مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 62

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 62 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 62
dormant (non-executive) member of directors
 عضو غیر موظف هیات مدیره
dormant account
 حساب راکد
double account form balance sheet
 ترازنامه به شکل حساب دو طرفه
double account form books
 دفاتر به سبک حسابداری دو طرفه
double brokerage
 حق کارگزاری دو طرفه، ددلالی دو طرفه
double dealing
 دوگانگی، دودوزه بازی در معاملات
double declining balance (DDB),depreciation method
 روش استهلاک مانده نزولی مضاعف
double declining balance method
 روش مانده نزولی، روش مضاعف نزولی
double entry accounting
 حسابداری د طرفه، حسابداری مترادف
double taxation
 مالیات بندی مضاعف ، اخذ مالیات مضاعف
double taxation agreement
 قرارداد مربوط به مالیات مضاعف
double taxation relief
 معافیت از مالیات مضاعف
double-account format
 شکل حساب های دو طرفه
double-entry system of accounting double-entry accounting system
 سیستم حسابداری ثبت دو طرفه
double-taxation relief
 جبران مالیات مضاعف
doubtful (account-debt)
 (حساب های، بدهی، مطالبات) مشکوک الصول
doubtful accounts expense
 هزینه حساب های مشکوک الصول
doubtful debt provision, allowance for
 ذخیره مطالبات
documents against acceptance
 تسلیم اسناد در مقابل قبولی برات
Dow-Jones industrial average index(DJIA)
 شاخص متووسط (میانگین) صنعتی داوجونز
down payment
 پیش قسط، پیش پرداخت
down trend, decreasing trend
 روند نزولی
downstairs merger
 ادغام رو به پایین
downstream sale
 فروش شرکت اصلی به شرکت فرعی
accounting system
 سیستم حسابداری
accounting technician
 تکنسین حسابداری
accounting terminology
 واژه شناسی حسابداری
accounting terms
 اصطلاحات تخصصی حسابداری
accounting theory
 تئوری حسابداری،عمل حسابداری
accounting transaction
 نحوه عمل حسابداری
accounting trends and techniques
 تکنیک ها و روندهای حسابداری
accounting unit, accounting entity
 واحد حسابداری، شخصیت حسابداری، واحد محاسباتی
accounting valuation
 تعیین ارزش در حسابداری
accounting visible errors
 اشتباهات نمایان حسابداری
accounting year
 سال مالی(سال حسابداری)
accounting year.end
 انتهای سال مالی
accounts and notes
 حسابها و اسناد پرداختی
accounts appraisal
 ارزیابی صورتهای مالی
accounts classification
 طبقه بندی حسابها
accounts consolidated
 حساب های تلفیق شده
accounts paid
 حساب های پرداخت شده
accounts payable
 حساب های پرداختنی
accounts payable aging schedule
 تراز نمایشی(جدول سنّی)حساب های پرداختنی
accounts payable ledger
 دفتر حسابهای پرداختنی
accounts payable master file
 پرونده اصلی حسابهای پرداختنی
accounts payable subsidiary ledeger, accounts payable sub-ledger accounts payable ledger
 دفتر معین حساب های پرداختنی،دفتر معین بستانکاران
accounts payable turnover period
 دوره واریز بستانکاران
accounts receivable
 حساب های دریافتنی
accounts receivable collection period
 دوره وصول مطالبات
accounts receivable discounted
 حساب های دریافتنی تنزیل شده،اسناد نزولی
accounts receivable factor
 عاملیت حساب های دریافتنی
accounts receivable financing
 تامین مالی از طریق حسابهای دریافتنی
accounts receivable ratios
 نسبتهای حسابهای دریافتنی
accounts receivable subsidiary ledger
 دفتر معین حسابهای دریافتنی،دفتر معین بدهکاران
accounts receivable turnover
 گردش حساب های دریافتنی،دفعات گردش بدهکاران
accounts, financial statements
 حسابها،صورتهای مالی
accreditation
 اعتبار سنجی
accretion
 افزایش دارایی،رشد ارزش
accrual accounting
 حسابداری تعهدی
accrual accounting assumption
 فرض حسابداری تعهدی
accrual accounting system
 سیستم حسابداری تعهدی
accrual assumption
 فرض تعهدی
accrual basis accounting
 حسابداری بر مبنای تعهدی
accrual basis method
 روش پایه تعهدی
accrual basis, earning basis
 مبنای تعهدی،روش تعهدی
accrual concept
 مفهوم تعهدی
accrual concept accounting, activity accounting – Responsibility
 حسابداری با مفهوم تعهدی
accrual cost
 بهای تمام شده به روش تعهدی
accrual costing
 ثبت هزینه ها به روش تعهدی
accrual date
 تاریخ سررسید تعهد
accrual entry
 ثبت تعهدی
accrual method
 روش تعهدی
accrual method of accounting
 روش حسابداری تعهدی
accrual(accrued) basis
 روش تعلق پذیری زمانی(هزینه یا درآمد)
accruals
 اقلام تعهدی،اقلام پرداخت نشده
accruals system
 سیستم تعهدی
accrue
 رشد کرد،افزایش یافتن،انباشتن
accrued charges
 هزینه های متعلقه ، هزینه های تعهد شده ، هزینه های پرداخت نشده
accrued cost (charge)
 هزینه متعلق(تعهد پرداخت شده)
accrued debt (liability)
 بدهی معوق(تحقق نیافته،پرداخت نشده)
accrued depreciation
 استهلاک انباشته
accrued expense (accrued dividend)
 هزینه های تحقق یافته و پرداخت نشده،ذخیره هزینه های پرداختنی
accrued income
 درآمد تحقق یافته دریافت نشده ، درآمد تعهدی
accrued interest
 بهره معوق،بهره تحقق یافته(پرداخت نشده)
accrued interest on note payable
 بهره معوق(تحقق یافته)اسناد پرداختنی
accrued interest payable
 بهره پرداختنی معوق
accrued interest receivable
 بهره دریافتنی معوق
accrued items
 اقلام ثبت نشده،درآمدها و هزینه های ثبت نشده،اقلام تحقق یافته دریافت یا پرداخت نشده
accrued liabilities, unrecorded liabilities
 بدهیهای ثبت نشده،بدهی های معوق،بدهیهای ناشی از هزینه های تحقق یافته
accrued payroll
 حقوق و دستمزدتحقق یافته (پرداخت نشده)
accrued revenue
 درآمد دریافتی،درآمد معوق،درآمد تحقق یافته
accrued -expenditures basis
 مبنای هزینه های تعهدی
accumulate
 انباشتن، جمع آوری کردن
accumulated amount
 مبلغ انباشته
accumulated benefit investment
 منافع انباشته سرمایه گذاری (اندوخته ها و انباشته)
accumulated depletion
 تحلیل منابع انباشته
accumulated ′depreciation (aggregate, depreciation)
 استهلاک انباشته
accumulated depreciation provision
 ذخیره استهلاک انباشته
accumulated dividend, cumulative dividend (cum div)
 سود سهام انباشته سود تقسیمی انباشته، سود تقسیمی تعلق گرفته
accumulated fund (capital fund)
 وجوه انباشته، حساب مازاد
accumulated goods (stock)
 کالای انباشته ، کالای انبار شده
accumulated impairment losses
 کاهش ارزش انباشته
accumulated income
 درآمد انباشته
accumulated losses
 ضررهای انباشته
accumulated profit
 سود انباشته
accumulated profits (accumulated earnings)
 سود انباشته
accumulated provision
 ذخیره انباشته
accumulated reserve
 اندوخته انباشته
accumulated sources analysis
 تجزیه و تحلیل منابع انباشته
accumulated tax allocation
 تخصیص مالیات انباشته
accumulated, cumulative, cluttered
 انباشته
accumulating shares
 سود سهمی
accumulation
 انباشتن،جمع آوری،انباشت
accumulation factor
 ضریب بهره مرکب(اصل و بهره)
accumulation of capital
 تراکم سرمایه،انباشت سرمایه
accumulative, cumulative
 جمع شونده(جمع شده)
accrual concept
 مفهوم تعلق پذیری زمانی
accurate valuation of assets
 ارزیابی دقیق(و درست) داراییها
acid ratio, current ratio
 نسبت جاری
acid test, quick ratio
 نسبت آنی، نسبت سریع
acknowledge of check
 خبر وصول چک ، آگاهی از وصول چک
acknowledge of goods
 خبر وصول کالا
acknowledgement of debt
 قبولی بدهی
acknowledgement of receipt, letter of acknowledgment
 اعلام وصول
acknowledgement, notification, statement
 اعلام، تصدیق، اعلام وصول، اعلامیه
acquire
 تحصیل کردن، به دست آوردن
acquired company
 شرکت تحصیل شده (خریداری شده)
acquired profit
 سود حاصله
acquired share
 سهام تحصیل شده ، سهام کسب شده
acquired surplus
 مازاد ارزش شرکت در تاریخ خرید، مازاد کسب شده(درآمد)
acquiring company
 شرکت تحصیل کننده (خریدار)
acquisition
 تحصیل (دارایی با سود)، خریدن، تملّک، یکی کردن (دو مؤسسه)
acquisition accounting
 رویه حسابداری برای خرید شرکت های دیگر، نگاهداری حساب تملّک (شرکت های فرعی)
acquisition adjustment
 حسابی که در آن تفاوت بین بهای تمام شده یک شرکت عام المنفعه (آب یا برق) برای شرکت خریدار و بهای تمام شده اولیه آن برای مالک پیشین نوشته می شود
acquisition adjustment account
 حساب تعدیل تحصیل (درآمد)
acquisition and payment cycle
 چرخه تحصیل (خرید) و پرداخت
acquisition and retirements
 تحصیل و کنارگذاری
acquisition cost, cost of acquisition
 قیمت خرید، بهای تمام شده تحصیل
acquisition piecemeal
 تحصیل تدریجی،تحصیل گام به گام
acquisition price of bonds
 قیمت تحصیل اوراق قرضه
acquittal
 برائت ذمه (در حسابداری)، تبرئه (در دعاوی)
act
 قانون، فرمان، تصویب نامه، مصوبه عمل و اقدام کردن، قانون گذاشتن
act and forbearance
 فعل و ترک
act of bankruptcy, bankruptcy, bankruptcy, collapse
 قانون ورشکستگی
acting company
 شرکت عامل
acting in concert
 اقدام جمعی یا مشترک
acting manager
 مدیر کفیل
acting partner
 شریک فعال
action at law
 اقدام قانونی
action for avoidance
 اقدام برای لغو
action lag
 مهلت اجراء
action plan
 برنامه اجرایی ، طرح اجرایی
action, enforcement
 اقدام
active account
 حساب فعال (گردش دار)
active audit file
 پرونده دائر حسابرسی ، پرونده در جریان حسابرسی
active balance
 موازنه مثبت، مانده مثبت، مانده فعال (در گردش)
active balance of account
 مانده فعال (در گردش) حساب
active balance of payments
 مانده فعال (در گردش) پرداخت ها
active debt
 بدهی موثر (بهرده دار)
active file
 پرونده دائر (در گردش)
active investment
 سرمایه گذاری فعال
active market
 بازار داغ، بازار فعال (با رونق)
active share
 سهم فعال (سود دار)
active stocks
 سهام فعال
active trade
 تجارت فعال (سود دار)
active trade balance
 موازنه بازرگانی مثبت، مانده تجاری مساعد
active trade market
 بازار تجاری فعال (با رونق)
active use
 استفاده فعال
active workshop
 کارگاه فعال
activity account
 حساب متعلق به یک فعالیت، حساب فعالیت (عملیات در جریان)
activity accounting
 حسابداری عملیاتی (نظارت و طرح و مسئولیت)
activity accounting responsibility accounting, profitability accounting
 حسابداری سنجش و مسئولیت
activity analysis
 تجزیه و تحلیل فعالیت ها
activity base
 مبنای فعالیت
activity based budgeting (ABB)
 بودجه بندی بر مبنای فعالیت
activity based cost (ABC) system
 سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
activity capacity
 سطح گنجایش فعالیت
activity code
 کد فعالیت شغلی (نوع فعالیت)
activity cost
 بهای تمام شده فعالیت
activity documentation, activity file
 پرونده فعالیت
activity drivers
 عوامل ایجاد فعالیت، عوامل وقوع فعالیت، محرکهای فعالیت
activity elimination
 حذف فعالیت
activity flexible budgeting
 بودجه بندی انعطاف پذیر فعالیتها
activity format
 چارچوب (ساختار) فعالیت، شکل (قالب) فعالیت
activity inventory
 فهرست فعالیتها
activity level
 سطح فعالیت
activity productivity analysis
 تجزیه و تحلیل قدرت بهره وری(اثر بخشی) فعالیتها
activity ratio
 نسبت فعالیت
activity selection
 انتخاب (برگزیدن) فعالیت
activity sharing
 تقسیم فعالیتها، مشارکت در فعالیتها، سهیم شدن در فعالیتها
activity variance = production volume variance, denominator variance
 انحراف حجم فعالیت
activity-based management
 مدیریت مبتنی بر فعالیت
actual
 واقعی
actual (historical) costs
 هزینه های واقعی(تاریخی)
actual (real) cost of production
 هزینه واقعی تولید
actual amount
 مبلغ واقعی
actual capacity
 ظرفیت واقعی
actual capacity level
 سطح (میزان) ظرفیت واقعی
actual capacity of production
 ظرفیت واقعی تولید
actual capacity usage ratio
 نسبت استفاده از ظرفیت واقعی
actual cash value (ACV)
 ارزش واقعی نقدینگی
actual cost accounting system
 روش حسابداری هزینه یابی واقعی (عملی)
actual cost done
 هزینه واقعی انجام شده
actual cost price
 بهای تمام شده واقعی
actual cost system
 سیستم هزینه یابی واقعی
actual cost, real cost
 هزینه واقعی
actual damage
 خسارت واقعی
actual data
 اطلاعات واقعی (عملی)
actual expenses
 مخارج واقعی ، هزینه های واقعی
actual factory overhead
 سربار واقعی کارخانه
actual factory volume
 حجم واقعی (تولید) کارخانه
actual fixed overhead
 سربار ثابت واقعی
actual hours worked
 ساعات کار واقعی انجام شده
actual insolvency
 توقف عملی (در پرداخت)
actual labor hours, actual hours of work, actual hours
 ساعات کار واقعی
actual net income
 درآمد ویژه (خالص) واقعی ، سود خالص واقعی
actual occurrence rate
 نرخ واقعی رخداد
actual operation results
 نتایج عملی عملکرد (عملیات)
actual overhead cost
 هزینه واقعی سربار
actual price, real price
 قیمت واقعی
actual production
 تولید واقعی
actual production and cost data
 اطلاعات واقعی تولید و هزینه ها
actual production versus budget
 تولید واقعی در مقایسه با بودجه
actual quantity
 مقدار واقعی
actual quotation
 مظنه واقعی (عملی)
actual results
 نتایج عملی (واقعی)
actual retirement of bonds
 بازخرید واقعی اوراق قرضه
actual revenue (income)
 درآمد واقعی
actual sale
 فروش عملی، فروش واقعی
actual statement
 صورتحساب واقعی
actual stock
 موجودی واقعی کالا
actual stocktaking
 موجودی گیری عملی (واقعی)
actual unit cost
 هزینه واقعی هر واحد (قیمت تمام شده واقعی هر واحد)
actual volume
 حجم واقعی (تولید) کارخانه
actuarial
 مربوط به محاسبات بیمه و آمار
actuarial assumption
 فرضیات بیمه عمر، شرایط احتمالی در محاسبات آنی
actuarial calculations
 محاسبات بیمه ای
actuarial cost method
 روش تعیین هزینه، روش های هزینه یابی بیمه
actuarial method
 روش آمارگیری
actuarial present value
 ارزش فعلی بیمه ای
actuarial reserve
 ذخیره بیمه عمر
actuarial valuation
 ارزیابی بیمه ای
actuarial value
 ارزش بیمه ای، ارزش محاسبه ریاضی
actuary
 آمارگیر، حسابگر بیمه، کارشناس بیمه، متخصص بیمه
actuarial liability
 بدهی بیمه ای
لغات حسابداری بخش 62
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.