مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۷

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۷

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۷ – ایران ترجمه – irantarjomeh.ir

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات برق – الکترونیک – مخابرات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات برق - الکترونیک - مخابرات - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۷
خدمات دورتنظیمی هدایت خط مشغول
remotely set call forwarding busy
خدمات دورتنظیمی هدایت خط بی‌پاسخ
remotely set call forwarding no reply
خدمات دورتنظیمی هدایت نامشروط تماس
remotely set call forwarding unconditional
خدمات دوباره‌گیری
ring again
بوق
ringback tone
زنگ
ringing tone/ ringing signal
خدمات منشی
secretary service
خدمات میز منشی
secretary station service
خدمات پذیرش گزینشی تماس
selective call acceptance
خدمات رد گزینشی تماس
selective call rejection/ selective call block/ call block
میانای فراهم‌ساز خدمات
service provider interface/ SPI
فراهم‌ساز خدمات
service provider/ SP
تلفن همراه هوشمند
smartphone
خدمات مکمل
supplementary services/ supplementary service
خدمات دوررأی‌گیری
televoting services
خدمات مدت‌محدود
timed restriction
خدمات ارزش‌افزوده
value-added service/ VAS/ enhanced service
خدمات بیدارباش
wake up
توکات
ACD
گیرنده صوتی
acoustic receiver
لایه کاربرد
application layer
توزیع خودکار تماس
automatic call distribution
شماره توزیع‌گر خودکار تماس
automatic call distributor number/ ACD number
توزیع‌گر خودکار تماس
automatic call distributor/ ACD1/ automated call distribution system
پالایه میان‌گذر
bandpass filter
کدتقسیم
CDMA
شبکه کندویی
cell-based network
شبکه مداری
circuit-based network
دسترسی چندگانه کدتقسیم
code division multiple access
طیف‌گسترده دنباله‌مستقیم
direct sequence spread spectrum/ DSSS
مدوله‌سازی دنباله‌مستقیم
direct-sequence modulation/ direct-spread modulation
گذرگاه دوسویه توزیعی
distributed queue dual bus
دوسوت
DQDB
مدام
DSM
بسامدتقسیم
FDMA
دسترسی چندگانه بسامدتقسیم
frequency division multiple access
طیف‌گسترده بسامدپرشی
frequency hopping spread spectrum/ FHSS
خدمات پیش‌خان
front office services
خط رم پرسرعت
HDSL
پالایه بالاگذر
high pass filter
خط رقمی مشترک پرسرعت
high-bit-rate digital subscriber line/ high data rate DSL
پابگ
HPF
سامانه طیف‌گسترده بسامدترکیبی
hybrid spread-spectrum system
راهنمای گویای تعاملی
interactive voice response
راگوت
IVR
پالایه پایین‌گذر
low pass filter
پاپگ
LPF
واد
MAC
نشانی واد
MAC address
مجرای واد
MAC channel
قابک واد
MAC frame
لایه واد
MAC layer
نشانی واپایش دسترسی رسانه
medium access control address
مجرای واپایش دسترسی رسانه
medium access control channel
قابک واپایش دسترسی رسانه
medium access control frame
لایه واپایش دسترسی رسانه
medium access control layer
واپایش دسترسی رسانه
medium access control/ media access control
ریزپالایه
microfilter
مرکز واپایش مدیریت شبکه
network management control centre/ NMCC
ایستگاه مدیریت شبکه
network management station/ NMS1
مدیریت شبکه
network management/ NM
سامانه باز
open system
اتصال متقابل سامانه‌های باز
open systems interconnection
الگوی اتصال متقابل سامانه‌های باز
open systems interconnection model
الگوی مرجع اتصال متقابل سامانه‌های باز، الگوی مرجع اتساب
open systems interconnection reference model
دسترسی چندگانه کدتقسیم نوری
optical code division multiple access/ ODMA
ساب
OS
اتساب
OSI
الگوی اتساب
OSI model
سرایند بستک
packet header
شبکه بسته‌ای
packet-based network
مداپ
PFM
حرف‌شماره
phoneword/ vanity number
لایه فیزیکی
physical layer/ PHL
نقطه‌به‌چندنقطه
point-to-multipoint
ارتباط نقطه‌به‌چندنقطه
Point-to-multipoint communication
نقطه‌به‌نقطه
point-to-point
تحویل نقطه‌به‌نقطه
point-to-point delivery
نشانک‌دهی نقطه‌به‌نقطه
point-to-point signaling/ end-to-end signaling
شماره‌گیر پیش‌گزیده
predictive dialer
شماره‌گیری پیش‌گزیده
predictive dialing
لایه ارائه
presentation layer
شماره‌گیری پیش‌نمایشی
preview dialing/ screen dialing/ cursor dialing
مدوله‌سازی بسامد تپ
pulse frequency modulation
خط رم متقارن
SDSL
لایه نشست
session layer
خط رم تک‌زوج
SHDSL
خط رقمی مشترک پرسرعت تک‌زوج
single-pair high-speed digital subscriber line
طیف‌گسترده
spread-spectrum
خط رقمی مشترک متقارن
symmetric digital subscriber line
زمان‌تقسیم
TDMA
دسترسی چندگانه زمان‌تقسیم
time division multiple access
زمان‌پرش
time hopping/ TH
خط رم بس‌پرسرعت
VDSL
خط رقمی مشترک بسیارپرسرعت
very-high-bit-rate digital subscriber line/ very high-speed digital subscriber line
صوت‌درجه
voice grade
خط صوت‌درجه
voice-grade line
دسترسی چندگانه کدتقسیم پهن‌باند
wideband code division multiple access/ W-CDMA
تضعیف جذبی
absorption
هم‌تافتگر فزودـ فرود
add-drop multiplexer/ ADM
بافه هوایی
aerial cable
هشداردهی
alerting
هم‌شنوی خارجی
alien crosstalk/ AXT
مسیرگردانی
alternate routing
تقویت‌کننده
amplifier
اعوجاج دامنه
amplitude distortion
زاویه پذیرش
angle of acceptance
بهره آنتن
antenna gain
بافه مسلح
armoured cable
اتلاف جوی
atmospheric loss
تضعیف
attenuation
نسبت تضعیف به هم‌شنوی
attenuation to crosstalk ratio/ ACR
مکان‌یاب خودکار
automatic location information/ ALI
مسیرگزینی خودکار
automatic route selection/ ARS
هم‌شنوی پس‌سو
backward crosstalk
توازن
balance
شبکه توازنی
balancing network
شب‌تن
BAN
باند پایه
baseband
جریان بیت
bit stream
بیت‌افزایی
bit stuffing
آهنگ خطای بستک
block error rate/ BLER
شبکه تن‌پوش
body area network
شبکه حسگر بدنی
body sensor network
فراروخ
BPL
جفتگر فراروخ
BPL coupler
خورانه فراروخ
BPL injector
بارآور فراروخ
BPL regenerator
تکرارکننده فراروخ
BPL repeater
پالایه انشعاب
branching filter
فراخ‌باند
broadband
فراخ‌باند روی خط برق
broadband over power line
جفتگر فراخ‌باند روی خط برق
broadband over power line coupler
خورانه فراخ‌باند روی خط برق
broadband over power line Injector
تکرارکننده فراخ‌باند روی خط برق
broadband over power line repeater
ثبات جزئیات تماس
call detail recorder/ CDR
بوق پیشروی تماس
call progress tone
تماس‌اندوز
call store/ CS
نزداحسگر خازنی
capacitive proximity sensor
فرابر
carrier
دسترسی چندگانه خط‌پایشی با برخوردیابی
carrier sense multiple access with collision detection/ CSMA/CD
دسترسی چندگانه خط‌پایشی
carrier sense multiple access/ CSMA
روش فاز دامنه بی‌حامل
carrierless amplitude phase/ CAP
نسبت حامل‌به‌نوفه
carrier-to-noise ratio
خدکام
CAS
رله خانکی
cell realy
واپایشگر خانک
cell-site controller
خدمات کاروری متمرکز
centralised attendant service
کارت غیرلمسی
contactless card
فناوری غیرلمسی
contactless technology
ارتباطات کوتاه‌برد اختصاصی
dedicated short-range communication
وابرزن
deinterleaver
اعوجاج
distortion
ارکا
DSRC
هم‌شنوی هم‌تراز انتهای دور
equal level far-end crosstalk/ ELFEXT
هم‌شنوی انتهای دور
far-end crosstalk
هاد
FEXT
هم‌شنوی پیش‌سو
forward crosstalk
ارتگ
HBC
شبکه شخصی بی‌سیم پرسرعت
high-rate wireless personal area network
شی‌بیپ
HR-WPAN
ارتباطات تن‌گذر
human body communication
نزداحسگر القایی
inductive proximity sensor
فراروخ داخلی
in-house BPL
فراخ‌باند روی خط برق داخلی
in-house broadband over power line
برزن
interleaver
بیناشبکه‌سازی
internetworking
شبکه شخصی بی‌سیم کم‌سرعت
low-rate wireless personal area network
شی‌بیک
LR-WPAN
بلیت‌گیری همراه
mobile ticketing/ mobile-ticketing/ M-ticketing
تاماش
NCTE
قاداک
NDEF
ارتباطات میدان‌نزدیک
near field communication
حالت فعال ارتباطات میدان‌نزدیک
near field communication activemode
قالب تبادل داده ارتباطات میدان‌نزدیک
near field communication data exchange format
افزاره ارتباطات میدان‌نزدیک
near field communication device
بوم‌سازگان ارتباطات میدان‌نزدیک
near field communication ecosystem
گوشی ارمیکی
near field communication handset/ NFC handset
تلفن همراه ارتباطات میدان‌نزدیک
near field communication mobile
حالت غیرفعال ارتباطات میدان‌نزدیک
near field communication passive mode
پرداخت ارمیکی
near field communication payment/ NFC payment
خوانش‌گر ارتباطات میدان‌نزدیک
near field communication reader
برچسب ارتباطات میدان‌نزدیک
near field communication tag
هم‌شنوی انتهای نزدیک
near-end crosstalk
محدودیت دسترسی شبکه
network access restriction/ NAR
نشانی شبکه‌ای
network address
سرپرستی شبکه
network administration
سرپرست شبکه
network administrator
شبکه‌کاو
network analyser
پهنای باند شبکه
network bandwidth
تجهیزات پایاندهی مجرای شبکه
network channel terminating equipment
جماعت شبکه‌ای
network community
تأخیر شبکه‌ای
network delay,network latency
طراحی شبکه
network design
اثر شبکه
network effect
پالایه شبکه
network filter
سامانه نفوذیاب شبکه
network intrusion detection system
بویشگر شبکه
network sniffer
ذخیره‌سازی شبکه‌ای
network-attached storage/ NAS
شاخص آمادگی شبکه‌مندی
networked readiness index
جامعه شبکه‌مند
networked society/ network society
شبکه‌سازی
networking
سخت‌افزار شبکه‌سازی
networking hardware
نرم‌افزار شبکه‌سازی
networking software/ social networking software
متخصص شبکه
networking specialist
هان
NEXT
ارمیک
NFC
حالت ارمیک‌فعال
NFC active mode
قالب تبادل داده ارمیک
NFC data exchange format
افزاره ارمیکی
NFC device
بوم‌سازگان ارمیکی
NFC ecosystem
تلفن همراه ارمیکی
NFC mobile
حالت ارمیک‌غیرفعال
NFC passive mode
ارمیک‌خوان
NFC reader
برچسب ارمیکی
NFC tag
ساناش
NIDS
شاماش
NRI
حوزه پوششی شبکه شخصی
personal operating space
حوش
POS
هم‌شنوی کل انتهای نزدیک
power sum near-end crosstalk/ PSNEXT
نزداحسگری
proximity sensing
رمزینه پاس
QR-code
خوانشگر رمزینه پاس
QR-code reader
مدوله‌سازی تربیعی دامنه
quadrature amplitude modulation/ QAM
رمزینه پاسخ‌سریع
quick response code
سامانه شناسایی رادیوبسامدی
radio frequency identification
هم‌شنوی معکوس
reverse crosstalk
شناسای رادیویی
RFID
مسیرگزینی
route selection/ routing
شبکه حسگر
sensor network
ارتباطات کوتاه‌برد
short-range communication
فناوری بی‌سیم کوتاه‌برد
short-range wireless technology
نسبت نشانک‌به‌نوفه
signal-to-noise ratio
اعلان هوشمند
smart poster
شبکه‌سازی اجتماعی
social networking
وابا
SPC
ارک
SRC
واپایش با برنامه اندوخته
stored program control
بافه ساختمند
structured cable
بافه‌گذاری ساختمند
structured cabling
همادسترسی
U-access
همه‌جاگاه
ubiquitous
دسترسی همه‌جاگاه
ubiquitous access
رایانش همه‌جاگاه
ubiquitous computing
مراقبت‌های بهداشتی همه‌جاگاه
ubiquitous healthcare
خدمات همه‌جاگاه
ubiquitous service
همه‌جاگاهی
ubiquity
هماشهر
U-city
همارایانش
U-computing
همابهداشت
U-healthcare
نزداحسگر فراصوت
ultrasound proximity sensor
رمزینه جهانی فراورده
universal product code
راف
UPC
هماخدمات
U-service
فراروخ بی‌سیم
W-BPL
شبکه شخصی بی‌سیم
wireless personal area network
شبکه حسگر بی‌سیم
wireless sensor network/ WSN
فراخ‌باند روی خط برق بی‌سیم
wireless-broadband over power line
شی‌بی
WPAN
لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۷
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.