مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 37

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 37  عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 37
q
هفدهمین حرف الفبای انگلیسی
q.e.d
این همان بود که می خواستیم ثابت کنیم، این همان است که باید ثابت می شد
quod erat demonstrandum
این همان بود که می خواستیم ثابت کنیم، این همان است که باید ثابت می شد
qua x
اکس فی نفسه (x بماهو x)
x qua x
اکس فی نفسه (x بماهو x)
quad
چهارقلو، سیم چهارلا
quadrangle
چهارگوش، چهارضلعی، چهارزاویه
quadrangular
چهارگوش
quadrant
چارک، ربعی، ربع، ربع دایره، چهار یک، ربع صفحه
quadrant angle
زاویه قائمه
quadrant fluid flow in
جریان سیال در ربع صفحه
quadrant of a circle
ربع دایره
quadrant of circle
ربع دایره
quadrant of plane
ربع صفحه
quadrant relations
رابطه های ربعی
quadrantal
تربیعی، ربعی
quadrantal angles
زوایای قائمه
quadrate
مربعی، مربعی شکل، مربع کردن، به توان دو رساندن، مجذور کردن
quadratic
معادله درجه دوم، مرتبه دوم، مربعی، از درجه دوم، تربیعی
quadratic congruence
همنهشتی درجه دوم
quadratic convergence
همگرایی مرتبه دوم، همگرایی مرتبه دو همگرایی، درجه دو
quadratic equation
معادله درجه دو
quadratic equation formula
فرمول معادله درجه دوم
quadratic extension
توسعه درجه دوم
quadratic factor
عامل درجه دو
quadratic field
هیأت درجه دوم
quadratic form
فرم درجه دوم
quadratic formula
فرمول درجه دو، فرمول معادله درجه دوم، فرمول حل معادله درجه دوم، فرمول درجه دوم
quadratic function
تابع درجه دوم
quadratic group
گروه درجه دوم، چهار-گروه
quadratic inequality
نامساوی درجه دو
quadratic interpolation
درونیابی درجه دوم
quadratic irreducible polynomial
چندجمله ای تحویل ناپذیر درجه دو
quadratic loss
زیان درجه دوم
quadratic loss function
تابع زیان درجه دوم
quadratic mean
میانگین درجه دوم، میانگین درجه دو، میانگین مربع
quadratic non residue
غیر باقیمانده تربیعی
quadratic nonresidue
غیر باقیمانده تربیعی
quadratic nonresidue modulo m
نامانده درجه دوم به پیمانه m
quadratic of the circle
تربیع دایره
quadratic polynomial
چندجمله ای درجه دوم
quadratic programming
برنامه ریزی کوادراتیک
quadratic reciprocity
تقابل مربعی
quadratic reciprocity law
قانون تقابل مربعی، قانون تقابل درجه دوم
quadratic regret
تأسف درجه دوم
quadratic residue
باقیمانده تربیعی، مانده مجذوری، مانده مربعی
quadratic residue modulo m
مانده درجه دوم به پیمانه m
quadratic surd
اصم، گنگ، عدد اصم مربعی
quadratic surface
رویه درجه دوم
quadratic term
جمله درجه دوم
quadrature
تربیع، انتگرال گیری، کوادراتور، جامعه بدیهی
quadrature of a circle
تربیع دایره
quadrature of circle
تربیع دایره
quadrature of the circle
تربیع دایره
quadric
منحنی یا رویه درجه دوم، از درجه دوم، درجه دو، سطح درجه دوم، صورت درجه دوم
quadric cone
رویه مخروطی درجه دو، مخروط درجه دو
quadric conical surface
رویه مخروطی درجه دو، مخروط درجه دو
quadric curve
منحنی درجه دوم
quadric cylinder
استوانه درجه دو
quadric degenerate surface
سطح تباه شده درجه دو
quadric surface
رویه های درجه دو، سطح از درجه دوم، رویه درجه دوم
quadric surface of revolution
سطح درجه دو دوار
quadric surfaces
رویه های درجه دو
Quadrics
رویه های درجه دو
surfaces of the second order
رویه های درجه دو
Quadri-dual
همتای چهارم
quadrilateral
چهارپهلو، چهارضلعی
quadrilateral distribution
توزیع چهارجمله ای
quadrilateral figures
چهارسو ها
Quadri-nominal distribution
توزیع چهار جمله ای
quadruple
چهار برابر کردن، چهارگانه، چهار برابر، از رتبه چهارم چهارگانه، چهارتائی
quadruple point
نقطه مکرر از رتبه چهارم
quadruple vector product
حاصلضرب چهار برداری
quadruplet
چهار قلو، چهار تایی، چارگان
quadruplicate
چهار برابر کردن، چهار نسخه ای، چهار برابر، چهار تائی
Quadruplication
عمل چهار برابر کردن
quadruplicity
کیفیت چهار برابری
qual rule
قانون نفسه
qualification
توصیف، تعریف، شرایط کیفی، شرایط لازم، خصوصیات
qualified
مشروط و مقید، واجد شرایط، حائز شرایط، دارای شرایط
qualimetry
کیفیت سنجی
qualitative
کیفی
qualitative analysis
تجزیه و تحلیل کیفی
qualitative characteristics
خواص کیفی
qualitative data
داده های کیفی
qualitative factor analysis
تحلیل کیفی عوامل
qualitative forecast
پیش بینی کیفی
qualitative observations
مشاهدات کیفی
qualitative properties
ویژگی های کیفی
qualitative theory
نظریه کیفی
quality
چونی، کیفیت، خاصیت، کیفیت و جنس، مرغوبیت
quality assurance
اطمینان مرغوبیت، اطمینان کیفیت
quality audit
ممیزی کیفیت
quality characteristic
مشخصه کیفیتی
quality control
کنترل کیفیت
quality control circles
حلقه های کنترل کیفیت
quality cost
هزینه کیفیت
quality engineering
مهندسی کیفیت
quality goals
اهداف کیفیت
quality history
سوابق کیفیت
quality improvement
بهبود کیفیت، اصلاح کیفیت
quality index
شاخص کیفیت
quality information equipment
تجهیزات اطلاعات کیفیت
quality inspection
بازرسی کیفیت
quality loop
حلقه کیفیت
quality management
مدیریت کیفیت
quality measure
معیار کیفیت
quality objectives
اهداف کیفیتی
quality parameter
پارامتر کیفیت
quality planning
برنامه ریزی کیفیت
quality policy
سیاست کیفیت
quality protection
تشخیص کیفیت، حمایت کیفی
quality report
گزارش کیفیتی
quality spiral
مارپیچ کیفیت
quality statistic
شاخص کیفیت
quality system
سیستم کیفیت
quant
پیمانه، کوانتم
quanta
پیمانه
quantification
تسویر
quantified
سور دار، مسوّر، کمّی شده
quantified expression
گزاره های دارای سور، عبارت سور دار
quantified formula
فرمول مسور
quantified proposition
گزاره مسور، قضیه محصوره
quantified sentence
گزاره مسور
quantified statement
گزاره مسور
quantifier
سور
quantifier existential
سور وجودی
quantify
تعیین کیفیت کردن
quantifying symbol
نماد سور
quantile
چندک، پارک
quantile of pth order
چندک مرتبه p ام
quantitative
کمی، مقداری
quantitative data
داده های کمی
quantitative evidential interpretation
تفسیر های مقرون بدلیل کیفی
quantitative forecast
پیش بینی کمی
quantitative method
روش کمی، روش مقداری
quantitative observations
مشاهدات کمی
quantity
کمیت
quantity discount
تخفیف در خرید کلی، تخفیف در سفارش، تخفیف کمیت، تخفیف در خرید های عمده
quantization
کوانتش، کوانتومی کردن
quantized energy level
تراز انرژی کوانتیده
quantized field
میدان کوانتیده
quantum
کوانتم، پیمانه
quantum field theory
نظریه کوانتومی میدان
quantum mechanics
مکانیک کوانتمی
quantum statistical mechanics
مکانیک آماری کوانتومی
quantum statistics
آمار کوانتومی
quart
کوارت، پیمانه ای در حدود یک لیتر
quarter
ربع مربع، یک چهارم، ربع، چارک، چهاریک
quarternion
چهارگان
quartic
از درجه چهارم، چهارمین، چهارین، درجه چهارم، منحنی درجه چهارم، درجه چهارم
quartic curve
خم درجه چهارم، منحنی درجه چهارم
quartic equation
معادله درجه چهارم
quartic polynomial
چندجمله ای درجه چهارم
quartic symmetry
تقارن چهار محوری
quartile
ربع، چهاریک، چارک
quartile coefficient
ضریب چارک
quartile coefficient of variation
ضریب تغییرات چارکی
quartile deviation
انحراف چارک، انحراف ربعی، انحراف چارکی
quartum non datur
طرد شق چهارم
quasi
وار، شبه، گون، شبه مانا
quasi cylinder
شبه استوانه
quasi euclidean
اقلیدسی وار، شبه اقلیدسی
quasi frequency
شبه فرکانس
quasi invariant measure
اندازه شبه ناوردا
quasi inverse element
عنصر شبه وارون
quasi invertible element
عنصر شبه وارون پذیر
Quasi-regular element
عنصر شبه وارون پذیر
quasi latin square
شبه مربع لاتین
quasi linear
شبه خطی
quasi newton method
روش شبه نیوتن
quasi order
شبه ترتیب
quasi ordering
شبه ترتیب
quasi period
شبه دوره تناوب
quasi power series
سری شبه توانی
quasi recursive
نیمه تراجعی، شبه تراجعی
Quasi-analytic function
تابع شبه تحلیلی
Quasi-bounded harmonic function
تابع همساز شبه کراندار
quasiconformal mapping
نگاشت شبه همدیس
Quasi-continuous function
تابع شبه پیوسته
Quasi-dual space
فضای شبه دوگان
Quasi-group
شبه گروه
quasilinear operator
عملگر شبه خطی
Quasi-norm of a vector
شبه نرم بردار
Quasi-normal family of analytic functions
خانواده شبه نرمال تابع های تحلیلی
Quasi-normal linear space
فضای خطی شبه نرمال
Quasi-ordering
شبه ترتیب، ترتیب وار
quasiperiodic motion
حرکت شبه دوره ای
quasiperiodic solution
جواب شبه دوره ای
quasirandom sampling
نمونه گیری شبه تصادفی
quasiregular element
عنصر شبه وارون پذیر
quasistable distribution
توزیع شبه پایدار
quasratic approximation
تقریب درجه دوم
quaterly
سه ماهه، سه ماه یکبار
quaterly review
فصل نامه
quaternary
چهار تایی، چهار واحدی، چهارتائی، چهار عضوی
quaternary relation
رابطه چهارتایی، نسبت چهارتای
quaternion
عدد چهار برگی، چهارگانه، چهارمقداری، چهارگان، چهارعنصری
quaternion algebra
جبر چهارگانی
quaternion group
گروه چهارگانی
quaternion unit
یکه کوترنیونی
quaternion units
یکه های چهار گانه
quaternion vector bundle
کلاف برداری چهارگانی
quaternionic
چهارگانی
quaternions
مجموعه چهارتائی، اعداد چهار تائی، چهار واحدی
quenching
تبرید سرد، سریع سرد کردن، سرمادهی، آبدهی
quenching range
محدوده حرارتی سخت کردن
questionnaire
پرسشنامه، سئوالنامه
questionnaire sampling
نمونه گیری پرسشنامه ای، نمونه برداری پرسشنامه ای
queuing markov chain
زنجیر مارکف صفی
queuing with balking
صف بندی با انصراف، صف بندی با طرد
queue
صف
queue discipline
نظم صف
queueing
صف بندی
queueing model
مدل صف
queueing theory
نظریه صف، تئوری صف، تئوری صف انتظار، تئوری ردیف بندی، نظریه صف انتظار، تئوری صف بندی
queuing discipline
نظام صف بندی
queuing model
مدل صف بندی
queuing theory
نظریه صفبندی، نظریه صف
quick ratio
نسبت سریع، نسبت نقدینگی، نسبت آنی
quill
محور تو خالی، ماسوره
quinary
پنج تائی، پنج به پنج، از مرتبه پنج دستگاه شمار در مبنای پنج
Quindecagon
پانزده ضلعی
quindecillion
در آمریکا 1048 و در انگلیس 1090
quinque
پیشوندی به معنی پنج و به پنج قسمت
quintic
از مرتبه پنج، از درجه پنج، پنجمین، درجه پنجم، از درجه پنجم
quintic curve
خم درجه پنج
quintic equation
معادله درجه پنجم
quintillion
در آمریکا 1018 و در انگلیس 1030
quintuple
پنج برابر، پنج برابر شدن، پنج تائی، پنج برابر کردن، از درجه پنجم، پنجگان، از مرتبه پنجم
quintuplet
پنج تائی، پنجگان
quit
ترک کردن، ترک خدمت
quite sufficient
کافی است، کافی
quod erat demostrandum
همان است که باید ثابت می شد
q.e.d.
همان است که باید ثابت می شد
quoin
گوشه، زاویه
quota
سهمیه، سهمیه ای
quotasampling
نمونه گیری سهمیه ای، نمونه برداری سهمی
quotation
تخمین، نرخ، مظنه
quotient
خارج قسمت
quotient algebra
جبر خارج قسمت ها، جبر رده ای مانده ای
quotient bundle
کلاف خارج قسمت ها
quotient construction
ساختمان خارج قسمتی
quotient field
هیأت خارج قسمت ها
quotient group
گروه خارج قسمتی
quotient ideal
ایده آل خارج قسمتی، حلقه خارج قسمت ها
quotient module
مدول خارج قسمت
quotient ring
حلقه خارج قسمت ها، حلقه رده های مانده ای
factor ring
حلقه خارج قسمت ها، حلقه رده های مانده ای
residue class ring
حلقه خارج قسمت ها، حلقه رده های مانده ای
quotient rule
قاعده خارج قسمت
quotient set
مجموعه خارج قسمت ها
quotient space
فضای خارج قسمت
quotient structure
ساختمان خارج قسمتی
quotient system
دستگاه خارج قسمتی، دستگاه خارج قسمت ها
quotient topological space
فضای توپولوژی خارج قسمت
quotient topology
توپولوژی خارج قسمت
quotient vector space
فضای برداری خارج قسمت
لغات حسابداری بخش 37
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.