مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 56

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 56 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 56
تانسور هم‌وردا
 covariant tensor
الحاق
 adjoint
عملگر الحاقی
 adjoint operator
پادمد
 antimode
متغیر متضاد
 antithetic variable
ریاضیات کاربردی
 applied mathematics
قضیه کرانداری وارون
 bounded inverse theorem/ inverse mapping theorem
فضای فشرده‌مولد
 compactly generated space
فضای انقباض‌پذیر
 contractible space
عملگر انقباضی
 contracting operator
نگاشت انقباض
 contraction mapping/ contraction
نگاشت انقباض‌گر
 contractive map/ shrinking map
مجموعه شمارافشرده
 countably-compact set
فضای شمارامولد
 countably-generated space
هم‌ریختی خاجی
 crossed homomorphism
خمینه‌های هموارریخت
 diffeomorphic manifolds
هموارریخت
 diffeomorphism
شمول دیفرانسیل
 differential inclusion
نامعادله دیفرانسیل
 differential inequality
توپولوژی ظریف
 fine topology
فضای توپولوژیکی متناهی‌وار
 finitistic topological space
زیرگروه کانونی
 focal subgroup
نگاشت‌های هم‌جا
 homotopic maps
هم‌جایی
 homotopy
هم‌ارزی هم‌جایی
 homotopy equivalence
فضاهای هم‌جاهم‌ارز
 homotopy equivalent spaces
وارون هم‌جایی
 homotopy inverse
جانهی
 imputation/ sharing
سرشت القایی
 induced character
سرشت القایی گروه
 induced character of a group
تابع بازه‌ای
 interval function
نقطه‌های منعکس
 inverse points
انعکاس
 inversion
دایره انعکاس
 inversion circle
کره انعکاس
 inversion sphere
عنصر وارون‌پذیر
 invertible element
سرشت تحویل‌ناپذیر
 irreducible character
سرشت تحویل‌ناپذیر گروه
 irreducible character of a group
نمایش تحویل‌ناپذیر
 irreducible representation
نمایش تحویل‌ناپذیر گروه
 irreducible representation of a group
سرشت خطی
 linear character
سرشت خطی گروه
 linear character of a group
ثابت لیپ‌شیتس
 Lipschitz constant
نگاشت لیپ‌شیتسی
 Lipschitzian mapping
ریاضیات مالی
 mathematics of finance/ mathematics of investment
نمایش ماتریسی
 matrix representation
نمایش ماتریسی گروه
 matrix representation of a group
نظریه نمایش پیمانه‌ای
 modular representation theory
رشته بهنجار
 normal series
نگاشت هم‌جای پوچ
 null-homotopic map
نظریه نمایش معمولی
 ordinary representation theory
هم‌جایی مسیری
 path homotopy
نمایش جای‌گشتی
 permutation representation
نمایش جای‌گشتی گروه
 permutation representation of a group
اندازه هامونی
 planar measure
فضای شبه‌فشرده
 pseudo-compact space
ریاضیات محض
 pure mathematics
نمایش منظم
 regular representation
نمایش منظم گروه
 regular representation of a group
نظریه نمایش
 representation theory
اندازه نمایش‌دهنده
 representing measure
مجموعه دنباله‌ای‌فشرده
 sequentially compact set
تابع مجموعه‌ای
 set function
رشته زیربهنجار
 subnormal series
توزیع بریده
 truncated distribution
جبر یکه‌دار
 unital algebra
تک‌ارزی
 univalency
تابع تک‌ارز
 univalent function/ Schlicht function
مجموعه دنباله‌ای‌فشرده ضعیف
 weakly sequentially compact set
خمیدگی مطلق
 absolute curvature
عملگر فزاینده
 accretive operator
تابعک جمعی
 additive functional
تابعگون جمعی
 additive functor
مسئله مقدار مرزی الحاقی
 adjoint boundary value problem
معادله دیفرانسیل الحاقی
 adjoint differential equation
گسترش جبری
 algebraic extension
عدد صحیح جبری
 algebraic integer
عمل جبری
 algebraic operation
تابع تقریباًدوره‌ای
 almost periodic function
هم‌گرایی تقریباًیکنواخت
 almost uniform convergence
صورت متناوب
 alternating form
چندجمله‌ای متناوب
 alternating polynomial
دنباله متناوب
 alternating sequence
جبر متناوب
 alternative algebra
حلقه متناوب
 alternative ring
ادامه تحلیلی
 analytic continuation/ analytic prolongation
خم تحلیلی
 analytic curve
نسبت ناهمساز
 anharmonic ratio
ارزه ارشمیدسی
 Archimedean valuation
مجموعه کمانی‌همبند
 arcwise connected set
نمودار آرگان
 Argand diagram
مدول آرتینی
 Artinian module
رشته مرکزی افزایشی
 ascending central series
شرط زنجیر افزایشی
 ascending chain condition/ ACC
دنباله افزایشی
 ascending sequence
زوج رباینده ـ رانشگر
 attractor-repeller pair
مسئله مقدارمرزی
 boundary value problem
نقطه زنجیربازگشتی
 chain recurrent point
مجموعه زنجیربازگشتی
 chain recurrent set
مجموعه زنجیرترایا
 chain transitive set
زنجیرترایابی
 chain transitivity
عدد فامی
 chromatic number
عملگر بسته‌شدنی
 closable operator
فشرده‌ساخت
 compactification
مزدوج مختلط ماتریس
 complex conjugate of a matrix
غلاف کوژ
 convex hull
نسبت خاجی
 cross ratio
اصل دگرشکلی
 deformation principle
عملگر چگال‌دامنه
 densely defined operator
شرط زنجیر کاهشی
 descending chain condition/ DCC
دنباله کاهشی
 descending sequence
قضیه‌های واپیچش
 distortion theorems
دامنه
 domain
سری دوسونامتناهی
 doubly infinite series
دور کمر
 girth
مزدوج ارمیتی ماتریس
 Hermitian conjugate of a matrix
ابرگراف
 hypergraph
مسئله مقدار آغازی
 initial value problem
دامنه صحیح
 integral domain
جزء صحیح
 integral part
توزیع برگشتی
 involutive distribution
نقطه تنها
 isolated point
ترتیب خطی
 linear order
برنامه‌ریزی خطی
 linear programming
روش‌های خطی‌سازی
 linearization methods
خطی‌ساخت یک معادله دیفرانسیل
 linearization of a differential equation
معادله دیفرانسیل خطی‌ساخت
 linearized differential equation
عملگر یکنوا
 monotone operator
ریختار
 morphism
بس‌گراف
 multigraph/ pseudograph
مدار منفی
 negative orbit
مدار
 orbit
ترتیب جزئی
 partial order/ ordering/ order relation
رابطه جزئی‌مرتب
 partially ordered relation
مجموعه مسیری‌همبند
 path connected set
تابع تکه‌ای‌پیوسته
 piecewise continuous function
هم‌گرایی نقطه‌ای
 pointwise convergence
دنباله نقطه‌ای‌همگرا
 pointwise convergence sequence
عملگر مثبت
 positive operator
مدار مثبت
 positive orbit
آرمانه اصلی
 principal ideal
دامنه آرمانه اصلی
 principal ideal domain/ PID
معادله دیفرانسیل خودالحاق
 self adjoint differential equation
خم هموار
 smooth curve
ترتیب کلی
 total order
گراف تک‌دور
 unicyclic graph
دامنه تجزیه یکتا
 unique factorization domain/ UFD
گروه یکانی
 unitary group
ماتریس یکانی
 unitary matrix
تبدیل یکانی
 unitary transformation
رشته مرکزی بالایی
 upper central series
گشت
 walk
شرط دسترس‌پذیری
 accessibility condition
مجموعه دسترس‌پذیر
 accessible set/ reachable set
جبر باناخ میانگین‌پذیر
 amenable Banach algebra
گروه میانگین‌پذیر
 amenable group
گنجایش تحلیلی
 analytic capacity, analytic measure/ Halfords analytic measure
همانی تقریبی
 approximate identity
هندسه حسابی
 arithmetic geometry
بشکه
 barrel
فضای بشکه‌ای
 barreled space
نگاشت دوسوجداساز
 biseparating map
کلاف1
 bundle
فضای سرشت‌ها
 character space
گروه مشخصه‌ای‌ساده
 characteristically simple group
عملگر وادارنده
 coercive operator
نقطه تلاقی
 coincidence point
زیرفضای مکمل‌دار
 complemented subspace
نقطه ثابت جفتیده
 coupled fixed point
صفرمکمل
 cozero
جمعوند مستقیم
 direct summand
نگاشت حافظ جدایی
 disjointness preserving map
نگاشت دوگانی
 duality mapping
نشاننده1
 embedding
نقطه نمایان
 exposed point
نقطه فرین
 extreme point
ناحیه شدنی
 feasible region
نگاشت ناانبساطی حاد
 firmly nonexpansive mapping
عنصر خودتوان
 idempotent element
نشاننده2
 imbedding
غوطه‌وری
 immersion
صورت نامعین
 indefinite form
اشتقاق درونی
 inner derivation
فضای ضرب درونی
 inner product space
قضیه یک‌چهارم کوبه
 Kobe one-quarter theorem
دنباله شکاف‌دار
 lacunary sequence
نگاشت خطی مزدوج
 linear conjugate map/ conjugate linear map
پایه موضعی
 local base
گروه موضعی‌فشرده
 locally compact group
فضای موضعی‌فشرده
 locally compact space
جبر موضعی‌متناهی
 locally finite algebra
تابع میانی‌کاو
 midconcave function
تابع میانی‌کوژ
 midconvex function
مجموعه میانی‌کوژ
 midconvex set
صورت معین منفی
 negative definite form
ماتریس معین منفی
 negative definite matrix
تابعک هنج‌گیر
 norm attaining functional
فضای هنجیده
 normed space
واژه خودمقلوب
 palindrome word
برد محیطی
 peripheral range
طیف محیطی
 peripheral spectrum
صورت معین مثبت
 positive definite form
ماتریس معین مثبت
 positive definite matrix
قضیه اعداد اول
 prime number theorem
نگاشت حافظ برد
 range preserving map
صورت متعارف گویا
 rational canonical form
تابع زتای ریمان
 Riemann zeta function
صورت نیمه‌معین
 semi definite form
گروه نیم‌دووجهی
 semidihedral group
مدول نیم‌ساده
 semisimple module
نگاشت جداساز
 separating map
فضای جداساز
 separating space
مدول ساده
 simple module/ irreducible module
طیف ماتریس
 spectrum of a matrix
نگاشت حافظ طیف
 spectrum preserving map
پایداری ساختاری
 structural stability
تابع زیرهمساز
 subharmonic function
فضای زیربازتابی
 subreflexive space
توزیع ملایم
 tempered distribution
همریختی یکه‌ای
 unital homomorphism
کلاف برداری
 vector bundle
توپولوژی ضعیف‌ستاره
 weak-star topology/ weak-topology
شیء صفر
 zero object/ null object
الگوریتم
 algorithm
الگوریتمی
 algorithmic
آنالیز
 analysis
تحلیل
 analysis
پادلگاریتم
 antilogarithm/ antilog
آرک‌کسینوس
 arccosine
آرک‌کتانژانت
 arccotangent
آرک‌سینوس
 arcsine
آرک‌تانژانت
 arctangent
آکولاد
 brace
کروشه
 bracket
معادله متعارف
 canonical equation
فروگشته
 catabolite
کسکانت
 cosecant
کسینوس
 cosine
کتانژانت
 cotangent
دترمینان
 determinant
دیفرانسیل
 differential
کرانگینه
 extremum
عامل
 factor
عاملی n
 factorial n
تجزیه به عامل‌ها
 factorization
فرمول
 formula
برخال
 fractal
برخالی
 fractal
کسر
 fraction
کسری
 fractional
گراف
 graph
هم‌نگار
 homographic
شاخص
 index
مجموعه نمایه‌گذار
 indexing set
شاخصی
 indicial
انتگرال‌پذیری
 integrability
انتگرال‌پذیر
 integrable
انتگرال
 integral
انتگرال‌گیری
 integration
لم
 lemma
لگاریتم
 logarithm
لگاریتمی
 logarithmic
جزء اعشاری لگاریتم
 mantissa
ماتریس
 matrix
بیشینه
 maximum
کمینه
 minimum
پرانتز
 parenthesis
گذرنده
 passing
پی
 PI
رادیکال
 radical
رادیکالوند
 radicand
نرده
 scalar
نرده‌ای
 scalar
خط قاطع
 secant
سکانت
 secant
رشته
 series
سیگما
 sigma
سینوس
 sine
تانژانت
 tangent
توپولوژیکی
 topological
توپولوژی
 topology
گروه آبلی
 Abelian group
طول نقطه
 abscissa/ x-coordinate
پیوستگی مطلق
 absolute continuity
هم‌گرایی مطلق
 absolute convergence
قدر مطلق
 absolute value
سری مطلقاً هم‌گرا
 absolutly convergent series
جبر مجرد
 abstract algebra
عدد زائد
 abundant number/ superfluous number
زاویه تند
 acute angle
لغات حسابداری بخش 56
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.