مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 30

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 30 عرضه شده است.

 

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 30
L
دوازدهمین حرف الفبای انگلیسی
l space
L-فضا
L.u.b
کوچکترین کران بالا
L’hopital rule
قاعده هوپیتال، قاعده لوپیتال
L’hospital’s rule
دستور لوپیتال، قانون هوپیتال
L’hospital’s theorem
قضیه هوپیتال
L2 norm
نرم L2، هنج L2
label
برچسب
labeled digraph
گراف جهت دار برچسب گذاری شده
labeled graph
گراف نشاندار، گراف برچسب دار
label
برچسب زدن، طبقه بندی کردن، علامت، نشانی، مشخصه، مشخصات، برگه، برچسب
labor
کار، نیروی کار، کارگر، نیروی کارگری، نیروی انسانی، دستمزد
labor cost
هزینه دستمزد
labor inspection
بازرسی کار
labor intensive
طرح کارطلب، کارطلب، کاربر، نفربر، کارگربر
labor law
قوانین کارگری، قانون کارگری، حقوق کار
labor productivity
بهره دهی کار
labor rate
نرخ دستمزد
lack of fit
نقض برازش
lacuna
رخنه، حفره
lacunary
حفره ای
lacunary values
مقادیر رخنه ای
ladder method
روش نردبانی
ladder network
شبکه نردبانی
ladder sliding
لغزش نردبان
ladder sliding problem
مساله لغزش نردبان
Lagrange
لاگرانژ
Lagrange bracket
کروشه لاگرانژ
Lagrange coordinates
مختصات لاگرانژی
Lagrange equation of motion
معادله حرکت لاگرانژ
Lagrange identity
اتحاد لاگرانژ
Lagrange interpolation
درونیابی لاگرانژ
Lagrange multiplier
ضریب لاگرانژ
Lagrange multiplier function
تابع ضرب کننده لاگرانژ، تابع تکثیر کن لاگرانژ
Lagrange multipliers
ضریب های لاگرانژ
Lagrange theorem
قضیه لاگرانژ
Lagrange’s differential equation
معادله دیفرانسیل لاگرانژ
Lagrange’s form of the remainder for Taylor’s theorem
صورت باقیمانده لاگرانژ در قضیه تیلور
Lagrange’s formula
فرمول لاگرانژ
Lagrange’s formula of interpolation
فرمول درون یابی لاگرانژ
Lagrange’s identity
اتحاد لاگرانژ
Lagrange’s theorem
قضیه لاگرانژ
Lagrange’s trigonometric identity
اتحاد مثلثاتی لاگرانژ
lagrangian
لاگرانژین، لاگرانژی
lagrangian dual problem
مسأله دوگان لاگرانژین
lagrangian function
تابع لاگرانژ
lagrangian multipliers
مضارب لاگرانژین، ضریب لاگرانژ
lagrangian theorem
قضیه لاگرانژ
lags in delivery time
تأخیر در زمان تحویل یا تولید کالا
Laguerre functions
توابع لاگر
Laguerre geometry
هندسه لاگر
Laguerre polynomials
چندجمله ای های لاگر
Laguerre’s differential equation
معادله دیفرانسیل لاگر
lambda
لاندا، حرف یازدهم الفبای یونانی
lambda matrix
ماتریس لاندا
lambda transition
تبدیل تهی، تبدیل لاندا
lame differential equation
معادله دیفرانسیل لامه
lame function
تابع لامه
Lame’ differential equation
معادله دیفرانسیل لامه
Lame’ function
تابع لامه
lamina
لایه، ورقه
laminar flow
شارش لایه ای
laminar object
جسم ورقه ای
laminated
ورق مانند، متورق، چندلایی، ورقه ورقه شده
laminating
لایه سازی، ورقه سازی
lamination
ورقه شدن، ناخالصی لایه ای، پوسته پوسته شدن
lancing
شیار سازی، چاک دادن
land
زمین، کفی
land transport
حمل و نقل جاده ای
landed pluger
سمبه پله ای
landing gear
ارابه فرود
language
زبان
language equation
معادله زبان
labor force
نیروی کار
lap
روی هم قرار گرفتن، لب روی هم، چرخ پرداخت، روی هم افتادن، صیقل دادن، زیر کار، ساییدن، صیقل زدن، ساییدن دقیق
lap joint
مفصل روی هم، اتصال نیم-نیم، جوشکاری، اتصال روی هم، اتصال پوششی
laplace
فرمول مجانبی موآور-لاپلاس
Laplace differential equation
معادله دیفرانسیل لاپلاس
laplace expansion
بسط لاپلاس
laplace function
تابع لاپلاس
laplace operator
عملگر لاپلاس، لاپلاسی، عامل لاپلاس، اپراتور لاپلاس
laplace transform
تبدیل لاپلاس، مبدّل لاپلاس، تبدیل لاپلاس
Laplace’s differential equation
معادله دیفرانسیل لاپلاس
Laplace’s equation
معادله لاپلاس
Laplace’s theorem
قضیه لاپلاس
laplacian
لاپلاسی
laplacian operator
عملگر لاپلاسی
lapse
افت، تنزیل، تنزل، کاهش
lapse rate
نرخ افت، سرعت افت
large sample theory
نظریه بزرگ، نمونه ها
large
بزرگ
large numbers
شرط لازم و کافی قانون اعداد بزرگ
large quantity
بی نهایت بزرگ
large sample
بزرگ-نمونه
large sample approximation
تقریب با نمونه بزرگ
large sample inference
استنباط با نمونه بزرگ
large sample theory
نظریه بزرگ نمونه ها
large scale production
تولید در مقیاس وسیع، تولید انبوه، تولید مقیاس
largely
جامعا، به طور فراگیر
largen
وسعت بخشیدن، بزرگ کردن
larger
بزرگتر
larger area
سطح بزرگتر، قطعه بیشتر از نیم
larger than
بزرگ تر از
larger topology
توپولوژی قویتر
largest
بزرگترین
largest member
بزرگترین عدد، بزرگترین عضو
last
آخرین، دوام آوردن، واپسین، پائیدن
last come first serve
سرویس به ترتیب عکس ورود، نظام آخرین مشتری
LCFS
سرویس به ترتیب عکس ورود، نظام آخرین مشتری
last element
آخرین عنصر، عنصر آخر، جزء انتها، عضو انتها
last in first out
اولین صادره از آخرین وارده
LIFO
اولین صادره از آخرین وارده
last theorem of fermat
قضیه آخر فرما
last theorem of Poincare
آخرین قضیه پوانکاره، قضیه نقطه ثابت پوانکاره-برکاف
latest time of occurrence
دیرترین زمان مجاز برای وقوع
latch
زبانه، بست، قفل، قفل فنری، چفت
latch jig
جیگ چفتی
late finish time
دیترین زمان پایان
late start time
دیرترین زمان شروع
latent
نهفته، نهان
latent root
مقدار ویژه، ریشه راکد
latent root of a matrix
مقدار ویژه یک ماتریس
latent vector
بردار راکد، بردار ویژه
lateral
پهلوئی، جانبی
lateral area
مساحت جانبی، سطح جانبی
lateral edge
یال جانبی
lateral face
وجه جانبی
lateral surface
رویه جانبی
laterally
از پهلو، جانبا
latex
لاتک، لاستیک خام، شیره لاستیک، لاتکس
latin square
مربع لاتین
latin squares
مربعات لاتین
latitude
عرض جغرافیایی، عرض
latter
نوع اول، دوم، اخیر، قسمت اخیر
lattice
مشبّکه
lattice distribution
توزیع مشبّکه ای، پخش مشبک، توزیع مشبکه
lattice homomorphism
همریختی مشبّکه ای
lattice isomorphism
یکریختی مشبّکه ای
lattice point
نقطه شبکه ای
latus rectum
پارامتر سهمی، طول قطر اطول، ضلع قائم، وتر کانونی
latus rectum of a conic
پارامتر منحنی مخروطی
latus rectum of ellipse
راست وتر بیضی
latus rectum of hyperbola
راست وتر هذلولی
latus rectum of parabola
راست وتر سهمی
Laurent
لوران
Laurent expansion
بسط لوران
Laurent series
سلسله لورن، سری لورانت، رشته لوران، سری لوران
law
قانون
law of a group
قانون گروه
law of action and reaction
قانون کنش و واکنش
law of area
قانون مساحت ها
law of associatiativity
قانون پذیری شرکت
law of binomial probability distribution
قانون توزیع احتمال های دوجمله ای
law of cancellation
قانون حذف
law of combination
قانون ترکیب
law of commutativity
قانون جابجائی
law of composition
قانون ترکیب، قانون همنهش
law of conservation
قانون بقا
law of conservation of momentum
قانون بقاء اندازه حرکت
law of contradiction
قانون تناقض
law of cooling
قانون تبرید
law of cosines
قانون کسینوس ها
law of cotangents
قانون کتانژانت ها
law of diminishing returns
قانون بازده نزولی
law of distributivity
قانون پخشی
law of errors
قانون خطا ها
law of excluded middle
قانون طرد شق ثالث، قانون طرد واسطه
law of exponents
قانون نما ها
law of geometric probability distribution
قانون توزیع احتمال های هندسی
law of gravitation
قانون گرانش
law of growth
قانون رشد، قانون نمو
law of hypergeometric probability distribution
قانون توزیع احتمال های فوق هندسی
law of inertia
قانون ماند
law of inner composition
قانون ترکیب داخلی، قانون همنهش درونی
law of iterated logarithm
قانون لگاریتم مکرر
law of large numbers
قانون اعداد بزرگ
law of left distributivity
قانون پخش پذیری از چپ
law of logarithms
قانون لگاریتم ها
law of logic
قانون منطق
law of markov polya probability distribution
قانون توزیع احتمال های مارکوف-پولیا
law of motion
قانون های حرکت
law of parallelogram
قانون متوازی الاضلاع
law of pascal’s triangle
قانون مثلث پاسکال
law of Poisson probability distribution
قانون توزیع احتمال های پوآسون
law of probability
قانون احتمال
law of probability distribution
قانون توزیع احتمال ها
law of quadratic reciprocity
قانون متعاکس تربیعی، قانون تقابل مجذوری، قانون تقابل مربعی، قانون متقابل تربیعی
law of reflection
قانون انعکاس
law of refraction
قانون تفرق
law of right distributivity
قانون پخش پذیری از راست
law of signs
قانون علامت ها
law of signs
قانون علامت ها
law of simplification
قاعده ساده کردن
law of sines
قانون سینوس ها
law of small numbers
قانون اعداد کوچک
law of supply and demand
قانون عرضه و تقاضا
law of tangents
قانون تانژانت ها
law of total probability
قانون مجموع احتمالات، قانون احتمال مجموع، قضیه جمع احتمالات
law of two points probability distribution
قانون توزیع احتمال های ذوزنقه ای
laws
ترکیب قوانین، ترکیب قوانین توزیع های دوجمله ای، ترکیب قوانین توزیع های نرمال، ترکیب قوانین توزیع های نمایی
laws of chance
قوانین شانس
laws of logarithms
قانون های لگاریتم ها
laws of logic
قوانین منطق
laws of motion
قانون های حرکت
laws of the mean
قضیه های مقدار میانگین
lay
قرار دادن
lay down
پایه گذاری کردن، کنار گذاشتن
lay off
اختیار شدن، برکناری، معلق از خدمت تعلیق، انتظار خدمت موقت
lay out
آرایش، طرح اولیه قالب، طرح، نقشه اولیه، جانمایی، طرح مقدماتی، طرح جانمایی، آرایش چیدن، طرح چیدن، طریقه چیدن، استقرار، ماکت، ترتیب، طرحبندی، طراحی، تنظیم
layaid off
واقع بودن، قرارداشتن
layer
پوسته، طبقه، ورقه، قشر، لایه
layout
طرح، آرایش
layout chart
نمودار جا و مکان
layout planning chart
جدول طراحی کارخانه
LB
علامت اختصاری پوند، واحد وزن معادل 453.7 گرم
Libra
علامت اختصاری پوند، واحد وزن معادل 453.7 گرم
lead
گام، پیشروی، گام محوری، منجر شدن، سوق دادن، رسیدن
lead lag quantity
ارزش تأخیر
lead time
زمان تأخیر در دریافت کالا، زمان تقدم، زمان انتظار، زمان انجام کار، فاصله زمان پیش سفارش و دریافت آن
lead to
منتهی شدن، بدست دادن
leadership
رهبری
leading
مقدم
leading coefficient
ضریب پیشرو، ضریب اصلی
leading non 0
مقدم غیر صفر
leading nonzero entry
درایه غیر صفر اصلی
leading submatrix
زیرماتری مقدم
leading term
جمله پیشرو، جمله اصلی
leading terms
جمله پیشرو
leading zero
صفر های قبل از عدد
leading zeros
صفر های پیشرو
leads to
منتهی شدن
leaf
برگ
leaf jig
الگوی بازشدنی
leafed
گلبرگ، گلبرگی
leak
رخنه، نشست، نشست کردن، چکه
leap
پرش، کبیسه، جست
leap day
روز آخر سال کبیسه، روز کبیسه
leap year
سال کبیسه
learn
آموختن، فراگرفتن
learning curve
منحنی یادگیری
learns
در می یابد
lease
اجاره
least
حداقل، کوچکترین، کمترین، اقل
least absolute remainder
کوچکترین باقیمانده مطلق
least absolute value
کمترین قدر مطلق
least amount
کمترین مقدار، کوچکترین مقدار
least common denominator
کوچک ترین مخرج مشترک
least common divisor
کوچکترین مضرب مشترک
least common multiple
کوچکترین مخرج مشترک
least cost analysis
تحلیل حداقل هزینه
least cost combination
ترکیب هزینه حداقل
least cost criterion
ملاک هزینه حداقل
least cost method
روش کمترین هزینه
least element
عضو اقل، کوچکترین عضو، کوچکترین عنصر، عنصر مینیمم، عنصر اقل، عنصر کمینه
least favorable distribution
توزیع با کمترین مساعدت
least lower bound
کوچکترین کناره پایین
least member
عضو اقل، عنصرکمینه
least preferred co worker
همکاران با کمترین امتیاز
LPC
همکاران با کمترین امتیاز
least significant difference
کمترین تفاوت معنی دار
least square
کوچکترین مربع
least square approximation
تقریب کمترین توان های دوم، تقریب کمترین مربعات
least squares
کوچکترین توان های دوم، کمترین توان های دوم
least squares approximation
تقریب حداقل مربعات
least squares criterion
ملاک کمترین مجذورها
least squares estimate
برآورد با کمترین توان های دوم
least squares estimator
برآورد کننده کمترین
least squares law
قانون کمترین مربعات
least squares line
خط کمترین مربعات
least squares method
روش حداقل مجذورات، روش کمترین مجذور ها، روش کمترین توان های دوم، روش کمترین مربعات، روش حداقل مربعات
least unit cost
حداقل هزینه واحد
least upper
کمترین بالایی
least upper bound
سوپرمم، زبرینه، کوچکترین کران بالا، کرانه بالایی، کوچکترین
least upper bound property
خاصیت کوچکترین کران بالایی
least upper bound theorem
قضیه کوچکترین کران بالا
leave
ترک کردن، رها کردن، ترک، مرخصی، خارج شدن، بیان کردن، برگ، باقی گذاردن، واگذار کردن
leaving
خارج شدن
leaving basic variable
متغیر خروج از پایه، متغیر اساسی خروجی
leaving variable
متغیر خارج شونده
Lebasque bounded convergence theorem
قضیه تقارب محدود لبگ
Lebasque criterion
محک لوبگ، آزمون لبگ
Lebasque criterion for Riemann integrability
معیار لوبگ برای انتگرال پذیری ریمان
Lebesgue decomposition theorem
قضیه تجزیه لبگ
Lebesgue integrable
لبگ – انتگرالپذیر
Lebasque integrable function
تابع انتگرال پذیر لبگ، تابع انتگرال پذیر به تعبیر لبگ
Lebesgue integral
انتگرال لبگ
Lebasque integral of a complex function
انتگرال لوبگ یک تابع مختلط
Lebasque measurable function
تابع اندازه پذیر لبگ
Lebasque measure
اندازه لوبگ، سنج لوبگ
Lebasque monotone convergence theorem
قضیه همگرایی یکنوای لبگ
Lebesgue number
عدد لبگ
Lebasque radon integral
انتگرال لوبگ-رادون
Lebasque steiltjes integral
انتگرال لبگ-استیلتیس
Lebasque stieltjes integral
انتگرال لبگ-استیلتیس، انتگرال لبگ-رادون
lecture
کنفرانس، نطق
lectures
درس هایی، درس ها
ledeburite
لدبوریت
ledger
دفتر قانونی، دفتر حساب، دفتر کل، تخته، تیر
lee way
مهلت
left
باقی ماندن، چپ
left annihilator
پوچساز چپ
left cancellation law
قانون حذف از چپ، قانون حذف از سمت چپ
left circular helix
مارپیچ استوانه ای چپ گرد
left congruence
همنهشتی چپ
left continuity
پیوستگی سمت چپ
left continuous function
تابع چپ پیوسته، تابع پیوسته چپ
left coordinate system
دستگاه مختصات دست چپی
left coset
هم مجموعه چپ، همدسته چپ، هم مجموعه به چپ، طبقه چپ، همرده چپ
left coset space
فضای خارج قسمت های چپ، فضای هم مجموعه های چپ
left derivative
مشتق چپ، مشتق دست چپی
left descendant
نسل چپ
left differentiable function
تابع چپ مشتقپذیر
left distributive
پخش پذیر از چپ
left distributive law
قانون پخشپذیری از چپ
left division
بخش چپ
left division algorithm
الگوریتم بخش چپ
left downward
از چپ به پایین
left downward slanted line
خط متمایل به سمت چپ، متمایل به سمت پایین
left endpoint
نقطه انتهایی چپ
left factor
عامل چپ
left half
نیمه سمت چپ
left half open
نیمباز چپ
left half plane
نیمه صفحه چپ
left hand
چپ (دست)
left hand continuity
پیوستگی چپ
left hand coordinate system
دستگاه مختصات چپ (دست)
left hand derivative
مشتق چپ
left hand jump
پرش چپ
left hand limit
حد چپ
left hand shadow price
قیمت سایه چپ
left hand tangent
مماس چپ دست
left hand tangent line
خط مماس چپ
left handed
چپ گرد
left handed coordinate system
دستگاه مختصات چپگرد
left handed curve
خم چپگرد، منحنی چپ گرد
left handed helix
مارپیچ چپ دست
left handed trihedral
کنج چپ گرد
left hereditary ring
حلقه موروثی چپ
left ideal
ایدآل چپ
left identity
همانی چپ
left invariant tensor field
میدان تانسوری چپ ناوردا
left inverse
وارون چپ، معکوس چپ
left inverse element
عنصر وارون چپ
left invertible
معکوسپذیر چپ
left invertible linear transformation
تبدیل خطی معکوسپذیر چپ
left invertible matrix
ماتریس معکوسپذیر چپ
left jump
جهش دست چپی
left k module
k مدول چپ
left limit
حد چپ
left linear grammar
دستور خطی چپ
left lower derivative
مشتق پایین چپ
left most
منتهی الیه سمت چپ
left multiple
مضرب چپ
left multiples
مضرب های طرف چپ
left multiplication
ضرب از چپ
left noetherian
نوتری چپ
left open interval
فاصله از سمت چپ باز، بازه نیمباز از چپ
left quasicontinuity
شبه پیوستگی چپ
left quotient space
فضای خارج قسمت های چپ، فضای هم مجموعه های چپ
left coset space
فضای خارج قسمت های چپ، فضای هم مجموعه های چپ
left R module
R – مدول چپ
left ring
حلقه چپ
left semihereditary ring
حلقه نیم-موروثی چپ
left shift
تغییر مکان به چپ، انتقال به چپ
left simplifiable element
عضو ساده شدنی از چپ
left singulos vector
بردار منفرد چپ
left subtree
زیردرخت چپ
left successor
تالی چپ
left tangent
مماس چپ
left topology
توپولوژی چپ
left upper derivative
مشتق بالای چپ
left vector space
فضای برداری چپ
leftchild
بچه چپ
lefthand die
قالب چپگرد، حدیده چپگرد
lefthand thread
رزوه چپ پیچ، پیچ چپگرد
lefthand tool
ابزار چپ بر، قلم چپگرد
leftmost branch
سمت چپ ترین شاخه
leftmost derivation
اشتقاق از چپ
leftward
به چپ
leg
ساق
leg of a triangle
ساق یک مثلث، ضلع یک مثلث
leg size
طول ساق جوش
legal
قانونی، طبق قانون
legal authority
اعمال قدرت قانونی، اعمال قدرت بر اساس قانون
Legendre associated differential equation
معادله دیفرانسیل وابسته لژاندر
Legendre coefficient
ضریب لژاندر
Legendre differential equation
معادله دیفرانسیل لژاندر
Legendre functions
تابع های لژاندر
Legendre polynomial
چندجمله ای لژاندر
Legendre polynomials
چندجمله ای های لژاندر
Legendre symbol
علامت لژاندر
Legendre’s differential equation
معادله دیفرانسیل لژاندر
Legendre’s method
روش لژاندر
Legendre’s polynomials
چندجمله ای های لژاندر
legitimate variable
متغیر قانونی
legitimate variables
متغیر های مجاز
Leibnitz’s formula
رابطه لیبنیتز، دستور لایب نیتس
Leibnitz’s rule
دستور لیبنیتس، دستور لایب نیتس
Leibnitz’s series
سری لایب نیتز
Leibniz formula
فرمول لایپنیتس
Leibniz test
آزمون لایپنیتز
Leibniz test for convergence
آزمون همگرائی لایب نیتز
Leibniz’s theorem or formula
قضیه یا فرمول لایب نیتز
lemma
لم
lemniscate
لمنیسکات
lemniscate of Bernoulli
خم پروانه برنولی
length
درازا
length of a curve
طول یک منحنی
length of a line segment
طول یک پاره خط
length of a rectangle
طول یک مستطیل
length of a vector
طول یک بردار، نرم بردار، طول بردار
length of confidence interval
طول فاصله اعتماد
length of service
سابقه خدمت، سنوات خدمت
length of stroke
طول حرکت رنده، طول کورس
length of vector
طول بردار
length sum
مجموع طول
lengthen
دراز کردن
lengthways
طولی، در امتداد طول
lengthwise
طولی، در امتداد طول
lengthy
طویل
lens
ذره بین، عدسی، لنز
lenticular
ذره بین، عدسی وار
Leontief input output model
مدل های ورودی-خروجی لئون تیف
lepto kurtic
منحنی بلند
less
کمتر
less than
کوچکتر از
less than or equal to
کوچکتر مساوی
less the few that may
کمتر ممکن است
lessen
کم کردن
let
اگر، هرگاه، فرض کردن، گرفتن، گذاردن، اگر، فرض کنید، قراردادن
letter
حرف
letter of credit
اعتبار نامه، اعتبار اسنادی
level
سطح، تراز، تراز کردن، مسطح، همسطحی، مرحله، ارتفاع، رتبه، مسطح کردن
level curve
منحنی تراز
level curves
خم های تراز، خط های تراز
contour lines
خم های تراز، خط های تراز
level lines
خم های تراز، خط های تراز
level line
منحنی تراز، خط تراز
level lines
خطوط تراز
level number
عدد سطح، شماره سطح
level of a factor
سطح یک عامل
level of a test
تراز یک آزمون
level of confidence
سطح اطمینان، سطح اعتماد
level of employment
سطح اشتغال، میزان اشتغال
level of error
سطح اشتباه
level of risk
سطح خطر
level of significance
سطح تشخیص، سطح معنادار بودن، سطح معنی دار بودن
level surface
رویه تراز، سطح تراز، سطح افق
levelled reference polynomial
چندجمله ای مرجع تراز شده
levelling
تراز، ترازکردن
levelling pad
لایی تراز
lever
دسته، اهرم، میله، اهرم دستی
leverage ratios
نسبت های اهرمی
Levi’s converse theorem
قضیه معکوس لوی
Levi’s direct theorem
قضیه مستقیم لوی
levy
مالیات
lexical analysis
تحلیل لغوی
lexico length order
ترتیب طول لغت و الفبایی
lexicographic
قاموسی، فرهنگ لغتی، ترتیب الفبایی
lexicographic cycling prevention rule
قاعده ممانعت از دوری الفبایی
lexicographic linear ordering
ترتیب خطی الفبایی
lexicographic order
ترتیب حروف الفبا
lexicographic ordering
ترتیب الفبایی، ترتیب فرهنگ لغتی، ترتیب قاموسی
lexicographical order
ترتیب الفبایی، ترتیب فرهنگ لغتی، ترتیب قاموسی
lexicographically
به صورت الفبایی
lexicographically nonnegative vector
بردار به طور الفبایی نامنفی
lexicographically positive vector
بردار به طور الفبایی مثبت
lexicography
به صورت الفبایی
liabilities
بدهی ها، اقلام بدهی ها
liberate
آزاد کردن
librarian system
سیستم بایگانی
library functions
توابع کتابخانه ای
license
حق استفاده، تصدیق، اجازه نامه، گواهینامه، جواز، امتیاز
licensing agreement
موافقت برای بهره برداری
lid
سرپوش، قاب، درپوش، درب
lie
قراردادن، قرار داشتن
lie algebra
جبر لی
lie bracket
کروشه لی
Lie derivative
مشتق لی
lie group
گروه لی
lie product
ضرب لی
lie transformation group
گروه تبدیل های لی
life expectancy
طول عمر، میانگین عمر، عمر انتظاری
life periods method
روش مجموع سنوات
life table
جدول طول عمر
life testing
آزمایش طول عمر، آزمون کردن طول عمر
life time
عمر، عمر میانگین، عمر متوسط
mean life
عمر، عمر میانگین، عمر متوسط
average life
عمر، عمر میانگین، عمر متوسط
lifetime
درازای زندگی
lifo costing
هزینه یابی به روش اولین صادره از آخرین وارده
lift
بالابردن، بلند کردن، خیز
lift time
عمر، عمر میانگین، عمر متوسط
light
نور (ی)
light pen
قلم مغناطیسی، قلم نوری
light year
سال نوری
lightly coated electrode
الکترود با روپوش نازک
like
مساوی، برابر، متساوی، مثل، مشابه
likelihood
احتمال ضعیف، درست نمایی، شانس، بخت، راستنمایی
likelihood function
تابع درست نمایی، تابع بخت
likelihood function of sample
تابع درستنمایی نمونه
likelihood of sample
درستنمایی نمونه
likelihood probability
احتمال درستنمایی
likelihood ratio
نسبت درستنمایی
likelihood ratio statistic
آمار نسبت درستنمایی
likelihood ratio test
آزمون نسبت درستنمایی
likely
متشابها، محتمل، مناسب، شبیه، شایسته
liken
تشبیه کردن
likewise
به طور مشابه، هم، نیز، به همین ترتیب، همین طور
limacon
منحنی حلزونی، حلزونی
limacon of pascal
حلزونی پاسکال، خم حلزونی پاسکال
limb
عضو
lime stone
سنگ آهک، آهک خام
limit
حد، مرز
limit at infinity
حد در بینهایت
limit comparison
مقایسه حد
limit comparison test
آزمون مقایسه حدی، آزمون مقایسه ای حدی
limit distribution of sum of random variables
توزیع حدی حاصل جمع کمیت های تصادفی
limit function
تابع حد
limit gauge
اندازه گیر حدی، شابلون حدی
limit inferior
حد اسفل
limit law
قانون حدی
limit of a function
حد یک تابع، حد تابع
limit of a net
حد تور
limit of a sequence
حد دنباله
limit of a variable
حد یک متغیر
limit of frequency
حد فراوانی
limit of function
حد تابع
limit of integration
حدود انتگرالگیری
limit of summation
حد جمعبندی
limit of the right of a function
حد راست تابع
limit on the left of a function
حد چپ تابع
limit on the right of a function
حد راست تابع
limit point
نقطه حدی
limit superior
حد بالا، حد اعلا، حد زبرین
limit theorems
قضایای حدی، قضیه های حدی
limit theorems of characteristic function
قضایای حدی تابع مشخصه
limit value
مقدار حد، مقدار حدی
limitation
تحدید، محدودیت
limited
محدود
limited company
شرکت با مسئولیت محدود
limited function
تابع حد
limited inferior
حد پایین، حد اسفل
limited integrator
انتگرال گیر محدود
limited life expectancy
اندازه گیری حدی، شابلون حدی
limited resource allocation
تخصیص منابع محدود
limiting
حدی، سامانی
limiting behavior
رفتار حدی
limiting distribution
توزیع حدی
limiting frequency
بسامد حدی
limiting hypersphere
ابرکره حدی
limiting parallel
موازی حدی
limiting probabilities
احتمالات حدی
limiting process
روش حدی
limiting quality
کیفیت حدی
limiting value
مقدار حدی، حد، مرز
limiting velocity
سرعت حدی
limitless
نامحدود، بی حد
limits
محدوده
limits of class
حدود دسته
limits of confidence
حدود اطمینان
limits of integration
حدود انتگرال گیری، حد های انتگرال گیری
limits of supervision
حدود نظارت
lindberg and Levi’s value theorem
قضیه حدی لیندبرگ و لوی
lindberg’s condition
شرط لیندبرگ
Lindelof space
فضای لیندلوف
lindelof theorem
قضیه لیندلوف
line
حرفه، کار، شغل، صف، سطر، خط، خط راست، خط مستقیم، سطر
line and staff
صف و ستاد
line and staff organization
سازمان صف و ستاد
line at infinity
خط بی نهایت، خط در بینهایت، خط ایده آل
line authority
اختیار صفی، قدرت صفی
line belonging to set
خط متعلق به مجموعه
line bundle
کلاف خطی
line by line
سطر به سطر
line concentrator
متمرکز کننده خطی
line diagram
نمودار خطی
line departments
ادارات صفی
line feed
تعویض سطر
line graph
گراف یالی
line inspection
بازرسی در خط
line integral
انتگرال خط
line integral
انتگرال روی خط
line joining p and q
خط واسط p و q
line of balance
خط تعادل
line of best fit
خط بهترین برازش
line of centers
خط المرکزین، خط دو مرکز
line of contact
خط تماس
line of curvature
خط خمیدگی، خم انحناء
line of enclosure
خط انسداد
line of product
خط تولید
line of regression
خط برگشت
line of sight
خط دید
line of symmetry
خط تقارن
line of upsides
خط رئوس، محور اطول مسیر
line organization
سازمان صف
line printer
چاپ خطی
line production
تولید زنجیری
line segment
پاره خط، قطعه خط، تکه خط
line supervisor
سرپرست صف
line symmetry
تقارن محوری
line up
همترازی، به صف در آمدن، قطار شدن
line vector
بردار سطر، بردار خط
line with the greatest slope
منحنی بزرگترین شیب، خط بزرگترین شیب
line x line
خط اندر خط زدن
linear
خطی
linear algebra
جبر خطی
linear algebraic equation
معادله جبری خطی
linear algebraic group
گروه جبری خطی
linear application
کاربرد خطی
linear array
آرایه خطی
linear bounded automata
ماشین خودکار خطی کراندار
linear code
کد خطی
linear combination
ترکیب خطی
linear composition
ترکیب خطی
linear composition of vector
ترکیب خطی بردار
linear congruence
هم ارزی خطی، همنهشتی خطی
linear congruence equation
معادله خطی همنهشت
linear convergence
همگرایی خطی
linear correlation
همبستگی خطی
linear demand
تقاضای خطی
linear density
چگالی خطی
linear dependence
ارتباط خطی، بستگی خطی، وابستگی خطی
linear dependent
مستقل خطی
linear dependent vector
بردار وابسته خطی
linear differential
دیفرانسیل خطی
linear differential equation
معادله دیفرانسیل خطی
linear differential equation of order n
معادله دیفرانسیل خطی از مرتبه n
linear displacement
جابجائی خطی
linear element
عنصر خطی
linear equation
معادله خطی
linear equation or expression
معادله یا عبارت خطی
linear equations
معادلات خطی
linear estimate
برآورد خطی
linear estimator
برآوردکننده خطی
linear expression
بسط خطی، عبارت خطی
linear estimator
برآوردکننده خطی
linear factor
عامل خطی، سازه خطی
linear first order difference equations
معادلات تفاضلی مرتبه اول خطی
linear form
صورت خطی
linear fractional
خطی کسری
linear fractional transformation
تبدیل کسری خطی، تبدیل موبیوس
Mobius transformation
تبدیل کسری خطی، تبدیل موبیوس
linear function
تابع خطی
linear functional
تابعک خطی
linear genus
گونای خطی
linear group
گروه خطی
linear growth
رشد خطی
linear homogeneous equation
معادله همگن خطی
linear homotopy
همجایی خطی
linear independence
استقلال خطی، ناوابستگی خطی
linear independence of a vector
استقلال خطی بردار
linear inequalities
نامعادلات خطی، نابرابری های خطی
linear integral equation
معادله انتگرالی خطی
linear interpolation
درونیابی خطی، میان یابی خطی، درون گیری خطی
linear least squares fit
برازش کمترین مربعات خطی
linear mapping
نگاشت خطی، گسترش خطی، تحویل خطی
linear measure
مقیاس طول
linear model
مدل خطی
linear momentum
اندازه حرکت خطی
linear motion
حرکت خطی
linear multistep method
روش چندگامی خطی
linear network
شبکه خطی
linear number
عدد خطی
linear operator
عامل خطی، عملگر خطی
linear optimization
اپتیمم سازی خطی
linear order
ترتیب خطی
linear ordering
ترتیب خطی
linear ordering relation
رابطه ترتیب خطی، نسبت ترتیب خطی
linear part
قسمت خطی
linear polynomial
چندجمله ای خطی
linear primal
اولیه خطی
linear programming
برنامه ریزی خطی، برنامه نویسی خطی
linear programming problem
مسأله برنامه ریزی خطی
linear property
خاصیت خطی
linear regression
وایازی خطی، برگشت خطی، رگرسیون خطی
linear relation
رابطه خطی
linear relationship
ارتباط خطی
linear search
جستجوی خطی
linear sorted array
آرایه مرتب شده خطی
linear space
فضای خطی، فضای برداری
linear space of functions
فضای خطی توابع
linear span
پیمای خطی
linear structural equation system
دستگاه معادله های خطی ساختار
linear subspace
زیرفضای خطی
linear system
دستگاه خطی
linear term
جمله خطی
linear topological space
فضای خطی توپولوژیک، فضای برداری توپولوژیک
linear topology
توپولوژی خطی
linear transformation
تبدیل خطی
linear trend
روند خطی
linear variety
چند گونای خطی
linear velocity
سرعت خطی
linearization
خطی سازی
linearity
کیفیت خطی بودن، خطی
linearity property
خاصیت خطی بودن، خاصیت خطی
linearity with respect to the integrand
خطی بودن نسبت به تابع زیر انتگرال، خطی بودن نسبت به عبارت زیر انتگرال
linearization
خطی سازی
linearizing
خطی کردن، خطی کننده
linearizing transformation
تبدیل کننده خطی
linearly
خطی
linearly dependent
وابسته خطی
linearly dependence
وابستگی خطی
linearly dependent
وابسته خطی، دارای وابستگی خطی
linearly dependent elements
عنصر های خطی وابسته
linearly dependent vectors
بردار هایی با وابستگی خطی
linearly describing
بیان خطی
linearly disjoint fields
هیات های خطی-مجزا
linearly estimable parameter
پارامتر خطی برآوردپذیر
linearly independent
مستقل خطی
linearly independence
استقلال خطی
linearly independent
دارای استقلال خطی، مستقل خطی، به طور خطی مستقل
linearly independent elements
عنصر های خطی-مستقل
linearly independent quantities
کمیت های مستقل خطی
linearly independent set
مجموعه مستقل خطی
linearly independent vector
بردار مستقل خطی
linearly independent vectors
بردار های مستقل خطی
linearly ordered
خطی مرتب، مرتب خطی، مرتب به ترتیب خطی، مرتب شدن به صورت خطی
linearly ordered set
مجموعه مرتب خطی، مجموعه مرتب به ترتیب خطی
linearly ordered subset
زیرمجموعه مرتب خطی
linearly subspace
زیرفضای خطی
lineation
ترتیب روی خط و یا خط گذاری
linearly independent vectors
بردار های مستقل خطی
lines not situated in the same plane
خطوط متنافر
lines of a graph
یال های یک گراف
lines of flow
خطوط جریان
lines of force
خطوط قوا
lines of intersection
فصل های مشترک
lining
کفی، لنت ترمز، لنت
link
به هم پیوستن، پیوند، پیوند دادن، اتصال فرعی، رابطه، مفصل، قطعه واسطه، اتصال، انشعاب، بند، بست، شاخه ارتباطی، میله واسط، میله رابط، قطعه ارتباط
link polygon
چندضلعی پیوندی
link representation
نمایش پیوندی
linkage
پیوند، مفصل، ترکیبی از مفصل ها، اتصال، رابطه، ارتباط، به هم پیوستگی، پیوند، الحاق
linked list
لیست پیوندی
linked representation
نمایش پیوندی
linking
زنجیره ای، اتصال
linking coefficient
ضریب پیوند
linking number
عدد زنجیره ای
liouvile’s theorem
قضیه لیوویل
lip
لبه، کناره، لب
lip pouring
لبریزی
Lipchitz condition
شرط لیپ شیتس، شرط لیپ شیتز
Lipchitz equivalence
هم ارزی لیپ شیتسی
Lipchitz function
تابع لیپ شیتسی
Lipchitz functions
توابع لیپ شیتز
Lipchitz mapping
نگاشت لیپ شیتسی، نگاشت لیپ شیتز
liquid
مایع، قابل تبدیل، سیال، نقدینه، نقد شدنی، نقد، نقد شونده
liquid asset
دارایی قابل تبدیل به نقد آنی، دارایی نقدی، موجودی نقدی
liquidating value
ارزش نقدینگی
liquidation
تصفیه
liquidity
نقدینگی، توانایی پرداخت بدهی، میعان
liquidity ratio
نسبت نقدینگی
liquidus
خط ذوب
list
صورت، سیاهه، جدول، مواد، لیست، فهرست
list of duties
فهرست وظایف، شرح وظایف
list sample
نمونه فهرستی
list structures
ساختار های فهرستی
listing
صورت، صورت برداری، فهرست کردن
lit
وصل
liter
لیتر، واحد حجم
literal
حرفی، به صورت حرفی، حرف، کلمه
literal coefficients
ضرائب حرفی
literal constant
ثابت حرفی
literal equation
معادله حرفی
literal expression
عبارت حرفی
literal notation
نمادگذاری حرفی
literal numbers
ارقام حرفی
litotes
اثبات گزاره ای از راه نفی نقیض آن
little’s result
فرمول های لیتل، استنتاج لیتل
lituus
چنگک
live roll conveyor
نقاله غلتکی با نیروی محرکه
load
وزنه، به کامپیوتر دادن، افزایش حق بیمه، بارگیری، بار، محموله، وزن
load point
نقطه بهره برداری، نقطه بارگیری
load sensitivity
حساسیت بار
load sharing
تقسیم بار
loading
مبلغ اضافه، بارکردن، بارگذاری، بارگیری
loan
قرض، قرضه، وام
lobe
نیم موج، حلقه، نیم دوره تناوب
local
موضعی، محلی، گله
local area network
شبکه محلی
local base
پایه موضعی
local basis
پایه موضعی
local behavior
رفتار موضعی
local compactness
فشردگی موضعی
local concept
مفهوم موضعی
concept in the small
مفهوم موضعی
local constrained extremum
اکسترمم مقید موضعی
local coordinate system
دستگاه مختصات موضعی
local decentralization
عدم تمرکز محلی
local error
خطای محلی، خطای موضعی
local extremum
اکسترمم نسبی، اکسترمم موضعی
local homomorphism
همریختی موضعی
local hornomorphism
همریختی موضعی
local inverse
معکوس موضعی
local inverse function
تابع معکوسی موضعی
local isomorphism
یکریختی موضعی
local jig
جیگ موضعی
local limit theorem
قضیه حد موضعی، قضیه حدی مکانی، قضیه حد محلی
local maximum
ماکزیمم نسبی، ماکزیمم موضعی
local maximum modulus principle
اصل کالبد ماکزیمم موضعی
local minimum
مینیمم موضعی
local operating system
سیستم عامل موجود
local parameter
پارامتر موضعی
local property
خاصیت موضعی
local ring
حلقه موضعی
local stability
پایداری موضعی
local strict maximum
ماکزیمم اکید موضعی
local strict minimum
مینیمم اکید موضعی
local time
زمان موضعی
local truncation error
خطای برش موضعی
local uniformizing variable
متغیر یکسان کننده موضعی
localization
موضعی سازی
localization theorem
قضیه موضعی سازی
localized heat treatment
عملیات حرارتی موضعی
locally
به طور موضعی، گله ای، موضعا
locally arcwise connected space
فضای موضعا قوسی همبند
locally closed subset
زیرمجموعه موضعا بسته
locally compact
فشرده موضعی
locally compact group
گروه موضعا فشرده
locally compact space
فضای موضعا فشرده
locally connected
همبندی موضعی
locally connected space
فضای موضعا همبند
locally connected topological space
فضای توپولوژیک موضعا همبند
locally constant
موضعا ثابت، ثابت موضعی
locally contractible space
فضای فرشه موضعا انقباض پذیر
locally convex frechet space
فضای فرشه موضعا محدب
locally Euclidean group
گروه موضعا اقلیدسی
locally finite algebra
جبر موضعا متناهی
locally homogeneous space
فضای موضعا همگن
locally one to one
یک به یک موضعی
locally one to one mapping
نگاشت یک به یک موضعی
locally trivial fiber space
فضای تاری موضعا بدیهی
locate
محل چیزی را تغیین کردن، مستقر کردن، تعیین محل کردن، معلوم کردن
locating errors
تعیین محل خطا ها
locating pin
پین تعیین موقعیت، پین استقرار
locating roots
تعیین محل ریشه ها
location
تعیین محل و موقعیت، موضع دهی، موقعیت دهی، استقرار، جایابی، وضعیت، مکانیابی، جا، مکان، محل، موقعیت، تعیین محل، پارامتر مکان
location parameter
پارامتر مکان
location scale parameter
پارامتر مکان مقیاسی
locator
موضع دهنده، موقعیت دهنده
lock gate
دریچه آب بند
locus
مکان هندسی
geometric locus
مکان هندسی
locus of the equation
مکان هندسی یک معادله، مکان هندسی معادله، نمودار معادله
log
ثبت روزانه، جدول، جدول کارنما، نمودار گرفتن، نمودار
logarithm
لگاریتم
logarithm function
تابع لگاریتمی، تابع لگاریتم
logarithm integral
انتگرال لگاریتمی
logarithm of a complex number
لگاریتم یک عدد مختلط
logarithm to the base a
لگاریتم در مبنای a
logarithm to the base e
لگاریتم در پایه e
logarithmic
لگاریتمی
logarithmic capacity
گنجایش لگاریتمی
logarithmic convex function
تابع محدب لگاریتمی
logarithmic curve
منحنی لگاریتمی، خم لگاریتم
logarithmic decrement
کاهش لگاریتمی
logarithmic derivative
مشتق لگاریتمی
logarithmic derivative of a function
مشتق لگاریتمی یک تابع
logarithmic differential
دیفرانسیل لگاریتمی
logarithmic differentiation
مشتقگیری لگاریتمی
logarithmic equation
معادله لگاریتمی
logarithmic function
تابع لگاریتمی، تابع لگاریتم
logarithmic integral
انتگرال لگاریتمی
logarithmic integral
انتگرال لگاریتمی
integral logarithm
انتگرال لگاریتمی
logarithmic laws
قانون های لگاریتمی
logarithmic normal law
قانون نرمال لگاریتمی
logarithmic scale
مقیاس لگاریتمی
logarithmic series
سری لگاریتمی، رشته لگاریتمی
logarithmic singularity
تکینی لگاریتمی
logarithmic spiral
مارپیچ لگاریتمی، مارپیچ برنولی
logarithmic systems
دستگاه های لگاریتمی
logarithmic table
جدول لگاریتمی
logarithmic transformation
تبدیل لگاریتمی
logic
منطق
logic add
جمع منطقی
logic analyzer
تحلیل گر منطقی
logic arithmetic unit
واحد منطق و حساب
logic circuit
مدار منطقی
logic design
طراحی منطقی، طرح منطقی
logic diagram
نمودار منطقی
logic element
عنصر منطقی
logic function
تابع منطقی
logic gate
دریچه منطقی
logic instruction
دستورالعمل منطقی
logic multiply
ضرب منطقی
logic network
شبکه منطقی
logic operation
عمل منطقی
logic product
حاصل ضرب منطقی
logic shift
تغییر مکان منطقی
logic sum
مجموع منطقی
logic switch
گزینه منطقی
logic symbol
نماد منطقی
logic unit
واحد منطقی
logic variable
متغیر منطقی
logical
منطقی
logical 0 state
حالت صفر منطقی
logical 1 state
حالت یک منطقی
logical add
جمع منطقی
logical addition
جمع منطقی
logical analysis
تحلیل منطقی
logical analysis of mathematics
تحلیل منطقی ریاضیات
logical argument
استدلال منطقی
logical axioms
اصول موضوع منطقی
logical conjunction
عطف منطقی
logical connective
رابطه منطقی
logical connector
رابط منطقی
logical constant
ثابت منطقی
logical debugging
اشکالزدایی منطقی
logical design
طرح منطقی، هم ارزی منطقی
logical disjunction
فصل منطقی
logical equivalence
تعادل منطقی، هم ارزی منطقی
logical form
صورت منطقی، فرم منطقی
logical function
تابع منطقی
logical implication
التزام منطقی، استلزام منطقی، نتیجه منطقی
logical inference
استنتاج منطقی
logical ingredients
اجزاء منطقی
logical necessity
ضرورت منطقی، بایستگی منطقی
logical not
نفی منطقی، نقض منطقی
logical notation
نماد منطقی
logical operation
عمل منطقی
logical operator
عملگر منطقی
logical operators
عملگر های منطقی
logical possibility
امکان منطقی
logical product
حاصل ضرب منطقی
logical reasoning
استدلال منطقی، برهان منطقی
logical shift
استدلال منطقی، برهان منطقی
logical state
حالت منطقی
logical sum
مجموع منطقی، حاصل جمع منطقی، جمع منطقی
logical symbol
مظاهر منطق، نماد منطقی
logical symbols
نماد های منطقی
logical syntax
نحو منطقی
logical trace
رد منطقی
logical truth
راستی منطقی
logical types
طبقات منطقی
logical value
ارزش منطقی
logical variable
متغیر منطقی
logically
منطقا
logically equivalent
منطقا هم ارز
logically imply
به طور منطقی ملتزم
logicism
منطق گرایی
logistic
لژیستیک
logistic chain
زنجیر تدارکاتی
logistic curve
منحنی تابع نمائی
logistic growth
رشد لژیستیک
logistic spiral
مارپیچ هم زاویه
logistic system
دستگاه منطقی
logit
لاجیت
loglinear
لگاخطی
loglinear model
مدل لگاخطی، مدل خطی لگاریتمی
lognormal
لگانرمال
lognormal distribution
توزیع لگانرمال، توزیع نرمال لگاریتمی
long
طولانی، طولانی شدن، طویل، درازا، مدید
long distance
راه دور
long division
تقسیم طولانی، عمل تقسیم با ذکر کلیه مراحل آن
long haul
دوربرد، دور
long measure
مقیاس طول
long range
دراز مدت، دوربرد
long range planning
برنامه ریزی درازمدت، طرح ریزی درازمدت
long range resource planning
برنامه ریزی درازمدت منابع
long run
طولانی، بلند، درازمدت، طویل المدت، گردش دراز، دفعات زیاد، در طول زمان دراز
long tail
دنبال دراز
long term
دراز مدت، بلند مدت، طویل المدت
long term liabilities
بدهی های بلند مدت، بدهی های دراز مدت، بدهی های طویل المدت
long term notes payable
سفته های طولی المدت پرداختنی، اسناد پرداختنی مدت دار
longer
اطول، درازتر
longest
بلندترین
longest beam
بلندترین تیر
longest beam problem
مساله بلندترین تیر
longest path model
مدل طویلترین مسیر عبور
longest side
ضلع مهین
longitude
طول جغرافیایی، طول
longitudinal
در امتداد طول، طولی
longwise
در جهت درازا، در طول
look ahead
پیش بینی کردن
look up
پیدا کردن، جستجو کردن
loop
کمند، طوقه، پیچ حلقه ای، طوق، حلقه، بست، پیچ، دور، دریچه، چرخ، مدار، گیره، سوراخ
loop body
جسم حلقوی
loop free
بدون دور
loop in a graph
طوقه در گراف
loop of a curve
حلقه یک منحنی
loop space
فضای طوقه ای
loop theorem
قضیه طوقه ای
looper
دستگاه حلقه انداز
loose fit
انطباق لق، انطباق شل
lop sided
غیر متقارن
Lorentz force
نیروی لورنتس
Lorentz group
گروه لورنتز
lose
ضرر، زیان، اتلاف، افت، زیان کردن، لطمه زدن، تلف کردن، باختن، گم کردن
loss
اتلاف، افت، تأخیر، تلفات، ضرر، زیان
loss factor
ضریب اتلاف
loss function
تابع زیان
loss of accuracy
فقدان دقت
lot
قرعه، مقدار زیاد، توده، انبوه، انباشته
lot by lot inspection
بازرسی انباشته به انباشته
lot formation
تشکیل انباشته
lot quality
کیفیت انباشته
lot size
مقدار تولید، میزان تولید، اندازه انباشته، حجم انباشته
lot tolerance percentage defective
حداکثر ضایعات قابل قبول، ماکزیمم خرابی در محصول، درصد قابل قبول محموله معیوب
LTPD
حداکثر ضایعات قابل قبول، ماکزیمم خرابی در محصول، درصد قابل قبول محموله معیوب
loterie
قرعه
lottery
بخت آزمائی
loudness
بلندی
low
پائین
low level language
زبان سطح پایین
low order
مرتبه پائین
low pass filter
صافی پائین گذر
low pitch
گام کوتاه
lower
پائین تر، کمتر، پایین، کوچکتر، پایینی، زیرین
lower bound
کرانه پائینی، کران پایین، بند پایین، بند بائینی
lower boundary
مرز پایین
lower bounded variables
متغیر های مشخص شده با حد پایین
lower case
حروف کوچک الفبای انگلیسی، حالت پائین تر
lower central series
دنباله پایین مرکزی
lower class
طبقه پایین
lower class boundary
حد پایین طبقه
lower control limit
حد کنترل پایین، حد پایین کنترل
LCL
حد کنترل پایین، حد پایین کنترل
lower critical probability
حد پایین احتمال بحرانی
lower derivative
مشتق پایین
lower envelope
پوش زیرین
lower integral
انتگرال پایین
lower limit
حد اسفل، حد پایین، حد پائینی
lower limit function
تابع حد پایین
lower limit of an integral
حد پایین انتگرال
lower limit of summation
حد پایینی جمع بندی
lower quality statistic
شاخص کیفیت پایین
lower real limit
حد واقعی پایین
lower Riemann sum
مجموع ریمان پایینی، مجموع پائینی ریمان
lower right corner
پایین ترین گوشه سمت راست
lower semicontinuous function
تابع پایین نیم پیوسته
lower semilattice
نیم مشبکه پایین
lower specification limit
حد فنی پایین، حد قابل قبول پایینی
lower stieltjes sum
مجموع اشتیل یس پایینی، مجموع پائینی استیلجس
lower sum
مجموع پایین، مجموع پایینی، حاصل جمع پایینی
lower than
پائین تر از، کمتر از
lower triangular
پایین مثلثی
lower triangular matrix
ماتریس مثلث پایینی، ماتریس پایین مثلثی، ماتریس زیرقطری، ماتریس مثلثی زیرین
lowest
پائین ترین
lowest common multiple
کوچکترین مضرب مشترک
loxodrome
مارپیچ ثابت-زاویه
loxodromic spiral
مارپیچ ثابت-زاویه
loxodromic curve
خم ثابت-زاویه
lozenge
لوزی
lu decomposition
تجزیه Lu، فاکتورگیری Lu
lu factorization
تجزیه Lu، فاکتورگیری Lu
LU face
وجه LU
LU factors
فاکتور های LU
lubricant
روان کننده، نرم کننده، چرب کننده، روانساز
lubrication
روانسازی، رونوازی، روانکاری، روغنکاری
ludolfine number
عدد ?
luminescence
تابناکی، پرتو افشانی
lunar
قمری
lunar month
ماه قمری
lunar ocean tide
جزر و مد قمری اقیانوس ها
lune
هلال، قسمتی از سطح کره واقع بین دو دایره عظیمه
lyaponov’s condition
شرط لیاپونوف
lyaponov’s inequality
نامساوی لیاپونوف
lyaponov’s theorem
قضیه لیاپونوف
lying
قرار گرفتن
lying within
واقع در
لغات حسابداری بخش 30
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.