مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 21

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 21 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 21
حساب‌ كردن‌
count
شمارشگر
counter
تمهیدات
countermeasures
كشور
country
بخش‌، شهرستان‌
county
زوج‌ نیرو
couple
كوپلینگ‌
coupling
دوره‌، مسیر، روش‌
course
مسیر جریان حجمی از آب
course traveled by a body of water
حیاط
Court
پوشاندن
cover
پوشش‌، شمول‌
coverage
مجرای پوشیده
covered conduit
سرپوش‌
covering
ترك‌
crack
جابجایی بازشدگی ترک
crack tip opening displacement
ترك‌ دار
cracked
ترك‌ خوردگی
cracking
گهواره‌ای
cradle
جرثقیل
Crane
لوله کشی پیچ وخم دار
crank piping
شكستگی ، خرابی
crash
کف کاذب/ خمیده رو
Crawl space
ایجاد كردن‌
create
ایجاد
creation
خزش‌
creep
نوك‌ تیزی، راس‌ خاكریز
crest
معیار
criterion
بحرانی
critical
زوایای بحرانی
Critical angles
تقاطع‌
cross
سطح مقطع
cross section area
محل‌ تقاطع‌، عبور
crossing
متقاطع، ضربدری
crosswise
تاج‌
crown
سخت
crucial
زمخت‌
crude
خرد كردن‌
crush
سنگ‌ شكنی
crushing
چقرمگی CTOD
CTOD toughness
مكعب‌
cube
مكعبی
cubic
اتاقك‌
cubicle
کالورت،‌ مجرای سرپوشیده
culvert
انباشته‌
cumulative
تغییرشکل خمیری تجمعی
cumulative plastic deformity
گنجه‌
cupboard
شیر پیاده رو
Curb stop valve
عمل‌ آوردن‌، سخت‌ كردن‌ بتن‌
cure
جریان‌
current
ترانس جریان
Current Transformer
بطور جاری‌
currently
ترانس‌ جریان – ولتاژ
Current-Voltage transformer
انحناء
curvature
منحنی
curve
خمیده‌
curved
لوله های خم
Curved pipe
مستهلك‌ شدن، ضربه‌ گیر
cushion
مشتری‌
customer
بریدن، قطع‌ كردن‌
cut
کات-اوت فیوز
Cutout Switch
مقطع‌، برش‌
cutting
دوره، سیكل‌
cycle
تناوبی ، دوره‌ ای‌
cyclic
نسبت تنش برشی سه محوره سیکلی
cyclic triaxial shear stress ratio
استوانه‌‌
cylinder
استوانه‌ای‌
cylindrical
مخازن استوانه ای
Cylindrical tank
روزانه‌
daily
سد
dam
زیان‌، خسارت‌
damage
حالت حدی آسیب
Damage limitation state
حالت خرابی
damage state
معیوب‌
damaged
زیان‌ اور
damaging
مرطوب‌ كردن‌
dampen
دمپر
Damper
میرایی
damping
خطر
danger
خطرناك‌
dangerous
خط تیره
dash
داده‌
data
پروتكل‌ پیشرفته كنترل‌ ارتباطات
Data Communication Control Protocol
پایگاه‌ داده‌
database
تاریخ
date
روز
day
مرده‌
dead
مخزن بدون برق
Dead Tank (DT)
سازه‌های انتهایی
Dead-end Structure
سر و كار داشتن‌ با
deal
سر و كار داشتن‌
dealing
سر و كار داشتن‌ با
dealt
مرگ
death
عدم‌ تمركز، غیر متمركز سازی‌، تمرکززدایی
decentralization
تصمیم‌ گرفتن‌
decide
قطعی
decided
تصمیم‌
decision
ورق جان
Deck
پست دستینه
deck post
مایل‌شدن‌
decline
تجزیه‌ شده‌
decomposed
تجزیه‌ كردن‌
decomposing
كاهش‌ یافتن‌
decrease
كاهنده‌، كاهشی
decreasing
نتیجه‌ گرفتن‌
deduce
كم‌ كردن
deduct
فقدان انرژی
De-energized
عمیق‌
deep
چاه عمیق
deep well
نقص
defect
تعریف‌ كردن‌
define
تعریف‌
definition
قطعی
definitive
تغییر شكل‌ خمشی
deflection
تغییر شكل‌ یافتن‌
deform
قابلیت‌ تغییر شكل‌ پذیری‌
deformability
تغییر شكل‌
deformation
بدشكل‌
deformed
میلگرد آجدار
deformed bar
بدشكلی
deformity
درجه‌
degree
تاخیر
delay
حذف‌ كردن‌
delete
زیان‌ آور
deleterious
عمد
deliberate
تحویل، دریافت‌
delivery
دلتا
delta
تقاضا
demand
مشخص‌ كردن‌
denote
تراكم‌
dense
چگالی
density
دندانه، گودی‌
dent
گندزدایی كردن‌
deodorize
قسمت‌
department
وابسته‌ بودن‌
depend
وابسته‌
dependent
وابستگی
dependence
شرح دادن
depict
گسترش
deployment
ته‌ نشینی
deposit
ته نشین‌
deposition
عمق‌
depth
عمق کانونی
Depth of earthquake
از خط خارج‌ شدن‌ ترن‌
derailment
نزول‌ كردن‌
descend
نزولی
descending
شرح‌ دادن‌
describe
توصیف‌
description
توصیفی
descriptive
طرح
design
طراحی
design
شتاب مبنای طراحی
Design base acceleration
قابلیت جریان طرح
Design flowing ability
فشار عملی طراحی
Design operating pressure
فشار طراحی مخزن
Design pressure of the tank
شدت لرزه طراحی
Design seismic intensity
فشار کار طراحی
design working pressure
دمای کار طراحی
Design working temperature
معین‌ كردن‌، تخصیص‌ دادن‌
designate
در نظر گرفته‌ شده
designed
طراح‌
designer
طراحی
designing
مطلوب‌
desirable
با وجود
despite
منهدم‌
destroyed
ویرانی
destruction
مخرب‌
destructive
قابل‌ تفكیك‌
detachable
منفصل‌
detached
جزئیات‌
detail
به‌ تفصیل‌
detailed
طرحهای تفصیلی
detailed plans
اشكارساز
detector
زوال‌
deterioration
تعیین‌
determination
تعیین‌ كردن‌
determine
مصمم‌
determined
قطعی
deterministic
زیان‌ اور
detrimental
ویران‌ كردن‌
devastate
توسعه‌ دادن‌
develop
پیشرفت‌
development
انحراف‌
deviation
وسیله‌
device
قطری‌
diagonal
مهاربند قطری
Diagonal bracing
از گوشه‌ ای‌ به‌ گوشه‌ روبرو
diagonally
نمودار
diagram
قطر
diameter
دیافراگم‌
diaphragm
دیزل‌
diesel
تفاوت‌ داشتن‌
differ
متفاوت‌
different
تفاضلی
differential
بطور متفاوت‌
differently
سخت‌، دشوار
difficult
سختی
difficulty
منتشر شدن،‌ پراكندن‌
diffuse
پخش‌، نفوذ
diffusion
حفر
dig
گوارنده‌، خلاصه‌ كننده‌
digester
هضم‌، گوارش‌
digestion
خاكریز ، سد
dike
هوای رقیق لازم
Dilution air
طوفانی
diluvia
پریود آبرفت
diluvium period
بعد
dimension
ابعادی‌
dimensional
رواداری ابعادی
Dimensional tolerance
بی‌بعد
dimensionless
کاهش دهنده های نور
Dimmer
غوطه‌ ور شدن‌
dip
مستقیم‌
direct
سیستم تبرید  مستقیم
Direct refrigerant system
واشرهای DTI
Direct tension indicator
جهت، سمت‌
direction
هدایتی
directional
جهت‌ گیری‌
directivity
تأثیر پدیده جهت پذیری
Directivity Effect
مستقیما
directly
وضع‌ نامساعد
disadvantage
نامساعد
disadvantageous
مصیبت‌، بلا
disaster
فجیع‌
disastrous
تخلیه‌
discharge
مجرای تخلیه
discharge opening
قطع‌ اتصال‌
disconnect
كلید قطع
Disconnect Switch
قطع‌ كننده‌
disconnector
قطع‌ كردن‌
discontinue
ناپیوستگی
discontinuity
نزول‌، كاستن‌
discount
با احتیاط
discreet
تفاوت‌، مورد اختلاف‌
discrepancy
بحث‌ كردن‌، مطرح‌ كردن‌
discuss
علت‌
disease
مقعر
dished
داروی‌ ضد عفونی
disinfectant
تأسیسات ضد عفونی
Disinfection facility
دیسك‌
disk
جابجا شدن‌
dislocate
جابجایی
dislocation
اعزام، توزیع‌ امكانات‌
dispatching
درمانگاه
dispensary
پراكندگی
dispersion
منحنی پراکندگی
Dispersion curve
جابجا كردن‌
displace
جابجایی
displacement
دفع‌
disposal
وضع‌
disposition
نادیده‌گرفتن‌
disregard
عدم‌ تجانس‌
dissimilarity
پراكندگی كردن‌
dissipate
استهلاک انرژی
dissipate energy
اتلاف‌، مصرف‌
dissipation
فاصله‌
distance
تمیز، تشخیص‌
distinction
وجه‌تمایز قایل‌ شدن‌
distinguish
مشخص
distinguishing
خم‌ شدن‌
distort
اعوجاج‌
distortion
اضطرار
distress
توزیع‌ كردن‌
distribute
توزیع‌ شده‌
distributed
عایق کاری حرارتی همگن
Distributed thermal insulation
توزیع‌
distribution
فیدر توزیع
Distribution Feeder
مدار فیدر توزیع
Distribution Feeder Circuit
پست‌ توزیع
Distribution Substation
مخزن توزیع
distribution tank
ترانسفورماتور توزیع
Distribution Transformer
بخش‌، ناحیه‌
district
اختلال‌، اغتشاش‌
disturbance
ایضا، بشرح‌ فوق‌
ditto
فرو رفتن
dive
انشعاب‌، واگرایی
divergence
انحراف‌ از جهتی
diversion
تنوع‌، گوناگونی
diversity
منحرف‌ كردن‌
divert
تقسیم‌كردن‌
divide
تقسیم‌شده‌
divided
تقسیم‌ بندی‌
dividing
تقسیم‌
division
سند، مدرك‌
document
حوزه، میدان‌
domain
برآمدگی
dome
بومی
domestic
مصارف شهری
domestic use
غالب‌
dominant
تسلط داشتن‌
dominate
حكم‌
doom
دو برابر شدن‌ یا كردن‌
double
دودکش دو جداره
Double wall vent
شینه دوبل-دژنكتور‌تک
Double-Bus-Single-Breaker
سیستم پاششی باز غیرمستقیم دو مرحله ای
Double-indirect open spray system
ورق مضاعف
Doubler plates
دولا سازی‌
doubling
شك‌، تردید
doubt
میله پایدار کننده بتن
Dowel bar
پایین‌ دست‌
downstream
روبه‌ پایین‌
downward
پیش‌ نویس‌
draft
کلاهک تعادل
Draft hood
کلاهک تعدیل جریان دودکش
Draft Hood
تنظیم کننده مکش
Draft regulator
زهكشی كردن‌
drain
روش زه‌کش‌های عمودی
drain pile method
زهكشی
drainage
كشش‌ جریان‌ هوا ، كوران‌
draught
رسم‌ كردن‌
draw
طراح‌
drawer
ترسیم‌
drawing
نیروی بیرون کشیدگی
Drawing Force
كشیده، ممتد
drawn
كمد
Dresser
خشكیده‌
dried
رانه‌
drift
چوب آب آورده
driftwood
حفاری‌
drilling
اشامیدن‌
drink
تحریك‌ كردن، راندن‌
drive
رانده‌ شده‌
driven
محرك‌
driving
افت‌
drop
سر ستون
Drop panel
غرق‌ شدن‌
drown
طبلک
drum
خشك‌ كردن
dry
خشك‌ كننده‌
drying
انقباض بتن
Drying shrinkage
واشر سنجش نیروی پیش تنیدگی
DTI / Direct Tension Indicator

 

لغات بین رشته ای بخش 21
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.