مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 33

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 33 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 33
N
علامت مجموعه اعداد طبیعی، چهاردهمین حرف الفبای انگلیسی
n adic extension
گسترش n عملوندی
n ary
n تایی
n ary composition
ترکیب n تایی
n ary forms
صورت های n تایی
n ary operation
عمل n تایی
n ary relation
رابطه n تایی
n ball
گوی n بعدی
n bit sequence
دنباله n بیتی
n cell
n-حجره
n closed interval
بازه بسته n بعدی
n colorable
n-رنگ پذیر
n connected graph
گراف n-همبند
n cycle
دور n بعدی
n dimensional
n بعدی
n dimensional closed interval
فاصله بسته n بعدی
n dimensional Euclidean geometry
هندسه اقلیدسی n بعدی
n dimensional Euclidean space
فضای n بعدی اقلیدسی
n dimensional measure
اندازه n بعدی
n dimensional open interval
فاصله باز n بعدی، بازه باز n بعدی
n dimensional point
نقطه n بعدی
n dimensional random vector
بردار n بعدی تصادفی
n dimensional region
ناحیه n بعدی
n dimensional space
فضای n بعدی
n dimensional space of coordinates
فضای n بعدی مختصات
n dimensional vector
بردار n بعدی
n element product
حاصلضرب n عنصری
n factorial
n فاکتوریل، n عاملی
n fold integral
انتگرال n گونا
n fold of a
n لایی a
n gon
n ضلعی
n inclusive
خود ِ n، شامل n
n measure
اندازه n
n measure zero
صفر اندازه n
n person game
بازی n نفره
n space
فضای n بعدی
n sphere
کره n بعدی
n square matric
ماتریس مربعی از مرتبه n
n square matrix
ماتریس مربعی مرتبه n
n times differentiable function
تابع n بار مشتق پذیر
n – torsion
n tuple
n گانه، n تائی، n گانه
n tuple ordered
n تایی مرتب
n tuple point
نقطه مکرر از درجه n
n tuples
n تایی
n vector
n برداره
n web
n-بافته
nabla
نابلا
nabla operator
عملگر نابلا
nadir
سمت القدم، حضیض
naive set theory
نظریه طبیعی مجموعه ها
namely
یعنی، به این ترتیب که
nano
پیشوندی به معنی 10-9
nonstandard natural number
عدد طبیعی نااستاندارد، عدد طبیعی غیر استاندارد
nap
سفره
Naperian logarithm
لگاریتم نپری
Napier
نپر
Napier number
عدد نپر
Napier rule
قاعده نپر
Napier’s analogies
فرمول نپر، فرمولی برای حل مثلث های کروی
Napier’s rules
قوانین نپر
Napierian
نپری
Napierian logarithm
لگاریتم طبیعی، لگاریتم نپری
Napierian logarithm base
مبداء لگاریتم نپری، مبنای لگاریتم نپری
nappe
دامنه، پارچه، هر یک از دو مخروطی که در رأس مشترک اند
narrow
دقیق، باریک، کم عرض، باریک کردن، کم کردن
narrow down
کم کردن
national income
درآمد ملی
nationality
ملیت
natural
ملیت
natural basis
پایه طبیعی
natural boundary
مرز طبیعی
natural contingencies
ممکنات طبیعی
natural cubic spline
اسپلاین درجه سه طبیعی
natural domain
قلمرو طبیعی
natural equation of a curve
معادله طبیعی خم
natural equations of a surface
معادله های طبیعی رویه
natural frequency
بسامد طبیعی، فرکانس طبیعی
natural geometry
هندسه طبیعی
natural homomorphism
همومورفیسم طبیعی
natural injection
یک سویی طبیعی
natural logarithm
لگاریتم معمولی
natural mapping
نگاشت طبیعی
natural model
مدل طبیعی
natural number
عدد طبیعی
natural numbers
اعداد طبیعی
natural order
ترتیب طبیعی
natural process
پویش طبیعی، فرآیند طبیعی، فرآیند عادی
natural rubber
کائوچو، لاستیک طبیعی
natural series powers
مرتبه های طبیعی
natural sine
جیب راست
natural surjection
دوسویی طبیعی
natural transformation
تبدیل های طبعی
natural transformations
تبدیل های طبیعی
natural weighting
وزن دادن طبیعی
nature
خصوصیات، ماهیت، طبیعت، سرشت
naught
صفر، هیچ، خطا
nautical mile
میل دریائی، واحد طول انگلیسی برابر 6080 فوت یا 1853.2 متر
near
نزدیک، تقریبا، در مجاورت
nearly complete
تقریبا کامل
necessarily
ببایستگی، لزوما، الزاما
necessary
لازم
necessary and sufficient
لازم و کافی
necessary and sufficient condition
شرط لازم و کافی
necessary condition
شرط لازم
necessary condition for convergence
شرط لازم برای همگرائی
necessary condition of law of large numbers
شرط لازم قانون اعداد بزرگ
necessary premises
مقدمات ضروری
necessity
لزوم، بایستگی، ضرورت
neck
گردنه، گلوگاه، گردن، گلویی
necking
باریکسازی، ایجاد گردونه، گلودادن، بغلتراشی
needed
مورد نظر، مورد توجه، مدنظر، مطلوب
needle
خار، شاخص، عقربه، سوزن، سوزنی
needle problem
مسأله سوزن بافون، مسأله سوزن
needn’t change
نیازی به تغییر ندارد
negate
نفی کردن، نقیض گزاره … را به دست آوردن
negation
خنثی سازی، تناقض، نفی، قرینه یک بردار، نفی، نقیض
negation of a proposition
نقیض گزاره
negation of a statement
نفی یک گزاره
negative
منفی، قرینه
negative angle
زاویه منفی
negative binomial
بینم منفی، دوجمله ای منفی
negative binomial distribution
توزیع بینم منفی، توزیع دوجمله ای، پخش دوجمله ای منفی، توزیع دوجمله ای منفی
negative curvature
خمیدگی منفی
negative cut
بریدگی منفی
negative definite
معین منفی
negative definite form
فرم معین منفی
negative definite matrix
ماتریس معین منفی
negative dependency of events
وابستگی منفی حوادث
negative direction
سوی منفی
negative exponent
نماینده منفی، توان منفی، نمای منفی، قوه منفی
negative feedback
واخوراند منفی، پس خور منفی، عکس العمل معکوس، ضدواکنش، عکل العمل منفی
negative infinity
منهای بی نهایت
minus infinity
منهای بی نهایت
negative integer
عدد صحیح منفی
negative integer part
قسمت عدد صحیح منفی
negative multinomial
چندجمله ای منفی
negative multinomial distribution
توزیع بسجمله ای منفی
negative number
عدد منفی
negative numbers
اعداد منفی
negative of a rational integer
قرینه یک عدد صحیح گویا
negative orientation
جهت منفی
negative part
قسمت منفی
negative part of a function
جزء منفی تابع
negative part of a random variable
بخش منفی یک متغیر تصادفی
negative particular proposition
قضیه سالیه جزئیه
negative power
توان منفی
negative proposition
گزاره سالب
negative quantity
کمیت منفی
negative rational number
عدد گویای منفی
negative root
ریشه منفی
negative semi definite matrix
ماتریس نیمه معین منفی
negative semidefinite
نیمه معین منفی
negative semidefinite matrix
ماتریس نیمه معین منفی
negative sense
جهت منفی
negative sentence
گزاره سالب
negative sign
علامت منفی
negative skewness
چاولگی منفی، چوله منفی، اریب منفی، کجی منفی، ناهنجاری منفی، کشیدگی منفی
negative statement
گزاره سالب
negative term
حد منفی
negative universal proposition
قضیه سالبه کلیه
negative variation
تغییر منفی
negative variation function
تابع تغییرات منفی
negative variation of a mapping
وردش منفی نگاشت
negatively
به طور منفی
negatively oriented
با جهت منفی، جهت دار با جهت منفی
negatively oriented path
مسیر با جهت منفی، گذر جهت دار با جهت منفی
negatively skewed
کجی منفی
negativeness
منفیت، کیفیت منفی بودن
negativity
منفیت، کیفیت منفی بودن
neglect
اغماض کردن، صرفنظر کردن
negligible
قابل اغماض، جزئی، ناچیز، قابل صرفنظر
negotiable bonds
اوراق بهادار
neighborhood
نبش، بر، همسایگی
neighborhood of a point
همسایگی نقطه
neighborhood system
دستگاه همسایگی ها
neighborhoods
دستگاه اصلی همسایگی ها، دستگاه اصلی از همسایگی ها
neper
واحد لگاریتمی اندازه گیری شدت صوت
nephroid
کلیه گون
nested
آشیانی، تو در تو، متداخل
nested cell
حجره آشیانی، فاصله های آشیانی
nested intervals
بازه های تو در تو
nested multiplication
ضرب تو در تو
nested sequence
دنباله تو در تو
nested sets
مجموعه های تو در تو
nested squares
مربعات تو در تو
nesting
تو در تو، متداخل
net
بدون ظرف، ویژه، دقیق، تور، شبکه، روشن، خالص، ناب
net asset
دارایی خالص، دارایی ویژه
net benefit
سود خالص، فایده خالص
net cash flow
جریان نقدی خالص
net income
درآمد خالص، درآمد ویژه
net inventory value
مقدار موجودی خالص
net operating income
روش درآمد عملیاتی خالص
net present value
ارزش کنونی، ارزش خالص کنونی، ارزش فعلی خالص، ارزش خالص حال
net present worth
ارزش ویژه کنونی، ارزش کنونی خالص
net price
بهای خالص
net profit
سود خالص، سود ویژه
net return
بازده خالص، برگشتی ناب
net worth
ارزش ویژه، ارزش خالص
network
شبکه
network analysis
تحلیل شبکه، تحلیل شبکه ای
network capital
سرمایه در گردش
network logic
منطق شبکه
network of circles
شبکه دوایر
network planning
برنامه ریزی شبکه ای
network theory
نظریه شبکه ها
networking convention
قاعده شبکه سازی
networks of queue
شبکه های صف
Neumann boundary condition
شرط مرزی نویمان
Neumann function
تابع نویمان
Neumann law
قانون نویمن
Neumann line
خط نویمان
Neumann problem
مسأله نویمن، مسأله نویمان
Neumann series
سری نویمان
Neumann’s formula
فرمول نویمن
Neumann’s function
تابع نویمن
Neumann’s polynomial
چندجمله ای نویمن
Neumann’s problem
مسأله نویمن
Neumann’s series
سری نویمن
Neumann’s triangle
مثلث نویمن
neuter element
عنصر خنثی
neutral
خنثی، بی اثر
neutral element
عنصر خنثی، عضو خنثی، عضو بی اثر
neutral equilibrium
تعادل بی تفاوت
neutral flame
شعله خنثی
neutral geometry
هندسه خنثی
neutral surface
رویه خنثی
Nevanlinna first fundamental theorem
اولین قضیه اصلی نوانلینا
nevanlinna theory
نظریه نوانلینا
never ending
بی پایان، لایتناهی
nevertheless
با وجود این، معهذا
new activity
یک فعالیت جدید
new activity adding
افزون فعالیت جدید
new constraint
یک محدودیت جدید
new constraint activity
افزون محدودیت جدید
new coordinate system
دستگاه مختصات نوین، دستگاه همارای نوین
Newton
نیوتن
newton cotes quadrature formulas
روابط انتگرال نیوتن-کتنر
Newton diagram
نمودار نیوتن
newton divided difference formula
فرمول تقاضای تقسیم شده نیوتن
newton identities
اتحاد های نیوتن
newton law of gravitation
قانون گرانش نیوتن
Newton method
روش نیوتن
newton three laws of motion
سه قانون حرکت نیوتن
Newton’s identities
اتحاد های نیوتن
newton’s identity
اتحاد نیوتن
newton’s law of cooling
قانون تبرید
newton’s law of gravitation
قانون جاذبه عمومی
newton’s principle
اصل موضوع نیوتن
Newtonian capacity
گنجایش نیوتنی
next
در مرحله بعد، بعد از، پس از آن، متعاقب، بعد
next branch
شاخه دیگر
next in first out
روش اولین صادره از وارده آتی
next state
حالت بعدی
next state function
تابع حالت بعدی
next to each other
با هم، کنار یکدیگر
next to last
قبل از آخرین
next to last step
قبل از آخرین مرحله
next to last vertex
رأس قبل از آخر
next we show that
حال نشان می دهیم که
Neyman’s theorem
قضیه نیمن
nickel silver
ورشو
nil
پوچ، تهی
nil ideal
پوچ آرمان
nilalgebra
پوچ جبر
nilpotence
پوچتوانی
nilpotent
پوچ توان، صفر توان
nilpotent element
عنصر پوچتوان
nilpotent group
گروه پوچتوان
nilpotent linear transformation
تبدیل خطی پوچ توان
nilpotent matrix
ماتریس پوچ توان
nilradical of a ring
پوچ-رادیکال حلقه
nine
نه، 9
nine points circle
دایره نه نقطه
no at all
هیچ
no class theory
نظریه بی طبقه
nobound element
عضو غیر کران
nodal
گره ای
nodal line
خط گرهی
nodal surface
رویه گرهی
node
گره، نقطه دوگانه معمولی
Crunode
گره، نقطه دوگانه معمولی
ordinary double point
گره، نقطه دوگانه معمولی
node network
شبکه گرهی
node of a curve
گره منحنی
node of a linear graph
رأس گراف خطی
node point
گره
noether
نوئتر
noetherian
نویتری، نوتری
noetherian domain
حوزه نویتری
Noetherian module
مدول نویتری
noetherian ring
حلقه نویتری
noise
سروصدا، غوغا، نوفه، اغتشاش، صدای نامطلوب، اختلال در کانال ارتباطی
nominal definition
تعریف اسمی
nominal measurement
اندازه گیری اسمی
nominal scale
مقیاس اسمی
nominal
اسمی، صوری
nominal definition
تعریف صوری
nominal dimension
اندازه اسمی
nominal price
قیمت اسمی
nominal rate of interest
نرخ اسمی بهره
nominal value
مبلغ اسمی، ارزش اسمی
nomogram
نوموگرام، فرمول نگاشت
non abelian
ناآبلی
non abelian group
گروه ناآبلی
non additive model
مدل جمع ناپذیر
non Archimedean
ناارشمیدسی
non Archimedean ordered field
هیئت مرتب ناارشمیدسی
non Archimedean valuation
ارزه ناارشمیدسی
non associative
غیر شرکت پذیر
non associativity
ناانجمنی
non asymptotic
غیر مجانبی
non central distributions
توزیع های غیر مرکزی
non central f distribution
توزیع f غیر مرکزی
non central intervals
فواصل غیر مرکزی
non central quadratics
سطح درجه دوم متقارن غیر مرکزی
non central t2 distribution
توزیع t2 غیر مرکزی
non central t2 variate
متغیر t2 غیر مرکزی
non collinear points
نقاط غیر واقع بر یک خط راست
non commutative
غیر جابجائی، ناجابجایی
non commutative matrices
ماتریس های غیر جابجایی
non commutativity
ویژگی ناجابجایی
non comparable
غیر قابل مقایسه
non comparable set
مجموعه غیر قابل مقایسه
non conservative
غیر ابقایی
non constant
ناثابت، غیر ثابت
non constructive method
روش غیر سازنده
non correlated
ناهمبسته
non decimal fraction
کسر غیر اعشاری
non decreasing
غیر نزولی
non decreasing function
تابع غیر کاهشی، تابع ناکاهشی، تابع افزایشی
non decreasing sequence
دنباله ناکاهشی، دنباله افزایشی
non degenerate
زوال ناپذیر
non degenerate bilinear form
فرم دو خطی ناتبهگون
non degenerate conic
مخروط ناتبهگون، مخروط سره
non degenerated
زوال ناپذیر
non deleted
نابسوده
non denumerable
شمارش ناپذیر، ناشمارا، غیر قابل شمارش
non denumerable set
مجموعه ناشمارا، مجموعه شمارش ناپذیر، مجموعه غیر قابل شمارش
non desarguesian geometry
هندسه نادزارگی
nondestructive test
آزمایش غیر تخریبی، آزمایش غیر مخرب
non deterministic
نامتقن، غیرقطعی، نامعین
non empty
ناتهی، غیر تهی
non empty set
مجموعه ناتهی
non enumerable
شمارش ناپذیر
non enumerable set
مجموعه شمارش ناپذیر
non-essential
ناگوهری، غیر ضروری، غیر اساسی
non Euclidean
نااقلیدسی، غیر اقلیدسی
non-Euclidean geometry
هندسه نااقلیدسی
non-Euclidean space
فضای نااقلیدسی
non existent
ناموجود
nonexistent demand
تقاضای ناموجود
non heat treatable
عملیات حرارتی ناپذیر
non homogeneous
ناهمگن، غیرهمگون، غیر همگن
non homogeneous equation
معادله غیر همگن
non homogeneous system
دستگاه غیر همگن
non increasing
غیر صعودی
non increasing function
تابع غیر افزایشی
non increasing monotonic function
تابع یکنوای غیر افزایشی
non increasing sequence
دنباله ناافزایشی، دنباله کاهشی
non irreducible element
عضو تحویل ناپذیر الحاقی
non isolated
ناتنها، غیر منفرد، غیر تنها
non isomorphic
غیر یکسان، غیر ایزومرف، نایکسان
non integrability
انتگرال ناپذیری
non linear
غیر خطی
nonlinear dependence
بستگی غیر خطی
nonlinear model
مدل غیر خطی
nonlinear programming
برنامه ریزی غیر خطی
nonlinear system
دستگاه غیر خطی
non literalistic
ناجازم
non mathematical
غیر ریاضی
non meager
چاق
non measurable
سنج ناپذیر، اندازه ناپذیر
non measurable set
مجموعه سنج ناپذیر، مجموعه اندازه ناپذیر
non metric
غیر طولی
non metric geometry
هندسه غیر طولی
non negative
نامنفی
non negative form
فرم غیر منفی
non negative function
تابع نامنفی
non negative matrix
ماتریس غیر منفی
non null
ناصفر
non ordinary fraction
کسر غیر معمولی
non orientable surface
رویه جهت ناپذیر
non oriented plane
هامن بدون جهت
non overlapping
بدون عضو مشترک، غیر قابل پوشش
non parallel
ناموازی، غیرموازی
non parametric methods
روش های غیر پارامتری
non parametric statistics
آمار غیر پارامتری
non parametric test
آزمایش غیر پارامتری
non periodic
غیر متناوب، غیر تناوبی، نامتناوب
non periodic head
دوره غیر گردش
non positional
غیر موضعی
non positional notation
دستگاه عدد نویسی غیر موضعی
non positive numbers
اعداد غیر مثبت
non radiative
غیر تشعشعی
non random
غیر تصادفی
non random sample
نمونه غیر تصادفی
nonrandom type surveying
آمارگیری از نوع غیر تصادفی
non randomize
ناتصادفی کردن
non randomized
ناتصادفی شده، نابختین
non real
غیر حقیقی
non real roots
ریشه های غیر حقیقی
non realization
عدم تحقق
non rectifiable curve
خم غیر قابل اصلاح
non rectilinear function
تابع غیر خطی
non reflexive
غیر منعکس
non reflexive relation
رابطه انعکاس ناپذیر
non regular
بی قاعده، نامنظم
non removable
غیر قابل حذف، نابرداشتنی
non residue
نامانده
non reversing
یکطرفه، معکوس نشو
non sampling error
اشتباه غیر نمونه گیری
non simple closed curve
منحنی بسته غیر ساده
non simultaneous
غیر هم جنس
non singular
ناتکین، غیر تکین
nonsingular matrix
ماتریس غیر تکین
nonsingular transformation
تبدیل غیر تکین
non symmetrical
غیر متقارن
non terminating
بدون پایان، بدون انتها، بی پایان
non terminating decimal
عدد دهدهی بی پایان
non transitive
غیر متعدی
non trivial
غیر بدیهی، غیر مبتذل، نابدیهی
non trivial solution
جواب غیر بدیهی، جواب غیر صفر مبتذل
non uniformity
ناهمشکلی، غیر یکنواختی، ناهمگونی
non void
غیر تهی، ناتهی
non zero
مخالف صفر، غیر صفر
non zero sum game
بازی بدون مجموع صفر، بازی مجموع غیر صفر
no abelian group
گروه غیر آبلی
nonadjacent extreme point methods
روش های نقاط رأسی نامجاور
nonagon
نه ضعلی
no associative
شرکت ناپذیر
no associative algebra
جبر شرکت ناپذیر
no associative ring
حلقه شرکت ناپذیر
nonatomic Boolean algebra
جبر بولی نااتمی
nonatomic measure space
فضای اندازه نااتمی
nonbasic
غیر پایه
nonbasic definition
تعریف تابع هدف
nonbasic matrix
ماترسی غیر پایه
nonbasic variable
متغیر غیر پایه، متغیر غیر اساسی، متغیر غیر پایه ای
nonbasic variables
متغیر های غیر پایه
nonbinding constraint
محدودیت های نامقید
noncentral
غیر علی، غیر مرکزی، نامتمرکز شده، غیر متمرکز
noncentral chi square distribution
توزیع مربع خی نامرکزی
noncentral distribution
توزیع نامرکزی
noncentral quadrics
رویه های درجه دوی بی مرکز
noncommutative
تعویض ناپذیر
noncommutative ring
حلقه جابجا ناپذیر
noncomparable
غیر قابل مقایسه
noncomparable elements
عضو های غر قابل مقایسه
noncomparable pair of element
دو عنصر غیر قابل مقایسه
nonconstant
ناپایا
nonconstant polynomial
چندجمله ای ناپایا
nonconstructive proof
اثبات غیر سازنده
nonconvex
نامحدب
noncoverage
ناپوشا
nondecreasing
ناکاهشی، ناکاهنده
nondecreasing function
تابع نانزولی، تابع یکنوای صعودی
nondefective
سالم
nondefective unit
واحد غیر معیوب
nondegeneracy
ناتباهیده، ناتباهیدگی، ناتباهی
nondegenerate
ناتباهیده، ناتبهگون، ناتباهنده
nondegenerate basic feasible solution
جواب شدنی پایه ناتباهیده
nondegenerate bounded variables
متغیر های کران دار ناتباهیده
nondegenerate divisor
مقسوم علیه ناتباهیده
nondegenerate iteration pivot
محور گیری تکرار ناتباهیده
nondegenerate quadratic form
صورت درجه دوم نا تباهیده
nondegerate linear equation
معادله خطی غیر تبهگون
nondeleted limit
حد ناسوده
nondense set
مجموعه هیچ جا چگال، مجموعه ناچگال
nondenumerable
ناشمردنی، شمارش پذیر
nondenumerable set
مجموعه ناشمارا
nonderogatory matrix
ماتریس غیر تخفیف ناپذیر
nondiagonal element
عضو غیر قطر
nondimensional parameter
پارامتر غیر بعدی
nondirected graph
گراف غیر جهت دار
nondistributive
پخش ناپذیر
none
هیچ یک
nonetheless
با این حال، با وجود این
nonempty
ناتهی
nonempty finite set
مجموعه باپایان ناتهی
nonempty set
مجموعه ناتهی
nonempty subset
زیرمجموعه ناتهی
nonequivalent
نا هم ارز
nonequivalent proposition
گزاره نا هم ارز
nonetheless
در هر صورت، به هر حال
nonexistence
عدم وجود
nongenerative
غیر تولیدی
nonhomogeneous
ناهمگن، غیر هموژن، غیر همگن
nonhomogeneous difference equation decreasing function
تابع ناصعودی، تابع یکنوای نزولی
nonhomogeneous system
دستگاه غیر همگن
nonillion
نانیلیون، عدد 1030 در دستگاه آمریکایی و 1054 در دستگاه انگلیسی
nonincreasing
ناافزایشی
nonincreasing function
تابع ناصعودی، تابع یکنوای نزولی
monotone decreasing function
تابع ناصعودی، تابع یکنوای نزولی
nonintegrable function
تابع انتگرال ناپذیر
noninvertible matrix
ماتریس وارون ناپذیر
nonisomorphic
نایکسان
nonlabeled term
جمله بدون برچسب، جمله برچسب گذاری نشده
nonleaf
غیر برگ
nonlinear
غیر خطی، ناخطی
nonlinear correlation
همبستگی غیر خطی
nonlinear differential equation
معادله دیفرانسیل غیر خطی
nonlinear equation
معادله ناخطی
nonlinear fit
برازش غیر خطی
nonlinear programming
برنامه ریزی غیر خطی
nonmeasurable
غیر قابل اندازه گیری، اندازه ناپذیر
nonmeasurable function
تابع اندازه پذیر
nonmodular
غیر پیمانه ای، ناپیمانه ای
nonnegative
نامنفی
nonnegative function
تابع غیر منفی
nonnegative integer
عدد صحیح نامنفی
nonnegative integers
اعداد صحیح نامنفی
nonnegative linear transformation
تبدیل خطی نامنفی
nonnegative number
عدد نامنفی
nonnegative numbers
اعداد غیر منفی
nonnegative property
خاصیت نامنفی بودن
nonnegative semidefinite matrix
ماتریس نیمه معین نا منفی
nonnegative series
سری نامنفی
nonnegativity constraint
محدودیت نامنفی، محدودیت غیر منفی
nonorientability
جهت ناپذیری
nonoverlapping
بدون عضو مشترک، غیر قابل پوشش
nonoverlapping intervals
بازه های نا متداخل
nonparametric
ناپارامتری، غیر پارامتری
nonparametric statistics
آمار نا پارامتری
nonperiodic cubic spline
اسپلاین درجه سه نامتناوب
nonperiodic head
دوره غیر گردش
nonpermanent die
قالب غیر تولیدی
nonplanar
غیر مسطح
nonplanar graph
گراف غیر مسطح
nonpositive
نامثبت، غیر مثبت
nonpositive definitive matrix
ماتریس معین نامثبت
nonprime
غیر اول
nonprobability sample
نمونه غیر احتمالی
nonproductive experiment
آزمایش غیر تصادفی
nonproductive labor
کار غیر تولیدی
nonrandom experiment
آزمایش غیر تصادفی
nonrandomized decision function
تابع تصمیم تصادفی نشده
nonreal
ناحقیقی
nonreal root
ریشه غیر حقیقی
nonrectangular coordinate system
دستگاه مختصات غیر قائم
nonrectifiable
با طول نامتناهی، با درازای نامتناهی
nonrectifiable curve
منحنی با طول متناهی، خم با درازای نامتناهی
nonrecurrent Markov chain
زنجیر مارکوف نا باز گشتی
nonremovable discontinuity
نابرداشتنی ناپیوستگی
nonrepeating decimal
اعشاری نامکرر
nonresidue
ناباقیمانده
nonresponse
بی پاسخ
nonresponse questionnaire
پرسشنامه بدون جواب
nonsense correlation
همبستگی نامعقول، همبستگی بی معنی
nonsimilar binary tree
درخت دودویی غیر متشابه
nonsimple path
مسیر غیر ساده
nonsingular
نا استثنائی
nonsingular linear transformation
تبدیل خطی ناتکین
nonsingular matrix
ماتریس عادی، ماتریس ناتکین، ماتریس منظم، ماتریس انعکاس پذیر، ماتریس منفرد
nonsingular point of a variety
نقطه ساده چندگونا، نقطه ناتکین چندگونا
nonsingular transformation
تبدیل ناویژه، تبدیل نااستثنایی
nonsingular triangular matrix
ماتریس مثلث ناویژه
nonsingular variety
چندگونای هموار، چندگونای ناتکین
nonsquare matrix
ماتریس غیر مربع
nonstandard natural number
عدد طبیعی نا استاندارد
nonstandard real number
عدد حقیقی نااستاندارد
nonstationary
ناایستا
nonstationary oscillation
نوسان نا مانا
nonstrictly determined matrix
ماتریس کاملا غیر معین
nonsymmetric relation
رابطه نا متقارن
nonterminal
ناپایانه، غیر انتهایی
nonterminating
نامختوم، بی انتها، بی پایان
nonterminating decimal
عدد دهدهی نا مختوم
infinite decimal
عدد دهدهی نا مختوم
nontransitive relation
رابطه نا ترایا
intransitive relation
رابطه نا ترایا
nontrivial
نابدیهی
nontrivial factorization
تجزیه نابدیهی
nontrivial solution
جواب ناصفر
nontrivial subgroup
زیرگروه نابدیهی
nontrivial subset
زیرمجموعه سره، زیرمجموعه نابدیهی
nonunit
غیر یکه، نایکه
nonweighted 2 tree
2- درخت غیر وزندار
nonzero
نا صفر
nonzero column vector
بردار ستونی ناصفر
nonzero determinant
دترمینان غیر صفر، دترمینان ناصفر
nonzero entry
درایه غیر صفر
nonzero vector
بردار ناصفر
norm
نرم
norm of a functional
نرم تابعک
norm of a matrix
نرم ماتریس
norm of a vector
نرم بردار، طول بردار، قدر مطلق بردار، مقدار عددی بردار
modulus of a vector
نرم بردار، طول بردار، قدر مطلق بردار، مقدار عددی بردار
absolute value of a vector
نرم بردار، طول بردار، قدر مطلق بردار، مقدار عددی بردار
length of a vector
نرم بردار، طول بردار، قدر مطلق بردار، مقدار عددی بردار
numerical value of a vector
نرم بردار، طول بردار، قدر مطلق بردار، مقدار عددی بردار
magnitude of a vector
نرم بردار، طول بردار، قدر مطلق بردار، مقدار عددی بردار
norm of vector nonbasic
نرم یک بردار
norma
استاندارد، قاعده، مدل
normal
بهنجار
normal acceleration
شتاب قائم، شتاب عمودی
normal allowance
زمان بیکاری مجاز
normal approximation to
تقریب نرمال برای
normal asymptotic distribution for binomial
توزیع مجانبی نرمال برای دوجمله ای
normal axis
محور قائم
normal basis
پایه نرمال
normal bi variate distribution
توزیع دو متغیری طبیعی
normal chain
زنجیر نرمال
normal closure
بسته نرمال
normal component
مولفه قائم
normal continued fraction
کسر مسلسل نرمال
normal coordinates
مختصات نرمال
normal curve
منحنی طبیعی، منحنی نرمال
normal curvature
خمیدگی قائم
normal curvature of a surface
انحنای نرمال سطح
normal density function
تابع چگالی نرمال
normal derivation
انحراف نرمال، انحراف طبیعی
normal derivative
مشتق نرمال
normal distribution
توزیع نرمال، توزیع گاوسی
Gaussian distribution
توزیع نرمال، توزیع گاوسی
normal distribution curve
منحنی توزیع نرمال
normal distribution function
تابع توزیع نرمال
normal distribution in plane
توزیع نرمال در سطح، توزیع نرمال دو متغیره
normal distribution law
قانون توزیع نرمال
normal divisor
مقسوم علیه نرمال
normal equation
معادله نرمال، معادله متعارف
normal equation of a straight line
معادله متعارف خط راست
normal equations
معادلات نرمال، معادله های نرمال
normal extension
توسیع بهنجار
normal family
خانواده نرمال
normal force
نیروی قائم
normal form
صورت متعارف
normal form of an equation
صورت متعارف یک معادله
normal form of differential equations
صورت نرمال معادله های دیفرانسیل
normal function
تابع نرمال شده، تابع نرمال
normalized function
تابع نرمال شده، تابع نرمال
normal function of ordinal numbers
تابع نرمال عدد های ترتیبی
normal inspection
بازرسی نرمال
normal line
خط نرمال (قائم)
normal linear transformation
تبدیل خطی بهنجار
normal matrix
ماتریس نرمال
normal operator
عملگر نرمال
normal order
ترتیب طبیعی
normal plane
صفحه قائم
normal population
جامعه نرمال
normal probability curve
خم احتمال نرمال
normal probability density function
تابع چگالی احتمال نرمال
normal probability plot
رسم احتمال نرمال
normal projection
تصویر قائم، تصویر متعامد
normal random variable
کمیت تصادفی نرمال، متغیر تصادفی نرمال شده، متغیر تصادفی نرمال
normal reaction
عکس العمل طبیعی، عکس العمل عادی
normal region
ناحیه نرمال (قائم)
normal section
مقطع قائم
normal space
فضای نرمال
normal stock
موجودی طبیعی
normal stress
تلاش قائم
normal subgroup
زیرگروه نرمال، زیرگروه ناوردا
invariant subgroup
زیرگروه نرمال، زیرگروه ناوردا
normal divisor
زیرگروه نرمال، زیرگروه ناوردا
normal time
زمان عادی، زمان معمولی
normal to a curve
قائم بر خم، قائم بر منحنی
normal to a plane
قائم بر صفحه
normal to a surface
قائم بر رویه، قائم بر یک سطح
normal to hyperplane
عمود بر ابرصفحه، نرمال به ابرصفحه
normal transformation
تبدیل نرمال
normal unit vector
بردار یکه قائم
normal variable
متغیر نرمال
normal vector
بردار عمودی، بردار قائم
normal vector bundle
کلاف برداری نرمال
normalization
نرمال ساختن
normality
نرمال بودن، هنجار بودن
normality condition
شرط نرمال بودن
normalization
نرمال سازی
normalize
بهنجار کردن، هنجاری کردن، به دست آوردن بردار یکه، به بردار یکه تبدیل کردن
normalized
هنجار یافته، نرمال شده، هنجار شده
normalized deviation
انحراف نرمال شده
normalized equation of line
معادله نرمال خط
normalized function random variable
متغیر تصادفی نرمال شده، متغیر تصادفی نرمال
normalized random variable
متغیر تصادفی نرمال شده
normalizer
بهنجارساز
normalizer of a subgroup
هنجارگر یک زیرگروه
normalizer of a subset of a group
نرمالگر زیرمجموعه گروه
normalizing
یکه سازی، طبیعی کردن، عادی کردن، نرم کردن، عادی سازی، بهنجار کردن، یکنواخت کردن، نرمالسازی
normalizing transformation
تبدیل نرمالساز
normative supply function
تابع ارزشی عرضه
normed
نرم دار، هنج دار، دارای نرم
normed linear space
فضای خطی نرمدار
normed ring
حلقه نرمدار
normed space
فضای نرمدار
normed subgroup
زیرگروه نرمال
normed vector lattice
مشبکه برداری نرم دار
normed vector space
فضای برداری نرم دار، فضای برداری هنج دار
north pole
قطب شمال
northwest corner method
روش گوشه چپ بالایی
northwest corner rule
قانون گوشه شمال غربی، قاعده گوشه شمال غربی
not
چنین نیست که، نه
not equal to
نامساوی با، مخالف با
not function
تابع نفی
not mutually exclusive event
پیشامد پیوستنی، پیشامد متداخل
not p
چنین نیست که p، نه p
not stop
ادامه یافتن
notable
نشان دادن، نمایش دادن
notation
مفهوم، نمایش، علامت، نشانگذاری، علامتگذاری، نشانه گذاری، نمادسازی، نشانه طبقه بندی، نشانه رده بندی، نماد
notation of probability
مفهوم احتمال
notch
شکاف، شکاف دادن، گوشه
notching
گوشه بری، گوشه زنی، بریدن لبه ای
note
نت موسیقی، توجه کردن، توجه
note receivable
سفته وصولی، سند وصولی، سند دریافتنی، سفته دریافتنی
note that
توجه دارید که، متذکر شدن، یادآور شدن
notes payable
اسناد پرداختنی، سفته های پرداختنی
notes receivable
اسناد دریافتنی، حساب اسناد دریافتنی
nothing
هیچ، صفر
notion
مفهوم
nought
هیچ، خطا
nowhere dense
هیچ جا چگال
nowhere dense set
مجموعه هیچ جا چگال، مجموعه ناچگال
nozzle
پخش کن، مغزی، فواره، قسمت خروج، مجرای خروج
nozzle tip
نوک تزریق کننده
np chart
نمودار تعداد ضایعات
nth
n ام، n امین
nth coordinate
مختص n ام، مؤلفه n ام
nth derivative
مشتق مرتبه n ام، مشتق n ام
nth factor
عامل n ام
nth iterate
تکرار n ام
nth order differential equation
معادله دیفرانیسل مرتبه n ام
nth partial product
حاصل ضرب جزئی n ام
nth partial sum
مجموع جزئی n ام
nth power
توان n ام
nth root
ریشه nم
nth root function
تابع ریشه n ام
nth root of unity
ریشه n ام واحد، ریشه n ام یک
nth term
جمله n ام
nth variation
n امین وردش
nuclear
هسته، هسته ای
nuclear class
رده هسته ای
nuclear fission
انشقاق هسته ای
nuclear operator
عملگر هسته ای
nuclear reaction
فعل و انفعال هسته ای
nuclear space
فضای هسته ای
nuisance parameter
پارامتر مزاحم
null
پوچ
null circle
دایره صفر، دایره ای با شعاع صفر
null class
مجموعه خالی
null element
عامل صفر، عنصر صفر، عنصر پوچ
null event
پیشامد پوچ، پیشامد تهی، پیشامد نشدنی، حادثه خنثی
null function
صفر تابع، تابع صفر
null graph
گراف تهی
empty graph
گراف تهی
null group
گروه صفر
null hypothesis
فرض صفر
null matrix
ماتریس پوچ، ماتریس صفر، ماتریس تهی
null quantifier
کم صفر، سور صفر
null recurrent
برگشت پذیر تهی، بازگشتی-پوچ
null sequence
صفر دنباله، هیچ رشته، دنباله صفر، دنباله ای که حد آن صفر است
null set
مجموعه خالی، مجموعه تهی
null sets
مجموعه های خالی، مجموعه های تهی
null space
صفر فضا، فضای پوچ هسته
null string
رشته پوچ، رشته تهی
null tree
درخت پوچ
null vector
بردار صفر
nullary operation
عمل هیچتایی
nullity
درجه پوچی، بعد فضای پوچ، پوچی
nullity of a linear mapping
بعد هسته نگاشت خطی
nullity plus rank theorem
قضیه پوچی بعلاوه رتبه
number
تعداد، نمایش هندسی عدد مختلط، عدد، شمار، شماره، شماره گذاری کردن، نمایش هندسی یک عدد مختلط
number axis
محور اعداد
number field
میدان عددی، میدان اعداد، هیئت اعداد، هیأت اعداد
number line
خط اعداد، محور حقیقی
number of basic feasible solutions
تعداد جواب های شدنی پایه
number of basis
تعداد پایه
number of bounded variables
متغری های کران دار تعداد
number of renewals
تعداد تعویض
number of solutions
تعداد جواب های
number of teeth
تعداد دندانه
number scale
محور اعداد
number sieve
غربال اعداد، غربال اراتستن
number system
دستگاه اعداد
number theoretic
نظریه اعداد، منسوب به نظریه اعداد
number theoretic functions
توابع حسابی، توابعی که مجموعه اعداد طبیعی را به توی خودش تصویر می کنند
number theory
تئوری اعداد، نظریه اعداد
numerable
قابل شمارش، شمارش پذیر
numeral
عددی، عدد
numeral system
دستگاه شمارش، دستگاه عددنویسی، دستگاه شمار
numerate
شمردن، حساب کردن، به شمار آوردن
numeration
شمار، شمارش، احتساب
numerator
صورت کسر
numerical
عددی
numerical analysis
آنالیز عددی، تجزیه و تحلیل عددی
numerical coefficients
ضرایب عددی
numerical determinant
دترمینان عددی
numerical methods
روش های عددی
numerical scale
مقیاس عددی
numerical sequence
دنباله عددی
numerical value
مقدار عددی
numerically
به طور عددی
numbering
شماره گذاری
numbering of favorable cases
تعداد حالات مساوی
numbering scale
سیستم عددنویسی، پایه اعداد
numbering scale with base n
عدد نویسی به
numbering system
دستگاه اعداد
numbering theoretic
نظریه اعداد
numbering theoretical functions
توابع نظریه اعداد
numbering theory
نظریه اعداد
numbering with common factors
عدد های مشترک
numberless
بی شمار
numbers of times
تعداد دفعات
numeral
عددی، رقم، پیکر
numeral system
سیستم عدد نویسی، پایه اعداد
numeration
شمارش
numeration system
دستگاه شمارش
numeral system
دستگاه شمارش
numerator
صورت کسر، برخه شمار
numerator function
تابع صورت کسر، تابع صورت
numerator of a fraction
صورت کسر
numeric function
تابع عددی
numerical
عددی، شماری
numerical analysis
آنالیز عددی
numerical approach
نگرش عددی، روش عد
numerical arrangement
ترتیب شماره ای
numerical calculus
حساب عددی
numerical characteristic
مشخصه عددی
numerical check
تحقیق عددی
numerical component
مؤلفه عددی
numerical computation
محاسبه عددی
numerical control
کنترل عددی
numerical differentiation
مشتق گیری عددی، دیفرانسیل گیری عددی
numerical instability
ناپایداری عددی
numerical integration
انتگرالگیری عددی
numerical line
خط عددی
numerical methods
روش های عددی
numerical range
برد عددی
numerical sequence
گزاره خبری، دنباله عددی
numerical series
سری عددی
numerical solution
حل عددی، جواب عددی
numerical solution of algebraic equation
حل عددی معادله های جبری
numerical solution of algebraic equations
حل عددی معادله های جبری
numerical tables
حداول عددی
numerical value
مقدار عددی
numerical value of a vector
مقدار عددی یک بردار
numbering
نمره گذاری، عددنویسی
numerous
متعدد، زیاد، بی شمار
nut
مهره ضامن، مهره، مهره شاتون
nutation
رقص محوری، ناوش
لغات حسابداری بخش 33
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.