مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 60

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 60 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 60
abridged statement
 صورتحساب مختصر
abrogation of agreement
 لغو قرارداد
absconding debtor
 بدهکار فراری (برای فرار از دین)
abusive tax shelter
 سپر مالیاتی نامشروع، طفره رفتن از پرداخت مالیات
absolute from liability
 برائت ذمه شدن
absolute bill of sale
 انتقال مالکین کالا، به صورت مطلق
absolute certification
 گواهی مطلق
absolute difference
 تفاوت مطلق
absolute efficiency
 کارآیی مطلق
absolute error
 خطای مطلق
absolute insolvency
 توقف کامل
absolute liability
 بدهی مطلق
absolute priority
 تقدم مطلق (طلبکار یا صاحب سهم در وصول طلب)
absolute priority rule
 قاعده اولویت منطق
absolute risk aversion
 ریسک گریزی مطلق
absolute value
 قدر مطلق، ارزش مطلق
absolve from an obligation
 از تعهدی بری الذمه شدن
absorb
 جذب کردن (به معنی اعم کلمه)
absorbed cost
 هزینه جذاب شده
absorbed lost units
 زیان غیر عادی آحاد محصول
absorbed overhead, applied overhead
 سربار جذب شده
absorption of cost (expense)
 جذب هزینه
absorption account
 حساب جذبی یا حذف شونده
absorption cost system
 سیستم هزینه یابی جذبی
absorption costing
 هزینه یابی جذبی (هزینه یابی کامل)
absorption rate (overhead absorption rate; recovery rate)
 درصد جذب سربار، نرخ جذب سربار
absorption-costing (full-costing) income
 سود هزینه یابی جذبی (هزینه یابی کامل)
abstract
 خلاصه حساب، چکیده، خلاصه مقاله
abstract a voucher (to)
 سندی (روزنامه ای) را خلاصه کردن
abstract of account
 خلاصه حساب
abstract of title, title deed
 سند مالکیت، استعلام ثبتی
abstract of transactions
 خلاصه معاملات
abstracted voucher
 سند روزنامه خلاصه
abusive tax shelter
 سپری برای فرار از مالیات
academy of accounting historians
 آکادمی (فرهنگستان) مورخین حسابداری
accelerated cost recovery system(ACRS)
 سیستم بازیافت سریع هزینه (یا بهای تمام شده)
accelerated depreciation
 استهلاک تصاعدی (با نرخ بیش از معمول)
accelerated method
 روش شتابدار
accelerated method of depreciation
 روش نزولی استهلاک
accelerated rate
 نرخ تصاعدی (افزاینده)
accelerated rate of depreciation
 نرخ تصاعدی استهلاک
acceleration
 روزآمد کردن بدهی ها
accept and grant guarantee
 قبول و اعطای تضمین
acceptable audit risk (AAR)
 ریسک قابل پذیرش حسابرسی
acceptable level of beta risk
 سطح قابل پذیرش خطر بتا
acceptable quality level (AQL)
 سطح قابل قبول کیفیت، سطح کیفیت قابل قبول
acceptable risk of assessing control risk too low (ARACR)
 ریسک قابل پذیرش، برآورد ریسک کنترل در سطح بسیار پایین
acceptable risk of incorrect acceptance (ARIA)
 ریسک پذیرش نادرست
acceptable risk of incorrect rejection (ARIR)
 ریسک رد نادرست
acceptable view
 نظریه قابل قبول
acceptable wastages
 ضایعات قابل قبول
acceptance (to)
 تحویل گرفتن، قبولی، پذیرش برات
acceptance bill
 برات قبولی
acceptance commission
 کارمزد پذیرش
acceptance credit
 اعتبار پذیرشی، اعتبار تنزیل، اعتبار قابل استفاده به وسیله قبولی نویسی
acceptance date
 تاریخ قبولی
acceptance duty
 الزام به قبول نویسی
acceptance for honor
 قبولی یا پذیره نویسی برای حفظ آبرو
acceptance market
 بازار پذیرش (بروات)
acceptance of a bill
 قبولی یک برات
acceptance sampling
 نمونه گیری قابل قبول، نمونه گیری تخمینی
acceptance supra protest (acceptance for honour)
 قبولی یا پرداخت برات پس از نکول (واخواهی)
accepted accounting practices
 روش های اجرایی پذیرفته شده حسابداری
accepted policy
 رویه پذیرفته شده ،سیاست پذیرفته شده
accepting additional order
 قبول سفارش اضافی
accepting bank
 بانک قبول کننده
accepting order
 قبول سفارش
acceptor
 قبول کننده (برات)
access time
 زمان دسترسی به اسناد
accessing controls
 کنترل های دسترسی
accessions tax
 مالیات بر اقلام اهدایی
accident damage to property
 خسارت اتفاقی وارده بر دارایی
accident insurance
 بیمه حادثه، بیمه تصادف
accommodation acceptance
 قبولی سازشی
accommodation bill (note, paper) accommodation draft, windbills, kite
 پشت نویسی، ضمانت، برات سازشی / دوستانه
accommodation endorsement
 تضمین سند، ظهرنویسی دوستانه
accommodation note (or paper)
 سند تضمین شده، سندی را که شخصی پشت نویسی می کند، برات صوری
accommodation party
 کسی که پشت سند را امضا می کند و آن را ضمانت می نماید، هر یک از طرف های برات سازشی
accommodation purchase
 خرید کالا برای دیگری
accommodation acceptance
 برات دوستانه
accommodation line
 قبول یک نوع خطر به وسیله بیمه گزار
accompany bill
 سند همراه (ضمیمه)
accompany statements
 صورت های مالی همراه
accompanying invoice
 فاکتور ضمیمه، صورتحساب پیوست
accomplishment
 اتمام، انجام، کارکرد و دستاورد
accord and satisfaction
 تامین رضایت طبق قرارداد
account
 حساب، گزارش، شرح
account analysis expense
 تجزیه و تحلیل حساب های هزینه
account balance
 مانده حساب
account balance figure
 رقم مانده حساب
account book
 دفتر حساب، دفتر ثبت
account categories
 سرفصل حساب ها
account day, pay day
 روز تصفیه حساب (روز واریز حساب)
account detail(s), breakdown
 ریز حساب
account diagram
 حساب به شکل نمودار ، نمودار حساب
account form balance sheet
 ترازنامه به شکل حساب
account format
 شکل حساب، به شکل حساب
account group
 گروه حساب
account heading
 سرفصل حساب، عنوان حساب
account number
 شماره حساب
account of contractee
 حساب صاحب پیمان
account of expenses
 حساب مخارج
account of goods purchased
 حساب کالای خریداری شده
account of goods sold
 حساب کالای فروخته شده
account paid
 حساب پرداخت شده
account partner
 شریک حساب
account payable
 حساب پرداختنی، حساب بستانکار
account payee
 حساب گیرنده وجه
account payee only
 فقط در وجه گیرنده چک
account receivable
 حساب دریافتنی
account receivable note
 اعلامیه حساب دریافتنی
account settling, account stated
 مفاصا حساب
account statement
 صورت حساب
account summary
 خلاصه حساب
account title
 عنوان حساب، نام حساب
account title and explanation
 عنوان و شرح حساب
account′s code
 کد حساب، شماره حساب
account′s report
 گزارش حسابداری
accountability
 پاسخ دهی، مسوئولیت پاسخ دهی
accountability section (unit)
 واحد ذی حسابی
accountability unit
 واحد پاسخگو
accountable events (condition)
 شرایط معامله
accountable officer
 یک مقام رسمی، مقام پاسخگو
accountable person
 کسی که مسئولیت پاسخگویی بر عهده دارد
accountable warrant
 دستور قانونی پرداخت
accountable, accountable, person
 ذی حساب (جواب ده حساب)، پاسخگو، مسئول حساب
accountancy
 حسابداری، حرفه حسابداری
accountancy bodies
 نهادهای حسابداری
accountancy policy
 خط مشی حسابداری
accountant
 حسابدار
accountant powers
 اختیارا ت حسابدار
accountant responsibilities
 مسئولیت های حسابدار
accountant′s fee
 حق الزحمه حسابدار
accountant′s license (certificate)
 پروانه حسابداری، گواهینامه حسابداری
accountants group (team)
 گروه حسابداری
accountants′ duties
 وظایف حسابداران
accountants′ index
 کتابنامه حسابداران
accountants′ report
 گزارش حسابداران
accountants′ society
 جامعه حسابداران
accounting and auditing enforcement releases
 اطلاعیه هایی در اجرای ظوابط حسابداری و حسابرسی
accounting and review services (ARS)
 خدمات بررسی و حسابداری
accounting as an ideology
 حسابداری به عنوان یک مکتب(ایدئولوژی)
accounting aspects
 جنبه های حسابداری
accounting assessor
 ارزیاب حسابداری
accounting assumption
 مفروضات حسابداری
accounting bases
 مبانی حسابداری
accounting beta
 بتای حسابداری
accounting change
 تغییردرحسابداری
accounting code
 کد حسابداری
accounting construction
 ترکیب(ساختار)حساب ها
accounting control
 نظارت بر ثبت ها و دفاتر شرکت،کنترل حسابداری
accounting conventions
 توافق های حسابداری،میثاق های حسابداری
accounting curved transaction
 جریان نموداری عملیات حسابداری
accounting cusshion
 هموارسازی سود
accounting cycle
 دوره عمل حسابداری،چرخه حسابداری
accounting data
 مجموعه اطلاعات حسابداری،داده های حسابداری
accounting department
 دایره حسابداری
accounting earnings
 سود(عایدات)حسابداری
accounting entity
 واحد تجاری،شخصیت حسابداری،شخصیت محاسباتی
accounting entity assumption
 فرض شخصیت حسابداری
accounting entity concept
 مفهوم شخصیت حسابداری
accounting entry (record)
 ثبت حسابداری
لغات حسابداری بخش 60
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.