مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 55

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 55 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه
لغات حسابداری بخش 55
ناحیه پذیرش
 acceptance region
نمودار میله‌ای
 bar chart/ bar graph/ bar diagram
آزمایه برنولی
 Bernoulli trial
طرح بلوکی
 block design
داده‌های رسته‌ای
 categorical data
آماره خی‌دو
 chi-square statistic
مرز رده
 class boundary
ضریب هماهنگی
 coefficient of concordance
طرح بلوکی کامل
 complete block design
احتمال شرطی
 conditional probability
ضریب اطمینان
 confidence coefficient/ confidence level
بازه اطمینان
 confidence interval/ interval estimate
حدهای اطمینان
 confidence limits
ضریب پیشایندی
 contingency coefficient/ coefficient of contingency
جدول پیشایندی
 contingency table
تصحیح پیوستگی
 continuity correction
متغیر پیوسته
 continuous variable
داده‌های شمارشی
 count data
درجه آزادی
 degree of freedom
آمار توصیفی
 descriptive statistics
طرح آزمایش
 design of experiment/ experimental design
توزیع گسسته
 discrete distribution
متغیر تصادفی گسسته
 discrete random variable
متغیر گسسته
 discrete variable
روش توزیع‌آزاد
 distribution free method/ nonparametric method
تحلیل اکتشافی داده‌ها
 exploratory data analysis
توزیع نمایی
 exponential distribution
تحلیل عاملی
 factor analysis
طرح عاملی
 factorial design
چارک اول
 first quartile
خلاصه پنج‌عددی
 five-number summary
توزیع هندسی
 geometric distribution
میانگین کل
 grand mean/ overall mean
بافت‌نگاشت
 histogram
همگنی
 homogeneity
توزیع فوق‌هندسی
 hypergeometric distribution
طرح بلوکی ناقص
 incomplete block design
استنباط
 inference
آمار استنباطی
 inferential statistics
مشاهده مؤثر
 influential observation
دامنه میان‌چارکی
 interquartile range
برآورد بازه‌ای
 interval estimation
توزیع توأم
 joint distribution
اصل درست‌نمایی
 likelihood principle
چارک پایینی
 lower quartile
چگالی حاشیه‌ای
 marginal density
تابع چگالی حاشیه‌ای
 marginal density function
توزیع حاشیه‌ای
 marginal distribution
جفت‌های جور
 matched pairs/ paired samples
جورسازی
 matching
میانگین توان دوم خطاها
 mean squared error/ mean square error/ MSE
خطای اندازه‌گیری
 measurement error
میانه
 median2
توزیع چندمتغیره
 multivariate distribution
فرض یک‌طرفه
 one-sided hypothesis/ directional hypothesis/ one-tailed hypothesis
آزمون یک‌طرفه
 one-sided test
آزمون یک‌دمی
 one-tailed test/ one-tailed hypothesis test
دورافتاده
 outlier
برآورد نقطه‌ای
 point estimation
آزمایش تصادفی‌شده
 randomized experiment
استنباط آماری
 statistical inference
قانون قوی اعداد بزرگ
 strong law of large numbers
چارک سوم
 third quartile
چارک بالایی
 upper quartile
قانون ضعیف اعداد بزرگ
 weak law of large numbers
زنجیر مارکوف جاذب
 absorbing Markov chain
زنجیر مارکوف نادوره‌ای
 aperiodic Markov chain
ضریب تغییرات
 coefficient of variation
رده مرتبط
 communicating class
خطای پوشانش
 coverage error
زنجیر مارکوف نافروکاستنی
 irreducible Markov chain
پارامتر مکان
 location parameter
حاشیه خطا
 margin of error
زنجیر مارکوف
 Markov chain
روش گشتاورها
 method of moments
تابع مولد گشتاور
 moment-generating function/ MGF
روش مونته‌کارلویی
 MonteCarlo method
توزیع چندجمله‌ای
 multinomial distribution
پیشامدهای دوبه‌دوناسازگار
 mutually exclusive events
بی‌پاسخی
 non-response
بیش‌پوشانی
 overcoverage
زنجیر مارکوف دوره‌ای
 periodic Markov chain
آزمون‌های جای‌گشتی
 permutation tests
کمیت محوری
 pivotal quantity
برآورد ادغامی
 pooled estimate
داده‌های کمی
 quantitative data
آزمون‌های تصادفی‌سازی
 randomization tests
قابلیت اعتماد
 reliability
ریسه
 run
آزمون ریسه‌ها
 runs test
ضریب همبستگی نمونه‌ای
 sample correlation coefficient/ coefficient of correlation
نقطه نمونه‌ای
 sample point
توزیع نمونه‌گیری
 sampling distribution
واحد نمونه‌گیری
 sampling unit
تغییرات نمونه‌گیری
 sampling variation/ sampling variability
پارامتر مقیاس
 scale parameter
نمودار فصلی
 seasonal chart
پارامتر شکل
 shape parameter
سطح معنی‌داری
 significance level/ level of significance
نمونه‌گیری تصادفی ساده
 simple random sampling/ SRS
معنی‌داری آماری
 statistical significance
نمودار ساقه‌وبرگ
 stem and leaf plot
فرایند تصادفی
 stochastic process
نمونه‌گیری طبقه‌ای
 stratified sampling/ stratified random sampling
فرایند آمارگیری
 survey process
توزیع متقارن
 symmetrical distribution/ symmetric distribution
نمودار زمانی
 time chart/ time plot
حدهای تحمل
 tolerance limits
کم‌پوشانی
 undercoverage
توزیع یکنواخت
 uniform distribution
توزیع یک‌متغیره
 univariate distribution
مدل آوندی
 urn model
تغییرپذیری
 variability/ spread
قید
 constraint
تحلیل داده‌ها
 data analysis
خطای مطلق
 absolute error
بسامد مطلق
 absolute frequency
قانون جذب
 absorption law/ absorption rule/ absorptive law
برآوردگر پذیرفتنی
 admissible estimator
اطلاع کمکی
 ancillary information
آماره کمکی
 ancillary statistic
پیوند
 association
ضریب پیوند
 association coefficient
توزیع مجانبی
 asymptotic distribution
کارایی مجانبی
 asymptotic efficiency
برآوردگر کارای مجانبی
 asymptotic efficient estimator
بهنجاری مجانبی
 asymptotic normality
کارایی نسبی مجانبی
 asymptotic relative efficiency
خطای معیار مجانبی
 asymptotic standard error
برآوردگر مجانبی نااریب
 asymptotically unbiased estimator
صفت کیفی
 attribute
خودهمبستگی
 autocorrelation
تابع خودهمبستگی
 autocorrelation function
سری خودوایاز
 autoregressive series
اریبی
 bias
خطای اریبی
 bias error
اریب
 biased
برآوردگر اریب
 biased estimator
نمونه اریب
 biased sample
آماره اریب
 biased statistic
آزمون اریب
 biased test
فرایند زاد
 birth process
فرایند زادومرگ
 birth-and-death process
توزیع دوجمله‌ای دومتغیره
 bivariate binomial distribution
توزیع دومتغیره
 bivariate distribution
توزیع بهنجار دومتغیره
 bivariate normal distribution
رسته
 category
بسامد خانه‌ای
 cell frequency
سرشماری
 census
همبستگی
 correlation
ضریب همبستگی
 correlation coefficient
ماتریس همبستگی
 correlation matrix
نسبت همبستگی
 correlation ratio
برآوردگر کارا
 efficient estimator
آماره کارا
 efficient statistic
برآوردنی
 estimand
برآورد
 estimate
برآورد
 estimation
برآوردگر
 estimator
برآوردگر ناکارا
 inefficient estimator
توزیع شبکه‌ای
 lattice distribution
برآوردگر خطی
 linear estimator
میانگین
 mean/ mean value
معیار پیوند
 measure of association
آماره ترتیبی
 order statistic
چگالی پسینی
 posterior density/ a posteriori density
احتمال پسینی
 posterior probability/ a posteriori probability
چگالی پیشینی
 prior density/ a priori density
توزیع پیشینی
 prior distribution/ a priori distribution
احتمال پیشینی
 prior probability/ a priori probability
وایازش
 regression
تحلیل وایازشی
 regression analysis
ضریب وایازشی
 regression coefficient
خم وایازش
 regression curve
برآوردگر وایازشی
 regression estimator
خط وایازش
 regression line
مدل وایازشی
 regression model
آماره گزینش
 selection statistic
خطای معیار
 standard error
آماره
 statistic
آماره آزمون
 test statistic
نااریب
 unbiased
برآورد نااریب
 unbiased estimate
برآوردگر نااریب
 unbiased estimator
تابع مشخصه
 characteristic function
نابرابری کرامر ـ رائو
 Cramer-Rao inequality
نابرابری مارکوف
 Markov inequality
جای‌گشت
 permutation
نمونه‌گیری پذیرشی
 acceptance sampling
تابع تصمیم پذیرفتنی
 admissible decision function
فرض مقابل
 alternative hypothesis
تحلیل هم‌وردایی
 analysis of covariance
تحلیل وردایی
 analysis of variance
خودهم‌وردایی
 autocovariance
استنباط بیزی
 Bayesian inference
خم زنگدیس
 bell-shaped curve
توزیع دوجمله‌ای
 binomial distribution
توزیع خی‌دو
 chi square distribution
فرض مرکب
 composite hypothesis
برآوردگر سازگار
 consistent estimator
هم‌وردایی
 covariance
متغیر کمکی
 covariate
پیشامد
 event
اطلاع فیشر
 Fisher information
آزمون فرض
 hypothesis testing/ hypothesis test
متغیر نهان
 latent variable
توزیع پیشینی ناآگاهنده
 non-informative prior distribution
فرض صفر
 null hypothesis
تابع چگالی احتمال
 probability density function
کنترل کیفیت
 quality control/ QC
چندک
 quantile
متغیر تصادفی
 random variable
اندازه نمونه
 sample size
فضای نمونه
 sample space
نمونه‌گیری
 sampling
طرح نمونه‌گیری
 sampling design
چارچوب نمونه‌گیری
 sampling frame
برنامه نمونه‌گیری
 sampling plan
فرض ساده
 simple hypothesis
انحراف معیار
 standard deviation
آماره بسنده
 sufficient statistic
خطای نوع اول
 type I error/ error of the first type
خطای نوع دوم
 type II error/ error of the second type
وردایی
 variance
مؤلفه وردایی
 variance component
تابع وردایی
 variance function
توزیع نسبت وردایی
 variance ratio distribution
تبدیل تثبیت‌کننده وردایی
 variance stabilizing transformation
ماتریس وردایی‌ـ هم‌وردایی
 variance-covariance matrix
روش گیروبازگیر
 capture-recapture method
قضیه حدی مرکزی
 central limit theorem
تابع تصمیم
 decision function
قاعده تصمیم
 decision rule
تابع خطر
 hazard function
تابع زیان
 loss function
بازنمونه‌گیری
 resampling
تابع مخاطره
 risk function
تحلیل دنباله‌ای
 sequential analysis
نمونه‌گیری دنباله‌ای
 sequential sampling
آزمون معنی‌داری
 significance test
تحلیل بقا
 survival analysis
وردش پارامترها
 variation of parameters
برآمد
 outcome
توزیع چوله
 skewed distribution
چولگی توزیع
 skewness of distribution
احتمال ذهنی
 subjective probability
نمونه‌گیری ناحیه‌ای
 area sampling
خوشه
 cluster
تحلیل خوشه‌ای
 cluster analysis
خوشه‌بندی
 clustering
مد
 mode
اعداد تصادفی‌نما
 pseudo-random number
همبستگی رتبه‌ای
 rank correlation
آماره ترتیبی رتبه‌ای
 rank order statistic
توزیع پیشینی آگاهنده
 informative prior distribution
مطالعه سه‌سوکور
 triple blind study
مطالعه موردهم‌گروهی
 case cohort study
مطالعه موردشاهدی
 case control study
مطالعه موردی
 case study
هم‌گروه
 cohort
مطالعه هم‌گروهی
 cohort study
گروه شاهد
 control group
مطالعه هم‌گروهی تاریخی
 historical cohort study
مطالعه طولی
 longitudinal study
مطالعه مشاهده‌ای
 observational study/ nonexperimental study
مطالعه هم‌گروهی آینده‌نگر
 prospective cohort study
مطالعه هم‌گروهی گذشته‌نگر
 retrospective cohort study
تصادفی‌سازی
 Randomization / randomization
پیشایندی
 contingency
مسیر بحرانی
 critical path
آزمایش آمیزه‌ای
 mixture experiment
آزمایه تصادفی‌شده خوشه‌ای
 cluster randomized trial
آمارگیری جمعیت جاری
 current population survey
آمارگیری نیروی کار
 labour force survey
آماره رده‌بندی
 classification statistic
انحراف چارکی دایره‌ای
 circular quartile deviation
انحراف میانگین دایره‌ای
 circular mean deviation
بافت‌نگاشت دایره‌ای
 circular histogram
برآوردگر نقطه تغییر
 change point estimator
تابع زیست‌سنجشی
 biometric function
تخصیص تناسبی
 proportional allocation
تخصیص بهینه
 optimum allocation
تحلیل تمایزی
 discriminant analysis
تخصیص نمونه
 allocation of a sample
تصادفی‌سازی خوشه‌ای
 cluster randomization
تفاضل میانگین دایره‌ای
 circular mean difference
تماس مجدد
 call-back
توزیع بهنجار دایره‌ای
 circular normal distribution
توزیع فون‌میزس
 Von Mises distribution
توزیع محوری
 axial distribution
توزیع دایره‌ای
 circular distribution
توزیع یکنواخت دایره‌ای
 circular uniform distribution
جدول‌بندی تقاطعی
 cross-tabulation/ cross-classification
جدول تقاطعی
 cross-tabulation/ cross-classification
داده‌های آمیخته
 mixed data
دامنه مرکزی
 central range
داده‌های دایره‌ای
 circular data
داده‌های چرخه‌ای
 cyclic data
داده‌های مقطعی
 cross-sectional data
دنباله دوحالتی
 binary sequence
راهبرد بهین
 optimal strategy
روش آمیزه‌ای
 mixture method
صورتک‌های چرنوف
 Chernoff faces
طرح بهین
 optimal design
ضریب همبستگی پیاپی دایره‌ای
 circular serial correlation coefficient
فرایند نقطه‌ای خوشه‌ای
 cluster point process
قاعده انتساب
 allocation rule
قاعده توقف
 stopping rule
گرایش به مرکز
 central tendency
گشتاور مرکزی
 central moment
گشتاور حاصل‌ضربی
 product moment
گشتاور آمیخته
 mixed moment
متغیر نسبتی
 ratio variable
متغیر دوحالتی
 dichotomous variable/ binary data
متغیر فاصله‌ای
 interval variable
متغیر رسته‌ای
 categorical variable
متغیر همراه
 concomitant variable
متغیر ترتیبی
 ordinal variable
مدل آمیزه‌ای
 mixture model
مدل‌های نقطه تغییر
 change point models
مشاهده‌های هم‌خطی مؤثر
 collinearity-influential observations
مسئله نقطه تغییر
 change point problem
مقیاس ترتیبی
 ordinal scale/ ordinal level of measurement
معادله برآورد
 estimating equation
مقیاس فاصله‌ای
 interval scale
مقیاس نسبتی
 ratio scale/ ratio level of measurement
ملاک اطلاع
 information criterion
نمونه‌گیری سازوار
 adaptive sampling
نمونه‌گیری مجموعه‌رتبه‌ای
 ranked-set sampling
نمونه‌گیری خوشه‌ای
 cluster sampling
نمودار دومختصه‌ای
 biplot/ Gabriel biplot
هم‌خطی
 collinearity
ریسه
 run
لغات حسابداری بخش 55
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.