مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بیمه – بخش 10

در این قسمت  لغات بیمه بخش 10 عرضه شده است.

لغات بیمه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بیمه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بیمه - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بیمه بخش 10
rainfall
 بارش
rain insurance
 بیمه باران
rainstorm
باران شدید
random fluctuations
 نوسانات تصادفی
rate and selection
 نرخ و انتخاب
rate of depreciation
نرخ ثابت استهلاك
rate of line
نسبت حق بیمه به ظرفیت بیمه نامه
rate of loading and discharge
 ظرفیت سوختگیری، ضریب بارگیری و تخلیه
rate premium
میزان حق بیمه، نرخ حق بیمه
rate responsiveness
پاسخگویی نرخ بیمه
rating classification
ایجاد توازن در هر خطر یا طبقه بندی نرخی
rats & vermin
كرم خوردگی /موش خوردگی
reasonable dispatch
سرعت معقول یا متعارف
reasonable time
زمان معقول
rebellion
طغیان
rebellious mobs
گروههای یاغی
received for shipment
(بارنامه) دریافت برای حمل
received for shipment bill of lading
 بارنامه دریایی برای كالای دریافتشده
receiving agent
 عامل دریافت كننده كالا
reception liability
مسئولیت وصولی
reciprocal health agreement
موافقت نامه درمانی دوجانبه
reciprocity
تبادل كاری دوجانبه
reconcile
 مطابقت دادن
record keeping
نگاه داشتن سوابق
records
دفاتر حساب، اسناد و مدارك، دفاتر حسابداری
recovery
 بازیافت وصول خسارت از مسئول حادثه
redelivery
 (تاریخ) استرداد كشتی توسط مستأجر
reduced early premium policies
 بیمه نامه پس انداز با كاهش حق بیمه در سالهای اول
reduction value
سرمایه مخفف
redundancy fund
 صندوق جبران زیان كارگران اخراجی
refinery exclusion clause (REC)
 كلوز عدم شمول پالایشگاه
refrigerated containers
كانتینرهای یخچالدار
refund
 استرداد، بازپرداخت
registered office
 اقامتگاه شركت
registration
ثبت، ثبت كشتی
regulative
 تعدیلی و تنظیمی
regulator
 تنظیم كننده بازار
regulatory authorities
 مقامات نظارتی
regulatory body
 نهاد تنظیم كننده مقررات
regulatory constrain
 محدودیت مقرراتی
rehabilitation
 بازسازی، اعاده اعتبار، توانبخشی
rehabilitation of offenders
بازسازی و بازآموزی مجرمین
reimbursement
 پرداخت جبرانی، جبران، بازپرداخت هزینه های درمان
reinstatement
برگرداندن به حالت اول، تمدید قرارداد، تجدید پوشش، بازسازی
reinstatement premium
 حق بیمه مجدد پوشش
reinsurance
بیمه اتكایی
reinsurance broker
دلال (كارگزار) اتكایی
reinsurance business inward
 بیمه اتكایی قبولی
reinsurance business outward
بیمه اتكایی واگذاری
reinsurance chain
 زنجیره بیمه اتكایی
reinsurance commission
 كارمزد اتكایی
reinsurance conditions
شرایط اتكایی
reinsurance cover
پوشش اتكایی
reinsurance funds
 وجوه بیمه اتكایی
reinsurance market
بازار بیمه اتكایی
reinsurance pool
صندوقهای مشترك اتكایی، صندوق اتكایی،صندوق بیمه اتكایی
reinsurance premium
حق بیمه اتكایی
reinsured
 بیمه گر واگذارنده
reinsurer
 بیمه گر اتكایی
reinsurer’s general expenses
هزینه های عمومی بیمه گر اتكایی
reinsurers loading
سربار بیمه گر اتكایی
rejection risks
خطرات بیمه ناپذیر
relative importance
 اهمیت نسبی
releasing
 آزادسازی وجه، استرداد وجه
relocation camps
 اسكان موقت
remittable
 پرداختنی، تصفیه شدنی
remote exposure
خطرات بعید
removal clause
 شرط اجازه نقل مكان مورد بیمه
removal of debris
 برداشت ضایعات، دور ریز نخاله
renewable single premium policy
 بیمه نامه با قابلیت تمدید حق بیمه یكجا
renewable term
شرط تمدید
renewal net premiums
حق بیمه های تجدیدی
renewal notice
 اعلام تمدید، بیمه نامه
renewal of contract
 تجدید یا تمدید قرارداد
renewal premium
 حق بیمه تمدیدی
renewal theory
 نظریه تجدید
renewal years
 سالهای دوم به بعد در بیمه عمر (زندگی)، سالهای تجدید بیمه، سالهای تجدیدی
rent – a – captive
 نمایندگی شركت بیمه اختصاصی
rent insurance
 بیمه از بین رفتن مال الاجاره
repartition
 سرشكن كردن و توزیع
replacement
 جایگزینی
replacement value
ارزش جایگزین ارزش نو
reported claim
 خسارت اعلام شده، خسارت گزارش شده
reporting excess of loss treaties
قراردادهای مازاد خسارت به شرط گزارش
reproduction value
 ارزش بازسازی
request note
فرم تقاضا
requisition for titles
ضبط اسناد و مدارك
reserve for earned premium
ذخایر حق بیمه وصولی
reserve for unexpired risks
 ذخیره ریسكهای منقضینشده
reserve fund
 صندوق ذخیره یا احتیاط
reserve swapping
مبادله ذخایر
reserves
اندوخته ها، ذخایر
reserving
 تخصیص ذخیره، ذخیره سازی
residence liability policy
بیمه مسئولیت حقوقی محل اقامت
residual risk
 ریسك پسمانده
respondentia bond
 گروگذاشتن محموله كشتی، گروگذاردن بار كشتی در مقابل وامی كه فرمانده برای مایحتاج كشتی دریافت میدارد
responsibility
مسئولیت
restricted coverage (form)
 بیمه های اعتبار مشروط پوشش مشروط
restrictive interpretation
 تفسیر مضیق
retained line account
 حد نگهداری برای هر رشته بیمه ای
retained premium
 حق بیمه نگهداریشده
retard
تأخیر
Retention
 میزان نگهداری پلن، سهم نگهداری، حد نگهداری، سقف
 returned unearned
 نگهداری، نگهداری،نگهداشت
retention level
 حد سهم نگهداری
retention ratio
 نسبت سهم نگهداری
retention schedule methods
الگوی جدول نگهداری
retirement benefit
 مزایای بازنشستگی
retirement income contract
 قرارداد درآمد بازنشستگی
retroceding company
 شركت اتكاگر
retrocession
 بیمه اتكایی مجدد،واگذاری مجدد
reteocessionaire
شركتی كه كار واگذاری مجدد را انجام میدهد، بیمه گر اتكایی مجدد، اتكاگیر
retrocession commission
 كارمزد اتكایی مجدد
retrospectively
 گذشته نگری عطف به ماسبق
retrospective rating
 نرخ گذاری گذشته نگر
retrospective reserve
 اندوخته ریاضی با روش عطف به تعهدات گذشته،محاسبه ذخیره بیمه نامه ها براساس گذشته
return
 برگشت، اظهارنامه، گزارش
return deferred premium
 حق بیمه های معوق برگشتی
returned loss reserve (RLR)
 ذخیره برگشتی خسارت
returned outstanding losses reserve (ROLR)
 ذخیره برگشتی خسارتهای معوق
returned unearned premium reserve (RUPR)
ذخیره برگشتی حق بیمه های عاید نشده
return of premium
برگشت حق بیمه
return on equity
 سود نسبت به ارزش ویژه
return premium
حق بیمه های برگشتی
return reserve for outstanding losses
 ذخیره برگشتی خسارتهای معوق
return reserve for unearned premium
 ذخیره برگشتی حق بیمه های عاید نشده
returns bureau
دفتر برگشتیها
revenue account
 حساب درآمد عملیاتی
reversible days
روزهای قابل برگشت
reversionary bonus
سرمایه افزوده
right of inspection
حق بازرسی
right of invention
 حق اختراع
right of recovery
حق بازیافت
right of subrogation
حق قائم مقامی بیمه گر
rights of insured
حقوق بیمه گذار
rights of insurer
 حقوق بیمه گر
rights of third party
 حقوق اشخاص ثالث
riot
 بلوا، شورش، فتنه
Risk
ریسك، خطر
risk acceptance
پذیرش خسارت
risk analysis
 تحلیل ریسك
risk – arbitrage packages
محصولات ریسك – آربیتراژ
risk assessment
 ارزیابی ریسك، ارزیابی خطر
risk assumption
 ریسك پذیری
risk attaching
 جریان خطر، خطرات بالقوه
risk aversion
 ریسك گریزی
risk avoidance
 اجتناب یا حذف ریسك، اجتناب از ریسك
risk capital
 سرمایه مخاطره آمیز
risk control
مهار خطر
risk control or loss prevention
كنترل ریسك یا پیشگیری
risk control techniques
روشهای (فنون) كنترل ریسك
risk covered
 خطرهای دارای پوشش
risk covered and excluded
 ریسكهای تحت پوشش و استثناء شده
risk density
 تراكم خطر
risk disintermediation
 ریسك بدون واسطه
risk evaluation
ارزیابی خطر
risk exposure
 سرمایه درگیر با ریسك
risk financing
 تأمین مالی خطر
risk financing techniques
روشهای تأمین مالی ریسك
risk free profit
سود بدون خطر
risk identification
 شناسایی خطر
risk – increasing activity
 فعالیت ریسك افزا
risk management
مدیریت خطر
risk premium
 ریسک حق بیمه خطر حق بیمه فنی یا حق بیمه
risk profile
نمودار خطر
risk – prone
 خطرخیز
risk redemption fund
 صندوق ذخیره احتیاطی ریسك
risk reserve
 ذخیره ریسك، ذخیره خطر
risks beyond the control of the contractual parties
 ریسكهایی كه خارج از كنترل طرفین قرارداد میباشد
risks covered
 ریسكهای مورد پوشش
risk – securitization structure
 تبدیل به اوراق بهاداركردن ریسک
risk taker
 ریسك پذیری
risk theory
 تئوری خطر، نظریه ریسك، نظریه خطر
risk transfer
انتقال ریسك
road haulage association conditions (RHA)
 شرایط حمل كنندگان جاده ای
road traffic ordinance
 دستورالعمل ترافیك جادهای
robbery
دستبرد
rocking chair death
 ازكارافتادگی ناقص
rots and vermin
 موش خوردگی و كرم زدگی
royalty on machinery
 هزینه استفاده از ماشین آلات
bills of landing
 فرم كشتی یا صورت تفكیكی اقلام حمل شده
ruin probability theory
نظریه احتمال ورشكستگی
ruin probability
احتمال ورشكستگی
ruin time
 زمان ورشكستگی
running down clause or collision clause
 بیمه گران مطابق این شرط مسئولیت خود را به سه چهارم دعاوی اشخاص ثالث محدود کرده اند
run off accounts
 صورتحسابهای ادامه تعهدات
run off of losses
تصفیه خسارات
run – off years
 سالهای ادامه تعهدات
rusting
 زنگ زدگی
sabotage
خرابكاری
sacrifice
تفدیه
safe
 امن
safe port
 بندر بی خطر و امن
safety
 ایمنی
safety and health
ایمنی و بهداشت
safety and load lines convention
 قرارداد بین المللی ایمنی در دریا و خط بارگیری
safety at sea
ایمنی در دریا
safety at workplace
 ایمنی محیط كار
safety first
اول ایمنی
safety landed
محموله سالم
safety of principle
 اصل سرمایه یا ایمنی
safety system
 سیستم ایمنی
said to contain
 محتویات طبق اظهار
sailing card
 كارت برنامه حركت كشتی
saltwater and freshwater
آب شور و آب شیرین
salvage
 نجات در دریا،بازسازی، نجات
salvage association
 انجمن نجات اتحادیه نجات دهندگانمؤسسه كمك و نجات در دریا
salvage charges
 هزینه های نجات كالاهزینه نجات
salvage expenses
 هزینه های امداد و نجات
salvage remuneration
هزینه های نجات
salvages
بازیافتها
salvage value
 ارزش اقساطی
saving clause
شرط پس انداز
saving or attempting to save life or property at sea
 نجات و مجاهدت برای نجات جان افراد و یا اموال در دریا
saving policies
 بیمه نامه های پس انداز
saving linked
 اندوخته پیوسته
savior, savior
نجات دهنده
scholar’s indemnity
بیمه تحصیلی
seagoing ship
كشتی دریاپیما
seamen
 كاركنان (ملوانان) كشتی
sea quake
 زلزله دریایی
sea – transport
حمل و نقل دریایی
sea water
 آب دریا (آب شور)
sea way bill
 راه نامه دریایی
seaworthiness
قابلیت دریانوردی
seaworthiness by bunkering stages
 قابلیت دریانوردی بر حسب بنادر مختلف سوختگیری
seaworthiness by stages
 قابلیت دریانوردی برحسب مراحل مختلف سفر
secondary beneficiary
ذینفع ثانی
secondary cares
 مراقبتهای ثانویه
second layer
 تعهدات بیمه گر اتكایی در لایه دوم
second risk cover
 پوشش مازاد خسارت ریسك دوم
securitization of insurance risk
 تبدیل به اوراق بهادار كردن ریسك بیمه
security
 تأمین، تضمین، وثیقه
seismicity
زلزله خیزی
seizure
 خرابی ناگهانی، تصرف، ضبط
select and ultimate mortality rates
نرخهای مرگ و میر انتخابی و نهایی
selected mortality table
 جدول مرگ و میر انتخابی
selection of risk
انتخاب خطر
selection standard
 استاندارد بیمه پذیری (روش انتخاب ریسك)
selection with medical examination
گزینش با انجام معاینه پزشكی
self – applied franchise
 فرانشیز خود درخواستی
self – employed
خویشفرما، كاركن مستقل
self – insurance
 خود بیمه گری، خود بیمه ای، خود بیمه گی
self – retention
 تقبل بخشی از خسارت از طرف بیمه گذار
semi automatic cover
 پوشش اتكایی نیمه اتوماتیك
servants
 كاركنان (كشتی)
Settlement
تصفیه
settlement of claims
 پرداخت خسارات،تصفیه خسارات
sever inflation clause
 شرط تورم شدید
severity
شدت
shape parameter
 پارامتر شكل
sharing agreement
 قرارداد تقسیم و مشاركت
shipped value
 ارزش كالای بارگیری شده روی كشتی
shipping cost
 هزینه های حمل و نقل
ship or cargo lost or not lost
 اعم از این كه كشتی و كالا سالم به مقصد برسد یا نرسد كرایه قابل وصول است
ship-owner mutual protection society
 انجمن مالكین كشتی برای حمایت متقابل
shipped
 كالای بارگیری شده
Shipper
فرستنده كالا
shipping cost
 هزینه های حمل و نقل
shipping documents
 اسناد حمل
shipping liability insurance
 بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل دریایی
shipping register
ثبت نام كشتی
shipping value
ارزش كشتی
ships list
 فهرست كشتیها
shortage
 كسری خسارت، كسری
short period policy
 بیمه نامه های كوتاه مدت
short rate cancellation
 فسخ برمبنای تعرفه كوتاه مدت
short tail business
 بیمه های كم دامنه، بیمه های كوتاه مدت تصفیه
short – term disability income insurance
 بیمه درآمد ازكارافتادگی كوتاه مدت
short – term rate
حق بیمه كوتاه مدت
sickness insurance
 بیمه بیماری
sickness insurance schemes
 طرحهای بیمه اختیاری
signing office
 مركز امضاء بیمه نامه
signing slip
 نسخه امضاء شده اسلیپ برای امضاء
similarity of risks
تشابه خطرها
simple interest
 بهره دهی ساده
single liability
 مسئولیت یكسو، مسئولیت ساده
single life annuity
مستمری مادام العمر
single limit
ظرفیت واحد
single net premium
 واحد خالص حق بیمه تمام عمر
single premium
حق بیمه های یكجا، حق بیمه واحد
single premium policy
 بیمه نامه با حق بیمه یكجا
single pre whole life
 بیمه تمام عمر با پرداخت فوری واحد خالص حق بیمه
single risk
 خطر واحد یا مستقل
sinking
 غرق شدن، غرق شدن كشتی یا محموله آن
sister ship clause
 در صورتی كه مالك تمام یا قسمتی از دو كشتی خسارتدیده یك نفر باشد چون طبق شرط مربوط به مسئولیت مدنی خسارت قابل پرداخت نیست این شرط به بیمه نامه اضافه میشود
sister ship liability
 مسئولیتهای وابسته
site
 عرصه، زمین، زیرساخت، محل اجرای طرح
site vehicles
 وسایل نقلیه كارگاهی
sleep – easy cover
پوشش اطمینان بخش
sliding scale (of) commission
 كارمزد متغیر (به نسبت افزایش یا كاهش ضریب خسارت)مقیاس متغیر كارمزد
sliding scale of additional commission
 كارمزد اضافی متغیر
sliding scale participation
 مشاركت مدرج
slip
 خلاصه قرارداد بیمه نامه موقت
smuggled goods
 كالای قاچاق
social insurance
 بیمه اجتماعی
social insurance substitute benefit
مزایای جایگزین بیمه اجتماعی
social over head capital
سرمایه ثابت اجتماعی
social risk
خطر اجتماعی
social safety net
 پوشش امنیت اجتماعی
social security
 تأمین اجتماعی، پوشش تأمین
social unrests
 ناآرامیهای اجتماعی
social worker
 مددكاران اجتماعی
solvabilite = solvency
قدرت انجام تعهدات، عدم اعسار و توان مالی، توانگری
solvency and technical assistance of the reinsurers
 خط مشی واگذاری (توان و قدرت پرداخت و كمكهای فنی بیمه گران اتكایی)
solvency margin
 قدرت و توان مالی، قدرت سوددهی، عدم اعسار، توان مالی برای ایفای تعهدات، حد توانگری
solvency tracking system
سیستم پیگیری توانگری
so valued
 اینگونه ارزش گزاری شده
space craft
فضاپیما
special accounts for portfolio movements
 صورتحسابهای خاص برای تغییرات پرتفو
special conditions
 شرایط خصوصی بیمه نامه، شرایط اختصاصی، شرایط خاص
special excess of loss reinsurance
اتكایی مازاد خسارت ویژه (معین)
special perils
 خطرات خاص، خطرهای ویژه یا خطرهای مخصوص
special policies
بیمه نامه های مخصوص
special process hazardous (SPH)
خطرهای مخصوص فرایند
special risks
 خطرات مخصوص
specifications
مشخصات فنی
specific insurance
بیمه خاص
specific provision
 ذخیره مشخص
specific risk insurance
 بیمه ریسكهای ویژه
speculative risks
 ریسكهای شرطی سودجویانه، ریسكهای سوداگرانه
spillage
 ریزش مایعات
spontaneous combustion
خطرات خودسوزی
spontaneous heating
گرمای خود به خود
sport’s legal liability insurance
مسئولیت بیمه های حقوقی ورزشی
spot stock
ذخیره موجود
spread of risks
پراكنده بودن خطر

 

لغات بیمه بخش 10
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.