مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 13

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 13 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 13
مربع‌بندی n-بُعدی
n-dimensional quadrature
روش n-نقطه
n-point method
برآوردگر ناپخته
naive estimator
فرایند باریک‌نوار
narrowband process
اصول موضوع ناش
Nash axioms
تعادل ناش
Nash equilibrium
پیشین مزدوج طبیعی
natural conjugate prior
خانواده نمایی طبیعی
natural exponential family
پارامتر طبیعی
natural parameter
نمونه‌گیری طبیعت‌نگرانه
naturalistic sampling
برآورد بر اساس همسایه نزدیک
near-neighbor estimation
نمونه‌گیری نزدیکترین نقطه
nearest point sampling
برآورد کردن چگالی به روش نزدیکترین همسایه
nearest-neighbor density estimation
روش نزدیکترین همسایه
nearest-neighbor method
نمونه‌گیری نزدیکترین همسایه
nearest-neighbor sampling
طرح تقریباً متعادل
nearly balanced design
طرح بلوکی ناقص تقریباً متعادل
nearly balanced incomplete block design
توزیع دوجمله‌ای منفی
negative binomial distribution
توزیع نمایی منفی
negative exponential distribution
توزیع فوق‌هندسی منفی
negative hypergeometric distribution
گشتاورهای منفی
negative moments
توزیع چندجمله‌ای منفی
negative multinomial distribution
چولگی منفی
negative skewness
چندگونگی نای
Nei’s diversity
اندازه چندگونگی نای
Nei’s diversity measure
طرحهای همسایه
neighbor designs
روش سادکی نِلدر-مید
Nelder-Mead simplex method
برآوردگر نلسون-آلن
Nelson-Aalen estimator
خطای آشیانی
nested error
بازه‌های آشیانی
nested intervals
طرحهای سطری-ستونی آشیانی
nested row-column designs
مجموعه‌های آشیانی
nested sets
آشیانی در طرح
nesting in design
تحلیل شبکه‌ای
network analysis
نظریه شبکه‌ها
network theory
شبکه صفها
networks of queues
شبکه‌های عصبی
neural networks
نو بهتر (بدتر) از کهنه
new better (worse) than used
شیوه نیومن-کولز
Newman-Keuls procedure
توسیعهای تکرار نیوتون
Newton iteration extensions
فرمول درون‌یابی نیوتون
Newton’s interpolation formula
قضیه نیوتون-کانتوروویچ
Newton-Kantorovich theorem
روش نیوتون-رافسون
Newton-Raphson method
روش نیوتون-اسپورل
Newton-Spurrell method
درستی نیمنی
Neyman accuracy
تخصیص نیمنی
Neyman allocation
آزمون برازش هموار نیمن
Neyman smooth test of fit
ساختار نیمن
Neyman structure
آزمون نیمن
Neyman’s test
آزمون نیمن برای یکنواختی
Neyman’s test for uniformity
لم نیمن-پی‌یرسون
Neyman-Pearson lemma
نظریه نیمن-پی‌یرسون
Neyman-Pearson theory
رهیافت نیمن-پی‌یرسون-والْد
Neyman-Pearson-Wald approach
ارزیابی نیمن-والْد
Neyman-Wald assessment
مشتق نیکودیم
Nikodym derivative
شرایط نوئه‌تر
Noether condition
نوفه
noise
داده‌های اسمی
nominal data
توافق مقیاس اسمی
nominal scale agreement
نمونه‌گیری نامزَدانه
nomination sampling
دستورنگار
nomogram
دستورنگارنده
nomographer
نااتلافی
non-dissipative
زنجیرهای مارکوف نااتلافی
non-dissipative Markov chains
ناگاوسی
non-Gaussian
احتمال ناجمعی
nonadditive probability
ناجمعی بودن
nonadditivity
توزیع بتای نامرکزی
noncentral beta distribution
توزیع خی‌دوی نامرکزی
noncentral chi-square distribution
توزیع F نامرکزی
noncentral F-distribution
توزیع F ماتریسی نامرکزی
noncentral matrix F-distribution
رویه‌های درجه دوم نامرکزی
noncentral quadrics
توزیعهای ماکسیمال استیودنتیده نامرکزی
noncentral Studentized maximal distributions
توزیع tی نامرکزی
noncentral t-distribution
توزیع ویشارت نامرکزی
noncentral Wishart distribution
ناهمگونی
nonconformity
استنباط ناآزمایشی
nonexperimental inference
بی‌اطلاعی
nonformation
خوشه‌بندی ناسلسله‌مراتبی
nonhierarchical clustering
معادله ناخطی
nonlinear equation
مدلهای ناخطی
nonlinear models
برنامه‌ریزی ناخطی
nonlinear programming
رگرسیون ناخطی
nonlinear regression
نظریه تجدید ناخطی
nonlinear renewal theory
سریهای زمانی ناخطی
nonlinear time series
تحلیل داده‌های نامتری
nonmetric data analysis
ماتریس نیمه‌نامنفی
nonnegative semidefinite matrix
خطاهای مشاهده نشدنی
nonobservable errors
بازه‌های نامتداخل
nonoverlapping intervals
فنهای خوشه‌بندی ناپارامتری
nonparametric clustering techniques
بازه‌های اطمینان ناپارامتری
nonparametric confidence intervals
تشخیص ناپارامتری
nonparametric discrimination
برآورد ناپارامتری
nonparametric estimation
برآورد ناپارامتری تحت برش
nonparametric estimation under truncation
روشهای ناپارامتری
nonparametric methods
رگرسیون ناپارامتری
nonparametric regression
آمار ناپارامتری
nonparametric statistics
آزمون ناپارامتری
nonparametric test
حدهای تحمل ناپارامتری
nonparametric tolerance limits
تابع تصمیم ناتصادفیده
nonrandomized decision function
زنجیر مارکوف نابازگشتی
nonrecurrent Markov chain
پاسخ‌نداده‌ها
nonrespondents
بی‌پاسخی
nonresponse
خطای غیرنمونه‌گیری
nonsampling error
همبستگی بی‌معنی
nonsense correlation
تبدیل خطی ناتکین
nonsingular linear transformation
ماتریس ناتکین
nonsingular matrix
آزمون چندمتغیره نااستاندارد
nonstandard multivariate test
سریهای زمانی نامانا
nonstationary time series
رابطه نامتقارن
nonsymmetric relation
نایکتایی
nonuniqueness
نُرم
norm
تقریب نرمال
normal approximation
پایه نرمال
normal basis
زنجیر نرمال
normal chain
مختصات نرمال
normal coordinates
توزیع نرمال
normal distribution
معادله‌های نرمال
normal equations
متغیر معادل با نرمال
normal equivalent deviate
کرانگینهای نرمال
normal extremes
خانواده نرمال
normal family
ماتریس نرمال
normal matrix
عملگر نرمال
normal operator
خم احتمال نرمال
normal probability curve
متغیر تصادفی نرمال
normal random variable
آزمون نمره‌های نرمال
normal scores test
فضای نرمال
normal space
زیرگروه نرمال
normal subgroup
تبدیل نرمال
normal transformation
متغیر نرمال
normal variable
چگالی نرمال-گاما
normal-gamma density
ثابت نرمالیدن
normalization constant
متغیر تصادفی نرمالیده
normalized random variable
نمره‌های tی نرمالیده
normalized t scores
تبدیل نرمال‌ساز
normalizing transformation
هنجارین
normative
متغیر معادل با نرمال
normit
1. نماد 2. نمادگذاری
notation
نُهک
novile
نمودار N‌P
NP chart
هسته بازی
nucleolus of game
پارامترهای مزاحم
nuisance parameters
فرض صفر
null hypothesis
ماتریس صفر
null matrix
آزمون تعداد گردشها
number of runs test
نظریه اعداد
number theory
روش نظریه اعدادی
number-theoretic method
شمارفهمی
numeracy
شمارش
numeration
آنالیز عددی
numerical analysis
انتگرال‌گیری عددی
numerical integration
روشهای عددی
numerical methods
حل عددی
numerical solution
فراوانی نای‌کوئیست
Nyquist frequency

 

نمادهای O و o
O, o notation
اُ (o)-آماره‌ها
o-statistics
نمادهای O‌_‌p و o‌_‌p
O_p, o_p notation
آزمون هماهنگی اوکس
Oakes’s test of concordance
شیء
object
1. تابع هدف (برنامه‌ریزی خطی) 2. تابع عینی (استنباط آماری)
objective function
احتمال عینی
objective probability
دوَران مایل
oblique rotation
مورد مشاهده
observant
مشاهده
observation
خطای مشاهداتی
observational error
مطالعه مشاهداتی
observational study
مشاهده‌گر
observer
تیغ اوکام
Occam’s razor
مسئله‌های اشغال
occupancy problems
نرخ رخداد
occurrence rate
هشتک
octile
1. بخت 2. بختها
odds
برآوردگر نسبت بختها
odds ratio estimator
کنترل کیفیت خارج از خط تولید
off-line quality control
واخط
offline
توزیع شناسه نرمال
offset normal distribution
تاقدیس
ogive
آزمون اولمْستد-توکی برای پیوند
Olmstead-Tukey test for association
توزیع اومگا
omega distribution
آزمون توان دوم اومگا
omega square test
آزمون کلّی‌نگر
omnibus test
آزمون یک‌نمونه‌ای
one sample test
مسئله ماشین قمار یک‌بازو
one-armed bandit problem
توزیع احتمال یک‌بُعدی
one-dimensional probability distribution
مدل یک‌برخوردی
one-hit model
آزمون یک‌طرفه
one-sided test
آزمون یک‌دُمی
one-tailed test
قاعده یک‌سوم سیگما
one-third sigma rule
تحلیل واریانس یک‌طرفه
one-way analysis of variance
توزیع با یک مشاهده سرکش
one-wild distribution
برخط
online
انتهاباز
open end
رده انتهاباز
open end class
خم مشخصه عملیاتی
operational characteristic curve
تحقیق در عملیات
operations research
عملگر
operator
نظرپرسی
opinion poll
ادغام آرا
opinion pools
خطاهای دید در نمودارها
optical illusions in charts
طرح بلوکی بهینه
optimal block design
آزمون C(‌‌a‌l‌p‌h‌a)ی بهینه
optimal C(alpha)-test
کنترل بهینه
optimal control
اندازه نمونه بهینه
optimal sample size
نمونه‌گیری بهینه
optimal sampling
فاصله بهینه
optimal spacing
کنترل تصادفی بهینه
optimal stochastic control
قاعده توقف بهینه
optimal stopping rule
بهینگی
optimality
بهینه‌سازی
optimization
انتساب بهینه
optimum allocation
طراحی بهینه آزمایشها
optimum design of experiments
نرخ خطای بهینه
optimum error rate
طبقه‌بندی بهینه
optimum stratification
نمونه‌گیری اختیاری
optional sampling
مجموعه انتخابها
options set
مدار
orbit
منظومه توزیعهای اُرد-کاروِر
Ord-Carver system of distributions
1. رتبه 2. مرتبه
order
مرتبه اریبی
order of bias
رتبه مانایی
order of stationarity
آماره‌های ترتیبی
order statistics
ترتیب‌مقید
order-restricted
استنباط ترتیب‌مقید
order-restricted inference
مرتب
ordered
فرض مقابل مرتب
ordered alternative
اِن (n) تایی مرتب
ordered n-tuple
سه‌تایی مرتب
ordered triple
1. مرتب‌سازی 2. ترتیب 3. مرتب کردن
ordering
مرتب کردن توزیعها بر اساس پراکندگی
ordering distributions by dispersion
شیوه مرتب‌سازی
ordering procedure
داده‌های ترتیبی
ordinal data
متغیرهای ترتیبی
ordinal variables
ناپیوستگی جهشی
ordinary discontinuity
کمترین توانهای دوم عادی
ordinary least squares
فرایند اورنشتاین-اولن‌بک
Ornstein-Uhlenbeck process
متعامدکنج
orthant
احتمالهای همه‌مثبتی
orthant probabilities
آرایه‌های متعامد
orthogonal arrays
چندجمله‌ایهای متعامد چبیشوف
orthogonal Chebyshev polynomials
تجزیه متعامد
orthogonal decomposition
طرحهای متعامد
orthogonal designs
بسطهای متعامد
orthogonal expansions
مدل عاملی متعامد
orthogonal factor model
مربعهای لاتین متعامد
orthogonal latin squares
ماتریس متعامد
orthogonal matrix
چندجمله‌ایهای متعامد
orthogonal polynomials
فرایند متعامد
orthogonal process
مربعهای متعامد
orthogonal squares
تبدیل متعامد
orthogonal transformation
تعامد
orthogonality
متعامدسازی ماتریسها
orthogonalization of matrices
توزیعهای ناوردامتعامد
orthogonally invariant distributions
بسطهای یکامتعامد
orthonormal expansions
مجموعه یکامتعامد
orthonormal set
بردارهای یکامتعامد
orthonormal vectors
یکامتعامدسازی
orthonormalization
فرایند نوسانی
oscillatory process
انتگرال‌گیری بوسانی
osculatory integration
درون‌یابی بوسانی
osculatory interpolation
پارادوکس اوستروگورسکی
Ostrogorski paradox
قضیه اوستروفسکی-رایش
Ostrowski-Reich theorem
برآمد
outcome
اندازه برونی
outer measure
خروجی
outgoing
توزیع مستعد برای نقاط دورافتاده
outlier-prone distribution
نقاط دورافتاده
outliers
داده‌های خروجی
output data
شاخص بازدهی
output index
فراحد
over shoot
بیش‌پراکنده
overdispersed
بیش‌پراکنش
overdispersion
بیش‌برآورد
overestimation
بیش‌هموارسازی آماری
overgraduation
بیش‌شناسایی
overidentification
متداخل
overlap
طرح متداخل
overlap design
ضریب تداخل
overlapping coefficient
بیش‌نمایندگی
overrepresentation
نمودار P
P chart
پی (P)-برآوردگر
P-estimator
نمودار P‌-P
P-P plot
پی (P)-مقدار
P-value
اعداد شاخص پاشه-لاس‌پیرس
Paasche-Laspeyres index numbers
ماتریس مجاورت آکنده
packed adjacency matrix
جفت
pair
طرح در دسترس‌بودگی جفت شده
paired availability design
مقایسه‌های جفت شده
paired comparisons
جفتهای جور
pairs matched
دوبه‌دو مجزّا
pairwise disjoint
استقلال دوبه‌دو
pairwise independence
مربع همه‌قطری
pandiagonal square
داده‌های پانلی
panel data
روش پاپاداکیس
Papadakis method
پارادوکس رای‌دهی
paradox of voting
موازی
parallel
نمودارهای موازی‌مختصات
parallel-coordinate plots
دستگاه موازی-زیادی
parallel-redundant system
آزمون توازی
parallelism test
پارامتر
parameter
فضای پارامتری
parameter space
استنباط آزادپارامتر
parameter-free inference
معادله پارامتری
parametric equation
نمایش پارامتری
parametric representation
پارامتریدن
parametrization
توزیع پارِتو
Pareto distribution
بهینگی پارِتو
Pareto optimality
امساک
parsimony
پیوند جزئی
partial association
خودهمبستگی جزئی
partial autocorrelation
اختلاط جزئی
partial confounding
همبستگی جزئی
partial correlation
ضریب همبستگی جزئی
partial correlation coefficient
تبادل‌پذیری جزئی
partial exchangeability
کمترین توانهای دوم جزئی
partial least squares
درستنمایی جزئی
partial likelihood
گشتاور جزئی
partial moment
تحلیل مقیاس‌نگاری ترتیب جزئی
partial order scalogram analysis
مرتب کردن جزئی توزیعها
partial ordering of distributions
رگرسیون جزئی
partial regression
جزئاً متعادل
partially balanced
طرحهای جزئاً متعادل
partially balanced designs
طرح بلوکی ناقص جزئاً متعادل
partially balanced incomplete block design
جزئاً بسنده
partially sufficient
توزیع جزئاً بریده
partially truncated distribution
آمار ذره‌اندازه
particle-size statistics
اِفراز
partition
اِفراز خی‌دو
partition of chi-square
توزیع پاسکال
Pascal distribution
مثلث پاسکال
Pascal’s triangle
برآوردگر پاسکوآل
Pascual’s estimator
زمانهای گذر
passage times
تحلیل مسیر
path analysis
نمودار مسیر
path diagram
تشخیص الگو
pattern recognition
کوواریانس‌های الگودار
patterned covariances
میانگینهای الگودار
patterned means
تقریب پائولسون
Paulson approximation
جدول پرداختها
payoff table
نوک چتر
peak of an umbrella
آزمون قلّه
peak test
قلّگی
peakedness
خم پرل-رید
Pearl-Reed curve
منظومه توزیعهای پی‌یرسون
Pearson system of distributions
خی‌دوی پی‌یرسون
Pearson’s chi-square
ضریب پیشایندی پی‌یرسون
Pearson’s coefficient of contingency
نظام نوک‌زنی
pecking order
دودمان
pedigree
پوست‌کنی داده‌ها
peeling data
ملاک پیرس
Peirce’s criterion
درستنمایی تاوانیده
penalized likelihood
برآورد ماکسیمم درستنمایی تاوانیده
penalized maximum likelihood estimation
تاوان
penalty
درجه بروز
penetrance
پنج‌گامایی
pentagamma
میانگین‌پنجی
pentamean
صدک
percentile
نقاط صدکی
percentile points
نظریه پرکولاسیون
percolation theory
تغییرات دوره‌ای
periodic variation
دوره‌ای بودن
periodicity
تحلیل دوره‌نگار
periodogram analysis
توزیع پِرکْس
Perks’ distribution
برآوردگر مجاز
permissible estimator
مقدار مجاز
permissible value
جایگشت
permutation
گروه جایگشتها
permutation group
ماتریس جایگشتی
permutation matrix
مدل جایگشتی
permutation model
آزمون جایگشتی
permutation test
قضیه حدی مرکزی جایگشتی
permutational central limit theorem
شخصی‌گرا
Personalist
برآوردگر پرسون-روتزن
Persson-Rootzen estimator
پَرشیدگی
perturbation
طرح پسوچینسکی
Pesotchinsky design
داروسازی
pharmaceutical
فاز
phase
آزمون فازفراوانی
phase frequency test
توزیع فازنوع
phase type distribution
پدیده‌ها
phenomena
فی-ضریب
phi-coefficient
فی-انحراف
phi-deviation
ضریب فی-ماکس
phi-max coefficient
فی-میانگین
phi-mean
فی-چولگی
phi-skewness
تصویرنگار
pictogram
نمودار کلوچه‌ای
pie chart
تابع تکه‌ای‌پیوسته
piecewise continuous function
تحلیل بقای تکه‌ای‌نمایی
piecewise exponential survival analysis
اثر پیلای
Pillai’s trace
بررسی مقدماتی
pilot survey
نزدیک بودن پیتمن
Pitman closeness
کارآیی پیتمن
Pitman efficiency
برآوردگر پیتمن
Pitman estimator
آزمون پیتمن
Pitman test
آزمون پیتمن-مورگان
Pitman-Morgan test
آماره‌های tی محوری
pivot t-statistics
محورژرفا
pivot-depth
محوری
pivotal
استنباط محوری
pivotal inference
کمّیت محوری
pivotal quantity
محورسازی
pivoting
عنصر تصویر
pixel
آماره جادهی
placement statistic
طرح پلاکت و برمن
Plackett and Burman design
خانواده توزیعهای پلاکت
Plackett family of distributions
اتحاد پلاکت
Plackett’s identity
چهارخانه‌ای
plaid
مربعهای چهارخانه‌ای و نیم‌چهارخانه‌ای
plaid and half-plaid squares
طرح
plan
توزیع پلانک
Planck distribution
برنامه‌ریزی
planning
خم پَخ
platykurtic curve
تابع موجّه بودن
plausibility function
نمونه‌گیری بازی بازنده‌به‌جا
play-the-loser sampling
قاعده بازی برنده‌به‌جا
play-the-winner rule
1. نمودار 2. کَرت
plot
رسم نمودار
plotting
قاعده جایگذاری
plug-in rule
نماد پوش‌هامر
Pochhammer’s symbol
روش پوکاک و سایمون
Pocock and Simon method
قضیه بازگشتی پوانکاره
Poincare recurrence theorem
همبستگی دورشته‌ای نقطه‌ای
point biserial correlation
برآورد نقطه‌ای
point estimation
همبستگی چندرشته‌ای نقطه‌ای
point multiserial correlation
نوک چتر
point of an umbrella
فرایند نقطه‌ای
point process
فرایند تصادفی نقطه‌ای
point stochastic process
همگرایی نقطه‌به‌نقطه
pointwise convergence
توزیع پواسون دوجمله‌ای
Poisson binomial distribution
رهگشایی مربوط به تجمع پواسونی
Poisson clumping heuristic
توزیع پواسون
Poisson distribution
شاخص پواسون برای پراکندگی
Poisson index of dispersion
هسته پواسون
Poisson kernel
حد پواسون
Poisson limit
ماتریس پواسون
Poisson matrix
فرایند پواسون
Poisson process
رگرسیون پواسونی
Poisson regression
فرمول مجموع‌یابی پواسون
Poisson summation formula
تبدیل پواسون
Poisson transform
آزمون روند پواسون
Poisson trend test
آزمون واریانس پواسون
Poisson variance test
قانون اعداد بزرگ پواسون
Poisson’s law of large numbers
توزیع پواسون-بتا
Poisson-beta distribution
توزیع پواسون-دوجمله‌ای
Poisson-binomial distribution
توزیع پواسون-گاوسی وارون
Poisson-inverse Gaussian distribution
توزیع پواسون-لُگ‌نرمال
Poisson-lognormal distribution
فرایند پواسون-مارکوف
Poisson-Markov process
قطبی
polar
نمودار قطبی
polar chart
آزمون قطبیدگی
polarization test
فضای راهکارها
policy space
روش فضای راهکارها
policy space method
نظرپرسی
poll
فرمول پولاچک-خین‌چین
Pollaczek-Khinchin formula
چندtیی
poly-t
توزیع چندtیی
poly-t distribution
توزیعهای فراوانی نوع 2ی پولیا
Polya type 2 frequency distributions
قضیه پولیا
Polya’s theorem
توزیع پولیا-ایپلی
Polya-Aeppli distribution
توزیع پولیا-اگن‌برگر
Polya-Eggenberger distribution
فرایند پولیا-لوندبرگ
Polya-Lundberg process
چندحالتی
polychoric
همبستگی چندحالتی
polychoric correlation
تابع چندگاما
polygamma function
چندبَر
polygon
چندکِیی
polykays
توزیع چندجمله‌ای
polynomial distribution
معادله چندجمله‌ای
polynomial equation
تابع چندجمله‌ای
polynomial function
مدل چندجمله‌ای
polynomial model
رگرسیون چندجمله‌ای
polynomial regression
اسپلاین‌های چندجمله‌ای
polynomial splines
چندجمله‌ایهای ماتریس‌شناسه‌ای
polynomials of matrix arguments
چندنمونه‌گیری
polysampling
همبستگی چندرشته‌ای
polyserial correlation
متغیر چندحالتی
polytomous variable
چندنوایی
polytonicity
ادغام
pool
الگوریتم ادغام مجاورهای متجاوز
pool-adjacent-violators algorithm
مجموع توانهای دوم ادغام شده
pooled sum of squares
واریانس ادغام شده
pooled variance
ادغام داده‌ها
pooling data
ادغام خطاها
pooling of error
1. جامعه 2. جمعیت
population
ضریب همبستگی جامعه
population correlation coefficient
کوواریانس جامعه
population covariance
توزیع جامعه
population distribution
مدل رشد جمعیت
population growth model
میانگین جامعه
population mean
برآورد اندازه جامعه یا نمونه
population or sample size estimation
پیش‌بینی جمعیت
population projection
هرم جمعیت
population pyramid
نمونه‌گیری از جمعیت
population sampling
واریانس جامعه
population variance
1. انتقال‌پذیر 2. کاربری
portability
آزمون کلّی‌نگر
portmanteau test
فروریزش مثبت
positive breakdown
ماتریس همیشه‌مثبت
positive definite matrix
جزء مثبت تابع
positive part of a function
نقطه بازگشتی مثبت
positive recurrent point
ماتریس نیمه‌مثبت
positive semidefinite matrix
چولگی مثبت
positive skewness
پیشامد ممکن
possible event
پسین
posterior
خم توان آزمون
power curve of a test
تابع توان
power function
توزیع تابع توان
power function distribution
شاخص توان بازی
power index of a game
توان آزمون
power of a test
مجموع حاصلضرب توانها
power product sum
توزیع سری توانی
power series distribution
تبدیل توانی
power transformation
توانا
powerful
توان‌وارها
poweroids
پارادوکس پرَت
Pratt’s paradox
آزمون طول عمر تقدّمی
precedence life test
ماتریس دقت
precision matrix
معیار دقت
precision measure
روش سَلَف-خَلَف
predecessor-successor method
مورد پیشگویی
predictand
پیشگویی
prediction
مشخص‌سازی پیشگویی
prediction specification
نظریه پیشگویی
prediction theory
تحلیل پیشگو
predictive analysis
توزیع پیشگو
predictive distribution
درستنمایی پیشگو
predictive likelihood
اندازه نمونه پیشگو
predictive sample size
اعتبار پیشگو
predictive validity
مشخص‌سازی پیشگو
predictor specification
فقره غالب
predominant item
نظم با حق تقدّم
preemptive discipline
نظم با حق تقدّم
preemptive priority
برتری
preference
تابع برتری
preference function
نگاشت برتری
preference mapping
پیشنگاره
preimage
تحلیل پیشگوی دنباله‌ای
prequential analysis
پیش‌انگاره
presupposition
شایع
prevailing
فقره شایع
prevailing item
پیش‌اندیشی
prevision
شاخص بها
price index
آزمون پریستلی برای مولفه‌های همساز
Priestley’s test for harmonic components
مولفه ابتدایی
primary component
واحد نمونه‌گیری اوّلیه
primary sampling unit
ریشه اوّلیه
primitive root
رگرسیون مولفه اصلی
principal component regression
تحلیل مولفه‌های اصلی
principal components analysis
تحلیل رگرسیونی مولفه‌های اصلی
principal components regression analysis
قطر اصلی
principal diagonal
گشتاور اصلی
principal moment
نقاط اصلی
principal points
اصل
principle
اصل شمول و عدم شمول
principle of inclusion and exclusion
اصل بهینگی
principle of optimality
اصل امساک
principle of parsimony
اصل اندازه‌گیری دقیق
principle of precise measurement
اصل انسجام اکید
principle of strict coherence
اصول کار حرفه‌ای آماری
principles of professional statistical practice
چگالی پیشین
prior density
توزیع پیشین
prior distribution
احتمال پیشین
prior probability
صف اولویت‌دار
priority queue
سیستم خبره احتمالاتی
probabilistic expert system
دستور زبان احتمالاتی
probabilistic grammar
روش احتمالاتی
probabilistic method
مدل‌بندی احتمالاتی
probabilistic modeling
نظریه اعداد احتمالاتی
probabilistic number theory
قابلیت اعتماد احتمالاتی
probabilistic reliability
مدل رای‌دهی احتمالاتی
probabilistic voting model
چگالی احتمال
probability density
توزیع احتمال
probability distribution
پیش‌بینی احتمال
probability forecasting
تابع فراوانی احتمال
probability frequency function
تابع مولّد احتمال
probability generating function
تبدیل انتگرالی احتمال
probability integral transformation
جرم احتمال
probability mass
طرح نمونه‌گیری با مینیمم احتمال جایگذاری
probability minimum replacement sampling design
گشتاور احتمال
probability moment
احتمال عضویت رده
probability of class membership
رسم نمودار احتمال
probability plotting
نمونه‌گیری با احتمال متناسب با اندازه
probability proportional to size sampling
آزمون نسبت احتمال
probability ratio test
نمونه‌گیری احتمالی
probability sampling
فضای احتمال
probability space
نظریه احتمال
probability theory
گشتاور احتمال‌موزون
probability-weighted moment
خطای محتمل
probable error
فقره محتمل
probable item
پروبیت
probit
مسئله امتیازها
problem of points
شیوه
procedure
شاخص قابلیت فرایند
process capability index
سطح فرایند
process level
تبدیل پروکراستیز
Procrustes transformation
شاخص بهای تولیدکننده
producer price index
مخاطره تولیدکننده
producer’s risk
گشتاور حاصلضربی
product moment
نسبت حاصلضربی
product ratio
برآوردگر حد حاصلضربی
product-limit estimator
زمان‌بندی تولید
production scheduling
اندازه‌گیری بهره‌وری
productivity measurement
آمارشناس حرفه‌ای
professional statistician
تحلیل نیمرخ
profile analysis
درستنمایی نیمرخی
profile likelihood
آزمون ‌a‌l‌p‌h‌aی نیمرخی
profile-alpha test
مدل برنامه‌ریزی
programming model
فزاینده
progressive
طرحهای سانسور فزاینده
progressive censoring schemes
نمودار تصویری
projection plot
جستجوی تصویر
projection pursuit
نظریه برهانها
proof theory
تسری خطا
propagation of error
نمره تمایل
propensity score
1. ویژگی 2. خاصیت
property
برآورد نسبت
proportion estimation
تخصیص متناسب
proportional allocation
مدل خطرهای متناسب
proportional hazards model
جزء متناسب
proportional part
کاهش متناسب خطا
proportional reduction in error
نمونه‌گیری متناسب
proportional sampling
مطالعه آینده‌نگر
prospective study
داشتمان (بیمه‌آمار)
protfolio
داده‌های قرابت
proximity data
نمودار قرابت
proximity graph
متغیر جانشین
proxy variable
بیزی‌نما
pseudo-Bayesian
استنباط بیزی‌نما
pseudo-Bayesian inference
Fنما
pseudo-F
درستنمایی‌نما
pseudo-likelihood
میانه‌نما
pseudo-median
مولّد عدد تصادفی‌نما
pseudo-random number generator
tنما
pseudo-t
واریانس‌نما
pseudo-variance
متغیرنما
pseudo-variate
پانل‌نما
pseudopanel
تصادفی‌نما
pseudorandom
تابع پسی
Psi-function
تصمیم‌سازی روان‌شناختی
psychological decision making
مقیاس‌بندی روان‌شناختی
psychological scaling
نظریه آزمون‌سازی روان‌شناختی
psychological testing theory
نظرپرسی عمومی
public opinion poll
برابری قدرت خرید
purchasing power parity
آزمون تقارن خالص و ترکیبی
pure and combined symmetry test
فرایند زاد خالص
pure birth process
فرایند مرگ خالص
pure death process
نمونه‌گیری قصدی
purposive sampling
گزینش قصدی
purposive selection
مدل طرح هرمی
pyramid scheme model
نمودار Q‌-Q
Q-Q plot
الگوریتم Q‌R
QR algorithm
تجزیه به عاملهای Q‌R
QR factorization
آزمون کووِید برای فرض مقابل کلّی
Quade test for general alternative
وابستگی ربعی
quadrant dependence
نمونه‌گیری مربعی
quadrat sampling
معادله درجه دوم
quadratic equation
صورت درجه دوم
quadratic form
تابع درجه دوم
quadratic function
تابع زیان درجه دوم
quadratic loss function
میانگین درجه دوم
quadratic mean
چندجمله‌ای درجه دوم
quadratic polynomial
تابع واریانس درجه دوم
quadratic variance function
مربع‌بندی
quadrature
تابع چهارگاما
quadrigamma function
توزیع چهارجمله‌ای
quadrinomial distribution
توزیع مجذوری‌نرمال
quadrinormal distribution
داده‌های کیفی
qualitative data
کنترل کیفیت
quality control
اندازه‌گیری کیفیت
quality measurement
برنامه اندازه‌گیری کیفیت
quality measurement plan
برآوردگر کوانت-رمزی
Quandt-Ramsey estimator
داده‌های چندایی
quantal data
پاسخ چندایی
quantal response
تحلیل پاسخ چندایی
quantal response analysis
چندک
quantile
برآورد چندک
quantile estimation
فرایند چندکی
quantile process
تبدیل چندکی
quantile transformation
تحلیل کوانتیت
quantit analysis
داده‌های کمّی
quantitative data
شکار کوانتوم
quantum hunting
مکانیک کوانتومی
quantum mechanics
فیزیک کوانتومی
quantum physics
مکانیک آماری کوانتومی
quantum statistical mechanics
آمار کوانتومی
quantum statistics
توزیع نمایی درجه چهارم
quartic exponential distribution
چارک
quartile
جدول شبه‌عمر
quasi life table
استنباط شبه‌بیزی
quasi-Bayesian inference
شبه‌آزمایش
quasi-experiment
طرح شبه‌عاملی
quasi-factorial design
شبه‌استقلال
quasi-independence
اندازه شبه‌ناوردا
quasi-invariant measure
تابع شبه‌درستنمایی
quasi-likelihood function
شبه‌خطی‌سازی
quasi-linearization
شبه‌میانه
quasi-median
روش شبه‌نیوتون
quasi-Newton method
اعداد شبه‌تصادفی
quasi-random numbers
نمونه‌گیری شبه‌تصادفی
quasi-random sampling
دنباله شبه‌تصادفی
quasi-random sequence
شبه‌دامنه تغییرات
quasi-range
شبه‌تقارن
quasi-symmetry
شبه‌دوجمله‌ای
quasibinomial
توزیع شبه‌دوجمله‌ای
quasibinomial distribution
میانگین شبه‌خطی
quasilinear mean
خانواده شبه‌نرمال تابع تحلیلی
quasinormal family of analytic function
شبه‌امتیاز
quasiscore
برآوردگر کنویی
Quenouille’s estimator
جمله‌بندی پرسش
question-wording
اثرهای جمله‌بندی پرسش در بررسیها
question-wording effects in surveys
پرسشنامه
questionnaire
شاخص کِتْله
Quetelet index
نظریه صف‌بندی
queueing theory
نظام صف‌بندی
queuing discipline
مدل صف‌بندی
queuing model
پنج‌خال
quincunx
پنجک
quintile
نمونه‌گیری سهمیه‌ای
quota sampling
روش خارج‌ قسمت
quotient method
لغات حسابداری بخش 13
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.