مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 5

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 5 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 5
daily posting
نقل روزانه
damage
عیب لطمه آسیب صدمه
damaged goods
كالای آسیب دیده كالا(های) صدمه دیده
damaged merchandise
كالای صدمه دیده كالای معیوب
data
داده های خام (پردازش نشده) اطلاعات
data draft
برات مدت دار
data envelopment analysis (dea)
تحلیل پوششی اطلاعات
data flow diagram (dfd)
نمودار جریان / گردش اطلاعات
data literate
متخصص اطلاعات (داده پردازی
data set
بانك اطلاعاتی مجموعه داده ها
data transfer controls
كنترلهای انتقال اطلاعات
database
بانك اطلاعاتی
database management systems
سیستم های مدیریت بانك اطلاعاتی
date of declaration
تاریخ اعلام سود سهام
date of order
تاریخ سفارش
date of payment
تاریخ پرداخت
date of practical completion
تاریخ پایان كار
date of record
تاریخ تعیین / شناسایی سهامداران مشمول سود
dating and reissuance
تاریخ گذاری و صدور / انتشار مجدد
day of the week effect
اثر روز خاص هفته
day order
سفارش روزانه
day to day expenditures
( مخارج روزمره (روزانه
day to day operations
عملیات روزمره
day’s sales in receivables
متوسط فروش نسیه روزانه
dead heading pay
هزینه ایاب و ذهاب
dead weight
وزن خالص
dealer
معامله گر
dealers’ spread
بازده معامله گران
death of a partner
فوت شریك
debenture
اوراق قرضه تضمین نشده
debenture bonds
اوراق قرضه تضمین نشده
debit
بدهكار
debit balance
مانده بدهكار
debit entry
ثبت بدهكار
debit memo
اعلامیه بدهكار
debit memorandum or debit or debit memo
اعلامیه بدهكار
debt equity ratio
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
debt extinguishment
بازخرید / تصفیه بدهی
debt financing
تامین مالی از محل استقرارض تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی
debt holders
اعتبار دهندگان بستانكاران دارندگان اوراق بدهی
debt instruments
اوراق بهادار بدهی ابزارهای بدهی اسناد بدهی
debt ratio
نسبت بدهی
debt refunding
جایگزینی اوراق بدهی
debt restructure
تجدید ساختار بدهی
debt securities
اوراق بهادار بدهی
debt service fund
حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت دیوان بلندمدت
debt versus equity
بدهی در مقابل سرمایه
debtor
بدهكار
debtors
بدهكاران
debtors control account
حساب كنترل بدهكاران
debtors’ subsidiary
دفتر معین بدهكاران
decentralization
تمركز زدایی عدم تمركز
decentralized decision making
تصمیم گیری غیر متمركز
decentralized organizations
سازمانهای غیر متمركز
decision criterion
( معیار تصمیم (گیری
decision guidelines
رهنمودهای تصمیم گیری دستورالعمل های تصمیم گیری
decision making
تصمیم گیری
decision model
مدل تصمیم گیری
decision model approach
رویكرد / مدل تصمیم گیری
decision relevance of information
مربوط بودن اطلاعات در تصمیم گیری
decision support systems (doss)
سیستم های تسهیل كننده فرایند تصمیم گیری
decision usefulness
مفید بودن تصمیم گیری سودمندی در تصمیم گیری
decision usefulness approach
رویكرد/ دیدگاه سودمندی برای تصمیم گیری
decision variable
( متغیر تصمیم (گیری
declaration date
تاریخ اعلام / تصویب
decline stage
مرحله تنزل قیمت
declining balance method
روش مانده نزولی
decrease in stock
كاهش در موجودیها
decreasing trend
روند نزولی
deduct
كسر می شود
deductive approach
رویكرد / روش قیاسی
deductive reasoning
استدلال قیاسی
deep discount or zero coupon bonds notes
اوراق قرضه / اسناد بدون بهره یا با تخفیف هنگفت
default free bonds
اوراق قرضه بدون ریسك نكول ناتوانی در پرداخت
default premium
(صرف عدم پرداخت بدهی صرف نكول (ناتوانی در پرداخت
default risk
ریسك نكول ریسك ناتوانی در پرداخت ریسك عدم پرداخت
defaulted notes
اسناد نكول شده اسناد سوخت شده
defeasance provision
شرط ابطال شرط فسخ
defect
عیب
defective
معیوب
defective product
محصول (كالای) معیوب
defective units
واحدهای معیوب
defensive stocks
سهام تدافعی سهام مقاوم سهامی كه تغییرات قیمت آنها از تغییرات متوسط بازار كمتر است.
deferrals
انتقال بخشی از دریافتها یا پرداختهای نقدی گذشته به دوره جاری یا آتی انتقالی به دوره های آتی
deferred annuity
اقساط مساوی معوق اقساط انتقالی به دوره های آتی
deferred charges
مخارج انتقالی به دوره های آتی
deferred compensation
حقوق و مزایای انتقالی به دوره های آتی
deferred credits
درآمدهای انتقالی به دوره های آتی
deferred debt issue costs
هزینه های انتقالی (به دوره های آتی) انتشار اوراق بدهی
deferred gain
سود غیر عملیاتی انتقالی به دوره های آتی
deferred gross profit
سود ناویژه (ناخالص) انتقالی به دوره های آتی
deferred method
روش انتقال به دوره های آتی
deferred revenue
درآمد انتقالی به دوره های آتی
deferred tax
مالیات انتقالی به دوره های آتی
deficit
زیان انباشته مازاد هزینه ها بر درآمدها كسری
defined benefit plan
طرح (بازنشستگی) با مزایای معین
defined contribution plan
طرح (بازنشستگی) با سهم مشاركت معین
definitely determinable liability
بدهی قطعی بدهی معلوم و مشخص
definition of terms
تعریف اصطلاحات
deflation
تورم زدائی
degree of correspondence
درجه (میزان) انطباق
degree of financial leverage (dfl)
درجه اهرم مالی
degree of focus
درجه تمركز
degree of operating leverage (dol)
درجه اهرم عملیاتی
degree of total leverage
درجه اهرم كل
delay in payment
تاخیر در پرداخت
delayed costing
هزینه یابی با تاخیر نام دیگر هزینه یابی معكوس
delayed recognition
شناسایی با تاخیر
delegation of responsibility
تفویض مسئولیت
delinquent taxes
مالیاتهای معوق
delist
حذف عضویت در بورس از فهرست خارج كردن
delivered at frontier (daf)
تحویل كالا در مرز
delivered duty paid (ddp)
تحویل كالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و باپرداخت حقوق و عوارض گمركی
delivered duty unpaid (ddu)
تحویل كالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی
delivered ex quay (deq)
تحویل كالا روی اسلكه در بندر مقصد
delivered ex ship (des)
تحویل كالا روی عرشه كشتی در بندر مقصد
delta
دلتا
demand deposit
سپرده دیداری سپرده كوتاه مدت سپرده عندالمطالبه
demand pull inflation
تورم ناشی از افزایش تقاضا
demand pull inventory system
سیستم موجودی كالای مبتنی بر كشش تقاضا
denominator
مخرج كسر
denominator level
سطح مبنا سطح فعالیت عادی مخرج كسر
departmental fixed costs
هزینه های ثابت دایره
departure from … … …
عدول از … تخطی از … عدم رعایت …
dependent variable
متغیر وابسته
dependent variable costs
هزینه های متغیر وابسته
depletion
كاهش (استهلاك) منابع طبیعی هزینه تهی شدن منابع طبیعی
deposit in transit
سپرده بین راهی وجوه در راه
deposits
سپرده ها ودایع
depreciable assets
داراییهای استهلاك پذیر
depreciable cost
بهای تمام شده مشمول استهلاك بهای تمام شده استهلاك پذیر
depreciation
(استهلاك (دارایی های ثاب و بلند مدت مشهود
depreciation base
مبنای استهلاك
depression
ركود اقتصادی
deprival value
ارزش فقدان ارزش جبرانی
depth of market
عمق بازار
derivative financial instruments
اوراق بهادار (مالی) مشتقه
derivative instruments and hedging activities
اوراق بهادار مشتقه و فعالیتهای مقابله با ریسك
derivative securities
اوراق بهادار مشتقه
derivatives
اوراق بهادار مشتقه
descriptive approach
روش (رویكرد) توصیفی
design
طراحی طرح
design of products services or processes
طراحی محصولات خدمات یا فرایندها
designed in costs
هزینه های طراحی داخلی
desirability
مطلوبیت
detailed audit
حسابرسی (تفصیلی) جامع
detailed drawings
نقشه های تفصیلی
detailed income statement
صورت سود و زیان تفصیلی
detailed project
طرح تفصیلی
detection risk
ریسك عدم كشف تحریفات
detective controls
كنترلهای كشف كننده كنترلهای تشخیص دهنده
deterioration
وخیم تر شدن وخامت سیر نزولی طی كردن
determinable current liabilities
بدهیهای جاری قابل تعیین
determinable liabilities
بدهیهای قابل تعیین
development stage enterprise
واحد تجاری در مرحله قبل از بهره برداری
deviation
انحراف مغایرت
deviation rate
ضریب انحراف ضریب مغایرت
diagonal matrix
ماتریس قطری / مورب
difference estimation
برآورد تفاضلی
different fiscal periods
دوره های مالی متفاوت
differential cost
هزینه (بهای تمام شده) تفاضلی
differentiation
تمایز ایجاد تماز مشتق گیری
dilemma
معضل بلاتكلیفی برسر دوراهی ماندن
diluted earnings per share (deps)
سود تقلیل یافته هر سهم
dilution
تقلیل كاهش
dilution effects of conversion
آثار تقلیل دهندگی تبدیل
dilution of ownership
كاهش (تقلیل) سطح مالیكت
dilutive securities
(اوراق بهادار تقلیل دهنده (سود هر سهم
diminishing marginal utility
مطلوبیت نهایی نزولی
direct access
دسترسی مستقیم
direct allocation method
روش تخصیص مستقیم
direct approach
روش (رویكرد) مستیم
direct cost
هزینه مستقیم
direct cost of a cost object
هزینه مستقیم موضوع هزینه
direct costing
هزینه یابی مستقیم نام دیگر هزینه یابی متغیر
direct costing approach
روش (رویكرد) هزینه یابی مستقیم
direct costs
هزینه های مستقیم
direct costs of acquisition
مخارج / هزینه های مستقیم تحصیل
direct costs of acquisition
مخارج مستقیم تحصیل
direct effect illegal acts
اعمال غیر قانونی دارای اثر مستقیم
direct estimation
برآورد مستقیم
direct financial interests
منافع مالی مستقیم
direct financing lease
اجاره (از نوع) تامین مالی مستقیم
direct fixed expenses
هزینه های ثابت مستقیم
direct holdings
سرمایه گذاریهای مستقیم
direct inventory reduction method
روش كاهش مستقیم ارزش موجودی كالا
direct labor
دستمزد مستقیم نیروی كار مستقیم
direct labor budget
بودجه دستمزد مستقیم بودجه نیروی كار مستقیم
direct labor hours (dlh)
ساعات كار متسقیم
direct manufacturing labor costs
هزینه های دستمزد مستقیم تولید
direct material usage budget
بودجه مصرف مواد مستقیم
direct materials
مواد مستقیم
direct materials budget
بودجه مواد مستقیم
direct materials costs
هزینه های مواد مستقیم
direct materials inventory
موجودی مواد مستقیم
direct method
روش مستقیم
direct payment
پرداخت مستقیم
direct projection (estimate) of misstatement
برآورد مستقیم تحریف
direct substantive tests
آزمونهای محتوا
direct taxation act
قانون مالیاتهای مستقیم
direct test of account balances
آزمون مستقیم مانده حسابها
direct test of final balances
( آزمون مستقیم مانده حسابهای نهایی (مانده های نهایی
direct tracing
ردیابی مستقیم
direct variable cost
هزینه متغیر مستقیم
direct write down method
روش تقلیل مستقیم
direct write off method
روش حذف مستقیم
directed sample selection
انتخاب جهت دار (هدفمند) نمونه
disadvantages
معایب ایرادات
disaggregation of income tax expense
تفكیك هزینه مالیات بردرآمد
disagreements
موارد عدم توافق
disbursement
پرداخت نقدی
disclaimer of opinion
عدم اظهار نظر
disclosure
افشاء
disclosure checklist
فهرست كنترل موارد افشاء
disclosure principle
اصل افشاء
disclosure requirements
الزامات افشاءگری
discontinued operations
عملیات متوقف شده
discount
تخفیف كسر تنزیل
discount on a bond
كسر (تخفیف) اوراق قرضه
discount factor
عامل تنزیل
discount on bonds payable
كسر (تخفیف) اوراق قرضه پرداختنی
discount on stock
كسر (تخفیف) سهام
discount rate
نرخ تنزیل
discounted cash flows (dcf)
جریانهای نقدی تنزیل شده تنزیل جریانهای نقدی
discounted future earnings
تنزیل سودهای آتی
discounting
تنزیل كردن
discounting a note payable
تنزیل (كردن) سند پرداختی
discounting a note receivable
تنزیل (كردن) سند دریافتنی
discounting model
مدل تنزیل كردن
discounting notes receivable
تنزیل (كردن) اسناد دریافتنی
discrepancy
اختلاف مغایرت
discrete loss
زیان غیر مستقیم
discrete view approach
( دیدگاه (نگرش یا رویكرد) مجزا (مستقل
discretionary cost
هزینه تحت كنترل هزینه اختیاری
discretionary fixed expenses
هزینه های ثابت تحت كنترل هزینه های ثابت اختیاری
discretionary order
سفارش تحت كنترل سفارش اختیاری
discriminant analysis
تجزیه و تحلیل تمایز دهنده
discussion memorandum
گزارش تبدیل نظر
dishonor of a note
نكول سند واخواست كردن سند
dishonored notes receivable
اسناد دریافتنی نكول (واخواست) شده
disintermediation
واسطه زدایی حذف واسطه گرایی
dispersion
پراكندگی
display decision
تصمیم گیری درخصوص محل انعكاس / نمایش تصمیم گیری درباره محل گزارش
disposal date
تاریخ واگذاری تاریخ فروش
disposition of variances
بستن انحرافات
disputes
مناظرات مذاكرات
dissertation
رساله پایان نامه تز
dissimilar assets
دارایی های غیر مشابه
dissolution
فرآیند تصفیه (انحلال) شركت
distortion
تحریف
distributable income
سود قابل توزیع
distributed data processing
پردازش اطلاعات پراكنده / پردازش اطلاعات توزیعی
distribution
توزیع
distribution cost
هزینه توزیع
distribution to owners
پرداختی به مالكان توزیع بین مالكان
distributional effects
آثار توزیعی
disturbance term
عامل مزاحم عامل خطا
diversification
تنوع بخشیدن متنوع سازی ایجاد تنوع
diversification across industry
تنوع بخشی در حوزه صنعت
diversified portfolio
پرتفوی متنوع مجموعه (سرمایه گذاری) متنوع
diversified portfolios
پرتفوی های متنوع مجموعه سرمایه گذاریهای متنوع
divestiture
تبدیل سرمایه گذاریها به وجه نقد
dividend
سود سهام
dividend decision
تصمیمات مربوط به تقسیم سود
dividend discount model
مدل تنزیل (گردن) سود سهام
dividend growth method
مدل مبتنی بر رشد سود سهام
dividend irrelevance theory
تئوری (نظریه) نامربوط بودن سود سهام
dividend payout ratio
نسبت سود تقسیمی نسبت پرداخت سود سهام
dividend per share payout ratio
نسبت پرداخت سود نقدی هر سهم
dividend preferences
اولویت های سود سهام
dividend price ratio
نسبت سود نقدی هر سهم به قیمت بازار هر سهم نسبت بازده نقدی سود سهام
dividend puzzle
معمای سود سهام
dividend rate
نرخ سود سهام
dividend yield
بازده (نقدی) سود سهام
dividends
سود سهام
dividends declared
سود سهام اعلام شده
dividends in arrears
(سود سهام معوق سود سهام اعلام نشده (پرداخت نشده
dividends payable in stock
سود سهمی پرداختنی
dividends per share (dps)
سود تقسیمی هر سهم سود نقدی (یا پرداخت شده) هر سهم
division of cpa firms
بخش موسسات حسابرسی
doctrines
عقاید نظریات
document
سند مدرك
documentary evidence
شواهد مستند
documentation
مستند سازی
dollar value retail lifo
روش خرده فروشی اولین صادره از آخرین وارده ریالی / دلاری
dollar unit sampling (dus)
نمونه گیری بر اساس واحد پولی
dollar value retail lifo method
روش خرده فروشی اولین صادره از اولین وارده ریالی /دلاری
dollar weighted return
بازده ریالی / دلاری
donated asset
(دارایی اهدا شده (اهدائی
donated assets
داراییهای اهدا شده
donated capital
سرمایه اهدا شده
donated stocks
سهام اهدا شده سهام اهدایی
donated treasury stock
سهام خزانه اهدا شده
donor
اهداء كننده
donor imposed conditions
شرایط تحمیلی توسط اهداء كننده
dormant member of director
عضو غیر موظف هیات مدیره
double auction
حراج
double counting
احتساب (شمارش)مضاعف
double declining balance (ddb) depreciation
استهلاك مانده نزولی مضاعف
double declining balance (ddb) depreciation method
روش استهلاك مانده نزولی مضاعف
double declining balance method
روش مانده نزولی مضاعف
double entry accounting system
سیستم حسابداری ثبت دو طرفه
double taxation
مالیات مضاعف
dow jones industrial average (djia) index
شاخص متوسط (میانگین) صنعتی داوجونز
dow theory
تئوری نظریه داو
down payment
پیش قسط پیش پرداخت
down trend
روند نزولی
downside risk
ریسك كاهش قیمت ریسك تنزل
downstream costs
هزینه های مرتبط با فروش دارای توسط شركت اصلی به واحدهای فرعی
dr. debit
( بدهكار (بد
draft at sight
برات عندالمطالبه برات دیداری
drawee
گیرنده برات
drawer
صادر كننده برات امضاء كننده برات
drawings
برداشتها
driver analysis
تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد (محركهای) هزینه
driver tracing
ردیابی محركهای هزینه
drivers
محركها
du pont model
مدل دو پانت
dual dated audit report
گزارش حسابرسی با تاریخ گذاری دوگانه
dual dating
تاریخ گذاری دوگانه
dual pricing
قیمت گذاری دوگانه
dual pricing arrangement
توافق (برنامه) قیمت گذاری دوگانه
dual pricing solution
راه حل قیمت گذاری دوگانه
dual purpose sampling
نمونه گیری دو منظوره
dual purpose test
آزمون دو منظوره
dual rate method
روش دو نرخی
due diligence
دقت عمل سخت كوشی جدیت
due diligence
ارزیابی / رسیدگی ویزه
due from other funds
بدهی سایر حسابهای مستقل طلب از سایر حسابهای مستقل
due process procedure
فرآیند چند گانه تدوین استانداردهای حسابداری مالی
due professional care
دقت و مراقبت حرفه ای
due to other funds
بدهی به سایر حسابهای مستقل
due to other governmental units
بدهی به سایر سازمانهای دولتی
dummy variables
(متغیرهای مجازی (مصنوعی
dumping
عرضه بیش از حد محصول به بازار به منظور پایین آوردن قیمت
durability
دوام ماندگاری
duration
مدت / دوره انتظار
duration of the work
مدت زمان انجام كار
dysfunctional behavior
رفتار غیر حرفه ای
dysfunctional decision making
تصمیم گیری غیر حرفه ای
early deliberations
تبادل نقطه نظرات اولیه
early exercise
استفاده از اختیار خرید(فروش)، سهم پیش از تاریخ سررسید آن
early retirement of debt bonds
( بازخرید/ ابطال زودتر از موعد بدهی(اوراق قرضه
earned capital
سرمایه تحصیل شده
earned surplus
مازاد تحصیل شده
earning potential
توان بالقوه كسب درآمد
earning power
توان كسب سود قدرت تحصیل سود/ درآمد
earning process
فرآیند كسب درآمد/ سود
earnings
عایدات سود
earnings before interest and tax (ebit)
سود قبل از(كسر) بهره و مالیات
earnings management
مدیریت سود
earnings per share (eps)
سود هر سهم
earnings price ratio
(نسبت سود(هر سهم) به قیمت(هر سهم
earnings process
فرآیند كسب سود
ease of formation
( سهولت تشكیل(تأسیس
ease of transferability of ownership
سهولت انتقال مالكیت
easement
سهولت/ ساده بودن
econometric models
مدلهای اقتصاد سنجی
economic approaches
رویكردهای(روشهای) اقتصادی
economic concept of income
مفهوم اقتصادی سود
economic development accounting
حسابداری توسعه اقتصادی
economic downturn
ركود اقتصادی
economic earning
سود اقتصادی
economic efficiency
كارآیی اقتصادی
economic enterprise
واحد اقتصادی
economic entity
واحد اقتصادی شخصیت اقتصادی
economic function
كاركرد اقتصادی
economic good
كالای اقتصادی
economic indicators
شاخصهای اقتصادی
economic order quantity (eoq)
( مقدار سفارش اقتصادی(مقرون به صرفه
economic produce runs (epr)
مقدار تولید اقتصادی
economic rate
نرخ اقتصادی
economic rationality
منطق اقتصادی
economic resources
منابع اقتصادی
economic risk
ریسك اقتصادی
economic substance
محتوای اقتصادی
economic unit
واحد اقتصادی
economic unit concept
مفهوم واحد اقتصادی
economic value added (eva)
ارزش افزوده اقتصادی
economic value of the firm
ارزش اقتصادی واحد تجاری
economically reworked
واحدهای مشمول دوباره كاری
economics of regulation
اقتصاد قوانین و مقررات/ اصول اقتصادی نظارت
economics of scale
صرفه جویی در مقیاس
economics of the audit
اصول اقتصادی حسابرسی
economy
اقتصادی صرفه جویی و صلاح اقتصادی مقرون به صرفه
economy and efficiency audit
حسابرسی صرفه اقتصادی و كارآیی
editor in chief
سردبیر
effective advertising
( تبلیغات موثر(اثربخش
effective audit
رسیدگی موثر(اثر بخش) حسابرسی اثر بخش
effective cost of debt
( هزینه موثر استقراض(بدهی
effective date
تاریخ موثر تاریخ قطعی تاریخ لازم الاجرا
effective rate of interest
نرخ موثر(واقعی) بهره در بازار نرخ بهره رایج در بازار
effectiveness
اثر بخشی میزان دستیابی به اهداف
effectiveness efficiency and economy 3es audit
حسابرسی اثربخشی، كارایی و صرفه اقتصادی نام دیگر حسابرسی عملیاتی
effectiveness measures
معیارهای اثر بخشی
efficiency
كارآیی میزان دستیابی به اهداف با حداقل هزینه
efficiency measures
معیارهای كارآیی
efficiency variance
انحراف كارآیی
efficient audit
حسابرسی كارآ حسابرسی كمترین هزینه و در كوتاهترین زمان
efficient capital market
بازار كارآ
efficient market model
مدل بازار كارآ
efficient markets hypothesis (emh)
فرضیه بازارهای كارآ
efficient markets paradigm
نظریه بازارهای كارآ
efficient portfolio
پرتفوی كارآ مطلوبترین مجموعه سرمایه گذاری
efficient set frontier
مجموعه(مرز) كارآ
efficient set theorem
نظریه(اصل) مجموعه كارآ
effort
تلاش
either gain or loss
یا سود یا زیان
elastic demand
تقاضای با كشش
elasticity of yield to maturity
كشش پذیری بازده تا تاریخ سررسید
election of officers
انتخاب مدیران
electronic internet commerce
( تجارت الكترونیكی(اینترنتی
electronic commerce
تجارت الكترونیكی
electronic data interchange (edi)
تبادل الكترونیكی اطلاعات
electronic fund transfer (eft)
انتقال الكترونیكی وجوه
electronic transfer of data
انتقال الكترونیكی اطلاعات
eligible
سزاوار مستحق واجد شرایط
elimination of non value added operations
حذف عملیات فاقد ارزش افزوده
embezzlement
اختلاس استفاده نامشروع از داراییها
emerging debt instruments
ابزارهای جدید بدهی اوراق بهادار بدهی نوظهور
emerging issues task force (eitf)
كمیته بررسی مسائل و موضوعات اضطراری
emerging issues task force (eitf)
(كمیته بررسی موضوعات اضطراری(نوظهور
emerging markets
بازارهای نوپا بازارهای نوظوهور بازارهای در حال توسعه
emerging stock markets
بازارهای نوظهور سهام بازارهای نوپای سهام
emphasis of matter paragraph
بند تأكید بر موضوع(مطلب) خاص
empirical evidence
شواهد تجربی
empirical results
نتایج تجربی
employee employer relationship
رابطه كارمندی و كارفرمایی
employee fraud
تقلب كارمندان
employee incentive compensation plans
طرحهای تشویقی خرید سهام توسط كاركنان
employee quality
كیفیت كاركنان
employee stock ownership plan (esop)
طرح مالكیت كاركنان در سهام
employee time sheet
برگ ثبت اوقات ورود و خروج كاركنان
employer
كارفرما
empowerment
اختیار
enacted marginal tax rate
نرخ نهایی مالیات بر درآمد
encumbrances
تعهدات قطعی نشده
encyclopedia of accounting systems
دایره المعارف سیستم های حسابداری
end product
محصول نهایی
end user computing
محاسبات كار بر نهایی
ending finished goods inventory budget
بودجه موجودی كالای ساخته شده پایان دوره
ending inventory
موجودی(كالای) پایان دوره
ending inventory valuation
تعیین ارزش موجودی پایان دوره
ending market price
قیمت نهایی بازار
endogenous variable
متغیر درونزا
endorsed note payable
سند پرداختی ظهرنویسی شده
endorsement
( ظهرنویسی(اسناد
endowment fund
حساب مستقل وجوه موقوفه
endpoint costing
هزینه یابی معكوس هزینه یابی با تأخیر
engagement letter
قرارداد موافقتنامه تفاهمنامه
engagement planning
برنامه ریزی كار
engagement risk
ریسك پروژه حسابرسی/ ریسك حسابرسی
engineered cost
هزینه اندازه گیری شده هزینه مهندسی
engineering change order (eco)
مهندسی تغییرات سفارشی
engraving and printing costs
مخارج چاپ و انتشار
enterprise
واحد تجاری واحد اقتصادی بنگاه اقتصادی
enterprise fund
حساب مستقل انتفاعی
enterprise net income
سود خالص واحد اقتصادی
enterprise performance
عملكرد واحد اقتصادی
entitle to … …
مستحق به… سزاوار…
entity
واحد تجاری واحد اقتصادی
entity equity
حقوق/ ارزش ویژه واحد اقتصادی
entity theory
تئوری(نظریه) واحد اقتصادی
entropy
بی نظمی نابسامانی
entry value
ارزش ورودی
environmental constraints
محدودیتهای محیطی
epistemology
معرفت شناسی شناخت شناسی
equal weighted
درصد سرمایه گذاری مساوی در هر سهم
equal weighted marker index
شاخص بازار با وزن مساوی
equilibrium expected return
بازده مورد انتظار تعادلی
equilibrium point
نقطه تعادلی
equilibrium price
قیمت تعادلی
equity
حق مالكانه ارزش ویژه حق مالكیت
equity in subsidiary realized income
حق مالكیت در سود تحقق یافته واحد فرعی
equity instrument
اوراق بهادار سرمایه ای ابزار سرمایه ای
equity interest
حقوق صاحبان سهام/ حق مالكانه
equity method
روش ارزش ویژه
equity method for investments
روش ارزش ویژه سرمایه گذاریها
equity method investment
سرمایه گذاری بر مبنای روش ارزش ویژه
equity premium
صرف سهام
equity securities
اوراق بهادار سرمایه ای اوراق بهادار مبین حق مالكانه
equity swap
معاوضه سهام
equity theories
تئوریهای مربوط به حقوق صاحبان سهام
equity theory
تئوری عدالت نسبی تئوری ارزش ویژه
equivalent production schedule
جدول معادل آحاد تولید
equivalent units
معادل آحاد تولید
equivalent units of output
معادل آحاد تولید
equivalent units of production
معادل آحاد تولید
equivalent yield
بازده معادل
error
اشتباه سهوی خطا
error cause identification
شناسایی علت(علل) اشتباه
error correction
اصلاح(تصحیح) اشتباه
error costs
هزینه های اشتباهات
error term
عامل خطا
errors
اشتباهات سهوی
essentials of investments
اصول سرمایه گذاریها
estimated cost of disposal
( هزینه برآورده شده واگذاری(فروش
estimated cost to complete
هزینه برآوردی تكمیل
estimated economic life
عمر مفد اقتصادی برآورد شده عمر مفید برآوردی
estimated economic useful life
عمر مفید اقتصادی برآوردی
estimated factory overhead
سربار پیش بینی شده/ برآورد شده كارخانه
estimated items
اقلام برآوردی
estimated liability
بدهی برآوردی
estimated machine hours
ساعات كار بودجه شده ماشین آلات
estimated net realizable value
ارزش خالص بازیافتی برآوردی
estimated net realizable value (nrv) method
روش ارزش خالص بازیافتی برآوردی
estimated population exception rate (eper)
ضریب انحراف برآوردی جامعه
estimated product warranties
هزینه های برآوردی تضمین محصول
estimated residual value
ارزش باقیمانده(اسقاط) برآوردی
estimated revenue
در آمد برآوری
estimated uncollectible delinquent taxes
مالیاتهای معوق غیر قابل برآوری
estimated useful life
عمر مفید برآوری
estimated warranty obligations
بدهیهای( تعهدات) برآوری تضمین محصول
ethical behavior
رفتار اخلاقی رفتار مبتنی بر ارزشهای اخلاقی
ethical dilemma
معضل اخلاقی بلاتكلیفی اخلاقی
ethics
اصول اخلاقی اخلاقیات
ethics rulings
آرای صادره درباره آیین نامه رفتار حرفه ای
Euro-bonds
اوراق قرضه خارجی
eurodollar certificate of deposit
گواهی سپرده خارجی
eurodollar deposit
سپرده خارجی
audit findings evaluation
ارزیابی یافته های حسابرسی
European option
برگ اختیار معامله اروپایی
evaluation criteria
معیارهای( ضوابط ) ارزیابی
event
رویداد رخداد حادثه
evidence
شواهد
evidence mix
تركیب شواهد
evidential matter
شواهد
evolution
تكامل تدریجی سیر تكاملی
evolutionary process
فرایند تكامل تدریجی
ex ante
آینده پیش بینی شده
ex distribution date
تاریخ توزیع سود سهام
ex dividend date
تاریخ شناسایی سهامداران مشول سود
ex post
گذشته تاریخی
ex post alpha
ضریب آلفای تاریخی
ex post facto
گذشته تاریخ
ex post selection bias
اوریب ناشی از انتخاب نمونه از دوره یا دوره های گذشته
ex rights
سهام فاقد حق تقدم خرید
ex rights date
تایخ انفضای مهلت استفاده از حق تقدم خرید
ex works (exw)
تحویل كالا در محل كارخانه/ انبار فروشنده
exaggerated value
ارزش بیش از واقع اظهار شده
examination
رسیدگی بررسی
examine
مرود بررسی قرار دادن رسیدگی كردن
excavation
خاكبرداری
except for concept
مفهوم به “استثنای”
exception rate
ضریب استثناء
excess allocated to identifiable net assets
مازاد تخصیص یافته به خالص داراییهای قابل شناسایی
excess present value index
شاخص مازاد ارزش فعلی شاخص فعلی اضافی
excess return
بازده اضافی بازده مازاد
exchange gain
سود مبادله سود( غیر عملیاتی) معاوضه
exchange loss
زیان مبادله زیان( غیر عملیاتی) معاوضه
exchange of common shares stocks
معاوضه( مبادله) سهام عادی
exchange of dissimilar assets
معاوضه داراییهای غیر مشابه
exchange rate
نرخ معاوضه( مبادله) نرخ ارز
exchange risk
ریسك ارز
exclusive right
حق انحصاری
execution
اجراء
executive summary
چكیده خلاصه مفید خلاصه مدیریتی
executory costs
هزینه های اجرایی
exercise
قیمت توافقی قیمت قابل اعمال
exhibit
شكل
existence
وجود
existence or occurrence
(وجود یا رخداد( وقوع
exit interview
( تبادل نظر نهایی( با صاحبكار در حسابرسی عملیاتی
exogenous variable
متغیر برون زا
expansion
توسعه كمی رشد و گسترش
expatriate
به تفضیل بیان كردن
expectations gap
فاصله( شكاف) انتظارات
expectations hypothesis
(نظریه انتظارات( عقلایی
expected value (ev)
میانگین ارزش( مقدار) مورد انتظار
expected activity level
حجم مورد انتظار فعالیت سطح فعالیت مورد انتظار
expected annual capacity
ظرفیت مورد انتظار سالانه
expected error
خطای مورد انتظار
expected exit value
ارزش خروجی مورد انتظار
expected misstatement
تحریف مورد انتظار
expected monetary value
ارزش پولی مورد انتظار
expected opportunity loss (eol)
زیان مورد انتظار فرصت از دست رفته
expected postretirement benefit obligations
تعهد( بدهی) مورد انتظار مزایای بعد از باز نشستگی
expected rate of occurrence
ضریب وقوع/ رخداد ضریب رخداد مورد انتظار
expected return (er)
بازده مورد انتظار
expected return vector
بردار بازده مورد انتظار
expected standard
استاندارد مورد انتظار
expected yield to maturity
بازده مورد انتظار تا تاریخ سررسید
expendable fund
حساب مستقل وجوده قابل مصرف
expenditures applicable to prior years
مخارج متسری به سالهای قبل مخارج سنواتی
expense
هزینه دوره هزینه
expense account analysis
تجزینه و تحلیل حسابهای هزینه
experience curve
منحنی تجربه
expert
كارشناس متخصص خبره
expert reliance
اتكا بر نظر تخصص كارشناس
expiration date
تاریخ انقضاء
expired cost
بهای منقضی شده
explain and predict
شرح و پیش بینی
explanatory paragraph
بند توضیحی گزارش حسابرسی
explanatory variables
( متغیرهای توضیحی( مستقل
explicit contracts
قراردادهای صریح
explicitly
به صورت صریح صریحاً صراحتاً
export sales
فروشهای صادراتی
exposure draft
متن پیش نویس متن پیشنهادی
expropriation
مصادره سلب مالكیت
extend
تمدید كردن افزایش دادن دامنه
extendable notes
اسناد قابل تمدید
extended audit scope
دامنه تفصیلی حسابرسی
extended value chain
زنجیره گسترش یافته ارزش
extent of information dissemination
حجم انتشار اطلاعات دامنه توزیع اطلاعات
external audit
حسابرسی مستقل
external auditor
حسابرس مستقل
external auditor’s opinion
نظر حسابرس مستقل
external constraints
محدودیتهای خارجی
external decision makers
تصمیم گیرندگان برون سازمانی تصمیم گیرندگان خارج از واحد تجاری
external document
مستندات خارج از واحد
external failure costs
هزینه های عیب و نقص خارجی
external linkages
پیوندهای/ روابط/ ارتباطات خارجی
external validity
اعتبار برونی
extinguishment of debt
تسویه( باز پرداخت) بدهی
extra works
كارهای جدید/ فوق العاده
extraordinary gain
سود( غیر عملیاتی) غیر مترقبه سود فوق العاده
extraordinary items
اقلام غیر مترقبه
f.o.b. shipping point
فوب مبدا
face amount
مبلغ اسمی
face value
ارزش اسمی
face value of bond
ارزش اسمی اوراق قرضه
facilities
تاسیسات تسهیلات رفاهی
facility level activities
فعالیتهای سطح كارخانه
facility sustaining costs
هزینه های مرتبط با سطح كارخانه
factor
عامل
factor analysis
تجزیه و تحلیل عاملها
factor beta
ضریب بتای عامل
factor loading
شناسایی و تعیین ضرایب عوامل
factor loading model (flm)
مدل شناسایی و تعیین ضریب عوامل
factor model
مدل عاملی
factor risk
ریسك عامل
factor risk premium
صرف ریسك عامل
factoring
فروختن مطالبات به موسسه وصول طلب
factoring accounts receivable
فروش حسابهای دریافتی واگذار كردن حسابهای دریافتی به موسسات وصول كننده طلب
factory burden
سربار كارخانه هزینه های ثابت كارخانه
factory burden costs
هزینه های سربار كارخانه
factory overhead costs
هزینه های سربار كارخانه
factory supplies
ملزومات مصرفی كارخانه
factory supplies inventory
موجودی ملزومات مصرفی كارخانه
faf financial accounting foundation
بنیاد حسابرسی مالی
fail to deliver
ناتوانی در تحویل
failure costs
هزینه های عیب و نقص
fair market value
ارزش متعارف بازار
fair price function
كاكرد تعیین قیمت منصفانه
fair value mark to market method
( روش ارزش متعارف (تعدیل با ارزش بازار
fair value recovery criterion
معیار بازیافت ارزش متعارف
fairness
مطلوبیت
father son grandson relationship
رابطه پدر پسر نوه
fault
تقصیر
favorable variance
(انحراف مطلوب(مساعد
feasible region
ناحیه(منطقه) موجه
feasible set
مجموعه طرح های توجیه پذیر
feasible set
مجموعه موجه
feasible solution
جواب/ راه حل موجه
features quality of design
(مشخصات(كیفیت طراحی
feed back
بازخورد
feed back value
ارزش بازخورد
fidelity bond
وجه الضمان سپرده جبران خسارت دریافت تضمین از كاركنان
fiduciary funds
حساب مستقل وجوه امانی
field
رشته زمینه حوزه
field auditor
حسابرس متخصص در یك صنعت خاص
field experiments
تجربیات(آزمایشات) میدانی
field studies
مطالبات میدانی
field work
اجرای عملیات رسیدگی
field work standards
استانداردهای اجرای عملیات رسیدگی
fifo costing method
( روش هزینه یابی اولین صادره از اولین وارده(فایفو
fifo method of process costing
روش اولین صادره از اولین وارده در هزینه یابی مرحله ای
figure
رقم(عدد) شكل
file
پرونده
file integrity
اصالت پرونده
fill or kill order
انجام یا ابطال سفارش
filter rules
قواعد فیلتر
final account
حساب قطعی
final audit
حسابرسی نهایی
final certificate
گواهی تحویل قطعی
final payment
پرداخت قطعی/ نهایی
final report
گزارشات نهایی
final statement
صورتحساب قطعی/ نهایی
final take over acceptance
تحویل قطعی صورت وضعیت قطعی
finance director
مدیر امور مالی
finance vice president
معاونت مالی معاون امور مالی
financial accounting
حسابداری مالی
financial accounting and reporting
حسابداری و گزارشگری مالی
financial accounting foundation (faf)
بنیاد حسابداری مالی
financial accounting information
اطلاعات حسابداری مالی
financial accounting information system
سیستم اطلاعاتی حسابداری مالی
financial accounting series
مجموعه نشریات حسابداری مالی
financial accounting standards advisory council (fasac)
شورای مشورتی استاندارهای حسابداری مالی
financial accounting standards board (fasb)
هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی
financial analyst
تحلیلگر مالی
financial analysts’ federation
فدراسیون تحلیلگران مالی
financial asset
اوراق بهادار دارایی مالی
financial audit
حسابرسی مالی نام دیگر حسابرسی مستقل
financial breakeven
نقطه سربسر مالی
financial breakeven point
نقطه سربسر مالی
financial budget
بودجه مالی
financial condition
وضعیت(شرایط) مالی
financial controls
كنترلهای مالی
financial distress
مشكلات مالی التهاب مالی
financial economists
اقتصاددانان مالی
financial engineering
مهندس مالی
financial excerpts
نكات برگزیده مالی
financial flexibility
انعطاف پذیری مالی
financial forecast
پیش بینی مالی
financial health
سلامت مالی
financial highlights
نكات برجسته مالی نكات مهم مالی
financial history
پیشینه مالی تاریخچه مالی
financial implications
بازتابهای مالی پیامدهای(تبعات) مالی
financial incentive
انگیزه مالی
financial incentives
حقوق و مزایای مالی
financial index
شاخص مالی
financial innovation
نوآوری مالی ابداع مالی
financial institutions
نهادهای مالی موسسات مالی
financial instrument
ابزار مالی ورقه بهادار مالی
financial interest
منافع مالی
financial intermediary
واسطه مالی
financial internal control
كنترلهای داخلی مالی
financial investment
سرمایه گذاری در اوراق بهادار(داراییهای مالی) سرمایه گذاری مالی
financial leverage
اهرم مالی
financial leverage multiplier
ضریب اهرم مالی
financial manager
مدیر امور مالی مدیر مالی
financial market
بازار مالی
financial planning models
مدلهای برنامه ریزی مالی
financial position
وضعیت مالی
financial press
نشریات مالی
financial productivity measure
معیار(سنجش) بهره وری مالی
financial projections
پیش بینی های مالی
financial regulation
آیین نامه/ نظارت مالی
financial reporting
گزارشگری مالی
financial reporting and changing prices
گزارشگری مالی و تغییر سطح قیمتها
financial risk
ریسك مالی
financial scandal
رسوایی مالی
financial slacks
منابع مالی
financial statement
صورت مالی
financial statement
صورتهای مالی
financial statement assertions
ادعاهای(مندرج در) صورتهای مالی
financial statement cycles
چرخه های مربوط به صورتهای مالی
financial statement disclosure checklist
فهرست موارد افشار در صورتهای مالی
financial statements audit
حسابرسی صورتهای مالی نام دیگر حسابرسی مستقل
financial well being
سلامت مالی رفاه مالی
financier
كارشناس امور مالی تأمین كننده مالی
financing activities
فعالیتهای تأمین مالی
financing activity
فعالیت تأمین مالی
financing and obligation
(تأمین مالی و تعهد(بدهی
financing consequences
پیامدهای تأمین مالی
financing costs
هزینه های تأمین مالی
financing decision
تصمیم تأمین مالی
findings
یافته ها نتایج حاصله
fineness
دقت ظرافت
finished goods inventory
موجودی كالا(های) ساخته شده
finite uniformity
یكنواختی محدود
firm
موسسه واحد تجاری واحد اقتصادی شركت قطعی
firm commitment
تعهد قطعی
firm purchase commitments
تعهدات قطعی خرید
firm size
اندازه شركت
firm’s capital structure
ساختار سرمایه نخستین
first derivative
مشتق مرتبه اول
first in, first out (fifo)
(اولین صادره از اولین وارده(فایفو
first in, first out (fifo) inventory costing method
هزینه یابی موجودی كالا به روش اولین صادره از اولین وارده
first in, first out (fifo) process costing method
روش هزینه یابی مرحله ای اولین صادره از اولین وارده
first mortgage
رهن دست اول
first quarter
سه ماه اول فصل اول
fiscal entity
شخصیت مالی واحد مالی
fiscal period
دوره مالی
fiscal year
سال مالی
fisher rate
ضریب/ نرخ فیشر
fitness for use
مناسب برای استفاده
fixed asset
دارایی ثابت
fixed assets
دارایی های ثابت
fixed assets master file
پرونده اصلی دارایی های ثابت
fixed cost
هزینه ثابت
fixed cost per unit
هزینه ثابت واحد محصول
fixed costs
هزینه های ثابت
fixed costs per unit
هزینه های ثابت هر واحد محصول
fixed exchange rates
نرخهای ثابت ارز
fixed income securities
اوراق بهادار با درآمد(سود) ثابت
fixed interval sampling
نمونه گیری با فاصله ثابت
fixed interval selection
انتخاب نمونه با فاصله ثابت
fixed overhead budget variance
انحراف بودجه سربار ثابت
fixed overhead spending variance
انحراف مصرف سربار ثابت
fixed overhead standard
استاندارد سربار ثابت
fixed overhead volume variance
انحراف حجم سربار ثابت
fixed price contract
قرارداد مقطوع
flat yield
بازده هموار
flexibility in presentation
انعطاف پذیری در نحوه ارائه
flexible budget
بودجه انعطاف پذیر
flexible budget variance
انحراف بودجه انعطاف پذیر
flexible manufacturing system (fms)
سیستم انعطاف پذیر تولید
float
چكهای در جریان وصول
floating exchange rates
نرخهای ارز شناور
floating prime rate
نرخ بهره شناور
floating rate
( نرج شناور(متغیر
floating rate loan
(وام با نرخ بهره شناور(متغیر
floor price
قیمت كف نام دیگر حد پایین یا ارزش خالص بازیافتنی منهای سود ناخالص متعارف
floor trader
داد و ستدكنندگان تالار بورس
flotation costs
هزینه های انتشار اوراق بهادار
flow chart
نمدگر نمودار گردش عملیات
flow concept
مفهوم جاری
flow lines
خطوط راهنما
flow of costs
جریان گردش هزینه ها
flow of goods
( جریان گردش كالا(محصول
flowchart
نمودار جریان گردش عملیات نمودگر
fob destination
فوب مقصد
fob origin
فوب مبدا
follow up
پیگیری
following the crowd
تبعیت از عامه
foot
جمع عمودی
footing
جمع عمودی
footing test
امتحان جمع عمودی
footnote disclosures
موارد افشار در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی
for profit organizations
سازمانهای انتفاعی
for the year ending ended
( )
force major
قوه قهریه
forecasts
پیش بینی ها
foreclose
توقیف/ ضبط كردن ملك رهنی
foreclosed assets
داراییهای توقیف/ ضبط شده
foreclosure
توقیف یا ضبط داراییهای در رهن
foreclosure
توقیف/ ضبط ملك رهنی سلب حق مالكیت
foreign currency rate
نرخ ارز
foreign corrupt practices act (fcpa)
قانون منع ارتشا در فعالیتهای بازرگانی خارجی
foreign corrupt practices act of 1977
1977 قانون منع ارتشا در فعالیتهای بازرگانی خارجی
foreign currency
ارز واحد پول خارجی
foreign currency transactions
معاملات(مبادلات) ارزی
foreign investors
سرمایه گذارای خارجی
foreign operations
عملیات/ مبادلات خارجی
foreign return
بازده خارجی
foreign subsidiaries
واحدهای فرعی خارجی
foreign trade zones
مناطق آزاد تجاری خارجی
foreign transactions
معاملات(مبادلات) خارجی
foreknowledge
آگاهی/ دانش قبلی
forensic audit
حسابرسی قضایی
forensic auditors
حسابرسان امور قضایی
foreseeable loss
زیان قابل پیش بینی
foreseeable users
استفاده كنندگان قابل پیش بینی
foreseen user
استفاده كننده پیش بینی شده
forfeit
جرمه بستن/ كردن
forfeiture
جریمه غرامت
form over substance
رجحان شكل بر محتوا
formal acceptance
پذیرش رسمی
forms or levels of market efficiency
شكلهای مختلف(سطوح)كارآیی بازار سرمایه
forward contract
قرارداد سلف
forward exchange transactions
معاملات پیش فرض ارز
forward looking information
اطلاعات آینده نگر
forward rate
نرخ سلف
four big
چهار موسسه بزرگ حسابرسی در دنیا چهار غول حسابرسی در دنیا
four column
چهار ستونی
four variance approach
روش(رویكرد) چهار انحرافی
fourth market
بازار دست چهارم
fractional share warrants
گواهینامه های حق خرید پاره سهم
fractional year depreciation
استهلاك بخشی از سال
franchise
حق الامتیاز فروش
franchise tax
مالیات بر حق الامتیاز فروش
franchisee
دریافت كننده حق الامتیاز فروش
franchises licenses
حق الامتیاز انحصاری فروش
franchisor
واگذارنده/ اعطا كننده حق الامتیاز فروش
fraud
تقلب
fraud risk assessment
برآورد ریسك تقلب
fraud risk factors
شاخص های ریسك تقلب
fraudulent financial reporting
گزارشگری مالی فریبكارانه
free alongside ship (fas)
تحویل كالا در كنار كشتی
free carrier (fca)
تحویل كالا در محل مقرر به حمل كننده
free exchange rates
نرخهای ارز آزاد
free from state regulation
مبرا(معاف) از مقررات دولتی
free lunch
پذیرایی رایگان
free markets
بازارهای آزاد بازارهایی كه از سیطره قوانین و مقررات نظارتی، آزاد
free of charge
رایگان بدون هزینه
free rider
سواری رایگان
freedom from bias
( رعایت بیطرفی عاری از تمایلات جانبدارانه(یكسویه
freedom from bias
پرهیز از جانبداری عاری از تمایلات جانبدارانه
freight allowance
ذخیره كرایه حمل
freight in
كرایه حمل كالای خریداری شده حمل به داخل
freight out costs
مخارج حمل كالای فروخته شده هزینه های حمل به خارج
fresh start measurement
اندازه گیری ابتدا به ساكن/ اولیه
front end loading
شناسایی زودرس
full fledged liability
بدهی تضمین شده
full absorption costing
هزینه یابی جذبی كامل
full accrual method
روش تعهدی كامل
full consolidation
تلفیق كامل
full cost method
روش هزینه یابی كامل روش بهای تمام شده كامل
full costing
هزینه یابی كامل نام دیگر هزینه یابی جذبی
full costing approach
روش(رویكرد) هزینه یابی كامل جذبی
full disclosure principle
اصل افشای كامل
full investigation
پی جویی كامل
full product costs
كل هزینه های مرتبط با محصول
full time members
اعضای تمام وقت
functional audit
حسابرسی فعالیتهای حوزه خاص
functional basis split
تقسیم كار براساس وظایف
functional classification
طبقه بندی براساس وظایف
functional currency
ارز فعال
functional fixation
ثبات عملكرد
fund accounting
( حسابداری حسابهای مستقل نام دیگر حسابداری دولتی(یا سازمانها و موسسات غیرانتفاعی
fund balance
مانده حساب مستقل
fund balance sheet
ترازنامه حساب مستقل
fund equity
ارزش ویژه حساب مستقل
fund received from head office
وجوه دریافتی از دفتر مركزی
fund trial balance
تراز آزمایشی حساب مستقل
fund types
انواع صندوق مشترك سرمایه گذاری انواع حسابهای مستقل
fundamental analysis
( تجربه و تحلیل بنیادی(اصولی
fundamental concepts
مفاهیم بنیادی
fundamentalists
طرفدارای(معتقدین به) نظریه تجزیه و تحلیل بنیادی اصول گرادیان
fundamentals
اصولی مبانی
fundamentals of managerial finance
مبانی(اصول) مدیریت مالی
funded status
تأمین وجوه شده
funds flow statement
صورت گردش وجوه
furniture and fixtures
اثاثه و منصوبات
future futures contract
قراردادهای سلف
future cash flows
جریانهای نقد آتی جریان های آتی وجه نقد
future option
اختیار خرید و یا عدم خرید قراردادهای سلف
future service potential
خدمات بالقوه آتی
future trends in accounting
روندهای آتی(در) حسابداری
future value
(ارزش آتی(آینده
future value of a deferred annuity
ارزش آتی اقساط مساوی انتقالی به دوره های آتی
future value of a single amount
ارزش آتی مبلغ(مقدار) واحد
future value of an annuity due
ارزش آتی اقساط قابل دریافت/ پرداخت در اول دوره
future value of an ordinary annuity
ارزش آتی اقساط مساوی قابل دریافت/ پرداخت در آخر دوره
fuzzy logic
منطق فازی(عدم قطعیت)
لغات حسابداری بخش 5
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.