مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 6

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 6 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 6
GAAP generally accepted accounting principles
اصول پذیرفته شده حسابداری
GAAP guide
راهنمای اصول پذیرفته شده حسابداری
GAAP practice manual
راهنمای عملی/ حرفه ای اصول پذیرفته شده حسابداری
gaas generally accepted auditing standards
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
gaas guide
راهنمای استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
gaas practice manual
راهنمای عملی/ حرفه ای استانداردها پذیرفته شده حسابرسی
gain contingency
سود( غیر عملیاتی) احتمالی
gain on sale of assets
سود( غیر عملیاتی) حاصل از فر وش داراییها
gain or loss on disposal
سود یا زیان( غیر عملیاتی) ناشی از واگذاری/ فروش
Gains
سودهای غیر عملیاتی
gains contingencies
سودهای احتمالی
gasb governmental accounting standards board
هیات تدوین استانداردهای حسابرسی دولتی
general accountant
حسابدار كل حسابرس دیوان محاسبات
general agreement on tariffs and trade (gatt)
( موافقنامه عمومی تعرفه و تجارت( گات
general audit objectives
اهداف عمومی حسابرسی
general authorization
تصویب عمومی
general cash account
حساب وجه نقد عمومی
general conditions of contract
(شرایط عمومی پیمان(قرارداد
general contractor
پیمانكار عمومی
general controls
كنترلهای عمومی
general definition
تعریف كلی/ عمومی
general fixed asset account group
گروه حساب داراییهای ثابت
general journal
دفتر روزنامه عمومی
general ledger
دفتر كل
general ledger accounts
حسابهای دفتر كل
general long term debt account group
گروه حساب بدهیهای بلند مدت عمومی
general negligence
سهل انگاری عمومی
general obligation bond
اوراق قرضه شهرداریها
general partnership
شركت تضامنی با مسئولیت نامحدود
general price level accounting
حسابداری تغییرات سطح عمومی قیمتها حسابداری تورمی
general purchasing power concept of capital maintenance
مفهوم قدرت خرید عمومی حفظ سرمایه
general purpose external financial reporting
گزارشهای مالی( برون سازمانی)/ عمومی/ منظوره
general purpose financial statements
صورتهای مالی عمومی/ همه منظوره
general purpose financial statements
صورتهای مالی اساسی صورتهای مالی عمومی
general reserve
اندوخته عمومی
general revenue
درآمد عمومی
general rule
قاعده كلی قاعده عمومی
general standards
استانداردهای عمومی
general survey
پژوهش كلی
general terms
شرایط عمومی
general terms of contract
(شرایط عمومی قرارداد( پیمان
general treasurer
خزانه دار كل
general treasury administration
مدیریت خزانه داری كل
generality approach
رویكرد/ دیدگاه كلی نگری
generalizability
تعمیم پذیری
generalized audit software (gas)
نرم افزار عمومی حسابرسی
generally accepted accounting principles (GAAP)
اصول پذیرفته شده حسابداری
generally accepted auditing standards (gaas)
استاندارد های مبتنی بر میانگین
geometric mean return
بازده مبتنی بر میانگین هندسی
glamour stock
سهام پرجاذبه زرق و برق
global economy
اقتصاد جهانی
globalization
جهانی شدن
glossary
واژه نامه
goal
هدف
goal congruence
همسویی اهداف هماهنگی اهداف
goal oriented
هدف گرا
going concern assumption
فرض تداوم فعالیت
going out of existence
منحل شدن عدم تداوم فعالیت
going public
تبدیل به سهامی عام شدن
golden handcuffs
دستبندهای طلایی
golden parachute
چتر نجات طلایی
good business reasons for issuing
دلایل تجاری مناسب برای انتشار
good faith duty
با حسن نیت كامل
good faith gesture
صداقت/ حسن نیت ظاهری
good in process inventory
موجودی كالای در جریان ساخت
good nits
آحاد( واحدهای) سالم محصول
good will
سرقفلی
goodness pf fit
مناسب بودن برازش نیكویی برازش
goods in transit
كالاهای بین راهی كالا(های) در راه
goods on consignment
كالا(های) امانی
Gordon’s dividend valuation model
مدل ارزشیابی مبتنی بر سود سهام مدل گوردن
government audits
حسابرسیهای دولتی
governmental accounting
حسابداری سازمانی غیر انتفاعی حسابداری دولتی
governmental accounting standards
استانداردهای حسابداری دولتی
governmental accounting standards board (gasb)
هیأت تدوین استانداردهای
governmental auditing
حسابرسی دولتی
governmental funds
حسابهای مستقل وجوه دولتی
grade
درجه امتیاز رتبه
graduate accounting admission tests
آزمونهای كارشناسی ارشد حسابداری
graduate management admission test (gmat)
آزمون كارشناسی ارشد مدیریت
grant date
تاریخ اعطا
grant in aid
كمك بالا عوض دولتی
grants
كمك های بلاعوض
gray area
حوزه مبهم نكته/ مورد مبهم وضع/ وضعیت مبهم
greater than expected
بیشتر از حد مورد انتظار
gross margin
سود ناخالص
gross margin method
روش سود ناخالص
gross margin percentage
درصد سود ناخالص
gross national product (gnp)
تولید ناخالص ملی
gross pay
حقوق ناخالص پرداخت ناخالص
gross profit gross margin
سود ناخالص
gross profit method
روش سود ناخالص
group assignments
تكالیف گروهی
group depreciation
استهلاك گروهی(دسته جمعی) داراییها
growth companies
شركتهای در حال رشد
growth rate
نرخ رشد
growth stage
مرحله رشد
growth stock
سهام(شركتهای) در حال رشد
guarantee
تضمین محصول
guaranteed bond
اوراق قرضه تضمین شده
guaranteed residual
ارزش باقیمانده(اسقاط) تضمین شده
guideline
رهنمود دستورالعمل
hand over of site
تحویل محل كارگاه
handbook of internal accounting controls
راهنمای كنترلهای داخلی حسابداری
handling charges
مخارج(هزینه های) جابجایی/ نقل و انتقال
haphazard sample selection
انتخاب نمونه به صورت نامنظم
hard copy
نسخه چاپی
hardware
سخت افزار
hardware controls
كنترلهای سخت افزاری
harmonization
هماهنگ سازی یكسان سازی
harmonization of accounting standards
یكسان سازی استانداردهای حسابداری
harvest mission
رسالت برداشت/ نتیجه گیری
hash total
جمع درهم
head note
سربرگ
heading
عنوان سرفصل
headquarter
اداره/ دفتر مركزی
health care cost
هزینه خدمات درمانی بهداشتی
health care organizations
سازمانهای خدمات درمانی
health care plan
طرح خدمات درمانی
hedger
ابزار مقابله با ریسك
hedging
مقابله با ریسك مصون سازی در برابر ریسك
hidden quality costs
هزینه های پنهان كیفیت
hierarchy of (GAAP)
سلسله مراتب اصول پذیرفته شده حسابداری
hierarchy of accounting qualities
سلسله مراتب ویژگیهای كیفی اطلاعات حسابداری
hierarchy of activities
سلسله مراتب فعالیتها
high quality audit
حسابرسی با كیفیت بالا
high tax council
هیئت حل اختلاف تجدید نظر
high tech companies
شركتهای دارای قدرت تكنولوژی بالا شركتهای با فناوری بالا
high yield bonds
اوراق قرضه دارای بازده زیاد
highest in, first out (hifo)
اولین صادره از بالاترین قیمتهای وارده
historical background
پیشینه تاریخی تاریخچه
historical input price
قیمت/ ارزش ورودی تاریخی
hold mission
رسالت داشت/ نگهداری
holding period yield
بازده دوره نگهداری
holistic view
دیدگاه/ نگرش كل نگرانه
housing allowance
كمك هزینه مسكن
hypotheses
فرضیه های قابل آزمون
ideal standards
(استانداردهای مطلوب(ایده آل
identifiable assets test
آزمون دارایی های قابل شناسایی
identification stage
مرحله شناسایی
idiosyncratic risk
ریسك قابل حذف نام دیگر ریسك غیر سیستماتیك ریسك منحصر به شركت
idle capacity
ظرفیت راكد بلااستفاده
idle capacity
ظرفیت راكد/ بلااستفاده
idle cash
وجه نقد راكد وجه نقد بلااستفاده
idle time
زمان تلف شده نیروی انسانی یا ماشی آلات زمان بلااستفاده
if converted method
روش تبدیل مشروط
illegal acts
اعمال(فعالیت های) غیرقانونی
illiquid assets
داراییهای غیرسیال
illustration
مثال تشریحی
illustrative problem
مسأله تشریحی
immaterial items
اقلام بی اهمیت
immediate recognition
شناسایی فوری
immediately
بلافاصله فوراً
immovable property
اموال غیرمنقول
immunization
مقابله با ریسك مصون سازی
impaired assets
دارایی های زیان/ آسیب دیده
impairment
زیاندیدگی كاهش ارزش
impairment of assets
زیاندیدگی دارایی ها كاهش ارزش دارایی ها
impairment of value
آسیب دیدگی ارزش زیاندیدگی ارزش
imperfect competition
رقابت ناقص
implementation considerations
ملاحظات مربوط به اجرا و پیاده سازی
implicit guarantee
تضمینی ضمنی
implicitly
مستند(پوشیده) ضمنی تلویحی
implied interest rate
نرخ ضمنی بهره
implied return
بازده ضمنی
imposed budget
بودجه تحمیلی
imprest account
حساب تنخواه گردان اعتبار متغیر
imprest payroll account
حساب مستقل حقوق و دستمزد
imprest petty cash fund
حساب مستقل تنخواه گردان
imprest system
سیستم تنخواه گردان
improvement betterment
( بهبود(بهسازی
improvements other than building
( بهسازی های غیر از تأسیس(ساخت
imputation
برآورد نرخ بهره
imputed costs
هزینه های منتسب
imputed interest
بهره منتسب
in charge accountant
سرپرست گروه حسابرسی حسابدار/ حسابرس مسئول
in all material respects
از كلیه جهات با اهمیت
in charge auditor
حسابرس مسئول كار
in the money option
نوعی گواهینامه اختیار خرید یا فروش سهام كه در آن قیمت مورد توافق كمتر از قیمت بازار سهام باشد
incentive plans
طرح های انگیزشی برنامه های حقوق و مزایا
incentives
طرحهای انگیزشی
incidental costs
هزینه های اتفاقی
incidental transactions
معملات اتفاقی/ جانبی/ فرعی
income applicable to common stock
سود متعلق به سهام عادی
income applicable to senior securities
سود متعلق به اوراق بهادار اولویت دار
income as a predictive device
سود بعنوان ابزار پیش بینی
income before extraordinary items
سود قبل از اقلام غیر مترقبه
income bond
(اوراق قرضه درآمدی(مبتنی بر سود
income determination models
مدلهای تعیین سود
income from continuing operations
سود حاصل از عملیات مستمر
income measurement
اندازه گیری سود
income recipients
دریافت كنندگان سود
income smoothing
هموار سازی سود
income statement
صورت سود و زیان
income statement accounts
حسابهای صورت سود و زیان
income summary
خلاصه سود و زیان
income tax
مالیات برآمد
income tax acts
قوانین مالیات برآمد
income tax disputes
دعاوی مالیات برآمد
income tax return
اظهار نامه مالیاتی
incoming auditor
( حسابرس جدید (آتی
incoming auditor
حسابرس جانشین
incompatible duties
( وظایف ناسازگا( متداخل
incompatible functions
( وظایف ناسازگار( متداخل
incompatible to … …
مغایر با… ناسازگار با…
incomplete application of the equity method
كاربرد ناقص روش ارزش ویژه
incomplete data
اطلاعات ناقص
incomplete equity method
روش ارزش ویژه ناقص
incorporation process
فرایند تاسیس یك شركت سهامی
increasing marginal utility
مطلوبیت نهایی صعودی
increasing trend
روند فزاینده روند صعودی
incremental or base line budgeting
بودجه بندی تفاضلی یا پایه ای
incremental allowance
ذخیره تفاضلی/ فزاینده
incremental analysis
تجزیه و تحلیل تفاضلی
incremental approach
روش تفاضلی
incremental borrowing rate
نرخ نهایی( تفاضلی) استقراض
incremental cash flows
( جریانهای نقدی فزاینده( تفاضلی
incremental common cost allocation method
روش تفاضلی تخصیص هزینه های مشترك
incremental cost
هزینه تفاضلی
incremental information content
محتوای اطلاعات فزاینده
incremental revenue
درآمد تفاضلی
incremental separate costs
هزینه های تفاضلی جداگانه
incremental unit time learning model
مدل یادگیری زمان تفاضلی هر واحد محصول
indefinite life
عمر نامحدود
indenture
سند( قرار داد) انتشار اوراق قرضه
independence
استقلال
independence in appearance
استقلال ظاهری
independence in fact
استقلال واقعی
independence standards board
هیات تدوین استانداردهای استقلال
independent audit
حسابرس مستقل نام دیگر حسابرس مالی
independent auditor
حسابرس مستقل
independent auditors’ report
گزارش حسابرسان مستقل
independent checks
كنترلهای مستقل
independent project
طرح/ پروژه مستقل
independent projects
طرح( پروژه های) مستقل
independent registrar
سازمان مستقل كنترل كننده سهام
independent review
بررسی مستقل
independent variable
متغیر مستقل
index
شاخص
index fund
صندوق سرمایه گزاری در سهام شاخص
index model
مدل شاخص مدل مبتنی بر شاخص
indexation
شاخص گذاری شاخص بندی
indifference curve
منحنی بی تفاوتی
indifference point
نقطه بی تفاوتی
indirect approach
روش(رویكرد) غیرمستقیم
indirect consequences
آثار/ پیامدهای غیرمستقیم
indirect cost
هزینه غیرمستقیم
indirect costs of a cost object
هزینه های غیرمستقیم موضوع هزینه
indirect damage
آسیب غیرمستقیم
indirect effect illegal acts
اعمال غیرقانونی دارای تأثیر غیرمستقیم
indirect financial interest
منافع مالی غیرمستقیم
indirect holding
سرمایه گذاری(مالكیت) غیرمستقیم
indirect labor
دستمزد(نیروی كار) غیرمستقیم
indirect manufacturing costs
هزینه های غیرمستقیم تولید
indirect materials
مواد غیرمستقیم
indirect method
روش غیرمستقیم
individual retirement account
حساب بازنشستگی فردی
individually or in the aggregate
به تنهایی یا در مجموع
individuals
افراد
inductive approach
روش(رویكرد) استقرایی
inductive reasoning
استدلال استقرایی
industrial development bond (idb)
( اوراق قرضه توسعه صنعتی(صنایع
industrial engineering method
روش مهندسی صنایع
industrial value chain
( زنجیره ارزش صنایع(صنعتی
industry audit guides
رهنمودهای(دستورالعملهای) حسابرسی صنایع
industry average
میانگین صنعت شاخص صنعت
industry peculiarities
خصوصیات صنعت
industry practices
رویه های صنعت
industry segment
بخش صنعت
industry specific rules
مقررات/قواعد مختص صنعت
inefficient portfolio
( پرتفوی غیركارآ(غیر بهینه
inelastic
بی كشش
inelastic demand
تقاضای بی كشش
inflated inventory
موجودی متورم شده گزارش موجودی كالا به قیمتی بیش از واقع
inflation
تورم
inflation hedge
مقابله با تورم مصون سازی در مقابل تورم
inflation indexed security
اوراق بهادار شاخص بندی شده با سطح تورم
influential organizations
( سازمانهای ذی نفوذ(تأثرگذار
information
اطلاعات
information and communication
اطلاعات و گزارشگری
information asymmetry
عدم تقارن اطلاعات عدم دسترسی یكسان به اطلاعات
information attributes
ویژگیهای/ خواص اطلاعات
Information benefit ve. cost
منافع اطلاعات در مقابل هزینه آن
information center
مركز اطلاعات
information content
مضمون(بار) اطلاعاتی محتوای اطلاعاتی
information content of dividends hypothesis
فرضیه محتوای اطلاعاتی سود سهام
information content of earnings
محتوای(مضمون) اطلاعاتی سود
information economic theory
تئوری(نظریه) اقتصادی بودن اطلاعات
information hypothesis
فرضیه(نظریه) اطلاعات
information overload
استفاده از اطلاعات زیاد
information risk
ریسك اطلاعات
information technology (it)
فن آوری اطلاعات
information theory
نظریه/ تئوری اطلاعات
infrastructure costs
هزینه یابی زیربنایی
infrequent in occurrence
وقوع(رخداد) غیرمكرر
infringement
تخطی از شرایط قرارداد نقض مفاد قرارداد
ingredients of primary qualities
عناصر تشكیل دهنده ویژگیهای كیفی اولیه
inherent limitations
محدودیت های(نارساییهای) ذاتی
inherent risk (ir)
ریسك ذاتی
initial direct costs
هزینه های مستقیم اولیه
initial investment
سرمایه گذاری اولیه
initial margin requirement
اعتبار اولیه مورد نیاز
initial public offering (ipo)
عرضه(انتشار) عمومی اولیه اوراق بهادار
initial purchase price
قیمت خرید اولیه
initial sample size
تعدادنمونه اولیه حجم اولیه نمونه
initial wealth
ثروت اولیه
input controls
كنترلهای ورودی
input oriented principles
اصل متمركز بر داده ها
input output coefficients
ضرایب داده ستاده
input tradeoff efficiency
كارآیی تعادل(توازن) داده
inquiry
پرس وجو
inquiry of the client’s attorney
پرس وجو از وكیل حقوقی صاحبكار
inseparability
عدم تفكیك پذیری
inseparable from
غیر قابل تفكیك از ..
inside information
اطلاعات داخلی/ محرمانه/ خصوصی
insider
فردی كه به اطلاعات محرمانه(داخلی) دسترسی دارد(مثل مدیران)
insolvency
عدم توانایی در پرداخت بدهیها ورشكستگی
insolvency
ناتوانی در ایفای تعهدات
insourcing
تأمین از داخل
inspect
بازرسی كردن بررسی كردن بازدید كردن
inspection
بازدید بررسی بازرسی
inspection point
نقطه بازرسی/ كنترل
inspection time
زمان بازرسی/ كنترل
installation audit
حسابرسی مركز كامپیوتر
installation costs
هزینه های نصب و راه اندازی
installation fee
حق الزحمه/ هزینه نصب
installations
تأسیسات
installment
قسط نصب كارگذاری
installment liquidation
انحلال تدریجی
installment method
روش فروش اقساطی روش تدریجی
installment method of accounting
روش حسابداری فروش اقساطی
institute of chartered accountants in scotland (icas)
انجمن حسابداران خبره اسكاتلند
institute of chartered accountants of england and wales (icaew)
انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز
institute of internal auditors (iia)
انجمن حسابرسان داخلی
institute of management accountants (ima)
انجمن حسابداران مدیریت
institution to commence
دستور به آغاز كار
institutional investors
نهادهای/ موسسات سرمایه گذاری
insurance demand auditing
تقاضای بیمه ای برای حسابرسی
insurance hypothesis
فرضیه/ نظریه بیمه
insurance prepaid
پیش پرداخت بیمه بیمه پیش پرداخت شده
insurance registrar
دفتر ثبت بیمه
intangible assets
داراییهای نامشهود
integer programming
برنامه ریزی عدد صحیح
integral view approach
دیدگاه(نگرش یا رویكرد) مكمل
integrated accounting software
نرم افزار یكپارچه/ جامع حسابداری
integrated approach
روش/ رویكرد جامع/ یكپارچه
integrated test facility
امكان آزمون همگام
integration perspective
نگرش مكمل
intellectual capital
سرمایه معنوی
intelligent systems
سیستم های هوشمند/ خبره
inter fund transfers
نقل و انتقالات داخلی وجوه انتقالات بین حسابهای مستقل
interactive qualities
ویژگیهای كیفی تعاملی
intercept
عرض از مبدأ عامل ثابت
intercept parameter
عامل ثابت عرض از مبدأ
intercompany loans
وامهای فیمابین شركتهای عضو گروه
intercompany receivables and payables
دریافتنیها و پرداختینیهای فیمابین شركتهای عضو گروه
interest
حق مالكیت منافع بهره
interest bearing note
سند بهره دار
interest bearing notes
اسناد بهره بردار
interest coverage ratio
نسبت پوشش بهره
interest during construction
بهره طی احداث/ ساخت
interest method of amortization
روش انقضای مبتنی بر نرخ بهره
interest on deposits
بهره سپرده ها/ سود تضمین شده سپرده گذاریها
interest on inventory loon
بهره وام موجودی كالا
interest on the projected benefit obligation
بهره بدهی پیش بینی مزایا
interest payable
بهره پرداختی
interest period
دوره مشمول بهره
interest rate implicit in the lease
نرخ بهره ضمنی اجاره
interest rate parity
دوگانگی نرخ بهره
interest rate risk
ریسك ناشی از نوسان نرخ بهره
interest sensitive stocks
سهام حساس به تغییرات نرخ بهره در بازار
interested parties
گروههای ذی نفع/ ذی علاقه
interim audit
حسابرسی ضمنی حسابرسی میان دوره ای
interim financial information
اطلاعات مالی میان دوره ای
interim financial statements
صورتهای مالی میان دوره ای
interim period
دوره سه ماهه دوره ضمنی
interim quality performance report
گزارش میان دوره ای كیفیت عملكرد
interim quality standards
استانداردهای كیفیت میان دوره ای
interim reporting
گزارشگری میان دوره ای
interim reporting requirements
الزامات گزارشگری میان دوره ای
interim reports
گزارشات میان دوره ای
intermediate accounting
حسابداری میانه حسابداری سطح میانی
intermediate cash flows
جریان های نقدی میان دوره ای
intermediate product
محصول میانی
internal accounting controls
كنترلهای داخلی حسابداری
internal accounting standards
استانداردهای بین المللی حسابداری
internal administrative control
كنترل داخلی اداری
internal audit services
خدمات حسابرسی داخلی
internal auditing
حسابرس داخلی
internal auditing
حسابرس داخلی
internal consistency
انسجام/ هماهنگی درونی
internal constraints
محدودیت های داخلی
internal control
كنترل داخلی
internal control checklist
چك لیست/ فهرست كنترلهای داخلی
internal control components
عناصر تشكیل دهنده كنترلهای داخلی
internal control instruction
دستورالعمل كنترلهای داخلی
internal control questionnaire
پرسشنامه كنترلهای داخلی
internal control system
سیستم كنترل داخلی
internal control weakness
ضعف/ نقاط ضعف كنترلهای داخلی
internal controls
كنترلهای داخلی
internal controls structure
ساختار كنترلهای داخلی
internal decision makers
تصمیم گیرندگان درون سازمانی تصمیم گیران داخلی
internal documents
اسناد و مدارك/ مستندات داخلی
internal failure costs
هزینه های عیب و نقص داخلی
internal linkages
روابط/ ارتباطات داخلی
internal rate of return (irr)
نرخ بازده داخلی
internal revenue agents
ممیزین مالیاتی شعب وصول مالیات
internal revenue serive (irs)
( وزارت دارایی(آمریكا
internal service fund
حساب مستقل خدمات و تداركات داخلی
internal use software
نرم افزار ایجاد شده برای مصارف داخلی
internal validity
اعتبار درونی
internal verification
تبیین درونی
internalization
نهادینه ساختن
internally efficient market
بازار دروناً كارآ
international accounting standards committee (iasc)
كمیته تدوین استانداردهای ببین المللی حسابداری
international investing
سرمایه گذاری بین المللی
international management accounting practice statement (imaps)
بیانیههای حرفه ای بین المللی حسابداری مدیریت
international managerial finance
مدیریت مالی بین الملل
international organization of securities commissions (ioscs)
سازمان
international standards on auditing (isa)
استانداردهای بین المللی حسابرسی
interpolation
درون یابی(واسطه یابی) كردن
interpretations
تفاسیر
intersegment sales
فروش بین بخشها
interval sampling
نمونه گیری فاصله ای
interval scale
مقیاس فاصله ای
intervening variables
متغیرهای مداخله گر/ مزاحم
intra vires
در محدودی/ داخل اختیارات قانونی
intraperiod tax allocation
تخصیص مالیات بین اقلام صورتهای مالی
intrinsic value
ارزش ذاتی
intrinsic value of an option
ارزش ذاتی برگ اختیار معامله
introduction
مقدمه معرفی موضوع
introduction stage
مرحله مقدماتی
introductory paragraph
بند مقدمه
inventoriable costs
هزینه های انبارشدنی هزینه های محصول
inventoriable product costs
هزینه های محصول/ انیارشدنی
inventory
موجودی كالا
inventory and warehousing cycle
چرخه موجودی كالا و انبارداری
inventory completion tests
آزمون های تكمیل موجودی كالا
inventory cost
هزینه/ بهای تمام شده موجودی كالا
inventory costing
هزینه یابی موجودی كالا
inventory holding profits gains
سود حاصل از نگهداری موجودی كالا
inventory management
مدیریت موجودی كالا
inventory management policies
سیاستهای مدیریت موجودی كالا
inventory obsolescent
از مد افتادگی موجودی كالا نابایی موجودی كالا
inventory price tests
آزمون های قیمت موجود كالا
inventory pricing methods
روشهای قیمت گذاری موجودی كالا
inventory profit
سود موجودی كالا
inventory taking methods
روشهای تعیین موجودی كالا روشهای موجودی گیری روشهای انبارگردانی
inventory turnover
گردش موجودی كالا
investee
شركت/ واحد سرمایه پذیر سرمایه پذیر
investigate
تحقیق و تفحص كردن بررسی كردن
investigation
رسیدگی بررسی تحقیق و تفحص
investing activities
فعالیتهای سرمایه گذاری
investment
سرمایه گذاری
investment adviser
مشاور سرمایه گذاری
investment advisory firms
موسسات ارائه دهنده خدمات مشاوره سرمایه گذاری
investment analysis
تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری
investment analyst
تحلیلگر سرمایه گذاری
investment banker
بانك سرمایه گذار
investment cash flows
جریانهای نقدی سرمایه گذار
investment center
مركز سرمایه گذار
investment committee
كمیته سرمایه گذار
investment company
شركت سرمایه گذاری
investment credit
اعتبار سرمایه گذاری تخفیف سرمایه گذاری
investment decision
تصمیم سرمایه گذاری
investment environment
محیط سرمایه گذاری
investment guidelines
رهنمودهای سرمایه گذاری
investment in bonds
سرمایه گذاری دراوراق قرضه
investment income
درآمد/ سود حاصل از سرمایه گذاری
investment opportunities schedule (ios)
جدول فرصتهای سرمایه گذاری
investment policy
خط مشی/ سیاست سرمایه گذاری
investment process
فرآیند سرمایه گذاری
investment style
سبك سرمایه گذاری
investment tax credit (itc)
تخفیف/ مزایای مالیاتی سرمایه گذاری خاص
investment value
ارزش سرمایه گذاری
investments by owners
سرمایه گذاری توسط مالكان
invoice
سیاهه فاكتور
invoice confirmation
تأیید فاكتور/ سیاهه
involuntary conversion
تبدیل غیرارادی
irregular gains
درآمدهای(غیرعملیاتی) غیرمكرر
irregular items
اقلام غیرمعمول/ غیرمكرر
irregular losses
زیانهای(غیرعملیاتی) غیرمكرر
irregularities
سوء جریانات تخلفات
irrevocable
غیر قابل بازیافت برگشت پذیر
ISO-expected return line
خط بازده مورد انتظار یكسان
January effect
اثر ماه ژانویه
jargon
اصطلاح خاص یك رشته/ حرفه/ صنعت
job
كار سفارش شغل
job cost record
سابقه/ كارت هزینه/ بهای تمام شده سفارش
job cost sheet
برگ هزینه/ بهای تمام شده سفارش
job cost systems
سیستم های هزینه یابی سفارش كار
job costing record
سابقه/ كارت هزینه یابی سفارش كار
job order cost sheet
برگ هزینه سفارش كار
job order costing system
سیستم هزینه یابی سفارش كار
joint account
حساب مشترك
joint audit
حسابرسی(رسیدگی) مشترك
joint cost
هزینه مشترك
joint process
فرآیند مشترك
joint products
محصولات مشترك
joint stock companies
شركتهای سهامی تضامنی
joint venture
سرمایه گذاری مشترك اولیه سرمایه گذاری مخاطه آمیز مشاركت مخصوص
journal
مجله دفتر روزنامه
journal entry
ثبت دفتر روزنامه
journal of accountancy
مجله حسابداری
journal of cost management (jcm)
مجله مدیریت هزینه/ بهای تمام شده
Journalization
ثبت در دفتر روزنامه
judgmental method of risk adjustment
( روش قضاوتی(تعدیل ریسك
judgmental sampling
نمونه گیری قضاوتی نام دیگر نمونه گیری غیرآماری
junior auditor
كارورز حسابرسی
junk bonds
اوراق قرضه بنجل اوراق قرضه ریسك بالا
just in time (jit)
بموقع
just in time (jit) costing
هزینه یابی بموقع
just in time (jit) philosophy
فلسفه بموقع
just in time (jit) production
فرآیند تولید بموقع
just in time (jit) purchasing
خرید بموقع
just in time manufacturing system
سیستم تولید بموقع
justice and fairness
عدالت و انصاف
kaizen
( بهبود مستمر كایزن(اصطلاح ژاپنی
kaizen budgeting
بودجه بندی كایزن
kaizen costing
هزینه یابی كایزن(اصطلاح ژاپنی) هزینه یابی بر مبنای بهبود مستمر
Kanban
نوعی روش انبارداری ژاپنی كه در آن از سیستم «بموقع» استفاده می شود
Kanban system
نوعی روش انبارداری ژاپنی كخ در آن از سیستم«بموقع» استفاده میشود
keep or drop decision
تصمیم به توقف یا ادامه
key controls
كنترلهای كلیدی
key features
( مشخصات اصلی ویژگیهای مهم(كلیدی
key items
اقلام كلیدی
key point
نكته كلیدی نكته مهم
key sources of information
منابه اصلی/ كلیدی اطلاعات
key success factors
عوامل كلیدی(اصلی) موفقیت
key terms
(اصطلاحات مهم(كلیدی
key variable
( متغیر كلیدی(اصلی
key variables
( متغیرهای كلیدی(اصلی
kiting
حساب به حساب كردن وجوه از طریق چك كلاه به كلاه كردن
labor efficiency variance
انحراف كارآیی دستمزد/ نیروی كار
labor mix variance
انحراف تركیب دستمزد
labor rate variance
انحراف نرخ دستمزد
labor time record
كارت اوقات كار كاركنان كارت ساعات كاركرد كاركنان
labor unions
اتحادیه های كارگری
laboratory experiments
تجربیات آزمایشگاهی
lagging indicators
شاخص های تأخیری
lambda
ضریب لاندا
landscaping
محوطه سازی كردن
language of business
زبان تجارت زبان واحد تجاری
lapping
كلاه به كلاه كردن
lapping of accounts receivable
كلاه به كلاه كردن حسابهای دریافتی
lapse of stock option
انقضای مهلت استفاده ار برگ اختیار معامله سهم
large capitalization stocks large caps
سهام شركتهایی كه ار ارزش بازار بالایی برخوردارند سهام شركتهای بزرگ
large stock dividend
سود سهمی زیاد
last day of field work
آخرین روز اجرای عملیات رسیدگی
last in first out (lifo) inventory costing method
هزینه یابی موجودیها به روش صادره از آخرین وارده اولین
last in, first out (lifo)
اولیه صادره از آخرین وارده لایفو
law of diminishing return
قانون بازده نزولی
lawyer’s letter
تأییدیه وكیل حقوقی
lawyer’s letter
درخواست تأییدیه وكیل
lead schedule
كاربرگ اصلی
lead time
مدت زمان بین دادن سفارش و دریافت كالای مربوطه زمان انتظار دریافت كالای سفارش داده شده
lead time
فاصله زمانی بین انجان سفارش دریافت سفارش مدت زمان تحویل سفارش
leading indicators
شاخص های پیشرو
learning curve
( منحنی یادگیری(اثر یادگیری
learning exponent
توان یادگیری
learning objectives
اهداف آموزشی یادیگری اهداف آموزشی
lease
اجازه
lease agreement
قرارداد اجاره
lease agreements
قراردادهای اجاره
lease inception date
تاریخ شروع اجاره
lease liability
بدهی اجاره
lease prepayment
پیش پرداخت اجاره
lease receivable
اجاره دریافتی
lease term
مدت اجاره
lease terms
شرایط اجاره
leased property
اموال/ دارایی مورد اجاره ملك استیجاری
leasehold improvement
بهسازی اموال استیجاری
leasing versus buying
اجاره در مقابل خرید
least squares regression analysis
تجریه و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات
ledger
دفتر كل
left over capacity
ظرفیت باقیمانده ظرفیت مازاد ظرفیت خالی
left side
سمت چپ
legal capital
سرمایه قانونی
legal counsel
شورای حقوقی
legal entity
شخص/ شخصیت حقوقی
legal fees
هزینه های قانونی/ مخارج حقوقی
legal inspectors statutory examiners checklist
چك لیست بازرس قانونی
legal letter
تاییدیه حقوقی
legal liability
مسولیت حقوقی/ قانونی
legal representation
تاییدیه(وكیل/ مشاور) حقوقی
legal requirements
الزامات قانونی
legal reserve
اندوخته قانونی
legal restrictions
محدودیتهای قانونی
lender
قرض دهنده وام دهنده
lending institutions
موسسات اعطاكننده تسهیلات مالی موسسات وام دهنده
less than …
… كمتر از …
less than expected
كمتر از حد مورد انتظار
lessee
مستأجر اجاره كننده
lessor
موجر اجاره دهنده
letter of credit (lc)
اعتبار اسنادی
letter of engagement
قرارداد
letter of engagement
قرارداد حسابرسی
letter of representation
تاییدیه مدیران
letter of representation
تاییدیه مدیریت
level of aggregation
سطح/ میزان تجمیع
levels of market efficiency
سطوح كارآیی بازار
leveraged buyout (lbo)
تصاحب از طریق استقراض
leveraged lease
اجاره اهرمی
liabilities
بدهیها
liability
مسولیت بدهی
liability scrip dividends payable
بدهی سود سهام پرداختی
liability representation
تاییدیه بدهی
liability to group companies
بدهی به شركتهای عضو گروه
liability to parent company
بدهی به شركت مادر/ اصلی
liability to subsidiaries
بدهی به شركتهای فرعی
lien
حق تصرف وثیقه حق وصول طلب
life cycle budgeting
بودجه بندی بر مبنای چرخه عمر محصول
life cycle
دوره حیات چرخه عمر
life cycle cost management
مدیریت هزینه چرخه عمر(دوره حیات) محصول
life cycle costing
هزینه یابی چرخه عمر محصول
life cycle costs
هزینه های چرخه عمر محصول
lifo liquidation
تصفیه لایفو
lifo valuation allowance
ذخیره اولین صادره از آخرین وارده/ لایفو ارزشیابی
likely error
خطای احتمالی اشتباه محتمل
limit order
سفارش محدود
limit order book
دفتر سفارشات محدود
limit price
قیمت محدود
limitation of ratio analysis
محدودیتهای تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
limitation on scope
محدودیت در دامنه رسیدگی
limited assurance
اطمینان محدود
limited liability
مسولیت محدود
limited liability company
شركت با مسولیت محدود
limited liability partnership (llp)
شركت تضامنی با مسولیت محدود
limited life
عمر محدود
limited open end mortgage bond
اوراق قرضه با رهن محدود
limited partnership
شركت تضامنی با مسولیت محدود
line and staff relations
روابط صفی و ستادی
line and staff responsibility
مسولیت صفی و ستادی
line employee
كارمند صفی
line management
مدیریت صفی
line managers
مدیران صفی
line of credit
حد اعتبار
line position
پست/ جایگاه صفی
line responsibility
مسولیت صفی
linear cost function
تابع هزینه خطی
linear programming
برنامه ریزی/ برنامه نویسی خطی
linearity
رابطه خطی
liquid assets
داراییهایی كه قدرت نقدینگی بالایی دارند داراییهای سیال
liquidating a partnership
انحلال شركت تضامنی
liquidation
انحلال
liquidation dividend
سود سهام انحلال
liquidation in installments
انحلال تدریجی
liquidation value
ارزشهای انحلال
liquidator
مدیر امور تصفیه مدیر انحلال
liquidity
نقدینگی/ قدرت نقدشوندگی
liquidity preference premium theory
تئوری(صرف) رجحان نقدینگی
liquidity premium
صرف نقدینگی
liquidity ratios
نسبتهای نقدینگی
list of prices
فهرست قیمتها
listed security
اوراق بهادار/ سهم(شركت) پذیرفته شده در بورس
listing of non cash investment and financing activities
فهرست فعالیتهای سرمایه گذاری و تأمین مالی غیرنقدی
literature review
بررسی ادبیات موضوعی
loading in branch inventory
سود تحقق نیافته موجودی كالای شعبه
loan impairments
كاهش ارزش وام زیان دهی وام
loans receivable
وامهای دریافتی
loans to employees
وام پرداختی به كاركنان
local currency
ارز محلی/ داخلی واحد پول محلی
locked in costs
هزینه های تعهد شده/ ثابت
logical reasoning
استدلال منطقی
London inter bank offered rate (libor)
نرخ بهره بین بانگی لندن
long form auditor’s report
گزارش تفصیلی حسابرسی
long form auditor’s report
گزارش حسابرسی تفصیلی
long lived assets
داراییهای بلندمدت
long lived intangible assets
دارایی های نامشهود بلندمدت
long range performance report
گزارش عملكرد بلندمدت
long run
بلند مدت
long term asset
دارایی بلندمدت
long term borrowings
قراردادهای بلندمدت ساختمانی/ قراردادهای پیمانكاری
long term contracts
قراردادهای بلندمدت
long term financing
تامین مالی بلند مدت تامین مالی از محل منابع بلند مدت
long term investment
سرمایه گذاری بلندمدت
long term investments
سرمایه گذاریهای بلندمدت
long term liabilities
بدهیهای بلندمدت
long term liability
بدهی بلندمدت
long term monetary assets
دارایی های بلندمدت پولی
long term note payable
اسناد پرداختی بلندمدت
long term solvency
قدرت پرداخت تعهدات بلندمدت
long term strategic financial plans
( برنامه های مالی بلندمدت(راهبردی
long term variable cost
هزینه متغیر بلند مدت
loss
زیان
loss carried forward
زیان انتقال یافته به دوره های آتی
loss carryback
زیان انتقالی به دوره های قبل زیان دهی به دوره های گذشته
loss carryforward
زیان انتقلی به دوره های آتی زیان قابل انتقال به دوره های آینده
loss constraints
محدودیتهای زیانی
loss contingency
زیان احتمالی
loss from discontinued operations
زیان حاصل از عملیات متوقف شده
loss gain on repossession
زیان(سود) ناشی از تملك مجدد
loss of scale
نبود مقیاس
loss on residual value guarantee
زیان حاصل از تضمین ارزش اسقاط/ باقیمانده
losses
زیانها
lost discount
تخفیف از دست رفته
lost revenue
درآمد از دست رفته
low load fund
صندوق سرمایه گذاری با سرمایه اندك
low p e stocks
سهامی كه ضریب قیمت به سود پایین دارند
lower level management
مدیریت سطح(رده) پایین
lower of cost or market (lcm) rule
قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار
lump sum contract
( قرارداد گروهی(دستته جمعی
lump sum sales
فروش دسته جمعی/ یكجا
lump sum appropriations
اعتبارات كلی تخصیص های كلی/ یكجا
لغات حسابداری بخش 6
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.