مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 25

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 25 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 25
F
پنجمین حرف الفبای انگلیسی، رقم 15 در مبنای 16
F distribution
توزیع f
f statistic
آماره  f
f test
آزمون  f
f(x) is bounded
f(x) کراندار است
fabricate
ساختن
fabrication
ساختن، ساخت، سوار کردن، تولید، ورقکاری
face
وجه، رویه، مسطح کردن، سطح، روکش، صورت، دندانه، پیشانی دندانه، وجه، نما، شیر، روی
face angle
زاویه وجه
face bend
خمش رویی
face of a polyhedron
وجه چند وجهی
face of a simplex
وجه سادک
face operator
عملگر وجهی
face plate
صفحه گیره، صفحه مرغک، صفحه نظام
face shield
تابلو ایمنی، تابلو حفاظتی، سیر حفاظتی
face value
مبلغ ایمنی، مبلغ صوری، ارزش ظاهری، قیمت سیاهه، ارزش رسمی
face width
پهنای سینه، پهنای دندانه
facial
وجهی
facilities
امکانات، اعتبارات، تسهیلات، ابزار، وام، وسایل
facilities design
طراحی سیستم های فیزیکی
facility
امکان، سهولت، وسیله
facility cost
هزینه امکانات
facility layout
آرایش امکانات، نحوه استقرار امکانات
facility location
موقعیت امکاناتی
facility location problem
مسأله محل امکانات
facility management
مدیریت امور تسهیلاتی، مدیریت تسهیلات
facility planning
برنامه ریزی امکانات
facility requisition
درخواست تسهیلات
fact
قانون، واقعیت، حقیقت، چگونگی امر
fact that
با استناد به این که
faction
دسته بندی
factor
سازه
factor analysis
تحلیل عامل ها
factor comparison method
روش مقایسه عوامل
factor factor relationship
رابطه عامل-عامل
factor group
گروه عاملی، گروه عامل، گروه خارج قسمت
factor of a polynomial
عامل چندجمله ای
factor of a term
فاکتور یک جمله
factor of an integer
عامل یک عدد صحیح
factor of production
عامل تولید
factor of proportionally
ضریب تناسب، نسبت تناسب
factor out
فاکتور گرفتن، عامل مشترک گرفتن
factor system
دستگاه عاملی
factor theorem
قضیه سازنده
factor theorem of algebra
قضیه عامل ها در جبر
factor tree diagram
نمودار درختی عوامل
factorability
قابلیت تجزیه
factorable
تجزیه شدنی، قابل تجزیه، قابل تجزیه به صورت حاصلضرب
factorable polynomial
چندجمله ای تجزیه پذیر
factorial
فاکتوریل
factorial design
طرح عاملی، آزمایش عاملی
factorial experiment
طرح فاکتوریل، آزمایش فاکتوریل
factorial function
تابع فاکتوریل، تابع سازه ای
factorial moment generating function
تابع مولد گشتاور عاملی
factorial notation
نماد فاکتوریل، !
factoring
عاملیت، تنزیل
factorization
تجزیه
factorization method
روش تجزیه (به عامل ها)، روش نردبانی
ladder method
روش تجزیه (به عامل ها)، روش نردبانی
factorization of a matrix
تجزیه یک ماتریس
factorization of a natural number
تجزیه عدد طبیعی
factorization of a polynomial
تجزیه یک چندجمله ای
factorization of a transformation
تجزیه یک تبدیل
factorization of an algebraic sum
تجزیه مجموع جبری
factorization theorem
قضیه تجزیه (به عامل ها)
factorize
تجزیه کردن به عوامل، تبدیل کردن به صورت ضرب چند عامل، تجزیه کردن به عوامل، فاکتور گرفتن، به صورت عوامل ضرب در آوردن
factors of production
عوامل تولید
factory economy
اقتصاد کارخانه ای
factory overhead
سربار کارخانه
fade
محو شدن
fail
از کار افتادن، خراب شدن، شکست خوردن، موفق نشدن، رد شدن
fail back
پشتیبان، یدکی
failure
شکست
failure analysis
تحلیل خرابی، تحلیل نقص
failure costs
هزینه های نقص
failure rate
نرخ خرابی، میزان شکست، نرخ شکست
failure rate function
تابع نرخ شکست
fair
منظم، خوب
fair coin
سکه سالم
fair game
بازی منصفانه
fair toss
تاس سالم
faithful
باوفا
faithful functor
تابعگون صادق
faithful linear representation
نمایش خطی صادق
faithful presentation
نمایش وفادار
faithful representation
نمایش صادق، نمایش وفادار
fall
سقوط کردن، سقوط، افتادن، تنزل
fallacy
استدلال همیشه نادرست، استدلال نادرست، مغالطه
fallible measure
اندازه خطا دار
falling
افتان
falling stone
سنگ افتان
falling stone problem
مساله سنگ افتان
false
غلط، دروغ، نادرست، باطل، کذب، بدل
false acceptance
پذیرش غلط
false position
نابجایی
false position method
روش نابجایی
false proposition
قضیه کاذبه
false rejection
رد غلط
false stratification
طبقه بندی غلط
flat spaces
فضا های تخت، فضاهای مسطح
familiar
آشنا، معروف
familiar relation
رابطه آشنایی
family
خانواده، دسته، گروه
family allowance
فوق العاده تأهل، حق عائله مندی، حق تأهل
family of curves
دسته منحنی ها
family of ellipses of dispersion
خانواده بیضی های چگالی های یکسان
family of equal densities
خانواده بیضی های چگالی های یکسان
family of functions
خانواده تابع ها
family of lines
دسته خطوط
family of points
خانواده نقطه ها
family of sets
خانواده مجموعه ها
family of similar ellipses
خانواده بیضی های مشابه
family of surfaces
دسته سطوح
fan gate
مدخل بادبزنی
fan of errors
پره خطاها
fan shaped network
شبکه پنجه ای شکل
farey sequence
دنباله فاری
farkas lemma
لم فارکاس
fashion
روش، راه، طریقه
fast
سریع
fast Fourier transform
تبدیل سریع فوریه
fastener
بست، خار، نگهدارنده، گیره، چفت، محکم کننده
fastening
چفت و بست
fatal error
خطای مهلک
fathom
عمق پیمائی کردن، واحد عمق پیمایی، برابر شش یارد
fatigue
فرسودگی، خستگی
fatigue load
نیروی خستگی
fatigue loading
نیروی خستگی
fatigue strength
استحکام فرسایش، مقاومت در برابر خستگی، مقاومت خستگی
fatou’s lemma
لم فاتو
fault
خطا، عیب، نقص، تقصیر
fault analysis
تحلیل عیب، عیب کاوی
fault detection
عیب یابی
favorable event
پیشامد مساعد
favorable
مساعد، مطلوب، مورد قبول
favorable case
حالت مساعد
favorable cases
حالت های مساعد
favorable cases number
تعداد حالات مساعد
favorable event
پیشامد برگزیده
favorable outcome
نتیجه مساعد
favorable pair
جفت مرجح
favored event
پیشامد برگزیده
feasibility
امکان پذیری، شدنی بودن، امکان، میسر بودن، قابلیت دسترسی
feasibility study
امکان سنجی، مطالعه عملی بودن، مطالعه امکان سنجی، امکان پذیری، بررسی امکان سنجی، مرحله امکان پذیری
feasible
قابل قبول، شدنی، قابل دسترس، شدنی، عملی، امکان پذیر
feasible basic solution
جواب پایه ای قابل قبول
feasible point
نقطه قابل دسترس، نقطه شدنی
feasible region
ناحیه ممکن
constraint set
مجموعه مقید
feasible solution
جواب قابل قبول، جواب شدنی، جواب موجه، جواب ممکن، حل قابل قبول، پاسخ محتمل، راه حل محتمل
feather edge
لبه نازک شده، لب تیز، لبه تیز
feature
ترکیب، جنبه، چهره، ریخت، مظهر، سیما، شکل، طرح، صورت، کیفیت، ویژگی، طرح، مشخصه، خاص، خصیصه
fee
دستمزد، شهریه، اجرت، حق الزحمه، قیمت، ورودیه، نرخ
feed
دادن، جلو بردن، بار، خوراندن، تغذیه، خوراک، تغذیه کردن، خورد، هدایت کردن
feed box
جعبه بار
feed into
به عنوان ورودی دادن، داده شدن، خوراک دادن، دادن
feed mix
ترکیب غذایی
feed mix problem
مسأله ترکیب غذا
feed pitch
گام پیشبری، گام تغذیه
feed power
قدرت بار
feed rate
نسبت بار، میزان تغذیه
feed reel
حلقه خوراننده، چرخه تغذیه کن
feed rod
میله گرد کار، مفتول تغذیه، میله تغذیه
feed roller
غلتک خوراک دهنده، غلتک پیشبر، غلتک تغذیه کن، قرقره تغذیه کننده
feed track
شیار پیشبری، مسیر تغذیه، کانال تغذیه
feedback
پس خور، بازخور، بازخورد، بازگشت، بازخوران، بازتاب، بازیافت، بازداد، پس خوران، پس خوراند، بازیابی، بازیاب، برگشت، پس نگری، پسگیر، وانگری
feedback loop
جریان انعکاسی، حلقه پس خور، بازخورد حلقوی، حلقه پس خورنده
feedback queue
صف با برگشت
feedback system
سیستم مدار بسته، سیستم دارای پس خور، سیستم بازیافت
feeder
خوراننده، بازده، خوراک دهنده، تغذیه کننده
feeding
تغذیه
feeding device
خوراننده، تغذیه کننده
Fejer kernel
هسته فِیر
Fejer mean
میانگین فِیر
Fejer theorem
قضیه فِیر
fejer’s theorem
قضیه فیجر
Feller process
فرآیند فلر
Fermat last theorem
آخرین قضیه فرما
last theorem of Fermat
آخرین قضیه فرما
fermat numbers
اعداد اول فرما
fermat prime
عدد اول فرما
Fermat principle
اصل فرما
Fermat theorem
قضیه فرما
fermat’s last theorem
آخرین قضیه فرما
fermat’s prime numbers
اعداد اول فرما
fermat’s principle
اصل فرما
Fermat’s principle of least time
اصل حداقل زمان فرما
fermat’s spiral
مارپیچ فرما، حلزونی فرما
fermat’s theorem
قضیه فرما
ferrari’s solution of the quartic
حل معادله درجه چهار به روش فراری
ferrite core
چنبره مغناطیسی، چنبره فریتی
ferro magnetic
آهن مغناطیسی شده، فرم مغناطیسی
ferule
خط کش پهن
feasibility condition
شرط شدنی بودن
fewer and more
کمتر و بیشتر
fi
fiber
لایه، لیف، تار
fiber bundle
کلاف تاری
fiber optic
رشته نوری
fiber product
حاصل ضرب تاری
fiber space
فضای تاری
fibered
لایه ای
Fibonacci numbers
عدد های فیبوناتچی
Fibonacci sequence
دنباله فیبوناچی
fibration
لایه سازی
fictitious year
سال پنداری
fiducial
بر پایه اعتقاد یا اعتماد
fiducial argument
بحث فیدوسیال
fiducial concept
مفهوم فیدوسیال
fiducial distribution
توزیع فیدوسیال
fiducial interval
فاصله فیدوسیال
fiducial limit
حد فیدوسیال
fiducial line
خط رویت، خط نما
fiducial method
روش فیدوسیال
fiducial probability
احتمال فیدوسیال
fiducial theory
نظریه فیدوسیال
field
هیات
field axioms
اصول موضوع هیات
field costs
هزینه های میدانی
field definition form
فرم تعریف حوزه
field equations
معادلات میدان
field extension
توسیع میدان
field intensity
شدت میدان
field length
طول میدان
field of a quotients
میدان خارج قسمت ها، هیئت خارج قسمت ها
field of algebraic numbers
میدان عدد های جبری
field of complex numbers
میدان اعداد مختلط، هیئت خارج قسمت ها
field of events
میدان پیشامد ها، میدان حوادث
field of fractions
هیات کسر ها
field of integrity
میدان بی عیبی
field of matrices
هیئت ماتریس ها
field of moduli
هیات هنگ ها
field of numbers
حوزه اعداد، هیئت اعداد، میدان اعداد
field of quotients
میدان خارج قسمت ها
field of rational functions
میدان توابع گویا
field of rational numbers
میدان عدد های گویا
field of real numbers
میدان اعداد حقیقی، اعداد هیئت حقیقی
field of symmetric rational functions
میدان توابع گویای مقدماتی
field theory
نظریه هیات ها، نظریه میدان ها
field work
کار عملی
fiery body
شکل آتشی، شکل ناری
fifo costing
هزینه یابی اولین صادره از اولین وارده
fifteen
پانزده
fifth
پنجمین، پنجم
fifth postulate of Euclid
اصل پنچم اقلیدس
fifty
پنجاه
figurable
شکل پذیر
figurate number
عدد مصور
figurate numbers
اعداد مصور، اعداد چندضلعی شکل
figuration
صورت بندی
figurative
مجازی، تلویحی
figurative constant
ثابت تلویحی، ثابت مجازی، عدد، شکل، پیکر، رقم، شکل، صورت، نگاره، پیکره
figure
عدد، شکل، پیکر، رقم، شکل، صورت، نگاره، پیکره
figure circumscribed about a circle
شکل بر دایره، شکل محیط به دایره
figure eight curve
منحنی شکل هشت
figure of merit
میزان رویه
figure out
دریافتن، استنباط کردن
figure up
جمع زدن، به حساب آوردن
file
پر شدن، پر کردن، فهرست، پرونده، در پرونده گذاشتن، ضبط کردن، در بایگانی نگاه داشتن، فایل، پرونده، پرونده بایگانی، بایگانی کردن، فهرست
file label
برچسب فایل
file name
نام فایل
file specification
مشخصه فایل
fill
پر کردن
filler
پر کن، پر کننده، لایی، درز گیر، میله استحکام، نبشی
fillet
گرده، ماهیچه، فیله، راکورد
filling system
سیستم بایگانی
film analysis
تجزیه و تحلیل فیلم
filter
پالایه، صافی، تصفیه کردن، زلال کردن، صاف کردن، پالودن
filter base
پایه پالایه
filter glass
شیشه صافی
filter press
صافی فشاری، روغنگیر
filtration
عبور از صافی، زلال سازی، تصفیه
filtration degree
درجه پالایش
fin
زایده، تیغه نازک، پره
final
نهائی، پایانی، بنابراین، انتهایی، قطعی
final good
کالای نهایی
final inspection
بازرسی نهایی
final object
شیء پایانی
final point
نقطه پایانی
final point vector
بردار نقطه انتهایی
final product
محصول نهایی، تولید نهایی
final result
نتیجه نهایی
final set
مجموعه پایانی
final state
حالت پایانی، حالت نهایی
final table
جدول نهایی
final topology
توپولوژی انجامی، توپولوژی پایانی
final value
مقدار انتهایی، ارزش نهایی
final value theorem
قضیه مقدار پایانی
finally
بنابراین
finance
دارای، مال، امور مالی، تامین مالی کردن، تهیه کردن سرمایه، امکانات مالی، بودجه، مالی
financial
مالی
financial account
حساب مالی
financial accounting
حسابداری مالی
financial analysis
تجزیه و تحلیل مالی، تجزیه و تحلیل صورت حساب های مالی
financial claims
مطالبات مالی، دعاوی مالی
financial leverage
اهرم مالی
financial position
وضعیت دارایی – مالی
financial rate of return
نرخ بازدهی مالی
financial resources information information system
سیستم اطلاعاتی منابع مالی
financial standing
اعتبار مالی، وضع مالی
financial statement
صورت مالی
financial status
قدرت پرداخت، وضع مالی
financial year
سال مالی
find
یافتن، پیدا کردن، به دست آوردن
find out
نشان دادن، تحقیق کردن
finding
تعیین، محاسبه، جستجوی، تشخیص، یافتن
finding cube root
پیدا کردن ریشه سوم
finding square root
پیدا کردن ریشه دوم
fine
خوب، جریمه، ریزه، ریز، نازک، ظریف، جریمه کردن
fine measurement
اندازه گیری دقیق
fine setting
پرداخت کاری، تنظیم دقیق
fine structure
ساختار ریز
fine teeth
دندانه ریز، دنده ریز، ریز دندانه
fine topology
توپولوژی ریز
fine tuning
میزان سازی دقیق
finer
ظریفتر، ریز تر، نرم تر، خوب تر
finger
انگشتی، انگشت، انگشته، شاخ، ایندکس
finger computing
محاسبه سرانگشتی
finger dexterity test
مهارت سنجی انگشتان، تست مهارت انگشتان
finger gauge
ضخامت سنج
fingering
جوش انگشتی
finish
تمام کردن، خاتمه دادن، به پایان رسانیدن، پوشش نهایی، پرداخت کاری، پرداخت، تکمیل، پایان، ختم، تمیز کاری
finish allowance
ضریب پرداخت
finish to finish relationship
رابطه پایان به پایان
finish to start relationship
رابطه پایان به آغاز، ارتباط پایان به آغاز
finished
تمام شده، تمام، مختوم
finished good
کالای ساخته شده
finished product
کالای نهایی، محصول آماده، کالای ساخته شده
finishing
پرداخت کردن، تکمیل، پرداخت کاری، تمام کاری، پرداخت، روسازی
finishing cut
ظریف تراشی، باز پرداخت
finishing mill
نورد تکمیل، دستگاه نورد نهایی، دستگاه پس نورد، نورد پایان
finishing pass
گذر نهایی، کالیبر نهایی
finishing stand
مقام پس نورد
finishing tooth
دندانه پرداخت
finite
با پایان، متناهی، محدود، پایان دار، معین، با کران
finite additive measure
اندازه جمعی متناهی
finite affine space
فضای مستوی با بعد متناهی
finite algebraic growth
نمو جبری متناهی
finite arithmetic
حساب متناهی
finite automata
ماشین خودکار با پایان
finite base
پایه متناهی
finite basis for an ideal
پایه متناهی ایدآل
finite Boolean algebra
جبر بولی با پایان
finite cardinal
عدد اصلی متناهی
finite cardinal number
عدد اصلی متناهی
finite cell complex
مجتمع حجره ای متناهی
finite collection
دسته متناهی، گردایه متناهی، مجموعه متناهی
finite complement topology
توپولوژی مکمل های پایان دار ها، توپولوژی مکمل های پایاندار
finite connected graph
گراف همبند با پایان
finite continued fraction
کسر مسلسل متناهی
finite convergence
همگرایی متناهی
finite convergence set
همگرایی متناهی روش سیمپلکس
finite covering
پوشش متناهی
finite decimal representation
نمایش اعشاری متناهی
finite derivative
مشتق متناهی
finite derivatives
مشتقات متناهی
finite difference
تفاوت محدود، تفاضل محدود
finite difference method
روش تفاضل متناهی
finite differences
تفاضل متناهی، تفاضلات متناهی
finite dimensional
با بعد متناهی
finite dimensional linear space
فضای خطی متناهی-بعد
finite dimensional space
فضای متناهی البعد، فضا با بعد متناهی
finite dimensional vector space
فضای برداری با بعد متناهی
finite directed graph
گراف جهت دار با پایان
finite division ring
حلقه بخشی متناهی
finite element
اجزاء محدود، عنصر محدود
finite equiprobable spaces
فضاهای محدود هم احتمال
finite expansion
توسعه از درجه متناهی، بسط محدود، بسط پایان، بسط پایاندار، بسط متناهی
finite extension
توسیع متناهی
finite field
میدان متناهی، هیأت متناهی، میدان پایان دار، هیأت پایان دار
finite fraction
کسر متناهی
finite geometry
هندسه متناهی
finite group
گروه متناهی
finite increment
افزایش محدود
finite integral
انتگرال با حدود متناهی
finite intersection property
ویژگی اشتراک متناهی
finite interval
فاصله متناهی، فاصله کراندار، بازه باپایان
finite length
طول با پایان
finite limit
حد متناهی
finite limits
حدود متناهی
finite linear combination
ترکیب خطی متناهی
finite mathematics
ریاضیات متناهی
finite matrix
ماتریس متناهی
finite moment theorem
قضیه گشتاور متناهی
finite morphism
ریختی متناهی
finite multigraph
گراف چندگانه
finite number
عدد متناهی
finite number of sets
تعداد متناهی از مجموعه ها، تعداد محدود مجموعه ها
finite optimal solution
جواب بهینه متناهی
finite ordinal number
عدد ترتیبی متناهی، عدد ترتیبی محدود
finite parameter space
فضای پارامتری محدود
finite population
جامعه محدود
finite population correction
تصحیح جامعه محدود
finite population correction factor
عامل تصحیح جامعه متناهی، عامل تصحیح جامعه محدود
finite product
حاصل ضرب متناهی
finite quality
کمیت متناهی
finite sequence
دنباله متناهی، مجموعه محدود، مجموعه پایان دار، مجموعه با پایان
finite set
مجموعه متناهی
finite space
فضا با بعد متناهی
finite state
حالت با پایان
finite state automata
ماشین خودکار با حالت با پایان
finite state transducer
مترجم حالت با پایان
finite stochastic process
فرآیند تصادفی محدود
finite subcollection
زیردسته متناهی، زیرخانواده متناهی، زیرمجموعه متناهی
finite subcovering
زیرپوشش متناهی
finite tree
درخت با پایان
finite universe
جامعه محدود
finite vector space
متناهیا، با پایان، به طور با پایان، به طور متناهی
finitely
متناهیا، با پایان، به طور با پایان، به طور متناهی
finitely additive
متناهیا جمعی، متناهیا اضافیش، جمع پذیر متناهی
finitely additive measure
سنج متناهیا اضافی، اندازه متناهیا جمعی
finitely generated
به طور متناهی تولید شده
finitely generated A module
مدول متناهیا تولید شده A-مدول از نوع متناهی
A module of finite type A
مدول متناهیا تولید شده A-مدول از نوع متناهی
finitely generated free commutative group
گروه جابجایی پذیر آزاد از نوع متناهی
finitely generated group
گروه از نوع متناهی
finitely generated group
گروه متناهی تولید شده
finitely generated ideal
ایده آل از نوع متناهی
finitely generated left ideal
ایده آل چپ از نوع متناهی
finitely generated module
مدول متناهی تولید شده
finitely generated ring
حلقه متناهی تولید شده
finiteness
تناهی، متناهی بودن
finiteness problem
مسأله با پایان بودن
Finsler geometry
هندسه فینسلر
Finsler metric
متریک فینسلر
finsler space
فضای فینسلری
fire
پرداخت شدن
fire loss
زیان ناشی از آتش سوزی
fire prevention
پیشگیری از آتش سوزی
fire protection
حفاظت در مقابل آتش سوزی
fired
پخته شده
firm
بنگاه اقتصادی، بنگاه، موسسه، شرکت، کارخانه، واحد اقتصادی، تجارتخانه، واحد تجارتی
first
اول
first antecedent
اولین عضو اصلی
first boundary value problem
اولین مساله مقدار مرزی
first come antecedent serve
سرویس به ترتیب ورود
first come first serve
نظام نوبتی، اولین ورودی اول سرویس می گیرد
first coordinate
مختص اول
first degree
درجه یک
first derivative
مشتق رتبه اول، مشتق مرتبه اول
first derivative test
آزمون مشتق اول
first difference
اولین اختلاف
first element
عنصر اول، ابتدا، عنصر اول، اولین عنصر، عنصر ابتدا
first element of a set
عنصر ابتدای یک مجموعه
first element of matrix
عنصر مقدم ماتریس
first element of set
کوچکترین جزء مجموعه
first entrance time
زمان اولین ورود
first fundamental form of a hypersurface
اولین صورت بنیادی ابر رویه
first in first out
به ترتیب ورود، به ترتیب، اولین صادر از اولین وارده، اولین خروجی از اولین ورودی
first isomorphism theorem
اولین قضیه یکریختی
first kind
نوع نخست، نوع اول
first law of cosines
قانون اول کسینوس ها
first mode
اولین نما
first octant
هشت یک اول
first of all
قبل از هر چیز
first order
مرتبه اول، رسته اول
first order derivative
مشتق رتبه اول
first order differential
دیفرانسیل رتبه اول
first order differential equation
معادله دیفرانسیل مرتبه اول
first order differential operator
عملگر دیفرانسیل مرتبه اول
first order fundamental magnitude
نخستین شکل اساسی
first order logic
منطق مرتبه یک
first order polynomial function
تابع چندجمله ای درجه اول
first principal line
خط افقی
first projecting line
خط قائم
first projection
تصویر اول
first quadrant
چهار یک اول
first quarter
چهارک اول
first quartile
ربع اول
first side of an equality
طرف اول یک تساوی
first side of equality
طرف چپ تساوی
first two
دو تای اول
first variation
اولین وردش
fiscal period
دوره مالی
fiscal policy
سیاست مالی
fiscal year
سال مالی
fish tail piece
قطعه به شکل دم ماهی
fisher behrense distribution
توزیع فیشر-بهرنز
Fisher Z distribution
توزیع Z فیشر
Fisher Z transformation
تبدیل Z فیشر
fisher’s discriminant function
تابع تشخیص فیشر
fission
شکافتن، انشقاق
fit
برازیدن، مناسب بودن، انطباق، جور کردن، جذب و جفت کردن، برازاندن، مقتضی، شایسته، درخور، جادادن، جاگرفتن، اندازه بودن، سوار کردن قطعه ها، جفت و جور کردن، برازش
fit curve
برازاندن منحنی
fit into
گنجانیدن، گنجیدن
fitted value
مقدار برازانده شده
fitting
برازش، برازاندن، برازندگی، مناسب، جفت سازی، سوار کردن، جور کردن، جوراندن، مهره، مهره اتصال، ماسوره
fitting constants
برازاندن ثابت ها
fitting curve
منحنی انطباق ها
five lemma
ملم پنج
five square matrix
ماتریس مربعی مرتبه 5
fix
اصلاح کردن، تغییر دادن، استوار کردن، بستن، مرتبط کردن، مربوط کردن، برجا، ثابت، برجا بودن، مشخص شدن، بیان کردن، ثابت
fix up
مرتب کردن
fixed
مشخص، ثابت شده، میزان، ثابت، پابرجا، ثابت، استوار، بسته، مرتبط، معین، برجا، تثبیت شده، مشخص
fixed asset
اموال غیر منقول، دارایی ثابت
fixed assets turnover
گردش دارایی های ثابت
fixed budget
بودجه ثابت
fixed charge problem
مسأله هزینه ثابت
fixed charges
مخارج ثابت، مخارج مقطوع، طلب های معین، هزینه های ثابت
fixed coefficient production function
تابع تولید ضریب ثابت
fixed cost
هزینه ثابت
fixed field
هیئت ثابت
fixed interval inventory
زمان بین دو سفارش
fixed length
طول ثابت
fixed order interval
فاصله زمانی سفارش ثابت
fixed order inventory model
مدل میزان سفارش ثابت
fixed order size
مقدار سفارش ثابت
fixed point
نقطه ثابت، ممیز ثابت
fixed point field
هیئت ثابت
fixed point iteration
تکرار نقطه ثابت
fixed point method
روش ممیز ثابت، روش نقطه ثابت
fixed point of mapping
نقطه ثابت نگاشت
fixed point theorem
قضیه نقطه ثابت
fixed position layout
طرح بر اساس ثبات محل مواد
fixed proportion production function
تابع تولید نسبت ثابت
fixed ratio
نسبت ثابت
fixed value
مقدار ثابت
fixed vector
بردار ثابت، بردار بسته، بردار وابسته، بردار مرتبط
fixture
بست، نگهدارنده، کارگیر، سه نظام، مکانیسم نگهدارنده قطعه کار، چفت و بست
flabby sheaf
بافه پراکنده
scattered sheaf
بافه پراکنده
flag
پرچم
flake
ورقه ورقه شدن، شاخته ای، پولک
flange
پیوند لوله، توپی، بال، باله
flanged joint
اتصال لبه برگردان
flank
شکم دندانه، دیواره، دامنه دندانه
flare
گشاد، شیپوره
flash
درخش، ریشه، جرقه، جرقه ای، ترشح، بیرون زدن، قی
flash back valve
شیر یک طرفه مانع برگشت گاز
flash point
درجه اشتعال، نقطه اشتعال
flat
هموار، تحت صاف، مسطح، یکنواخت، کفی، تحت، پنجره
flat A module
A-مدول تخت
flat angle
زاویه مسطح، زاویه نیم صفحه، زاویه 180 درجه
flat bottom
کفی تخت
flat chisel
قلم دم پهن، اسکنه دوم پهن، قلم تخت
flat form tool
رنده فرم مسطح
flat morphism
ریختی تخت
flat organization
سازمان مسطح
flat plate
صفحه تخت، صفحه صافی، صفحه هموار، تنکه هموار
flat point of a surface
نقطه تخت رویه
flat position
وضعیت تخت، حالت درازکش
flat space
فضای مسطح
flat surface
رویه هموار، سطح تخت
flat type organization
سازمان مسطح
flatbed
مسطح
flatness
تختی
flattened ellipsoid
بیضیوار پخ
oblate ellipsoid
بیضیوار پخ
flection
انحنا، خمیدگی
flex
نقطه عطف، برگشت، عطف
flex point
نقطه عطف
flexibility
انعطاف پذیری، خم پذیری، نرمی، خمش، قابلیت انعطاف
flexible
انعطاف پذیر، تاشو، خمش پذیر، خم شونده، قابل انعطاف
flexible budget
بودجه قابل انعطاف، بودجه سقف متغیر
flexible clamp
گیره تغییر پذیر، بست تاشو، بست با انعطاف
flexible pipe
لوله خرطومی، لوله تاشو
flexible shaft grinder
سنگ خرطومی
flexible tool
ابزار خم شدنی، قلم تاشو
flexion
خمیدگی، انحناء
flexowriter
ماشین پانچ
flight number
شماره پرواز
flip
ضربه
flip flop
مدار دو ضربه ای، الاکلنگ، کلید الاکلنگی
float
شناور شدن، غوطه ور شدن، جسم، شناوری، فرجه، قایق، شناور، تأخیر، تنخواه گردان
float factor
ضریب شناوری
float time
زمان شناوری
floating
شناوری، شناور، غوطه ور
floating pad
بالشتک آزاد
floating point
نقطه متغیر، ممیز شناور، ممیز سیار، نقطه اعشار سیار، ممیز غیر صحیح، نقطه غیر صحیح
floating point method
روش ممیز شناور
floating point number
عدد با نقطه شناور
floor function
تابع کف
floppy disk
دیسک نرم، دیسک، دیسک لرزان، فلاپی دیسک، گرده لرزان، گرده لغزان
Floquet theorem
قضیه فلوکه
flor inspector
بازرس سیار
flow
شارش
flow chart
نمودار جریان کار، روند نما، نمودار گردش کار، نمودار گردش، نمودار گردشی، نمودگر
flow chart symbols
نمودار گردشی، نقشه جریان کار، نمودار گردش، نمودار گردشی، نمودگر
flow diagram
نمودار جریان
flow direction
جهت جریان
flow lines
خطوط جریان
flow of events
سیل حوادث، جریان حوادث
flow of intensity
شدت سیل حوادث
flow out
خارج شدن، خالی شدن
flow pattern
طرح جریان
flow process
پروسه جریان
flow process chart
نمودار جریان کار، نمودار جریان تولید، نمودار جریان، نمودار جریان فرآیند
flow production
تولید پیوسته، تولید جریانی
flow rate
میزان جریان، آهنگ جریان، نرخ جریان، آهنگ شارش
fluctuation
نوسان، تلاطم، تموج
fluent
سیال، روان، سلیس، متغیر، شارنده
fluent quantity
کمیت روان، کمیت سیال
fluid
شاره، سیال
fluid flow
جریان سیال
fluid mechanics
مکانیک شاره ها، مکانیک سیالات
fluid pressure
فشار مایع
flush
هم سطح کردن، هم سطح، هم تراز، لبریز، تراز، سرریز
flush pin gage
سنجه میخ دار
flushing
خالی کردن بافر، تخلیه کردن، فلاش کردن
flute
شکاف حلزونی، شیار، خیاره، قاشقی، شکاف حلزونی
flux
شار
flux box
جعبه گدازه
flux cored
روانسازی مغزی
flux of a vector field
شار یک میدان برداری
fluxed line
خط شار
fluxion
میزان تغییر، سیالی، نرخ تغییر، فلوکسیون، حساب دیفرانسیل، تفاضل
fly wheel
چرخ لنگر
flyaway kit
کوله پشتی
flying shear
قیچی نورد، قیچی پروانه ای
flywheel
چرخ طیار، گردانه، چرخ لنگر
foam
کف آتش نشانی، کف، اسفنج
foamed plastic
پلاستیک اسفنجی، کف پلاستیکی، پلاستیک متخلخل
focal
کانونی
focal axis
محور کانونی
focal chord
وتر کانونی، شعاع کانونی
focal chord of a conic
وتر کانونی یک مقطع مخروطی
focal distance
فاصله کانونی
focal length
فاصله کانونی
focal plane
صفحه کانونی
focal point
نقطه کانونی
focal property
خاصیت کانونی
focal property of an ellipse
خاصیت کانونی بیضی
focal radius
شعاع کانونی
focalization
تمرکز در کانون
focalize
در کانون متمرکز کردن
focus
کانون، به کانون آوردن، نکته، میزان کردن، نقطه احتراق، نقطه سوزان، متمرکز کردن
focus for a Gauss mapping
کانون نگاشت گاوس
focused
تمرکز یافته
fold
تا کردن
fold application
استفاده از چندتایی، کاربرد چندتایی
folded
دو تا
folium
منحنی فولیوم، منحنی شکل برگ
folium of Descartes
برگ دکارتی، فولیوم دکارت
follow
بعد از، پس از، دنبال کردن، پشت سر هم قرار گرفتن، متابعت کردن، به دنبال، تعقیب کردن، منتج شدن، نتیجه دادن، حل شدن، به دنبال آمدن
follow from
نتیجه شدن از، نتیجه شدن
follow rest
کمربند متحرک، تکیه گاه متحرک
followed by
به دنبال آن، بعد از … می آید (است)
following
زیر، متعاقب، ذیل
foot
پا
footnote
پاورقی، زیرنویس
for
برحسب، به ازای، به ازاء، در مورد، نسبت به، وقتی که
for all
به ازای هر، برای هر
for all values of
به ازای تمام مقادیر، به ازای جمیع مقادیر
for all x
هر چه باشد x، به ازای تمام مقادیر x
for completeness
مشخص شدن مسأله به عنوان یک مثال عینی، برای تکمیل مطلب، برای کامل شدن بحث
for if
زیرا اگر
for instance
به عنوان مثال، مثلا، برای مثال
for our purpose
برای منظور فعلی ما
for performing
مورد نیاز برای انجام
for some
به ازای بعضی
for sufficiently large values
به ازای مقادیر به قدر کافی بزرگ، به ازای جمیع مقادیر به اندازه کافی بزرگ
for the case
در حالت
for the reason
به این ترتیب
for the sake of
به منظور
for this reason
بدین جهت
for typographical reasons
به دلایل چاپی
for values of
for whenever
زیرا اگر
for which
که در مورد آن
forbidden
غیر مجاز، ممنوع
force
نیرو
force polygon
چندضلعی نیروها
forced
واداشته
forced oscillatory motion
حرکت نوسانی واداشته
forced oscillation
نوسان واداشته
forced oscillations
نوسانات واداشته
forced vibration
ارتعاش واداشته
forced vibrations
نوسانات واداشته
fore going
فوق، مذکور، ذکر شده
forecast
پیش بینی کردن، پیش بینی، آینده نگری
foregoing
بنابر آنچه گفته شد
forehand welding
جوشکاری پیش دستی
forest
جنگل
fork
چنگالک، محل انشعاب، تیر دو شاخه، قلاب، چنگک، چنگال
form
صورت
form of class
فرم از رده ی
formal
صوری، دیسی، رسمی، ظاهری، شکلی
formal certainty
یقین صوری
formal definition
تعریف صوری
formal definition of probability
تعریف صوری احتمال
formal expression
عبارت صوری
formal group
گروه رسمی
formal linear combination
ترکیب خطی صوری
formal logic
منطق صوری
formal method
روش رسمی، روش صوری
formal organization
سازمان رسمی
formal power series
سری توانی صوری
formal prerequisite
پیش نیاز صوری
formal rule
قاعده صوری
formal statement
گزاره صوری
formal syntax
نحو منطقی
formal system
دستگاه صوری
formal variable
متغیر صوری
formalism
صورت گرایی، دیس گرایی، اساس صوری، اصالت صورتس، اصالت شکل
formalization
صورت بخشی، قالب ریزی
formalize
قالب ریزی کردن، به صورت رسمی بیان کردن، شکل دادن، فرم دادن
formalized
صورت گرفته، صورت بسته
formally
مطابق تعریف، به طور صوری، ظاهرا، شبیه، معمولا، به طور رسمی
format
هیئت، شکل، قالب، فرم بندی، قالب بندی
formation
شکل یافتن، تشکیل، تشکل، تکوین
formation of inspection lot
تشکیل انباشته بازرسی
formative
تشکیل دهنده
formed by
حاصل از
former
اول، نوع دوم
formula
فرمول
formula of average of probabilities
فرمول احتمال متوسط
formula of direct transform
فرمول تبدیل مستقیم
formula of finite increments
دستور نمو های محدود، رابطه نمود های محدود
formula of total probability
فرمول احتمال، فرمول احتمال کل
formulae
فرمول ها، دستور ها
formulae for change of basis
دستور های تعویض پایه
formulary
دستورنامه
formulate
به شکل فرمول درآوردن، به قاعده فرموله کردن درآوردن، فرمول بندی کردن، به قاعده درآوردن
formulation
فرمول، صورت بندی، فرموله کردن، فرمول بندی
formulation stage
مرحله طرح ریزی
formulization
دستور سازی
formulize
دستور ساختن، فرمول بندی کردن
fortune
سهم، مال، دارایی، شانس
forum
انجمن، مجمع
forward
انتقال، به جلو، پیش، به پیش، پیشرو، جلو، به طرف جلو، به طرف پیش، مستقیم، ارسال کردن، پیشرو
forward computations
محاسبات پیشرو
forward cycle
دور پیشرو
forward difference
تفاضل پیشرو
forward difference operator
عملگر تفاضلی پیشرو
forward differences
تفاضلات پیشرو، تفاضلات پیش رونده
forward differences operator
عملگر تفاضلات پسرو
forward emission
گسیل پیشرو
forward equation
معادله پیشرو
forward indention
پله ای به طرف جلو
forward pass
مرور به پیش، حرکت رفت
forward planning
طرح ریزی به جلو
forward shift
انتقال پیشرو
forward slash
forward substitution
جای گذاری از بالا
forwarding
حمل و نقل، انتقال مانده به صفحه بعد، ارسال
Foucault pendulum
آونگ فوکو
found
تأسیس کردن، بنا نهادن
foundation
اصل، مبدأ، بنیان، پای بست، پایه، اساس، بنیاد، پی ریزی، شالوده، زیربنا
foundations of geometry
بنیاد های هندسه، مبانی هندسه
foundations of mathematics
بنیاد های ریاضیات، مبانی ریاضیات
founder
بنیانگذار، پایه گذار، مؤسس
four
چهار
four basic operations
چهار عمل اصلی
four color conjecture
حدس چهار رنگ
four color problem
مساله چهار رنگ
four color theorem
قضیه چهار رنگ
four face
چهاروجهی
four fold
چهار برابر، چهارگانه، چهار جلسه ای
four fundamental operations
چهار عمل اصلی
four group
چهار گروه، چار گروه، گروه درجه دوم
four leaf clover
شبدر چهار برگ
four petaled
چهار پر
four petaled rose
رز چهار پر
four principal operations
چهار عمل اصلی
four sided
چهار بر، چهار ضلعی
four square theorem
قضیه چهار مربع
four step rule
قانون چهار مرحله ای
four way valve
شیر چهار طرفه
Fourier analysis
آنالیز فوریه
Fourier coefficients
ضریب های فوریه
Fourier cosine series
سری کسینوسی فوریه
Fourier double integral theorem
قضیه انتگرال دوگانه فوریه
Fourier integral theorems
قضیه های انتگرال فوریه
Fourier Laplace transform
تبدیل فوریه-لاپلاس، مبدَّل فوریه-لاپلاس
Fourier series
سری فوریه
Fourier sine series
سری سینوسی فوریه
Fourier single integral theorem
قضیه انتگرال ساده فوریه
Fourier-Stieltjes transform
تبدیل فوریه-استیلتیس، مبدَّل فوریه-استیلتیس
Fourier theorem
قضیه فوریه
Fourier transform
تبدیل فوریه، مبدَّل فوریه
fourth
چهارم
fourth degree
درجه چهارم
fourth degree polynomial
چندجمله ای درجه چهارم
fourth proportional
چهارمین جزءمتناوب
fourth quadrant
ربع چهارم
fractile
کسرک
fraction
کسر، برخه، عدد کسری
fraction defectives
نسبت ضایعات
fraction in lowest terms
برخه ساده نشدنی
fraction line
خط کسری
fraction number
شمار برخه ای
fractional
کسری، برخه ای
fractional cut
برش کسری، بار ظریف
fractional distillation
تقطیر جزء به جزء
fractional equation
معادله کسری
fractional exponent
نماینده کسری، توان کسری، نمای کسری، قوه کسری
fractional ideal
ایدآل کسری
fractional linear
خطی کسری
fractional linear transformation
تبدیل خطی کسری
fractional part
جزء کسری
fractional power
قوه کسری
fracture
شکستگی، شکست، گسست، برش، گسیختگی، ترک
fracture stress
تنش شکست، بار پارگی
fragment
پاره، تکه، خرده ریزه، قطعه،تقسیم کردن، قطعه قطعه کردن، خرده، خرد کردن
fragmentation
کنج، دستگاه مختصات، چارچوب، قاب، قالب کردن، چهارچوب، چهارچوب گرفتن
frame
چارچوب، اسکلت بندی، بدنه، تنه، شاسی، قفسه، قاب
frame field
میدان کنجی
frame of reference
دستگاه مرجع
frame of sampling
چارچوب نمونه گیری
framed
کنج دار
framed submanifold
زیرچندگونای کنج دار
franchise
امتیاز انحصاری، امتیاز، امتیاز فروش
Frechet derivative
مشتق فرشه
Frechet distance
فاصله فرشه
Frechet L space
L-فضای فرشه
Frechet space
فضای فرشه، فضای خطی شبه نرمدار
quasinormed linear space
فضای فرشه، فضای خطی شبه نرمدار
Fredholm determinant
دترمینان فردهولم
Fredholm integral equations
معادله های انتگرال فردهولم
Fredholm method
روش فردهولم
Fredholm operator
عملگر فردهولم
free
آزاد، عاری از، بی، فاقد
free Abelian group
گروه آبلی آزاد
free alongside ship
قیمت تحویل تا پهلوی کشتی
free body diagram
نمودار جسم آزاد
free boundary
آزاد مرز
free distribution
توزیع آزاد
free fit
جا رفتن خوب، انطباق آزاد
free float
شناوری آزاد، تأخیر آزاد، فرجه آزاد
free generators
مولد های آزاد
free group
گروه آزاد
free index
اندیس آزاد
free machining steel
فولاد خوش تراش
free module
مدول آزاد
free neutron
نوترون آزاد
free occurrence
مورد آزاد
free on board
ارزش کالا در بندر مبدأ، هزینه حمل کالا تا نقطه معین، قیمت اصلی کالا در بندر محل فروش، قیمت تحویل روی کشتی، تحویل در مقصد
free on quay
تحویل روی اسکله
free on railroad
تحویل روی واگن
free on truck
تحویل کالا روی کامیون
free oscillation
نوسان آزاد، ارتعاش آزاد
free vibration
نوسان آزاد، ارتعاش آزاد
free parameter
پارامتر آزاد
free product of groups
حاصل ضرب آزاد گروه ها
free semigroup
نیم گروه آزاد
free space
خلاء
free system
دستگاه آزاد
free variable
متغیر آزاد
free variable form
صورت متغیر آزاد
free vector
بردار آزاد، حامل آزاد
free vibration
ارتعاش آزاد
freedom
آزادی
freedom degree
درجه آزادی
freight
هزینه حمل، بارکشی، کرایه کشتی، حمل، کرایه
freight in
هزینه حمل کالای خریداری شده، حمل به داخل
freight out
هزینه تحویل کالا
frequency
فرکانس
frequency curve
خم فراوانی
frequency density
چگالی فراوانی
frequency diagram
نمودار بسامد، نمودار فراوانی
frequency distribution
توزیع بسامد، پخش بسامد، توزیع فراوانی، پخش فراوانی، توزیع تواتر
frequency distribution graph
نمودار توزیع فراوانی
frequency domain
دامنه تواتر، دامنه فراوانی
frequency element
عنصر فراوانی، جزء فراوانی
frequency function
تابع فراوانی
frequency of certain event
فراوانی حادثه یقین
frequency of impossible event
فراوانی حادثه غیر ممکن
frequency of intersection event
فراوانی حادثه مقطع
frequency of opposite event
فراوانی حادثه معکوس
frequency of sum event
فراوانی حادثه حاصل جمع
frequency of union event
فراوانی حادثه اجتماع
frequency polygon
چندضلعی بسامد، چندضلعی فراوانی، کثیرالاضلاع فراوانی
frequency rate
ضریب حادثه
frequency surface
رویه فراوانی
frequency table
جدول فراوانی
frequent
مکرر
frequently
مکررا، غالبا، بکرات
Fresnel integral
انتگرال فرنل
Fresnel integrals
انتگرال های فرنل
Fresnel’s integrals
انتگرال های فرنل
friction
سایش اصطکاک، اصطکاک، اصطکاکی، مالش
frictional
اصطکاکی، مالشی
frictionless
بی اصطکاک، بی مالش
friendly numbers
عدد های متحاب
frobenius theorem
قضیه فروبنیوس
from the fact that
از این شرط که
from then on
از آنجا به بعد
from to chart
جدول از- به
from without
از خارج
front
پیش، جلو
front line
خط جبهه، خط مقدم
frontal
پیشی، جلوئی
frontal line
خط جبهی
frontier
مرز
frontier of a set
مرز مجموعه
frontier point of a set
نقطه مرزی مجموعه
boundary point of a set
نقطه مرزی مجموعه
frustum
مخروط ناقص
frustum of a cone
مخروط ناقص
frustum of a pyramid
هرم ناقص
fuchsian
فوکسی
function of two variables
تابع دو متغیری، تابع دو متغیره
fulfill
برآوردن، انجام دادن، اجرا کردن، برقرار بودن، صدق کردن، تمام کردن، تکمیل کردن، برآوردن
full angle
زاویه تمام صفحه
full coding
کد گذاری کامل
full dimension
بعد کامل
full dimensional
بعد کامل
full disjunctive normal form
صورت نرمال فصلی کامل
full embedding theorem
قضیه نشاندن کامل
full employment
اشتغال کامل
full group
گروه تمام
full rank matrix
ماتریس رتبه کامل
fully complete space
فضای تماما کامل
fully normal space
فضای تماما نرمال
functional type of organization
سازمان بر مبنای نوع عملیات با وظایف اصلی و تخصصی
function
تابع
function algebra
جبر تابعی
function functor
تابعگون
function generator
مولد تابع، تابع زا
function inverse
عکس (معکوس) تابع
function key
کلید عملیاتی
function notation
نماد تابعی
function of a complex variable
تابع یک متغیر مختلط
function of a function
تابع یک تابع
function of bounded variation
تابع با تغییرات کراندار
function of complex variable
تابع متغیر مختلط
function of decision
نقش تصمیم، معادله تصمیم
function of function
تابع تابع، تابع مرکب
function of one real variable
تابع یک متغیر حقیقی
function of random variable
تابع از کمیت تصادفی
function of real variable
تابع متغیر حقیقی
function of sequence of random variables
تابع از دنباله کمیت های تصادفی
function of several variables
تابع چند متغیره
function of structure
تابع طرح
function space
فضای تابعی
function table
جدول تابع
function theory
نظریه تابع
function value
مقدار تابع، تابع مقدار تابع
function vector
بردار تابع
functional
تابعک
functional analysis
آنالیز تابعی، آنالیز فونکسیونل
functional calculus
حساب تابعی
functional calculus of first order
حساب محمولات مرتبه اول
functional calculus of higher order
حساب محمولات مراتب بالاتر
functional chart
نمودار وظایف
functional constraint
قید تابعی
functional design
طرح تابعی
functional determinant
دترمینان تابعی
functional equation
معادله تابعی
functional equations
معادلات تابعی
functional identity
اتحاد تابعی
functional inspection
بازرسی عملیاتی
functional organization
سازمان تخصصی
functional relation
رابطه تابعی
functional scale
مقیاس تابعی
functional supervision
سرپرستی تخصصی، نظارت فنی
functionalization
تقسیم کار بر حسب نوع عملیات
functionary
تابعی
functioning
عملکرد
functions of class
توابع متعلق به طبقه ی
functor
تابعگر
fund
حساب، وجه، صندوق، به حساب ریختن، وجوه، نقدینه، ذخیره، تأمین کردن، وجوه احتیاطی، وجه نقد
fundament
پایه، اساس، بنیاد
fundamental
شالوده ای، مبانی، بنیادی، اساسی، اصلی، اصولی، اولی
fundamental basis theorem
قضیه اساسی پایه ها
fundamental class
رده اصلی
fundamental cycle
دور اصلی
fundamental determinant
دترمینان بنیادی
fundamental equation
معادله بنیادی
fundamental exact sequence
دنباله کامل اصلی
fundamental form
صورت اصلی
fundamental frequency
فراوانی اصلی
fundamental group
گروه اساسی
fundamental magnitudes
اندازه های اساسی
fundamental operations
اعمال اصلی
fundamental operations of arithmetic
چهار عمل اصلی حساب، عمل های اصلی حساب
arithmetical operations
چهار عمل اصلی حساب، عمل های اصلی حساب
arithmetic operations
چهار عمل اصلی حساب، عمل های اصلی حساب
fundamental period
دوره بنیادی
fundamental principle
اصل اساسی
fundamental product
حاصل ضرب اساسی
fundamental region
ناحیه اصلی
fundamental relation
رابطه اصلی
fundamental sequence
دنباله اساسی
fundamental set
مجموعه اساسی
fundamental solution of the Cauchy problem
جواب اصلی مساله کوشی
Riemann function of the Cauchy problem
تابع ریمان مساله کوشی
fundamental space
فضای اساسی
fundamental structure
ساختمان اصلی، ساختار اصلی
fundamental system of solutions
دستگاه اصلی جواب ها
fundamental theorem
قضیه اساسی
fundamental theorem of algebra
قضیه اصلی جبر، قضیه اساسی جبر
fundamental theorem of arithmetic
قضیه اساسی علم حساب، قضیه اساسی حساب
fundamental theorem of calculus
قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال
fundamental theorem of calculus of line integrals
قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال انتگرال های خط
fundamental theorem of duality
قضیه اساسی دوگان
fundamental theorem of Morse theory
قضیه اصلی نظریه مورس
fundamentally
اساسا
foundation
اساس، بنیان، پایه، شالوده، بنیاد
funnel
هرم، مخروط، قیف
funicular
مربوط به کشش کابل با ریسمانس
furlong
واحد اندازه گیری طول، تقریبا معادل 201.17
further
به علاوه، از این گذشته، وانگهی، با تفضیل بیشتر، بعدی، به علاوه، بیشتر، دیگر، مطالب بیشتر، بالاخره
furthermost
دورترین
furthest
دورترین
furthest point of a curve
دورترین نقطه یک منحنی
fusion
تلفیق، ترکیب، ذوب، در هم آمیزی، ادغام، گداختن، همجوشی
fusion line
خط ذوب
future
آینده، آتی
future experiment
آزمایش بعدی
future sample
نمونه بعدی
لغات حسابداری بخش 25
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.