مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 51

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 51 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 51
Contingency theory
تئوری اقتضایی، نظریه اقتضایی
full cost accounting
حسابداری بهای تمام شده کامل
environmental cost accounting
حسابداری هزینه محیطی
life-cycle costing
هزینه یابی چرخه عمر (محصول)
environmental life-cycle budgeting
  بودجه بندي چرخه عمر محیطی
capital investment appraisal
برآورد سرمایه گذاری ثابت
total quality environmental management
مدیریت کیفیت جامع محیطی
material and energy flow accounting
حسابداری جریان مواد و انرژی
product mix
ترکیب محصول
membrane analogy
تئوری غشایی
contingent variables
متغیرهای اقتضایی
overhead account
حساب سربار
inter-item correlation
همبستگی درونی – عبارات
item-total statistics
آمار مجموع عبارات
homoscedasticity
واریانس همسانی
heteroscedasticity
واریانس ناهمسانی
sophistication
پیشبرد
Shariah
شریعت
Shariah Supervisory Board
هیئت نظارت شریعت
Board of Commissioners
هیئت نمایندگان
Board of Director
هیئت مدیره
Board of committees
هیئت شوراها
controlling shareholder
سهامدار کنترل کننده
minority shareholder
سهامدار اقلیت
majority shareholder
سهامدار اکثریت
compliance risk
ریسک پذیرش
Non-compliance risk
ریسک عدم پذیرش
Spinoff / spin-off
زایش، جابجایی، پدیدار شدن، بوجود آمدن
spinoffs from their conventional-bank parents
پدیدار شدن از بانکهای متعارف اصلی خود
agency problem
مشکل نمایندگی
account holder
دارنده حساب
account owner
دارنده حساب
remuneration and nomination committee
کمیته مشخص نمودن پاداش ها و اعلام نامزدها / کاندیدها
sukuk
اوراق
fit and proper test
تست صلاحیت و شایستگی
systematic elimination method
روش حذفی سیستماتیک
Descriptive – correlation
توصیفی – همبستگی
Discretionary accruals
اقلام تعهدی اختیاری
Descriptive statistical techniques
تکنیک های آماری توصیفی
debt maturity
سررسید بدهی
Trade off theory
نظریه توازن
Overinvestment
سرمایه گذاری افراطی
Underinvestment
سرمایه گذاری کمتر از واقع
Disposable income
درآمد قابل تصرف
Non-Discretionary Accruals
اقلام تعهدی غیر اختیاری
discretionary revenue / discretionary revenues
درآمد اختیاری / عایدات اختیاری
Accruals Quality
کیفیت اقلام تعهدی
Innate Accruals Quality
کیفیت اقلام تعهدی غیر اختیاری
Discretionary Accruals Quality
کیفیت اقلام تعهدی
Price synchronicity
همزمانی قیمت
Stock Return
بازده سهام
substitutive role
نقش جایگزینی
marginal benefit
فایده نهایی
net present value
ارزش فعلی خالص
adverse selection
انتخاب نامناسب
bank financing
تامین مالی از طریق بانک
code law country
کشور دارای ساختار قانونی انعطاف ناپذیر (بسته)
common law country
کشور دارای ساختار قانونی انعطاف پذیر (باز)
Enforcement
اجرای مقررات
Enforcement of judgements
اجرای احکام
Creditor rights
حقوق بستانکارن، حقوق طلبکاران
lagged total assets
مجموع دارایی های تاخیری
Non-liquid current assets
دارایی های غیر نقدی جاری
Endogeneity
درون زایی
Value-Endogeneity
درون زایی ارزش ها
Value-Heterogeneity
ناهمگونی ارزش ها
generalized method of moments
روش عمومی گشتاورها
investor protection
حمایت از سرمایه گذاران
self-selection bias
سوگیری خود گزینی
separating equilibrium
موازنه منفک
offer collateral
ارائه وثیقه، پیشنهاد وثیقه
trading off
متوازن سازی
marginal net benefit
سود خالص نهایی، فایده خالص نهایی
overlapping generations model
مدل نسل های همپوشان
monetary endogenous growth model
مدل رشد درونزای پولی / مالی
cash-reserve / cash reserve
اندوخته نقد
endowment
پس انداز، داشته، دارایی، برخورداری، سود، سود پس انداز
Endowment fund
صندوق وقف
Endowment assurance
بیمه عمر و پس انداز
Death benefit assurance
بیمه عمر به شرط فوت
Living benefit assurance
بیمه عمر به شرط حیات
Annuity life assurance
بیمه عمر مستمری
whole life assurance
بیمه تمام عمر
Term life assurance
بیمه عمر زمانی موقت
Increasing term life assurance
بیمه عمر با سرمایه صعودی
consolidated fund
سرمایه ذخیره
Consolidated Accounts
صورت های مالی تلفیقی
Consolidated entity
شخصیت تلفیقی
Consolidated industry
صنعت مجتمع
consolidated planning
برنامه ریزی تلفیقی
Consolidated Net Assets
خالص دارایی های تلفیقی
Consolidated Net Income
سود خالص تلفیقی
infinitely-lived
با عمر بی نهایت
seigniorage
حق الضرب پول
reserve requirement
مقدار وديعه مالى که هر بانک تجارتى در بانک مرکزى بايد داشته باشد
period-by-period basis
مبنای دوره به دوره
ex-post saving (investment)
پس انداز
ex-post moral hazard
خطر اخلاقی ماسبق
state verification
تعیین سود و زیان سرمایه پذیر
capital gain
سود سرمایه
Catastrophe bonds
اوراق بلایای طبیعی
risk-sharing
اشتراک گذاری ریسک
perfect risk-sharing
اشتراک گذاری کامل ریسک
Job Market paper
مقاله بازار کار
loss aversion
زیان گریزی
value anomaly
بیقاعدگی ارزش
assets in place
ارزش دارایی های موجود
external finance
مالیه خارجی
gross interest rate
نرخ بهره ناخالص
compulsory levies
مالیات اجباری
fiat money
پول بدون پشتوانه، پول اعتباری رایج
bank holding of fiat money
بانک دارنده پول بدون پشتوانه
bank holding company
شرکت مالک بانک
proportional cost
هزینه نسبی
local inventory
موجودی داخلی
levy
وضع کردن (مالیات)
zero bound interest rate
نرخ بهره در محدوده صفر
intercept effect
تاثیر قطعی، تاثیر تقاطعی
latent variable
متغیر پنهان
Keynesian economics
اقتصاد کینز
Keynesian revolution
انقلاب کینزی
monetarist Keynesian debate
بحث طرفداران مکتب پولى و کينزى
post Keynesian economists
اقتصاددانان پس از کينز
pre Keynesian economists
اقتصاددانان ما قبل کينز
liquid liabilities
بدهی های نقدی
financial repression
سرکوب مالی
unit root
ریشه واحد
Sargan statistic
آمار سارگان
non-productive expenditure
هزینه مسلوب المنفعه
straight-line depreciation
استهلاک مستقیم
CFO
مدیر ارشد مالی
Depreciable Assets
دارایی های استهلاک پذیر
write off
مستهلک کردن
back accumulated depreciation
استهلاک پس انباشته
firm year
سال شرکتی
International Financial Reporting
Standards (IFRS)
استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی
value relevance
درجه مرتبط بودن، درجه مربوط بودن، درجه وابستگی
market value relevance
ربط ارزش بازاری
closing price
قیمت نهایی
variance inflation factor
عامل تورم واریانس
capital mobility
تحرک سرمایه
tax treatment
روش مالیاتی
Fair value accounting
حسابداری ارزش متعارف، حسابداری ارزش منصفانه
off balance sheet items
اقلام زیر ترازنامه، اقلام خارج از ترازنامه
congruence fit
برازندگی همنهشتی، برازندگی همسانی
profile deviation analysis
تحلیل انحراف نیمرخ
Scatter plot / Scatterplot
نمودار پراکندگی
auditor change(s)
تغییر(ات) حسابرس
Red flag
هشدار، پرچم قرمز، وضعیت نامطلوب
auditor-initiated changes
تغییرات اعمال شده بوسیله حسابرس
Securities And Exchange Commission (Sec)
کمیسیون بورس و اوراق بهادار
Financial Reporting Release (FRR)
بیانیه گزارش دهی مالی
Investor advocacy group
گروه مشاور سرمایه گذاران
delisting
حذف ناشر از فهرست بورس
return window
پنجره بازگشت
financial distress
مشکلات مالی، التهاب مالی
Extraordinary Items
اقلام غیر مترقبه
Survey – Descriptive method
روش توصیفی پیمایشی
reliable and reasonable questionnaire
پرسشنامه روا و پایا
Descriptive and analytical statistical tests
آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی
transfer payment
پرداخت انتقال، هزینه انتقال
security benefits
مزیت های تامینی
Projected spending
مخارج پیش بینی شده
Imputed cost
هزینه منتسب
tax incidence
اثر انتقال مالیات، عارضه مالیات
capital income tax
مالیات درآمد سرمایه
Spanning set
مجموعه گسترنده
spanning right
گسترش بسمت راست
Inframarginal
زیر حاشیه ای
indexed bonds
اوراق قرضه تطبیقی
holding stock
نگهداری سهام
sure income
درآمد مطمئن
debt stock / stock of debt
سهام بدهی
Locally Weighted Scatter Plot Smoothing (lowess)
هموارسازی نمودار پراکندگی وزن دار محلی (لاوز)
Lowess
لاوز (برآوردگر چند جمله ای)
Lowess smoother
هموار کننده لاوز
central limit theorem
قضیه حد مرکزی
means and variance
میانگین و واریانس
modal values
مقادیر وجهی
doubly truncated normal distribution
توزیع نرمال بریده دوگان / مضاعف
correspondence analysis
تحلیل تناظر
categorical data
داده های رسته ای
cursory examination
بررسی سرسری
two-way table
جدول دو سویی
conditional probability
احتمال مشروط
depreciation deduction
کسر استهلاک
utility of consumption / consumption utility
مطلوبیت مصرف
marginal utility of consumption
مطلوبیت نهایی مصرف
deadweight loss
زیان سوخته
Work Breakdown Structure (WBS)
ساختار شکست کار
Contract Work Breakdown Structure (CWBS)
ساختار شکست کار پیمانی
tied values
مقادیر هم رتبه
modicity
حالت مود
Normal probability plot
نمودار احتمال نرمال
jagged line
خط ناهموار، خط دندانه دار
shape parameter
پارامتر شکل / شکلی
polyline
چند خطی
density trace
رد چگالی، اثر چگالی
Shaded Histogram
هیستوگرام سایه دار
Ordered Series Plots
پلات های سری مرتب شده / منظم
sequence plot
پلات توالی، نمودار توالی
lag plot
پلات تاخیری، نمودار تاخیری
Augmented matrix
ماتریس افزوده
component Inventory
موجودی اجزا
magnitude data
داده های مقداری
Quantile-Quantile Plot
نمودار چندک – چندک
Quantile Plot Matrix
ماتریس نمودار چندک
tapered density
چگالی نوک تیز، چگالی مخروطی، چگالی شیپوری شکل
Skedastic / scedastic
تغییرات، واریانس
Scedasticity / Skedasticity
تغییرپذیری
Homoscedastic
واریانس همگن
Heteroskedastic
واریانس ناهمگن
Principal axis
محور اصلی
data wiggle
نوسان داده
Spike data
داده های نوسانی
smooth trace
اثر هموار
kernel density smoother
هموار کننده چگالی کرنل / هسته
black thread method
روش نخ کشی سیاه
convergent validity
اعتبار همگرا، روایی همگرا
Parallel-Coordinates Plot
نمودار مختصات موازی
Parallel Boxplot
نمودار جعبه ای موازی
Multiple Bivariate Plot
نمودار دو متغیره متعدد
Univariate Plot
نمودار یک متغیره
scatterplot plot matrix
ماتریس پلات نمودار پراکندگی
Trellis plot
نمودار شبکه ای
numerical plot matrix
ماتریس نمودار عددی
Boxplot Plot Matrix
ماتریس پلات نمودار جعبه ای
Studentized Residual
باقیمانده استیودنت شده
Influence Plot / Influence diagram
نمودار تاثیر، نمودار اثر
Cook distance
فاصله کوک
data space
فضای داده ها
high-dimensional point cloud
ابر نقطه ای ابعادی بالا
spinplot
اسپین پلات، نمودار اسپین، نمودار چرخشی
Orbitplot
اوربیت پلات، نمودار اوربیت، نمودار مداری
Orthogonality
تعامدی
orthogonality relation
رابطه تعامدی، رابطه تعامد
trace line
رد نگاشت
Orbit trail
اثر مدار
Residualize
باقیمانده سازی
biplot
دو نموداره، نمودار دوتایی
Triplot
نمودار سه تایی
QuadraPlot
نمودار چهارتایی
QuintaPlot
نمودار پنج تایی
Wiggle-Worm Plot
نمودار کرم متحرک
discriminant analysis
تحلیل تشخیصی
canonical discriminant analysis
تحلیل تشخیصی متعارف
canonical basis
پایه متعارف
Scree Plot
نمودار صخره ای
slope ratio plot
نمودار ضریب شیب
order crossover
انباشتگی سفارش متعلق به دوره های مختلف
Confusion Matrix
ماتریس درهم ریختگی
Casewise
مورد به مورد
Casewise deletion
حذف مورد به مورد
imputation
جانهی
Imputed value
مقدار جانهی، ارزش احتسابی، مقدار انتسابی
Imputed cost
هزینه منتسب
Imputed income
درآمد انتسابی
conditional mean
میانگین شرطی
unconditional mean
میانگین بلاشرط
Mahalanobis distance
فاصله ماهالانوبيس
Validity & Reliability
روایی و پایایی
Cronbach Alpha
آلفای کرونباخ
Momentum
تکانه، مومنتوم
momentum  operator
عملگر تکانه
Equity Return / return on equity
بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه سهامدارن
Return on assets
بازده دارایی ها
Equity Market Value
ارزش بازار سهام (اول دوره)
Shareholder value added
ارزش افزوده سهام دار
Dividend yield
بازده نقدی
Capital gain
سود سرمایه
Total Shareholder Return
کل بازده سهامدار
Rappaport
آلفرد راپاپورت
Value Based Management
مدیریت مبتنی بر ارزش
weighted average cost of capital invested (WACC)
میانگین موزون هزینه سرمایه گذاری شده
Residual Value
ارزش باقیمانده
Free Cash Flow
جریان نقد آزاد
Pablo Fernandez
پابلو فرناندز
Convertible debentures
تبدیل اوراق قرضه بدون وثیقه
Dividends
سود تقسیمی، سود سهام
Stock repurchases (Share Buybacks)
بازخرید سهام
Shareholder return (SR)
بازده سهامدار
Makhiha & Lehn
لن و ماخیحا
Riahi-Belkaoui
ریاحی بلکویی
Dod and Chen
دد و چن
Bao
بائو
Leverage
اهرم مالی
Firm Size
اندازه شرکت
Age of the firm
عمر شرکت
Exposure
آشکار سازی
Momentum premium / Momentum premia
صرف (های) تکانه
Premium
صرف سهام (معرف مبلغی است که اضافه بر ارزش اسمی برای هر سهم پرداخت می شود؛ چه در پذیره نویسی اولیه سهام و چه در بازار بورس (
capitalization stock
سهام سرمایه
value returning function
تابع با مقدار بازگشتی
value return
بازگشت مقداری، بازده مقداری
funding liquidity
نقدینگی تامین مالی
Market Liquidity
نقدینگی بازار
Idiosyncratic Volatilities (IVOL)
نوسان توضیح داده نشده
Size Effect
اثر اندازه
Value Effect
اثر ارزش
sovereign debt
بدهی کشوری
book equity to market equity ratio (B/M)
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام
Hedge
هجینگ (پرتفوی پوششی)
small minus big (SMB)
حاصل تفاوت پرتفوی سهام با اندازه کوچک و با اندازه بزرگ
high minus low (HML)
حاصل تفاوت پرتفوی سهام با ارزش دفتری بالا و پایین
Breakpoints / breakpoint
نقاط گسست، نقطه گسست
point estimate
برآورد نقطه ای
annualized
سالواره
annualized Sharpe ratio
نسبت سالواره شارپ
Asymmetrical leverage ratio
نسبت اهرمی نامتقارن
hedge fund
صندوق تامين سرمايه گذاري، صندوق پوششی
basis point
واحد پایه
broker-dealer bank
بانک کارگزار – معامله گر
distress risk
ریسک درماندگی
value premium
قیمت بازاری بالاتر
Extreme hedge portfolio
پرتفوی مصون سازی انتهایی
hedge portfolio
پرتفوی مصون سازی
Capital investment
مخارج سرمایه ای
Benchmark- adjusted portfolio return
بازده پرتفوی تعدیل شده – بر مبنای معیار
Portfolio raw return
بازده خام پرتفوی
Risk- adjusted return
بازده تعدیل شده از لحاظ ریسک
Raw Return
بازده خام
Benchmark- adjusted return
بازه تعدیل شده بر مبنای پرتفوی
Excess return
بازده مازاد
Benchmark portfolios
پرتفوی مبنا
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
Arbitrage model
مدل آربیتراژ
Intertemporal CAPM
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای چند دوره ای
Market Anomalies
ناهنجاری های بازار
Position
معامله
(خريد و فروش اوراق بهادار به منظور کسب سود از تفاوت موجود بين قيمت خريد و قيمت فروش از آنجا که در بازار فارکس فقط ارز خريد و فروش مي شود، اين واژه به معناي خريد و فروش جفت ارزي است که به طور اختصار مي توان آن را معامله ناميد)
Short position
پوزيشن فروش ارز مبنا
Long position
پوزيشن خريد پوزيشني که در آن خريد به اين اميد صورت مي گيرد که قيمت افزايش يابد و با فروش مجدد ،سود حاصل شود
Co shifting / Co-shifting
هم تغییری
shifting-mean vector
بردار میانگین – جابجایی
transition function
تابع تغییر وضعیت
Co-movement / comovement
هم حرکتی
squared correlation
مجذور همبستگی
squared canonical correlation
مجذور همبستگی متعارف
Cointegration / co-integration
هم جمعی
switch variable
متغیر راه گزین
univariate two-regime model
مدل دو رژیمی تک متغیره
Generalized impulse response functions
تابع عکس العمل لحظه ای تعمیم یافته
Erogeneity assumption
فرض برون زایی
homoskedastic
پسمان همسان
expansionary policy
خط مشی انبساطی
Recessionary policy
خط مشی  رکودی
fan chart
نمودار پنکه ای
multimodality
چند وجهی
Unimodality
تک وجهی
Matrix Multiplication
ضرب ماتریسی
Accounting Forum
مجمع حسابداری
dummy variable
متغیر مجازی
لغات حسابداری بخش 51
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.