
 relic
درج یادگاره
 reliquary
سردیس تدفینی
 reserve head
تدفین زانوبرگشته
 reversed knee flexed burial/ backwards flexed burial/ kneeling burial/ semi-extended burial/ prostrate burial
سنگ‌چین حلقه‌ای
 ring cairn/ ring barrow
آرامگاه صخره‌ای
 rock-cut tomb/ sepulture
گورستان شاهی
 Royal Cemetery
تدفین هم‌جنس
 same-sex burial
تابوت‌دان
 sarcophagus
تدفین‌های اقماری
 satellite burials
تدفین داربستی
 scaffold burial/ scaffold grave/ tree burial
تدفین پسین
 secondary burial
تدفین ثانویه
 secondary burial/ secondary inhumation/ second burial/ second funeral
وریادگاره
 secondary relics
گور چندبخشی
 segmented cist
گور نیم‌بسامان
 semi-articulated burial/ articulated fragment/ burial of parts
تدفین نیم‌خمیده
 semi-flexed burial/ gently flexed burial/ lossely flexed burial/ semi-crouched burial/ half flexedburial/ slight hocker burial/ open flexure burial
گور چاهی
 shaft grave/ shaft tomb
آرامگاه حجره‌ای چاهی
 shaft-and-chambered tomb
واسپارش تکمرحله‌ای
 simple disposal
گور دالان‌دار کوچک
 simple passage grave
تدفین تکی
 single burial
آرامگاه تک‌حجره‌ای
 single-chambered tomb
تابوت گیوه‌ای
 slipper-shaped coffin
وجهه اجتماعی
 social persona/ public image
آرامگاه پله‌ای
 step tomb
گور پله‌ای
 stepped grave
رگه
 stratum
تدفین طاق‌باز
 supine burial
هواسپاری
 surface disposal/ earth burial/ aerial burial/ sky burial
تدفین امانی
 temporary burial/ provisional burial
آرامگاه کندویی
 tholos tomb/ beehive tomb
تدفین تمام‌خمیده
 tightly-flexed burial/ embryonic burial/ closely-flexed burial/ extreme hocker burial/ fully-flexed burial/ sharply-flexed burial
گورالوار
 timber grave
فرهنگ گورالواری
 Timber-Grave culture/ Timber Grave culture/ Srubnaya culture/ Srubnaya Kultura (ru.)
آرامگاه
 tomb
حجره آرامگاهی
 tomb chamber
برج آرامگاهی
 tomb tower/ tower tomb
تابوت کنده‌ای
 tree-trunk coffin/ monoxylous coffin
فرهنگ گورپشته‌ای
 Tumulus culture,Tumulus Bronze Age,Tumulus period
گورپشته
 tumulus/ round barrow
تدفین همبر
 twin burial
گور بی‌توشه
 unaccompanied burial
بیخاکستردان‌سپاری
 unurned cremation
گورستان شهری
 urban cemetery
خاکستردان‌سپاری
 urned cremation
زنده‌گور
 vivisepulture
گور جنگاور
 warrior burial
تابوت حصیری
 wicker coffin
نشانه
 sign
جامعه‌شناسی کاربردی
 applied sociology
سرمایه‌داری
 capitalism
سرمایه‌دار
 capitalist
مکتب جامعه‌شناسی شیکاگو
 Chicago School/ Chicago sociology
آگاهی طبقاتی
 class consciousness
جامعه‌شناسی بالینی
 clinical sociology
پادفرهنگ
 counter-culture/ contra-culture
ماده‌گرایی فرهنگی
 cultural materialism
نسبی‌گرایی فرهنگی
 cultural relativism
فرهنگ
 culture
مکتب فرهنگ و شخصیت
 Culture and Personality School
اشاعه
 diffusion
اشاعه‌گرایی
 diffusionism
تقسیم کار
 division of labour
تقسیم کار خانگی
 domestic division of labour
برابرگرایی
 egalitarianism
کارکردگرایی
 functionalism
ماده‌گرایی تاریخی
 historical materialism
تاریخ‌گرایی
 historicism
ماده‌گرایی
 materialism
نظریه سازمان‌ها
 organisation theory
فرهنگ سازمانی
 organisational culture
شرق‌گرایی
 orientalism
جامعه‌شناسی پدیدارشناختی
 phenomenological sociology
نسبی‌گرایی
 relativism
شمن
 shaman
شمن‌گرایی
 shamanism
شمنی
 shamanistic
سرمایه اجتماعی
 social capital
اقلیت اجتماعی
 social minority
تحرک اجتماعی
 social mobility
علوم اجتماعی
 social sciences
اجتماعی شدن
 socialisation/ socialization
اجتماعی کردن
 socialisation/ socialization
جامعه
 society
جامعه‌شناس
 sociologist
جامعه‌شناسی
 sociology
جامعه‌شناسی سازمان‌ها
 sociology of organisations
جامعه‌سنجی
 sociometry
کارکردگرایی ساختاری
 structural functionalism
خرده‌فرهنگ
 subculture
جامعه‌شناسی شهری
 urban sociology
جامعه‌شناسی انسان‌گرا
 humanistic sociology
جامعه‌شناسی روستایی
 rural sociology
کمونیسم
 communism
کمونیست
 Communist
کمونیستی
 communist
سازمان
 organisation
مرحله
 phase
ناهمگون شدن
 dissimilate
ناهمگون‌شده
 dissimilated
ناهمگونی
 dissimilation
لهجه
 accent
مردم‌شناسی زبان
 anthropological linguistics
زبان‌شناسی تطبیقی
 comparative linguistics
زبان‌شناسی توصیفی
 descriptive linguistics
زبان‌شناسی درزمانی
 diachronic linguistics
زبان‌شناسی قومی
 ethnolinguistics
لهجه جغرافیایی
 geographical accent
زبان‌شناسی تاریخی
 historical linguistics
لهجه محلی
 regional accent
لهجه اجتماعی
 social accent
زبان‌شناسی اجتماعی
 sociolinguistics
گونه
 variety
قیاسی
 analogical
قیاس
 analogy
گونه سبکی
 genre
نشانه‌شناسی
 semiotics/ semiology
زبان‌شناسی متن
 text linguistics
تک‌نگاره‌گونه
 allograph
ریشه‌شناختی
 etymological
ریشه‌شناسی
 etymology
ریشه
 etymon
ریشه‌شناسی عامیانه
 folk etymology
نگاره‌شناسی
 graphetics
هم‌نگاره
 homograph
هم‌نگاری
 homography
لغت‌شناس
 philologist
تصویرنگاشت
 pictograph/ pictogram
تصویرنگاشتی
 pictographic
تصویرنگاری
 pictography
زبان‌شناسی جغرافیایی
 geographical linguistics/ areal linguistics
آوانوشت
 phonetic transcription
آوانویسی
 phonetic transcription/ narrow transcription/ transcription
آوانگاشت
 phonograph/ phonogram
آوانگاشتی
 phonographic
آوانگاری
 phonography
ترانوشت
 transcription
ترانویسی
 transcription
بادرفت
 loess
ساختار رسوبی
 sedimentary structure
عصر
 age
زیردوره
 subperiod/ sub-period
دوره
 period
دیوان‌سالاری
 bureaucracy
دیوانی
 bureaucrat
خودکامه
 despot
خودکامه
 despotic
خودکامگی
 despotism
ایدئولوژیکی
 ideological/ ideologic
ایدئولوژی
 ideology
پرولتاریایی
 proletarian
پرولتاریا
 proletariat
سوسیالیسم
 socialism
سوسیالیست
 Socialist
سوسیالیستی
 socialist/ socialistic
جدانژادی
 apartheid
همباشی
 cohabitation
همزیستی مسالمت‌آمیز
 peaceful coexistence
نظریه سامانه
 systems theory
خودمختاری
 autonomy
حکومت
 government/ state
ملت
 nation
حکومت مطلقه
 absolute government
مردم‌سالاری
 democracy
حکومت مقید
 limited government
جامعه چندگانه
 plural society
حکومت‌محوری
 statism
امیرنشین
 emirate
تاج‌بخش
 king maker
پادشاهی
 kingdom
نظام ریش‌سفیدی
 pre-state political system
شاهزاده‌نشین
 principality
شیخ‌نشین
 sheikhdom
سلطان‌نشین
 sultanate
ملت دولتجو
 non-state nation
حکومت یکپارچه
 unitary state/ unitary government
نظریه منطق آشوب
 chaos theory
سلطه
 dominance/ domination
حکومت‌پذیری
 governability
حکومت‌داری
 governance
جنبش پسارفتارگرایی
 postbehavioural movement
سال‌نگار
 annalist
سال‌نگاشت
 annals
نسخه‌نگار
 bibliographer
نسخه‌نگاری
 bibliography
رویدادنامه
 chronicle
رویدادنگار
 chronicler
نسخه‌شناختی
 codicological/ manuscriptological
نسخه‌شناس
 codicologist/ manuscriptologist
نسخه‌شناسی
 codicology/ manuscriptology
آرشیو
 archives
عمق‌یابی پژواکی
 echo sounding
باستان‌شناسی هوایی
 aerial archaeology
برش دالانی
 transect
بس‌هم‌نهشتگان
 multicomponent
تحلیل فضایی
 spatial analysis
تحلیل موقعیتی
 locational analysis
تحلیل خوشه‌ای پایگانی
 hierarchical cluster analysis
تحلیل هم‌نهشتگان‌های اصلی
 principal component analysis
تک‌هم‌نهشتگان
 single component
چارچوبه طراحی
 drawing grid
خوشه‌داده
 data cluster
خوشه‌داده‌های ساده
 simple data cluster
خوشه‌داده‌های افتراقی
 differentiated data cluster
داده‌برداری جزئی
 sample data acquisition
داشته‌های فرهنگی
 data pool
داده‌برداری
 data acquisition
داده‌برداری کلی
 total data acquisition
داده‌پردازی
 data processing
درنهشتگی
 residuality
زیست‌پریشی
 bioturbation
شخم‌لایه
 plow zone
قلمرو داده‌ها
 data universe
کارجا
 activity area
کار میدانی
 fieldwork
کانونه
 focus
گزارش میدانی
 field note
گشتار فرهنگی
 cultural transformation/ c-transformation
گشتار طبیعی
 natural transformation/ n-transformation
لایه تخریبی
 destruction layer/ turbulence
محوطه تولید تخصصی
 specialist production site
مغزه‌گیر
 piston corer
مغزه ژرف‌دریایی
 deep sea core
مغز سفال
 core
مغزه گرده‌شناختی
 pollen core
مغزه یخی
 ice core
میانای دوره‌ای
 period interface
میانای تخریبی
 interface of destruction
نظریه وایابی
 recovery theory
نقطه
 spot
نمونه‌برداری خوشه‌ای
 cluster sampling
واحد نمونه
 sample unit
وایابی داده‌ها
 data revovery
واحد نمونه غیراختیاری
 nonarbitrary sample unit
واحد نمونه اختیاری
 arbitrary sample unit
واحد وایابی
 recovery unit
وایابی
 recovery
هم‌نهشتگان
 component
بررسی هوایی
 aerial reconnaissance/ aerial survey
لغات باستان شناسی بخش 4
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.