مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 52

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 52 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 52
Corporate behavior
رفتار شرکتی
mark-to-market price
قیمت بروز یک کالا یا محصول بر اساس بازار
proceeds from the security sold
عایدات حاصل از اوراق بهادار فروخته شده
deflated by total assets
تعدیل شده بوسیله مجموع دارایی ها
nonperforming loan
وام غیر قابل بازگشت
installment loan
وام اقساطی
distance criterion
معیار فاصله
Market to book value / market-to-book value
ارزش بازار در برابر ارزش دفتری
regulatory capital
سرمایه قانونی
actual regulatory capital
سرمایه حقیقی قانونی
net loan charge offs
به حساب زیان منظور نمودن وام خالص، به حساب هزینه منظور نمودن وام خالص
Stock Price Crash Risk
ریسک سقوط قیمت سهام
CEO / Chief Executive Officer
مدیر عامل، مدیر ارشد اجرایی
net present value (NPV)
ارزش خالص فعلی
Short sell / shortsell
فروش استقراضی
Outlier data
داده پرت، داده دور افتاده
Overinvest / overinvestment
سرمایه گذاری افراطی
 Overinvestment theory
تئوری سرمایه گذاری افراطی / زائد
undercapitalization
کمبود سرمایه
homo economics
اقتصاد انسانی
Rational egoism
خودپرستی عقلایی
behavioral economics
اقتصاد رفتاری
holding data
اطلاعات سهام
option
اختیار معامله
option exercise
قرارداد اختیار
Option Contract
قرارداد اختیار
Underlying Asset
دارایی پایه قرارداد
Strike Price / exercise price
قیمت توافق شده، قیمت توافقی
Hedge
کنترل ریسک قیمت
Premium
حق اختیار
moneyness of option / option moneyness
جنبه پولی اختیار
Moneyness threshold
آستانه پولی
detrended stock
سهام با تغییر روند، سهام روند زدایی شده
Detrending
تغییر روند، روند زدایی
Detrend
تغییر روند دادن، روند زدایی کردن
Generalized Method of Moments (GMM)
روش عمومی گشتاورها
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
ناهمسانی شرطی اتورگرسیو
third moment of stock return
گشتاور سوم بازده سهام
market-to-book ratio (M/B ratio)
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
grant date
تاریخ اعطا
Up-front
مبلغ حق شرط
Expiration date / Exercise date / Strike date / Maturity
سررسید
underlying asset
دارایی پایه
Stock Option
قرارداد اختیار معامله روی سهام
Index Option
قرارداد اختیار معامله روی شاخص
Futures Option
اختیار معامله روی قراردادهای آتی
Option class
طبقه اختیار معامله
Option series
سری اختیار معامله
In the money / In-the-money
با قیمت، سودآور
At the money
بی قیمت، زیان ده
Out of the money
به قیمت، نقطه بی تفاوتی
Intrinsic value
ارزش ذاتی
Flex option
اختیار معامله های منعطف
Listed option
اختیار معاملات پذیرفته شده در بورس
Open interest
قراردادهای باز
Bid offer / Bid-offer
قیمت پیشنهادی خرید و فروش
Bid-offer spread
شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
credit spread
دامنه اعتباری، مازاد بازدهی / اعتبار
Credit Spread Risk
ریسک دامنه اعتباری
Offsetting order
سفارشی خنثی کننده
Discount brokers
کارگزاران با تخفیف
A naked option
اختیار معامله بدون پوشش
Writing Covered Calls
فروش اختیار خریدهای پوشش داده شده
Strangles (strategy)
راهبرد استرانگل
Straddles (strategy)
راهبرد استرادل
Options Clearing Corporation (OCC)
شرکت پایاپای اختیار معامله
Constructive sale
فروش ساختگی
Warrant
وارانت (اختیار خریدی که بر روی اوراق بهادار منتشره شرکت صادر می شود)
Executive stock option
اختیار معامله سهام مدیران اجرایی
Convertible bond
اوراق قرضه قابل تبدیل
Inside information
اطلاعات نهانی
Inside information and signaling
اطلاعات و سیگنالینگ نهانی
Under diversification / under-diversification / under diversification
تنوع بخشی ناکافی
share market
سهم از بازار، بازار سهام
Share of Wallet
سهم خرید مشتری
value-relevance / value relevance
ارتباط با ارزش
accounting numbers
ارقام حسابداری
share price
قیمت سهام
Share Price Index
شاخص قیمت سهام
All Ordinaries Share Price Index
شاخص قیمت کلیه سهام عادی
structural capital
سرمایه ساختاری
Intangible Assets
دارایی های نامشهود
intensive business
کار و کسب فشرده
intangible-intensive businesses
مشاغل فشرده – نامشهود
market returns
بازده بازاری
market equity value
ارزش بازار سهام
Book equity to market equity ratio
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام
underfunding
کسری بودجه
value-added intellectual coefficient (VAIC)
ضریب ارزش افزوده فکری
Structural Capital Efficiency (SCE)
کارایی سرمایه ساختاری
Customer Capital Efficiency (CCE)
کارایی سرمایه مشتری
Organizational Capital Efficiency (OCE)
کارایی سرمایه سازمانی
Human Capital Efficiency (HCE)
کارایی سرمایه انسانی
excludability
استثناپذیری
Skandia Navigator
هدایت کننده اسکاندیا
common equity
Book common equity
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی
Book market equity
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی
common equity
حقوق صاحبان سهام عادی
Retained Earning
سود انباشته
write-down of inventory / inventory write-down
افزودنیهای موجودی، افزایش موجودی
write-offs of inventory / inventory write-offs
حذفیات موجودی، کاهش موجودی
Assets Write-up and write-down
افزایش یا کاهش ارزش دارایی ها
financial distress
مضیقه مالی، بحران مالی
matched-pairs / matched pairs
زوج‌ هاي همتا، زوج ‌هاي جور، جفت های جور شده
business failure
ناکامی تجاری
logistic model
مدل لجستیک مشروط / شرطی
linear discriminant analysis
تحلیل مشخص خطی
Probit analysis
تحلیل پروبیت
free ride
مفت سوار، سواری مجانی
Chief Executive Officer (CEO) duality
دوگانگی وظیفه مدیرعامل
Ownership Concentration (OWNCON)
دوگانگی مالکیت
retained expense
هزینه انباشته
Retained Earnings
سود انباشته
Retained Earnings Statement
صورت سود و زیان انباشته
reinvested earnings
سود تقسیم نشده، سود انباشته
listed associates
شرکت های وابسته لیست شده
Equity accounting
حسابداری سرمایه / ارزش (سهام)
Equity Premium Puzzle
معمای صرف سهام
fair value
ارزش متعارف / منصفانه
equity method
روش ارزش ویژه
price quotation
روش (مظنه) قیمت
carrying amount
مبلغ دفتری، مبلغ ثبت شده
settle the liabilities / liability settlement
تسویه تعهدات / بدهی ها
shares outstanding
سهام در تملک صاحبان سهام
maximum likelihood
درست نمایی بیشینه
robustness test
تست استواری
disaggregating equity
تفکیک سرمایه سهام
underinvestment
سرمایه گذاری نامکفی، کم سرمایه گذاری
overinvestment
سرمایه گذاری بیش از حد، بیش سرمایه گذاری
prudent investment
سرمایه گذاری محتاطانه
debt issue
انتشار اوراق بدهی، انتشار اوراق قرضه
asymmetric timeliness
عدم تقارن زمانی
Earnings asymmetric timeliness
عدم تقارن زمانی درآمدها
Debtholder
دارندگان اوراق بدهی
timely loss recognition
شناسایی به موقع زیان
income smoother firms
شرکت های هموار ساز سود
non-income smoother firms
شرکت های غیر هموار ساز سود
Outsider
افراد برون سازمانی
Insider
افراد درون سازمانی
leverage
بدهی
leveraged company
شرکت با بدهی
Insolvency
عجز از پرداخت دیون، اعسار
debt-overhang
مانده وام، زیادی دیون
risk-shifting
انتقال ریسک
call-option / call option
حق خرید سهام (در بورس)، اختیار خرید، درخواست تحویل آنی
debt contracting
قرارداد بدهی
Qualified Audit Opinion (QAO)
اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده
Debt Maturity Structure
ساختار سررسید بدهی
debt-covenant / debt covenant
تعهدات مربوط به بدهی
debt-covenant violation
نقض تعهدات بدهی
timeliness of earnings to good news
به موقع بودن (گزارش) سود با توجه به اخبار خوب
timeliness of earnings to bad news
به موقع بودن (گزارش) سود با توجه به اخبار بد
Asymmetric Timeliness of Earnings
عدم تقارن زمانی سود
Earning Persistence
پایداری سود
Earning Predicted
سود پیش بینی شده
annual decile rank
رتبه دهک سالیانه
bid–ask spread / bid/offer spread
شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
idiosyncratic risk
ریسک قابل توزیع، ریسک خاص
Anti-takeover / anti-takeover / antitakeover
ضد تصاحب
principle of parsimony
اصل امساک
rolling-window / rolling window
پنجره غلتان
pooled regression
رگرسیون انباشته، رگرسیون تجمعی
cross section regression
رگرسیون مقطعی
mean regression
رگرسیون میانگین
 time series regression
رگرسیون سری زمانی
Refined Economic Value Added
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده
Customer-base Concentration
تمرکز بر مشتری
Equity Capital
سرمایه سهام عادی، سرمایه سهام داران، حقوق صاحبان سهام
accrual earnings management
مدیریت سود تعهدی
 abnormal production
تولید غیرعادی
abnormal cash flow
جریان نقدی غیرعادی
abnormal discretionary expense
هزینه اختیاری غیرعادی
propensity score matching
همسان سازی بر اساس نمره گرایش
instrumental variables regression
رگرسیون متغیر ابزاری
endogeneity
درون زایی
ratio of debts to total of equity
نسبت بدهی ‏ها به کل سرمایه سهام / حقوق صاحبان سهام
pooling data
داده های ترکیبی
cost of equity / equity cost
هزینه سرمایه سهام عادی، هزینه حقوق صاحبان سهام
Equity Cost of Capital
هزینه سرمایه سهام عادی
cost of retained earnings
هزینه سرمایه سود انباشته
weighted average of cost of capital
میانگین موزون هزینه سرمایه
corporate dividend policy
سیاست تقسیم سود شرکت
Regulator / regulatory bodies
نهاد قانونی تنظیم مقررات
regulatory requirements
الزامات قانونی
self-regulatory organization
سازمان خود گردان از نظر مقررات
finance with equity / equity finance
تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی
current debts to owners’ equity
 نسبت بدهی جاری به حقوق صاحبان سرمایه
additional equity
 سرمایه اضافی
additional paid in capital, paid-in (surplus-capital) surplus, equity premium, share premium
 صرف سهام، سرمایه پرداخت شده اضافی (مازاد بر ارزش اسمی)
asset and equity
 دارایی و حقوق صاحبان سهام
change in equity
 تغییر در حقوق مالکیت
contra equity approach
 روش کاهنده حقوق صاحبان سهام
conversion of debt to equity
 تبدیل بدهی به سرمایه (مثلا اوراق قرضه یا مشارکت به سهام)
conversion to equity method
 روش تبدیل به سهام / ارزش ویژه
corporate equity
 اقدام سیاسی که به تصویب سهامداران یا هیئت مدیره یک شرکت سهامی برسد و این با «با عمل اجرایی» مغایر است، حق مالکیت در شرکت
debt to equity ratio
 نسبت کل بدهی
debt versus equity
 بدهی در مقابل سرمایه
debt-equity ratio
 نسبت بدهی به ارزش ویژه نسبت بدهی به حقوق سهامداران مالی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
debt-equity swap
 تعویض بدهی با سهام
gross equity method
 روش ناخالص ارزش ویژه
entity equity superannuate, superannuation
 حقوق / ارزش ویژه واحد اقتصادی
equities, liabilities and shareholder′s equity
 بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
equity
 حق مالکانه، ارزش ویژه، حق مالکیت
equity accounting
 حسابداری مبتنی بر ارزش ویژه
equity basis net income
 سود خالص مبتنی بر ارزش ویژه
equity capital
 دارایی خالص، ارزش ویژه، سهام سرمایه
equity capital to long-term debt ratio
 نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
equity capital to total debt ratio
 نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
equity contract, stock
 قرارداد خرید سهام
equity dilution
 رقیق کردن سود سهام عادی شرکت
equity dividend cover
 نسبت سود تقسیمی به سود خالص شرکت
equity finance
 تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی
equity financing
 تامین مالی از طریق انتشار سهام
equity in subsidiary realized income
 حق مالکیت بر سود تحقق یافته واحد فرعی
equity instruments
 یک ابزار مالی که نشان دهنده مالکیت فرد در یک بنگاه تجاری است
equity interest
 حق صاحبان سهام، حق مالکانه
equity investment
 سرمایه گذاری در سهام سرمایه
equity kickers
 امتیاز سهامدار شدن
equity method
 روش مبتنی بر ارزش ویژه
equity method for investments
 روش ارزش ویژه سرمایه گذاری ها
equity method investment
 سرمایه گذاری بر مبنای روش ارزش ویژه
equity method of accounting
 حسابداری ارزش ویژه
equity method of accounting for long-term investment
 روش ارزش ویژه در سرمایه گذاری بلند مدت
equity multiplier ratio
 نسبت ضریب حق صاحبان سهام
equity ownership
 حق مالکیت
equity position
 داشتن حق مالکیت
equity rate
 نرخ برابری
equity ratio
 نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع کل
equity receiver
 کفیل، امین اموال، مامور تصفیه
equity REIT
 شرکت سرمایه گذاری که در زمین و مستغلات سرمایه گذاری کند.
equity right
 سهم قانونی
equity security
 اوراق بهادار مالکانه، اوراق بهادار سهامداران
equity share
 هر نوع سهمی در یک شرکت
equity share capital
 سرمایه سهمی سهامداران
equity theory
 تئوری عدالت نسبی، تئوری ارزش ویژه
equity theory residual
 تئوری حقوق باقی مانده / نهائی / مازاد
equity transaction
 هر رویداد مالی که بتواند ارزش ویژه شرکت را افزایش یا کاهش دهد.
equity turnover
 نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام
equity, right
 حق، حق مالی
excess equity (margin)
 مازاد سرمایه
full equity method
 روش ارزش ویژه کامل
fund equity
 سرمایه حساب مستقل
gearing (capital gearing; equity gearing; financial gearing leverage)
 گرفتن وام
incomplete equity method
 روش ارزش ویژه ناقص
instrument equity
 اوراق بهادار سرمایه ای، ابزار سرمایه ای
liquidator, trustee in bankruptcy, equity receiver
 مدیر تصفیه
loan to capital ratio, capital structure ratio, debt-equity ratio
 نسبت وام به سرمایه
loan to equity ratio
 نسبت وام به حقوق صاحبان سهام
majority equity holders, majority stockholders
 صاحبان سهام اکثریت
marketable equity securities
 اوراق سهام قابل داد و ستد
modified equity method
 روش ارزش ویژه تعدیل شده
negative equity
 سرمایه منفی
net value, net worth, equity, right
 ارزش ویژه
non-equity share
 سهام با حقوق محدود
ordinary shareholder′s equity (ordinary shareholder′s funds)
 ارزش سهام عادی پس از کسر سهام ممتاز
owner′s equity
 حق مالی صاحب سرمایه، حقوق صاحبان سهام
owners′ equity
 حقوق صاحبان سرمایه
ownership equity
 حقوق مالکین
preference shareholder equity
 حقوق صاحبان سهام ممتاز
statement of changes in owners′ equity
 صورت تغییرات در حقوق مالکان
statement of changes in stockholders′ equity
 صورت حساب تغییرات در حقوق صاحبان سهام
statement of owner′s equity
 صورت حساب حقوق صاحب سرمایه
statement of shareholders′(stockholders) equity
 صورت حساب حقوق صاحبان سهام
Return On Equity (ROE)
 بازده حقوق صاحبان سهام
Return on Owners′ Equity (ROE)
 بازده حقوق صاحبان سهام
ratio of equity to liabilities
 نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی ها
return on shareholder′s equity
 بازده حقوق صاحبان سهام
sales to stockholders′ equity ratio
 نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام، گردش حقوق صاحبان سهام
shareholders′ equity (shareholders′ funds)
 حقوق (حق مالی) صاحبان سهام
shareholders′ equity method
 روش حقوق صاحبان سهام
trend of equity, trend of net worth
 روند ارزش ویژه
book to market equity
 نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار
equity
 حق، سهم قانونی
owner’s equity
 حقوق صاحبان سهام(نسبت به بازمانده دارایی)
stockholders’ equity
 حقوق سهام داران(نسبت به بازمانده دارایی)
no owner changes in equity
 تغییرات ارزش ویژه از منابع غیر صاحبان سهام
vertical equity
 عدالت عمودی
analyst forecast dispersion
پراکندگی پیش بینی تحلیلگر
equity beta
بتای سهام
Equity Beta Stability
ثبات بتای سهام
Contingent Claim
ادعای احتمالی
Real Options
اختیارهای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای
Growth Option
اختیار رشد
non-diversifiable risk
ریسک بدون تنوع
customer default
 نقض قرارداد به وسیله مشتری یا خریدار
default
 قصور ورزیدن، کوتاهی در انجام تعهدات، نکول
default by subscribers
 قصور (پرداخت) پذیره نویسان
default by the principal
 نکول توسط واگذارنده
default interest
 بهره معوق
default premium
 صرف عدم پرداخت بدهی، صرف نکول (ناتوانی در پرداخت)
default risk
 ریسک نکول، ریسک عدم پرداخت
default value
 ارزش قراردادی، پیش قرار
default-free bonds
 اوراق قرضه بدون ریسک نکول
defaulted notes
 اسناد سوخت شده، اسناد نکول شده
event of default
 در صورت نقض مفاد قرارداد
investment in default
 اوراق بهادار تحت تملک سازمان که امکان سوخت آنها وجود دارد.
default risk
 ریسک عدم پرداخت
default risk
 ریسک عدم وصول
Unpaid invoices
فاکتورهای پرداخت نشده
accrual basis accounting
 حسابداری بر مبنای تعهدی
accrual basis method
 روش پایه تعهدی
accrual basis, earning basis
 مبنای تعهدی، روش تعهدی
accrual(accrued) basis
 روش تعلق پذیری زمانی(هزینه یا درآمد)
accrued -expenditures basis
 مبنای هزینه های تعهدی
aftertax basis
 نرخ بازده پس از مالیات
basis of allocation
 اساس تخصیص
basis of allotment
 اساس تخصیص
basis of apportionment
 مبنای تخصیص
basis of appropriation
 اساس تخصیص وجه
basis of contribution
 مبنای پرداخت حق بیمه
basis of cost allotment
 اساس تخصیص هزینه
basis point
25 basis points =  0.25%
 یکصدم یک درصد، مبنای یک صدم، واحد یک صدم
cash basis (of accounting)
 روش نقدی حسابداری
completed sales basis
 روش مبتنی بر تکمیل فروش
contract on a cost plus fee basis
 قرارداد مبتنی بر بهای تمام شده باضافه درصدی حق الزحمه
contribution basis of employer
 میزان حق بیمه کارفرما
cost basis accounting
 حسابداری بر مبنای قیمت تمام شده
customs value basis
 مبنای تعیین ارزش گمرکی
delivery basis
 شناسایی درآمد بر مبنای تحویل کالای فروش رفته
depreciation base (basis)
 مبنای استهلاک
direct allocation basis of apportionment
روش (تخصیص مستقیم) در تسهیم
equity basis net income
 سود خالص مبتنی بر ارزش ویژه
functional basis split
 تقسیم کار براساس وظایف
historical cost basis
 مبنای بهای تمام شده تاریخی
لغات حسابداری بخش 52
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.