مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 58

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 58 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 58
تابع مبین
 discriminant function
مبین چندجمله‌ای
 discriminant of a polynomial
فصل‌وند
 disjunct
ترکیب فصلی
 disjunction
فصلی
 disjunctive
صورت بهنجار فصلی
 disjunctive normal form
ترکیب فصلی گزاره‌ها
 disjunctive of propositions
قیاس صوری فصلی
 disjunctive syllogism
روش قرصی
 disk method
قرص هم‌گرایی
 disk of convergence
قرص
 disk/ disc
حلقه تقسیمی
 division ring
تیزه دوگانه
 double cusp
یال
 edge
یال گراف‌ها
 edges of a graph
ویژه‌تابع
 eigenfunction
ویژه‌ماتریس
 eigenmatrix
ویژه‌فضا
 eigenspace
ویژه‌مقدار
 eigenvalue/ characteristic value/ characteristic root/ characteristic number
بیضی‌وار دورانی
 ellipsoid of revolution/ spheroid
مختصات بیضی‌واری
 ellipsoidal coordinates
مختصات بیضوی
 elliptic coordinates
سهمی‌وار بیضوی
 elliptic paraboloid
حلقه درون‌ریختی‌ها
 endomorphisms ring
تابع تام
 entire function
درایه
 entry/ component of matrix/ element of matrix
مجموعه شمارا
 enumerable set/ denumerable set/ countable set
برون‌چرخ‌زاد
 epicycloid
برون‌چرخه‌زاد
 epitrochoid
مجموعه‌های هم‌عدد
 equinumerous sets/ equinumerable sets
مجموعه‌های هم‌توان
 equipotent sets/ equipollent sets
رده هم‌ارزی
 equivalence class
رابطه هم‌ارزی
 equivalence relation/ equals relation
مجموعه‌های هم‌ارز
 equivalent sets
جای‌گشت زوج
 even permutation
نما
 exponent
خم نمایی
 exponential curve
تابع نمایی
 exponential function
گروه نمایی
 exponential group
انتگرال نمایی
 exponential integral
شبکه نمایی
 exponential lattice
نگاشت نمایی
 exponential mapping
پوشش متناهی
 finite covering
بیضی‌وار پخ
 flattened ellipsoid/ oblate ellipsoid
نیم‌گروه آزاد
 free semigroup
ویژگی سراسری
 global property
بزرگ‌ترین کران پایین
 greatest lower bound
حلقه گروهی
 group ring
نابرابری آدامار
 Hadamard inequality
پیچ‌وار
 helicoid
پیچه
 helix
سهمی‌وار هذلولوی
 hyperbolic paraboloid
هذلولی‌وار
 hyperboloid
هذلولی‌وار یکپارچه
 hyperboloid of one sheet
هذلولی‌وار دوپارچه
 hyperboloid of two sheets
درون‌چرخ‌زاد
 hypocycloid
درون‌چرخ‌زاد چهارتیزه‌ای
 hypocycloid of four cusps
درون‌چرخه‌زاد
 hypotrochoid
آرمانه
 ideal
خط آرمانی
 ideal line
نقطه آرمانی
 ideal point
اتحاد
 identity
همانی
 identity
عنصر همانی
 identity element
نگاشت همانی
 identity mapping
ماتریس همانی
 identity matrix
عملگر همانی
 identity operator
مسئله بدطرح
 ill-posed problem
کسر ناسره
 improper fraction
درون‌مرکز
 incentre
دایره محاطی
 incircle/ inscribed circle
معادله‌های ناسازگار
 inconsistent equations/ incompatible equations
دستگاه معادله‌های ناسازگار
 inconsistent system of equations
استقرا
 induction
فرض استقرا
 induction hypothesis
استقرایی
 inductive
استدلال استقرایی
 inductive argumen
تعریف استقرایی
 inductive definition
ترتیب استقرایی
 inductive order
اثبات استقرایی
 inductive proof
گام استقرا
 inductive step
مجموعه استقرایی‌مرتب
 inductively ordered set
نابرابری
 inequality
نامعادله
 inequality
زیرینه
 infimum
بازه
 interval
نگاشت حافظ زاویه
 isogonal mapping/ isogonal transformation/ equiangular transformation
اتحاد ژاکوبی
 Jacobi identity
نابرابری ینسن
 Jensen inequality
اتحاد لاگرانژ
 Lagrange identity
یال جانبی
 lateral edge
کوچک‌ترین کران بالا
 least upper bound
اصل کوچک‌ترین کران بالا
 least-upper-bound axiom
مشتق چپ
 left derivative
آرمانه چپ
 left ideal
همانی چپ
 left identity
پروانه
 lemniscate
پروانه برنولی
 lemniscate of Bernoulli
حلزونی
 limacon
خط در بی‌نهایت
 line at infinity
مجموعه خطی‌مرتب
 lineary ordered set/ serially completely ordered set/ ordered set/ simply ordered set
ویژگی موضعی
 local property
حلقه موضعی
 local ring
پوشش موضعی متناهی
 locally finite covering
مشتق‌گیری لگاریتمی
 logarithmic differentiation
ضرب منطقی
 logical product
مجموع منطقی
 logical sum
طوقه
 loop
خمینه
 manifold
استقرای ریاضی
 mathematical induction
آرمانه بیشین
 maximal ideal
خمیدگی میانگین
 mean curvature
کهاد
 minor
کهاددترمینان ماتریس
 minor determinant of a matrix
کهاد درایه‌ای از دترمینان
 minor of an element of a determiniant
عدد آمیخته
 mixed number
تکوار
 monoid/ unitary semigroup
یال‌های چندگانه
 multiple edges
نابلا
 nabla
پوچ‌توان
 nilpotent
عنصر پوچ‌توان
 nilpotent element
گروه پوچ‌توان
 nilpotent group
آرمانه پوچ‌توان
 nilpotent ideal
ماتریس پوچ‌توان
 nilpotent matrix
حلقه نوتری
 Noetherian ring
مشتق‌گیری عددی
 numerical differentiation
جای‌گشت فرد
 odd permutation
پوشش باز
 open covering
قرص باز
 open disk
بازه باز
 open interval
خمینه باز
 open manifold
مشتق معمولی
 ordinary derivative
پایه متعامد
 orthogonal basis
تابع‌های متعامد
 orthogonal functions
بردارهای متعامد
 orthogonal vectors
پایه یکامتعامد
 orthonormal basis
مختصات یکامتعامد
 orthonormal coordinates
تابع‌های یکامتعامد
 orthonormal functions
بردارهای یکامتعامد
 orthonormal vectors
خاگی کاسینی
 oval of Cassini
سهمی‌وار دورانی
 paraboloid of revloution
معادله پارسوال
 Parseval equation
اتحاد پارسوال
 Parseval identity
رابطه پارسوال
 Parseval relation
مشتق جزئی
 partial derivative
مشتق‌گیری جزئی
 partial differentiation
افراز
 partition
افراز عدد
 partition of a number
افراز مجموعه
 partition of a set
افراز بازه
 partition of an interval
افراز واحد
 partition of unity
حلزونی پاسکال
 Pascals limacon
پیوستار پئانو
 Peano continuum
گروه تام
 perfect group
عدد تام
 perfect number
گروه دوره‌ای
 periodic group
گروه جای‌گشتی
 permutation group/ substitution group
ماتریس جای‌گشت
 permutation matrix
نقطه در بی‌نهایت
 point at infinity
اتحاد چندجمله‌ای
 polynomial identity
آرمانه اول
 prime ideal
حلقه اولیه
 primitive ring
خمیدگی اصلی
 principal curvature
آرمانه اصلی
 principal ideal
اصل استقرا
 principle of induction
چرخ‌زاد کشیده
 prolate cycloid
کسر سره
 proper fraction
زیرمجموعه سره
 proper subset
نگاشت شبه‌همدیس
 quasi-conformal mapping
گروه خارج‌قسمتی
 quotient group
حلقه خارج قسمتی
 quotient ring
شعاع خمیدگی
 radius of curvature
تابع تام گویا
 rational entire function
رابطه بازتابی
 reflexive relation
مشتق راست
 right derivative
آرمانه راست
 right ideal
همانی راست
 right identity
حلقه
 ring
درون‌ریختی حلقه‌ها
 ring endomorphism
همریختی حلقه‌ها
 ring homomorphism
یکریختی حلقه‌ها
 ring isomorphism
حلقه عملگرها
 ring of operators
حلقه چندجمله‌ای‌ها
 ring of polynomials
حلقه مجموعه‌ها
 ring of sets
نظریه حلقه‌ها
 ring theory
رویه خط‌دار
 ruled surface
نابرابری شوارتس
 Schwarz inequality
قطاع دایره
 sector of a circle
قطاع کره
 sector of a sphere
قطعه کره
 segment of a sphere
بازه نیم‌بسته
 semiclosed interval
نیم‌گروه
 semigroup
نیم‌گروه عملگرهای غیرخطی
 semigroup of nonlinear operators
نیم‌گروه عملگرها
 semigroup of operators
بازه نیم‌باز
 semiopen interval/ half-open interval
تیزه ساده
 simple cusp
گروه ساده
 simple group
حلقه ساده
 simple ring
سادک
 simplex
مجتمع سادکی
 simplicial complex
نگاشت سادکی
 simplicial mapping
شیب
 slope
زاویه شیب
 slope angle
صورت شیب – عرضی
 slop-intercept form
خمینه هموار
 smooth manifold
گروه حل‌پذیر
 solvable group
عرقچین کروی
 spherical cap
قطاع کروی
 spherical sector
قطعه کروی
 spherical segment
مارپیچ
 spiral
بیضی‌وار کشیده
 stretched ellipsoid/ prolate ellipsoid
زیرپوشش
 subcover
زیرخمینه
 submanifold
زیرحلقه
 subring
زبرینه
 supremum
گروه متقارن
 symmetric group
رابطه متقارن
 symmetric relation
کلاف مماس
 tangent bundle
فضای مماس
 tangent space
سادک توپولوژیکی
 topological simplex
خمیدگی کل
 total curvature
مجموعه کلی‌مرتب
 totally ordered set
تابع تام متعالی
 transcedental entire function
استقرای ترامتناهی
 transfinite induction
رابطه ترایا
 transitive relation
نابرابری مثلث
 triangle inequality
چرخه‌زاد
 trochoid
بازه بیکران
 unbounded interval
نابرابری غیرشرطی
 unconditional inequality
ارزه
 valuation
زنجیره درست‌ساخت
 well-formed formula
مجموعه خوش‌ترتیب
 well-ordered set
اصل خوش‌ترتیبی
 well-ordering principle
مسئله خوش‌طرح
 well-posed problem
نابرابری یانگ
 Young inequality
مجموع‌پذیری آبل
 Abel summability
آزمون آبل
 Abel’s test
گروه جمعی
 additive group
همانی جمعی
 additive identity
یال‌های مجاور
 adjacent edges
هندسه همگر
 affine geometry
جبر مجموعه‌ها
 algebra of sets/ set algebra
ساختار جبری
 algebraic structure
شمارنده
 aliquot part
تقریباًهمه
 almost all
هم‌گرایی تقریباً حتمی
 almost certainly convergence/ almost surely convergence
تقریباًهمه‌جا
 almost everywhere/ AE
سری متناوب
 alternating series
ارتفاع
 altitude
پادموازی
 antiparallel
ماتریس پادمتقارن
 anti-symmetric matrix
معادله دیفرانسیل خودگرد
 autonomous differential equation
معادله کمکی
 auxiliary equation
دستگاه اصل موضوعی
 axiomatic system/ system of axioms
جانشانی پس‌رو
 back-substitution/ inverse calculation
استقرای پس‌رو
 backward induction
مجموعه متوازن
 balanced set
گوی
 ball
قاعده
 base
میدان زمینه
 base field/ ground field
پایه دستگاه شمار
 base of a number system
پایه فضای برداری
 basis of a vector space
پایه
 basis/ base
کد دودویی
 binary code
واژه دودویی
 binary word
گراف دوبخشی
 bipartite graph
مماس دوگانه
 bitangent/ double tangent
تابع کوهانی
 bump function
عدد اصلی
 cardinal number/ cardinality
مرکزی‌ساز
 centralizer/ commutant
نقطه تغییر
 change point
زیرگروه مشخصه
 characteristic subgroup
گوی بسته
 closed ball
جابه‌جاگر
 commutator
آماره کامل
 complete statistic
تابع کاو
 concave function
نقطه چگالش
 condensation point
زاویه‌های مزدوج
 conjugate angles
آزمون سازگار
 consistent test
مجموعه ساخت‌پذیر
 constructible set
عکس نقیض
 contrapositive
تابع کوژ
 convex function
مجموعه کوژ
 convex set
مثال نقض
 counterexample
همسایگی سفته نقطه
 deleted neighbourhood of a point
زیرمجموعه چگال
 dense subset
زیرگروه مشتق
 derived subgroup
توپولوژی گسسته
 discrete topology
پایه دوگان
 dual basis
رسته دوگان
 dual category
لغات حسابداری بخش 58
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.