مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 11

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 11 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 11
آماره اِبِرهارت
Eberhardt statistic
آمار بوم‌شناختی
ecological statistics
اقتصادسنجی
econometrics
عدد شاخص اقتصادی
economic index number
آماره‌های ED‌F
EDF statistics
بسط اج‌وورث
Edgeworth expansion
شاخص اج‌وورث-مارشال-باولی
Edgeworth-Marshall-Bowley index
ویراستن داده‌های آماری
editing statistical data
آمار در علوم تربیتی
educational statistics
آزمون ادواردز برای فصلی بودن
Edwards’ test for seasonality
اثر
effect
درجه‌های آزادی موثر
effective degrees of freedom
کارآیی
efficiency
برآوردگر کارآ
efficient estimator
نمره کارآ
efficient score
برآوردگر افران-موریس
Efron-Morris estimator
ویژه ‌مقدار
eigenvalue
معادله ویژه‌مقدار
eigenvalue equation
ویژه‌بردار
eigenvector
کشسانی
elasticity
انتخابات
election
پیش‌بینی انتخابات در نظام رای‌دهی قابل انتقال
election forecasting transferable vote system
پیش‌بینی انتخابات
election projection
عنصر دترمینان
element of a determinant
عنصر ماتریس
element of a matrix
پیشامد ساده
elementary event
تحلیل عناصر
elements analysis
برون‌کشی
elicitation
روش حذفی
elimination method
حذف متغیرها
elimination of variables
بیضی
ellipse
بیضی‌وار
ellipsoid
بیضی‌وار تمرکز
ellipsoid of concentration
بیضی‌واری
ellipsoidal
بیضوی
elliptic
مختصات بیضوی
elliptic coordinates
عملگر بیضوی
elliptic operator
توزیع بیضوی‌تراز
elliptically contoured distribution
الگوریتم EM
EM algorithm
فرایند نشانیده
embedded process
نظریه بیز تجربی
empirical Bayes theory
تابع چگالی تجربی
empirical density function
تابع توزیع تجربی
empirical distribution function
درستنمایی تجربی
empirical likelihood
فرایند تجربی
empirical process
شاخص هزینه اشتغال
employment cost index
رمزی‌سازی
encoding
آمار مهندسی
engineering statistics
کلّیت
ensemble
هستی
entity
آنتروپی
entropy
آنتروپی تبدیل
entropy of a transformation
اصل آنتروپی
entropy principle
درایه دترمینان
entry of a determinant
درایه ماتریس
entry of a matrix
شمارش
enumeration
پوش
envelop
آمار زیست‌محیطی
environmental statistics
زیست‌محیط‌سنجی
environmetrics
همه‌گیری‌شناسی
epidemics
همه‌گیری‌شناختی
epidemiological
آمار همه‌گیری‌شناختی
epidemiological statistics
شناختیک
epistemic
شناخت‌شناسی
epistomology
قاعده امتیازبندی اپستاین
Epstein scoring rule
مجموعه‌های برابر
equal sets
برابری
equality
علامت برابری
equality sign
برابرسازی
equalization
برابرسازی واریانس
equalization of variance
پیشامدهای هم‌شانس
equally likely events
معادله
equation
معادله پیوستگی
equation of continuity
تعادل
equilibrium
توزیع تعادلی
equilibrium distribution
توزیع هم‌نرمال
equinormal distribution
هم‌ارزی
equivalence
هم‌ارز، معادل
equivalent
طرحهای هم‌ارز
equivalent plans
هم‌وردا
equivariant
برآوردگر هم‌وردا
equivariant estimator
قانون اعداد بزرگ اردیش-رِی‌نی
Erdos-Renyi law of large numbers
ارگودیک
ergodic
قضیه ارگودیک
ergodic theorem
توزیع اِرلانگ
Erlang distribution
تحلیل خطا
error analysis
تابع خطا
error function
خطای اندازه‌گیری
error of measurement
خطای نوع اوّل
error of the first kind
خطای نوع دوم
error of the second kind
خطای نوع سوم
error of the third kind
خطای گونه I (= خطای نوع اوّل)
error of type I
خطای گونه I‌I (= خطای نوع دوم)
error of type II
نرخ خطا
error rate
فضای خطا
error space
جمله خطا
error term
خطاهای داده‌های ورودی
errors of input data
برآوردپذیری
estimability
پارامتر برآوردپذیر
estimable parameter
مورد برآورد
estimand
برآورد
estimate
تابع برآوردساز
estimating function
برآورد (کردن)
estimation
عامل کارآیی برآورد کردن
estimation efficiency factor
برآورد کردن درستی
estimation of accuracy
برآورد کردن کرانها
estimation of bounds
برآورد کردن پارامتر مکان
estimation of location parameter
برآورد کردن میانگین
estimation of mean
برآورد کردن صدکها
estimation of percentiles
برآورد کردن شیب
estimation of slope
برآوردگر
estimator
بهْنژادی
eugenics
انتگرال نوع دوم اویلر
Euler integral of the second kind
چندجمله‌ای اویلر
Euler polynomial
حدس اویلر
Euler’s conjecture
ثابت اویلر
Euler’s constant
بسط اویلر-مک‌لورن
Euler-Maclaurin expansion
اعداد اویلری
Eulerian numbers
برآورد کردن زوج‌نقطه‌ای
even-point estimation
همسانی
evenness
تحلیل سابقه‌ای پیشامد
event history analysis
فرمول درون‌یابی تفاضل مرکزی اِوِرِت
Everett’s central difference interpolation formula
مجموعه همه‌جاچگال
everywhere dense set
شواهد
evidence
عملیات تکاملی
evolutionary operation
گسترشی
evolving
مطالعه طولی گسترشی
evolving longitudinal study
فرمول نمونه‌گیری ای‌وِنس
Ewens sampling formula
فزونی
excess
تابع فزون
excessive function
تبادل‌پذیری
exchangeability
پیشامدهای ناسازگار
exclusive events
برون‌گشت
excursion
فرسا
exhaustive
بسط
expansion
ضریبهای بسط
expansion coefficients
امید ریاضی
expectation
نمره‌های نرمال مورد انتظار
expected normal scores
آزمون نمره‌های نرمال مورد انتظار
expected normal scores test
احتمال مورد انتظار
expected probability
مقدار مورد انتظار
expected value
تجربه
experience
آزمایش
experiment
تحلیل آزمایش
experimental analysis
طرح آزمایش
experimental design
خطای آزمایش
experimental error
آزمایشگر
experimenter
نرخ خطا در سطح آزمایش
experimentwise error rate
سیستم‌های خبره
expert systems
متغیر تبیینی
explanatory variable
تحلیل کاوشگرانه داده‌ها
exploratory data analysis
مدل اتورگرسیو نمایی
exponential autoregressive model
تابع چگالی نمایی
exponential density function
توزیع نمایی
exponential distribution
خانواده نمایی
exponential family
تابع نمایی
exponential function
نمره‌های نمایی
exponential scores
هموارسازی نمایی
exponential smoothing
در معرض خطر
exposed to risk
توسیع
extension
برون‌یابی
extrapolation
فرایند کرانگینی
extremal process
کرانگین
extreme
انحراف استیودنتیده کرانگین
extreme Studentized deviate
توزیعهای مقدار کرانگین
extreme-value distributions
برآورد چشمی
eye estimate

 

توزیع F
F-distribution
آزمون F
F-test
فرمول فا دی برونو
Faa Di Bruno’s formula
صورتکها
faces
عامل
factor
تحلیل عاملی
factor analysis
مدل تحلیل عاملی واریانس
factor analysis of variance model
بار عاملی
factor loading
عامل چندجمله‌ای
factor of a polynomial
امتیاز عاملی
factor score
1. عاملی 2. فاکتوریل
factorial
انباشتکهای فاکتوریل
factorial cumulants
طرح عاملی
factorial design
آزمایش عاملی
factorial experiment
1. تابع فاکتوریل 2. تابع عاملی
factorial function
گشتاور فاکتوریل
factorial moment
اِن (n) فاکتوریل
factorial n
توزیع سری فاکتوریل
factorial series distribution
خانواده سری فاکتوریل
factorial series family
روش تجزیه به عاملها
factorization method
قضیه تجزیه به عاملها
factorization theorem
1. از کار افتادگی 2. شکست
failure
رده‌بندی توزیعها بر اساس نرخِ از کار افتادگی
failure rate classification of distributions
بازی منصفانه
fair game
مدل فِیر-جافی
Fair-Jaffee model
مغالطه
fallacy
پذیرش غلط
false acceptance
روش نِهِشت نادرست
false position method
رد غلط
false rejection
خانواده توزیعها
family of distributions
توزیعهای فارلی-گامبل-مورگنس-ترن
Farlie-Gumbel-Morgens-Tern distributions
فرسودگی
fatigue
مدل فرسودگی
fatigue model
متحمل عیب
fault tolerant
تحلیل درخت عیب
fault tree analysis
بازرسی نادرست (معیوب)
faulty inspection
توزیع بازرسی نادرست (معیوب)
faulty inspection distribution
مساعد
favorable
شدنی
feasible
قضیه فشنه
Fechner’s theorem
کنترل پس‌خورانی
feedback control
پیش‌خورانی
feedforward
طرح کنترلی پیش‌خورانی-پس‌خورانی
feedforward-feedback control scheme
میانگین فه‌یر
Fejer mean
فرایند انتشار فِلِر
Feller diffusion process
نرده
fence
آماره‌های فِرمی-دیراک
Fermi-Dirac statistics
اندازه‌گیری باروری
fertility measurement
کلافهای تاری
fiber bundles
توزیع فیبوناتچی
Fibonacci distribution
توزیع اتکایی
fiducial distribution
استنباط اتکایی
fiducial inference
احتمال اتکایی
fiducial probability
اتکایی‌گرا
fiducialist
میدان
field
قضیه فیه‌لر
Fieller’s theorem
پارادوکس فیه‌لر-کریسی
Fieller-Creasy paradox
اعداد مصوّر
figurate numbers
1. شکل 2. رقم
figure
پالایه
filter
پالایش
filtering
خطای پیشگویی نهایی
final prediction error
مالیه
finance
انگشت‌نگاری
fingerprinting
زنجیرهای مارکوف متناهی
finite Markov chains
اندازه متناهی
finite measure
توزیع متناهی آمیخته
finite mixture distribution
جامعه متناهی
finite population
تصحیح جامعه متناهی
finite population correction
دنباله متناهی
finite sequence
مجموعه متناهی
finite set
اندازه متناهیاً جمعی
finitely additive measure
آماره‌های کمکی مشتق اوّل
first derivative ancillary statistics
زمان نخستین گذر
first passage time
نخستین گشتاور ضربی
first product moment
مسئله نخستین رقم
first-digit problem
مدل مرتبه اوّل
first-order model
تشخیص فیشر
Fisher discriminant
توزیع فیشر
Fisher distribution
نابرابری فیشر
Fisher inequality
اطلاع فیشر
Fisher information
تشخیص خطی فیشر
Fisher linear discriminant
تقریب خی‌دوی فیشر
Fisher’s chi-squared approximation
آزمون دقیق فیشر
Fisher’s exact test
عدد شاخص ایده‌آل فیشر
Fisher’s ideal index number
آماره‌های kی فیشر
Fisher’s k-statistics
مسئله رود نیل فیشر
Fisher’s problem of the Nile
رهیافت آزمون فیشر برای اعداد شاخص
Fisher’s test approach to index numbers
توزیع z فیشر
Fisher’s z-distribution
تبدیل z فیشر
Fisher’s z-transformation
تجزیه فیشر-نیمن
Fisher-Neyman decomposition
قضیه تجزیه به عاملهای فیشر-نیمن
Fisher-Neyman factorization theorem
آزمون فیشر-ییتس
Fisher-Yates test
برازندگی
fitness
برازاندن معادله به داده‌ها
fitting equation to data
برازاندن خم فراوانی
fitting frequency curve
خلاصه‌های پنج‌عددی
five-number summaries
روش نقطه ثابت
fix-point method
مدل با اثرهای ثابت
fixed effects model
آزمون عمر ثابت‌طول
fixed-length life test
پهنای ثابت
fixed-width
بازه‌های اطمینان با پهنای ثابت و درازای کراندار
fixed-width and bounded length confidence intervals
نابرابری F‌K‌G
FKG inequality
پیشین تخت
flat prior
ممیز شناور
floating point
روندنگار
flowgraph
تحلیل روندنگار
flowgraph analysis
معادله فوکر-پلانک
Fokker-Planck equation
توزیع تاخورده
folded distribution
تبدیل تاخورده
folded transformation
پیگیری
follow-up
نیروی مرگ
force of mortality
پیش‌بینی
forecasting
فرمول‌بندی
formulation
اتفاقی
fortuitous
تفاضل پیشرو
forward difference
عملگر تفاضلی پیشرو
forward difference operator
شیوه گزینش پیشرو
forward selection procedure
انتقال پیشرو
forward shift
مبانی احتمال
foundations of probability
مبانی اندازه‌گیری مخاطره
foundations of risk measurement
ضریبهای فوریه
Fourier coefficients
سری فوریه
Fourier series
برآورد کردن و ناهموار کردن خم با سری فوریه
Fourier series curve estimation and antismoothing
تبدیل فوریه
Fourier transform
برخال
fractal
ابعاد برخالها و برآورد
fractal dimensions and estimation
کسرک
fractile
کسر
fraction
کسری
fractional
مدل آریمای کسری
fractional arima model
حرکتهای براونی کسری و نوفه‌های گاوسی کسری
fractional Brownian motions and fractional Gaussian noises
طرح عاملی کسری
fractional factorial design
انتگرال-دیفرانسیل‌گیری کسری
fractional integrodifferentiation
برآوردگر رتبه‌ای کسری
fractional rank estimator
رگرسیون کسری
fractional regression
داده‌های پاشیده
fragmentary data
مدل شکنندگی
frailty model
چارچوب
frame
اتحاد فرانکلین
Franklin’s identity
مدل ساختاری فرِیزر
Fraser structural model
کرانهای فره‌شه
Frechet bounds
مشتق فره‌شه
Frechet derivative
استنباط آزاد
free inference
آزمون فریمن-هالتون
Freeman-Halton test
آزمون فریمن-توکی
Freeman-Tukey test
تبدیل فریمن-توکی
Freeman-Tukey transformation
فراوانی
frequency
خم فراوانی
frequency curve
توزیع فراوانی
frequency distribution
تابع فراوانی
frequency function
تعبیر فراوانی در احتمال و استنباط آماری
frequency interpretation in probability and statistical inference
گشتاور فراوانی
frequency moment
چندبَر فراوانی
frequency polygon
رویه فراوانی
frequency surface
جدول فراوانی
frequency table
فراوانی‌گرا
frequentist
آزمون خی‌دوی فریدمن
Friedman’s chi-square test
مدل آوند فریدمن
Friedman’s urn model
جذر تاخورده
froot
برآوردگر تمام‌اطلاع
full-information estimator
فضای تماماً نرمال
fully normal space
تابع
function
تابع با تغییرات کراندار
function of bounded variation
تابع چندمتغیره
function of several variables
تابعک
functional
تحلیل داده‌های تابعی
functional data analysis
معادله تابعی
functional equation
انتگرال‌گیری تابعی
functional integration
قضیه حدی تابعی
functional limit theorem
اتحاد اساسی تحلیل دنباله‌ای
fundamental identity of sequential analysis
مشکّک، فازی
fuzzy
نظریه مجموعه‌های مشکّک (فازی)
fuzzy set theory

 

توزیعهای g و h
g-and-h-distributions
توزیع G-سری
G-series distribution
برآوردگر طیفی G
G-spectral estimator
پیمانه
gage
نسبت برد
gain ratio
نظرسنجی گالوپ
Gallup poll
هیئت گالوا
Galois field
مسئله تفاضل گالتون
Galton difference problem
فرایند گالتون-واتسون
Galton-Watson process
پاکباختگی قمارباز
gambler’s ruin
نظریه بازیها
game theory
بازیهای شانسی
games of chance
یاخته جنسی
gamete
توزیع گاما
gamma distribution
تابع گاما
gamma function
گاماسازی
gammaization
رخنه‌یابی
gapping
آماره آزمون استقلال گارت
Gart’s independence test statistic
برآوردگر گست‌ویرث
Gastwirth’s estimator
مشتق گاتو
Gateaux derivative
پیمانه
gauge
نظریه پیمانه‌ای
gauge theory
تبدیل پیمانه‌ای
gauge transformation
مربع‌بندی گاوس
Gauss quadrature
قضیه گاوس
Gauss theorem
نابرابری گاوس
Gauss’s inequality
معیار دقت گاوس
Gauss’s measure of precision
مدل گاوس-هلمر
Gauss-Helmert model
حذف گاوس-ژوردان
Gauss-Jordan elimination
قضیه گاوس-مارکوف
Gauss-Markov theorem
تکرار گاوس-نیوتون
Gauss-Newton iteration
تکرار گاوس-زایدل
Gauss-Seidel iteration
نابرابری گاوس-وینکلر
Gauss-Winckler inequality
توزیع گاوسی
Gaussian distribution
فرایند گاوسی
Gaussian process
آماره گی‌ئری
Geary statistic
آزمون گی‌ئری
Geary test
نسبت گی‌ئری
Geary’s ratio
توزیع گِه‌گِن‌باوئر
Gegenbauer distribution
آزمون جی‌هان-گیلبرت
Gehan-Gilbert test
تعادل کلّی
general balance
خانواده‌های نمایی عام
general exponentional families
فرض خطی عام
general linear hypothesis
مدل خطی عام
general linear model
مدل جمعی تعمیم‌یافته
generalized additive model
متغیر کانونی تعمیم‌یافته
generalized canonical variable
بازه اطمینان تعمیم‌یافته
generalized confidence interval
توزیع F تعمیم‌یافته
generalized F-distribution
آزمون F تعمیم‌یافته
generalized F-test
ملاکهای تعمیم‌یافته خطای پیشگویی نهایی
generalized final prediction error criteria
تابع تعمیم‌یافته
generalized function
پیچش گامای تعمیم‌یافته
generalized gamma convolution
توزیع فوق‌هندسی تعمیم‌یافته
generalized hypergeometric distribution
توزیع گاوسی وارون تعمیم‌یافته
generalized inverse Gaussian distribution
وارونهای تعمیم‌یافته
generalized inverses
آزمون نسبت درستنمایی تعمیم‌یافته
generalized likelihood ratio test
مدل خطی تعمیم‌یافته
generalized linear model
برآورد ماکسیمم درستنمایی تعمیم‌یافته
generalized maximum likelihood estimation
روش برآورد کردن گشتاوری تعمیم‌یافته
generalized method of moment estimation
آزمون گشتاورهای تعمیم‌یافته
generalized moments test
توزیع چندجمله‌ای تعمیم‌یافته
generalized multinomial distribution
پی (P)-مقدار تعمیم‌یافته
generalized P-value
آزمون نسبت احتمال دنباله‌ای تعمیم‌یافته
generalized sequential probability ratio test
واریانس تعمیم‌یافته
generalized variance
تابع مولّد
generating function
تولید متغیرهای تصادفی
generation of random variables
مولّد
generator
قانونهای اعداد بزرگ یکنواخت عام
generic uniform laws of large numbers
پیدایش
genesis
اتصال ژنتیکی
genetic linkage
ژنتیک
genetics
توزیع هندسی
geometric distribution
میانگین هندسی
geometric mean
میانگین متحرک هندسی
geometric moving average
نظریه احتمال هندسی
geometric probability theory
تصاعد هندسی
geometric progression
دنباله هندسی
geometric sequence
سری هندسی
geometric series
زمین‌آمار
geostatistics
اتحاد گوش-پرَت
Ghosh-Pratt identity
الگوریتم نمونه‌گیر گیبز
Gibbs sampler algorithm
نمونه‌گیری گیبز
Gibbs sampling
شاخص جینی
Gini index
میانگین تفاضلی جینی
Gini’s mean difference
شاخص جینی-سیمپ‌سون
Gini-Simpson index
داده‌های تسمه‌ای
girdle data
توزیع تسمه‌ای
girdle distribution
ضریب همبستگی گلان و هوپر
Glahn and Hooper correlation coefficient
قضیه گلی‌ونکو-کانتلّی
Glivenko-Cantelli theorem
فراموضعی
global
مدل رای‌دهی علّی گولدبرگ
Goldberg causal voting model
برش گوموری
Gomory cut
توزیع گومپرتز
Gompertz distribution
توزیع نیکویی برازش
goodness-of-fit distribution
آزمون نیکویی برازش
goodness-of-fit test
هموارسازی آماری
graduation
مربعهای یونانی-لاتین
graeco-latin squares
سریهای گرام-شارلیه
Gram-Charlier series
متعامدسازی گرام-اشمیت
Gram-Schmidt orthogonalization
فرایند گرام-اشمیت
Gram-Schmidt process
دترمینان گرامی
Gramian determinant
میانگین کل
grand mean
1. نمودار 2. گراف
graph
طرح گراف
graph design
تحلیل خوشه‌ای از دیدگاه نظریه گراف
graph theoretical cluster analysis
نظریه گراف
graph theory
مدل مارکوف گرافی
graphical Markov model
نمایش نموداری داده‌ها
graphical representation of data
حل نموداری
graphical solution
گراف‌وار
graphoid
معیار گرِی و ویلیامز
Gray and Williams measure
برآوردگر واریانس گرین‌وود
Greenwood variance estimator
آماره گرین‌وود
Greenwood’s statistic
نمونه‌گیری توری
grid sampling
فرمول گرینگورتن
Gringorten’s formula
خطای ناخالص
gross error
ضریب تعدیل تولید ناخالص ملّی
gross national product deflator
خانواده گروهی
group family
گروه تبدیلها
group of transformations
آزمون رتبه‌ای گروهی
group rank test
آزمون دنباله‌ای گروهی
group sequential test
آزمون گروهی
group testing
نظریه گروه
group theory
طرح گروهی‌تقسیم‌پذیر
group-divisible design
داده‌های گروه‌بندی شده
grouped data
آزمون رتبه‌ای داده‌های گروه‌بندی شده
grouped data rank test
تحلیل بقا در داده‌های گروه‌بندی شده
grouped data survival analysis
گروه‌بندی میانگینهای نرمال
grouping normal means
خم رشد
growth curve
برآوردگر گراب
Grubb’s estimator
مدل حدس زدن
guessing model
توزیع گامبل
Gumbel distribution
مقیاس‌بندی گاتمن
Guttman scaling
توزیع تابع H
H-function distribution
بالاپراکنش
h-spread
توزیع هار
Haar distribution
مشتق آدامار
Hadamard derivative
ماتریس آدامار
Hadamard matrix
لم تصویر هایک
Hajek’s projection lemma
نابرابری هایک-رِی‌نی
Hajek-Renyi inequality
آزمون هالدِین-اسمیت
Haldane-Smith test
توزیع نیم‌نرمال
half-normal distribution
نمودار نیم‌نرمال
half-normal plot
نیم‌چهارخانه‌ای
half-plaid
نیم‌نمونه
half-sample
فن نیم‌نمونه
half-sample technique
قانون هالفن
Halphen’s law
روش هنسن-هورویتس برای نمونه‌گیری جزئی از پاسخ‌نداده‌ها
Hansen-Hurwitz method for subsampling nonrespondents
مدل هاردی-واین‌برگ
Hardy-Weinberg model
تحلیل همساز
harmonic analysis
مولفه‌های همساز
harmonic components
میانگین همساز
harmonic mean
تغییرپذیری همساز
harmonic variability
نظرسنجی هریس
Harris poll
روش استوار سازوار هارتر
Harter’s adaptive robust method
آزمون F-ماکس هارتلی
Hartley’s F-max test
ماتریس کلاهدار
hat matrix
بُعد هاوسدورف
Hausdorff dimension
آزمون مشخص‌سازی هاوسمان
Hausman specification test
رسم نمودار خطر
hazard plotting
رگرسیون خطر
hazard regression
دُم کلفت
heavy tail
توزیع دُم‌بلند
heavy-tailed distribution
اعداد شاخص لذت‌باورانه
hedonic index numbers
برآورد فاصله هلینجری
Hellinger distance estimation
تبدیل هلمرت
Helmert transformation
روش هِندرسون
Henderson method
قابلیت توارث
heritability
توزیع ارمیت
Hermite distribution
صورت ارمیتی
Hermite form
چندجمله‌ای ارمیت
Hermite polynomial
ماتریس ارمیتی
Hermitian matrix
ناهمگنی
heterogeneity
ناهم‌واریانسی
heteroscedasticity
روش رهگشا
heuristic method
رده‌بندی سلسله‌مراتبی
hierarchical classification
تحلیل خوشه‌ای سلسله‌مراتبی
hierarchical cluster analysis
آماره کاپای سلسله‌مراتبی
hierarchical kappa statistic
مدل رگرسیونی سلسله‌مراتبی
hierarchical regression model
سلسله مراتب مدلها
hierarchy of models
بالاپراکنش
highspread
روش کاوش هیلدرث-لو
Hildreth-Lu scanning method
شاخص هیرشمان
Hirschman’s index
بافت‌نگار
histogram
کنترل پیشینه‌ای
historical control
سریهای تاریخی
historical series
مطالعه تاریخی
historical study
تاریخچه آمار
history of statistics
زمان اصابت
hitting time
آزمون علامت دومتغیره هاجز
Hodges bivariate sign test
اَبَرکارآیی هاجز
Hodges superefficiency
برآوردگر هاجز-لی‌من
Hodges-Lehmann estimator
نابرابری هوفدینگ
Hoeffding inequality
آزمون استقلال هوفدینگ
Hoeffding’s independence test
لم هوفدینگ
Hoeffding’s lemma
نابرابری هولدر
Holder’s inequality
نمونه جدا نگه داشته شده
Holdout sample
آزمون تقارن دومتغیره هولندر
Hollander bivariate symmetry test
آزمون کرانگین هولندر
Hollander extreme test
آزمون توازی هولندر
Hollander parallelism test
آزمون نو بهتر از کهنه هولندر-پروشان
Hollander-Proschan new-better-than-used test
همگنی
homogeneity
توزیع هم‌واریانس
homoscedastic distribution
هم‌واریانسی
homoscedasticity
تفاضل معنی‌دار صدیق
honest significant difference
ضریب همبستگی هوپر
Hooper correlation coefficient
مجانب افقی
horizontal asymptote
محور افقی
horizontal axis
خط افقی
horizontal line
صفحه افقی
horizontal plane
بردار افقی
horizontal vector
برآوردگر هورویتز-تامپسون
Horvitz-Thompson estimator
قاعده هوپیتال
Hospital rule = L’ Hopital rule
روش بی‌درنگ
hot deck method
راهبرد هتلینگ
Hotelling strategy
اثر هتلینگ
Hotelling’s trace
آزمون هتلینگ-پبست
Hotelling-Pabst test
فرایند هوگارد
Hougaard process
ژنتیک انسانی
human genetics
خم کوهانه‌دار
humped curve
روشهای ساخت مجارستانی فرایند تجربی
Hungarian constructions of empirical process
قضیه هانت-استاین
Hunt-Stein theorem
ضریب هِرست
Hurst coefficient
توزیع لُگ‌نرمال دورگه
hybrid log-normal distribution
هذلولی
hyperbola
توزیع هذلولوی
hyperbolic distribution
توزیع کاملاً یکنوای هذلولوی
hyperbolically completely monotone distribution
فوق‌هندسی
hypergeometric
توزیع فوق‌هندسی
hypergeometric distribution
اَبَرپارامتر
hyperparameter
اَبَرصفحه
hyperplane
مختصات اَبَرصفحه
hyperplane coordinates
فرض
hypothesis
آزمون فرض
hypothesis testing
لغات حسابداری بخش 11
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.