مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 47

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 47 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 47
v
بیست و دومین حرف الفبای انگلیسی
v belt
تسمه، تسمه ذوزنقه ای
v curve
v-خم
v shape
ناودانی، v شکل
vacant
خالی
vacuous
تهی، خالی، پوچ، بی معنی
vacuous set
مجموعه تهی
vacuum
خلاء
vague
نامعلوم، مبهم
vagueness
نامعلومی، ابهام
valence
ظرفیت، ارزش
valid
معتبر، درست، مجاز، قابل پذیرش، جایز، صحیح
valid argument
استدلال معتبر
validation
معتبر سازی
validation of prevention rules
اعتبار قواعد ممانعت از
validity
اعتبار
validity check
بررسی اعتبار، مقابله اعتبار
validity coefficient
ضریب اعتبار
valuability
ارزایی
valuable
با ارزش، ارزشمند
valuation
ارزه
valuation ideal
ایده آل ارزه
valuation ring
حلقه ارزه
value
مقدار
value added
ارزش افزوده
value analysis
تحلیل مقداری، آنالیز ارزش، تحلیل کمی
value date
سررسید، تاریخ اعتبار
value of a function
مقدار یک تابع
value of a function
مقدار تابع
value of an expression
ارزش یک عبارت
value of function
مقدار تابع
value of ratio
مقدار نسبت، مقدار کسر
valve
دریچه، سوپاپ، سرپوش، شیر
Vander waerden x test
آزمون x واندرواردن
Vandermonde determinant
دترمینان واندرموند
Vandermonde’s determinant
دترمینان واندرموند
Vandermonde’s theorem
قضیه وان در موند
vane
پره
vanish
به صفر رسیدن، ناپدید شدن، صفر شدن، از بین رفتن
vanishing flux
شار صفر
vanishing line
vanishing plane
صفحه فرار
vanishing point
نقطه فرار
vague
مبهم، نامعلوم
variability
تنوع، وردش، وردش پذیری، تغییر پذیری، قابلیت تغییر
variable
تغییر پذیر، قابل تغییر، متغیر، مقدار متغیر، وردا
variable angle
زاویه مجهول
variable budget
بودجه متغیر، بودجه انعطاف پذیر
variable coefficient
ضرایب متغیر
variable cost
هزینه متغیر
variable definition
تعریف متغیر
variable metric method
روش متریک متغیر
variable of integration
متغیر انتگرالگیری
variable of one random variable
پراکندگی یک کمیت تصادفی، پراش یک کمیت تصادفی
variable of random variable
پراش کمیت تصادفی، پراکندگی کمیت تصادفی
variable of sampling
پراش نمونه گیری
variable of the estimation of the mean
پراش برآورد میانگین
variable of two random variables
پراش کمیت تصادفی
variable point
با ممیز متغیر
variable precision
رفت متغیر
variable quantity
کمیت متغیر
variable ratio
نسبت پراش ها، نسبت پراش
variable space nonbasic
متغیر-فضای غیر پایه
variable square root
جذر پراش
variable theory
نظریه متغیر های
variable upper bounding
متغیر کران بالا
variable vector
بردار متغیر
variable within samples
پراش داخل نمونه ها
variableness
قابلیت تغییر
variables
متغیر های، متغیر ها
variably
به طور متغیر
variance
واریانس
variance analysis
تجزیه واریانس، تجزیه و تحلیل مغایرت، تجزیه و تحلیل واریانس، تحلیل واریانس، تجزیه و تحلیل انحراف
variance between samples
پراش بین نمونه ها
variance component
مؤلفه پراش
variance confidence limits
حدود اعتماد پراش
variance covariance
پراش همپراش
variance covariance matrix
ماتریس واریانس کوواریانس
variance equation
معادله پراش
variance function
تابع پراش
variance matrix
ماتریس پراش
variance of a probability distribution
واریانس توزیع احتمال
variance of a random variable
واریانس متغیر تصادفی
variance of estimate
پراش برآورد
variance of frequency
پراش فراوانی
variance of function of more random variables
پراش تابعی از چند کمیت تصادفی، پراکندگی تابعی از چند کمیت تصادفی
variance of function of one random variable
پراش تابعی از یک کمیت تصادفی، پراکندگی تابعی از یک کمیت تصادفی
variance ratio distribution
توزیع نسبت واریانس
variance ratio test
آزمون نسبت واریانس
variant
مختلف، مغایر
variant process
پروسه متغیر
variate
صفت، متغیر تصادفی، صفت متغیر
variate value
مقدار صفت
variation
تغییر
variation of a curve
وردش خم
variation of a first degree function
تغییرات تابع درجه اول
variation of a first degree linear function
تغییرات تابع خطی
variation of a second degree function
تغییرات تابع درجه دوم
variation of constants
وردش ثابت ها، وردش پارامتر ها
variation of parameters
وردش ثابت ها، وردش پارامتر ها
variation of parameter
تغییر پارامتر
variation of parameters
تغییر پارامتر ها، تغییر مقادیر ثابت
variation of parameters method
روش تغییر پارامتر ها
variational
تغییر پذیر، متغیر
variational equation
معادله وردشی
variational problem
مساله وردشی
variational problems
مسائل تغییراتی
variations
تغییرات
variations of function
تغییرات توابع
variety
تنوع، گوناگونی، چندگونا
various
گوناگون، مختلف، چندین
various alternative
نحو دیگری
vary
تغییر کردن، فرق داشتن، تغییر دادن، وردیدن
vavitation
ایجاد حفره، حفره سازی، خلاء زایی
vdu
واحد نمایش بصری
vector
بردار
vector addition
جمع برداری
vector algebra
جبر برداری
vector analysis
آنالیز برداری
vector basis
پایه بردار
vector bundle
کلاف برداری
vector calculus
حساب برداری
vector component
مولفه بردار
vector dimension
بعد بردار
vector equation
معادله برداری
vector field
میدان برداری
vector function
تابع برداری
vector interpolation
درونیابی برداری
vector operation
عملیات برداری
vector operations
عملیات برداری
vector potential
پتانسیل برداری
vector product
ضرب برداری، حاصل ضرب حاملی، حاصل ضرب خارجی، ضرب خارجی، حاصل ضرب برداری
vector projection
تصویر برداری
vector quantity
کمیت برداری
vector space
فضای خطی، فضای حاملی، فضای برداری
vector subspace
زیرفضای برداری، تحت فضای برداری
vector triple product
حاصل ضرب سه گانه بردار
vector valued
برداری، برداری مقدار، بردار ارز
vector valued function
تابع بردار مقدار، تابع برداری
vector with n components
بردار با n مؤلفه
vectorial
برداری
vectorial angle
زاویه قطبی
vectorial component
مؤلفه برداری
vectorial parametrical representation
نمایش پارامتری برداری
vectorial product
حاصل ضرب خارجی، حاصل ضرب برداری
vectorial space
فضای برداری
vectorial subspace
زیرفضای برداری
vectors
بردار ها، بردار های
vectors addition
جمع بردار ها
vectors dependence
وابستگی بردار ها
vectors in the same sense
بردار های هم جهت
vectors with opposite sense
بردار های مختلف الجهت
vee location
موضع دهی v شکل
veer
تغییر مسیر، تغییر جهت دادن، انحراف، برگشت
velocity
سرعت، تندی
velocity average
متوسط سرعت
velocity field
میدان سرعت
velocity function
تابع سرعت
velocity of b relative to a
سرعت b نسبت به a
velocity of fluid
سرعت سیال
velocity of light
سرعت نور
velocity parameter
پارامتر سرعت
velocity potential
پتانسیل سرعت
velocity vector
بردار سرعت
vendor
شرکت، فروشنده
venn diagram
نمودار ون، تصویر ون، شکل ون
venn Euler diagrams
نمودار های ون و اویلر
venus
زهره
verbal assertion
بیان گفتاری
verge
در شرف، مشرف بر، لبه، حاشیه، کناره
verging
میل
verifiable
قابل تصدیق، قابل تحقیق
verification
رسیدگی، کنترل، ممیزی، بازبینی، تحقیق، امتحان، تحقیق، وارسی، بررسی، بازرسی
verified
محقق شده، مسلم شده، سازگار، تحقیق شده
verified condition
شرط صادق
verify
تحقیق کردن، درستی … تحقیق کردن، نشان دادن، بررسی کردن
vernier bevel protractor
نقاله دقیق
vernier caliper
کولیس اندازه گیر، کولیس، کولیس ورنیه
vernier height gage
کولیس ارتفاع سنج
vernier micrometer
میکرومتر ورنیه دار، ریزسنج ورنیه دار
versatile
شکیل، تطبیق نمودن، همه کاره، تطبیق پذیر
versed cosine
سمت جیب تمام
versed sine
جیب معکوس، سمت جیب، جیب باشگونه، سهم
version
گونه، مدل، روایت، ترجمه، نسخه، متن، تفسیر، شرح
versus
رویاروی، در مقابل، در برابر، بر ضد، بر حسب، مقابل
vertex
راس
vertex array
آرایه رأسی
vertex coloring
رنگ آمیزی رأسی
vertex file
فایل رأس
vertex in a simplicial complex
رأس مجتمع سادکی
vertex of a cone
راس مخروطی
vertex of a linear graph
رأس گراف خطی
vertex of a parabola
رأس سهمی
vertex of a solid angle
رأس زاویه فضایی
vertex of an angle
رأس زاویه
vertex of parabola
تارک سهمی
vertex of projection
تارک تصویری
vertex of ray
رأس شعاع
vertex of the cone
تارک مخروط
vertical
قائم
vertical angles
زوایای متقابل، زوایای متقابل به رأس
vertical asymptote
مجانب قائم
vertical axis
محور قائم
vertical circle
دایره قائم
vertical communication
ارتباط عمودی
vertical direction
امتداد قائم
vertical distance
فاصله قائم
vertical expansion of a graph
بسط عمودی یک نگار
vertical growth
رشد عمودی
vertical line
خط قائم
vertical line property
خاصیت خط قائم
vertical plane
صفحه قائم، صفحه عمودی، هامن قائم
vertical tangent
مماس قائم
vertical tangent line
خط مماس قائم
vertical trace
اثر قائم
vertical vector
بردار قائم
verticality
حالت عمودی، عمودیت، راستی، قائمی
vertical line
خط قائم عمودی
vertically
به طور قائم
vertically opposite angles
زوایای متقابل به رأس
vertically simple
به طور قائم ساده
vertically simple region
ناحیه به طور قائم ساده
vertice
رأس، تارک
vertices
رئوس، تارک ها، قلل
vertices of a graph
رأس های گراف
vertices of a hyperbola
رأس های هذلولی
vertices of a polygon
رأس های چندضلعی
vertices of a spherical triangle
رأس های مثلث کروی
vertices of a triangle
رأس های مثلث
vertices of ellipse
رأس های بیضی
vertices of polygon
رأس های چندضلعی
very significant
بسیار معتبر
vibrate
ارتعاش کردن، ارتعاش داشتن
vibrating string
تار مرتعش
vibration
ارتعاش
vibration dampener
لرزه گیر، ضربه گیر، ارتعاش گیر
vibratory rail
ریل مرتعش
vibratory roller
غلتک لرزان
vice
دستگاه گیره، قید، گیره
vice versa
برعکس
vicinity
همسایگی، مجاورت، نزدیکی، حومه
vicious circle
دور تسلسل، دور باطل، دور فاسد، دور
video
تصویری
video display
نمایش تصویری
vierergruppe
چهارگروه، گروه درجه دوم، چارگروه
viete relation
رابطه ویت
view
دید، نظریه، نظر، عقیده، قضاوت، بازنگری
view as
در نظر گرفتن، به صورت … در نظر گرفتن
viewed as
به عنوان
viewpoint
نقطه دید، نقطه نظر، دیدگاه
vigesimal numeration system
دستگاه شمار در مبنای بیست
vinculum
خط
violate
تغییر کردن، نقض شدن
violation
تغییر، تخلف، تخطی، تجاوز
virtual
حقیقی، واقعی
virtual waiting time
زمان انتظار واقعی
viscosity
چسبندگی
viscous
چسبیده، غلیظ، چسبنده، شکسته
visibility
وضوح، پدیداری
visible
قابل رؤیت، پدیدار، مرئی، واضح، نمایان
visible spectrum
طیف مرئی
visit
ملاقات کردن
visual inspection
بازرسی رؤیتی، بازرسی ظاهری، بازرسی با دیدن
visual review system
سیستم بازدید عینی
visualization
تجسم
vital
اساسی، حیاتی، واجب
vital index
شاخص حیاتی
vital records
ثبت و نگهداری وقایع زندگی
vital statistics
آمار وقایع زندگی
vitali covering theorem
قضیه پوشش ویتالی
viz
بدین قرار، به عبارت دیگر
vocal number
شماره مشخصات کالا
void
حفره، ناخالصی، پوچ، تهی، خالی
void result
نتیجه باطل
void set
مجموعه پوچ، مجموعه تهی، مجموعه خالی
voltage peak
اوج ولتاژ
volterra’s integral equations
معادلات انتگرال ولترا
volume
حجم
volume discount
تخفیف حجمی، تخفیف برای حجم
volume element
جزء، حجم، عنصر حجم
volume function
تابع حجم
volume integral
انتگرال حجم
volume of solid
حجم جسم
voluminous
حجیم، گنجا
voluntarism
اراده گرایی
voluntary motion
حرکت ارادی
von mises conception of probability
مفهوم احتمال بر طبق فون میزس
von Neumann algebras
جبرهای فون نویمان
vortex
گرداب
vortex lines
خط های گرداب
vortex point
نقطه گردابی
vorticity
چرخش، گردابی
voucher
سند، سند حسابداری، برگه، مدرک هزینه، رسید، سند هزینه
voulgar fraction
کسر متعارفی
w
بیست و سومین حرف الفبای انگلیسی
wage
اجرت، مزد، دستمزد
wage policy
سیاست دستمزد
wage scale
پایه دستمزد، اشل دستمزد
wage system
سیستم دستمزد
wager
روز مزد
waiting
انتظار
waiting line
صف، در صف گذاشتن، خط انتظار
waiting line analysis
تحلیل خط انتظار
waiting line model
مدل صف، مدل خط انتظار
waiting time
زمان انتظار
walk
گذر، گشت و گذار، گام، راه
walking beam
شمش سیار
walkthrough method
روش گامی
wall
دیواره
wall thickness
ضخامت دیواره
wallis formula
دستور والیس
wallis product
حاصل ضرب والیس
wallis’s formula
فرمول والیس
ware
جنس
warehouse
انبار کالا، مخزن، انبار
warehouseman
انباردار
warehousing
نگهداری در انبار، انبارداری
waring’s problem
مسأله وارینگ
warning lines
خطوط هشدار، خطوط اعلام
warpage
اعوجاج، تاب برداشتن، پیچیدگی، تاب برداشتنی
warrant
تضمنی کردن، رسید انبار، ضمانت کردن، تعهد کردن، مجوز دادن، مجوز
warranty
تجویز، تعهدنامه، التزام، اجاره، ضمانت نامه کالا، تضمین
warranty of quality
تضمین کیفیت
waste
بی مصرف، باطله، ضایعات
water shield plasma
پلاسما با لایه پوششی آب
water volume
حجم آب
watery body
شکل آبی
watson’s lemma
لم واتسون
wave
موج
wave equation
معادله موج
wave function
تابع موج
wave length
طول موج
wave motion
حرکت موج، حرکت موجی
wave number
عدد موج، عکس طول موج، تعداد موج، تعداد موج در واحد طول
wave velocity
سرعت موج، سرعت فاز
waveform
موجی شکل
wavelength
طول موج
waviness
تموجی بودن، موجدار بودن، موجی بودن، تموج
way
راه، طریق
way bill
بارنامه زمینی، صورت بار، بارنامه
we are given that
در صورتی که بدانیم
we are though
مسأله تمام است، اثبات تمام است
we have found that
دیدیم که
we notice that
می بینیم که
weak
خفیف، ضعیف
weak compactness
فشردگی ضعیف
weak completeness
فشردگی ضعیف، کمال ضعیف، تمامیت ضعیف
weak convergence
همگرائی ضعیف، همگرائی خفیف
weak converse theorem
عکس ضعیف قضیه
weak duality
دوگان ضعیف، ضعیف دوگانی
weak induction
استقرای کم توان
weak integral
انتگرال ضعیف
weak interaction
بر هم کنش ضعیف
weak law of large numbers
قانون خفیف اعداد بزرگ، قانون ضعیف اعداد بزرگ، قانون کم توان
weak minimum
مینیمم ضعیف
weak operator topology
توپولوژی ضعیف عملگر ها
weak order
ترتیب ضعیف
weak order relation
نسبت ترتیبی ضعیف، رابطه ترتیبی ضعیف
weak relation
نسبت ضعیف
weak solution
جواب ضعیف
weak topology
توپولوژی ضعیف، توپولوژی کم توان
weak* topology
توپولوژی ضعیف ستاره، توپولوژی ضعیف*
weaken
سبک کردن
weakened mood
ضرب ضعیف، استقرای ضعیف
weaker topology
توپولوژی ضعیفتر
weakly
به طور ضعیف
weakly continuous representation
نمایش ضعیف پیوسته
weakly convergent sequence
دنباله ضعیف همگرا
weakly integrable function
تابع ضعیف-انتگرال پذیر
weakly measurable function
تابع ضعیف-اندازه پذیر
weakly order preserving
حافظ ترتیب ضعیف
weakly ordered
به طور ضعیف مرتب شده
weakly stationary process
فرآیند ضعیف مانا
weakly symmetric Riemannian space
فضای ریمانی ضعیف متقارن
wear
فرسودگی، فرسایش، ساییدگی، خورده شدن، ساییده شدن، مستهلک شدن، فرسودن، سایش
wear and tear
سایش و فرسایش، استهلاک عادی، استهلاک، ریخت و ریز، ساییدگی و فرسودگی، فرسودگی
wear out
فرسوده شدن، ساییده شدن، فرسایش، خورده شدن
wear resistance
مقاومت در برابر سایش، دیرسایی، سخت سایی، پایداری در برابر سایش
weather
هوا
weather map
نقشه هوا
weber function
تابع وِبِر، تابع وبر
weber transform
تبدیل وبر
Weddle’s rule
قاعده ودل
wedge
بیرون انداز، لبه، گاوه، گوه، از هم جدا کردن، با گوه شکافتن
wedge clamp
گیره شیبدار، گیره گوه ای
wedge product
حاصل ضرب گوه ای
Weibull distribution
توزیع وایبال
weierstrass approximation theorem
قضیه تقریب وایراشتراوس
weierstrass canonical product
حاصل ضرب متعارف وایرشتراس
weierstrass elliptic functions
تابع های بیضوی وایرشتراس
weierstrass m test
آزمون وایرشتراس، آزمون m وایرشتراس
weierstrass point
نقطه وایرشتراس
weierstrass stone theorem
قضیه وایرشتراس-استون
weierstrass test
آزمون وایرشتراس
Weierstrass theorem
قضیه وایرشتراس
weierstrass zeta function
تابع زتای وایرشتراس
weight
وزن
weight function
تابع وزن
weight of a code
وزن کد
weighted
وزندار، وزین، سنگین، وزنه دار، موزون، وزن دار
weighted arithmetic mean
میانگین موزون حسابی، حسابی وزندار، میانگین حسابی وزنی
weighted average
میانگین وزنی، میانگین وزین، واسطه وزن دار، معدل وزن دار، میانگین موزون، متوسط موزون، میانگین وزندار، متوسط وزندار
weighted mean
متوسط وزنه دار، میانگین موزون، متوسط موزون، میانگین وزن دار، واسطه وزن دار
weighted mean value theorem
قضیه مقدار میانگین وزندار
weighted moving average
معدل متحرک موزون
weighted path length
طول مسیر وزن دار
weighting factor
عامل وزنه
weighting function
تابع چگالی
weightlessness
بی وزنی
weil conjecture
حدس وایل
weil domain
حوزه وایل
well behaved
خوش رفتار، خوش کردار
well behaved function
تابع خوش رفتار
well conditioned
خوش حالت، خوش طرح
well defined
خوش تعریف، خوب تعریف شده
well defined function
تابع خوش تعریف
well formed
خوش ساخت
well-formed formula
فرمول خوش ساخت، دستور خوب ساخته
well known
آشنا
well ordered
خوش ترتیب، نیکو مرتب، خوب مرتب شده
well-ordered set
مجموعه خوش ترتیب
well ordering
خوش ترتیبی
well ordering principle
اصل خوش ترتیبی
well ordering property
ویژگی خوشترتیبی
well ordering theorem
قضیه خوشترتیبی
well posed
خوش طرح
well principle
اصل خوش ترتیبی
well relation
نسبت ترتیبی نیکو
well set
مجموعه خوش ترتیب، مجموعه کاملا مرتب
Weyl integral formula
فرمول انتگرال وایل
Weyl principle
اصل وایل
what happen
به چه صورتی در می آید
whatever
بدون توجه به، اگر، هر چه باشد، هر چه، هر آنچه، اصلا، هر، دلخواه، هر قدر
whatever process
هر پردازشی
wheel
نقاله چرخی، چرخ
when
برای، به ازای، چه وقت
when need
در صورت لزوم
when possible
در صورت امکان
when we wish to
هنگامی که بخواهیم
whence
از آنجا، که از آن نتیجه می شود
whenever
هر جا، هرگاه، اگر
where
در کجا، کی
where by
که به وسیله آن
where the stone falls
پای ارتفاع مثلث
whereas
نظر به این که، از آنجا که، در حالی که
wherefore
به چه علت، چرا
wherefrom
که از آنجا
wherein
که در آن، در جائی که
whereof
از آنجائی که
wherever
جائی که، آنجا که، هر جا که
whether
آیا، چه، خواه
whether each of
کدامیک از
whether or not
در همه حال، به هر صورت، به هر حال
which
که، کدام، به طوری که
which is
یعنی
which means that
به معنای آن است که
which of
کدام یک از
whichever
هر کدام
whispering
نجوا
white
سفید
white dwarf
کوتوله سفید
white noise
اغتشاش خالص
whitehead product
حاصل ضرب وایتهد
Whittaker differential equation
معادله دیفرانسیل ویتاکر
Whittaker function
تابع های ویتاکر
Whittaker functions
تابع های ویتاکر
whoever x
هر چه باشد x، به ازای تمام مقادیر x
whole
کامل، درست، تمام، سراسر، همه، سالم، بی خرده، صحیح، کل
Whole number
عدد صحیح، عدد تام، عدد درست، عدد تمام، شمار درست
whole part
قسمت صحیح
wholesale
عمده فروشی، کلی فروشی
wide
پهن، گشاد، وسیع
wide area
فراگیر
wide range
دامنه وسیع
widen
گستراندن، پهن کردن
width
عرض، پهنا، پهنه
width of a region
عرض یک ناحیه
widthwise
عرضی گون
wiener levy theorem
قضیه وینر-لوی
Wiener process
فرآیند وینر
wigger indicator
سنجه جنبان
wild function
تابع وحشی
wilding
پیچش، تاب دادن، چرخش، گشت
wilding number
عدد پیچش، عدد گردشی، شماره گشت، عدد چرخش
will
دلخواه، اختیاری
will be
می توان
Wilson’s theorem
قضیه ویلسون
wilsorized
وینسوریزه
winding
گردشی
winding number
عدد چرخش
wiper
برف پاک کن، جاروبک، بادامه
wiper blade
تیغه جاروب کن
wire
مفتول، کابل، سیم
wire drawing
کشش سیمی، مفتول کشی
wire frame modelling
مدل قاب سیمی، مدل سازی شبکه توری
wire rope
سیم رشته ای، کابل فولادی
wish
بخواهیم
wishart distribution
توزیع ویشارت
wit replacement
با جای گذاری
witch of agnesi
خم آنزا، خم اگنس
with
با استفاده از، با، بوسیله ی
with a number of examples
با چند مثال
with account take
با در نظر گرفتن
with different sign
نا همعلامت
with different signs
با علامت های مختلف
with reference to
مرجع، نسبت به
with regard to
نسبت به، درباره ی، با رعایت، با ملاحظه
with respect
نسبت به، در مورد
with respect to
نسبت به، بر حسب
with the exception
به استثنای
with the same sign
هم علامت
with the same signs
هم علامت
within
در قرار دارد، درون، تو، داخل
within and on
دروبر
within loss
بدون انحصار
within replacement
بدون جایگزاری
without loss of generality
بدون از دست رفتن کلیت
without replacement
بدون جای گذاری
wobble
لرزش، حرکت لرزشی
wold decomposition
تجزیه ولد
word
کلمه، واژه
word length
طول واژه
word problem
مسأله واژه
word processing
پردازش کلمه، لغت پردازی
work
کار
work breakdown schedule
جدول زمانی تقسیم کار
work head
کارگیر
work in process
کالای در جریان ساخت، محصول نیمه تمام
work integral
انتگرال کار
work measurement
کارسنجی، اندازه گیری کار
work priority system
سیستم کار با اولویت
work program
برنامه کار
work sampling
نمونه برداری از کار
work shop
کارخانه کوچک، کارگاه
work simplification
ساده کردن کار
work situation
محیط کار، وضعیت کار، موقعیت کار
work station
ایستگاه کاری
work stoppage
متوقف شدن کار، توقف کار
work study
بررسی کار، کارسنجی، مطالعه کار
work unit
واحد کار
work volume
فضای کاری
work zone
منطقه کاری
workflow chart
نمودار مراحل کار، نمودار جریان کار
workhandling
جا به جا کردن قطعه کار
working capital
سرمایه جاری، سرمایه در گردش
working day
روز غیر تعطیل، روز فعالیت، روز کار، روز کاری
working fund
تنخواه گردان
working hours method
روش میزان ساعات کارکرد، روش ساعات کارکرد
working life
دوره کارکرد، عمر کارکرد، دوره فعالیت، دوام
working origin
مبداء کارآمد
working probits
آزمایش های عملی
working procedure
روش کار، رویه کار
workmanship
طرز کار، مهارت، استادی
workpiece
قطعه کار
workplace
منطقه کار، منطقه کاری، محل کار
works
کارخانه، عملیات، آثار، عمل کردن
worksheet
برگه کار، ورقه کار، کارگاه
world series
سری های جهانی
worm
لوله مارپیچی حلزونی، پیچ حلزون
worm gear
چرخ دنده بی انتها، چرخ دنده حلزونی، دنده مارپیچی، دنده حلزونی
wormwheel
چرخ حلزون، چرخ دنده مارپیچی، چرخ حلزونی
worst case
بدترین حالت
wrench
چرخش، پیچش، پیچاندن، آچار
wring fit
انطباق چسبنده
wrinkled
چین دار
wrist pin
انگشتی پیستون، انگشتی
write down
پایین آوردن ارزش دفتری
write in the form
به شکل … درآوردن، به صورت … نوشتن
wrong
غلط
wronskian
دترمینان رانسکی، رانسکین، رونسکی، رانسکی
Wronskian determinant
دترمینان ورونیسکی، ورونیسکی
Wronskian
دترمینان ورونیسکی، ورونیسکی
wronskin
رونسکینی، تابع رانسکین
wrought
ساختار فرم داده شده، نوردی
x
بیست و چهارمین حرف الفبای انگلیسی
x and or y
x یا y یا هر دو
x axis
محور x، محور x ها
x chart
نمودار x، نمودار میانگین
x component
مؤلفه x
x coordinate
مختص x
x intercept
طول از مبدأ، خفت از مبدأ برخوردگاه
x manifold of class
خمینه x از رده ی
x minimal function
تابع x-مینیمال
x punch
منگنه ایکس
x ray
اشعه رونتگن، اشعه ایکس
xy plane
صفحه xy، هامن xy
xz plane
صفحه xz، هامن xz
y
بیست و پنجمین حرف الفبای انگلیسی
y axis
محور عرض ها، محور y، محور y ها، محور عرض های در دستگاه مختصات
y coordinate
مختص y، آراینده y، همارای y
y intercept
عرض از مبدأ، رست از مبدأ، برخوردگاه
y replaced by x
x جایگزین y شده است
yanoff list
لیست یانوف
yard
یارد، واحد مقیاس طول انگلیسی معادل 0.9144 متر، محوطه، میدان
Yates correction
تصحیح یتس
Yates’s correction
تصحیح ییتس
yaw
انحراف، منحرف شدن
yes state
حالت بله، حالت درست
yet neither
حتی، اگر، هیچ یک
yet we can’t
حتی نمی توانیم
yield
محصول، حاصل، باردهی، بهره دهی، بازده، تشکیل دادن، دادن، بارآوردن، دستاورد
yield of capital
حاصل سرمایه، بازده سرمایه
yield ratio
نسبت بازدهی
yield strength
تاو تسلیم، استحکام تسلیم
yields
نتیجه می گیریم، نتیجه می دهد، در می آید، می رسیم، خواهیم داشت، معین کردن
yoke
بند، طوقه
young inequality
نابرابری یانگ
young’s modulus
معیار یانگ
yule process
فرآیند یول
yz plane
صفحه yz، هامن yz
z
بیست و ششمین حرف الفبای انگیسی
z axis
محور z ها، محور ارتفاع در دستگاه مختصات سه بعدی
z coordinate
آراینده z، همارای z، مختص z
z distribution
توزیع z
z intercept
ارتفاع از مبدأ
z plane
صفحه z
z score
نمره z، نمره معیار طبیعی
z transform
تبدیل z
z transformation
تبدیل z
zahl
عدد صحیح، عدد
zanith
اوج، بالاترین نقطه آسمان، سمت الرأس
zassenhaus
زاسن هاوس
zenith
سمت الراس
zeno’s paradox
تناقض زنو، پارادوکس زنو، باطل نمای زنو
zermelo
زرملو
zermelo axiom
اصل موضوع تسرملو
zermelo’s theorem
قضیه زرملو
zero
صفر، جواب، ریشه، هیچ
zero base budgeting
بودجه بندی بر مبنای صفر
zero defect
نقص صفر، بدون نقص
zero derivative theorem
قضیه مشتق صفر
zero divisor
مقسوم علیه صفر، بخشیاب صفر
zero element
عضو صفر، عنصر صفر
zero entries
درایه های صفر
zero function
تابع صفر
zero matrix
ماتریس صفر
zero measure
اندازه صفر
zero of a function
صفر تابع، صفر یک تابع
zero of a polynomial
صفر چندجمله ای
zero of multiplicity m
ریشه m گانه، صفر از مرتبه m، صفر از تکرار m
zero one law
قانون صفر-یک
zero one problem
مسأله صفر-یک
zero point of coordinate system
نقطه صفر دستگاه مختصات، مبداء مختصات
zero polynomial
چندجمله ای صفر
zero position
نقطه مبنا، نقطه شروع
zero quantifier
سور صفر
zero ring
حلقه صفر
zero row
سطر صفر
zero set
مجموعه صفر
zero sum game
بازی مجموع صفر، بازی صفر مجموع
zero sum two person game
بازی دو نفری مجموع-صفر
zero time activity
فعالیت زمان-صفر
zero variable
بردار صفر، متغیر صفر
zero vector
بردار صفر
null vector
بردار صفر
zeros of hyperbolic functions
صفر های توابع هذلولی گون
zeroth derivative
مشتق صفرم
zeta
ششمین حرف از الفبای یونانی، z یا ?
zeta function
تابع زتا
zigzag
دارای پیچ و خم، شکسته، منکسر
zigzag progress
ترقی زیگزاگ
zonal harmonic
همساز های منطقه ای
zonal harmonics
همساز های منطقه ای
zone
محوطه، حوزه، بخش، محدوده، میدان، منطقه، ناحیه
zone of a surface of revolution
منطقه یک سطح دوار
zone of acceptability
حدود پذیرش
zone of one base
عرقچین کروی
zone of sphere
منطقه کروی
zoom
اندازه نمایی
Zorn
زرن
Zorn lemma
لم زرن
zornify
زرنی کردن
لغات حسابداری بخش 47
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.