مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 10

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 10 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 10
احتمال پسین
a posteriori probability
توزیع پیشین
a priori distribution
برآورد پیشین
a priori estimate
احتمال پیشین
a priori probability
اِ (a)-حاشیه‌ای
a-marginal
مدل مخاطره جمعی آلن
Aalen’s additive risk model
اَباک
ABAC
چرتکه، چتکه
abacus
فرمول آبل
Abel’s formula
خم نانرمال
abnormal curve
کارآیی مجانبی مطلق
absolute asymptotic efficiency
همگرایی مطلق
absolute convergence
انحراف مطلق
absolute deviation
خطای مطلق
absolute error
فراوانی مطلق
absolute frequency
گشتاور مطلق
absolute moment
مجموعه مطلقاً کوژ
absolutely convex set
برآوردگر مطلقاً نااریب
absolutely unbiased estimator
جاذبیت
absorbency
جاذب
absorbing
زنجیر مارکوف جاذب
absorbing Markov chain
قانون جذب
absorption law
احتمال جذب
absorption probability
انتگرال مجرد
abstract integral
فضای مجرد L
abstract L-space
فضای مجرد L‌_‌p
abstract L_p space
آزمون عمر شتابیده
accelerated life testing
سطح کیفیت پذیرفتنی
acceptable quality level
خطای پذیرش
acceptance error
عدد پذیرش
acceptance number
سطح پذیرش فرایند
acceptance process level
منطقه پذیرش فرایند
acceptance process zone
ناحیه پذیرش
acceptance region
نمونه‌گیری پذیرشی
acceptance sampling
خطای تجمعی
accumulative error
درستی
accuracy
درستی (به تعبیر نیمن)
accuracy (in Neyman’s sense)
بیمه‌آمار
actuarial statistics
1. بیمه‌آمار 2. بیمه‌آمارشناس
actuary
گراف بی‌دور
acyclic graph
سازوار، تطبیق‌پذیر
adaptive
روش سازوار
adaptive method
نمونه‌گیری سازوار، نمونه‌گیری تطبیق‌پذیر
adaptive sampling
شیوه دنباله‌ای سازوار
adaptive sequential procedure
جمع‌وند
addend
قضیه جمع
addition theorem
تابع جمعی
additive function
اندازه جمعی
additive measure
مدل مخاطره جمعی
additive risk model
جمعی بودن
additivity
قابلیت قبول
admissibility
تابع تصمیم پذیرفتنی
admissible decision function
برآوردگر پذیرفتنی
admissible estimator
تابع پذیرفتنی
admissible function
فرض پذیرفتنی
admissible hypothesis
مشبّکه پذیرفتنی
admissible lattice
دنباله پذیرفتنی
admissible sequence
شاخصهای غنا و فقر
affluence and poverty indexes
1. مجموعه 2. انبوهه 3. کل
aggregate
اعداد شاخص کل
aggregate index numbers
انبوهش، تجمع
aggregation
مدل انبوهشی
aggregative model
توافق
agreement
ضریب اگْرستی (تاو)
Agresti coefficient (tau)
توزیع ایتچیسون
Aitchison distribution
معادله ایتکن
Aitken equation
ملاک آکائیکه
Akaike’s criterion
کتَره‌ای
aleatory
متغیر کتَره‌ای
aleatory variable
جبر پیشامدها
algebra of events
الگوریتم
algorithm
استقلال الگوریتمی
algorithmic independence
نظریه الگوریتمی اطلاع
algorithmic information theory
گروه هم‌اثر
alias group
ماتریس هم‌اثر
alias matrix
هم‌اثرسازی
aliasing
تراز کردن
align
رعایت همه یا هیچ یک از مقررات
all-or-none compliance
ژن همردیف
allele
انتساب، تخصیص
allocation
خم قناس
allokurtic curve
وَردسنجی
allometry
مجاز
allowable
همگرایی تقریباً مطمئن
almost certain convergence
دنباله تقریباً همه‌جا همگرا
almost everywhere convergent sequence
آزمون تقریباً ناوردا
almost invariant test
تابع تقریباً دوره‌ای
almost periodic function
همگرایی تقریباً یکنواخت
almost uniform convergence
فرض مقابل
alternative hypothesis
میانگین‌پذیری
amenability
تحلیل
analysis
تحلیل کوواریانس
analysis of covariance
تحلیل انحراف
analysis of deviance
تحلیل واریانس
analysis of variance
اطلاع کمکی
ancillary information
آماره کمکی
ancillary statistic
آزمون اندرسون-دارلینگ
Anderson-Darling test
نمودار تابعی اندروز
Andrews function plot
زاویه
angle
تبدیل زاویه‌ای
angular transformation
نَوَردیدن
annealing
آماره Wی انصاری-برادلی
Ansari-Bradley W-statistic
پادمُد
antimode
پادرتبه
antirank
پادهموارسازی
antismoothing
متغیر متضاد
antithetic variate
کاربرد
application
احتمال کاربردی
applied probability
آمار کاربردی
applied statistics
رهیافت
approach
رگرسیون تقریب
approgression
ویژه‌مقدار تقریبی
approximate eigenvalue
جواب تقریبی
approximate solution
مقدار تقریبی
approximate value
تقریب
approximation
فرمول تقریب
approximation formula
تقریب اضافی
approximation from above
تقریب نقصانی
approximation from below
نظریه تقریب
approximation theory
تقریب توزیع
approximation to distribution
تقریب تابع
approximation to function
تقریب تابعهای ریاضی
approximation to mathematical functions
تقریبی
approximative
ثابت دلخواه
arbitrary constant
مبدا دلخواه
arbitrary origin
مقیاس دلخواه
arbitrary scale
آرک‌سینوس
arc-sine
توزیع آرک‌سینوسی
arc-sine distribution
تبدیل آرک‌سینوسی
arc-sine transformation
1. مساحت 2. سطح
area
نمونه‌گیری در سطح
area sampling
توزیع آرف‌ودسون
Arfwedson distribution
شناسه
argument
شناسه تابع
argument of a function
حساب
arithmetic
میانگین حسابی
arithmetic mean
تصاعد حسابی
arithmetic progression
مثلث حسابی
arithmetic triangle
ترتیب
arrangement
آرایه
array
میانگین آرایه‌ای
array mean
فن حدس
ars conjectandi
هوش مصنوعی
artificial intelligence
زنجیر فزاینده
ascending chain
شرط زنجیر فزاینده
ascending chain condition
خطای فزاینده
ascending error
ارزیابی
assessment
ارزیابی احتمالها
assessment of probabilities
علت اِسنادپذیر
assignable cause
پیوند
association
ضریب پیوند
association coefficient
نامتقارن
asymmetric
جامعه نامتقارن
asymmetric population
نامتقارنی
asymmetry
رفتار مجانبی
asymptotic behavior
همگرایی مجانبی
asymptotic convergence
کارآیی مجانبی
asymptotic efficiency
بسط مجانبی
asymptotic expansion
فرمول مجانبی
asymptotic formula
روش مجانبی
asymptotic method
نرمال بودن مجانبی
asymptotic normality
نقطه مجانبی
asymptotic point
ویژگی مجانبی
asymptotic property
کارآیی نسبی مجانبی
asymptotic relative efficiency
کارآیی نسبی مجانبی برآوردگر
asymptotic relative efficiency of estimator
نمایش مجانبی
asymptotic representation
سری مجانبی
asymptotic series
بسندگی مجانبی
asymptotic sufficiency
واریانس مجانبی
asymptotic variance
برآوردگر مجانباً کارآ
asymptotically efficient estimator
برآوردگر مجانباً نااریب
asymptotically unbiased estimator
مجانبیات
asymptotic
آمار جوّی
atmospheric statistics
ربایش
attraction
صفت کیفی
attribute
حسابرسی
auditing
ماتریس افزوده
augmented matrix
خودهمبستگی
autocorrelation
تابع خودهمبستگی
autocorrelation function
اتوکوواریانس
Auto-covariance
فن خودکار آشکارسازی اثر متقابل
automatic interaction detection technique
اتورگرسیو
autoregressive
مدل میانگین متحرک جمع‌بسته اتورگرسیو
autoregressive integrated moving average model
مدل اتورگرسیو
autoregressive model
فرایند اتورگرسیو
autoregressive process
مدل میانگین متحرک اتورگرسیو
autoregressive-moving average model
معادله کمکی
auxiliary equation
نمونه کمکی
auxiliary sample
متغیر کمکی
auxiliary variable
آمادگی
availability
1. میانگین 2. متوسط
average
روش مقدار بحرانی متوسط
average critical value method
خمیدگی متوسط
average curvature
چگالی متوسط
average density
حد متوسط اقلام معیوب اضافی
average extra defective limit
متوسط عمر
average life
متوسط کیفیت خروجی
average outgoing quality
حد متوسط کیفیت خروجی
average outgoing quality limit
متوسط مدت اجرا
average run length
متوسط تعداد نمونه
average sample number
بافت‌نگار میانگین انتقالی
averaged shifted histogram
متوسط‌گیری
averaging
توزیع محوری
axial distribution
تقارن محوری
axial symmetry
نظریه اصل موضوعی مجموعه‌ها
axiomatic set theory
نظریه اصل موضوع‌پذیر
axiomatizable theory
اصل موضوعی‌سازی
axiomatization
اصول موضوع
axioms
اصول موضوع احتمال
axioms of probability
محور
axis

 

پس‌بینی
back-projection
پسرو
backward
تفاضل پسرو
backward difference
عملگر تفاضلی پسرو
backward difference operator
شیوه گزینش حذفی پسرو
backward elimination selection procedure
عملگر انتقال پسرو
backward-shift operator
کارآیی بهادری
Bahadur efficiency
بسط بهادر-لازارزفلد
Bahadur-Lazarsfeld expansion
تعادل
balance
متعادل
balanced
طرح بلوکی متعادل
balanced block design
طرح متعادل
balanced design
تفاضل متعادل
balanced difference
بلوک ناقص متعادل
balanced incomplete block
طرح بلوکهای ناقص متعادل
balanced incomplete block design
دامنه خطای متعادل
balanced range of error
تکرار مکرّر متعادل
balanced repeated replication
بازنمونه‌گیری متعادل
balanced resampling
بازنمونه‌گیری متعادل با استفاده از آرایه‌های چندگانه متعامد
balanced resampling using orthogonal multi-arrays
نمونه متعادل
balanced sample
مجموعه متعادل
balanced set
متعادل‌سازی
balancing
فرض بالدوتچی
Balducci hypothesis
مسایل رای‌گیری
ballot problems
قضیه رای‌گیری
ballot theorem
فضای باناخ
Banach space
مسئله قوطی کبریت باناخ
Banach’s match-box problem
نمودار نواری
band chart
بانک
bank
نمودار میله‌ای
bar chart
مدل رشد قابلیت اعتماد بارلو-شه‌ور
Barlow-Schever reliability growth model
تصحیح بارتلت
Bartlett adjustment
آزمون بارتلت برای همگنی واریانس‌ها
Bartlett’s test of homogeneity of variances
آزمون بارتون-دیوید
Barton-David test
مختصات گرانیگاهی
barycentric coordinates
پایه
basis
پایه فضای برداری
basis of a vector space
قضیه‌های باسو
Basu theorems
فیل باسو
Basu’s elephant
خم گودالی
bathtub curve
معادله بوله
Baule’s equation
قاعده تصمیم بیزی
Bayes decision rule
برآوردگر بیزی
Bayes estimator
فرمول بیز
Bayes formula
برآوردگر خطی بیزی
Bayes linear estimator
زیان بیزی
Bayes loss
مخاطره بیزی
Bayes’ risk
قضیه بیز
Bayes’ theorem
پیش‌بینی بیزی
Bayesian forecasting
استنباط بیزی
Bayesian inference
مدل‌گزینی بیزی
Bayesian model selection
رگرسیون بیزی
Bayesian regression
استواری بیزی
Bayesian robustness
آزمون بچهوفر
Bechhofer test
مسئله بئرنس
Behrens’ problem
مسئله بئرنس-فیشر
Behrens-Fisher problem
آزمون بئرنس-فیشر
Behrens-Fisher test
تابع باور
belief function
چندجمله‌ای بِل
Bell polynomial
آزمون بِل-داکسام
Bell-Duksum test
خم زنگدیس
bell-shaped curve
فرایند بِلمن-هریس
Bellman-Harris process
خماندن رویه
bending a surface
گشتاور خمشی
bending moment
قانون بنفورد
Benford’s law
آزمون علامت دومتغیره به‌نِت
Bennett’s bivariate sign test
نابرابری بِرگ
Berge inequality
قاعده دو اِن (2n) برکسون
Berkson’s 2n rule
شیوه مینیمم لوجیت c‌h‌i‌^2ی برکسون
Berkson’s minimum logit chi^2 procedure
شیوه مینیمم نرمیت ‌c‌h‌i‌^2ی برکسون
Berkson’s minimum normit chi^2 procedure
معادله دیفرانسیل برنولی
Bernoulli differential equation
توزیع برنولی
Bernoulli distribution
پروانه برنولی
Bernoulli lemniscate
روش برنولی
Bernoulli method
عدد برنولی
Bernoulli number
چندجمله‌ای برنولی
Bernoulli polynomial
انتقال برنولی
Bernoulli shift
جامعه برنولی
Bernoulli society
مارپیچ برنولی
Bernoulli spiral
قضیه برنولی
Bernoulli’s theorem
لم برنشتاین
Bernstein lemma
چندجمله‌ای برنشتاین
Bernstein polynomial
نابرابری برنشتاین
Bernstein’s inequality
قضیه برنشتاین
Bernstein’s theorem
نابرابری بِری-اِسین
Berry-Esseen inequality
قضیه بِری-اِسین
Berry-Esseen theorem
لم بِرتران
Bertrand’s lemma
نظریه آزمون فرض بِرتران
Bertrand’s theory of hypothesis testing
تابع بِسِل
Bessel function
توزیع تابع بِسِلی
Bessel function distribution
فرایند بِسِل
Bessel process
فرمول درون‌یابی بِسِل
Bessel’s interpolation formula
بهترین برآوردگر مجانباً نرمال
best asymptotically normal estimator
بهترین برآوردگر
best estimator
بهترین برآوردگر ناوردا
best invariant estimator
بهترین برآوردگر خطی نااریب
best linear unbiased estimator
بهترین پیشگو
best predictor
ضریب بتا
beta coefficient
توزیع بتا
beta distribution
تابع بتا
beta function
بخت شرط‌بندی
betting odds
حدس بات
Bhate’s conjecture
دومحوری
bi-pivot
آماره‌های tی دومحوری
bi-pivot t-statistics
اریبی
bias
خطای اریبی
bias error
عاری از اریبی
bias-free
برآوردگر اریب
biased estimator
نمونه اریب
biased sample
آماره اریب
biased statistic
آزمون اریب
biased test
نابرابری بی‌اَن‌اِمه-چبیشوف
Bienayme-Chebyshev inequality
دوهندسی
Bi-geometry
صورت دوخطی
bilinear form
توزیع دومُدی
bimodal distribution
1. دوحالتی 2. دودویی
binary
داده‌های دودویی
binary data
عمل دودویی
binary operation
رابطه دودویی
binary relation
دنباله دوحالتی
binary sequence
رشته دوحالتی
binary string
فن رشته دوحالتی
binary string technique
توزیع بینگام
Bingham distribution
تظریف
binning
دوجمله‌ای
binomial
تقریب دوجمله‌ای
binomial approximation
ضریب دوجمله‌ای
binomial coefficient
توزیع دوجمله‌ای
binomial distribution
بسط دوجمله‌ای
binomial expansion
گشتاور دوجمله‌ای
binomial moment
کاغذ احتمال دوجمله‌ای
binomial probability paper
نسبت دوجمله‌ای
binomial proportion
سری دوجمله‌ای
binomial series
آزمون دوجمله‌ای
binomial test
قضیه دوجمله‌ای
binomial theorem
آزمایه دوجمله‌ای
binomial trial
عیارسنجی زیستی
bioassay
زیست‌آمادگی
bioavailability
زیست‌هم‌ارزی
bioequivalence
بازه اطمینان زیست‌هم‌ارزی
bioequivalence confidence interval
زیست‌جغرافیا
biogeography
تابع زیست‌سنجی
biometric function
جامعه زیست‌سنجی
biometric society
زیست‌سنجی
biometry
علوم زیستی
biosciences
زیست‌آمار
biostatistics
دونموداره
Bi-plot
مختصات دوقطبی
bipolar coordinates
قضیه برن‌بام
Birnbaum’s theorem
آزمون برن‌بام-هال
Birnbaum-Hall test
نابرابری برن‌بام-رِیموند-زوکرمن
Birnbaum-Raymond-Zuckerman inequality
فرایند زاد
birth process
فرایندهای زاد و مرگ
birth-and-death processes
دورشته‌ای
Bi-serial
همبستگی دورشته‌ای
Bi-serial correlation
برازش دومربعی
Bi-square fitting
بیت (رقم دودویی)
bit (binary digit)
روش شمارش زوایه‌ای بیترلیخ
Bitterlich’s angle-count method
توزیع دوجمله‌ای دومتغیره
bivariate binomial distribution
توزیع دومتغیره
bivariate distribution
تابع مولّد دومتغیره
bivariate generating function
توزیع نرمال دومتغیره
bivariate normal distribution
آزمون مجموع رتبه‌های دومتغیره
bivariate rank sum test
آزمون تقارن دومتغیره
bivariate symmetry test
تبدیل دومتغیره
bivariate transformation
جعبه سیاه
black box
بلک‌ول‌سازی
Blackwellization
بلوک
block
الگوریتم بلوکی
block algorithm
طرح بلوکی
block design
اثر بلوکی
block effect
ضرب بلوکی
block multiplication
بلوک‌بندی
blocking
آزمون علامت دومتغیره بلومن
Blumen’s bivariate sign test
قانونِ بود
Bode’s law
شاخص تمرکز بون‌فرونی
Bonferroni concentration index
بازه‌ها و نابرابریهای بون‌فرونی
Bonferroni inequalities and intervals
آماره tی بون‌فرونی
Bonferroni t-statistic
نابرابری بول
Boole’s inequality
خودگردان‌سازی
bootstrapping
رده بورل
Borel class
هیئت بورل
Borel field
تابع بورل اندازه‌پذیر
Borel measurable function
اندازه بورل
Borel measure
مجموعه بورل
Borel set
قانون صفر-یک بورل
Borel zero-one law
قانون قوی اعداد بزرگ بورل
Borel’s strong law of large numbers
لم بورل-کانتلّی
Borel-Cantelli lemma
قضیه بورل-لبگ
Borel-Lebesgue theorem
توزیع بورل-تانر
Borel-Tanner distribution
کران
bound
کران تابع
bound of a function
کرانه، مرز
boundary
شرط مرزی
boundary condition
مرز مجموعه
boundary of a set
کراندار
bounded
بالاکراندار
bounded above
پایین‌کراندار
bounded below
قضیه همگرایی کراندار
bounded convergence theorem
بالاکراندار
bounded from above
پایین‌کراندار
bounded from below
درازای کراندار
bounded length
عملگر خطی کراندار
bounded linear operator
تبدیل خطی کراندار
bounded linear transformation
ماتریس کراندار
bounded matrix
تابع کراندار اندازه‌پذیر
bounded measurable function
اندازه کراندار
bounded measure
فضای اندازه کراندار
bounded measure space
فضای متریک کراندار
bounded metric space
عملگر کراندار
bounded operator
متغیر تصادفی کراندار
bounded random variable
دنباله کراندار
bounded sequence
مجموعه کراندار
bounded set
آزمون باوکر برای تقارن
Bowker’s test for symmetry
معیارهای باولی برای چولگی
Bowley’s measures of skewness
تبدیل باکس و کاکس
Box and Cox transformation
نمودار جعبه و خط
box-and-whisker plot
مدل باکس-جنکینز
Box-Jenkins model
تبدیل باکس-مولر
Box-Muller transformation
توزیع برادفورد
Bradford distribution
مدل برادلی-تِری
Bradley-Terry model
شاخص برادْاستریت
Bradstreet index
روش شاخه و بُرش
branch-and-bound method
فرایند شاخه‌ای
branching process
فروریزش
breakdown
نقطه فروریزش
breakdown point
مقدار فروریزش
breakdown value
نمره بِریه
Brier score
شاخص بروئی‌یون
Brouillon index
آزمون میانه براون-مود
Brown-Mood median test
حرکت براونی
Brownian motion
مسئله سوزن بوفون
Buffon’s needle problem
صف دسته‌ای
bulk queue
نمونه‌گیری فله‌ای
bulk sampling
داغیدن
burn-in
توزیع بِر
Burr distribution
روشهای پیش‌بینی بازرگانی
business forecasting methods
آزمون باتلر-اسمیرنوف
Butler-Smirnov test
جدول بویزبالوت
Buys-Balot table
نمودارهای c
c charts
آزمونهای C(‌a‌l‌p‌h‌a)
C(alpha)-tests
آزمون C‌_‌N
C_N test
آماره C‌_‌p
C_p statistic
حسابان
calculus
حساب تفاضلها
calculus of differences
حساب خطاها
calculus of errors
حساب تفاضلهای متناهی
calculus of finite differences
حساب مانده‌ها
calculus of residues
حساب تغییرات
calculus of variations
کالبیده
calibrated
وزن کالبیده
calibrated weight
کالبیدن
calibration
معادله کالبیدن
calibration equation
برآوردگر کالبیدنی
calibration stimator
تماسهای مجدد
callbacks
نابرابری کمپ-میدل
Camp-Meidell inequality
قانون حذف
cancellation law
قاعده حذف
cancellation rule
کانونی
canonical
تحلیل کانونی
canonical analysis
همبستگی کانونی
canonical correlation
ضریب همبستگی کانونی
canonical correlation coefficient
تحلیل تناظر کانونی
canonical correspondence analysis
تجزیه کانونی
canonical decomposition
معادله کانونی
canonical equation
صورت کانونی
canonical form
تابع کانونی
canonical function
نمره‌های کانونی
canonical scores
متغیر کانونی
canonical variable
نابرابری کانتلّی
Cantelli’s inequality
قابلیت
capability
آزمون کاپون
Capon test
روش گیر و بازگیر
capture-recapture method
ملاک کارلمان
Carleman’s criterion
نظریه احتمال کارناپ
Carnap’s theory of probability
1. حامل 2. ناقل 3. محمل
carrier
محمل تابع
carrier of a function
اثر منقول
carry-over effect
مورد-شاهد
case-control
نمونه‌گیری کاتانا
Catana sampling
نظریه رویدادهای غیرمنتظره
catastrophe theory
خم صید
catch curve
داده‌های رسته‌ای
categorical data
آزمون چگالش کوشی
Cauchy condensation test
شرط کوشی
Cauchy condition
ملاک کوشی
Cauchy criterion
توزیع کوشی
Cauchy distribution
نابرابری کوشی
Cauchy inequality
انتگرال کوشی
Cauchy integral
فرایند کوشی
Cauchy process
دنباله کوشی
Cauchy sequence
قضیه کوشی
Cauchy theorem
روش درون‌یابی کوشی
Cauchy’s method interpolation
نابرابری کوشی-شوارتس
Cauchy-Schwarz inequality
فراوانی خانه‌ای
cell frequency
داده‌های سانسور شده
censored data
مدلهای رگرسیونی سانسور شده
censored regression models
سرشماری
census
مرکز خمیدگی
center of curvature
گرانیگاه
center of gravity
مرکز جرم
center of mass
مرکز تصویر
center of projection
توزیع ماکسیمال استیودنتیده مرکزی شده
centered Studentized maximal distribution
تفاضل مرکزی
central difference
قضیه حدی مرکزی
central limit theorem
گشتاور مرکزی
central moment
رویه درجه دوم مرکزی
central quadric
آماره مرکزی
central statistic
تقارن مرکزی
central symmetry
گرایش به مرکز
central tendency
پردازش متمرکز داده‌ها
centralized data processing
گرانیگاه
centroid
پیشامد حتمی
certain event
حتمیت
certainty
متوسط‌گیری چزارو
Cesaro averaging
مدل دوجمله‌ای زنجیری
chain binomial model
مجتمع زنجیری
chain complex
شرط زنجیری
chain condition
شاخص زنجیری
chain index
عدد شاخص زنجیری
chain index number
نگاشت زنجیری
chain mapping
قاعده زنجیری
chain rule
نمونه‌گیری زنجیری
chain sampling
معیار چاکرابارتی عدم تعادل طرح
Chakrabarti’s measure of design imbalance
شانس
chance
تغییر دستگاه مختصات
change of coordinates system
تعویض متغیر
change of variable
تغییر در نسبت
change-in-ratio
آزمایه دگرتیمار
change-over trial
مدل نقطه تغییر
change-point model
مسئله نقطه تغییر
change-point problem
طرح دگرتیمار
changeover design
تحلیل نقطه تغییر
Change point analysis
آشوب
chaos
معادله چپمن-کولموگوروف
Chapman-Kolmogorov equation
رده مشخصه
characteristic class
معادله مشخصه
characteristic equation
تابع مشخصه
characteristic function
عدد مشخصه
characteristic number
چندجمله‌ای مشخصه
characteristic polynomial
ویژه‌مقدار
characteristic root
مشخص‌سازی
characterization
مشخص‌سازی توزیع
characterization of distribution
سری شارلیه
Charlier’s series
نمودار
chart
آزمون چاترجی
Chatterjee test
ملاک شووِنِت
Chauvenet’s criterion
فرمول چبیشوف
Chebyshev formula
درون‌یابی چبیشوف
Chebyshev interpolation
نابرابری چبیشوف
Chebyshev’s inequality
قانون اعداد بزرگ چبیشوف
Chebyshev’s law of large numbers
چندجمله‌ای چبیشوف-ارمیت
Chebyshev-Hermite polynomial
شیمی‌سنجی
chemometrics
کارآیی چرنوف
Chernoff efficiency
صورتکهای چرنوف
Chernoff faces
نابرابری چرنوف
Chernoff inequality
قضیه چرنوف
Chernoff theorem
قضیه چرنوف-سَوِ ج
Chernoff-Savage theorem
توزیع خی
chi distribution
توزیع خی‌باردو
chi-bar-square distribution
توزیع خی‌دو
chi-square distribution
آماره خی‌دو
chi-square statistic
آزمون خی‌دو
chi-square test
آزمون نیکویی برازش خی‌دو
chi-square test of goodness of fit
تقریب خی‌دو
chi-squared approximation
فام‌تن
chromosome
فرایند چانگ
Chung process
دایره
circle
دایره همگرایی
circle of convergence
تابع پوشش دایره‌ای
circular coverage function
توزیع دایره‌ای
circular distribution
توزیع نرمال دایره‌ای
circular normal distribution
خطای محتمل دایره‌ای
circular probable error
نیمرخ دایره‌ای
circular profile
رده
class
فراوانی رده
class frequency
بازه رده
class interval
قانونهای رده L
class L laws
نشانه رده
class mark
احتمال رده‌شرطیده
class-conditional probability
نظریه کلاسیک مخاطره
classical risk theory
مکانیک آماری کلاسیک
classical statistical mechanics
نظریه کلاسیک حساب تغییرات
classical theory of calculus of variations
رده‌بندی
classification
مسئله رده‌بندی
classification problem
قضیه رده‌بندی
classification theorem
شیوه رده‌بندی
classificatory procedure
داده‌های رده‌بندی شده
classified data
روش پاکیزه‌سازی
clean-up method
آزمون کلیف-اُرد
Cliff-Ord test
آزمایه بالینی
clinical trial
دسته
clique
معیار چولگی شرطی
clisy
بازه اطمینان کلوپر-پی‌یرسون
Clopper-Pearson confidence interval
نزدیکی برآوردگرها
closeness of estimators
تجمع
clumping
خوشه
cluster
تحلیل خوشه‌ای
cluster analysis
نمونه‌گیری خوشه‌ای
cluster sampling
خوشه‌بندی
clustering
فن خوشه‌بندی
clustering technique
هم‌جمع‌بسته
co-integrated
هم‌جمعنده
co-integrating
هم‌جمعی
co-integration
داده‌های زمخت
coarse data
آماره (آزمون) کوکران
Cochran’s (test) statistic
آماره C‌_0 کوکران
Cochran’s C_0 statistic
آماره Qی کوکران
Cochran’s Q-statistic
شیوه تکراری کوکران-اورکات
Cochran-Orcutt iterative procedure
روش کنترل کد
code control method
داده‌های کد شده
coded data
کدگذاری
coding
قضیه کدگذاری
coding theorem
نظریه کدگذاری
coding theory
ضریب یکنوایی
coefficient of monotonicity
ضریب چندنوایی
coefficient of polytonicity
ضریب بیگانگی
coefficient of alienation
ضریب تمرکز
coefficient of concentration
ضریب هماهنگی
coefficient of concordance
ضریب همبستگی
coefficient of correlation
ضریب تعیین
coefficient of determination
ضریب تشابه متناسب
coefficient of proportional similarity
ضریب انحراف چارکی
coefficient of quartile deviation
ضریب برگشت
coefficient of reversion
ضریب برش
coefficient of truncation
ضریب عدم حتمیت
coefficient of uncertainty
ضریب تغییرات
coefficient of variation
برآوردگر هم‌تغییر
Co-gradient estimator
انسجام
coherence
منسجم
coherent
نظریه ساختار منسجم
coherent structure theory
دستگاههای منسجم
coherent systems
چسبندگی
cohesion
هم‌گروه
cohort
تحلیل هم‌گروهی
cohort analysis
روش بادِرنگ
cold deck method
رُمبش‌پذیری
collapsibility
1. گردآوری 2. گردایه
collection
نظریه مخاطره دسته‌جمعی
collective risk theory
همخطی
collinearity
مدل کالتون
Colton’s model
رتبه ستونی
column rank
فضای ستونی
column space
بردار ستونی
column vector
ترکیب
combination
ترکیب داده‌ها
combination of data
ترکیب پیش‌بینیها
combination of forecasts
ترکیب با تکرار
combination with repetition
مدار ترکیبی
combinational circuit
آنالیز ترکیبیاتی
combinatorial analysis
نظریه ترکیبیاتی
combinatorial theory
ترکیبیات
combinatorics
ترکیب آزمونها و P-مقدارها
combining tests and P-values
کمیته
committee
تفاضل مشترک
common difference
عاملهای مشترک
common factors
مشترکات
commonality
تحلیل مشترکات
commonality analysis
همه‌داشت
communality
هم‌یکنوا
comonotone
هم‌یکنوایی
comonotonicity
مشتق فشرده
compact derivative
آزمون مقایسه
comparison test
قضیه مقایسه
comparison theorem
مقایسه با شاهد
comparison with a control
بخش
compartment
پیشامد مکمل
complementary event
مجموعه مکمل
complementary set
زیرفضای مکمل
complementary subspace
قانون تکمیل
complementation law
مشبّکه تکمیل شده
complemented lattice
جمعی بودن کامل
complete additivity
طرح بلوکهای کامل
complete block design
مشبّکه کامل
complete lattice
فضای متریک کامل
complete metric space
جواب کامل
complete solution
آماره کامل
complete statistic
اندازه کاملاً جمعی
completely additive measure
فضای کاملاً نرمال
completely normal space
کامل بودن
completeness
مزدوج مختلط
complex conjugate
مختصات مختلط
complex coordinates
تابع مختلط
complex function
فضای هیلبرت مختلط
complex Hilbert space
متغیر مختلط
complex variable
پیچیدگی
complexity
تمکین
compliance
مولفه
component
تحلیل مولفه‌ای
component analysis
مولفه ماتریس
component of a matrix
مولفه بردار
component of a vector
مولفه‌های واریانس
components of variance
طرح مرکّب
composite design
تابع مرکّب
composite function
فرض مرکّب
composite hypothesis
داده‌های ترکیبی
compositional data
توزیع مرکّب
compound distribution
ماتریس مرکّب
compound matrix
اندازه مرکّب
compound measure
تابع محاسبه‌پذیر
computable function
محاسبه
computation
جبر خطی محاسباتی
computational linear algebra
رایانه
computer
نمایش نموداری رایانه‌یار
computer aided graphical representation
آمارگیری تلفنی رایانه‌یار
computer assisted telephone survey
متغیر تصادفی تولید شده رایانه‌ای
computer generated random variable
تولید رایانه‌ای
computer generation
تولید رایانه‌ای متغیر تصادفی
computer generation of random variable
روش آماری رایانه‌بَر
computer-intensive statistical method
کاو به پایین
concave downward
تابع کاو
concave function
کاو به بالا
concave upward
کاوی
concavity
خم تمرکز
concentration curve
شاخص تمرکز
concentration index
پارامتر تمرکز
concentration parameter
نسبت تمرکز
concentration ratio
متغیر همراه
concomitant variable
هماهنگی
concordance
هماهنگ
concordant
همگرایی شرطی
conditional convergence
توزیع شرطی
conditional distribution
امید ریاضی شرطی
conditional expectation
فراوانی شرطی
conditional frequency
استقلال شرطی
conditional independence
نابرابری شرطی
conditional inequality
استنباط شرطی
conditional inference
وارون شرطی ماتریس
conditional inverse of a matrix
میانگین شرطی
conditional mean
مشاهده شرطی
conditional observation
احتمال شرطی
conditional probability
شرط‌مندی
conditionality
اصل شرط‌مندی
conditionality principle
سری شرطی‌همگرا
conditionally convergent series
مباحث تشخیصی شرطی
conditioning diagnostics
اطمینان
confidence
نوار اطمینان
confidence band
کمربند اطمینان
confidence belt
ضریب اطمینان
confidence coefficient
بازه اطمینان
confidence interval
بازه اطمینان برای مولفه واریانس
confidence interval for variance component
سطح اطمینان
confidence level
حدهای اطمینان
confidence limits
ناحیه اطمینان
confidence region
محرمانه بودن
confidentiality
چندنمونه‌گیری پیکری
configural poly-sampling
پیکربندی
configuration
تحلیل تاییدی داده‌ها
confirmatory data analysis
همشار
confluence
تحلیل همشار
confluence analysis
تابع فوق‌هندسی همشار
confluent hypergeometric function
اصول همگونی
conformity principles
اختلاط
confounding
ماتریس درهم‌ریختگی
confusion matrix
نظریه تراکم
congestion theory
حدس
conjecture
هم‌پیوند
conjoint
تحلیل هم‌پیوند
conjoint analysis
خانواده مزدوج توزیع
conjugate family of distribution
رتبه‌بندی مزدوج
conjugate ranking
صورت نرمال عطفی
conjunctive normal form
همبند
connected
ماتریس هم‌رایی
consensual matrix
طرح رضایت
consent design
شیوه اطمینان محافظه‌کار
conservative confidence procedure
فرایند محافظه‌کار
conservative process
آزمون محافظه‌کار
conservative test
سازگاری
consistency
شرط سازگاری
consistency condition
برهان سازگاری
consistency proof
سازگار
consistent
معادله‌های سازگار
consistent equations
برآورد سازگار
consistent estimate
برآوردگر سازگار
consistent estimator
آزمون سازگار
consistent test
هماوایی
consonance
بازه هماوایی
consonance interval
ثابت
constant
تصادفیدن مقید
constrained randomization
قید
constraint
شاخص بهای مصرف‌کننده
consumer price index
مخاطره مصرف‌کننده
consumer’s risk
توزیعهای واگیر
contagious distributions
مجاورت
contiguity
جدول پیشایندی
contingency table
پیوستگی
continuity
تصحیح پیوستگی
continuity correction
معادله پیوستگی
continuity equation
اصل پیوستگی
continuity principle
قضیه پیوستگی
continuity theorem
توزیع پیوسته
continuous distribution
تابع پیوسته
continuous function
متغیر تصادفی پیوسته
continuous random variable
طرحهای نمونه‌گیری مستمر
continuous sampling plans
تراز
contour
تراز ثابت‌چگالی
contour of constant density
مقایسه مقید
contrast
تحلیل مقایسه‌های مقید
contrast analysis
1. کنترل 2. شاهد
control
نمودار کنترل
control chart
تابع کنترل
control function
نظریه کنترل
control theory
همگرایی
convergence
ملاک همگرایی
convergence criterion
حوزه همگرایی
convergence domain
همگرایی در توزیع
convergence in distribution
همگرایی در قانون (= همگرایی در توزیع)
convergence in law
همگرایی در اندازه
convergence in measure
همگرایی در احتمال
convergence in probability
همگرایی در میانگین rام
convergence in rth mean
همگرایی در میانگین مرتبه p
convergence in the mean of order p
همگرایی دنباله
convergence of a sequence
همگرایی سری
convergence of a series
همگرایی توزیعها
convergence of distributions
همگرایی دنباله متغیرهای تصادفی
convergence of sequence of random variables
کوژ
convex
تابع کوژ
convex function
ترکیب خطی کوژ
convex linear combination
کوژی
convexity
پیچش
convolution
مختصات
coordinates
ماتریس کوفنه‌تیک
Cophenetic matrix
مَفصل
copula
لم کورن‌فیلد
Cornfield’s lemma
بسطهای کورنیش-فیشر و اج‌وورث
Cornish-Fisher and Edgeworth expansions
تصحیح گروه‌بندی
correction for grouping
تصحیح پیوستگی
correction of continuity
همبسته
correlated
همبستگی
correlation
ضریب همبستگی
correlation coefficient
خم همبستگی
correlation curve
اندازه‌گیری همبستگی
correlation measurement
نسبت همبستگی
correlation ratio
همبستگی‌نگار
correlogram
تحلیل تناظر
correspondence analysis
شمار
count
داده‌های شمارشی
count data
شمارش‌پذیری
countability
اصل موضوع شمارش‌پذیری
countability axiom
شمارا
countable
شماراجمعی بودن
countable additivity
مجموعه شمارا
countable set
شمارنده
counter
شمارش
counting
فرایند شمارشی
counting process
کوواریانس
covariance
متغیر کمکی
covariate
برآورد سازگار کاور برای نسبت
Cover’s consistent estimate of proportion
1. پوشش 2. پوشانش
coverage
مسئله پوشانش
coverage problem
فرایند پوشانش
coverage process
پوشش
covering
مدل رگرسیونی کاکس
Cox’s regression model
آزمون کاکس برای تصادفی بودن
Cox’s test of randomness
قاعده کرامر
Cramer rule
سری کرامر
Cramer’s series
نابرابری کرامر-رائو
Cramer-Rao inequality
کران پایین کرامر-رائو
Cramer-Rao lower bound
آماره کرامر-فون میزس
Cramer-Von Mises statistic
آزمون پراکندگی کراوز و له‌مر
Crause and Lemmer dispersion test
احتمالِ باوری
credal probability
باورمندی
credibility
آماره کرِسی-رید
Cressie-Read statistic
طرح چلیپایی
crisscross design
ملاک
criterion
بحرانی
critical
دترمینان بحرانی
critical determinant
مسیر بحرانی
critical path
پدیده‌های بحرانی
critical phenomena
نقطه بحرانی
critical point
نسبت بحرانی
critical ratio
ناحیه بحرانی
critical region
مقدار بحرانی
critical value
وضع بحرانی
criticality
قضیه وضع بحرانی
criticality theorem
قاعده کرام‌ول
Cromwell’s rule
آلفا (‌a‌l‌p‌h‌a)ی کرونباخ
Cronbach alpha
سالیابی تطبیقی
cross dating
اعتبارسنجی متقابل
cross validation
نسبت حاصلضرب متقاطع
cross-product ratio
داده‌های مقطعی
cross-sectional data
خطای متقاطع
crossed-error
1. تقاطع 2. گذر
crossing
تقاطع در طرح
crossing in design
1. تعویضی 2. متقاطع
crossover
طرح متقاطع
crossover design
آزمایه متقاطع
crossover trial
گشتاور خام
crude moment
مجموع توانهای دوم خام
crude sum of squares
بلورنگاری
crystallography
مکعب
cube
قانون مکعبی
cube law
ریشه سوم
cube-root
آزمون ریشه سوم برای همگنی
cube-root test of homogeneity
خم درجه سوم
cubic curve
اثر درجه سوم
cubic effect
معادله درجه سوم
cubic equation
انباشتک
cumulant
مدل صدمه تجمعی
cumulative damage model
توزیع تجمعی
cumulative distribution
تابع توزیع تجمعی
cumulative distribution function
خطای تجمعی
cumulative error
خم فراوانی تجمعی
cumulative frequency curve
تابع فراوانی تجمعی
cumulative frequency function
تابع تجمعی
cumulative function
توزیع نرمال تجمعی
cumulative normal distribution
تابع احتمال تجمعی
cumulative probability function
نمودار کنترل مجموع تجمعی
cumulative sum control chart
تابع خطر ‌c‌u‌p شکل
cup-shaped hazard function
آمارگیری جمعیت جاری
current population survey
مشقّت بُعدچندی
curse of dimensionality
کوتاه شده
curtailed
کوتاه‌سازی
curtailment
خمیدگی
curvature
خم
curve
خم‌برازانی
curve fitting
خانواده نمایی خمیده
curved exponential family
بُرش
cut
نمونه‌گیری بُرینشی
cut-off sampling
مجموعه گُسلش
cut-set
بُرش
cutting
علم سیبرنتیک
cybernetics
چرخه‌ها
cycles
دوری
cyclic
طرح دوری
cyclic design
نمونه‌گیری دوری
cyclic sampling
استوانه
cylinder
آزمون داگوستینو برای نرمال بودن
D’Agostino test of normality
خط D
D-line
1. بهینگی قطری 2. دی (D)-بهینگی
D-optimality
نظریه سد
dam theory
تابع صدمه
damage function
مدل صدمه
damage model
تصحیح پیوستگی دنده‌کار(وی. اِم.)
Dandekar (V.M.) continuity correction
قضیه دانی‌یل-کولموگوروف
Daniell-Kolmogorov theorem
فرمول دانی‌یلز برای کرانگینهای نرمال
Daniels’ formula for normal extermes
خانواده دارموآ-کوپمن
Darmois-Koopman family
قضیه دارموآ-اسکیتوویچ
Darmois-Skitovich theorem
داده‌ها
data
تعدیل داده‌ها
data adjusting
داده‌افزایی
data augmentation
گردآوری داده‌ها
data collection
داده‌رهنمون
data driven
کاوشگری داده‌ها
data exploration
جانهی داده‌ها
data imputation
داده‌کاوی
data mining
پردازش داده‌ها
data processing
فروکاهی داده‌ها
data reduction
فرضهای داده‌برانگیخته
data-instigated hypotheses
1. تاریخ‌گذاری 2. سالیابی
dating
داده
datum
آزمون دیوید، پی‌یرسون، و هارتلی برای نقاط دورافتاده (دامنه استیودنتیده)
David, Pearson, and Hartley’s test for outliers (studentized range)
فرمول دِموآوْر
De Moivre formula
عدد دِموآوْر
De Moivre number
قانون دمورگان
De Morgan law
فرایند مرگ
death process
تابع انرژی دبای
Debye energy function
توزیع سربریده
decapitated distribution
نزول
decent
دهک
decile
تصمیم
decision
تحلیل تصمیم
decision analysis
تصمیم‌سازی
decision making
مسئله تصمیم
decision problem
قاعده تصمیم
decision rule
فضای تصمیم
decision space
نظریه تصمیم
decision theory
عملگر تجزیه‌پذیر
decomposible operator
تجزیه
decomposition
قضیه تجزیه
decomposition theorem
تابع کاهشی
decreasing function
کاستی
decrement
استنتاج
deduction
عیب
defect
اقلام معیوب
defective
ناکارآیی
deficiency
توزیع کاهیده
deflated distribution
انقباض
deflation
توزیع تباهیده
degenerate distribution
ویژه‌مقدار تباهیده
degenerate eigenvalue
نقطه زینی تباهیده
degenerate saddle point
سری تباهیده
degenerate series
درجه باور
degree of belief
درجه تایید
degree of confirmation
درجه‌های آزادی
degrees of freedom
تابع دلتا
delta function
روش دلتا
delta method
جمعیت‌شناسی
demography
درختواره
dendrite
گاه‌شناسی درختواره‌ای
dendrochronology
درختواره‌نگار
dendrogram
مجموعه چگال
dense set
چگالی
density
برآورد کردن چگالی
density estimation
تابع چگالی
density function
نمودار چگالی
density plot
وابستگی
dependence
پیشامد وابسته
dependent event
تابع وابسته
dependent function
مشاهده وابسته
dependent observation
متغیر وابسته
dependent variable
مشتق
derivative
زنجیر کاهشی
descending chain
توصیف
description
آمار توصیفی
descriptive statistics
طرح
design
طرح پایه
design based
عدم تعادل طرح
design imbalance
ماتریس طرح
design matrix
طرح آزمایشها
design of experiments
نمونه‌گیری نابودساز
destructive sampling
آزمون کردن نابودساز
destructive testing
آشکارسازی
detection
دترمینان
determinant
فرایند قطعی
deterministic process
آزمون قطعی
deterministic test
1. پیدایش 2. تحول 3. پدیدآوری
development
انحراف
deviance
1. انحراف 2. متغیر
deviate
نقطه انحراف
deviation point
مباحث تشخیصی
diagnostics
قطری
diagonal
ماتریس قطری
diagonal matrix
نمودار
diagram
نمودار تابع
diagram of a function
متغیر دوحالتی
dichotomous variable
دوحالتی
dichotomy
معادله تفاضلی
difference equation
هندسه دیفرانسیل
differential geometry
فرایند انتشار
diffusion process
تابع دوگاما
digamma function
رقم
digit
دیگرِسیون
digression
تحلیل دیگرِسیون
digression analysis
پادچسبندگی
dihesion
اتّساع
dilation
رقیق‌سازی
dilution
آزمایش رقیق‌سازی
dilution experiment
بُعد
dimension
بُعدچندی
dimensionality
کاهنده
diminishing
تابع دلتای دیراک
Dirac delta function
اندازه‌گیری مستقیم
direct measurement
گراف سودار
directed graph
تحلیل داده‌های سویی
directional data analysis
توزیع سویی
directional distribution
توزیع دیریکله
Dirichlet distribution
مسئله دیریکله
Dirichlet problem
سری دیریکله
Dirichlet series
آزمون دیریکله
Dirichlet test
ناهماهنگ
discordant
ضریب تخفیف
discount factor
تنزیل
discounting
توزیع گسسته
discrete distribution
تبدیل گسسته فوریه
discrete Fourier transform
فضای متریک گسسته
discrete metric space
فرایندهای گسسته
discrete processes
متغیر تصادفی گسسته
discrete random variable
توزیع مستطیلی گسسته
discrete rectangular distribution
تشخیص‌دهنده
discriminant
تحلیل تشخیصی
discriminant analysis
تشخیص
discrimination
تشخیص‌گر
discriminator
مجزّا
disjoint
مجموعه‌های مجزّا
disjoint sets
شاخص پراکندگی
dispersion index
ماتریس پراکندگی
dispersion matrix
نظریه پراکندگی
dispersion theory
عملگر تغییر جا
displacement operator
نمایش
display
عدم تشابه
dissimilarity
متغیرهای تصادفی سوا شده
dissociated random variables
تابع فاصله
distance function
فاصله تغییرات کل
distance of total variation
نمونه‌گیری فاصله‌ای
distance sampling
مدلهای با تاخیر توزیع شده
distributed lag models
توزیع
distribution
روش آزادتوزیع
distribution-free method
حدهای (بازه‌های) تحمل آزادتوزیع
distribution-free tolerance limits (intervals)
توزیعی
distributional
استنباط توزیعی
distributional inference
مشبّکه توزیع‌پذیر
distributive lattice
قانون توزیع‌پذیری
distributive law
اختلال
disturbance
نامطلوبیت
disutility
واگرایی
divergence
انتگرال واگرا
divergent integral
دنباله واگرا
divergent sequence
شاخصهای چندگونگی
diversity indices
معیار چندگونگی
diversity measure
شاخص دیویزیا
Divisia index
تقسیم‌پذیری
divisibility
آزمون دیکسون
Dixon test
انگشت‌نگاری با D‌N‌A
DNA fingerprinting
حوزه
domain
حوزه ربایش
domain of attraction
قضیه دانزکر
Donsker’s theorem
نابرابری دوب
Doob’s inequality
روش دولیتل
Doolittle method
شیوه غربالگری دورفمن‌گونه
Dorfman-type screening procedure
خم دُز-پاسخ
dosage-response curve
دُز
dose
فرامتر دُز
dose metameter
نمودار نقطه‌ای
dot diagram
توزیع نمایی دوگانه
double exponential distribution
انتگرال دوگانه
double integral
نمونه‌گیری دوگانه
double sampling
آزمون دودُمی
double-tailed test
توزیعهای نامرکزی دوگانه
doubly noncentral distributions
فرایند تصادفی دوگانه
doubly stochastic process
فرایند وینر رانده
drifted Wiener process
دوگان
dual
مشبّکه دوگان
dual lattice
مقیاس‌بندی دوگان
dual scaling
متغیرهای دوگان
dual variables
متریک دادلی
Dudley metric
متغیر ظاهری
dummy variable
آزمون دامنه چندگانه دانکن
Duncan’s multiple range test
مدت بازی
duration of play
آزمون رتبه‌ای آزادتوزیع دوربین
Durbin’s distribution-free rank test
آزمونهای h و tی دوربین
Durbin’s h- and t-tests
آزمون دوربین-واتسون
Durbin-Watson test
قمار حتمی‌باخت
Dutch book
برنامه‌ریزی پویا
dynamic programming
نمایش دینکین
Dynkin representation
لغات حسابداری بخش 10
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.