مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 64

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 64 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 64
algorithm
 مجموع قواعد و مقررات مشخص برای حل یک مسئله ریاضی، روش انجام کار (حل مساله)
validate
 اعتبار بخشیدن
alien corporation
 شرکت خارجی
alienable
 قابل انتقال یا فروش
alienation of assets
 تصرف دارایی ها
all-inclusive statement
 صورتحساب متضمن کلیه شرایط (اطلاعات)
all-purpose financial statement
 صورت مالی برای کلیه مقاصد
all risks insurance
 بیمه تمام خطر
all risks insurance policy
 بیمه نامه تمام خطر
all year round operation
 عملکرد سرتاسر سال
all-figures
 کلیه ارقام
all-financial resources concept
 اصل تعیین همه منابع مالی
all-inclusive approach
 رویکرد جامع، روش همه شمول
all-loss insurance
 بیمه کل خسارت، بیمه تمام خسارت
all-risk insurance
 بیمه تمام خطرات
all-share index
 شاخص کل سهام
alleviate
 تخفیف دادن، کمترکردن، کاستن از
allied company / affiliated company
 شرکت وابسته
allied expenses (shared)
 مخارج وابسته (مشترک)
allied member
 عضو وابسته
allocatable  profit
 سود قابل تخصیص
allocate
 تخصیص دادن، سرشکن کردن، تسهیم نمودن
allocate cost to processes
 تسهیم نمودن
allocate resources to functions
 تخصیص هزینه به دوایر (تولید)
allocated cost
 تخصیص منابع به قسمتها
allocated stock
 هزینه تخصیص یافته (سرشکن شده)
allocating indirect costs
 موجودی (مواد)تخصیص یافته
allocation bases
 تخصیص هزینه های غیر مستقیم
allocation of cost
 مبانی تخصیص
allocation of cost to jobs
 تسهیم (تخصیص) هزینه
allocation of fund
 تسهیم (تخصیص) هزینه به شماره کارها
allocation of overhead, overhead
 تخصیص (تسهیم) وجوه نقد
allocation
 تسهیم سربار
allocation of preliminary judgment about materiality
 قضاوت اولیه درباره سطح اهمیت
allocation of resources, resources allocation
 تسهیم (تخصیص) منابع
allocation of variances
 تخصیص انحرافات هزینه
allocation of wages
 تسهیم (تخصیص) دستمزد
allocation proportions
 درصدهای تسهیم
allocation, appropriation, proportionate recorded amount
 تسهیم، روش تخصیص متناسب با مبلغ ثبت شده
allocationally efficient market
 بازاری که از لحاظ تخصیص سرمایه کارا می باشد
allot
 تخصیص وجوه دادن
allotted shares
 سهام دادن تخصیص داده شده
allotment period
 دوره تخصیص اعتبار
allotment schedule
 جدول تخصیص (وجوه، اعتبارات)
allotment, allocation, apportionment, appropriation, expertise, assignment
 تخصیص سهام به موسسات تامین سرمایه، تقسیط اعتبار، تقسیم، توزیع
allowable overdraft
 اضاقه برداشت مجاز (بانکی)
allowance
 تخفیف، تعدیل قیمت، حقوق فوق العاده، مقرری
allowance for bad debts, provision for bad debts
 ذخیره مطالبات سوخت شدنی
allowance for doubtful accounts
 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
allowance for efficiency
 ذخیره کارآیی
allowance for overvaluation of branch inventory
 اضافه قیمت موجودی کالای شعبه
allowance for purchase discount
 ذخیره ای برای تخفیف خرید
allowance for re-arrangement of machinery
 ذخیره تجدید آرایش ماشین آلات
allowance for returns
 ذخیره برگشتی ها
allowance for sales discount
 حساب ذخیره برای تحقیقات فروش
allowance for sales returns
 ذخیره برگشتی های فروش
allowance for sampling risk
 حداکثر ریسک قابل قبول نمونه گیری
allowance for sampling risk (ASR, precision)
 حداکثر ریسک قابل قبول نمونه گیری (دقت)
allowance for uncollectible accounts
 ذخیره مطالبات لاوصول
allowance in selling price
 تخفیفات در قیمت فروش
allowance method
 روش ذخیره گیری (استهلاک، مطالبات)
allowance, additional, provision, emolument
 فوق العاده
allowed time
 زمان مجاز
alpha
 ضریب آلفا
alpha risk
 احتمال خطر آلفا
alteration of asset for improvement
 تغییر دارایی جهت بهبود
alteration of capital, change in capital
 تغییر در سرمایه
alteration of the articles of association
 تغییرات مفاد اساسنامه
alteration of the articles of statute
 تغییرات مفاد اساسنامه
alteration of the books
 تغییر و اصلاح دفاتر
altered account
 حساب قلم خورده و اصلاح شده
altered entries
 ثبت های تغییر و اصلاح شده
alternate member
 عضو علی البدل
alternate procedures
 روشهای متفاوت
alternation of capital
 تغییر در سرمایه
alternative
 راه کار، شق
alternative examiner, alternative inspector
 بازرس علی البدل
alternative hypotheses
 فرضیه های جایگزین
alternative investment market
 بازار فرعی
alternative manager (director)
 مدیر علی البدل
alternative minimum tax
 روش حداقل مالیات
alternative procedures
 رویه های مختلف، روشهای متفاوت
alternative identification
 شناسایی راهکارهای موجود، شناسایی بدلیها
amalgamate (to)
 ادغام شدن
amalgamation, combination
 مجتمع، ادغام شرکت ها، ادغام (ترکیب) دو یا چند شرکت دارایی
ambiguity, uncertainty, uncleared effects
 ابهام
ambiguous
 مبهم
ambiguous audit report
 گزارش مبهم حسابرسی
amend
 اصلاح کردن، تجدید نظر کردن،تغییر دادن
amend an account
 حسابی را اصلاح کردن
amended entries
 ثبت های تصحیح شده
amended invoice
 سیاهه خرید اصلاحی
amended statement
 صورتحساب اصلاح شده
amendment
 لایحه الحاقی، ماده اصلاحی قانون
amendment
 متمم، اصلاحیه
amendment entry
 ثبت تصحیحی (اصلاحی)
amendment to entries
 تصحیح اقلام ثبتی
amerce
 جریمه نقدی کردن
amercement, penalty
 جریمه، عمل جرم / جریمه، کیفر، مجازات
American accounting association (AAA)
 انجمن حسابداری آمریکا
American institute of certified public accountants (AICPA)
 انجمن حسابداران رسمی آمریکا
American national standards institute (ANSI)
 انجمن ملی استانداردهای آمریکا
American society of certified public accountants (ASCPA)
 جامعه حسابداران رسمی آمریکا
amortizable
 قابل استهلاک
amortizable cost
 هزینه قابل استهلاک
amortization
 استهلاک دارایی های نامشهود، واریز وام به اقساط
amortization (depreciation) schedule
 جدول استهلاک
amortization base
 مبنای استهلاک هزینه
amortization cost
 هزینه استهلاک (دارایی های نامشهود)
amortization fund
 وجوه استهلاک
amortization of bond discount and premium
 تخصیص (استهلاک) صرف و کسر اوراق قرضه
amortization of capitalized costs
 انقضای مخارج سرمایه ای شده، استهلاک مخارج منظور شده به حساب دارایی
amortization of cost of issued bonds
 استهلاک هزینه های انتشار اوراق قرضه
amortization of goodwill
 استهلاک (انقضاء) سرقفلی
amortization of intangible assets
 استهلاک دارایی های نامشهود
amortization of lease
 استهلاک اجاره
amortization of loan
 استهلاک وام (از طریق ذخیره و پرداخت تدریجی)
amortization provision (reserve)
 ذخیره استهلاک (بدهی، هزینه)
amortization rate
 نرخ استهلاک (هزینه)
amortization reserve funds
 وجوه اندوخته استهلاک
amortize, depreciate
 مستهلک کردن (هزینه، بدهی، وام، پرداخت) پرداخت تدریجی وام
amortized mortgage, amortizing mortgage
 رهن مستهلک شده
amortized, depreciated
 مستهلک شده
amortizing loan
 وام قسطی
amount certified
 مبلغ تایید شده
amount due to
 مبلغ تایید شده
amount due to bank
 مبلغ بدهی به بانک
amount due to taxation
 مبلغ بدهی بابت مالیات
amount paid
 مبلغ پرداختی
amount paid in kind
 مبلغ پرداختی غیر نقدی (به جنس)
amount paid in specie
 مبلغ پرداختی نقدی (به پول یا سکه)
amount paid per share
 مبلغ پرداختی بابت هر سهم
amount payable
 مبلغ پرداختنی
amount prepaid
 مبلغ پیش پرداخت شده
amount repaid
 مبلغ استردادی
amount to
 بالغ شدن بر
amount written-off
 مبلغ به هزینه برده شده
amount, sum
 مقدار، میزان، مبلغ، بالغ شدن بر، رسیدن به مبلغی
amounting to
 بالغ بر
amounts on order
 مبلغ سفارش
amounts outstanding
 مبالغ واریز نشده
amounts transferred
 مبالغ انتقال یافته
amounts wined
 مبالغ بیهوده صرف شده
amounts written off
 مبالغ به هزینه برده شده
analysis and classification
 تجزیه و تحلیل و طبقه بندی
analysis and classification of costs
 تجزیه و تحلیل و طبقه بندی هزینه ها
analysis and supervision
 تجزیه و تحلیل و نظارت
analysis by customers
 تجزیه و تحلیل بر حسب مشتریان
analysis by territories
 تجزیه و تحلیل بر حسب مناطق فروش
analysis of accounts
 تجزیه و تحلیل حسابها
analysis of costs
 تجزیه و تحلیل هزینه ها
analysis of differences
 تجزیه و تحلیل اختلافات
analysis of financial statement
 تجزیه و تحلیل صورت های مالی
analysis report
 گزارش تحلیلی
analysis report on performance
 گزارش تحلیلی عملیات
analysis review procedures
 روش های بررسی تحلیلی
analysis schedule
 جدول (کاربرگ) تجزیه و تحلیل
analyst
 متخصص تجزیه و تحلیل، تحلیل گر
analytic(al) techniques
 مهارتهای تجزیه و تحلیل
analytical (review-procedure)
 بررسی تحلیلی
analytical auditing
 روش تحلیلی در حسابرسی
analytical data
 اطلاعات تحلیلی
analytical evidence
 شواهد تحلیلی
analytical function
 تابع نمایش تحلیلی
analytical hierarchy
 سلسله مراتب تحلیلی
analytical method
 روش تجزیه تحلیلی
analytical methods in accounting
 روشهای تجزیه و تحلیل در حسابداری
analytical procedures risk
 خطر عدم کشف ناشی از روشهای تحلیلی
analytical procedures risk (APR)
 ریسک بررسی های (روشهای) تحلیلی
analytical review
 بررسی تحلیلی (در حسابرسی)
analytical review procedures
 روش های بررسی تحلیلی
analytical test
 آزمون تحلیلی
analytical-deductive
 تحلیلی، قیاسی
analyzing disbursements
 تجزیه و تحلیل پرداختهای نقدی
analyzing profitability, profitability analysis
 تجزیه و تحلیل سودآوری
anticipation rate
 نرخ تنزیل (تخفیف) در هنگام پرداخت قبل از موعد
announcement, statement
 بیانیه، آگهی، اعلان، اظهاریه
annual accounts (annual report)
 صورت های مالی سالانه، حساب های سالانه
annual audit
 حسابرسی سالیانه
annual auditing, yearly audit
 حسابرسی سال به سال (همه ساله)
annual base
 مبنای سالانه
annual budget
 بودجه سالانه
annual cash flow
 گردش وجوه سالیانه
annual charges (expenses)
 هزینه های سال
annual closing
 بستن حساب ها در پایان سال
annual closing entries
 ثبت های اقلام سالانه (به منظور بستن حسابها)
annual contract
 قرارداد سالانه
annual cost budget
 بودجه هزینه سالانه
annual cost report
 گزارش سالیانه هزینه
annual general meeting (AGM)
 مجموع عممومی سالانه، مجمع عمومی عادی
annual interest, interest per annum
 بهره سالیانه
annual internal audit report
 گزارش سالانه حسابرسی داخلی
annual leave
 مرخصی سالانه
annual net present value approach (ANPV)
 روش ارزش فعلی خالص سالانه
annual net sales
 خالص فروش سالانه
annual ordinary general meeting
 مجمع عمومی عادی سالانه
annual patent fee
 حق الامتیاز سالانه
annual percentage increase
 درصد افزایش سالانه
annual percentage rate (APR)
 درصد سالانه، نرخ بهره / بازده سالانه
annual percentage rate (APR)
 نرخ سالیانه
annual premium
 حق بیمه سالانه، پاداش سالانه
annual rate of return
 نرخ)بازده سالانه (سالیانه)
annual rent
 اجاره سالیانه
annual report of directors
 گزارش سالانه مدیران
annual reports and accounts
 گزارش و حسابهای مالی سالانه
annual salary increase
 افزایش سالیانه حقوق
annual value
 ارزش سالانه
annual wage
 مزد سالانه (مزد یک سال)
annual year-book
 دفتر سال (دفتر یکساله)
annuitant
 شخص دریافت کننده قسط، مستمری بگیر (سالانه)، وظیفه بگیر
annuitize
 تبدیل به اقساط
annuity
 سالواره، قسط و السنین مستمری سالانه، اقساط مساوی سالانه، مقرری سالانه
annuity agreement (or contract)
 قرارداد اقساط سالانه
annuity beneficiary
 شخص ذی نفع
annuity bond
 ورقه قرضه بدون تاریخ سررسید
annuity certain
 حق بیمه قطعی
annuity compound amount factor
 عامل مبلغ ترکیبی سالواره
annuity fund
 وجوه قسط السنین، صندوق مستمری
annuity future value factor
 فاکتور ارزش آتی سالواره
annuity insurance
 بیمه مستمری،بیمه مستمری سالانه
annuity method
 محاسبه استهلاک، روش قسط السنین، روش مستمری
annuity method of depreciation
 استهلاک به روش قسط السنین
annuity owner
 صاحب بیمه عمر
annuity present value factor
 فاکتور ارزش فعلی سالواره
annuity table
 جدول قسط السنین
annuity, pension, age .allowance, life annuity, life interest
 مستمری،مقرری
anti-trust law
 قوانین ضد انحصاری ، قانون ضد تراست
anticipated (or anticipatory) profit
 سود مورد نظر
anticipated exception rate
 نرخ اشتباه مورد انتظار
anticipated holding period
 دوره سرمایه گذاری
anticipated income
 درآمد مورد نظر
anticipated price
 قیمت مورد نظر
anticipated productivity gains
 منافع مورد انتظار بهره وری
anticipated return, Expected Return (ER)
 بازده مورد انتظار
anticipation
 پرداخت قبل از موعد
anticipation discount
 تخفیف رده پرداخت
anticipation warrant
 قول زود پرداخت ، تعهد زود پرداخت
anticipatory breach
 نقض مفاد قرارداد پیش از سررسید، نقض فرضی، نقض پیش از موعد
antidilutive
 ضد تقلیل
antidilutive security
 اوراق بهادار ضدتقلیل
antidumping code
 مقررات (شرایط) ضد دامپینگ
antidumping duties
 عوارض ضد دامپینگ
annual audit
 حسابرسی سالانه
appeal for tenders
 درخواست مزایده (مناقصه)
applicability
 قابلیت استفاده، کاربرد
applicable law
 قانون نافذ،قانون قابل اجرا
applicable laws and regulations
 قوانین و مقررات موضوعه (آمره)
applicable to customs duties
 مشمول حقوق و عوارض گمرکی
applicant (for the credit)
 متقاضی (اعتبار)، تقاضا کننده
لغات حسابداری بخش 64
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.