مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 12

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 12 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 12
آی (I)-واگرایی
I-divergence
کوتاه‌سازی دُمها
icing the tails
متریک آرمانی
ideal metric
تابع توان ایده‌آل
ideal power function
ماتریس خودتوان
idempotent matrix
اندازه خودتوان
idempotent measure
شناسایی‌پذیری
identifiability
1. شناسایی 2. این‌همانی
identification
کلیدهای شناسایی
identification keys
مسئله‌های شناسایی
identification problems
1. اتحاد 2. همانی
identity
تابع همانی
identity function
نگاشت همانی
identity mapping
ماتریس همانی
identity matrix
دوره بیکاری
idle period
آزمون اگر-آن‌گاهی
if-then test
بدکالبیده
ill-calibrated
ماتریس بدشرطیده
ill-conditioned matrix
دستگاه معادلات بدشرطیده
ill-conditioned system of equations
پیوند پنداری
illusory association
همبستگی پنداری
illusory correlation
پردازش تصویر
image processing
بازپردازی و بازسازی تصویر
image restoration and reconstruction
مشاهده انگاری
imaginary observation
نامتعادل
imbalance
تابع نامتعادل
imbalance function
برون‌کوچی-درون‌کوچی
immigration-emigration
فرایندهای برون‌کوچی-درون‌کوچی
immigration-emigration processes
اهمیت مولفه‌ها
importance of components
نمونه‌گیری نقاط مهم
importance sampling
پیشامد ناممکن
impossible event
توزیع ناسره
improper distribution
جانهی
imputation
قاعده تصمیم ناپذیرفتنی
inadmissible decision rule
درون‌زاد
inbred
درون‌پیوندی
inbreeding
ماتریس وقوع
incidence matrix
روش شمول و طرد
inclusion-exclusion method
مدلهای توزیع درآمد
income distribution models
معیار نابرابری درآمد
income inequality measure
پیشامد ناسازگار
incompatible event
تابع بتای ناقص
incomplete beta function
طرح بلوکهای ناقص
incomplete block design
داده‌های ناتمام
incomplete data
تابع گامای ناقص
incomplete gamma function
اریبی ناسازگار
inconsistent bias
درون‌گشت
incursion
استقلال
independence
قضیه استقلال
independence theorem
رده‌های مستقل
independent classes
معادله‌های مستقل
independent equations
پیشامدهای مستقل
independent events
تابعهای مستقل
independent functions
متغیرهای تصادفی مستقل
independent random variables
متغیر مستقل
independent variable
اعداد شاخص
index numbers
شاخص پراکندگی
index of dispersion
شاخص برازش
index of fit
شاخص تولید صنعتی
index of industrial production
شاخص دقت
index of precision
روش حذف شاخص
index-removal method
1. نشانگر 2. نماگر
indicator
تابع نشانگر
indicator function
ناحیه بی‌تفاوتی
indifference zone
سانسور غیرمستقیم
indirect censoring
کمترین توانهای دوم غیرمستقیم
indirect least squares
نابرابری میانگینهای متحرک تکی
individual moving-average inequality
نظریه مخاطره تکی
individual risk theory
آماره‌های ترتیبی ایجاد شده
induced order statistics
استقرایی
inductive
منطق استقرایی
inductive logic
آماره ناکارآ
inefficient statistic
نابرابریهای مربوط به اندازه‌های مورد انتظار نمونه
inequalities for expected sample sizes
نابرابریهای مربوط به توزیعها
inequalities on distributions
نابرابری
inequality
ماتریس لَختی
inertia matrix
مرگ و میر نوزادان
infant mortality
استنباط
inference
استنباط مبتنی بر طرح در مقابل استنباط مبتنی بر مدل
inference design based vs. model based
حد زیرین
inferior limit
اینفیمم
infimum
بینهایت بار تقسیم‌پذیری
infinite divisibility
توزیع آماسیده
inflated distribution
تورّم
inflation
خم تاثیر
influence curve
نمودار تاثیر
influence diagram
تابع تاثیر
influence function
رویه تاثیر
influence surface
داده‌های موثر
influential data
مشاهده موثر
influential observation
محتوای اطلاع
information content
ماتریس اطلاع
information matrix
نظریه اطلاع
information theory
اندازه نمونه آگاهی‌بخش
informative sample size
اریبی ذاتی
inherent bias
بلوک آغازین
initial block
تحلیل آغازین داده‌ها
initial data analysis
خطای آغازین
initial error
شیء آغازین
initial object
مقدار آغازین
initial value
آغازینه‌سازی
initialization
تابع یک‌به‌یک
injective function = one to one function
بازه تحمل درونی و برونی
inner and outer tolerance interval
استنباط درونی
inner inference
واریانس عامل ابداع
innovation variance
اندازه ورودی
input measure
پارادوکس بازرسی
inspection paradox
نمونه‌گیری برای بازرسی
inspection sampling
متغیر ابزاری
instrumental variable
برآورد با متغیر ابزاری
instrumental variable estimation
بیمه
insurance
برنامه‌ریزی با اعداد صحیح
integer programming
معادله انتگرالی
integral equation
انتگرال میانگین توان دوم خطاها
integral of MSE
تبدیل انتگرالی
integral transform
میانگین متحرک جمع‌بسته
integrated moving average
عامل انتگرال‌گیری
integrating factor
انتگرال‌گیری
integration
انتگرال‌گیری جزء به‌جزء
integration by parts
انتگرال‌گیری با سری توانی
integration by power series
انتگرال‌گیری با تعویض متغیر
integration by substitution = integration by change of variable
ثابت انتگرال‌گیری
integration constant
انتگرال‌گیر
integrator
انتگرال-دیفرانسیل‌گیری
integrodifferentiation
شدّت
intensity
اثر متقابل
interaction
مدل با اثر متقابل
interaction model
تحلیل تعاملی داده‌ها
interactive data analysis
بین دو ورود
interarrival
اطلاع بین بلوکی
interblock information
عرض از مبدا
intercept
توافق بین کدگذاران
intercoder agreement
دامنه بین دهکی
interdecile range
تحلیل هم‌وابستگی
interdependence analysis
تابع هم‌وابسته
interdependent function
تعامد بین اثری
intereffect orthogonality
1. اختلال 2. تداخل
interference
فاصله بین کسرکی
interfractile distance
دامنه بین کسرکی
interfractile range
تحلیل موقتی
interim analysis
سازگاری جمعی درونی برآوردگرها
internal additive consistency of estimators
کمترین توانهای دوم درونی
internal least squares
آمار تجارت خارجی بین‌المللی
international foreign trade statistics
استانداردسازی بین‌المللی
international standardization
بازه بین همسایه‌ها
interneighbor interval
نمونه‌های نافذ بر هم
interpenetrating samples
زیرنمونه‌های نافذ بر هم
interpenetrating subsamples
فاصله بین صدکی
interpercentile distance
درون‌یابی
interpolation
فرمول درون‌یابی
interpolation formula
روش درون‌یابی
interpolation method
قضیه درون‌یابی
interpolation theorem
دامنه بین چارکی
interquartile range
تقاطع
intersect
روش مقطعی
intersection method
اشتراک پیشامدها
intersection of events
اشتراک مجموعه‌ها
intersection of sets
بین زمانی
intertemporal
بازه
interval
برآورد بازه‌ای
interval estimation
تابع بازه‌ای
interval function
تحلیل مدل مداخله‌ای
intervention model analysis
اریبی مصاحبه‌گر
interviewer bias
واریانس مصاحبه‌گر
interviewer variance
اثر درون‌بلوکی
intra-block effect
همبستگی درون‌رده‌ای
intra-class correlation
اطلاع درون‌بلوکی
intrablock information
درون‌رده
intraclass
ضریب همبستگی درون‌رده‌ای
intraclass correlation coefficient
آزمون رتبه‌ای ذاتی
intrinsic rank test
ناوردایی
invariance
مفهومهای ناوردایی در آمار
invariance concepts in statistics
ناوردایی نسبت ناهمساز
invariance of cross ratio = invariance of anharmonic ratio
قضیه ناوردایی
invariance theorem
ناوردا
invariant
تابع دلتای ناوردا
invariant delta function
توزیع ناوردا
invariant distribution
برآوردگر ناوردا
invariant estimator
اندازه ناوردا
invariant measure
متریک ناوردا
invariant metric
توزیع پیشین ناوردا
invariant prior distribution
ویژگی ناوردا
invariant property
آماره‌های ناوردا
invariant statistics
زیرگروه ناوردا
invariant subgroup
(فهرست) موجودی کالا
inventory
نظریه تنظیم موجودی کالا
inventory control theory
نظریه موجودی کالا
inventory theory
وارون
inverse
توزیع وارون
inverse distribution
تابع وارون
inverse function
توزیع گاوسی وارون
inverse Gaussian distribution
توزیع فوق‌هندسی وارون
inverse hypergeometric distribution
ماتریس وارون
inverse matrix
برآورد میانه به روش وارون
inverse median estimation
احتمال وارون
inverse probability
رتبه وارون
inverse rank
رگرسیون وارون
inverse regression
نمونه‌گیری وارون
inverse sampling
تبدیل سینوسی وارون
inverse sine transformation
تبدیل تانژانت هذلولوی وارون
inverse tanh transformation
فرمول وارون
inversion formula
وارونه
inverted
توزیع بتای وارونه
inverted beta distribution
توزیع دیریکله وارونه
inverted Dirichlet distribution
توزیع گامای وارونه
inverted gamma distribution
توزیع ویشارت وارونه
inverted Wishart distribution
وارون‌شوندگی
invertibility
تحویل‌ناشدنی
irreducible
زنجیر مارکوف نافروکاستنی
irreducible Markov chain
فضای ارمیتی متقارن نافروکاستنی
irreducible symmetric Hermitian space
بی‌ربط
irrelevant
فرایند برگشت‌ناپذیر
irreversible process
مدل آیزینگ
Ising model
هم‌دوره
isochron
آرایه‌های هم‌کشیده
isokurtic arrays
هم‌سنجی
isometry
همنوایی
isotonic
استنباط همنوایی
isotonic inference
رگرسیون همنوایی
isotonic regression
همسانگرد
isotropic
توزیع همسانگرد
isotropic distribution
همسانگردی
isotropy
1. سوال 2. فقره
item
تحلیل سوال
item analysis
نمونه‌گیری با امتحان سوال
item examine sampling
نظریه پاسخ سوال
item response theory
نمونه‌گیری از سوال
item sampling
تکراری، مکرّر
iterated
توزیع نمایی مکرّر
iterated exponential distribution
انتگرال مکرّر
iterated integral
برآورد ماکسیمم درستنمایی تکراری
iterated maximum likelihood estimate
تکرار
iteration
پیرایش بیضی‌وار تکراری
iterative ellipsoidal trimming
روش تکراری
iterative method
فرایند تکراری
iterative process
برازش متناسب تکراری
iterative proportional fitting
رگرسیون تکراری
iterative regression
کمترین توانهای دوم بازموزون تکراری
iteratively reweighted least squares
فرایندهای ایتو
Ito processes
جِی ((‌J-واگراییها و مفهومهای وابسته
J-divergences and related concepts
خمهای J- شکل
J-shaped curves
روشهای جک‌نایف
jackknife methods
برآوردگر جکسون
Jackson estimator
تکرار ژاکوبی
Jacobi iteration
ماتریس ژاکوبی
Jacobi matrix
چندجمله‌ای ژاکوبی
Jacobi polynomial
ژاکوبی
Jacobian
برآوردگر جیمز-استاین
James-Stein estimator
واگرایی جفریز
Jeffreys’ divergence
ناوردای جفریز
Jeffreys’ invariant
توزیع پیشین جفریز
Jeffreys’ prior distribution
نابرابری ینسن
Jensen’s inequality
شیوه دنباله‌ای ژیرینا
Jirina sequential procedure
منظومه توزیعهای جانسون
Johnson’s system of distributions
فن جانسون-نیمن
Johnson-Neyman technique
بازه اطمینان توام
joint confidence interval
توزیع توام
joint distribution
تابع توزیع توام
joint distribution function
توزیع احتمال توام
joint probability distribution
متغیر تصادفی توام
joint random variable
برآوردگر جولی-سی‌بر
Jolly-Seber estimator
آزمونهای جانکهیر برای فرضهای مقابل مرتب
Jonckheere tests for ordered alternatives
اندازه ژوردان
Jordan measure
نمونه با نظر شخصی
judgment sample
داوری تحت عدم حتمیت
judgment under uncertainty
جامعه مبتنی بر نظر شخصی
judgmental population
ناپیوستگی جهشی
jump discontinuity
فرایند جهشی
jump process
پیوندگاه
junction
معادله درست شناسایی شده
just identified equation
آماره‌های k
k statistics
کِی (k)-گانه
k-ad
کِی (k)-واگرایی
k-divergence
الگوریتم k-میانگین
k-means algorithm
دستگاه k تا از N تا
k-out-of-N system
کِی (k)-جایگشت
k-permutation
آزمونهای tی k-نسبتی
k-ratio t tests
مسئله k-نمونه‌ای
k-sample problem
پالایش کالمن
Kalman filtering
آزمون وقوع کانه‌من
Kannemann’s incidence test
نابرابری کانتوروویچ
Kantorovich inequality
برآوردگر کاپلان-مه‌یر
Kaplan-Meier estimator
ضریب کاپا
kappa coefficient
آزمون کاپا برای هماهنگی
kappa test of concordance
توزیع کاپ‌تاین
Kapteyn distribution
روش کاربـِر
Karber method
بسط کارهونن-لوئه‌وْ
Karhunen-Loeve expansion
قضیه کارلین-مک‌گرگور
Karlin-Mcgregor theorem
منظومه توزیعهای کاتز
Katz system of distributions
تقریب که‌لی
Kelley’s approximation
خانواده‌های توزیعهای کِمپ
Kemp families of distributions
ضریب هماهنگی کِندال
Kendall’s coefficient of concordance
تا (‌t‌a‌u)ی کِندال
Kendall’s tau
هسته
kernel
برآوردگر هسته‌ای
kernel estimator
روش هسته‌ای
kernel method
روش هسته‌ای هموارسازی
kernel method of smoothing
قضیه‌های کِستِن
Kesten theorems
بلوک اساسی
key block
قضیه اساسی تجدید
key renewal theorem
روش کی‌فیتس برای ساختن جدول زندگی
Keyfitz method of life-table construction
روش برآورد واریانس کی‌فیتس
Keyfitz method of variance estimation
نابرابری خین‌چین
Khinchin’s inequality
قضیه تک‌مُدی بودن خین‌چین
Khinchin’s unimodality theorem
فرایند کی‌فِر
Kiefer process
مسئله کی‌فِر-وایس
Kiefer-Weiss problem
قضیه هم‌ارزی کی‌فِر-وُلفوویتس
Kiefer-Wolfowitz equivalence theorem
شیوه کی‌فِر-وُلفوویتس
Kiefer-Wolfowitz procedure
نمایش حرکتی
kinematic display
نابرابری کینگمن
Kingman inequality
آزمون کلوتس
Klotz test
دوره‌بازیهای حذفی
knock-out tournaments
آزمون ناکْس
Knox’s test
طرح کنوت‌ویک
Knut-Vik design
مربع کنوت‌ویک
Knut-Vik square
اصل موضوع کولموگوروف
Kolmogorov axiom
معادله پسروی کولموگوروف
Kolmogorov backward equation
ملاک کولموگوروف
Kolmogorov criterion
معادله پیشروی کولموگوروف
Kolmogorov forward equation
معادله دیفرانسیل کولموگوروف
Kolmogorov’s differential equation
نابرابری کولموگوروف
Kolmogorov’s inequality
قضیه سه سری کولموگوروف
Kolmogorov’s three-series theorem
قانون صفر-یک کولموگوروف
Kolmogorov’s zero-one law
قضیه کولموگوروف-خین‌چین
Kolmogorov-Khinchin theorem
ناوردای کولموگوروف-سینایی
Kolmogorov-Sinai invariant
آماره کولموگوروف-اسمیرنوف
Kolmogorov-Smirnov statistic
آزمون تقارن کولموگوروف-اسمیرنوف
Kolmogorov-Smirnov symmetry test
آزمونهای برازش از نوع کولموگوروف-اسمیرنوف
Kolmogorov-Smirnov-type tests of fit
آزمون تقارن کوپمن
Koopman’s test of symmetry
خانواده کوپمن-دارموآ-پیتمن
Koopman-Darmois-Pitman family
تاخیر هندسی کویک
Koyck geometric lag
نابرابری کرافت
Kraft inequality
چندجمله‌ای کرات‌چوک
Krawtchouk polynomial
کریگیدن
Kriging
دلتای کرونه‌کر
Kronecker delta
شاخص کرونه‌کر
Kronecker index
لم کرونه‌کر
Kronecker lemma
حاصلضرب کرونه‌کر
Kronecker product
حاصلضرب کرونه‌کری طرحها
Kronecker product of designs
حاصلضرب کرونه‌کری ماتریسها
Kronecker product of matrices
مجموعه کرونه‌کر
Kronecker set
برآورد کرون‌مال-هارتر
Kronmal-Harter estimate
روش کروسکال-شپرد
Kruskal-Shepard method
آزمون کروسکال-والیس
Kruskal-Wallis test
نمونه‌گیری نزدیکترین نقطه kام
kth nearest point sampling
نمونه‌گیری نزدیکترین همسایه kام
kth nearest-neighbor sampling
ضریبهای روایی ٢٠ و ٢١ کودر-ریچاردسون
Kuder-Richardson reliability coefficients 20 and 21
آماره کویی‌پر
Kuiper’s statistic
تکرار کویی‌پر-کورستن
Kuiper-Corsten iteration
اطلاع کولبک
Kullback information
اطلاع کولبک-لیب‌لر
Kullback-Liebler information
کشیدگی
kurtosis
قانونهای رده L
L class laws
قاعده هوپیتال
L’Hospital rule = L’Hopital rule
ال (l)-واگرایی
l-divergence
ال (l)-گشتاورها
l-moments
ال (L)-فضا
L-space
ال (l)-آماره‌ها
l-statistics
برآورد با نُرم L‌_1
L_1 estimation
طرحهای L‌_2
L_2 designs
برچسب
label
آمار نیروی کار
labor statistics
دستگاه لابوشر
Labouchere system
شیوه لاکِنبروک برای جدا نگهداری
Lachenbruch’s holdout procedure
نقص برازش
lack of fit
شاخص نردبانی
ladder index
روش نردبانی
ladder method
مدل تاخیر
lag model
متغیرهای وابسته با تاخیر
lagged dependent variables
نشانگر تاخیری
lagging indicator
بسط لاگرانژ
Lagrange expansion
درون‌یابی لاگرانژ
Lagrange interpolation
آزمون ضریب لاگرانژ
Lagrange multiplier test
توزیع احتمال لاگرانژ
Lagrange probability distribution
فرمول درون‌یابی لاگرانژ
Lagrange’s interpolation formula
توزیع نوع لاگرانژ
Lagrangian type distribution
سری لاگِر
Laguerre series
روش لاهیری برای گزینش واحدهای نمونه
Lahiri’s method of selection of sample units
داده‌های راهنما
landmark data
توزیع لانژِوَن
Langevin distribution
معادله لانژِوَن
Langevin equation
توزیع لاپلاس
Laplace distribution
تبدیل لاپلاس
Laplace transform
قانون اوّل لاپلاس
Laplace’s first law
قانون توالی لاپلاس
Laplace’s law of succession
روش لاپلاس
Laplace’s method
قانون دوم لاپلاس
Laplace’s second law
قاعده توالی لاپلاس
Laplace’s succession rule
توزیع لاپلاس-گاوس
Laplace-Gauss distribution
انحرافهای بزرگ
large deviations
اعداد بزرگ
large numbers
بزرگ‌نمونه
large sample
نظریه بزرگ‌نمونه‌ای
large sample theory
1. پنهان 2. راکد
latent
توزیع ریشه راکد
latent root distribution
رگرسیون ریشه راکد
latent root regression
تحلیل ساختار پنهان
latent structure analysis
مدل‌بندی کردن متغیر پنهان
latent-variable modeling
مساحت جانبی
lateral area
مکعب لاتین
latin cube
مربعهای لاتین
latin squares
مشبّکه
lattice
طرح مشبّکه‌ای
lattice design
توزیع مشبّکه‌ای
lattice distribution
دستگاه مشبّکه‌ای
lattice system
آزمون مشبّکه‌ای
lattice test
بسط لوران
Laurent expansion
سری لوران
Laurent series
قانون مطلوبیت نهایی کاهشی
law of diminishing marginal utility
قانون سینوسها
law of sines
قانون اعداد کوچک
law of small numbers
قانون لگارتیم مکرّر
law of the iterated logarithm
قضیه مقدار میانگین
law of the mean
آزمون لالی-هتلینگ
Lawley-Hotelling test
رابطه‌های قانون‌مانند
lawlike relationships
قانونهای خطا
laws of error
قانونهای اعداد بزرگ
laws of large numbers
قانونهای مرگ و میر
laws of mortality
آزمون لایارد
Layard’s test
لم لوکام
Le Cam lemma
ضریب مقدم
leading coefficient
نشانگر مقدم
leading indicator
صفرهای مقدم
leading zeros
ناوردایی یادگیری-تلفیقی
learn-merge invariance
مجموعه یادگیری
learning set
کمترین قدرمطلقها
least absolute values
نامساعدترین پیکربندی
least favorable configuration
نامساعدترین توزیعها
least favorable distributions
کمترین میانه توانهای دوم
least median of squares
کمترین توانها
least powers
کمترین تفاوت معنی‌دار
least significant difference (LSD)
کوچکترین دامنه تغییرات معنی‌دار
least significant range
کوچکترین دامنه تغییرات استیودنتیده
least significant Studentized range
تقریب کمترین توانهای دوم
least squares approximation
برآوردگر کمترین توانهای دوم
least squares estimator
روش کمترین توانهای دوم
least squares method
کمترین توانهای دوم پیراسته
least trimmed squares
کوچکترین کران بالا
least upper bound
قضیه تجزیه لبگ
Lebesgue decomposition theorem
انتگرال لبگ
Lebesgue integral
تابع اندازه‌پذیر لبگ
Lebesgue measurable function
اندازه لبگ
Lebesgue measure
قضیه همگرایی یکنوای لبگ
Lebesgue monotone convergence theorem
عدد لبگ
Lebesgue number
انتگرال لبگ-رادون
Lebesgue-Radon integral
انتگرال لبگ-استیلت‌یس
Lebesgue-Stieltjes integral
چپ‌سانسوریده
left censored
سانسور از چپ
left censoring
اندازه هار چپ
left Haar measure
نماد لژاندر
Legendre symbol
فرض مقابل لی‌من
Lehmann alternative
برآوردگر مقایسه‌ای لی‌من
Lehmann contrast estimator
آزمونهای لی‌من
Lehmann tests
قضیه لی‌من-شفه
Lehmann-Scheffe theorem
فرمول لایپنیتس
Leibniz formula
آزمون لایپنیتس
Leibniz test
توزیع لایپ‌نیک
Leipnik distribution
لِم
lemma
نمونه‌گیری طول‌اریب
length-biased sampling
کشیده
leptokurtic
خم کشیده
leptokurtic curve
دُز کُشنده
lethal dose
دُز کُشنده پنجاه
lethal dose fifty
سطح
level
سطح آزمون
level of a test
سطح معنی‌دار بودن
level of significance
آزمون استوار همگنی واریانس‌های له‌وین
Levene’s robust test of homogeneity of variances
1. داده‌های نافذ 2. اهرمی
leverage
مباحث تشخیصی داده‌های نافذ
leverage diagnostics
الگوریتم مجموع‌یابی له‌وین
Levin’s summation algorithm
تابع تمرکز له‌وی
Levy concentration function
قضیه پیوستگی له‌وی
Levy continuity theorem
فاصله (متریک) له‌وی
Levy distance (metric)
فرایند له‌وی
Levy process
اندازه طیفی له‌وی
Levy spectral measure
نابرابری له‌وی
Levy’s inequality
فرمول له‌وی-خین‌چین
Levy-Khinchine formula
توزیع لکزیسی
Lexian distribution
زبان‌آمار
lexicostatistics
خارج‌قسمت لکزیس
Lexis quotient
نسبت لکزیس
Lexis ratio
نابرابری لیاپونوف
Liapunov’s inequality
قضیه لیاپونوف
Liapunov’s theorem
شیوه لیبرمن-راس
Lieberman-Ross procedure
بیمه عمر
life insurance
جدول عمر
life table
آزمون طول عمر
life testing
طول عمر
life time
توزیع طول عمر
lifetime distribution
درستنمایی
likelihood
تغییریافتگی درستنمایی
likelihood displacement
تابع درستنمایی
likelihood function
نقشه درستنمایی
likelihood map
اصل درستنمایی
likelihood principle
نسبت درستنمایی
likelihood ratio
آزمون نسبت درستنمایی
likelihood ratio test
آزمون لی‌لی‌فورس
Lilliefors test
حد
limit
حد زیرین
limit inferior
قضیه‌های حدی
limit theorems
مدل متغیرهای وابسته محدود
limited dependent variables model
شرط لیندبرگ
Lindeberg condition
قضیه لیندبرگ-فلر
Lindeberg-Feller theorem
قضیه لیندبرگ-له‌وی
Lindeberg-Levy theorem
معادله لیندلی
Lindley’s equation
روش لیندستروم-مادن
Lindstrom-Madden method
نمونه‌گیری خط مقطعی
line intercept sampling
نمونه‌گیری درون‌برشی خطی
line intersect sampling
خط بهترین برازش
line of best fit
نمونه‌گیری ترابرشی خطی
line transect sampling
خطی
linear
جبر خطی
linear algebra
ترکیب خطی
linear combination
استقلال خطی آلوده
linear contaminated independence
وابستگی خطی
linear dependence
برآوردگر خطی
linear estimator
خانواده نمایی خطی
linear exponential family
پالایش خطی
linear filtering
توزیع نرخ خطر خطی
linear hazard rate distribution
استقلال خطی
linear independence
کمترین توانهای دوم خطی
linear least squares
گزینش مدل خطی
linear model selection
مدلهای خطی
linear models
مدلهای خطی با ساختار خطای متقاطع
linear models with crossed-error structure
مدلهای خطی با ساختار خطای آشیانی
linear models with nested-error structure
مدل فلاتی خطی
linear plateau model
پیشگویی خطی
linear prediction
پیشگویی و پالایش خطی
linear prediction and filtering
برنامه‌ریزی خطی
linear programming
آزمون رتبه‌ای خطی
linear rank test
رگرسیون خطی
linear regression
رابطه خطی ساختاری
linear structural relationship
بسندگی خطی
linear sufficiency
دستگاههای خطی
linear systems
خطی-دایره‌ای
linear-circular
همبستگی خطی-دایره‌ای
linear-circular correlation
خطی‌سازی
linearization
پارامتر خطی‌برآوردپذیر
linearly estimable parameter
توزیع خطی‌نرمال
lineo-normal distribution
شاخص ربط
link index
وابستگان با ربط
link relatives
آزمون ربط
link test
اتصال
linkage
خوشه‌بندی اتصالی
linkage clustering
طرح بلوکهای متصل
linked block design
ضریب ربط
linking coefficient
توزیع لینیک
Linnik distribution
توزیع لویی‌ویل-دیریکله
Liouville-Dirichlet distribution
نوشتگان
literature
سد لوید
Lloyd dam
تسهیم بار
load-sharing
سامانه تسهیم بار
load-sharing system
توزیع لوباچه‌وسکی (لوباچفسکی)
Lobatschewski (Lobachevsky) distribution
موضعی
local
تاثیر موضعی
local influence
قضیه حدی موضعی
local limit theorem
چندجمله‌ای موضعی
local polynomial
آزمون رتبه‌ای موضعاً تواناترین
locally most powerful rank test
آزمون آماری موضعاً بهینه
locally optimal statistical test
پارامتر مکان
location parameter
آزمون مکان
location test
مکان-مقیاس
location-scale
خانواده مکانی-مقیاسی
location-scale family
پارامتر مکان-مقیاس
location-scale parameter
1. مکان هندسی 2. ژن‌جا
locus
امتیاز لُگ بختها
lod score
تغییر لگاریتمی
log-change
اعداد شاخص با تغییر لگارتیمی
log-change index numbers
توزیعهای لُگ‌کوژ و لُگ‌کاو
log-concave and log-convex distributions
لُگ‌گاما
log-gamma
توزیع لُگ‌گاما
log-gamma distribution
توزیع لُگ‌لاپلاس
log-Laplace distribution
نمره‌های لُگ‌رتبه‌ای
log-rank scores
لگاریتم
logarithm
توزیع نرمال لگاریتمی
logarithmic normal distribution
توزیع سری لگاریتمی
logarithmic series distribution
مارپیچ برنولی
logarithmic spiral
تبدیل لگاریتمی
logarithmic transformation
منطق استدلال آماری
logic of statistical reasoning
استنتاج منطقی
logical inference
آزمون منطقی
logical test
لوژستیک
logistic
خم لوژستیک
logistic curve
توزیع لوژستیک
logistic distribution
فرایند لوژستیک
logistic process
رگرسیون لوژستیکی
logistic regression
توزیع لوژستیک-نرمال
logistic-normal distribution
لوجیت
logit
مدل لُگ‌خطی
loglinear model
لُگ‌نرمال
lognormal
توزیع لوماکس
Lomax distribution
دوربرد
long-range
وابستگی دوربرد
long-range dependence
داده‌های طولی
longitudinal data
آماره آزمون لرد
Lord’s test statistic
خم لورنتس
Lorenz curve
تابع زیان
loss function
افت اطلاع
loss of information
مسئله زیان
loss problem
درصد تحمل معیوبهای محموله
lot tolerance percent defectives
دنباله پایین‌مرکزی
lower central series
حد پایینی کنترل
lower control limit
انتگرال پایینی
lower integral
حد پایین انتگرال
lower limit of an integral
احتمال پایینی
lower probability
نیم‌مشبّکه پایین
lower semilattice
ماتریس پایین‌مثلثی
lower triangular matrix
پایین‌پراکنش
lowspread
فرمول لابوک
Lubbock’s formula
اصل موضوع انتخاب لوس و تعمیم آن
Luce’s choice axiom and generalization
متغیر نهانی
lurking variable
برآوردگر لیندِن-بِل
Lynden-Bell estimator
ام (m)-وابستگی
m-dependence
ام (m)-برآوردگر
m-estimator
توزیع مک‌دانلد
MacDonald distribution
تابع مک‌دانلد
MacDonald function
یادگیری ماشین
machine learning
سری مک‌لورن
Maclaurin series
الگوریتم خوشه‌بندی مه‌کویین
MacQueen’s clustering algorithm
طرحهای مربع جادویی
magic square designs
دی‌دو (D‌^2)ی ماهالانوبیس
Mahalanobis D^2
آمارگیری پستی
mail survey
قطر اصلی ماتریس
main diagonal of a matrix
اثر اصلی
main effect
قابلیت نگهداری
maintainability
بیشاندن
majorization
توزیع مِی‌کام-گومپرتس
Makeham-Gompertz distribution
سی‌پی (C‌_‌p)ی مالوز
Mallows C_p
فاصله مالوز
Mallows’ distance
پارامتر مالتوسی
Malthusian parameter
خمینه
manifold
برآوردگر من‌لی-پار
Manly-Parr estimator
آزمون من برای روند
Mann’s test for trend
آماره من-فِرتیگ
Mann-Fertig statistic
روش من-گرابس
Mann-Grubbs method
آماره من-ویتنی-ویلکاکسون
Mann-Whitney-Wilcoxon statistic
برنامه‌ریزی نیروی انسانی
manpower planning
آماره مانتل-هنزل
Mantel-Haenszel statistic
صف چندسرویس‌دهی
many-server queue
نگاشت
mapping
قضیه مارسینکیوویچ
Marcinkiewicz theorem
آزمون چندنرمالی ماردیا
Mardia’s test of multinormality
توزیع حاشیه‌ای
marginal distribution
درستنمایی حاشیه‌ای
marginal likelihood
احتمال حاشیه‌ای
marginal probability
تقارن حاشیه‌ای
marginal symmetry
حاشیه‌ای‌سازی
marginalization
زنجیر مارکوف
Markov chain
الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکوفی
Markov chain Monte Carlo algorithm
فرایند تصمیم مارکوف
Markov decision process
نابرابری مارکوف
Markov inequality
فرایند مارکوف
Markov process
ویژگی مارکوفی
Markov property
میدان تصادفی مارکوفی
Markov random field
تغییر جای مارکوفی
Markov shift
وابستگی مارکوفی
Markovian dependence
روش جدولی مارساگلیا
Marsaglia’s table method
توزیع نمایی چندمتغیره مارشال-اولکین
Marshall-Olkin multivariate exponential distribution
مارتینگل
martingale
درون‌آوری
masking
قاعده مِیسون
Mason’s rule
نمونه‌های کلیدی
master samples
آماره‌های جور شدن
match statistics
مسئله قوطی کبریت
match-box problem
جفتهای جور
matched pairs
آزمون tی جفتهای جور
matched pairs t-test
1. جورسازی 2. جور شدگی
matching
فاصله جورسازی
matching distance
توزیع جور شده‌ها
matching distribution
مسئله جور شدگی
matching problem
نظامهای جورسازی
matching systems
آزمون جور شدگی
matching test
ریاضی
mathematical
علوم زیستی ریاضی
mathematical biosciences
امید ریاضی
mathematical expectation
ریخت‌شناسی ریاضی
mathematical morphology
برنامه‌ریزی ریاضی
mathematical programming
آمار ریاضی
mathematical statistics
نظریه ریاضی جمعیت
mathematical theory of population
آزمون میانه ماتیسن
Mathisen’s median test
توزیع tی ماتریسی
matric-t distribution
جبر ماتریسها
matrix algebra
توزیع بتای ماتریسی
matrix beta distribution
حسابان ماتریسی
matrix calculus
مشتقهای ماتریسی
matrix derivatives
توزیع F ماتریسی
matrix F-distribution
بازی ماتریسی
matrix game
توزیع نرمال ماتریسی
matrix normal distribution
ماتریس ضریبها
matrix of coefficients
نمایش ماتریسی
matrix representation
نمونه‌گیری ماتریسی
matrix sampling
یکاماتریس
matrix unit
توزیع ماتریس‌مقدار
matrix-valued distribution
توزیع بتای ماتریس‌متغیر
matrix-variate beta distribution
فاصله ماتوزیتا
Matusita’s distance
مدل موریس
Maurice model
آزادگرد
maverick
ماکس‌اُریب
maxbias
تابع تمرکز ماکسیمال
maximal concentration function
ناکارآیی ماکسیمال
maximal deficiency
عنصر ماکسیمال
maximal element
ایده‌آل ماکسیمال
maximal ideal
آماره‌های ناوردای ماکسیمال
maximal invariant statistics
ماکسی‌مین
maximin
ماکسیمم‌سازی
maximization
ماکسیمم درصد معیوب مجاز
maximum allowable percent defective
خودهمبستگیهای ماکسیمم برای فرایندهای میانگین متحرک
maximum autocorrelations for moving averages processes
ماکسیمم آنتروپی‌گرا
maximum entropist
توزیع ماکسیمم آنتروپی
maximum entropy distribution
اصل ماکسیمم آنتروپی
maximum entropy principle
تحلیل طیفی ماکسیمم آنتروپی
maximum entropy spectral analysis
برآورد ماکسیمم درستنمایی
maximum likelihood estimation
روش ماکسیمم درستنمایی
maximum likelihood method
برآورد ماکسیمم احتمال
maximum probability estimation
روش برآورد ماکسیمم حاصلضرب فاصله‌ها
maximum product of spacings estimation
آزمون ماکسیمم قدرمطلق
maximum-modulus test
توزیع ماکْس‌وِل
Maxwell distribution
توزیع ماکْس‌وِل-بولتسمان
Maxwell-Boltzmann distribution
آماره‌های ماکْس‌وِل-بولتسمان
Maxwell-Boltzmann statistics
تی(t)-نمره‌های مه‌کال
McCall t-scores
حدس مه‌کارتی-برن‌بام
McCarthy-Birnbaum conjecture
شیوه گزینشی مک‌این‌تایر-تاکاهاشی-واکی‌موتو
McIntyre-Takahashi-Wakimoto selective procedure
تقریب مه‌کِی
McKay’s approximation
آماره مک‌نِمار
McNemar statistic
آزمون مک‌نِمار
McNemar’s test
1. میانگین 2. متوسط
mean
میانگین قدرمطلق تفاضلها
mean absolute difference
تابع تمرکز متوسط
mean concentration function
خمیدگی میانگین
mean curvature
تفاضل میانگین
mean difference
میانگین نیمه توان دوم تفاضلهای پیاپی
mean half-square successive difference
میانگین جمع‌بسته توان دوم خطاها
mean integrated squared error
میانگین عمر
mean life
میانگین جامعه متناهی
mean of finite population
روش میانگین رتبه‌ها
mean rank method
میانگین عکس مقادیر
mean reciprocal values
تابع میانگین مانده عمر
mean residual life function
آزمون میانگین مانده عمر
mean residual life test
شیوه آشکارسازی تغییر جای میانگین
mean shift detection procedure
مسئله میانگین لغزش
mean slippage problem
میانگین توان دوم انحرافها
mean square deviation
میانگین توان دوم تفاضلهای پیاپی
mean square successive difference
میانگین توان دوم خطاها
mean squared error
میانگین تفاضلهای پیاپی
mean successive difference
میانگین زمان تا از کار افتادگی
mean time to failure
برآوردگر میانگین‌نااریب
mean unbiased estimator
مقدار میانگین تابع
mean value of a function
قضیه مقدار میانگین
mean value theorem
تحلیل میانگین-واریانس
mean-variance analysis
پیشامد اندازه‌پذیر
measurable event
تابع اندازه‌پذیر
measurable function
مجموعه اندازه‌پذیر
measurable set
فضای اندازه‌پذیر
measurable space
1. اندازه 2. معیار
measure
معیار توافق
measure of agreement
معیار پیوند
measure of association
معیار پراکندگی
measure of dispersion
معیار عدم تشابه
measure of dissimilarity
معیار اطلاع
measure of information
معیار مکان
measure of location
معیار تشابه
measure of similarity
معیار چولگی
measure of skewness
معیار نامتعادل بودن طرح
measure of unbalancedness of design
معیار یکنواختی
measure of uniformity
فضای اندازه
measure space
نظریه اندازه
measure theory
مجموعه با اندازه صفر
measure zero set
1. اندازه‌گیری 2. اندازه
measurement
خطای اندازه‌گیری
measurement error
ساختارهای اندازه‌گیری و آمار
measurement structures and statistics
نظریه اندازه‌گیری
measurement theory
میانه‌ای
medial
ضریب همبستگی میانه‌ای
medial correlation coefficient
میانه
median
دُز موثر میانه‌ای
median effective dose
برآورد میانه
median estimation
دُز کُشنده میانه‌ای
median lethal dose
پرداخت زدن میانه
median polish
رگرسیون میانه‌ای
median regression
آزمون میانه برای دو جامعه
median test for two populations
برآوردگر میانه‌نااریب
median unbiased estimator
رای‌دهندگان میانه‌ای
median voters
تشخیص پزشکی
medical diagnosis
پژوهشهای پزشکی-بیمه‌آماری
medico-actuarial investigations
چندجمله‌ای میکس‌نِر
Meixner polynomial
تبدیل مِلین
Mellin transform
عضو
member
خاصیت بی‌حافظگی
memoryless property
برآوردگر مه‌نون
Menon estimator
تقریب مرینگتون-پی‌یرسون
Merrington-Pearson approximation
خم با کشیدگی متوسط
mesokurtic curve
داده‌های ناجور
messy data
فراتحلیل
meta-analysis
فراداده‌ها
metadata
فراریاضیات احتمال
metamathematics of probability
فرامتر، متامتر
metameter
فراآمار
metastatistics
روش متوسطها
method of averages
روش پس‌بینی
method of back-projection
روش اجزا
method of elements
روش متوسطهای گروهی
method of group averages
روش ضریبهای لاگرانژ
method of Lagrange multipliers
روش کمترین قدرمطلقها
method of least absolute values
روش کمترین توانها
method of least powers
روش گشتاورها
method of moments
روش امتیازبندی
method of scoring
روش غربالها
method of sieves
روش دیفرانسیل‌های آماری
method of statistical differentials
روش پرشیب‌ترین نزول
method of steepest descent
روش تقریب متوالی
method of successive approximation
روش تکرار متوالی
method of successive iteration
روش متغیرها
method of variables
ناوردای متریک
metric invariant
نظریه اعداد متریک
metric number theory
فضای متریک
metric space
زیرفضای متریک
metric subspace
الگوریتم متروپولیس-هستینگس
Metropolis-Hastings algorithm
میان‌میانگین
mid-mean
میان‌دامنه
midrange
میان‌پراکنش
midspread
طرح نمونه‌گیری میدزونو
Midzuno sampling design
آماره می‌تینن
Miettinen’s statistic
مهاجرت
migration
آمار نظامی
military statistics
پارادوکس میلر
Miller’s paradox
شیوه میلر-گریفتس
Miller-Griffiths procedure
ملاک برآوردپذیری میلیکِن
Milliken’s estimability criterion
نسبت میلز
Mills’ ratio
خم مینیمال
minimal curve
مجموعه برشهای مینیمال
minimal cut set
عنصر مینیمال
minimal element
مجموعه مسیرهای مینیمال
minimal path set
آماره بسنده مینیمال
minimal sufficient statistic
قاعده تصمیم مینیماکس
minimax decision rule
برآورد مینیماکسی
minimax estimation
روش مینیماکس
minimax method
آزمون مینیماکسی
minimax test
مینیمم خی‌دو
minimum chi-square
برآوردگر مینیمم دترمینان کوواریانس
minimum covariance determinant estimator
برآورد کردن با مینیمم اطلاع تشخیص
minimum discrimination information estimation
برآورد کردن با مینیمم فاصله
minimum distance estimation
برآورد کردن با مینیمم انحراف
minimum divergence estimation
برآورد کردن با مینیمم نُرم درجه دوم
minimum norm quadratic estimation
تحلیل عاملی مینیمم رتبه
minimum rank factor analysis
برآوردگر هم‌وردای مینیمم مخاطره
minimum risk equivariant estimator
درخت اَرَشَنده مینیمم
minimum spanning tree
تحلیل عاملی مینیمم اثر
minimum trace factor analysis
برآورد مینیمم نادرستنمایی
minimum unlikelihood estimation
برآورد نااریب مینیمم واریانس
minimum variance unbiased estimation
برآوردگر مینیمم حجم بیضوی‌وار
minimum volume ellipsoid estimator
برآورد با مینیمم حجم
minimum volume estimation
اصل کوتاهترین توصیف
minimum-description-length principle
نابرابری مینکوفسکی
Minkowski’s inequality
روش مین‌رت
Minret method
احتمال بدرده‌بندی
misclassification probability
توزیع میزس
Mises’ distribution
بدجور
mismatch
داده‌های گم‌شده
missing data
اصل اطلاعات گم‌شده
missing information principle
مقدار گم‌شده
missing value
بدمشخص‌سازی
misspecification
قانون میشرلیخ
Mitscherlich’s law
مدل با اثرهای آمیخته
mixed effects model
مدل آمیخته
mixed model
گشتاور آمیخته
mixed moment
فرایند پواسون آمیخته
mixed Poisson process
1. آمیزنده 2. آمیختن
mixing
توزیع آمیخته
mixture distribution
آزمایش آمیخته
mixture experiment
روش آمیخته
mixture method
توزیع میزوتانی
Mizutani distribution
تابع موبیوس
Mobius function
الگوریتم بلوکی‌مُدی
modal block algorithm
مُد
mode
مدل‌پایه
model based
مدل‌سازی
model construction
مدل‌گزینی
model selection
برآورد مدل‌نااریب
model-unbiased estimation
مدل‌بندی
modeling
تعدیل
modification
تعدیل‌یافته
modified
طرحهای نمونه‌گیری تعدیل‌یافته (کوتاه شده)
modified (or curtailed) sampling plans
همبستگی دورشته‌ای تعدیل‌یافته
modified biserial correlation
چندجمله‌ایهای ارمیت تعدیل‌یافته
modified Hermite polynomials
برآورد ماکسیمم درستنمایی تعدیل‌یافته
modified maximum likelihood estimation
میانگین تعدیل‌یافته
modified mean
توزیعهای نرمال تعدیل‌یافته
modified normal distributions
توزیع سری توانی تعدیل‌یافته
modified power series distribution
توزیعهای نرمال تعدیل‌یافته
modulated normal distributions
تبدیل قدرمطلق
modulus transformation
قضیه دِموآوْر-لاپلاس
Moivre-Laplace theorem = De Moivre-Laplace theorem
گشتاور
moment
شیوه تقریب گشتاوری
moment approximation procedure
تابع مولّد گشتاورها
moment generating function
ماتریس گشتاورها
moment matrix
مسئله گشتاورها
moment problem
نسبت گشتاوری
moment ratio
آزمون گشتاوری نرمال بودن
moment test of normality
نمودار نسبت گشتاوری
moment-ratio diagram
تابع یکنوا
monotone function
نسبت درستنمایی یکنوا
monotone likelihood ratio
رابطه یکنوا
monotone relationship
یکنوایی
monotonicity
روش مونت کارلو
Monte Carlo method
ترفند مونت کارلو
Monte Carlo swindle
آزمون میانه مود
Mood median test
آزمون مقیاس مود
Mood scale test
آزمون پراکندگی مود
Mood’s dispersion test
وارون مور-پِن‌رُز
Moore-Penrose inverse
حتمیت عرفی
moral certainty
سد موران
Moran dam
آماره موران
Moran statistic
ناخوشی
morbidity
آزمون مورگان-پیتمن
Morgan-Pitman test
دستگاه مورگنشترن-فارلی
Morgenstern-Farlie system
ریخت‌شناختی
morphological
مرگ و میر
mortality
نمایش موزائیکی
mosaic display
آزمون موزس
Moses test
روش دقیقترین تقریب
most approximative method
فراوانترین مقدار
most frequent value
تواناترین ناحیه بحرانی
most powerful critical region
تواناترین آزمون
most powerful test
محتملترین عدد
most probable number
محتملترین مقدار
most probable value
سختگیرانه‌ترین آزمون
most stringent test
نقش‌مایه
motif
مدل رفتنی-ماندنی
mover-stayer model
1. سیار 2. متحرک
moving
میانگین متحرک
moving average
مجموع متحرک
moving sum
روش نمونه‌گیری با مشاهده‌گر سیار
moving-observer sampling method
قضیه میوئرهد
Muirhead’s theorem
آرایه‌های چندگانه
multiarrays
همخطی چندگانه
multicollinearity
قضیه‌های حدی مرکزی چندبُعدی
multidimensional central limit theorems
جدولهای پیشایندی چندبُعدی
multidimensional contingency tables
توزیع فوق‌هندسی چندبُعدی
multidimensional hypergeometric distribution
توزیع نرمال چندبُعدی
multidimensional normal distribution
آزمون گردش چندبُعدی
multidimensional runs test
مقیاس‌بندی چندبُعدی
multidimensional scaling
صورت چندخطی
multilinear form
توزیع چندمُدی
multimodal distribution
ضریب چندجمله‌ای
multinomial coefficient
توزیع چندجمله‌ای
multinomial distribution
لوجیت چندجمله‌ای
multinomial logit
پروبیت چندجمله‌ای
multinomial probit
حاصلضرب چندجمله‌ای
multinomial product
نمونه‌گیری چندجمله‌ای
multinomial sampling
تبدیل چندجمله‌ای-پواسون
multinomial-Poisson transformation
توزیع چندنرمال
multinormal distribution
چندنرمالی
multinormality
نمونه‌گیری چندفازی
multiphase sampling
رده‌بندی چندگانه
multiple classification
مقایسه چندگانه
multiple comparison
آزمون مقایسه چندگانه
multiple contrast test
ضریب همبستگی چندگانه
multiple correlation coefficient
تصمیم‌سازی ملاکهای چندگانه
multiple criteria decision making
شیوه تصمیم چندگانه
multiple decision procedure
جدول ضایعه‌های چندگانه
multiple decrement table
فرض چندگانه
multiple hypothesis
رهیافت نماگر چندگانه
multiple indicator approach
رگرسیون خطی چندگانه
multiple linear regression
نمونه‌گیری ماتریسی چندگانه
multiple matrix sampling
دامنه تغییرات چندگانه
multiple range
رگرسیون چندگانه
multiple regression
نمونه‌گیری چندگانه
multiple sampling
طبقه‌بندی چندگانه
multiple stratification
سریهای زمانی چندگانه
multiple time series
نظام چندماخذی
multiple-record system
ضرب ماتریسها
multiplication of matrices
اصل ضرب
multiplication principle
چندبارگی
multiplicity
شیوه جایگشتی چندپاسخی
multiresponse permutation procedure
همبستگی چندرشته‌ای
multiserial correlation
صف چندسرویس‌دهی
multiserver queue
نمونه‌گیری چندمرحله‌ای
multistage sampling
آزمون چندمرحله‌ای
multistage test
دستگاه منسجم چندوضعی
multistate coherent system
نمونه‌گیری با طبقه‌بندی چندگانه
multistratified sampling
ماتریس چندصفت-چندروش
multitrait-multimethod matrix
تحلیل چندمتغیره
multivariate analysis
تحلیل واریانس چندمتغیره
multivariate analysis of variance
آزمون بارتلت چندمتغیره
multivariate Bartlett test
مسئله چندمتغیره بئرنس-فیشر
multivariate Behrens-Fisher problem
داده‌های دوحالتی چندمتغیره
multivariate binary data
قضیه چندمتغیره چرنوف
multivariate Chernoff theorem
مدل رگرسیونی چندمتغیره کاکس
multivariate Cox regression model
آماره‌های کرامر-فون میزس چندمتغیره
multivariate Cramer-Von Mises statistics
گراف سودار چندمتغیره
multivariate directed graph
توزیع گسسته چندمتغیره
multivariate discrete distribution
توزیع چندمتغیره
multivariate distribution
توزیع نمایی چندمتغیره
multivariate exponential distribution
تابع برازندگی چندمتغیره
multivariate fitness function
توزیع گامای چندمتغیره
multivariate gamma distribution
نمودارهای چندمتغیره
multivariate graphics
کشیدگی چندمتغیره
multivariate kurtosis
آزمون مکان چندمتغیره
multivariate location test
توزیع سری لگاریتمی چندمتغیره
multivariate logarithmic series distribution
روش جورسازی چندمتغیره
multivariate matching method
آزمون میانه و مجموع رتبه‌های چندمتغیره
multivariate median and rank sum test
مقایسه‌های چندگانه چندمتغیره
multivariate multiple comparisons
توزیع نرمال چندمتغیره
multivariate normal distribution
توزیع نرمال چندمتغیره-ویشارت
multivariate normal-Wishart distribution
نرمال چندمتغیره بودن
multivariate normality
آماره‌های ترتیبی چندمتغیره
multivariate order statistics
توزیع فازنوعی چندمتغیره
multivariate phase-type distribution
توزیع پولیای چندمتغیره
multivariate Polya distribution
توزیع سری توانی چندمتغیره
multivariate power series distribution
پروبیت چندمتغیره
multivariate probit
کنترل کیفیت چندمتغیره
multivariate quality control
برآوردگر نسبتی چندمتغیره
multivariate ratio estimator
رگرسیون چندمتغیره
multivariate regression
آزمون رتبه‌ای علامت‌دار چندمتغیره
multivariate signed-rank test
چولگی چندمتغیره
multivariate skewness
توزیع پایدار چندمتغیره
multivariate stable distribution
توزیع استیودنت چندمتغیره
multivariate Student distribution
دامنه تغییرات استیودنتیده چندمتغیره
multivariate Studentized range
توزیع tی چندمتغیره
multivariate t-distribution
تحلیل سریهای زمانی چندمتغیره
multivariate time series analysis
تک‌مُدی بودن چندمتغیره
multivariate unimodality
توزیع وایبول چندمتغیره
multivariate Weibull distribution
جدول پیشایندی چندطرفه
multiway contingency table
آزمون مورفی-مک‌میلان-دیوید برای نقاط دورافتاده
Murphy-McMillan-David test for outliers
برآوردگر مورتی
Murthy estimator
جهش
mutation
فرایند جهش ژنی
mutation process
متغیرهای متقابلاً وابسته
mutually dependent variables
پیشامدهای متقابلاً ناسازگار
mutually exclusive events
متقابلاً مستقل
mutually independent
لغات حسابداری بخش 12
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.