مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 41

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 41 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 41
set of measure zero
مجموعه با اندازه صفر
set of operations
عملیات روی مجموعه ها
set of points
مجموعه نقطه ها
set of rational numbers
مجموعه اعداد گویا، مجموعه عدد های گویا
set of real numbers
مجموعه اعداد حقیقی، مجموعه عدد های حقیقی
set of sets
مجموعه مجموعه ها
set of simple events
مجموعه حوادث ساده
set of subsets
مجموعه زیرمجموعه ها
set of subsets of x
مجموعه زیرمجموعه های x
set of the first category
مجموعه رسته اول
meager set
مجموعه رسته اول
set of the second category
مجموعه رسته دوم
set of two elements
مجموعه دو عنصری
set of uniqueness
U-مجموعه مجموعه یکتایی،
U set
U-مجموعه مجموعه یکتایی،
set of values
مجموعه مقادیر
set region dimension
بعد مجموعه (ناحیه)
set screw
پیچ ضامن،‌ پیچ مغزی، پیچ میزان، پیچ تنظیم
set square
گونیا كردن، گونیا، نوعی گونیا، گونیای قابل تنظیم
set theoretic
مربوط به نظریه مجموعه ها
Set theoretic identity
اتحاد نظریه مجموعه ای
set theoretic notations
نماد های نظریه مجموعه ها
set theory
نظریه مجموعه ها، تئوری مجموعه ها
set up
نصب، مدل، نمونه، طرح كردن،‌ ساختن، برپا كردن، تنظیم اولیه، آماده ساختن، پیدا كردن، محاسبه كردن، بدست آوردن، تشكیل دادن
set up cost
هزینه راه اندازی
set up time
زمان تنظیم، زمان كارگذاری
set with n elements
مجموعه n عنصری
set with one element
مجموعه یك عنصری
setting
تنظیم، جایگذاری، جور كردن، ردیف كردن، سوار كردن، تنظیم
setting cost
هزینه های آمادگی
settlement
نشست ساختمان
settling
جاافتادگی
seven
هفت
seventeenth
هفدهم، یك هفدهم
seventh
هفتم، یك هفتم
seventieth
هفتادم، یك هفتادم
seventy
هفتاد
several
چند، متعدد
several inputs
چند ورودی
severance
جداسازی،‌تفكیك، تجزیه
severe impact
ضربه شدید
severity of inspection
شدت بازرسی
sexagesimal
شصتی، شصت تایی
sexagesimal division
تقسیمات شصت تایی
sexagesimal fraction
كسر شستگانی، كسر شصتی
sexagesimal system
دستگاه شصت تایی
sexagesimal system of numbers
دستگاه شصت شصتی اعداد، دستگاه ستینی اعداد
sexagesimal system of numeration
دستگاه شمار در مبنای شصت
sextant
یك ششم دایره
sextic
ششین، درجه ششم
sextic curve
خم درجه شش
sextillion
در آمریكا 1021، در انگلستان 1036
sextuple
شش تائی
sextuplet
شش تایی،‌ شش گان
shade
سایه زدن، هاشور زدن، سایه
shaded area
ناحیه سایه دار شده
shadow cost
هزینه سایه ای،‌ هزینه سایه
shadow price
قیمت های سایه، قیمت سایه، ارزش سایه، ارزش سایه ای، قیمت مجازی، قیمت سایه ای،‌بهای سایه
shaft furnace
كوره استوانه ای، كوره استوانه ای عمودی، كوره میله ای
shallow drawing
سخت كردن پوسته ای، آب دادن سطحی
shape
اندام،‌دیس، شكل دادن، قالب دادن، قالب، شكل‌، مدل ساختن
shaped
شكل،‌ به شكل
shaping
صفحه تراشی
share
سهم، تقسیم كردن، به صورت مشترك استفاده كردن
share dividend
سود سهم
share focus
نكته های باریك
share indices
شاخص های سهم
share issue
انتشار سهام
sharp corner
گوشه تیز
sharp focus
نكته های باریك
sharp v thread
پیچ مثلثی نوك تیز
sharpness
تیزی
sheaf
بافه
sheaf of ideals
بافه ایدآل ها
sheaf of planes
بافه صفحه، دسته صفحات
bundle of planes
بافه صفحه، دسته صفحات
shear
چینش، برش، بریدن، قیچی كردن، قیچی كردن، قیچی، پارگی
shear deformation
تغییر شكل برشی
shear forming
شكل دادن با تغییر شكل برشی، فرم دهی برشی، شكل دادن برشی بران
shearing stress
تلاش بُرینشی
sheet
بافته‌، دسته، پارچه، صفحه، برگه، برگ،‌ لایه، ورقه ورقه كردن، ورقه، ورق نازك، ورق
sheet of a hyperboloid
پارچه یک هذلولی گون
Sheet of planes
بافه صفحه
sheet of Riemann surface
برگ رویه ریمان
shelf
قفسه،‌ طاقچه
shell
پوسته،‌ لایه، گلوله
shell drawing
پوكه سازی
shell molding
قالب گیری پوسته ای
shell cutter
قلم پوسته بر، پوسته بر
scheme
برنامه،‌نقشه،‌طرح، طرح كردن، كروكی، پروژه تهیه كردن، پروژه، شكل
Sheppard correction
تصحیح شپرد
Sheppard’s correction
تصحیح شپرد
Shewhart control charts
نمودار های كنترل شوارت
shield
سپر، غلاف، روكش، پوشش، آب بند، محافظ، حفاظ
shift
انتقال
shift transformation
تبدیل تغییر جا
shift work
كار نوبتی، نوبت كاری
shifting
انتقال، جابجایی،‌عوض كردن
shifting formula
دستور انتقالی
shifting graph
نمودار انتقال
shifting theorem
قضیه تغییر جا
shipment
محموله، ارسال، حمل، مرسوله
shipping
كشتیرانی، حمل و نقل
shipping documents
اسناد حمل
shock
ضربه، تكان، كوب
shock wave
موج ضربه ای
shooting method
روش پرتابی
shop
خرید كردن، تعمیرگاه، مغازه، كارگاه
shopping problem
مسأله خرید
short
كوتاه
short exact sequence
دنباله كامل كوتاه، دنباله دقیق كوتاه
short notice
اضطراری، كوتاه مدت
short out
خاموش بودن
short range
كوتاه مدت
short run equilibrium
تعادل كوتاه مدت
short term
كوتاه مدت
shortage
اشتباه، عیب،‌نقص، كسری، كمبود
shortage cost
هزینه كمبود
shorten
كوتاه كردن
shorten
كوتاهتر كردن
shorter
كوتاهتر، اقصر
shorter of the short size
كوتاه ترین هر دو فرد، اقصرالاقصرین
shortest
کوتاهترین
shortest confidence interval
كوتاه ترین بازه اطمینان
shortest ladder
کوتاهترین نردبان
shortest ladder problem
مساله کوتاهترین نردبان
shortest path model
مدل كوتاه ترین مسیر
shortest path problem
مسأله كوتاهترین مسیر
shortest route problem
مسأله كوتاهترین مسیر
short line
پاره خط
show
نشان دادن، نمایاندن، صریح كردن، نمایش دادن
show that
ثابت كنید، نشان دهید
shrink fit
جاافتادگی انقباضی، سوار كردن انقباضی، انطباق انقباضی
shrink forming
شكل دادن انقباضی
shrink rule
خط كش نسبت، خط كشی نمونه ساز، خط كش انقباضی
shrinkage
كوچك سازی،‌كشیدگی انقباضی، انقباض، آبرفتگی
shrinkage allowance
ضریب انقباض،‌انقباض مجاز
shuffle
بُر زدن، آمیختن
shuffled sequence
دنباله، آمیخته
side
یال، ضلع، طرف، ضلع، جانب، جنب، پهلو، بر
side condition
شرط جنبی
side conditions
شرایط جنبی
side core
ماهیچه جانبی، ماهیچه بغل
side of a polygon
ضلع چندضلعی
side of an angle
ضلع زاویه
side restriction
قید جنبی
side view
نمای جانبی، نیمرخ، نمای پهلو، نمای بغل
sided
جانبی
sidereal day
روز نجومی
sidereal hour
ساعت نجومی
sidereal month
ماه نجومی
sidereal time
زمان نجومی
sidereal year
سال نجومی
sides of a triangle
ضلع های مثلث
sides of an angle
اضلاع یك زاویه
Sidon set
مجموعه زیدن
Siegel modular group
گروه مدولی سیگل
Siegel upper half space
نیم فضای بالای سیگل
sieve
غربال
sieve of Eratosthenes
غربال اراتستن
sieve of Eratosthenes
غربال اراتستن
sigma
? یا سیگما، حرف هیجدهم الفبای یونانی، نماد ?
sigma field
سیگما هیأت، سیگما جبر
sigma notation
نماد سیگما
sigma score
نمره سیگمایی
sigma unit
واحد سیگمایی
sign
علامت، نشانه، نشان، اثر
sign of equality
علامت تساوی
sign of membership
علامت تعلق
sign of permutation
علامت جایگشت
sign preserving property
خاصیت محفوظ ماندن علامت
sign test
آزمون علامت، علامت، آزمایش علامت، تست علامت
signal
علامت،‌نشان، اخطار، راهنما، خبر دادن، با اشاره رساندن
signal flow
جریان سیگنال
signal wave
موج سیگنالی
signature
نشان
signature of a permutation
نشانه یك جایگشت
signed
نشاندار، علامت دار
signed measure
اندازه علامت دار
signed number
عدد علامت دار، عدد جبری
signed rank
رتبه علامت دار
signed rank statistics
آماره های رتبه علامت دار
signed rank test
آزمون رتبه علامت دار
significance
معنی دار بودن، مفهوم، معنی، اعتبار، معنی دار، اهمیت
significance level
سطح معنی دار بودن
significance level of a test
سطح معنی دار بودن آزمون
significance probability
احتمال معنی دار بودن
significant
معنی دار، با معنی، معتبر، رهنمون
significant difference
مهم ترین تفاوت
significant digit
رقم معنی دار، رقم با معنی
significant digits
ارقام بامعنی، اعشار
significant figure
رقم با معنی، رقم معنی دار
significant figures
ارقام با معنی، رقم اعشار
significant probability
احتمال معنی دار بودن
signification
دلالت، معنی
signify that
به این معنا است كه
sign bill
برات دیداری
signum
علامت
signum function
تابع علامت، تابع نشانه
silicon chips
ورقه های سیلیكان
similar
متشابه، متجانس، مشابه، همانند، شبیه، مانا
similar arcs
قوس های متشابه
similar figure
مجانس
similar figures
شکل های متشابه
similar fractions
كسر های متشابه
similar matrices
ماتریس های متشابه، ماتریس های همانند، ماتریس های مشابه
similar matrix
ماتریس متشابه
similar ordered sets
مجموعه های مرتب متشابه
similar permutations
تبدیلات متشابه، تبدیلات مزدوج
similar polygons
چند ضلعی های متشابه
similar polyhedrons
چندوجهی های متشابه
similar set
مجموعه متشابه
similar sets
مجموعه های همانند، مجموعه های متشابه
similar solids
جسم های متشابه
similar surfaces
رویه های متشابه
similar terms
جل متشابه، جملات متشابه، جمله های متشابه
similar tests
آزمون های متشابه
similar to
مشابه با…، … با … متشابه بودن
similar transformations
تبدیلات متشابه
similar triangles
مثلث های متشابه
similar well-ordered set
مجموعه خوش ترتیب متشابه
similarity
همسانی،‌همانندی، شباهت، مانندی، تشابه
similarity class
رده تشابه
similarity function
تابع مشابهت
similarity mapping
تصویر همانند
similarity relation
نسبت هم قوه بودن
similarity transformation
تبدیل تشابهی
similitude
تشابه،‌همسانی، همانند، تجانس، تشابه
simple
ساده،‌ مختصر، بسیط
simple analytic function
تابع تحلیلی تك ارز
simple arc
كمان ساده، قوس ساده، كمان جردن، كمان ژوردان
simple arithmetic mean
میانگین حسابی ساده
simple arrangement
ترتیب ساده
simple character
كاراكتر ساده
simple closed
ساده بسته
simple closed contour
مرز ساده بسته
simple closed curve
منحنی ساده بسته
simple combination
تركیب ساده
simple component
مؤلفه ساده
simple condition
شرط ساده
simple connected region
حوزه همبند ساده، ناحیه یك پارچه، ناحیه همبند ساده، ناحیه مرتبط ساده، ناحیه هموسته ساده
simple connected set
simple connectivity
پیوستگی ساده، همبندی ساده
simple convergence topology
توپولوژی همگرایی ساده
simple converse
عكس ساده
simple correlation
همبستگی ساده
simple curve
منحنی ساده
simple cusp
بازگشت ساده
simple discontinuity
ناپیوستگی ساده
simple equation
معادله ساده
simple equations
مفردات برابر یكدیگر، معادلات ساده
simple event
پیشامد ساده،‌ حادثه ساده، برآمد ساده
simple extension of a field
توسیع ساده هیات
simple flow
سیل ساده
simple form
شكل ساده
simple function
تابع تك ارز، تابع ساده
simple group
گروه ساده
simple harmonic
توافقی ساده
simple harmonic motion
حرکت توافقی ساده
simple hexagon
شش ضلعی ساده
simple hypothesis
فرض ساده
simple interest
بهره ساده
simple iteration
تكرار ساده
simple iteration method
روش تكرار ساده
simple k module
k-مدول ساده
simple Lie group
گروه لی ساده
simple linear equations
معادلات خطی ساده
simple linear regression
رگرسیون خطی ساده
simple loss function
تابع زیان ساده
simple motion
حرکت ساده
simple multivariate regression
رگرسیون چندمتغیر ساده
simple open arc
كمان ساده باز
simple order
ترتیب ساده
simple order relation
نسبت ترتیبی ساده
simple ordering relation
رابطه ترتیبی ساده
simple path
مسیر ساده
simple pendulum
پاندول ساده
simple point of a curve
نقطه ساده یك منحنی، نقطه ساده خم، نقطه معمولی خم
simple point of a variety
نقطه ساده چند گونا، نقطه ناتکین چندگونا
nonsingular point of a variety
نقطه ساده چند گونا، نقطه ناتکین چندگونا
smooth point of a variety
نقطه ساده چند گونا، نقطه ناتکین چندگونا
simple point of an analytic set
نقطه ساده مجموعه تحلیلی، نقطه معمولی مجموعه تحلیلی، نقطه عادی مجموعه تحلیلی
ordinary point of an analytic set
نقطه ساده مجموعه تحلیلی، نقطه معمولی مجموعه تحلیلی، نقطه عادی مجموعه تحلیلی
regular point of an analytic set
نقطه ساده مجموعه تحلیلی، نقطه معمولی مجموعه تحلیلی، نقطه عادی مجموعه تحلیلی
simple pole
قطب ساده
simple polyhedron
چندوجهی ساده
simple proposition
تناسب ساده، گزاره بسیط، قضیه مطلقه، گزاره ساده
simple quadrangle
چهارگوش ساده
simple random sample
نمونه تصادفی ساده
simple random sampling
نمونه گیری تصادفی ساده
simple random variable
متغیر تصادفی ساده
simple region
ناحیه ساده
simple regression
همگرایی ساده، رگرسیون ساده
simple ring
حلقه ساده
simple root
ریشه ساده
simple sampling
نمونه برداری ساده، نمونه گیری ساده
simple sentence
گزاره بسیط
simple shear transformation
تبدیل بُرینشی ساده
simple statement
گزاره بسیط
simple zero
ریشه ساده،‌ صفر ساده
simplex
سادک
simplex algorithm
الگوریتم سیمپلكس
simplex method
روی سادكی، روش سیمپلكس
simplex method convergence
همگرایی روش سیمپلكس
simplex multipliers
مضارب سیمپلكس
simplex multipliers set
ضرایب سیمپلكس
simplex path
مسیر سیمپلكس
simplex set
مجموعه سیمپلكس
simplex tableau
جدول سیمپلكس
simplicial
سادگی
simplicial approximation
تقریب سادکی
simplicial approximation theorem
قضیه تقریب سادکی
simplicial complex
مجتمع سادكی
simplicial homology
مانستگی سادکی
simplicial mapping
نگاشت سادكی
simplicial scheme
طرح بسیط گونه
simplicity
سادگی، سهولت، تسهیل
simplifiable element
عضو ساده شدنی
simplification
ساده كردن، ساده سازی، مختصر سازی، ساده گردانی
simplified
ساده شده، ساده نشدنی، تحویل ناپذیر
simplified expression
عبارت ساده شده
simplified fraction
كسر ساده شده، كسر تحویل ناپذیر
simplified Gant chart
نمودار ساده شده گانت
simplify
ساده كردن، مختصر كردن
Simply
ساده،‌ به طور ساده، به اختصار، كافی است، در حقیقت، فقط
simply connected
همبند ساده
simply connected domain
حوزه همبند ساده
simply connected group
گروه ساده همبند
simply connected set
مجموعه ساده-همبند
simply connected space
فضای ساده- همبند
simply connectedness
همبندی ساده
simply ordered set
مجموعه ساده مرتب، مجموعه مرتب به ترتیب ساده
simply periodic function
تابع ساده دوره ای
Simpson
سیمسون
Simpson distribution law
قانون توزیع سیمسون
Simpson rule
قاعده سیمپسون
Simpsons’ rule
دستور سیمپسون
simulation
شبیه سازی
simulation language
زبان شبیه سازی
simultaneous
به طور همزمان، با هم، همزمان، با هم،‌مقارن، هم جنس، توأم، هر دو، دو
simultaneous diagonalization
قطری سازی همزمان
simultaneous differential equation
معادله دیفرانسیل توأم
simultaneous distribution
توزیع همزمان
simultaneous equations
معادلات همزمان، دستگاه معادله ها، معادلات توأم، دستگاه معادلات
simultaneous fiducial distribution
توزیع فیدوسیال مشترك
simultaneous inequalities
نامساوی های همزمان، دستگاه نامعادلات، نامعادلات توأم
simultaneous linear equations
معادلات خطی همزمان، معادلات خطی توأم، دستگاه معادلات خطی
simultaneous triangulation
مثلث بندی همزمان
simultaneously
توأما، با هم، هم زمان، تقارن، مقارن، معاصر،‌به طور هم زمان
sine
سینوس، جیب
sine bar
خط كش سینوسی، زاویه سنج سینوسی، میله سینوسی
sine curve
خم سینوس
sine function
تابع سینوس، تابع جیب
sine integral
انتگرال سینوسی
integral sine
انتگرال سینوسی
sine of an angle
سینوس زاویه
sine series
سری سینوسی
sine wave
موج سینوسی
sinusoidal wave
موج سینوسی
single
منحصر به فرد، یگانه، تك، یك، منفرد
single artificial constraint technique
روش تك محدودیت مصنوعی
single artificial variable technique
روش تك متغیر مصنوعی
single broach
خانكش ساده
single channel queue
صف یك كانالی
single constraint artificial technique
روش مصنوعی تك محدودیت
single element event
پیشامد تك عضوی، مجموعه تك عضوی
single element set
مجموعه یك عضوی
single entry bookkeeping
دفترداری یك طرفه، دفتر داری ساده
single episode model
مدل فصلی
single facility location
استقرار وسایل و تجهیزات انفرادی، استقرار امكانات تكی
single factor
تك عاملی
single integral
انتگرال ساده
single map
نگاشت تنها، یك نگاشت
single matrix
ماتریس تنها
single member event
پیشامد تك عضوی
single number
عدد واحد
single precision
دقت ساده
single purpose
یك منظوره
single response
تك پاسخی
single sampling
تک نمونه گیری
single sampling plan
نقشه نمونه گیری یكباری، طرح یك نمونه ای
single specification limit
حد مشخصه فنی یك طرفه
single step method
روش تك گامی
single terminal
تنها یك پایانه
single value
تك مقدار
single valued
تك مقدار، یك مقداری، یك ارزشی، یك مقداره، تك مقداری، تك ارزشی
single valued function
تابع تک مقداری
single variable artificial technique
روش مصنوعی تك متغیر
singleton
مجموعه یك عضوی، مجموعه تك عنصری، مجموعه تك عضوی، منفرده
singleton set
مجموعه یك عضوی
singly asymptotic triangle
مثلث تك مجانبی
singular
تكین،‌ منفرد، ویژه، خصوصی، مخصوص، استثنایی، ممتاز
singular chain complex
مجتمع زنجیری تكین
singular cohomology
همانستگی تكین
singular complex
مجتمع تكین
singular curve of a surface
خم تکین رویه
singular homology group
گروه مانستگی تكین
singular integral
جامعه ممتاز
singular integral equation
معادله انتگرالی تکین
singular integral of a differential equation
انتگرال تكین معادله دیفرانسیل
singular interval
فاصله ویژه
singular judgement
حكم شخصی
singular limits
حدود ویژه
singular linear transformation
تبدیل خطی تکین
singular locus of a variety
مجموعه نقاط تکین چندگونا
singular matrix
ماتریس منفرد، ماتریس یكه، ماتریس غیر عادی، ماتریس نامنظم، ماتریس انعكاس ناپذیر، ماتریس ویژه، ماتریس خصوصی، ماتریس استثنایی، ماتریس تكین
singular n simplex
n-سادك تكین
singular normal distribution
توزیع نرمال ویژه
singular part
جزء تکین
singular point
نقطه منفرد، نقطه ویژه، نقطه تكین، نقطه مخصوص
singular point of a surface
نقطه منفرد یك سطح
singular point of an analytic function
نقطه منفرد یك تابع تحلیلی
singular points
نقاط تكین
singular proposition
گزاره شخصی، قضیه شخصیه
singular root
ریشه ممتاز
singular sentence
گزاره شخصی
singular solution
جواب ممتاز، جواب تكا، جواب تكین، جواب منفرد
singular solution of a differential equation
جواب منفرد یك معادله دیفرانسیل، جواب تكین یك معادله دیفرانسیل
singular solutions
جواب های منفرد
singular statement
گزاره شخصی
singular support
محمل تكین
singular transformation
تبدیل منفرد
singular value
مقدار ویژه
singular values of a matrix
مقدار های تکین ماتریس
singularities
نقاط منفرد
singularity
تکینی
singularity connective
ادات یك طرفی، رابط یك طرفی
singularity of a complex function
تكینی تابع مختلط
singularity of an analytic function
تكینی تابع تحلیلی
sinh
سینوس هیپربولیك، سینوس هذلولی
sink
چاه، چاهك، زیراب
sink of a field
چاهك میدان
sinking funds
وجوه استهلاكی
sinter
كلوخه، بازپخت، كلوخه شدن، كلوخه كردن
sintering strand
میز كلوخه سازی
sinusoid
منحنی سینوسی، سینوس وار، جیب نما، جیبی،‌خم سینوسی
sinusoidal
سینوس گون
sinusoidal function
تابع سینوسی، تابع سینوس واری
sinusoidal oscillation
نوسان سینوس وارگون
sinusoidal wave
موج سینوسی
site selection
انتخاب محل
situate
جادادن، قرارگرفتن، تعیین محل كردن، معلوم كردن
situation
وضعیت، صورت وضعیت، وضع،‌مورد، حالت، موقعیت
situational theory
تئوری وضعیت
six
شش
six 8 element sub-algebra
شش زیر جبر 8 عضوی
six angled
شش گوش
six high mill
دستگاه نورد شش غلتكی
six sides
شش جهت
sixteen
شانزده
sixthly
سادسا
sixtieth
یك شصت، شصتم، شصتمین
size
اندازه، بزرگی، مرتبه، حجم
size distribution
توزیع اندازه (ذرات)
size of a block
اندازه بلوك
size of a population
اندازه جامعه، حجم جامعه
size of a test
اندازه آزمون، اندازه یك آزمون
size of critical region
اندازه ناحیه بحرانی
size of experiment
حجم آزمایش
size of sample
بزرگی نمونه
sizing
تصحیح اندازه،‌ به اندازه آری، اندازه در آری، اندازه سازی، تنظیم، دانه بندی، دسته بندی، درجه بندی
sizing die
قالب اندازه كردن، قالب اندازه درآور
sizing mill
نورد اندازه ساز
sizing roll
غلتك تنظیم قطر
skeleton
استخوانبندی
sketch
رسم كردن، طرح، طرح كردن، نقشه كشیدن، نقشه
sketching curve
رسم منحنی
skew
كج، اریب، چپ، بر هم افتاده، از هم گذشته، مورب، متناظر، منحرف، چپ
skew coefficient
ضریب چولگی، ضریب كجی
skew curve
خم فضایی، خم نامسطح، خم چپ، منحنی فضایی، منحنی معوج
skew distribution
توزیع چولگی، توزیع چاوله، توزیع چوله، توزیع ناهنجار
skew field
هیأت چاوله، s هیأت، حلقه تقسیم، میدان اریب، هیات كج
skew Hermitian matrix
ماتریس ارمیتی چاوله، ماتریس شبه هرمیتی
skew lines
خط های متنافر، خطوط متنافر، خط های از هم گریز
skew matrix
ماتریس متقارن چوله، ماتریس متقارن
skew product of measure preserving transformations
حاصل ضرب چاوله تبدیل های حافظ اندازه
skew quadrilateral
چهارضلعی معوج، چهارضلعی صلیبی، چهارضلعی خاجی
skew surface
رویه چاوله
skew symmetric
شبه تقارن، متقارن چپ، ماتریس مربع، متقارن كج، متقارن اریب، قرینه چپ، ضد متقارن
skew symmetric bilinear form
فرم دوخطی متقارن کج
skew symmetric determinant
دترمینان پادمتقارن
skew symmetric matrix
ماتریس شبه متقارن، ماتریس متقارن كج
skew symmetric multilinear mapping
نگاشت چندخطی شبه متقارن
skew symmetry
شبه متقارن، شبیه متقارن
skew to the right
چوله به راست،
skewed
چوله، كج، منحرف، اریب
skewed to the left
چولگی به سمت چپ
skewed to the right
چولگی به سمت راست
skewness
كشیدگی، چولگی، تنافر، كجی، اریبی، چولگی، چاولگی، عدم تناظر، عدم تقارن، بی قرینگی، كجكی، بی تفاوتی
skewness negative
چولگی منفی
skewness of two lines
از هم گریزی دو خط
skewness positive
چولگی مثبت
skidding
سریدن، لغزیدن، لغزش، سرخوردن، لیز خوردن
skip
حذف كردن
skip hoist
بالابر سطلی چرخدار
skip lots sampling plan
طرح نمونه گیری انباشته های جهشی
slab
قاب
slack
فرصت، كند كاری، سست، نا پایا، كمكی
slack path
slack time
زمان آزاد، زمان كندكاری
slack variable
متغیر سست، متغیر كمبود، متغیر لنگی، متغیر خفیف، متغیر كمكی
slackness
قضیه مكمل زائد ضعیف
slackness conditions complementary
شرایط زائد مكمل
slackness theorem complementary
قضیه زائد مكمل
slag
روباره، پس مانده، كف، سرباره
slag pocket
مخزن سرباره
slag post
حفره های سرباره
slagging
سرباره زدایی، سرباره كشی، عمل سرباره كشی
slant
شیب، كج كردن، اریب، مایل
slant height
مولد مخروط، سهم هرم
slant line
خط كسری، خط مورب
slant product
حاصلضرب مورب
slanting fraction line
خط كسری مایل
slanting upward
متمایل به سمت بالا
slantwise
به طور مورب، به طور مایل
slash
خط كج، /
slat conveyor
نقاله تخت، نقاله زنجیری
slat elevator
بالابر تخت
slice
لغزش، لغزیدن، لغزنده، لغزاندن، ورقه، ورقه ورقه كردن، تراشه، برش، قاچ
slide fixture
بست كشویی، كارگیر كشویی
slide fit
انطباق لغزشی
slide frame saw
كمان اره تاشو، اره كشویی
slide rule
خطکش محاسبه
slide valve
دریچه كشویی، دریچه متحرك، سوپاپ لغزنده، شیر كشویی
slider
قطعه كشویی،‌ لغزنده،‌ كشویی
sliding
لغزش
sliding bar
میله ای افقی
sliding vector
بردار لغزان، بردار لغزنده، بردار سران
slightly
تغیر اندك، كمی
slip gauge
تكه اندازه گیری، درجه، منشور
slip plane
سطح لغزش، صفحه لغزش
slip line gage
سنجه زبانه ای
slit
شكافتن، باریكه، شكاف
slit domain
حوزه شكافدار
slitter
صفحه تراش، شیارساز، شكاف تراش
slitting
شكافتن
slitting attachment
دستگاه الحاقی شیارساز
Slobbovian integral
انتگرال اسلوبووی
slope
سرازیری، انحراف، شیب، ضریب زاویه، زاویه، تانژانت زاویه، ضریب زاویه ای
slope angle
زاویه شیب
slope intercept
شیب – قطع
slope intercept equation
معادله شیب – قطع
slope intercept form
صورت شیب عرض از مبدأ
slope method
روش ضریب زاویه
slope of a curve at a point
شیب منحنی در یك نقطه
slope of a line
شیب یك خط، ضریب زاویه یك خط
slopewise
به طور مایل، به طور مورب
sloping
سراشیب، مایل، مورب
slot
روزنه، چاك، چاك دادن، شكاف دادن، سوراخ، شیار
slot die
قالب شیار
slot down
كند كردن
slow down
كمك كاری، كم كردن سرعت، آهسته كاری، كاهش سرعت
slowing down density
پایین آوردن غلظت
slowing down of neutrons
كاهش سرعت نوترون ها
slowly increasing function
تابع آهسته صعودی
slug
اسلاگ
smaller topology
توپولوژی ضعیفتر
small category
دسته كوچك، رسته كوچك
small circle
دایره صغیره
small error
خطای ناچیز
small lot production
تولید ناانبوه، تولید متوسط
small sample
نمونه كوچك
small span
پیمای كوچك
small span theorem
قضیه پیمای كوچك
similarity correspondence
تناظر تشابهی، تشابه نظیر به نظیر
smaller
كوچكتر، پایینی، زیرین، كمتر
smaller & smaller
رفته رفته كوچكتر
smaller and smaller
رفته رفته كوچكتر
smaller area
سطح كوچكتر،‌قطعه كمتر از نیم
smaller than
كوچكتر از
smallest
كمترین، كوچكترین، حداقل، كمترین، اقل
smallest element
كوچكترین عنصر، عنصر كمینه، عنصر حداقل، عضو كمینه، عنصر اقل
smallest member
كوچكترین عضو
smallest number
كوچكترین عدد، عدد اقل
smallness
كوچك، خرد، بینهایت كوچك
Smirnov theorem
قضیه اسمیرنوف
smooth
هموار
smooth arc
قوس هموار
smooth continuous curve
خم هموار، منحنی هموار
smooth curve
منحنی هموار
smooth file
سوهان نرم
لغات حسابداری بخش 41
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.