مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 6

در این قسمت  لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 6 عرضه شده است.

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات برق – الکترونیک – مخابرات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات برق - الکترونیک - مخابرات - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 6
ساختار شبكه
lattice structure
قانون تصادف
law of chance
قانون القا
law of induction
قانون حركت
law of motion
قانون تابش
law of radiation
لایه
layer
آراستاری
layout
سرب، هادی
lead
تراوش كردن (تراوش، پراكندگی)
leak
مدار زمین
leak circuit
جریان نشتی
leak current
پراكندگی
leakage
جریان خزشی
leakage current
میدان پراكنده
leakage field
شر پراكنده
leakage flux
رله اتصال زمین
leakage relay
چپگرد
left handed
سطح، سطح انرژی، شدت
level
تنظیم سطح
level adjustment
كنترل سطح
level control
سطح اعوجاج
level of distortion
سطح روشنایی
level of illumination
سطح برنامه
level of program
شدت تابش
level of radiation
درجه اطمینان
level of safety
اهرم
lever
چپگردی
levorotation
چپگرد
levorotatory
نور
light
پرتو نور
light beam
حامل نور
light carrier
جریان نور
light current
پخش نور
light distribution
انتشار نور
light emission
شدت نور
light intensity
بار كم
light load
افت نور
light loss
فلز سبك
light metal
نور سنج
light meter
گذر نور
light passing
مسیر نور
light path
كوانت (مقدار، كمیت، اندازه ،درجه) نور، کوانتوم نور
light quantum
پرتو نور
light ray
پراكندگی نور
light scattering
حساس به نور
light sensitive
منبع نور
light source
تراكم نور
light tight
پرتو گسترانی
lighting
جریان نور
lighting current
مهندسی روشنایی
lighting engineering
تاسیسات روشنایی
lighting plant
كلید روشنایی
lighting switch
آذرخش
lightning
آراستار آذرخش
lightning arrester
خط(الكتریكی)، سطر تصویر
line
افت ولتاژ خط
line drop
فیوز خط
line fuse
امپدانس خط
line impedance
مقره خط
line insulator
تلف خط
line loss
رله خط
line relay
همزمانی سطور
line synchronization
خط زیر بار
line under load
بار
load
جریان بار
load current
منحنی بار
load curve
تراكم بار
load density
نمودار بار
load diagram
تقسیم بار
load division
ضریب بار
load factor
افزایش بار
load increase
قله بار
load peak
مقاومت بار
load resistor
ولتاژ بار
load voltage
محلی، موضعی
local
منطق
logic
جمع منطق
logic addition
مدار منطق
logic circuit
عنصر منطق
logic element
ضرب منطق
logic product
جمع منطق
logic sum
منطقی
logical
مدار منطقی
logical circuit
تصمیم منطقی
logical decision
طرح منطقی
logical design
نمودار منطقی
logical diagram
عنصر منطقی
logical element
تابع منطقی
logical function
دستور منطقی
logical instruction
عملكرد منطقی
logical operation
مسئله منطقی
logical problem
برنامه منطقی
logical program
موج بلند
long wave
طولی
longitudinal
لوله پلاستیكی
loom
گمگشت(تلفات)
loss
بی گمگشت ( بی تلفات)
loss free
تلف انرژی
loss of energy
تلف گرما
loss of heat
بلندگو
loudspeaker
ضعیف، كم
low
بار كم
low load
كم تلف
low loss
پایین گذر
low pass
مقاومت كم اهم
low resistor
فشار كم، ولتاژ كم
low voltage
لومن (واحد جریان نور)
lumen
تراكم نور
luminance
لیانی
luminescence
دیود لیانی(نوری)
luminescence diode
درخشندگی
luminosity
لوكس (واحد شدت روشنایی)
lux
روشنایی سنج، لوكس سنج
lux meter
منیزیوم
magnesium
آهنربا
magnet
آهنربایش
magnetization
دكل
mast
ماده
material
ماده
matter
مكسول، ماکسول
Maxwell
سنجیدن
measure
سنجش
measurement
سنجش، اندازگیری
measuring
حافظه
memory
ظرفیت حافظه
memory capacity
مدار حافظه
memory circuit
جریان حافظه
memory current
سیستم حافظه
memory system
سیماب، جیوه
mercury
فركانس متوسط
mf , m.f. , MF
میكرو فاراد
mfd.
میلی هانری
mh , mH
زیمنس
mho
میكا
mica
خازن میكا
mica capacitor
دی الكتریك (عایق، ضد برق) میكا
mica dielectric
كاغذ میكا
mica paper
ورق میكا
mica plate
نوار میكا
mica tape
واشر میكا
mica washer
میكای مصنوعی
micanite
میكرو آمپر متر
micro ampere meter
میكرو آمپری
micro ampere
میكرو الكترونیك
micro electronic
میكرو فاراد
micro farad
میكرو هانری
micro henry
میكروفن
microphone
الگو
model
مدگردانی (زیر و بم، نوسان صدا)
modulation
مدگردان (تلفیق كننده)
modulator
ممان، گشتاور، لحظه
moment
تك فاز
mono phase
یك وضعیت پایدار
mono stable
الفبای مورس
Morse alphabet
تكمه مورس
Morse key
گیرنده مورس
Morse receiver
فرستنده مورس
Morse sender
سیگنال مورس
Morse signal
نیمه هادی – اكسید – فلز
MOS
جنبار، موتور، محرك
motor
مولتی ویبراتور، چند نوسان ساز
Multi-vibrator
متقابل
mutual
امپدانس متقابل
mutual impedance
اندوكتانس متقابل
mutual inductance
القای متقابل
mutual induction
واحد شدت میدان مغناطیسی
Oersted
قطع (مدار)، خاموش
off
واحد مقاومت الكتریكی
ohm
قانون اهم
ohm’s law
اهمی
ohmic
بار اهمی
ohmic load
مقاومت اهمی
ohmic resistance
روغن
oil
كلید روغنی
oil circuit breaker
مصرف روغن
oil consumption
سطح روغن
oil level
لوله روغن
oil pipe
فشار روغن
oil pressure
تلمبه (پمپ) روغن
oil pump
كلید روغنی
oil switch
وصل (مدار)، روشن
on
ولتاژ كار
on load voltage
باز
open
مدار باز
open circuit
عمل كردن
operate
بهره برداری، عملیات
Operation
قله، ستیغ، بیشینه
peak
كنترل فشار هوا
pneumatic control
ناظم (كنترل كننده) بادی
pneumatic controller
عمل با فشار هوا
pneumatic operation
منگنه بادی
pneumatic punch
كلید بادی
pneumatic switch
سیستم بادی
pneumatic system
ایجاد دو قطب، قطبش
polarization
جریان قطبش
polarization current
جهت قطبش
polarization direction
ولتاژ قطبش
polarization voltage
قطب، دكل
pole
سیستم برق چند فاز، چند فاز
polyphase
پتانسیل، ولتاژ
potential
سد پتانسیل
potential barrier
منحنی پتانسیل
potential curve
نمودار پتانسیل
potential diagram
اختلاف پتانسیل
potential difference
پخش پتانسیل
potential distribution
مقسم پتانسیل
potential divider
افت پتانسیل
potential drop
انرژی پتانسیل
potential energy
تعادل پتانسیل
potential equalization
معادله پتانسیل
potential equation
میدان پتانسیل
potential field
تابع پتانسیل
potential function
شدت میدان
potential gradient
سد پتانسیل
potential hill
پرش پتانسیل
potential jump
گره ولتاژ
potential node
افزایش پتانسیل
potential rise
توان، نیرو
power
كابل نیرو
power cable
جریان قوی
power current
مهندس نیرو
power engineer
مهندسی نیرو
power engineering
نیروگاه
power house
خط جریان قوی
power line
شبكه نیرو
power mains
سنجش نیرو
power measurement
توانسنج
power meter
پریز
power outlet
نیروگاه
power plant
نیروگاه
power station
واحد نیروگاه
power station unit
منبع تغذیه
power supply
شبكه نیرو
power system
برقرسانی
power transfer
ولتگردان نیرو
power transformer
انتقال نیرو
power transmission
روش، روش ساخت
process
فراروند
process
پردازش
processing
پردازنده
processor
سازنده
producer
فرآورش
production
برنامه
program
برنامه نوشتن، برنامه
Programme / Program
كارت برنامه
program card
نمودار برنامه
program chart
كنترل برنامه
program control
تعویض برنامه
program exchange
جریان برنامه
program flow
دستور برنامه
program instruction
زبان برنامه
program language
تهیه برنامه
program preparation
برنامه نویس
programmer
برنامه نویسی
programming
خطای برنامه نویسی
programming error
زبان برنامه نویسی
programming language
روش برنامه نویسی
programming method
سیستم برنامه نویسی
programming system
انتشار
propagation
حفاظت كردن، حمایت كردن
protect
حفاطت، حراست، حمایت
protection
تدبیر حفاظتی
protection measure
رهاساز محافظ
protection relay
جریان تپشی
pulsating current
ولتاژ تپشی
pulsating voltage
تپ
pulse
پلی وینیل كلراید
P.V.C.
كیفیت، چونی، خصوصیت
quality
كنترل كیفیت
quality control
كیفیت روشنایی
quality of lighting
كیفیت صوتی
quality of sound
مقدار، كمیت، چندی
quantity
رادار
radar
پرتوی، شعاعی، محوری، تابشی
radial
پرتوزا، رادیواكتیو، پرتو افشان، تابش دار
radioactive
عنصر پرتوزا
radioactive element
پرتوزایی، رادیواكتیویته ،تابش، پرتوافشانی
radioactivity
نامی، مجاز، ارزیابی شده
rated
شرایط نامی
ratings
نسبت، سهم
ratio
نسبت سنج
ratio meter
پرتو، شعاع
ray
مقاومت- خازن
RC
همسوسازی، یكسو سازی
rectification
همسوساز، یكسو كننده
rectifier
مدار همسوساز
rectifier circuit
دیود همسوساز
rectifier diode
متناوب ساز
rectifier inverter
اتصال همسوسازی
rectifier junction
واحد همسوسازی
rectifier unit
عمل همسوسازی، یکسوسازی
Rectifying action
همسوكردن، تصحیح كردن، یکسوسازی
rectify
باز تابیدن
reflect
بازتابش
reflection
رهاساز
relay
همنوایی، هم آوایی
resonance
مدار همنوایی
resonance circuit
منحنی همنوایی
resonance curve
نقطه همنوایی
resonance point
حالت همنوایی
resonance state
پاسخ
response
برگشت
return
كابل برگشت
return cable
مدار برگشت
return circuit
جریان برگشت
Return current
برگشت جریان
return of current
دندانگی
Ripple
كیلو ولت آمپر راكتیو
rKVa
برجسته
salient
قطب برجسته
salient pole
اتصال كوتاه
SC
كمیت عددی
scalar
طرحواره
scheme
پل شرینگ
Schering bridge
شمیت تریگر، رهاساز اشمیت
Schmitt trigger
همسوساز قابل كنترل
s.c.r.
صفحه تصویر، صفحه نمایش
screen
نیمه رسانا
semiconductor
كوتاه، اتصال كوتاه
short
اتصال كوتاه
short circuit
موازی فرعی، موازی، شنت
shunt
سیم لوله
solenoid
فضا
space
قفس سنجابی
squirrel
پایداری، ثبات
stability
پایدارسازی
stabilization
پایدار
stable
حالت پایدار
stable state
نافرساوند، رنگ ناپذیر، ضد زنگ
stainless
استاندارد
standard
راه انداز
starter
راه اندازی
starting
ایستاییك، استاتیک
statics
ساكن
stationary
ایستانه، استاتور
stator
بخار، بخار آب
steam
نیروگاه بخار
steam plant
تله بخار
steam trap
توربین بخار
steam turbine
ابررسانا
super conducting
ابررسانش
super conduction
ابررسانایی
super conductivity
ابررسانا
super conductor
اضافه بار
super load
نماد
symbol
نمادیك
symbolic
متقارن
symmetric
تقارن
symmetry
همزمانی
sync
همزمانی
synchronism
همزمانسازی
synchronization
سنكروسكپ
synchronoscope
همزمان، سنكرون
synchronous
مولد سنكرون، مولد همزمان
synchronous generator
موتور القایی سنكرون، موتور القایی همزمان
synchronous induction motor
ماشین سنكرون، موتور همزمان
synchronous machine
موتور سنكرون، موتور همزمان
synchronous motor
راكتانس صفر
synchronous reactance
صمغ مصنوعی
synthetic resin
همنوایی
syntony
دستگاه، شبكه، شبكه برق
system
مهندس شبكه
system engineer
مهندسی شبكه
system engineering
دستگاه مندانه، روش دار، سیستماتیک
systematic
كلید سرگردان
tap changer
روش
technique
روش حل
technique of solution
تکنیك شناختی، تكنولوژیكی
Technological
تکنیك شناسی، تكنولوژی، فن آوری
technology
پایانه، ترمینال
terminal
واحد اندوكسیون مغناطیسی
tesla
آزمون، آزمودن
test
نگریك، نظری
theoretical
نگره، اصول نظری، تئوری
theory
گرمایی
thermal
فروپاشی گرمایی
thermal breakdown
گرمایونی
thermionic
آستانه
threshold
جریانه آستانه
threshold current
ولتاژ آستانه
threshold voltage
قاعده تجربی
thumb rule
همسوساز فرمانپذیر
thyristor
هسته حلقوی، چنبره
torpid
حلقوی
toroidal
گشتاور
torque
پیچش
torsion
كل، مجموع
total
انتقال
transfer
ولتگردان، ترانسفورماتور
transformer
هسته ولتگردان
transformer core
روغن ولتگردان
transformer oil
ولتگردانگاه
transformer station
فرآیند گذرا
transient
جریان گذرا
transient current
تابع ضربه
transient function
نوسان گذرا
transient oscillation
بخش گذرا
transient part
دوره گذرا
transient period
پدیده گذرا
transient phenomenon
فرآیند گذرا
transient process
پاسخ گذرا
transient response
پایداری گذرا
transient stability
حالت گذرا
transient state
ولتاژ گذرا
transient voltage
موج گذرا
transient wave
تراگسیل
transmission
نوع
type
طرز كار
type of action
نوع كابل
type of cable
نوع مدار
type of circuit
نوع اتصال
type of connection
واحد
unit
ناپایدار
unstable
افراستن
upright
اورانیوم
uranium
كاربرد، مورد استفاده
use
مفید
useful
ظرفیت مفید
useful capacity
جریان مفید
useful current
عمر مفید
useful life
پریز دستگاه
utensil socket
دستگاه، لوازم آشپزخانه، وسایل، اسباب، ظروف
utensil
اتصال مثلث باز
V -connection
تهیگی، فضای تهی، خلاء، با جارو برقی تمیز كردن
vacuum
متغیر
variable
پراش، واریانس، مغایرت، اختلاف، عدم توافق
variance
اختلاف، تغییر، دگرگونی، ناپایداری
variation
بردار
vector
لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 6
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.