مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 31

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 31 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 31
M
سیزدهمین حرف الفبای انگلیسی، در اعداد رومی عدد 1000
m cycle
دور m تایی
m dimensional point
نقطه m بعدی
m tuple
m تایی
machine index
واحد تقسیم ماشین، اندیکس ماشین
machine language
زبان ماشین
machine loading
تنظیم ظرفیت ماشین، بار کردن ماشین
machine location problem
مسأله تعبیه ماشین
machine number
عدد ماشینی
machine scheduling problem
مسأله برنامه ریزی ماشین
Maclaurin
مکلورن
Maclaurin series
سری مکلورن
McLaurin’s formula
دستور ماکلورن، رابطه ماکلورن
McLaurin’s series
سری ماکلورن، رشته ماکلورن، سلسله ماکلورن
macro
کل، کلان
macroeconomics
اقتصاد کلان
magazine
محفظه، جعبه ماتریس، مخزن
magic square
مربع جادوئی، مربع شگفت انگیز، مربع، مربع وفقی
magnet
مغناطیس، آهنربا
magnetic
مغناطیسی
magnetic chuck
سه نظام الکترومغناطیسی، وسیله نگهدارنده مغناطیسی، گیره نظام مغناطیسی
magnetic drum storage
حافظه استوانه مغناطیسی
magnetic field
میدان مغناطیسی
magnetic flow detection
عیب یاب مغناطیسی
magnetic meridian
نصف النهار مغناطیسی
magnetic observatory
رصدخانه مغناطیسی
magnetic permeability
نفوذ پذیری مغناطیسی
magnetic poles
قطب های مغناطیسی
magnetic saturation point
نقطه اشباع مغناطیسی
magnetic storage
حافظه مغناطیسی، انباره مغناطیسی
magnetic tape
نوار مغناطیسی
magnetic variation
ناپایداری مغناطیسی
magnetostrication
تغییر بعد مغناطیسی، الاستیسیته مغناطیسی، قابلیت ارتجاعی مغناطیسی، دگرسانی آهنربایی
magnification
بزرگنمایی
magnification ratio
نسبت بزرگ نمایی
magnifier
ذره بین، درشت کننده
magnify
بزرگ کردن، درشت کردن
magnifying power
ضریب درشت نمائی، ضریب بزرگ نمائی
magnitude
بزرگی، قدر، اندازه، میزان بزرگی
magnitude of a complex number
قدرمطلق عدد مختلط
magnitude of a vector
نرم بردار، طول بردار، قدرمطلق بردار، مقدار عددی بردار
mail credit
اعتبار پستی
mail order
حواله پستی، سفارش پستی
mail payment order
حواله ارزی کتبی
mail transfer
انتقال پستی، حواله ارزی کتبی
main
اصلی
main credit
اعتبار اصلی
main diagonal
قطر اصلی
main diagonal of a matrix
قطر اصلی ماتریس
main documentary credit
اعتبار اسنادی اصلی
main effect
اثر اصلی
main frame
اثر اصلی
main issues
اهداف اصلی
main menu
فهرست اصلی
main processor
پردازش کننده اصلی
main ram
کوبه اصلی، ضربه زن اصلی
mainly
اصلی، اساسا
maintain
ابقای روش جدید در عمل، نگهداری، ابقا، ذخیره شدن، نگهداری شدن، نگهداری کردن، ذخیره کردن
maintainability
تعمیر پذیری، قابلیت نگهداری
maintenance
نگهداشت، نگهداری، تعمیر و نگهداری وسایل و دستگاه ها، تعمیر کاری، سرویس و نگهداری
maintenance cost
هزینه نگهداری، هزینه نگهداری دارایی ثابت
maintenance cycle
زمان دور نگهداری، سیکل نگهداری
maintenance period
دوره تناوب نگهداری
maintenance policy
سیاست نگهداری
major
مهم، ارشد، عمده، اصلی، تخصصی، بزرگ، بزرگ تر، مهاد، بیشتر، اکبر، برتر
major and minor premise
صغری و کبرای قیاس، کبری و صغری
major arc
قوس اطول، کمان بزرگتر
major arc of a circle
قوس بزرگ تر دایره
major axis
محور اطول
major axis of an ellipse
قطر اطول بیضی
major defect
عیب مهم، نقص مهم
major diameter
قطر بزرگ، قطر اصلی
major dimension
اندازه بزرگ
major object
هدف عمده
major premise
کبرای قضیه منطقی، کبرای قیاس
majority function
تابع اکثریت
majority of shares
اکثریت سهام
make
به دست آوردن، در نظر گرفتن
making decision
تصمیم گیری
making tot stock
ذخیره سازی
maladministration
سوء مدیریت، مدیریت بد
malfunction
بد کار کردن
man hour
نفر-ساعت
man rating
ارزیابی کارکنان
man to man comparison
مقایسه فرد به فرد، روش مقایسه ای نفر به نفر
man week
نفر-هفته، هفته-کارگر
manage
پردازش کردن
management
مدیریت، اداره
management accounting
حسابداری مدیریت
management analysis
تجزیه و تحلیل مدیریت
management audit
ارزشیابی مدیریت
management by exception
مدیریت در موارد استثنایی، اصل مدیریت بر پایه استثنا، مدیریت در حالت استثنا، مدیریت مسایل استثنایی
management by objective
مدیریت بر مبنای هدف، مدیریت با هدف، مدیریت مبتنی بر هدف
management by result
مدیریت بر مبنای نتیجه کار
management consultant
مشاور مدیریت
management development
پرورش مدیران، توسعه مدیریت
management expenses
هزینه مدیریت، مخارج اداره کردن
management information system
سیستم اطلاعات مدیریت، نظام اطلاعات مدیریت
management of production
مدیریت تولید
management systems
سیستم های مدیریت
management zone
منطقه مدیریت
manager
مدیر
managerial accounting
حسابداری مدیریت
managerial finance
مالیه مدیریت
managerial statistics
آمار مدیریت
managing director
مدیر کل، مدیر عامل
mandrel
میله محور، سنبه، نگهدار مرغک، میله، کارگیر
manifold
بسلا
manifold chamber
محفظه چند راهه، محفظه مانیفولد
manifold without boundary
خمینه بی مرز
manipulate
برزیدن، پردازش کردن
manipulation
برزیدن، دستکاری، شگرد، انجام با مهارت، برزش، انجام عملیات بر روی، کنترل کردن، مهارت استفاده از دست، دستکاری، برزیدن
manipulation of linear program
دست کاری برنامه خطی
manner
طریقه، روش
manning table
جدول نیروی انسانی
manpower
دستمزد، کار، نیروی انسانی، کارکرد
manpower control
کنترل نیروی انسانی
manpower development
توسعه نیروی انسانی
manpower management
مدیریت نیروی انسانی
manpower turnover
گردش نیروی انسانی، چرخش نیروی انسانی
mantissa
مانتیس، جزء اعشاری لگاریتم یک عدد
mantissa of a logarithm
جزء اعشاری لگاریتم
manual
روش های دستی، راهنما، کتاب، کتاب راهنما، دستی
manual of operation
راهنمای انجام کار
manual operation symbol
نماد عملیات دستی
manual skill
مهارت یدی
manual time
زمان حرکت یدی
manually
دستی، به طور دستی
manufacture
تولید دستی، تولید صنعتی، تولید کردن، ساختن، ساخت، درست کردن، کارگاه دستی
manufacturing control
کنترل ساخت
manufacturing cost
هزینه تولید، هزینه ساخت
manufacturing licence
اجازه ساخت، لیسانس ساخت
manufacturing order
سفارش ساخت، دستور ساخت
manufacturing rights
حقوق ساخت
manufacturing supplies
ملزومات ساخت
manuscript
نسخه خطی
many figure
شکل بسیار پهلو
Many to many
چند به چند
many many relation
نسبت چند به چند
many one
چند به یک
many one relation
نسبت چند به یک
many sided
چندضلعی، چندگوشه ای، چند جنبه ای
many times
به کرات
many to many function
تابع چند به چند، تابع چند ارزشی، تابع نامعین
many to many relation
رابطه چند به یک
many to one correspondence
تناظر چند به یک
many valued
چند مقداری، چند ارزشی
many valued function
تابع چند ارزشی، تابع چند مقداری
many valued logic
منطق چند ارزشی
many zeros
تعداد زیادی صفر
map
نگاشت، تصویر کردن، نقشه، نگاشتن، تابع
mapped
نگاشته شده
mapping
نگاشت، گسترش، تابع، نمایش، انتقال نقطه به نقطه، انتقال
mapping diagram
نمودار نگاشت
mapping into
گسترش یک سو
mapping onto
گسترش پوشا
maps
نقشه
marble
مهره
marching
رژه رفتن
marching process
روند گام به گام
margin
سود ناخالص، نهایت، لبه، مرز، حد، حاشیه، سود ناویژه
marginal
کناری، حاشیه ای، لبه ای، نهایی، مرزی
marginal analysis
تحلیل نهایی
marginal approach
روش حد نهایی
marginal benefit
فایده نهایی
marginal cost
هزینه نهائی
marginal cost function
تابع هزینه نهائی
marginal demand
تقاضای نهایی
marginal density
چگالی کناری، چگالی حاشیه ای
marginal distribution
توزیع نهائی، توزیع کناری، توزیع حاشیه ای، بخش کناری
marginal distribution function
تابع توزیع حاشیه ای، تابع توزیع گروهی از اجزا
marginal factor cost
هزینه عامل نهایی، هزینه نهایی عامل تولید
marginal fixed cost
هزینه نهایی عامل تولید
marginal frequency
فراوانی حاشیه ای، تواتر حاشیه ای
marginal investment
سرمایه گذاری نهایی
marginal physical product
محصول فیزیکی نهایی
marginal probabilities
احتمالات حاشیه ای
marginal probability
احتمال کناری، احتمال حاشیه ای
marginal productivity
بهره وری نهایی
marginal profit
سود حاشیه ای
marginal project
طرح نهایی
marginal propensity
تمایل حاشیه ای
marginal propensity to consume
تمایل حاشیه ای به مصرف
marginal propensity to import
میل نهایی به واردات
marginal propensity to save
تمایل نهایی به پس انداز، گرایش نهایی به پس انداز
marginal rate of input substitution
نرخ نهایی جانشینی نهاده
marginal rate of return over cost
نرخ نهایی بازده بر حسب هزینه
marginal rate of substitution
نرخ نهایی جانشینی
marginal rate of time preference
نرخ نهایی ارجحیت زمانی
marginal revenue
درآمد نهایی
marginal significance
اهمیت نهایی
marginal total
حاصل جمع حاشیه ای
marginal utility
مطلوبیت نهایی، انتفاع حاشیه ای، فایده نهایی
marginal utility of income
مطلوبیت نهایی درآمد
marginality
حاشیه ای
marginals
فراوانی های کناری
marine carrier
وسیله حمل و نقل دریایی
marine policy
بیمه نامه دریایی
mark
نشانه
marked
علامت دار
market
بازار
market conditions
شرایط بازار، وضع بازار
market equilibrium
تعادل بازار
market equilibrium price
قیمت تعادل بازار
market exchange rate
نرخ ارز بازار
market life
عمر بازاری
market penetration
رسوخ به بازار
market planning
برنامه ریزی جهت بازاریابی
market portfolio
مجموعه بازار
market price
قیمت روز، نرخ فروش، قیمت بازار
market rate
نرخ بازاری، نرخ غیر بانکی
market research
بررسی بازار، تحقیق روی بازار
market survey
بررسی بازار
market value
قیمت بازار، ارزش بازاری
marketable securities
اوراق بهادار قابل تبدیل، اوراق بهادار در گردش، اوراق بهادار قابل معامله
marketing
خرید و فروش، بازاریابی، اداره فروش
marketing management
مدیریت بازاریابی
marketing research
تحقیق بازاریابی
marking
علامت گذاری
Markov chain
زنجیر مارکوف
markov chains
زنجیر های مارکوف
Markov decision process
فرآیند تصمیم مارکوف
markov inequality
نابرابری مارکوف
markov matrix
ماتریس مارکوف
markov polya distribution
توزیع مارکوف-پولیا
markov process
فرآیند مارکوف
markov property
ویژگی مارکوف
Markov shift
تغییر جای مارکوف
markov’s condition
شرط مارکوف
markov’s inequality
نامساوی مارکوف
markov’s lemma
لم مارکوف
markov’s theorem
قضیه مارکوف
markovian decision process
فرآیند تصمیم مارکوف، فرآیند تصمیم گیری مارکوف
martingale
مارتینگل
mascheroni’s constant
ثابت ماسکرونی
mask
پوشش
maskant
پوشش مقاوم، ماسک
masking
پوشش، روکش، روپوشانی
mass
جرم، مجموع، مقدار، توده
mass defect
کاستی جرم
mass density
جرم مخصوص، جرم ثابت
mass function
تابع جرم
mass number
عدد جرمی
mass of probability
جرم احتمال
mass production
تولید انبوه، عمده سازی، تولید وسیع، تولید به مقیاس صنعتی، تولید جمعی، انبوه سازی، سری سازی، تولید توده وار
mass scale experiment
توده آزمایش ها
mass scale trial
توده آزمایش ها
mass servicing
سرویس گیری گروهی
mass spring system
دستگاه جرم و فنر
mass storage
انبارش توده ای، بایگانی، تل انباره
mass transport
نقل جرم
master
اصلی، قطعه کپی شده، سرپرست، استادکار، قطعه الگو، طرح اصلی
master budget
بودجه جامع، بودجه اصلی
master file
فایل شاخص
master grade
درجه شاخص
master plan
نقشه کلیات، برنامه جامع، طرح جامع، نقشه مجموعه
master problem
مسأله مادر، مسأله اصلی
master schedule
برنامه اصلی، برنامه مادر
mat
بی جلا، شبکه، جفت کردن، در هم گیر انداختن
match
جور کردن، متناسب، جور بودن، تطبیق دادن، تطبیق
match plate pattern
مدل صفحه ای
matched
جور شده
matched pairs
زوج جور شده، جفت های جور شده، جفت های جور
matched samples
نمونه های همتا
matched variables
متغیرهای همتا
matching
جور کردن، جور شدن
matching distribution
توزیع جور شده ها
matching problem
مسأله جور سازی
matching variable
متغیر تنظیم کننده
mate
همراه
material
ماده، مادی، مطلب، موضوع، مواد اولیه، مصالح، جنس، مواد خام، مواد
material classification
طبقه بندی مواد
material handling
جا به جایی، حمل مواد، مبادله مواد اولیه
material hopper
قیف مواد، قیفی مواد
material implication
استلزام مادی، استلزام منطقی
material ledger card
کارت معین مواد
material requirements planning
برنامه ریزی کالای مورد نیاز، طرح ریزی نیازمندی مواد
material requisition
درخواست مواد
material revised board
برگ تجدید نظر مواد
material transfer
انتقال مواد
materials
مواد خام، مواد
mathematical
از راه ریاضی، به طریق ریاضی، ریاضی
mathematical analysis
آنالیز ریاضی
mathematical analysis of logic
تحلیل ریاضی منطق
mathematical axioms
اصول موضوع ریاضی
mathematical background
سابقه ریاضی
mathematical characterization
مشخص کردن معادلات ریاضی
mathematical definition
تعریف ریاضی
mathematical equation
معادله ریاضی
mathematical expectation
انتظار ریاضی، امید ریاضی
mathematical framework
چهارچوب ریاضی
mathematical induction
استقرای کامل، استقراء ریاضی، استقرای ریاضی
mathematical logic
منطق نمادی، منطق ریاضی
mathematical mode
مدل ریاضی
mathematical model
مدل ریاضی، قالب ریاضی، نمونه ریاضی، مدل ریاضی
mathematical necessity
ضرورت ریاضی
mathematical object
شئ ریاضی
mathematical operation
عمل ریاضی
mathematical optimization
بهینه سازی ریاضی
mathematical physics
فیزیک ریاضی
mathematical point
نقطه هندسی
mathematical point of view
نظرگاه ریاضی
mathematical probability
احتمال ریاضی، امکان ریاضی
mathematical problems
مسائل ریاضی
mathematical programming
برنامه ریزی ریاضی
mathematical recreations
تفریحات ریاضی
mathematical statistical model of experiment
مدل آماری-ریاضی آزمایش
mathematical statistics
آمار ریاضی
mathematical structure
ساختار ریاضی، ساختمان ریاضی
mathematical symbols
نماد های ریاضی
mathematical system
دستگاه ریاضی
mathematical theory of relativity
نظریه ریاضی نسبیت
mathematically
به طور ریاضی، به طریق ریاضی
mathematician
ریاضیدان، ریاضی دان
mathematics
ریاضیان، ریاضی
Mathieu’s differential equation
معادله دیفرانسیل ماتیو
mating
به هم خوردن، جفت شدن
mating surfaces
سطوح مماس
matrices
ماتریس ها، آرایه ها
matrices addition
جمع ماتریس ها
matrices group
گروه ماتریس ها
matrix
ماتریس، آرایه، زهدان، قالب
matrix addition
جمع ماتریس ها، جمع ماتریس
matrix adjoint
ماتریس الحاقی
matrix algebra
جبر ماتریس ها
matrix calculus
حساب ماتریس ها، حساب ماتریسی
matrix characteristic
مشخصه ماتریسی
matrix definition
تعریف ماتریس
matrix determinant
دترمینان ماتریس
matrix diagonal
قطر ماتریس
matrix dimension
بعد ماتریس
matrix elementary
عناصر ماتریس
matrix equation
معادله ماتریسی
matrix game
بازی ماتریسی، بازی مستطیلی
rectangular game
بازی ماتریسی، بازی مستطیلی
matrix gauge
اندازه گیر مرکب
matrix generator
مولد ماتریس
matrix inversion
مکعوس کردن ماتریس
matrix line printer
چاپگر خط ماتریسی
matrix multiplication
ضرب ماتریس ها
matrix of an endomorphism
ماتریس یک درسانی
matrix of change of base
ماتریس تغییر پایه، ماتریس تبدیل مبنا، ماتریس تبدیل پایه
matrix of coefficients
ماتریس ضریب ها
matrix of correlation coefficients
ماتریس ضرایب همبستگی
matrix of covariance
ماتریس کوواریانس
matrix of eigenvalues
ماتریس ریشه های راکد
matrix of latent roots
ماتریس ریشه های راکد
matrix of linear transformation
ماتریس یک تبدیل خطی
matrix of losses
ماتریس زیان ها
matrix of transition probability
ماتریس احتمال انتقال
matrix operations
عملیات ماتریس
matrix permutation
ماتریس تبدیل
matrix polynomial
چندجمله ای ماتریسی
matrix printer
چاپگر ماتریسی
matrix product
حاصل ضرب ماتریس
matrix rank
رتبه ماتریس
matrix representation
نمایش ماتریسی
matrix representing
ماتریس نمایش
matrix ring
حلقه ماتریسی
matrix statistical model
مدل ماتریس آماری
matrix theory
نظریه ماتریس ها
matrix thread gauge
رزوه سنج مرکب
matrix unit
یکا ماتریس
matrix with complete rank
ماتریس با رتبه کامل
matter
ماده
maturity date
سررسید، موعد پرداخت
maximal basic rectangle
مستطیل اساسی ماکسیمال
maxheap
درخت حافظه پویای ماکسیمم
maxi minimum
ماکسی-مینیمم
maxima
حداکثر، حداکثر حداکثر ها
maximal
ماکسیمال
maximal basic rectangle
مستطیل اساسی، مستطیل اساسی ماکسیمال
maximal concentration function
تابع تمرکز ماکسیمال
maximal deficiency
ناکارایی ماکسیمال
maximal element
عنصر ماکسیمال، عضو ماکسیمال
maximal member
عنصر ماکسیمال، عضو ماکسیمال
maximal ideal
ایده آل بیشین، ایده آل ماکسیمال
maximal linearly ordered subset
زیرمجموعه مرتب خطی ماکسیمال
maximal member
عنصر بیشینه
maximal member of a set
عضو بیشینه یک مجموعه
maximal prime divisor
مقسوم علیه اول ماکسیمال
maximal subset
زیرمجموعه بیشینه
maximal subspace
زیرفضای ماکسیمال
maximal subword
زیرکلمه ماکسیمال
maximality
بیشتر بودن، مهینی
maximax
ماکزیمم ماکزیمم ها، حداکثر حداکثر ها، بیشترین بیشترین ها
maximax criterion
معیار ماکسیماکس
maximin
بیشترین کمترین ها، بیشینه کمینه، حداکثر حداقل ها، ماکزیمم مینیمم ها
maximization
ماکسیمم سازی، حداکثر گزینی، بیشینه ساختن، بیشینه سازی
maximize
بیشینه ساختن، بیشینه سازی، مهینه سازی
maximum
ماکزیمم
maximum decrease
کاهش ماکزیمم
maximum element
بزرگترین عنصر، عنصر ماکزیمم
maximum flow model
مدل حداکثر جریان ارسال، مدل ارسال ماکزیمم
maximum height
حداکثر ارتفاع، ارتفاع اوج
maximum increase
افزایش ماکزیمم
maximum invariant subgroup
زیرگروه ثابت ماکزیمم
maximum length
طولانی ترین طول، حداکثر طول
maximum likelihood
حداکثر احتمال، احتمال رخداد حداکثر، حداکثر درستنمایی
maximum likelihood estimate
برآورد راست نمایی ماکزیمم، برآورد حداکثر درست نمایی
maximum likelihood estimation
برآورد درستنمایی ماکسیمم، برآورد کننده درستنمایی ماکسیمم، برآورد بر اساس درست نمای بیشینه
maximum likelihood estimator
برآورد کننده درستنمایی ماکسیمم
maximum likelihood method
روش درست نمایی ماکسیمم، روش حداکثر درست نمایی
maximum modulus principle
قضیه ماکسیمم قدرمطلق، اصل ماکسیم قدرمطلق
maximum modulus theorem
قضیه حداکثر قدرمطلق
maximum point
نقطه اوج، نقطه بیشینه، نقطه حداکثر، نقطه ماکزیمم
maximum point on a curve
نقطه اوج یک منحنی
maximum principle
اصل ماکسیمم
maximum revenue
ترکیب درآمد حداکثر
maximum standard deviation
حداکثر انحراف معیار
maximum utility
ماکزیمم سودمندی
maximum value flow model
مدل ماکزیمم ارزش حاصل
maxterm
جمله ماکسیمم
Maxwell Boltzmann distribution
توزیع ماکسول-بولتسمان
Maxwell convention
قرارداد ماکسول
Maxwell conversion
قرارداد ماکسول
meager
لاغر
meager set
مجموعه رسته اول
mean
متوسط، وسیله، میانگین، معدل، میانگی، واسطه
mean absolute deviation
میانگین قدرمطلق انحرافات
mean and extreme ratio
نسبت ذات وسط و طرفین
mean and range of card
میانگین و دامنه تغییرات کارت
mean average
مقدار متوسط
mean axis of ellipsoid
محور متوسط بیضی گون
mean convergence
همگرائی میانگین، تقارب میانگین
mean curvature
خمیدگی میانگین
mean deviation
میانگین انحراف، انحراف متوسط، انحراف میانگین، میانگین قدرمطلق انحراف ها، متوسط انحراف
mean difference
تفاضل میانگین، میانگین قدرمطلق تفاضل ها
mean distance
فاصله میانگینی، میانگین حداکثر و حداقل فاصله یک سیاره از قمر آن، فاصله متوسط
mean effective value
مقدار مؤثر متوسط
mean error
خطای میانگین
mean life
عمر میانگین
mean lifetime
عمر متوسط
mean normal curvature
انحنای میانگین
mean of data
میانگین داده ها
mean ordinate
مقدار متوسط تابع، عرض متوسط
mean proportional
واسطه هندسی
mean proportional between two numbers
واسطه هندسی دو عدد
mean rank method
روش میانگین رتبه ها
mean recurrence time
میانگین زمان برگشت
mean solar day
روز متوسط خورشیدی
mean square
میانگین مجذور ها، پراش
mean square approximation
تقریب میانگین مربعی
mean square deviation
میانگین مربع انحراف ها
mean square error
میانگین توان دوم خطا ها، میانگین مربع خطا ها، خطای میانگین مجذورات
mean square errors
میانگین توان دوم خطا ها
mean terms of proportion
وسطین تناسب
mean time to failure
زمان متوسط تا خرابی
mean time to repair
متوسط زمان تعمیر
mean value
مقدار میانی، مقدار متوسط، مقدار میانگین
mean value formula
دستور مقدار میانگین
mean value of a function
مقدار میانگین تابع، مقدار میانگین یک تابع
mean value theorem
قضیه واسطه، قضیه مقدار میانی
mean value theorem for integral
قضیه مقدار میانی برای انتگرال
mean value theorem of the differential calculus
قضیه مقدار میانی حساب دیفرانسیل
mean value theorems
قضیه های مقدار میانگین
mean variance
واریانس میانگین
mean vector
بردار میانگین
meaningless
بی معنی
Mean point
نقطه میانگین، نقطه میانی
Mean proportional
واسطه هندسی
means
وسطین تناسب
means that
به این معنی است که
measurability
اندازه پذیری
measurable
اندازه پذیر
measurable cardinal number
عدد اصلی اندازه پذیر
measurable channel
کانال اندازه پذیر
measurable cover
پوشش اندازه پذیر
measurable event
پیشامد تصادفی، پیشامد اندازه پذیر
measurable function
تابع اندازه پذیر
measurable kernel
هسته اندازه پذیر
measurable set
مجموعه اندازه پذیر
measurable space
فضای اندازه پذیر
measure
بیان کردن، سنجیده شدن، مقیاس، سنج، اندازه، سنجش، سنجیدن، مقیاس، سنجه، پیمانه، اندازه گرفتن
measure a distance
فاصله یابی کردن
measure of a set
اندازه یک مجموعه
measure of center
اندازه مرکزیت
measure of distribution
اندازه پراکندگی
measure of intensity of dependency of events
اندازه شدت وابستگی حوادث
measure of keratosis
اندازه کشیدن
measure of length
مقیاس طول
measure of probability
اندازه احتمال
measure of set
اندازه مجموعه
measure of size
اندازه حجم
measure of variations
اندازه تغییرات
measure of volume
گنجا، اندازه حجم
measure preserving transformation
تبدیل حافظ اندازه
measure space
فضای اندازه
measure theory
نظریه اندازه
measure zero set
مجموعه صفر، اندازه
measured
سنجیده
measureless
بی اندازه
measurement
اندازه، مقدار، کمیت، اندازه گیری، سنجش
measurement error
خطای اندازه گیری
measurement standards
استاندارد های اندازه گیری
measures of central tendency
اندازه های گرایش به مرکز، اندازه های تمایل به مرکز، مقادیر متمایل به مرکز، مشخص کننده های مرکزی، سنجیده های گرایش به مرکز
measures of dispersion
پراکنداگی، پراکندگی
measures of standards
استاندارد های اندازه گیری
measures of variability
اندازه های تغییر پذیری
mechanical
مکانیکی
mechanical ability
توان مکانیکی، توانایی مکانیکی
mechanical advantage
مزیت مکانیکی
mechanical comprehension
درک مکانیکی، ادراک فنی
mechanical drawing
رسم فنی، ترسیم بوسیله ابزار مکانیکی، رسم مکانیکی
mechanical engineering
مهندسی مکانیک
mechanical fastening
بستن مکانیکی
mechanical tape reader
نوار خوان مکانیکی
mechanics
مکانیک
mechanics rules
قوانین مکانیک
mechanism
مکانیزیم، مکانیسم، سازوکار
mechanized data processing
پرورش داده ها به طور مکانیزه، داده پردازی مکانیزه
mechanized operation
عملیات مکانیزه
micro miniaturization
تفکیک سازی میکرومتری
media
محیط، رسانه، متوسط
medial
میانی
medial triangle
مثلث میانک
median
خط میانه، میانه، متوسط
median class
طبقه میانه
median in statistics
میانه، عنصر میانی
median location
میانگین جایابی
median of a trapezoid
میانه ذوزنقه، میان خط ذوزنقه
median of a triangle
میانه مثلث
median parameters
پارامتر های میانه
median point of a triangle
نقطه میانی مثلث
median regression line
خط رگرسیون میانه
medium
دنده متوسط، رابط، محیط، پیرامون، متوسط، واسطه، وسیله، معتدل، میانجی، رسانه
medium fit
انطباق متوسط
medium force fit
انطباق با نیروی متوسط
medium frequency
میان بسامد
medium hard steel
فولاد نیم سخت
medium range
میان مدت
medium range planning
برنامه ریزی میان مدت
medium term
متوسط المدت
medium wave
موج متوسط
meet
ارضا کردن، صدق کردن، برآوردن، انجام دادن، برخورد کردن، تلاقی، برخورد، قطع کردن، تماس، واژه، قدیمی برای مقطع
meet irreducible
تحویل ناپذیر تماسی
meet irreducible element
عنصر تحویل ناپذیر تماسی
meet of elements in a lattice
تماس عنصر ها در مشبّکه
meet of sets
تماس مجموعه ها، اشتراک مجموعه ها
meet of two sets
مقطع دو مجموعه، اشتراک دو مجموعه، قدر مشترک دو مجموعه
meeting
جلسه، نشست، ملاقات، مجمع، جلسه، انجمن
mega
پیشوندی به معنی یک میلیون
mellin transform
تبدیل ملین
melt temperature
دمای ذوب
melting range
طیف ذوب، دامنه ذوب
melting rate
میزان ذوب، نرخ ذوب، سرعت ذوب
member
عضو
member of a set
عضو یک مجموعه
member of set
عضو مجموعه
members of an equation
عضو های یک معادله
membership
عضویت، تعلق
membership problem
مسأله عضویت
membership symbol \
نماد تعلق، نماد عضویت
membrane
غشاء
membrane
غشاء
memonic
یادآور
memorize
ذخیره کردن
memory
تغذیه کننده، حافظ، یاد
memory capacity
گنجایش حافظه
memory location
خانه حافظه
memory store
مخزن حافظه
memoryless
بی حافظه، فاقد حافظه، بدون حافظه
Menelaus theorem
قضیه منلائوس
meniscus
هلال یا جسم هلالی شکل، عدسی از یک سو مقعر و از سوی دیگر محدب، سطح محدب یا مقعر
mensuration
اندازه گیری، پیمایش
mental activity
فعالیت فکری
mental arithmetic
حساب ذهنی، محاسبه ذهنی
mental fatigue
فرسایس ذهنی، خستگی فکری، فرسودگی
mention
اشاره کردن، بیان شدن
menu
فهرست
menu planning problem
مسأله برنامه غذایی، مسأله طراحی برنامه غذایی
meokurtic
منحنی با درجه مناسب کشیدگی
Mercator projection
تصویر مرکاتور، نقشه مرکاتور
merchandise
خرید و فروش، کالا، جنس، موجودی جنسی
merchandise in transit
کالای بین راهی
merchandise inventory
موجودی کالا
mercury
سیاره عطارد، جیوه
merely
فقط، صرفا
merge
درآمیختگی، ادغام کردن، ترکیب کردن، قاطی کردن، اختلاط اطلاعات، به طور ردیفی، پوشش
merge bias
جابجایی در آمیختگی
merge event
واقعه پوششی
merge relationship
رابطه درآمیختگی
meridian
نصف النهار
meridian of a surface of revolution
نصف النهار رویه دورانی
meridian of celestial sphere
نصف النهار کره سماوی
meridian of earth
نصف النهار زمین
meridian plane
صفحه نصف النهاری
meromorphic
برخه ریخت
meromorphic function
تابع برخه ریخت، تابع مروفورفیک، تابع برخه ریخت
meromorphism
برخه ریختی
Mersenne number
عدد مرسن
Mersenne numbers
اعداد مرسن
Mersenne prime number
عدد اول مرسن
Mersenne prime numbers
اعداد اول مرسن
mertens theorem
قضیه مرتنس
mesh
تور مانند، مشبک کردن، شبکه، سوراخ، جور شدن، گیرانداختن
mesh of a covering
قطر پوشش
mesh size
چشمه غربال
mesne
وسطی، میانی
message
خبر، پیام فرستادن، پیغام، پیام، مکالمه
meta
پیشوندی به معنای فوق، متا، ماوراء
meta mathematics
متا ریاضیات، ماوراء ریاضی
meta system
مابعدالدستگاه
meta theorem
متاقضیه، ماوراء قضیه
metadiscriminant
فوق مبین
metal spraying
بارش فلزی، فلز پاشی
metalanguage
شبه زبان، ماوراء زبان
metallic yield
محصول فلزی، باردهی فلزی
metallurgy
فلزکاری، متالورژی
metalogic
فوق منطق، شبه منطق، ماوراء منطق
metamathematical
متا ریاضی
metamathematics
فرا ریاضیات، فرا ریاضی
metaproof
فوق دلیل، متا دلیل
metastable
فوق پایدار
metatheorem
فوق قضیه
metavariable
فوق متغیر، متا متغیر
meter
متر، معادل 39.37 اینچ، سنجه
metering device
وسیله سنجش
method
شیوه، طریق، روال کار، روش، اسلوب، طریقه، راه و روش
method of disks
روش قرص ها
method of exhaustion
روش اشباع، روش افنا
method of false position
روش موقعیت نادرست
method of fitting constants
روش برازاندن ثابت ها، روش برازش ثابت ها
method of intersection
روش برش
لغات حسابداری بخش 31
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.