مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 65

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 65 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 65
application
 کاربرد، تقاضا، درخواست نامه
application (request) for loan
 تقاضا (درخواست) وام
application and allotment account
 حساب تخصیص، سهام
application control
 کنترل کاربردی، کنترل رویدادهای مالی
application for listing
 تقاضای شرکت ها جهت پذیرش در بورس
application for shares through broker
 تقاضای (خرید) سهام از دلال
application form
 فرم درخواست، فرم تقاضای کار
application form for credit
 فرم درخواست اعتبار
application form for share
 فرم درخواست خرید سهام
application system
 سیستم کاربردی
applied cost
 هزینه تسهیم شده، هزینه تخصیص یافته
applied credit
 اعتبار درخواستی
applied loan
 وام درخواستی
applied overhead
 سربار جذب شده، سربار تخصیص داده شده
apply
 بکار بستن، اعمال کردن
applying overhead to production
 جذب (تخصیص) سربار به تولید
appoint
 گماشتن، منصوب کردن
appointed accountant
 حسابدار منصوب
appointment
 انتصاب
appointment of independent auditor
 انتصاب حسابرس مستقل
appointment of new directors
 انتصاب مدیران جدید
apportioned, allocated
 تخصیص یافته
apportionment (cost apportionment)
 تخصیص درصدی از یک هزینه، تسهیم، سرشکن کردن، تخصیص
apportionment of cost to processes
 سرشکن کردن هزینه به مراحل
apportionment, allocation
 سرشکن کردن (هزینه)
appraisal
 ارزیابی، تقویم کردن
appraisal clause
 شرط (با قید) ارزیابی در قرارداد
appraisal definition
 برآورد استهلاک
appraisal fee
 حق الزحمه ارزیابی
appraisal method of depreciation
 روش ارزیابی در تعیین استهلاک
appraisal report
 گزارش ارزیابی
appraisal value
 ارزش تخمینی (متوسط ارزیاب)
appraise, measurement
 ارزیابی، سنجش، تقویم کردن
appraised value
 مبلغ ارزیابی شده
appraiser, valuer
 ارزیاب
appraising service(s)
 خدمات ارزیابی
appreciate
 قدر چیزی را دانستن، قدردانی کردن
appreciation
 افزایش ارزش دارایی
Appreciation and depreciation
 ترقی و تنزل (بها یا قیمت)
appreciation of value
 ترقی ارزش
appreciation surplus account
 حساب مازاد ارزش
apprentice
 کارآموز، شاگرد
approach
 رویکرد نگرش، دیدگاه
appropriate
 مناسب، معقول، اختصاص / واگذاری (اعتبار)
appropriated
 اختصاص یافته
appropriated cost
 هزینه تخصیص داده شده
appropriated provision (reserve)
 ذخیره تخصیص یافته
appropriated retained income (retained or earned surplus)
 سود انباشته تخصیص یافته
appropriated stock
 مواد ذخیره شده ، کالای ذخیره شده
appropriated surplus reserve
 اندوخته مازاد تخصیص یافته
appropriation
 تخصیص سود، اعتبار تصویب شده
appropriation act (bill, ordinance, resolution, or order)
 بودجه مصوب برای هزینه
appropriation aid
 درآمد اختصاصی
appropriation budget
 بودجه تخصیص یافته
appropriation in aid
 درآمد اختصاصی
appropriation ledger
 دفتر تخصیص اعتبارات
appropriation method
 روش تخصیص
appropriation of cost to departments
 تسهیم (سرشکنی) هزینه به دوایر
appropriation of overhead to department
 تسهیم هزینه های سربار به دوایر
appropriation of overhead to processes
 تسهیم (سرشکنی) سربار به مراحل
appropriation of retained earing
 تخصیص سود انباشته
appropriation refund
 استرداد بودجه تخصیص یافته، استرداد مانده اعتبار مصرف نشده (دولتی)
appropriation request
 درخواست اعتبار
Appropriation itemized
 تخصیص جزء به جزء (قلم به قلم)
approval of the balance sheet
 تصویب ترازنامه
approval of the budget
 تصویب بودجه
approval of the directors′ remuneration
 تصویب حق الزحمه مدیران
approval of transaction
 تایید شرایط
approval, confirmation, authorization, confirm
 تصویب، تایید
approved
 تایید شده
approved accounts latest
 آخرین حسابهای مصوب ، آخرین حساب های تایید شده
approved budget
 بودجه مصوب
approved capital budget
 بودجه سرمایه ای مصوب
approved list
 فهرست تایید شده، فهرست مجاز
approximate
 تقریب، تخمینی
approximate figure
 رقم تقریبی
approximate value
 ارزش تقریبی
approximation
 تقریب، نتیجه تقریبی
apriori
 واقعی، مبتنی بر منطق، استنتاجی
arbitrary price
 قیمت اختیاری
arbitrage
 آربیتراژ، خرید و فروش همزمان در دو بازار به منظور کسب سود
arbitrage pricing theory (API)
 تئوری قیمت گذاری آرببیتراژ
arbitral
 رأی داوری، فتوای حکمیت
arbitral award, judgement, award
 رأی حکمیت، رأی داوری، قضاوت
arbitrary
 بدون ضابطه، مبتنی بر قضاوت فرد
arbitrary allocation
 تخصیص اختیاری
arbitrary allocation process
 فرآیند تخصیص اختیاری
arbitrary transfer pricing
 قیمت گذاری اختیاری انتقالات داخلی
arbitration
 حکمیت، میانجی گری، داوری
arbitration agreement
 توافق در حکمیت
arbitration clause
 شرط حکمیت
arbitration committee
 کمیته داوری
arbitration fee
 حق الزحمه داوری
archive
 بایگانی
area franchise
 حق الامتیازفروش منطقه ای
area sampling
 نمونه گیری منطقه ای
area, territory
 منطقه
arise
 پیش آمدن، پیدا شدن، برخاستن، برآمدن
arithmetic mean (arithmetic average)
 میانگین عددی، متوسط حسابی
arithmetic unit
 واحد عملیات
arithmetic weighted average
 میانگین موزون (حسابی)
arithmetical error
 اشتباه ریاضی
arm′s-length
 معامله آزاد
arm′s-length transactions
 معامله بی شبهه، معامله حقیقی در شرایط عادی معامله عادی یا مستقل، معامله آزاد
arrangement
 قرار تصفیه
arrangement with creditors
 قرار تصفیه با بستانکاران
array
 ترتیب اقلام، تنظیم داده ها ، آرایه
array figures
 ارقام (اعداد) سری، سری اعداد
arrear debt arrearage
 بدهی معوق
arrearage
 سود انباشته تخصیص یافته
arrears
 پرداختهای معوق، بدهیهای عقب افتاده
arrears of taxes
 بقایای مالیات ، پرداخت های معوق مالیات ، بدهی های مالیات
arrival draft
 برات اعتباری ورود کالا
arrival, entry, admission
 ورود
article
 ثبت یک معامله، ماده (قانون) آرتیکل روزنامه، مقاله در روزنامه یا مجله
article of incorporation
 اساس نامه شرکت
articles of association, memorandum of association (incorporation), corporate charter, instrument of association, letters patent memorandum of association, articles of partnership
 شرکتنامه، اساسنامه شرکت تضامنی، اساسنامه شرکت غیر سهامی
articulated
 هم آهنگی بین ارقام مالی
artificial capital
 سرمایه ساختگی (مصنوعی)
artificial intelligence
 هوش مصنوعی
artificial person
 شخصیت حقوقی
ascertainment in auditing
 تحقیق در حسابرسی
ashore (on band)
 درکنار، روی ساحل
ask price
 قیمت عرضه کننده کالا
asked (or ask) price
 قیمت پیشنهادی، قیمت عرضه شده
asking price
 قیمت عرضه شده (قیمتی که فروشنده آماده است کالا را بفروشد)
aspect, feature
 جنبه، حالت
assemble
 مونتاژ کردن، ترکیب کردن
assembly language
 زبان برنامه نویسی
assembly line
 خط مونتاژ
assert
 اظهار داشتن، بیان کردن، پافشاری کردن
assertions, management assertions
 ادعاهای مدیریت، گزاره ها، اظهارات
assess tax, tax, levy
 مالیات (بستن، وصول کردن، وضع کردن)
assess the goods
 ارزیابی کالا
assessable
 قابل ارزیابی
assessing risk exposure
 برآورد آسیب پذیری در برابر ریسک
assessment in auditing
 ارزیابی حسابرسی
assessment notice
 برگ تشخیص
tax assessment
 برگ تشخیص مالیات
assessment of control risk
 ارزیابی (برآورد) ریسک کنترل
assessment of duties
 تعیین حقوق و عوارض گمرکی
assessment of internal audit need
 برآورد نیاز به حسابرسی داخلی
assessment of tax
 ارزیابی (تشخیص) مالیات
assessment test
 آزمون توجیهی
assessments
 آرای صادره دادگاهها
assessor, surveyor, estimator, appraiser
 ارزیاب، کمک ارزیاب / مقوم، خبره قیمت
asset
 دارایی
asset allocation
 تخصیص دارایی (سرمایه)
asset and equity
 دارایی و حقوق صاحبان سهام
asset and liability
 دارایی وبدهی
asset attributable to capital
 دارایی قابل استناد به سرمایه
asset classification
 طبقه بندی دارایی ها در ترازنامه
asset cost
 قیمت تمام شده دارایی
asset cover (ratio)
 نسبت پوشش دارایی
asset coverage
 پوشش دارایی
asset depreciation
 استهلاک دارایی
asset destroyed
 دارایی منهدم شده
asset in the hand of third party
 دارایی در دست شخص ثالث
asset register, asset ledger
 دفتر اموال
asset replacement reserve (provision)
 ذخیره تعویض دارایی
asset revaluation, revaluation of assets
 تجدید ارزیابی دارایی
asset schedule
 فهرست دارایی
asset side
 طرف دارایی (در ترازنامه، در حساب)
asset side of the balance sheet
 طرف داراییهای ترازنامه
asset stripping
 خریدن یا بلعیدن شرکتی، دارایی تحویل گرفته شده، بزخری کردن (شرکتی را به زیر قیمت خریدن)
asset structure
 ساختار دارایی
asset surrendered
 دارایی واگذار شده
asset turnover
 گردش دارایی
asset turnover ratio, assets turnover (ratio)
 نسبت گردش دارایی
asset under construction
 دارایی در جریان ساخت و تکمیل
asset utilization ratios
 نسبتهای بکارگیری دارایی
asset valuation
 تعیین ارزش دارایی ها
asset-accountability unit
 حساب متعلق به یک قلم دارایی ثابت
asset-backed fund
 وجوه یا پشتوانه دارایی ها
assets and liabilities
 داراییها و بدهی ها
assets attributable to capital
 داراییهای نسبت دادنی به سرمایه (از محل سرمایه خریداری شده اند)
assets in the hand of third parties
 داراییهای در دست اشخاص
assets lost or destroyed
 داراییهای از دست رفته
assign (or eligible applicant), allocate
 حواله کردن، انتقال دادن، تخصیص دادن
assignable credit
 اعتبار قابل واگذاری
banknote, bill
 اسکناس
assigned
 انتقال
assigned stock
 مواد تخصیص یافته
assigned value
 ارزش تعیین شده برای سهم
assignee
 حواله بگیر
assignee in bankruptcy
 هیات تصفیه در امور ورشکستگی
assigning
 واگذاری
assignment for the benefit of creditors
 امانت گذاردن نزد شخص ثالث
assignment of accounts receivable
 گرو گذاشتن حسابهای دریافتنی
assignment of lease
 واگذاری مورد اجاره توسط موجر
assignment of life policies
 واگذاری حق بیمه عمر به دیگری
assignment, draft
 واگذاری، تخصیص، تسهیم، تکلیف، تعویض، حواله
assignor / assignee
 واگذارنده / گیرنده
assistant director-general (ADG)
 معاون مدیر کل
assistant finance manager
 معاون مدیر مالی
assistant managing director
 معاون مدیر عامل
associate
 وابسته شدن، ربط دادن و داشتن
associate of the institute of chartered accountants in England and Wales (AICAEW)
عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز
associated company = affiliated company
 واحد تجاری فرعی، شرکت وابسته
associated undertaking
 واحد فرعی
associated with
 اطلاعات پیوست
associating cause and effect
 رابطه علت و معلولی
association of accounting technicians (AAT)
 انجمن تکنسین های حسابداری
association of authorized public accountants (AAPA)
 انجمن حسابداران مجاز
association of south East Asian nations (ASEAN)
 اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (آسه آن)
assume, bear
 تقبل کردن، تحمل کردن، فرض کردن
assumed bond
 سند قرضه ضمانت شده
assumed life of asset
 عمر فرضی دارایی
assumption
 فرض، مقدمه
assumptions for budget preparation
 مفروضات تهیه بودجه
assurance
 اطمینان دهی، اطمینان، بیمه
assurance services
 خدمات اطمینان دهی
assure
 اطمینان دادن، مطمئن شدن
assured, insured
 بیمه گذار، بیمه شده
assurer
 بیمه گر، بیمه کننده
attest function
 خدمات گواهی دهی، خدمات اعتباردهی
asymmetrical information
 اطلاعات نامتقارن
at call
 فورا، عندالمطالبه
at owner′s risks
 به هزینه صاحب کالا، ریسک به عهده مالک
at sight
 دیداری، به رویت
at-the-money option
 برگ اختیار خرید یا فروش
atonement
 کفاره، دیه، تاوان
attached account
 حساب توقیف شده (توسط دادگاه)
attached documents
 اسناد پیوست
attachment, supplemental instrument, appendix
 الحاقیه، رأی دادگاه، پیوست، ضمیمه
attacked account
 حساب توقیف شده (توسط دادگاه)
attainable cost
 هزینه قابل حصول
attainable standard
 استاندارد قابل دستیابی
attained age normal method
 روشی برای پیش بینی هزینه و سود
attendance bonus
 پاداش حضور
attendance book
 دفتر حضور و غیاب
attendance money
 مزد حضوری
attendance sheet
 ورقه حضوری
attendance time
 اوقات حضور
attendance, monitoring
 نظارت، حضور
attention directing techniques / attention getting techniques
 شیوه های جلب توجه
attest
 تایید، اعتباردهی، گواهی
attest audit
 حسابرسی اعتباردهی، نام دیگر حسابرسی مستقل
attest audit, financial audit, statement
 حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی اعتباردهی، نام دیگر حسابرسی مستقل
attest audit, financial audit, statement audit
 گواهی دادن، نقش اعتباردهی
attest the signature
 گواهی کردن امضاء
attestation
 صدور گزارش کوتاه حسابرسی، شهادت و اعتباردهی
attestation clause
 گواهی شهود
attestation engagement
 قرارداد خدمات اعتبار دهی
لغات حسابداری بخش 65
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.