مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 68

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 68 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  68
bribery and corruption
 رشوه و فساد
bridging loan
 وام کوتاه مدت
British accounting association (BAA)
 انجمن حسابداری بریتانیا
broker advice
 اعلامیه کارگزاران
broker contract
 قرارداد دلالی (حق العمل)
broker loan
 وام کارگزار
broker, dealer, tout, trader
 کارگزار بورس، تاجر بورس، دلال، واسطه
brokerage commission, brokerage fee task work
 کارمزدی، حق العمل کارگزار در بورس
brought down balance, balance carried down
 مانده نقل به پایین
brought forward (b/f)
 نقل به صفحه بعد
budget amendment
 اصلاح بودجه
budget analyst
 تجزیه وتحلیل کننده بودجه
budget assumptions
 مفروضات بودجه
budget bureau
 دفتر بودجه
budget call
 بخشنامه بودجه
budget carry(ied) over
 بودجه منقول به سال بعد
budget classification
 طبقه بندی بودجه
budget cost allowance
 بودجه تخصیص یافته به یک مرکز بودجه یا مرکز هزینه، هزینه مجاز بودجه ای
budget data
 مجموعه اطلاعات بودجه
budget estimates
 برآوردهای بودجه
budget expenditure head
 سرفصل بودجه
budget forecast
 پیش بینی بودجه
budget format
 شکل بودجه
budget limitation
 محدودیت بودجه
budget manual, budget format, budget instruction
 کتابچه بودجه، راهنمای بودجه
budget pattern
 الگوی بودجه
budget performance report
 گزارش مقایسه بودجه و عملکرد
budget preparation process
 جریان تنظیم بودجه، مراحل تهیه بودجه
budget surplus and deficit
 اضافه و کسری بودجه
budget variance
 انحراف بودجه
budget-to-actual comparisons
 مقایسه بودجه با اطلاعات واقعی
budgetary
 بودجه ای (برمبنای بودجه)
budgetary accounting
 حسابداری بودجه ای
budgetary accounts
 حساب های بودجه ای
budgetary appropriations
 تخصیص بودجه
budgetary control
 کنترل بودجه، نظارت بر بودجه
budgetary control of purchase
 کنترل بودجه ای خرید
budgetary control principle
 اصل کنترل بودجه ای
budgetary fund
 صندوق بودجه ای
budgetary slack
 کسر بودجه
budgeted amount
 مبلغ بودجه شده
budgeted balance sheet
 ترازنامه بودجه ای
budgeted capacity
 گنجایش بودجه ای
budgeted cash balance
 مانده نقدی بودجه ای
budgeted cash receipts
 دریافت های نقدی بودجه ای
budgeted direct labor (work)
 کار مستقیم بودجه ای
budgeted direct labor hours
 ساعات کار مستقیم بودجه ای
budgeted factory overhead
 سربار بودجه ای کارخانه
budgeted -fixed overhead
 سربار ثابت بودجه ای
budgeted income statement
 صورتحساب سود و زیان بودجه شده
budgeted margin (gross) profit
 سود ناویژه بودجه ای
budgeted overhead
 سربار بودجه ای
budgeted performance
 عملیات (اجرایی) بودجه ای
budgeted rate per hour
 نرخ ساعتی کار بودجه ای
budgeted trade account
 حساب عملکرد بودجه ای
budgeted variable cost
 هزینه متغیر بودجه ای
budgeted variable overhead
 سربار متغیر بودجه ای
budgeted variance
 انحراف (مغایرت) بودجه ای
budgeter estimates
 برآوردهای بودجه بندی
budgeting activity
 فعالیت بودجه بندی
budgeting gamesmanship
 شگرد بودجه بندی
building depreciation
 استهلاک ساختمان
building equipment depreciation
 استهلاک تجهیزات ساختمان
building hand over
 تحویل دادن ساختمان
building rental charge (expense)
 هزینه اجاره (کرایه) ساختمان
building maintenance cost (expense)
 هزینه نگهداری ساختمان
bulk cargo, bulk goods
 کالای بسته بندی نشده، کالای فله
bulk materials
 مواد انباشتنی (غیر قابل شمارش)
bulk purchase
 خرید عمده
bulk transport
 حمل به صورت فلّه
bun market, boom market
 بازار پر رونق، بازار داغ
bull spread
 شکاف خوش بینانه
bullish market
 بازار احتکاری، بازار رو به رونق
burden center, overhead (burden) center
 مرکز سربار، حساب سربار
burden coverage ratio
 نسبت بار مالی وامها و تسهیلات
burden rate
 نرخ سربار عمومی (در اقتصاد)
bureau
 دفترخانه (دفتر)، اداره، دایره، دبیرخانه
burning ratio
 نسبت سوخت (در بیمه)
business activity
 فعالیت تجاری
business agency, trade representation
 نمایندگی تجاری
business agent
 نماینده تجاری کارگزار، عامل
business combination
 ترکیب واحدهای تجاری
business cycle indicators
 شاخصهای چرخه تجاری
business data
 مجموعه اطلاعات بازرگانی
business data processing
 پردازش اطلاعات بازرگانی
business day
 روزکاری، روز غیر تعطیل
business decision making
 تجاری تصمیم گیری
business failure
 شکست تجاری
business functions for the sales
 فعالیتهای تجاری چرخه فروش و وصول مطالبات
business interruption insurance, work termination insurance
 بیمه توقف کار
business law
 حقوق بازرگانی، قانون تجارت
business loan
 وام تجاری
business name, trade name
 نام واحد تجاری
business plan
 برنامه واحد تجاری، برنامه کسب و کار
business relations
 روابط تجاری
business termination insurance
 بیمه توقف عملیات تجاری (به علت حوادث)
business transaction
 فعل و انفعالات تجاری
business valuation
 تعیین ارزش واحد تجاری
business year
 سال تجاری
business-value-added
 ارزش افزوده تجاری
businessman
 کاسب، بازرگان، تاجر
buy in advance (to)
 پیش خرید کردن (سلف خریدن)
buy program
 طرح سنگین اوراق بهادار
buy-back
 بازخرید (خرید متقابل)، معامله بای بک
buy-out insurance
 بیمه متقابل
buyer′s market
 بازار خریدار
buying climax
 اوج خرید
buying on margin
 خرید اعتباری سهم
by laws
 مقررات، آیین نامه
by-product sale
 فروش محصول فرعی
cabbage
 دله دزدی
cabinet security
 اوراق بهادارغیر فعال
cable order
 سفارش تلگرافی
cabotage
 کابوتاژ
cash on delivery
 نقد به هنگام تحویل
Cadbury report
 گزارش کادبوری در انگلستان
calculate (to), account (to)
 حساب کردن (محاسبه کردن)
calendar
 فهرست اوراق بهادار قابل عرضه، تقویم، روزشمار
calendar ratio
 نسبت تقویمی (زمانی)
calendar spread
 شکاف تقویمی
calendar variance
 انحراف تقویمی
call
 اعلام بازخرید، دیداری
call (to), call for payment (to)
 دعوت به پرداخت کردن
call capital
 سرمایه تعهد شده
call deposit account
 حساب سپرده دیداری
call deposit interest
 بهره سپرده دیداری
call feature
 ویژگی بازخرید
call for payment
 دعوت به پرداخت، مطالبه پرداخت
call for tender (to)
 آگهی مناقصه دادن، دعوت به مناقصه، دعوت از پیشنهاددهندگان
call in pay
 دستمزد برگشت به کار، دستمزد آماده باش، مزد حضور
call loan, money at call, demand loan
 وام عند المطالبه (بدون سررسید)، وام دیداری
call money
 پول عندالمطالبه
call option
 حق خرید سهام (در بورس)، اختیار خرید، درخواست تحویل آنی
call premium, securities redeemable, redemption premium
 صرف بازخرید، اوراق بهادار قابل بازخرید (عندالمطالبه)، اوراق بهاداری که از انتشار دهنده می تواند پیش از سررسید، وقیمتی مشخص، بازخرید کند
call price
 قیمت اسمی (در بورس)، قیمت عندالمطالبه (سهم در زمان بازخرید)
call privilege
 امتیاز بازخرید
call protection
 دوره مصونیت از بازخرید
call provision
 شرط بازخرید، اوراق بهادار
call receipt
 رسید مطالبه وجه
call up
 مطالبه (در مورد پرداخت سهام)
call value, redemption value, call price, surrender value
 ارزش بازخرید
call(ed)-up share capital
 مبلغ مطالبه شده سهام سرمایه
call-back pay
 مزد دعوت بکار (کارگران اخراجی)
call-up, subpoena, summons, sum of the years, digits method
 احضاریه، جلب
callability risk
 ریسک قابلیت بازخرید
callable
 قابل بازخرید، مطالبه کردنی (عندالمطالبه)
callable at the option of the corporation
 قابل بازخرید به انتخاب / اختیار شرکت
callable bonds
 اوراق قرضه قابل بازخرید، اوراق قرضه دیداری
callable credit
 اعتبار عندالمطالبه
callable deposit
 سپرده عندالمطالبه (دیداری)
callable loan, calling loan
 وام عندالمطالبه
callable preference shares
 سهام ممتاز با سود انباشته
callable preferred stocks
 سهام ممتاز قابل بازخرید قبل از سررسید
callable price
 قیمت بازخرید
callable security
 اعلام باز خرید، اعلام پرداخت باقیمانده اوراق بهادارپذیره نویسی شده
callable shares
 سهام بازخریدنی (عندالمطالبه)
called-up capital
 سرمایه مورد مطالبه (مورد تعهد سهامداری)
calling
 دعوت به پرداخت قبل از سررسید
calling bond
 سند قرضه مطالبه کردن (قابل بازخرید)
Canadian institute of chartered accountants (ClCA)
 انجمن حسابداران رسمی کانادا
cancel a check
 چکی را باطل کردن
cancellability
 قابل فسخ بودن
cancelled check
 چک باطله (پرداخت شده)، چک باطل شده
Cancellable lease
 اجاره قابل فسخ
cancellation, retirement
 ابطال (بازخرید سهام)، لغو، فسخ
cancelled
 باطله (ملغی)
cancelled check or cheque
 چک پرداخت شده، لاشه چک
cancelled shares
 سهام باطل شده
canon
 قانون شرع
canon of ethics
 اخلاقیات
contingencies
 رویدادهای احتمالی
cap
 سقف یک هزینه
capacity constraint
 محدودیت ظرفیت
capacity level
 سطح ظرفیت
capacity level output
 محصول در سطح ظرفیت
capacity overhead variance
 انحراف ظرفیت سربار
capacity ratio
 نسبت حجم فعالیت، نسبت ظرفیت، نسبت ظرفیتی (تولید)
capacity usage variance
 مغایرت مصرف ظرفیت
capacity utilization variance
 مغایرت استفاده ظرفیت
capacity variance
 مغایر ظرفیت
capacity variance production, volume variance
 انحراف ظرفیت
capacity-level production
 تولید در سطح ظرفیت اسمی
capital
 سرمایه
capital account
 حساب سرمایه
capital acquisition and repayment cycle
 چرخه تحصیل سرمایه و بازپرداخت
capital and reserves
 سرمایه و اندوخته ها
capital asset, fixed asset, plant asset
 دارایی ثابت، دارایی سرمایه ای
capital attracting rate
 نرخ جذب سرمایه
capital bonus
 سود سهمی، سود به صورت سهام
capital budget
 بودجه سرمایه ای
capital budget expenditure
 مخارج بودجه سرمایه ای
capital budget sources
 منابع بودجه سرمایه ای
capital budget sources and applications
 منابع بودجه سرمایه ای و مصارف آن
capital calls
 درخواست مطالبه سرمایه
capital charges
 هزینه تامین سرمایه
capital coefficient
 ضریب سرمایه
capital commitment
 تعهد سرمایه ای
capital cover ratio
 نسبت پوشش سرمایه
capital creation
 ایجاد سرمایه
capital credit
 اعتبار سرمایه ای
capital deficit
 کسری سرمایه
capital duty
 تعرفه سرمایه
capital earning
 عواید سرمایه
capital employed
 سرمایه بکار رفته
capital expenditure (capital costs; capital investment; investment costs; investment expenditure)
 هزینه سرمایه ای، مخارج سرمایه ای
capital expenditure budget
 بودجه هزینه سرمایه ای
capital expenditure depreciation
 استهلاک هزینه سرمایه ای
capital flight, beneficiary
 فرار سرمایه
capital formation
 تشکیل سرمایه
capital foundation gain (or loss)
 سود یا زیان تشکیل سرمایه
capital fund
 منابع سرمایه ای
capital funds appropriation
 تخصیص اعتبارات سرمایه ای
capital gain net income
 خالص سود سرمایه
capital gain or loss
 سود یا زیان سرمایه ای
capital goods
 کالای سرمایه ای
capital increase, increase of capital
 افزایش سرمایه ای
capital instruments
 ابزارهای مالی برای تامین سرمایه
capital intensive
 ابزار تامین سرمایه
capital introduced
 سرمایه پرداختی
capital lease
 اجاره دارایی های سرمایه ای، رهن کالاهای سرمایه ای
capital lease payment
 پرداخت اجاره های سرمایه ای
capital leverage
 اهرم مالی، وام سنجی، ارزش فعلی سرمایه گذاری
capital levy
 مالیات بر ارث
capital locked up
 سرمایه حبس شده
capital maintenance approach
 روش حفظ (نگهداشت) سرمایه، رویکرد حفظ سرمایه
capital maintenance concept
 اصل نگهداشت سرمایه
capital market
 بازار سرمایه
capital market disorders
 اختلالات (بی نظمی های) بازار سرمایه
capital net worth
 ارزش خالص سرمایه
capital notes (bills)
 بروات سرمایه ای
capital orders
 سفارش کارهای سرمایه ای
capital outlay
 هزینه سرمایه ای، بدهی تضمین شده (دارای گرو یا وثیقه)
capital output ratio
 ضریب بازدهی سرمایه، نسبت بازده سرمایه
capital paid in
 سرمایه پرداخت شده
capital paid in excess of par value
 صرف سهام
capital paid in kind
 سرمایه پرداخت شده غیر نقدی
capital paid in specie
 سرمایه پرداخت شده نقدی
capital preservation
 اصل حفظ سرمایه
capital projects fund
 حساب مستقل پروژه ها، حساب پروژه های سرمایه گذاری عمرانی
capital reconciliation statement
 صورت منابع و مصارف سرمایه
capital recovery allowance
 ذخیره بازیافت سرمایه
capital recovery factor
 فاکتور بازیابی سرمایه
capital recovery, recovery of capital
 بازیافت سرمایه
capital redemption
 بازخرید سرمایه (سهام)
capital redemption reserve
 ذخیره بازخرید سرمایه
capital redemption reserve funds
 وجوه اندوخته ای باز خرید سرمایه
capital rent, capital lease
 اجاره سرمایه (ای)، اجاره بلند مدت
capital repairs cost
 هزینه تعمیرات اساسی (سرمایه ای)
capital replacement expenditures
 مخارج جایگزینی سرمایه ای
capital reserve
 اندوخته سرمایه ای
capital reserve account
 حساب اندوخته سرمایه ای
capital reserve funds
 وجوه اندوخته سرمایه ای
capital risk
 ریسک سرمایه
capital share (stock)
 سهم سرمایه ای
capital statement
 صورتحساب سرمایه
capital stock certificate book
 دفترثبت سهام
capital stock subscribed
 سهام پذیره نویسی شده
capital stock surplus
 مازاد ارزش سهام سرمایه ای (صرف سهام)
capital structure (financial structure)
 ترکیب سرمایه، ساختار سرمایه (ساخت سرمایه)
capital structure ratio
 نسبت ساختار سرمایه، نسبت وام به سرمایه
capital structure theory
 تئوری ساخت سرمایه
capital sum
 کل مبلغ سرمایه
capital supply
 عرضه سرمایه
capital surplus
 مازاد سرمایه (ای)
capital transactions
 مبادلات سرمایه ای، معامله در اقلام سرمایه ای
capital transfer tax (CTl)
 مالیات نقل و انتقال سرمایه
capital turnover
 گردش سرمایه
capital turnover ratio
 نسبت گردش سرمایه
capital usage ratio
 نسبت مصرفی سرمایه
capital value
 ارزش سرمایه ای (ارزش حال)
capital yield tax
 مالیات بازده سرمایه
capital yield, capital return
 بازده سرمایه
capital-asset pricing model (CAPM)
 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
capital-stock discount
 کسر سهام
capital-stock premium
 صرف سهام
capitalization issue
 صدور سود سهمی، صدور سهام از محل سود
capitalization of borrowing cost
 به حساب داراریی بردن هزینه استقراض
capitalization of borrowing expenses
 منظور نمودن مخارج استقراضی
capitalization of interest
 ارزش فعلی بهره هایی که درآینده وصول خواهند شد
capitalization rate
 نرخ تنزیل، نرخ به حساب دارایی بردن
capitalization ratio, leverage ratio
 نسبت دارایی های ثابت به خالص حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)، نسبت سرمایه گذاری
capitalization unit
 هزینه سرمایه ای ، واحد سرمایه ای
capitalization-weighted market index
 شاخص مبتنی بر میانگین موزون ارزش بازار سهام
capitalize reserves (to)
 تبدیل به سرمایه کردن اندوخته ها
capitalized cost (expense), capital expenditure (cost)
 هزینه سرمایه ای، مخارج سرمایه ای
capitalized lease obligations
 تعهدات اجاره ای بلندمدت سرمایه ای
capitalized loan
 وام تبدیل به سرمایه شده
capitalized surplus
 مازاد منتقل به سرمایه، مازاد (اندوخته) تبدیل به سرمایه شده
capitalized value
 ارزش فعلی خدمات آینده
captive market
 بازار تحت اختیار، بازار تحت نفوذ
capture (to)
 تسخیر کردن، گرفتن
card ledger
 دفتر کل کارتی (به صورت اوراق کارت)
cargo / consignment
 محموله، بار (کشتی یا هواپیما) / محموله، مرسوله، حمل، ارسال
cargo declaration
 اظهارنامه محموله (بار)
cargo inspection fee
 حق الزحمه بازرسی (محموله) کشتی
cargo insurance
 بیمه محموله کشتی، بیمه محصولات، بیمه کالا (باربری)، بیمه بار
cargo manifest
 مانیفیست محموله (بار)
cargo ship, freighter
 کشتی باری
carriage
 هزینه حمل، باربری، کرایه
carriage and insurance paid to (CIP)
 پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد
carriage forward
 پس کرایه شده
carriage inwards
 بیمه حمل کالاهای خریداری شده، هزینه خریدار بابت حمل کالا
carriage outward(s), freight out
 هزینه حمل کالای فروخته شده
carriage paid (CPT) (to)
 پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد
carried down (c/d)
 نقل به دوره بعد
carried ever
 انتقال به صفحه بعد
carried forward (c/f)
 نقل به دوره بعد
carried forward revenue (income)
 درآمد نقل به سال بعد
carrier
 موسسه حمل و نقل، حامل، متصدی حمل و نقل، حمل کننده
carrying interest expense
 هزینه بهره انتقال به دارائی
carry back
 انتقال به دوره های قبل
carry back period
 دوره مشمول به سوی گذشته
carry over file
 پرونده دائمی
carry-forward working paper
 کاربرگ دایمی
carry-over budget
 بودجه نقل به سال بعد
carrying amount or value
 ارزش ثبت شده
carrying amount, recorded amount
 مبلغ انتقالی، ارزش دفتری (ارزش اسمی)، مبلغ ثبت شده
carrying capacity
 ظرفیت حمل
carrying charge
 هزینه جاری
carrying cost
 هزینه نگهداری دارایی
carrying market
 تفاوت قیمت
carrying value, book value, value transferred, variable cost
 ارزش دفتری، ارزش انتقالی به دوره بعد
carryover file
 پرونده دائمی
cash ability
 قابل نقد شدن
cash account
 حساب صندوق، حساب موجودی نقدی
cash acquisition
 تحصیل نقدی
cash advance received
 پیش دریافت نقدی
cash and cash equivalent
 نقد و شبه نقد
cash asset
 دارایی نقدی
cash assets ratio
 نسبت دارایی های نقدی
cash balance
 مانده موجودی نقد
لغات حسابداری بخش  68
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.