مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 16

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 16 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 16
Bracket
براکت
Integer Part
جز صحیح، قسمت صحیح
floor
کف
ceiling
سقف
d / derive / differentiate
به معنای مشتق
Integrate
 انتگرال
absolute value
قدر مطلق
GCD Greatest Common Divisor
بزرگترین مقسوم الیه مشترک – ب م م
Cartesian
دکارتی
coefficient
ضریب
Combination
ترکیبیات
Complex
مختلط
Domain
دامنه
Range
برد
Expand
بسط
LCD Least Common Denominator
کوچکترین مضرب مشترک – ک م م
Symmetric
دو طرفه
Vertice  / Vertex
راس
Edge
یال
Degree
درجه
Face
وجه
function
تابع
continuous
پیوسته
injective , one to one
یک بیک
differentiable
مشتق پذیر
integral
انتگرال
product
ضرب
plus
جمع
subtract
منها
divide
تقسیم
equal
مساوی
less than
کمتر از
less than or equal
کمتر یا مساوی
if and only if
اگر و تنها اگر (معمولا از iff استفاده می شود(
set
مجموعه
subset
زیر مجموعه (از sub بعنوان زیر ساختار استفاده می شود مانند subgroup که به معنای زیر گروه است و …)
bound
کران
upper bound
کران بالا
lower bound
کران پایین
equivalent
هم ارزی
partition
افراز
real number
عدد حقیقی
natural
طبیعی
rational
گویا
irrational
اصم
integer
صحیح
circle
دایره
square
مربع
rectangle
مستطیل
triangle
مثلث
cube
مکعب
sphere
کره
audit
ممیزی، حسابرسی، رسیدگی، بازرسی
balloon payment
پرداخت بالونی
Bandwagon effect
اثر ارابه موسیقی
bonding facilities
تسهیلات استفاده از اوراق قرضه، امکان استفاده از اوراق قرضه
building society
موسسه/مجمع مالی اعتباری (مسکن)
Capital equipment
تجهیزات سرمایه ای
Cashback
کش بک
close end fund
صندوق سرمایه گذاری با سرمایه ثابت
Debit card
کارت بدهی/کارت نقدی
deleverage
اهرم زدایی
Discretionary & Mandatory Spending
مخارج/مصارف اختیاری و اجباری
dispense with
معاف شدن از/رها شدن از/نادیده گرفتن
Entitlement Programs
برنامه های استحقاقی
equity trust
اتحادیه سهامداران
facilitating payment
مبلغ پرداختی برای تسهیل/تسریع امور اداری
factors
1. کارگزار، دلال، 2. تأمین کننده اعتبار، وام دهنده، سرمایه گذار، 3. نماینده، عامل
Forward Funding
تأمین مالی از محل منابع سال بعد
Gold spot precious metal trading
معاملات نقدی و تحویل فوری فلز گرانبهای طلا
hedge fund
صندوق تامین سرمایه گذاری
hedger
پوشش/پوشش دهنده ریسک
home equity account
حساب رهن مجدد خانه، میزان اعتبار
Inconvertible Currency
ارز غیرقابل تسعیر
joint venture
شرکت مشترک
Leasehold
ملک مورد اجاره، عین مستأجره
mortgage lead
مشخصات/اطلاعات مربوط به مشتری احتمالی رهن
Offsetting Collections
دریافتی های پایاپای
Offsetting Receipts
رسیدهای پایاپای
precious metals
فلزات با ارزش/ گرانبها/ قیمتی
Reference
شماره ارجاع/مرجع
securities and commodities trading
تجارت/معامله‌ اوراق بهادار و کالا
self service or teller assisted transactions
تراکنش هایی که توسط خود شخص یا به کمک تحویلدار انجام می شوند
Spot metals
فلزات مورد معامله نقدی و تحویل فوری
standing order
دستور پرداخت دائمی
successfully funded referrals
افراد ارجاعی که موفق به وام گرفتن شده اند
tenancy advisor
مشاور اجاره داری
to buy sell leads
خریدن/فروختن (لیست) اسامی مشتری های احتمالی
Trust
تراست
Trustee
متولی/ امین/ امانت دار/ شرکت امانی
underwater
مغبون
algebra
جبر
solution
حل
function
تابع
variable
متغیر
set
مجموعه
element
عنصر
equation
معادله
integral
انتگرال
derivative
مشتق
statistics
امار
probability
احتمال
combination
ترکیب
permutation
جایگشت
theorem
قضیه
axiom
اصل موضوع
mean
میانگین
standard deviation
انحراف معیر
sum
مجموع
coefficient
ضریب
polynomial
چند جمله ای
distribution
توزیع
binomial
دو جمله ای
correlation
همبستگی
regression
بر گشت
product
حاصلضرب
estimator
برآورد کننده
error
خطا
square
مربع
mean square error
میانگین مربع خطاها
problem
مساله
proof
برهان
quotient
خارج قسمت
bias
اریبی
difference
تفاضل
boundary
مرز
series
سری
sequence
دنباله
sign
علامت
test
آزمون
union
اجتماع
intersection
اشتراک
rule
قاعده
point
نقطه
interval
بازه
procedure
شیوه
row
سطر
column
ستون
transformation
تبدیل
expression
عبارت
value
مقدار
calculus
حساب
cyclic
دوری
cumulative
تجمعی
trial and error
آزمون و خطا
constant
ثابت
collection
گردایه
comparison
مقایسه
continuous
پیوسته
trend
روند
uniform
یکنواحت
fraction
کسر
component
مولفه
definition
تعریف
formula
فرمول
quantity
کمیت
spiral
مارپیچ
stationary process
فرایند مانا
random
تصادفی
radius
شعاع
circumference
محیط دایره
perimeter
طول محیط
circle
دایره
proportion
تناسب
raw data
داده های خام
sample
نمونه
ambiguity
ابهام
a priori
پیشین
base
پایه
balanced
متعادل
partial
جز
system
دستگاه
likelihood
درستنمایی
bound
کران
ordinary differential equation
معادله دیفرانسیل معمولی
to characterize
مشخص ساختن
capacity
گنجایش
category
رسته
category
مقوله
ordered pair
جفت مرتب
pattern
الگو
synthesis
ترکیب
system of linear equations
دستگاه معادله های خطی
symmetry
تقارن
to tend, to approach
گراییدن
equality
برابری
infinity
بینهایت
irrational number
عدد گنگ
homogeneous function
تابع همگن
oscillation
نوسان
Exponential
نمایی
adjacency matrix
ماتریس مجاورت
ماتریس مجاورت گراف G تشکیل از o یا اهایی است که در صورت وجود یالی بین رئوس Vi و Vj انگاه aij=1 در غیر اینصورت aij=0
bipartite graph
گراف دو بخشی
گراف (G=(V,E را دو بخشی نامیم هرگاه بتوان V را به دو زیر مجموعه V1 و V2 چنان افراز کرد که هر یال G راس از مجموعهه V1 را به راس از مجموعه V2 وصل کند
Boolean algebra
جبر بولی
به ساختار (B,+,0,1,091) یک جبر بولی گفته می شود هرگاه برای هر سه عضو c,b,a از B: 1- قوانین جابجایی 2- بخش پذیری 3- قوانین همانی 4- متمم گیری در انها صدق کند
branch
شاخه
مسیر جهتدار از هر راس به یک برگ را یک شاخه نامیم
bridge
پل
در گراف همبند G یال e را یک پل می نامیم
circuit
مدار
هر گذر گاه بسته را یک مدار می نامیم
complete graph
گراف کامل
گراف ساده G را کامل گوئیم هرگاه بین هر جفت از رئوس آن یالی موجود باشد
Combination
ترکیب
اگر X گردایه ای از n شی متماییز باشد آنگاه دو گردایه مرکب از (r (0<r< شی=”” متمایز=”” از=”” یک=”” r-=”” ترکیب=”” x=””> </r<>
Circular permutation
جایگشت دوری
یک جایگشت دوری از n شی متمایز آرایشی از این n شی دور یک وسیله گرد است
Connected vertex
رئوس همبند
دو راس v,u از گراف (G(V,E همبند است هر گاه یک (u,v) – مسیر در G موجود باشد
connected graph
گراف همبند
اگر هر دو راس از گراف G همبند باشد آنگاه گراف G را همبند گوئیم
cycle
دور
گذرگاه بسته ای که ابتدا و راسهای داخلی آن متمایز باشند را یک دور می‌نامیم
directed graph
گراف مودار
اگر V یک مجموعه متناهی و غیر تهی و در این صورت ساختار (G(V,E را یک گراف مودار می‌نامیم
edge
یال
در تعریف گراف هر عضو E را یک یال می‌گوئیم
Fibontchi sequence
دنباله فیبوناچی
دنباله فیبوناتچی Fn در رابطه بازگشتی … صادق است.
field
هیات یا میدان
(F,+,0) را یک هیات گوئیم هرگاه در 1) قانون جابجایی برای + 2) قانون انجمنی برای + 3) وجود عنصر همانی برای + 4) وجود وارون برای + 5) قانون انجمنی برای 0 6) قانون بخش پذیری 0 نسبت به + 7) قانون جابجایی برای 0 8) وجود همانی برای 0 9) وارون برای 0 صدق کند
graph
گراف
اگر V مجموعه‌ای متناهی و غیر تهی و E زیر مجموعه ای از مجموعه تمام زیر مجموعه های دو عضوی V باشد در این صورت (G(V,E را یک گراف می‌نامیم
Hamiltonial cycle
دور همیلتونی
دوری که از تمام رئوس G بگذرد دور همیلتونی گوئیم
Hamiltonial graph
گراف همیلتونی
گرافی که دارای دور همیلتونی باشد را گراف همیلتونی گوئیم
isomorphism graph
یکریختی گراف‌ها
+هرگاه یک یکریختی بین گراف‌های G1 و G2 باشد آنها را گراف های یکریخت گوئیم
Leaf
برگ
هر راس یک درخت ریشه دار که درجه خروجی آن صفر باشد را یک برگ گوئیم
Cents
سنت- یک صدم دلار
(C and F) Cost and Freight
سی اند اف – قیمت کالا به اضافه کرایه حمل آن تا مقصد بدون بیمه دریایی
…   Carried forward….
نقل از
Chartered Accountant
حسابدار خبره – حسابدار مجاز
Computer Assisted Audit Techniques
تکنیکهای حسابرسیبه کمک کامپیوتر
Computer Aided Design
طراحی به کمک کامپیوتر
Comprehensive Annual Financial Report
گزارش مالی جامع سالانه
Computer Aided Manufacturing
تولید به کمک کامپیوتر
Committee on Accounting Procedure
کمیته تدوین رویه های حسابداری
Confederation of Asian and Pacific Accountants
کنفدراسیون حسابداران پاسیفیک و آسیا
Capital Asset Pricing Model
مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
Cost Accounting Standards Board
هیات استانداردهای حسابداری صنعتی
Cost-Benefit Analysis
تحلیل هزینه/فایده
Cash Before Delivery
دریافت وجه نقد قبل از تحویل
Current Cost Accounting
حسابداری بهای جاری
Commodity Credit Corporation
شرکت اعتبارات کالا
Cash Conversion Cycle
چرخه تبدیل وجوه نقد
Certificate of Deposit
گواهی سپرده
Certainty Equivalent
معادل یقین
Chief Executive Officer
مقام اجرایی ارشد
Cash Flow
گردش وجوه نقد
Cash Flow Accounting
حسابداری جریانهای نقدی
Controlled Foreign Corporation
شرکت سهامی خارجی تحت کنترل
Chief Financial Officer
مقام مالی ارشد
Certified Financial Planner
برنامه ریز رسمی مالی
Commodity Futures Trading Commission
کمیسیون معاملات سلف کالا
Chartered Financial Consultant
مشاور خبره مالی
Chartered Public Accountant
حسابدار خبره رسمی
Certified Internal Auditor
حسابرس داخلی رسمی مجاز
Center for Interim Comparison
مرکز بررسی و مقایسه اطلاعات میاندوره ای
Canadian Institute of Chartered Accountants
انجمن حسابداران خبره کانادا
Cost, Insurance, Freight
سیف – بهای کالا، بیمه و هزینه حمل تا بندر مقصد
Computer-Integrated Manufacturing
تولید یکپارچه کامپیوتری – تولید به کمک کامپیوتری
Chartered Institute of Management Accountant
انجمن حسابداران مدیریت رسمی
Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
موسسه رسمی مالیه و حسابداری مستقل عمومی
Certified Information Systems Auditor
حسابرس رسمی سیستمهای اطلاعاتی
Complete Knocked Down
قطعات کاملا منفصله
Contribution Margin
حاشیه سود
Certified Management Accountant
حسابدار مدیریت رسمی خبره
Current Market Value
ارزش جاری بازار
Company
شرکت
Common Business Oriented Language
زبان معمول برنامه نویسی تجارت کوبول
Cash On Delivery
وجه نقد در ازای تحویل
Command Of Goods in General
قدرت عمومی خرید کالا
Cost-Of-Living Adjustment
تعدیل هزینه زندگی
Commodity Exchange
بازار کالا
Cash On Shipment
تحویل وجه نقد در هنگام ارسال
Covariance
کوواریانس
Certified Public Accountant
حسابدار رسمی- حسابدار قسم خورده
Continuing Professional Education
آموزش مداوم حرفه ای
Cost-Plus-Fixed Fee Contract
قرارداد امانی بهای تمام شده به اضافه سود معقول
Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده
Consumer Price Index for all Urban Consumers
شاخص قیمت مصرف کنندگان نقاط شهری
Critical Path Method
روش مسیر بحرانی
Current Purchasing Power accounting
حسابداری قدرت خرید جاری
Central Processing Unit
واحد پردازش مرکزی
Credit
بستانکار
Cincinnati Stock Exchange
بورس سهام سینسیناتی
Coefficient of Variance
ضریب انحراف
Cost-Volume-Profit Analysis
تحلیل رابطه هزینه- حجم – سود
Deposit Account
حساب سپرده
Doctor of Business Administration
دکترای مدیریت بازرگانی
Data Base Management System
سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی
Discounted Cash Flow
جریان نقدی تنزیل شده
Degree of Financial Leverage
درجه اهرم مالی
Dow Jones Industrial Average
متوسط صنعت داو جونز
Degree of Operating Leverage
درجه اهرم عملیاتی
Disk Operating System
سیستم عامل داس
Dividends Per Share
سود پرداختی هر سهم
Debit
بدهکار
Dividend Reinvestment Plan
طرح سرمایه گذاری مجدد سود
Decision Support System
سیستم پشتیبان تصمیم گیری
Depository Transfer Check
چک انتقال سپرده
Degree of Total Leverage
درجه اهرم کلی
Dollar Unit Sampling
نمونه برداری واحد پولی
Delivery Versus Payment
تحویل در ازای پرداخت- تحویل در زمان پرداخت
Earning After Taxes
سود پس از کسر مالیات
Earning Before Interest and Taxes
سود قبل از کسر بهره و مالیات
Earning Before Taxes
سود قبل از کسر مالیات
Economic Conversion Quantity
مقدار باصرفه تبدیل
European Currency Unit
واحد پول اروپا اکو
Electronic Data Processing
پردازش الکترونیکی داده ها داده پردازی الکترونیکی
European Economic Community
جامعه اقتصادی اروپا بازار مشترک
Electronic Fund Transfer
انتقال الکترونیکی وجوه
Earliest Finish Time
زودترین زمان خاتمه فعالیت
Efficient-Market Hypothesis
فرضیه بازار کارا
End Of the Month
پایان ماه
Economic Order Quantity
مقدار سفارش مقرون به صرفه اقتصادی
Earning Per Share
درامد سود هر سهم
Employee Retirement Income Security Act of 1974
قانون تامین درامد بازنشستگی کارکنان سال 1974
Employee Stock Ownership Plan
برنامه مالکیت سهام کارکنان
Earliest Start Time
زودترین زمان شروع فعالیت
Earliest Time
زودترین زمان
Financial Accounting Foundation
|بنیاد حسابداری مالی
Free Alongside Ship
تحویل در نقطه بارگیری – تحویل در کنار کشتی
Financial Accounting Standard Advisory Council
شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی امریکا
Financial Accounting Standards Board
هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی این هیات شامل 7 نفر عضو می باشد و در سال 1973 تاسیس شده است
Fixed operating Cost
هزینه های ثابت عملیاتی
Foreign Direct Investment
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
Financial Executives Institute
انجمن مدیران ارشد مالی
Federal Insurance Contributions Act
قانون سهم مشارکت در بیمه حکومت مرکزی فدرال امریکا
First In, First Out
اولین صادره از اولین وارده فایفو
Financial Leverage Multiplier
ضریب اهرم مالی
Fixed Lump Sum contract
قرارداد مقطوع
Fair Labor Standards Act
قانون معیارهای منصفانه کار
Fair Market Value
ارزش متعارف بازار – ارزش منصفانه بازار
Free On Board
فوب – تحویل در روی عرشه کشتی
Free On Rail
تحویل روی واگن قطار
Free On Truck
تحویل کالا روی کامیون
Financial Reporting Exposure Draft
متن پیشنهادی گزارشگری مالی
Federal Trade Commission
کمیسیون تجارت مرکزی
Growth rate
نرخ رشد
Generally Accepted Accounting Principles
اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری
Generally Accepted Auditing Standards
استانداردهای عمومی پذیرفته شده در حسابرسی
General Accounting Office
دیوان محاسبات در امریکا
Governmental Accounting Standards Advisory Council
شورای مشورتی استانداردهای حسابداری دولتی در امریکا
Governmental Accounting Standards Board
هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی – این هیات در سال 1984 شکل گرفت و مسئولیت تدوین و صدور بیانیه هایی را در مورد استانداردهای حسابداری دولتی بر عهده دارد
General Agreement on Tariffs and Trade
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات
Gross Domestic Product
محصول ناخالص داخلی
Gross National Product
تولید ناخالص ملی
Human Resources Accounting
حسابداری منابع انسانی
Interest payment
پرداخت بهره
Input / Output
ورودی / خروجی
Inter-American Accounting Association
انجمن حسابداری کشورهای قاره امریکا
International Auditing Practices Committee
کمیته بین المللی حرفه های حسابداری
International Accounting Standards
استانداردهای بین المللی حسابداری
International Accounting Standards Committee
کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری
International Bank for Reconstruction and Development
بانک ترمیم و توسعه بین المللی
International Congress of Accountants
کنگره بین المللی حسابداران
Institute of Chartered Accountants in Australia
انجمن حسابداران رسمی خبره در استرالیا
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز
Interstate commerce commission
کمیسیون بازرگانی بین ایالات امریکا
Institute of Chartered Financial Analyst
انجمن تحلیلگران خبره مالی
Institute of Cost and Management Accountants
انجمن حسابداران صنعتی و مدیریتی
Industrial Development Bond
اوراق قرضه توسعه صنعتی
Inspector General
بازرس کل
International Federation of Accountants
فدراسیون بین المللی حسابداران
International Finance Corporation
شرکت تامین مالی بین الملل
Interactive Financial Planning System
سیستم برنامه ریزی متعامل مالی
Initial Investment
سرمایه گذاری اولیه
Institute of Internal Auditors
انجمن حسابرسان داخلی
International Labor Organization
سازمان بین المللی کار
Institute of Management Accountants
انجمن حسابداران مدیریت
International Monetary Fund
صندوق بین المللی پول
International Monetary Market
بازار بین المللی پول
Incorporated
شرکت سهامی
Investment Opportunities Schedule
جدول فرصتهای سرمایه گذاری
International Organization of Securities Commissions
سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار
I Owe You
فته طلب – سند بدهکاری
Inflation Premium
صرف تورم
Initial Public Offering
اولین عرضه عام سهام
Individual Retirement Account
حساب بازنشستگی شخصی
Internal Revenue Code
قانون اداره درامد داخلی در امریکا
Information Resource Management
مدیریت منبع اطلاعات
Internal Rate of Return
نرخ بازده داخلی
Internal Revenue Service
اداره مالیات بر درامد در امریکا
International Standardization Organization
سازمان بین المللی استانداردسازی
Incentive Stock Options
طرحهای تشویقی اختیار خرید سهام
Investment Tax Credit
امتیاز معافیت مالیاتی سرمایه گذاری
International Trade Organization
سازمان تجارت بین الملل
Just In Time
به هنگام
Letter of Credit
اعتبار اسنادی
Leverage Buyout
خرید اهرمی
Lower of Cost or Market
اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
Less Developed Countries
کشورهای کمتر توسعه یافته
Last-In, First-Out
اولین صادره از آخرین وارده لایفو
Letter Of Credit
اسناد اعتباری
Linear Programming
برنامه ریزی خطی
Limited Power Of Attorney
اختیار محدود وکیل
Latest Time
دیرترین زمان
Modified Accelerated Cost Recovery System
سیستم تعدیل شده بازیافت بهای تمام شده روش استهلاکات در قانون مالیاتهای کشور امریکا
Market Auction Preferred Stock
بازار حراج سهام ممتاز
Management Advisory Services
خدمات مشاوره مدیریت
Management By Objective
مدیریت بر مبنای هدف
Management For Objectives
مدیریت برای اهداف
Municipal Finance Officers Association
انجمن مدیران مالی شهرداریها
Management
مدیریت
Modified Internal Rate of Return
نرخ بازده داخلی تعدیل شده
Management Information System
سیستم اطلاعاتی مدیریت
Multinational Company
شرکت چند ملیتی
Materials Requirements Planning
برنامه ریزی نیازمندیهای مواد
Net 30
نسیه خالص 30 روزه
Net, end of month
نسیه قابل پرداخت در پایان ماه
National Association of Accountants
انجمن ملی حسابداران امریکا
North American Free Trade Agreement
توافقنامه تجارت آزاد کشورهای آمریکای شمالی
National Association of Insurance Commissioners
انجمن ملی حق العمل کاران بیمه
National Association of Securities Dealers
انجمن ملی واسطه های اوراق بهادار
National Association of Securities Dealers Automated Quotations
انجمن ملی استعلام خودکار واسطه های اوراق بهادار
National Council on Governmental Accounting
شورای ملی حسابداری دولتی
Net Domestic Product
تولید خالص داخلی
Net Income Before Tax
سود خالص قبل از کسر مالیات
Next-In, First-Out
اولین صادره از وارده های آتی نایفو
Numbers
شماره
Net Operating Loss
زیان خالص عملیاتی
Net Present Value
ارزش خالص فعلی
Net Realizable Value
ارزش خالص بازیافتنی
Non-Sufficient Funds check
چک بلامحل
New York Stock Exchange
بورس سهام نیویورک
Operating Cycle
چرخه عملیاتی
over draft
اضافه برداشت
Organization for European Economic Co-operation
سازمان همکاریهای اقتصادی اروپا
Office of Management and Budget
دایره مدیریت و بودجه
Organization of Petroleum Exporting Countries
کشورهای صادرکننده نفت
Optimized Product Technique
تکنیک تولید بهینه
Operations Research
پژوهش عملیاتی
Occupational Safety and Health Act
قانون بهداشت و ایمنی کار
Open System Interconnection
سیستم باز درون شبکه- سیستم باز متصل به هم
Over-The-Counter
بورس سازمان نیافته – بورس خیابانی
Price value of asset
قیمت ارزش دارایی
Profit and Loss
سود و زیان
Price-Earnings ratio
نسبت قیمت به سود
Public Accountant
حسابدار مستقل- حسابدار عمومی
Pre-Authorized Check
چک از پیش تایید شده
Profits Before Deprecation and Taxes in year t
سود قبل از کسر استهلاک مالیات در سال تی
Personal Computer
کامپیوتر شخصی
Preferred Stock Dividend
سود سهام ممتاز
Price Dividend Ratio
نسبت قیمت به سود سهام پرداختی
Program Evaluation and Review Technique
تکنیک بازبینی و ارزیابی در پروژه
Philadelphia Stock Exchange
بورس سهام فیلادلفیا
Profit and Loss Statement
صورت سود و زیان
Program-Planning and Budgeting System
سیستم طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی
Producer Price Index
شاخص قیمت تولیدکننده
Pacific Stock Exchange
بورس سهام پاسیفیک
Present Value
ارزش فعلی
Profit-Volume chart
نمودار سود-حجم
Present-Value of an n-years Annuity
ارزش فعلی یک سالواره در “ان” سال
Payment Versus Delivery
پرداخت در مقابل تحویل- پرداخت در زمان تحویل
Present Value Interest Factor for a single amount discounted at k percent for n periods
ارزش فعلی عامل بهره برای یک مبلغ واحد که به نرخ “کا” درصد برای “ان” دوره تنزیل شده است
Point of sale
نقطه فروش
Probabilities
احتمالات
order Quantity in units
تعداد واحدهای سفارش
sales Quantity in units
تعداد واحدهای فروش
Quality Control
کنترل کیفیت
Quality Control Standards
استانداردهای کنترل کیفیت
correlation coefficient
ضریب همبستگی
Research & Development
تحقیق و توسعه
Risk-Adjusted Discount Rate
نرخ تنزیل تعدیل شده
Ratio of Exchange
نرخ برابری
Real Estate Investment Trust
تراست سرمایه گذاری در اموال منقول
Risk-free rate of interest
نرخ بهره بدون ریسک
Return On Assets
بازده داراییها
Return On Equity
بازده حقوق صاحبان سهام
Return On Capital Employed
بازده سرمایه بکار گرفته شده
Receipt Of Goods
رسید کالا
Return On Investment
بازده سرمایه گذاری
Reorder Point
نقطه تجدید سفارش
Risk Premium
صرف ریسک
Repurchase Agreement
موافقت نامه خرید مجدد
Retail Price Index
شاخص قیمت خرده فروشی
Reserves Recognition Accounting
حسابداری شناخت ذخایر
Recommended Retail Price
قیمت خرده فروشی توصیه شده
Statement on Auditing Procedures
بیانیه رویه های حسابرسی
Statement of Auditing Standards
بیانیه استانداردهای حسابرسی
Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance
بیانیه ای در مورد تئوری حسابداری و پذیرش تئوری
Save As You Earn
پس انداز تدریجی به هنگام دریافت درامد
Special Drawing Right
حق برداشت ویژه
Securities and Exchange Commission
کمیسیون بورس و اوراق بهادار – این میسیون در سال 1934 به وجود آمد
Statements Of Financial Accounting Concepts
بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی
Statements Of Financial Accounting Standards
بیانیه های استانداردهای حسابداری مالی
Semi Knocked Down
قطعات نیمه منفصله
Security Market Line
خط بازار اوراق بهادار
System of National Account
سیستم حساب تراز ملی
Statements Of Position
صورت وضعیت – بیانیه های مواضع
Statistical Process Control
کنترل فرایند آماری
Statistical Quality Control
کنترل کیفیت آماری
Statements of Standard Accounting Practice
بیانیه های رویه عمل استاندارد در حسابداری انگلیس
Sum-of-the-Year’s-Digits
مجموع ارقام سنوات
Sum of annuity
ارزش آتی اقساط مساوی
Time-Adjusted Rate of Return
نرخ بازده تعدیل شده زمانی
Tax Equity and Fiscal Responsibility act of 1982
قانون عدالت مالیاتی و مسئولیت مالی سال 1982
Times-Interest-Earned ratio
نسبت دفعات پوشش هزینه بهره
Total Quality Control
کنترل کیفیت جامع
Total Quality Management
مدیریت کیفیت جامع
Theoretical Value of a Warrant
ارزش اسمی یک گواهی نامه حق خرید
Treasury Zero Certificates
اسناد خزانه بدون بهره
Uniform Commercial Code
کد متحدالشکل تجاری
Value Added Tax
مالیات ارزش افزوده
Variable operating Cost per unit
هزینه متغیر عملیاتی هر واحد
Weighted Average Cost of Capital
هزینه میانگین موزون سرمایه
Work-In-Process
کار در جریان ساخت
Weighted Marginal Cost of Capital
هزینه نهایی موزون سرمایه
Wage Stabilization Board
هیات تثبیت دستمزد
World Trade Organization
سازمان تجارت جهانی
EX-Change
مبادله ارز – تسعیر ارز
EX-Dividend
عدم تعلق سود سهام – فاقد سود سهام
EX-Rights
بدون حق رای
Yield To Maturity
بازده تا سررسید
Zero Base Budgeting
بودجه بندی بر مبنای صفر
لغات حسابداری بخش 16
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.