مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 25

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 25 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 25
متحمل‌ شدن‌
sustain
نوسان
sway
مهار جابجا شونده
sway brace
زود گذر
swift
نوسان‌
swing
نوسان‌ كردن‌
swinging
کلید
Switch
کلید هوا و روغن
Switch Air & Oil
تابلوى برق
switch board
صفحه کلید برق
switch board
سویچگیر
Switch Gear
کلید خلأ
Switch Vacuum
كلیدخانه
Switch yard
تابلوی‌ برق‌
switchboard
گزینش‌گر
switcher
سوئیچینگ‌
switching
نشانه‌
symbol
نمادی‌
symbolic
متقارن‌
symmetrical
با قرینه‌
symmetrically
متشابه
symmetrically
تقارن‌
symmetry
نشانه‌
symptom
هم‌ معنی
synonymous
تركیب‌ شدن‌
synthesize
تركیبی
synthetic
سیستم‌
system
سیستماتیك‌
systematic
جدول‌
table
گرفتن‌
take
مماس‌
tangent
مماسی
tangential
مخزن‌
tank
کلید قطع
Tap
هدف‌
target
تأسیسات هدف
Target facilities
عملکرد لرزه‌ای هدف
target seismic performance
گروه‌
team
صنعتی
technical
اصطلاحات فنی
technical terms
مطابق‌ اصول‌ فنی
technically
تكنیك‌
technique
صنعتی
technological
تكنولوژی‌
technology
به‌ شكل‌T
tee
اتصال تی
Tee-junction
تفلون‌
Teflon
ارتباطات‌ از دور
telecommunications
تلگراف‌
telegraph
تلفن‌
telephone
تلسكوپی
telescopic
جنبش تلسکوپی
telescopic motion
تلویزیون‌
television
دما
temperature
تفاضل حرارتی
Temperature differential
گام حرارتی
temperature increment
موقتاً
temporarily
موقت‌
temporary
گرایش‌ داشتن‌
tend
گرایش‌
tendency
كشش‌
tensile
حد کرنش کششی
Tensile strain limit
كشش‌
tension
بطور آزمایشی
tentatively
مدت‌
term
نهایی
terminal
پایان‌
termination
مجموعه‌ اصطلاحات‌
terminology
بوشینگ‌های سوم
Tertiary bushing
آزمایش‌
test
متن‌
text
کات اوت در شکل
The Door-Type Cutout
کات اوت شکل باز
The Open-Type Cutout
فیوز تکرار شونده
The Repeater Fuse
تپ چنجر
The Tap Changer
تئاتر
theatre
نظری‌
theoretical
اصول‌ نظری‌
theory
حرارتی
thermal
پل حرارتی
Thermal bridge
ضریب هدایت حرارت
Thermal conductivity
انبساط حرارتی
Thermal expansion
اینرسی حرارتی
Thermal inertia
عایق کاری حرارتی (گرمابندی)
Thermal insulation
عایق (عایق حرارت)
Thermal insulation (insulating material)
مقاومت حرارتی
Thermal resistance
پایانه حرارتی
Thermal terminal
ضریب انتقال حرارت سطحی
Thermal transmittance
ضخیم‌ ساز
thickener
ضخامت‌
thickness
باریك
thin
كاملاً
thoroughly
آستانه‌
threshold
حد مجاز مبرد در محیط کار
Threshold limit value-time weighted average
گسل فشاری
Thrust
بنابر این‌
thus
جزر و مدی
tidal
عضو تحمل‌ كننده‌ كشش‌
tie
میله مهار کششی
tie rod brace
سفت‌، محكم‌
tight
آب بندی قسمت خم
tight bend
ساختمان با درزهای هوابند
Tight construction
سفت‌ كردن‌
tighten
سفت‌
tightly
سفتی
tightness
زاویه انحراف بار
tilt angle of the load
زاویه کج شدگی شمع
tilting angle of pile
تیر چوبی
timber
وابسته به زمان
time dependent
تاریخچه تغییرات زمانی شتاب
time history of acceleration variations
زمان‌ سنج‌
timer
نوك‌
tip
پنجه‌
toe
رواداری
tolerance
تحمل‌ كردن‌
tolerate
بالا
top
اعضاء با تکیه گاه از بالا
Top support member
وابسته‌ به‌ نقشه‌ برداری‌
topographic
نقشه‌ برداری‌
topography
واژگونی
Topple
گشتاور پیچشی
torque
تنش پیچشی
Tensional stress
تماس‌ یافتن‌ با
touch
چقرمگی، سفتی
toughness
برج‌
tower
سمی
toxic
اثر
trace
شیار
track
تجارت‌
trade
سنتی
traditional
قطار
train
كارآموز
trainee
كاراموزی‌
training
ترانک، داکت
Trank
انتقال‌
transfer
شینه‌های انتقالی
Transfer bus
انتقال‌ یافته‌
transferred
تبدیل‌ كردن‌
transform
تبدیل‌
transformation
تأسیسات انتقال
Transformation facility
مبدل‌، ترانسفورماتور قدرت
transformer
Transformer
گذرا
transient
عبوری، گذرا
transit
انتقال‌
transition
زودگذر
transitory
جدار نورگذر
Translucent layer
سطوح جدارهای نورگذر AG
Translucent surfaces
انتقال‌
transmission
انتقال‌ دادن‌
transmit
انتقال‌ دادن‌
transport
انتقال‌
transportation
متقاطع‌
transverse
عرضی
transverse
بطور اریب‌ یا متقاطع‌
transversely
حركت‌
travel
زمین لرزه رونده
traveling ground motion
سرعت سیر امواج برشی
traveling velocity of the shear wave
عبور كردن‌، قطع‌ كردن‌
traverse
رفتار كردن‌ با
treat
رفتار
treatment
تاسیسات بهداری
Treatment facility
تصفیه خانه
treatment plant
شگرف‌، عظیم‌
tremendous
ترانشه‌
trench
سعی
trial
مثلث‌
triangle
به‌ شكل‌ مثلث‌
triangular
فرعی
tributary
زحمت
trouble
سیم‌ اصلی
trunk
خط ترانک
trunk line
خطوط انتقال
trunk pipelines
خرپا
truss
اعتماد
trust
لوله‌
tube
لوله-محوری
Tube-axial
لوله‌ گذاری‌
tubing
لوله‌ای‌،  لوله مانند
tubular
متورم‌
tumescent
تونل‌
tunnel
تونل‌ زدن‌
tunneling
توربین‌
turbine
تلاطم‌
turbulence
گردش‌، دور
turn
تراشكاری‌
turning
برجك
Turret
پیچش‌
twist
دال دوطرفه
two-way slab
نوع
type
نمونه‌ نوعی
typical
به‌ طور نمونه‌
typically
نهایی
ultimate
حالت حد نهایی
ultimate limit state
فراصوتی
ultrasonic
فرابنفش‌
ultraviolet
غیرقابل‌ قبول‌
unacceptable
اجتناب‌ ناپذیر
unavoidable
نامتعادل‌
unbalanced
قاب مهاربندی نشده
Unbraced frame
نامعلوم‌
uncertain
عدم‌ قطعیت‌
uncertainty
فضای با حجم کافی
Unconfined space
فضای کنترل نشده
Uncontrolled space
مطرح شده
under consideration
دست‌ كم‌ گرفتن‌
underestimate
تحمل‌ كردن‌
undergo
زیرزمینی
underground
در زیر قرار گرفته‌
underlying
زیرین‌
underneath
درونی
underside
فهمیدن‌
understand
فهم‌
understanding
زیر آب‌
underwater
نامطلوب‌
undesirable
نابرابر
unequal
نشست نامتقارن
unequal settlement
ناهموار
uneven
نشست نابرابر
uneven settlement
غیرمنتظره‌
unexpected
نامناسب‌
unfit
بدون‌ شكل‌ منظم‌ هندسی
unformed
یكنواخت‌
uniform
بطور یكنواخت‌
uniformly
یکنواخت
uniformly
قاب مهار نشده
Uninhibited frame
منحصر به‌ فرد
unique
واحد
unit
وزن واحد
unit weight
یكی كردن‌، متحد كردن‌
unite
سازگاری‌
unity
واحد
unity
عمومی
universal
نامعلوم‌
unknown
بی شباهت‌
unlike
نامحدود
unlimited
بی بار، بی باری‌
unload
غیر ضروری
unnecessary
غیرقابل‌ اعتراض
unquestionable
نامحدود
unrestrained
خطرناك‌
unsafe
بی اتکایی
unseat
بی‌اتکایی
Unseating
ناپایدار
unstable
نامناسب‌
unsuitable
فضای به طور غیرعادی درزبند
Unusually tight construction
دستگاه بدون دودکش
Unvented appliance
بخاری اتاقی بدون دودکش
Unvented room heater
به‌ صورت‌ امروزی‌ در اوردن‌
update
بهبود امكانات‌
upgrade
تحول‌
upheaval
برکنش
uplift
برکنش
Uplift
بالایی
upper
کرانه بالای فرکانس‌ها
Upper boundary of frequencies
بالاترین‌
uppermost
بالادست‌ جریان‌ رودخانه‌
upstream
رو به‌ بالا
upward
شهری‌
urban
ضروری‌
urgent
كاربرد
usage
مفید
useful
كاربر
user
سودمندی‌
utility
بهره‌ برداری‌
utilization
مورد استفاده‌ قرار دادن‌
utilize
مورد استفاده‌
utilized
خالی
vacant
خلا
vacuum
صحیح‌، دارای‌ اعتبار
valid
تایید اعتبار
validate
تصدیق‌
validation
تایید
validity
دره‌
valley
ارزیابی
valuation
مقدار
value
شیر
valve
مولدهای‌ بخار
vaporizer
متغیر
variable
واریانس
variance
اختلاف‌، دگرگونی
variation
متنوع‌
varied
تنوع
variety
گوناگون‌
various
تغییر كردن‌
vary
مختلف‌
varying
پهناور
vast
طاق‌
vault
زیر زمین
vault
بردار
vector
وسیله‌ نقلیه
vehicle
سرعت‌
velocity
طیف پاسخ سرعت
Velocity response spectra
دودکش پیش ساخته
Vent
هواکش
Vent, ventilator, exhaust fan
دستگاه با دودکش
Vented appliance
سیستم بسته ولی مربوط به هوای آزاد
Vented closed system
بخاری اتاقی با دودکش
Vented room heater
تعویض هوا/ تهویه، سیستم هواکش
Ventilation
غلاف تهویه شونده
Ventilation thimble
دستگاه‌ تهویه‌
ventilator
بازبینی
verification
بازبینی كردن
verify
ویرایش
version
قایم‌
vertical
بطور عمود
vertically
مخزن
vessel
در دو رو (روی پاشنه یا کشویی)
Vestibule
از طریق‌
via
ارتعاش‌ داشتن‌
vibrate
قابل ارتعاش
vibratile
ارتعاش‌
vibration
نزدیكی، مجاورت
vicinity
نما
view
نقطه‌ نظر
viewpoint
مجازی‌
virtual
واقعاً
virtually
لزج‌
viscous
دیدار
visible
پنجره چشمی
Vision panel
حیاتی
vital
جای‌ خالی
void
ولتاژ
voltage
رگولاتور ولتاژ
Voltage Regulator
ترانس ولتاژ
Voltage Transformer
حجم‌
volume
کرنش حجمی
volume strain
آسیب‌ پذیری‌
vulnerability
هال انتظار
Waiting hall
پیاده‌ رو
walkway
دیوار
Wall

 

لغات بین رشته ای بخش 25
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.