مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 6

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 6 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 6

 

كنترل كیفی مستقیم
On – Line Quality Control
منحنی مشخصه عملکرد
Operation Characteristic (OC)
نمودار پارتو
Pareto diagram
درصد ضایعات
Percent defective
سری استانداردهای 9000
QS – 9000
حلقه ‌های كنترل کیفیت
Quality Control Circles
دوایر کنترل کیفیت
Quality Control Circles (QCC)
گسترش عملکرد كیفی
Quality Function Deployment (QFD)
بهبود کیفیت
Quality Improvement (QI)
تجهیزات اطلاعاتی کیفیت
Quality Information Equipment (QIE)
تابع ضایعه كیفی
Quality Loss Function
اطمینان کیفیت
Quality assurance
بازرسی کیفیت
Quality inspection
سطح کیفیت قابل رد كردن
Rejectable Quality Level (RQL)
روش نمونه‌برداری
Sample approach
کنترل فرآیند آماری
Statistical process Control (SPC)
کنترل کیفیت آماری
Statistical Quality Control (SQC)
روش‌های تاگوچی
Taguchi Methods
کیفیت محصول فراگیر
Total Product Quality (TPQ)
کنترل کیفیت فراگیر
Total Quality Control (TQC)
مدیریت کیفیت فراگیر
Total Quality Management (TQM)
سطح کیفیت غیرقابل پذیرش
Unacceptable Quality Level (UQL)
حد بالای کنترل
Up Control Limit (UCL)
تضمین کیفیت
Warranty of quality
کنترل تولید و موجودی ها
Production & Inventory Control
طبقه ‌بندی موجودی به صورت
ABC Inventory Classification
برنامه‌ریزی تجمیعی
Aggregate Planning (AP)
تجزیه و تحلیل برنامه ‌ریزی
Analysis of planning
موجودی متوسط
Average inventory
عقب ‌افتادگی از سفارش
Back – log
برنامه‌ ریزی زمان بندی رو به عقب
Backward (Upstream) Scheduling
تأخیر بالانس
Balance Delay
بیست انفجاری مواد
Bill Of Material (BOM)
گلوگاه
Bottleneck
برنامه‌ریزی ظرفیت مورد نیاز
Capacity Requirements Planning (CRP )
حلقه بسته
Closed – Loop MRP
فرآیند دارای جریان مستمر
Continuous Flow Processes
هزینه حمل كالا
Cost of Carrying
تأخیر در تحویل
Delay in delivery
پیش ‌بینی‌های تقاضا
Demand Forecasts
مدیریت تقاضا
Demand Management
تصمیم‌گیری
Decision – Making
كاهش موجودی مستقیم
Direct inventory reduction
برنامه‌ ریزی احتیاجات توزیع
Distribution Requirements Planning (DRP)
برنامه‌ ریزی منابع توزیع
Distribution Resource Planning (DRP2)
روش موجودی نزولی دوبل
Double Declining Balance method (D.D.B)
سود یا درآمد هر سهم
Earning Per Share (E.P.S)
مقدار سفارش اقتصادی
Economic Order Quantity (E.O.Q)
دوره سفارش اقتصادی
Economic Per Period (E.P.P)
برنامه‌ریزی اقتصادی
Economic planning
برنامه ‌ریزی تداركات تشكیلات
Enterprise Logistic Planning
سود مورد نظر در شرایط اطمینان
Expected profit under certainty
فاصله زمانی سفارش ثابت
Fixed order interval
پیش ‌بینی
Forecast
برنامه‌ریزی زمانبندی رو به جلو
Forward Downstream Scheduling
سیستم تلفیقی
Hybrid System
پاداش سازمانی
Inducement
عدم كارایی
Inefficiency
فرآیندهای دارای جریان متناوب
Intermittent Flow Processes
هزینه نگهداری موجودی
Inventory holding cost
کنترل موجودی
Inventory control
ذخیره موجودی كالا
Inventory provision
فرآیندهای تولید كارگاهی
Job Shop Processes
تولید كارگاهی
Job shop product
تولید به موقع
Just – In – Time / Just in time
كانبان
Kanban
پس ‌اُفت
Lag
فاصله زمانی سفارش تا دریافت كالا
Lead time
بالانس خط
Line Balancing
مقدار (حجم) تولید
Lot size
برنامه‌ ریزی منابع تولید
Manufacturing Resource Planning (MPR2)
سود نهایی
Marginal profit
قیمت بازار
Market Price
تعادل در بازار
Market equilibrium
بررسی بازار
Market survey
تولید انبوه
Mass Production
برنامه‌ ریزی زمانبندی كلان تولید
Master production Schedule (MPS)
برنامه‌ ریزی مواد مورد نیاز
Material Requirement planning (MRP)
مقدار موجودی خالص
Net inventory value
تولید تكی
On – OFF Product (OOP)
بهینه‌سازی
Optimization
تكنولوژی تولید بهینه
Optimized Production Technology (OPT)
زمان سفارش
Ordering time
مقدار سفارش
Order size
ورقه گزارش كالای مورد سفارش عقب افتاده
Paper backlog report
روش کنترل ادواری موجودی ‌ها
Periodical inventory method
ثبات قیمت
Price stability
سازمان ‌دهی بر مبنای تولید
Product divisional organization
سیكل تولیدی
Production Cycle
سیستم مدیریت تولید
Production Management System (PMS)
برنامه‌ زمان‌بندی تولید
Production Scheduling
هموار سازی تولید
Production Smoothing
بهره‌ وری
Productivity
سیستم كششی
Pull System
سفارش خرید
Purchase order
سیستم فشاری
Push system
تولید مجدد
Reaction
تخفیف
Rebate discount
نقطه سفارش مجدد
Reorder Point
سیستم سطح سفارش مجدد
Reorder level system
فرآیندهای دارای جریان تكراری
Repetitive Flow Processes
سطح حداكثر موجودی
Replenishment level
برنامه ‌ریزی سرانگشتی ظرفیت
Rough – Cut Capacity Planning (RCCP)
موجودی ‌های اطمینان
Safety (Buffer) Inventories
تخفیف از فروش
Sales discount
هزینه‌ راه ‌اندازی
Setup cost
کنترل سطح كارگاه
Shop Floor Control (SFC)
زیان ‌های كمبود موجودی
Shortage losses
فهرست برداری از موجودی انبار
Stock – taking
ذخیره
Stock
تطبیق موجودی
Stock Adjustment
كمبود موجودی
Stock – out
عملیات همزمان
Synchronous Operation
تئوری محدودیت ‌ها
Theory Of Constraints (TOC)
سری‌ های زمانی
Time Series
تاخیر زمانی / پس افتادگی زمان تولید
Time – lag in production
سیستم تولیدی تویوتا
Toyota Production System
موجودی در جریان ساخت
Work – In – process Inventory
تكنولوژی تولید
Manufacturing Technology
هزینه واقعی
Actual cost
تكنولوژی تولید پیشرفته
Advanced Manufacturing Technology (AMT)
تولید چابك
Agile Production
وسایط نقلیه هدایت شده اتوماتیك
Automated Guided Vehicles (AGVs)
سیستم ذخیره ‌سازی و بازیافت اتوماتیك
Automated Storage & Retrieval System (AS/RS)
تولید دسته‌ای یا گروهی
Batch Product
تركیب عوامل تولید
Combination of production factors
طراحی به كمك كامپیوتر
Computer Aided Design (CAD)
مهندسی به كمك كامپیوتر
Computer Aided Engineering (CAE)
ساخت به كمك كامپیوتر
Computer Aided Manufacturing (CAM)
برنامه‌ریزی فرآیند به كمك كامپیوتر
Computer Aided Process planning (CAPP)
تشكیلات یكپارچه كامپیوتری
Computer Integrated Enterprise (CIE)
تولید یكپارچه كامپیوتری
Computer Integrated Manufacturing (CIM)
کنترل عددی كامپیوتری
Computer Numerical Control (CNC)
تولید دائمی
Continuous product
خط تولید پیوسته
Continuous production line
قرارداد تولید
Contract product
طراحی برای مونتاژ
Design For Assembly (DFA)
طراحی برای ساخت
Design For Manufacturing (DFM)
کنترل عددی توزیع شده
Distributed Numerical Control (DNC)
سیستم تولید منعطف
Flexible Manufacturing System (FMS)
سیستم تولیدی هوشمند
Intelligent Manufacturing System (IMS)
تولید ناپیوسته
Intermittent product
تولید ناب
Lean Production
قابلیت نگهداری
Maintainability
الگوی اتوماسیون تولید
Manufacturing Automation Protocol (MAP)
تكنولوژی کنترل عددی
Numerical Control (NC) Technology
تعمیر و نگهداری بر مبنای پیش‌ بینی
Predictive Maintenance (PM)
تعمیر و نگهداری پیشگیری
Preventive Maintenance (PM)
قابلیت اطمینان
Reliability
تعمیرپذیری
Repairability
نگهداری و تعمیرات بهره‌ ور فراگیر
Total production Maintenance
مدیریت
Management
محك
Benchmark
مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری
Business Process Reengineering (BPR)
محك ‌زنی رقابتی
Competitive Benchmarking
ابعاد رقابتی
Competitive Dimensions
مهندسی همزمان
Concurrent Engineering (CE)
بهبود مستمر و بی ‌پایان
Continuous And Never ending Improvement
شایستگی ‌های اساسی
Core Competencies
مأموریت مشترك
Corporate Mission
استراتژی شركت
Corporate Strategy
فعالیت اصلاحی
Corrective Action
مراكز تصمیم‌گیری
Decision Making centers
درخت تصمیم
Decision Tree
روش دلفی (در تصمیم‌گیری)
Delphi Method
یكپارچه ‌سازی رو به جلو
Downstream Integration
یكپارچه‌ سازی تشكیلات
Enterprise Integration
رهبری كارآفرینانه
Entrepreneurial Leadership
مدیر اجرایی
Executive director
سازمان با خاصیت پاسخگویی سریع
Fast Response Organization (ERO)
قابلیت فرآیند با خاصیت پاسخگویی سریع
Fast Response Process Capability (FRPC)
تجزیه و تحلیل درخت خطا
Fault Tree Analysis (FTA)
مدیر كل ـ مدیر امور اجرایی
General manager
شركت جهانی
Global Company
رقابت جهانی
Global Competition
یكپارچه‌سازی جهانی تشكیلات
Global Enterprise Integration
جهانی شدن
Globalization
روش‌های ابتكاری
Heuristics
مشاركت بازرگانی
Joint Venture
بهپویی – كایزن
Kaizen
سازمان یادگیری
Learning Organization
مدیریت بر مبنای هدف
Management By Objective- MBO
ارزشیابی مدیریت
Management audit
بازاریابی
Marketing
مدیر میانی
Middle Manager
چند ملیتی
Multi – National
مدیریت مشاركتی
Participative Management
شبیه ‌سازی
Simulation
مدیریت استراتژیك
Strategic Management
برنامه ‌ریزی استراتژیك
Strategic Planning
زنجیره تأمین
Supply Chain
یكپارچه‌ سازی رو به عقب
Upstream Integration
زنجیره ارزش
Value Chain
كارخانه / شركت مجازی
Virtual Plant / Company
تكنولوژی اطلاعات
Information Technology
هوش مصنوعی
Artificial Intelligence – AI
مغزافزار
Brainware / Brain-ware
مهندسی نرم‌افزار به كمك كامپیوتر
Computer – Aided Software Engineering – CASE
واحد پردازش مركزی
Central Processing Unit – CPU
دیكشنری داده‌ها
Data Dictionary
مدیریت پایگاه داده‌
Database Management
سیستم پشتیبانی تصمیم
Decision Support System – DSS
تجارت الكترونیكی
Electronic Commerce – Ecommerce
تبادلات الكترونیكی داده
Electronic Data Interchange – EDI
سیستم اطلاعات الكترونیكی
Electronic Information System – EIS
پست الكترونیكی
Electronic Mail – Email
سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری گروهی
Group Decision Support System – GDSS
سلسله مراتب سیستم‌ها
Hierarchy Of System
موتور استنتاج
Inference Engine
سیستم اطلاعاتی
Information System – IS
فرآیند تفسیر
Interpretation process
سیستم خبره مبتنی بر دانش
Knowledge – Based Expert System – KBES
مدیریت دانش
Knowledge Management
هوش ماشینی
Machine Intelligence – MI
سیستم اطلاعات مدیریت
Management Information System – MIS
پردازش انتقالی مستقیم –  برخط
On – Line Transactions Processing – OLTP
كامپیوتر شخصی
Personal Computer – PC
نمودار ساختار برنامه
Program Structure Chart – PSC
تصمیم ساختار یافته
Structured Decision
روش تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
System Analysis & Design Methodology
چرخه تكاملی سیستم
System development Life Cycle
طراحی از بالا به پایین
Top – Down Design
واژه ‌پرداز
Word processor
مدیریت پروژه
Project Management
شیب هزینه فعالیت
Activity Cost Slope
نمایش فعالیت به صورت گره
Activity On Node – AON
زمان مجاز تاخیر  فعالیت
Activity Slack Time
هزینه واقعی كار انجام شده
Actual Cost of Work Performed
محاسبات برگشتی
Back ward induction
هزینه بودجه ‌بندی شده كار زمانبندی شده
Budgeted Cost of Work Scheduled – BCWS
روش مسیر بحرانی
Critical Path – Method – C.P.M
فعالیت بحرانی
Critical activity
مسیر بحرانی
Critical path
دیاگرام جریان تصمیم
Decision Flow Diagram
فعالیت مجازی
Dummy Activity
زودترین زمان محتمل
Earliest Likely – Optimistic Time-
زودترین موعد تحویل
Earliest Due Date – EDD-
زودترین زمان ممكن برای شروع یك فعالیت
Earliest Start Time – EST
محاسبات پیشرو
Forward computation
شناوری آزاد
Free Float – F.F
نمودار گانت
Gant Chart
تكنیك ارزیابی و بازنگری گرافیكی
Graphical Evaluation & Review Technique – GERT
شناوری مستقل
Independent Float – I.F
دیرترین زمان محتمل
Latest Likely – pessimistic – Time
زمانبندی پروژه با حداقل هزینه
Least Cost Scheduling
كمترین فرجه زمانی
Minimum Slack Time – MST-
حداكثر زمان خوش ‌بینانه
Most Optimistic Time – MOT
حداكثر زمان بد بینانه
Most Pessimistic Time – MPT-
روش‌های تجزیه و تحلیل شبكه
Network Analysis Methods
شبكه گرهی
Node network
مدت عادی اجرای فعالیت
Normal duration
تنظیم بودجه طبق عملیات
Performance budget

 

لغات بین رشته ای بخش 6
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.