مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 7

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 7 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 7
machine hours
ساعات كار ماشین آلات
machine paced work environment
محیط كاری سرمایه بر
machinery
ماشین آلات
macro political risk
ریسك سیاسی در سطح كلان
macroeconomic factors
عوامل اقتصاد كلان متغیرهای كلان اقتصادی
macroeconomics
اقتصاد كلان
Macro-variable model (mvm)
مدل متغیر كلان
main body
متن اصلی
main body of financial statements
متن اصلی صورتهای مالی
main contract
قرارداد اصلی
main contractor
پیمانكار اصلی
main product
محصول اصلی
maintenance costs
هزینه های تعمیر و نگهداری
maintenance of physical capital
( حفظ سرمایه فیزیكی(مادی
maintenance period
دوره تعمیر و نگهداری
maintenance personnel
كاركنان واحد تعمیر و نگهداری
major customer
مشتری اصلی/ عمده
major defects
نواقص اصلی/ عمده
major repair or extraordinary repair
تعمیر اسای یا تعمیر فوق العاده
majority equity holders
سهامداران/ صاحبان سهام اكثریت
majority shareholders
سهامداران اكثریت
majority shareholders
سهامداران/ صاحبان سهام/ اكثریت
majority voting system
سیستم رای گیری تجمعی
make or by decision
تصمیم به ساخت یا خرید
maker of a note
صادركننده سند
malpractice
قصور حرفه ای تخلف حرفه ای
management accounting
حسابداری مدیریت
management accounting guidelines (mags)
رهنمودهای حسابداری مدیریت
management accounting information
اطلاعات حسابداری مدیریت
management assertions
ادعاهای مدیریت/ اظهارت(كتبی) مدیریت
management audit
حسابرسی مدیریت نام دیگر حسابرسی عملیاتی
management buyout
خرید سهام شركت توسط مدیریت
management by exception
مدیریت بر مبنای استثناء
management by objective (mbo)
مدیریت بر مبنای اهداف
management consulting services
خدمات مشاوره مدیریت
management control system (mcs)
سیستم كنترل مدیریت
management discussion and analysis
تجزیه و تحلیل و توضیحات مدیریت
management fraud
تقلب مدیریت/ مدیران
management information system (mis)
سیستم اطلاعات مدیریت
management integrity
صداقت/ درستكاری/ صلاحیت اخلاقی مدیریت
management letter
نامه مدیریت
management performance audit
حسابرسی عملكرد مدیریت نام دیگر حسابرسی عملیاتی
management representation
اظهاریه/ ادعای مدیریت
management representation or assertions
اظهارات(یا ادعاهای) مدیریت
management representation letter
تاییدیه مدیران/ مدیریت
management style
سبك مدیریت/ مدیریتی
management’s discussion and analysis
تجریه و تحلیل و نقطه نظرات مدیریت
managerial accounting
حسابداری مدیریت
managerial compensation
حقوق و مزایای مدیریت
managerial economics
اقتصاد مدیریت
managerial finance
مدیریت مالی
managerial functions
وظایف مدیریت
mandated audit
حسابرسی اجباری/ الزامی
mandatory redemption
بازخرید اجباری
manner of combining interests
روش تركیب منافع
manufacturer
تولیدكننده شركت تولیدی
manufacturing sector companies
شركتهای تولدی شركتهای بخش تولید
manufacturing accounting
حسابداری تولید
manufacturing accounts
حسابهای تولید
manufacturing cell
واحد تولید بخش تولیدی
manufacturing company
شركت تولیدی
manufacturing cycle efficiency (mce)
كارآیی چرخه تولید
manufacturing lead time
مدت زمان مورد نیاز برای تولید
manufacturing overhead
سربار تولید/ ساخت
manufacturing overhead allocated
سربار تخصیص یافته تولید
manufacturing overhead costs
هزینه های سربار تولید
manufacturing plant
كارخانه تولیدی
manufacturing resource planning (mrp)
برنامه ریزی منابع تولیدی
manufacturing sites
كارخانه های تولیدی
manufacturing vice president
معاون/ معاونت تولید
margin
حاشیه اعتبار
margin of safety ms
حاشیه ایمنی/ حاشیه اطمینان
margin purchase
خرید اعتباری/ نسیه
marginal learning curve model
مدل منحنی یادگیری نهایی
marginal rate of return
نرخ بازده نهایی
marginal rate of substitution
نرخ نهایی جانشینی
marginal tax rate
نرخ نهایی مالیات
marginal time model
مدل زمان نهایی
marginal utility
مطلوبیت نهایی
mark up
افزایش قیمت فروش حاشیه فروش
markdown
كاهش قیمت فروش
markdown cancellation
لغو كاهش قیمت فروش
marked or marking to the market
تعدیل با قیمت(ارزش) بازار
market
بازار
market index
شاخص بازار
market maker
بازار ساز
market oriented enterprise activities
فعالیتهای موسسات اقتصاد بازار
market share variance
انحراف سهم بازار
market size variance
انحراف اندازه بازار
market value method for investments
روش ارزش بازار سرمایه گذاریها
market based research
تحقیقات مبتنی بر بازار سرمایه
market beta
ضریب بتای بازار
market capitalization
ارزش جاری(بازار) سهام ارزش جاری سرمایه بازار
market capitalization rate
نرخ تنزیل بازار سهام
market conditioning
اثرگذاری بر بازار
market demand potential
تقاضای بالقوه بازار
market discount function
تابع تنزیل بازار كاركرد/ نقش تنزیل بازار
market efficiency
كارآیی بازار
market expectation theory of the term structure
تئوری انتظارات بازار ساختار زمانی نرخ بهره
market failure
شكست/ نارسایی بازار قصور بازار
market for management labor
بازار خدمات مدیران حرفه ای
market order
سفارش بازار نظم بازار
market overreaction
واكنش(عكس العمل) بیش از حد بازار نسبت به …
market portfolio
پرتفوی بازار مجموعه سرمایه گذاریهای بازار
market risk
ریسك بازار نام دیگر ریسك سیستماتیك یا غیر قابل حذف
market risk premium
صرف ریسك بازار
market risk return function
تابع ریسك بازده بازار
market segmentation theory
تئوری(نظریه) بخش بندی بازار
market share
سهم بازار
market size
اندازه بازار
market size variance
انحراف اندازه بازار
market timing
تعیین موقعیت زمانی بازار
market value
ارزش بازار
market value method
روش ارزش بازار
marketability
قابلیت خرید و فروش
marketable debt security
اوراق بهادار بدهی قابل خرید و فروش
marketable securities
اوراق بهادار قابل خرید و فروش اوراق بهادار معاملاتی
marketing
بازاریابی
marketing expense budget
هزینه بازاریابی بودجه
marketing or selling costs
هزینه بازاریابی یا فروش
marketing vice president
معاون/ معاونت بازاریابی
marking
تعدیل علامت گذاشتن
Markowitz model
مدل تك شاخصی مدل ماركویتز
markup
افرایش قیمت فروش
markup cancellation
لغو افزایش فروش
mass production
تولید انبوه
master budget utilization
استفاده از بودجه جامع
master of accounting
كارشناس/ كارشناس ارشد حسابداری
master of business administration
كارشناس/ كارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
master standing data file controls
كنترلهای پرونده اصلی و اطلاعات پاتیا
matching
تطابق
matching principle
اصل تطابق اصل مقابله هزینه های هر دوره با در آمدهای همان دورهه
material
باهمیت عمده ماده
material effect
اثر بااهمیت تأثیر عمده
material impact
تأثیر عمده/ بااهمیت
material in amount
مبلغ باهمیت باهمیت از لحاظ مبلغ رقم عمده
material misstatement
تحریف عمده تحریف بااهمیت
material misstatements
تحریفات بااهمیت تحریفات عمده
material on site
مصالح/ مواد پای كار
material price variance
انحراف قیمت مواد
material quantity variance
انحراف مقدارمواد
material requisition from
برگ درخواست مواد
material returned to store
مواد برگشت داده شده به انبار
material weakness
ضعف با اهمیت نقاط ضعف عمده
material weakness in internal control
ضعف بااهمیت در كنترلهای داخلی
materiality
اهمیت
materiality concept
مفهوم اهمیت
materiality constraint
محدودیت اهمیت
materially misstated
بطور بااهمیت تحریف شده تحریف عمده
materials handling costs
هزینه های نقل و انتقال/ جابجایی مواد
materials inventory
موجودی مواد
materials mix variance
انحراف تركیب مواد
materials price variance
انحراف قیمت مواد
materials purchased
مواد خریداری شده
materials requirements planning (mrp)
برنامه ریزی نیازهای مواد اولیه
materials requisition record
برگ درخواست مواد
materials usage variance
انحراف مصرف مواد
materials used
مواد مصرفی/ مصرف شده
materials yield variance
انحراف بازده مواد
mathematical accuracy
صحت محاسباتی/ ریاضی
mathematical structure
ساختار ریاضی/ محاسباتی
maturity date
تاریخ سررسید وعده سررسید
maturity stage
مقطع تاریخ سررسید وعده سررسید
maximum
حداكثر بیشترین
maximum capacity
حداكثر ظرفیت
maximum transfer price
بالاترین قیمت انتقالی
mean
میانگین متوسط
mean per unit measurement
اندازه گیری(برآورد) میانگین هر واحد
measurement
اندازه گیری سنجش
measurement attributes
خاصه های اندازه گیری
measurement cost
هزینه اندازه گیری
measurement date
تاریحخ اندازه گیری
measurement process
فرایند ندازه گیری
measures of risk aversion
معیارهای ریسك گریزی
measuring unit
واحد اندازه گیری
mechanical accuracy test
آزمون صحت مكانیكی
median
میانه
medium size
متوسط
medium of exchange
وسیله مبادله
medium size entities
واحدهای اقتصادی متوسط
member corporation
شركت عضو
member organization
ثبت بصورت یادداشت
mental attitude
نگرش ذهنی بیطرفنه استقلال رای
menu
فهرست
merchandise inventory
موجود كالای بازرگانی
merchandise returned to home office
كالای برگشتی به اداره مركزی
merchandising company
شركت بازرگانی
merchandising operations
عملیات/ فعالیت بازرگانی
merchandising sector companies
شركتهای(بخش) بازرگانی
merger
جذب ادغام
merging audit evidence
ادغام شواهد حسابرسی
merit pay
كارانه
method
روش
method of accounting for treasury stock
روش حسابداری سهام خزانه
method of least squares
روش حداقل مربعات
method of measurement
روش اندازه گیری
method of neglect
روش اغماض
methods of accounting for treasury stock
روش های حسابداری سهام خزانه
methods of allocation
روشهای تخصیص
micro political risk
ریسك سیاسی در سطح خرد
microeconomics
اقتصاد خرد
middle level management
مدیریت سطح(رده) میانی
middle management
مدیریت سطح میانی
Miller Modigliani (mm) approach
روش/ دیدگاه میلرو مودیلیانی
min max method
روش حداقل حداكثر
mineral reserves
ذخایر معدنی
minimum initial investment
حداقل سرمایه گذاری اولیه
minimum lease payments
حداقل پرداختی های اجاره حداقل اقساط اجاره
minimum liability
حداقل بدهی
minimum transfer price
حداقل/ كمترین قیمت انتقالی
minimum variance set
مجموعه ای از پرتفوی هایی كه با توجه به نرخ بازده مورد انتظار خود، كمترین ریسك را دارند
minor defects
نواقص جزئی
minor works
كارهای جزئی
minority interest
حقوق سهامداران اقلیت منافع اقلیت
minority interest income
سود سهامداران اقلیت
minority stock holders
سهامداران جزء سهامداران اقلیت
minority stockholders
سهامداران/ صاحبان سهام اقلیت سهامداران اقلیت
minutes book
دفتر ثبت صورتلجلسات
misapplication
بكارگیری نادرست اجرای نادرست
misapplication office expenses
هزینه های متفرقه اداری
misclassification
طبقه بندی نادرست
misinterpretation
تفسیر نادرست سوء تفسیر
misleading financial statements
صورتهای مالی گمراه كننده
mispriced security
اوراق بهادار درست قیمت گذاری نشده
missing documents
اسناد و مدارك مفقود شده فقدان اسناد و مدارك
missing links
حلقه های مفقوده
mission statement
بیانیه رسالتها و اهداف
misstated items
اقلام تحریف شده
misstatement bounds
حدود بالا و پایین تحریف حد و مرزهای تحریف
misstatements
تحریفات
misstatements of facts
سوء تفاهم درك نادرست
mix
تركیب مخلوط مختلط
mix variance
انحراف تركیب
mixed cost
هزینه مركب هزینه مختلط
mixed cost formula method
روش فرمول هزینه مختلط
mode
مد
modern auditing
حسابرسی نوین
modern investment theory
تئوری نوین سرمایه گذاری نظریه جدید مجموعه
modern portfolio theory
تئوری نوین پرتفوی نظریه جدید مجموعه سرمایه گذاری
modification of terms
تعدیل شرایط
modified accelerated cost recovery system (macrs)
سیستم تعدیل شده بازیافت سریع تمام شده بهای
modified accrual basis
مبنای تعهدی تعدیل شده
modified auditor’s report
گزارش تعدیل شده حسابرسی
modified cash basis
مبنای نقدی تعدیل شده
modified duration
مدت زمان تعدیل شده انتظار
modified historical cost accounting system
سیستم بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده
modified treasury stock method
روش تعدیل شده سهام خزانه
module
بخش قسمت واحد
monetary assets
دارایی های پولی
monetary assets and liabilities
دارایی ها و بدهی های پولی
monetary assumption
فرض واحد پولی فرض ثبات واحد پولی
monetary current assets
داراییهای جاری پولی
monetary current liabilities
بدهی های جاری پولی
monetary incentives
انگیزه های پولی
monetary liabilities
بدهیهای پولی
monetary measure allocation
تخصیص براساس معیار پولی
monetary nonmonetary method
روش پولی غیرپولی
monetary unit assumption
فرض(ثبات) واحد پولی
monetary unit sampling
نمونه گیری براساس واحد پولی
monetary unit sampling (mus)
نمونه گیری براساس واحد پولی
money laundry
پول شویی
money market funds
وجوه بازار پول
money market loans
وامهای كوتاه مدت
money markets
بازارهای پول
monitoring expenditures
هزینه های نظارت
monitoring value
ارزش نظارتی
monopolistic competition
رقابت انحصاری
monopolistic position
موقعیت انحصاری
monopoly
انحصار
monthly physical count
شمارش فیزیكی ماهانه انبارگردانی ماهانه
monthly rent
اجاره ماهانه
moral hazard
خطر اخلاقی
moral hazard phenomenon
پدیده خطر اخلاقی
mortgage
وثیقه رهن
mortgage bond
اوراق قرضه رهنی
mortgage note payable
سند پرداختی رهنی
most likely error
اشتباه(خطای) بسیار محتمل
motivation
انگیزه
move time
زمان انتقال زمان حركت
movement
گردش جابجایی
moving average
میانیگن متحرك/ متغیر
moving average method
روش میانگین متحرك/ سیار
multi step income statement
صورت سود و زیان چند مرحله ای
Multi-collinearity
وابستگی متغیرهای مستقل به یكدیگر
multifactor model
مدل چند عاملی
multinational corporation (mnc)
شركت فراملیتی شركت(سهامی) چند ملیتی
multinational firm
شركت چند ملیتی
multiple period quality trend report
گزارش روند كیفیت چند دوره ای
multiple choice questions
سوالات(پرشسهای) چند گزینه ای
multiple growth model
مدل مبتنی بر رشد چندگانه
multiple regression
( رگرسیون چندگانه(چند متغیره
multiple services
خدمات چندگانه
multiple step format
شكل چند مرحله ای
multiplied by …
ضربدر …
multiproduct firm
شركت چند محصولی
multipurpose testing
آزمون چند منظوره
multistage sampling
نمونه گیری چند مرحله ای
municipal bonds
اوراق قرضه شهرداری
mutual agency
نمایندگی متقابل/ دو جانبه
mutual fund
صندوق مشترگ سرمایه گذاری
mutually exclusive projects
طرح های مانعه الجمع طرح های سرمایه گذری ناسازگار
myopic behavior
رفتار كوته بینانه
nafta (north American free trade agreement)
موافقتنامه تجارت آزاد آمریكای شمالی
naïve investors
سرمایه گذاران مبتدی سرمایه گذاران كم اطلاع
naked debenture
اوراق قرضه بدون تضمین/ بدون وثیقه
name of security
نام ورقه بهادار
names of stockholders
اسامی سهامداران
narrative
كتبی شرح نوشته
national accounting
حسابداری ملی
national association of accountants (naa)
انجمن ملی حسابداران
national association of securities dealers (nasd)
انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار
national association of securities dealers automated quotations (nasdap)
انجمن ملی سیستم قیمت گذاری خودكار معامله گران اوراق بهادار
national auditing practices
قواعد/ رویه های حسابرسی ملی
national auditing standards
استانداردهای ملی حسابرسی استانداردهای حسابرس ملی
national income
درآمد ملی
national market system nasdaq (nms)
سیستم بازار ملی
natural expense classification
طبقه بندی طبیعی هزینه ها
natural resources wasting assets
( منابع طبیعی(دارایی های اتلاف پذیر
natural sciences
علوم طبیعی
negative assurance
اطمینان سلبی
negative confirmation
تأییدیه منفی
negative goodwill
سرقفلی منفی
negative social value
ارزش اجتماعی منفی
neglected firm effect
اثر شركت لحاظ نشده/ اغماض شده
negligence
سهل انگاری
negotiated static budget
بودجه ثابت مذاكره ای
negotiated transfer price
قیمت انتقالی مذاكره ای
neither gain nor loss
نه سود و نه زیان
net of tax display
نمایش بصورت«خالص پس از كسر مالیات»
net asset value
ارزش دارایی خالص ارزش خالص دارایی
net assets
خالص داراییها
net identifiable assets
خالص داراییهای قابل شناسایی
net income
سود خالص سود ویژه
net income or loss
سود(یا زیان) خالص/ ویژه
net income available to common stockholders
سود خالص قابل توزیع به صاحبان سهام عادی سود خالص متعلق به سهامداران عادی
net income to residual holders
سود خالص متعلق به دارندگان حقوق باقیمانده/ نهایی/ مازاد
net loss
زیان خالص/ ویژه
net markdowns
خالص كاهش قیمت فروش
net markups
خالص افزایش قیمت فروش
net method
روش خالص
net of income taxes
خالص از مالیات بر درآمد
net of tax display
نمایش(انعكاس) خالص پس از كسر مالیات
net operating loss
خالص زیان عملیاتی
net pay
دریافتی/ پرداختی خالص حقوق پس از كسر كسورات
net present value (npv)
ارزش فعلی خالص
net proceeds
عایدات خالص
net profit
سود خالص
net purchases
خریدهای خالص
net realizable value (nrv)
ارزش خالص بازیافتنی ارزش خالص قابل تحقق
net realizable value less normal profit margin
ارزش خالص بازیافتنی منهای سود ناخالص متعارف
net realizable value method
روش ارزش خالص بازیافتنی/ قابل تحقق
net relevant cost
خالص هزینه مربوط
net sales
فروش(های) خالص
net working capital
خالص سرمایه در گردش
network
شبكه
neutrality
بیطرفی عاری از تمابلات جانبدارانه
new product development time
زمان ایجاد محصول جدید
New York stock exchange (nyse) index
شاخص بورس سهام نیویورك
news releases
نشریات خبری
next audit notes
كاربرگ نكات حسابرسی
next year
سال آینده
no growth model
مدل بدون رشد
no par shares
سهام فاقد ارزش اسمی
no effect
بدون تأثیر
no limit order
سفارش نامحدود
nominal dollar accounting
حسابداری براساس دلار اسمی
nominal dollar concept of capital maintenance
حفظ سرمایه براساس مفهوم دلار اسمی
nominal influence
نفوذ اسمی/ غیر موثر
nominal return
بازده اسمی
nominal scale
مقیاس اسمی
non audit services
خدمات غیر حسابرسی
non interest bearing notes
اسناد بدون بهره
non interest bearing note
سند بدون بهر
non controllable costs
هزینه های غیر قابل كنترل
non convertible preferred stock
سهام ممتاز غیر قابل تبدیل
non cumulative preferred stock
سهام ممتاز بدون سود انباشته
non expendable trust fund
حساب مستقل وجوه امانی غیر قابل مصرف
non market risk
ریسك غیر سیستماتیك ریسك قابل حذف
non operating income
سود/ درآمد غیرعملیاتی
non pecuniary benefits
مزایای غیر مالی
non recurring items
اقلام غیرتكراری
non refundable
غیر قابل استرداد
non sampling risk
ریسك غیر نمونه گیری
non statistical sampling
نمونه گیری غیرآماری
non value added activities
فعالیتهای فاقد ارزش افزوده
non value added cost
مخارج فاقد ارزش افزوده
non value added operations
عملیات فاقد ارزش افزوده
non volume related drivers
محركهای غیر مرتبط با حجم
Non-cancelable lease agreement
قرارداد اجاره غیرقابل فسخ
noncash compensation
حقوق و مزایای غیرنقدی
noncash expenses
هزینه های غیرنقدی
noncash transactions
مبادلات غیرنقدی
Non-compensatory plan
طرح غیر جبرانی
noncompliance
عدم رعایت عدم انطباق
Non-controllable variance
انحراف غیرقابل كنترل
nonconvertible preferred stock
سهام ممتاز غیر قابل تبدیل
noncost methods
روشهای غیر بهای تمام شده
Non-counterbalancing errors
اشتباهات غیر متوازن
noncurrent liability account
حساب بدهی غیرجاری
Non-discounting model
مدل غیرتنزیل
Non-inventoriable period costs
مخارج غیرقابل منتسب به موجودی كالا مخارج دوره
nonlinear cost functions
توابع غیرخطی هزینه
nonmonetary exchange
معاوضه غیرپولی
nonmonetary items
بدهی غیرپولی
Non-negligent performance
عملكرد/ اجرای غیر سهل انگارانه
nonproduction costs
مخارج غیرمرتبط با تولید
nonprofit or not for profit entities
واحدهای غیرانتفاعی
nonpublic companies
شركتهای غیرسهامی عام
nonreciprocal transfer
انتقال غیرمتقابل
Non-routine decisions
تصمیمات غیر روزمره
Non-sampling errors
اشتباهات غیر نمونه گیری
Non-sampling risk
ریسك غیر نمونه گیری
Non-satiation
اشباع ناپذیری
Non-statistical sampling
نمونه گیری غیرآماری
nonsufficient fund (nsf) check
چك بلامحل
Non-unit based activity cost drivers
محركهای هزینه فعالیت مبتی بر غیر واحد محصول
nonvalue added activities
فعالیتهای فاقد ارزش افزوده
nonvalue added costs
مخارج فاقد ارزش افزوده
nonvoting
فاقد حق رای
nonvoting shares
سهام فاقد حق رای
nopar value stock
سهام بدون ارزش اسمی
normal activity level
سطح فعالیت عادی
normal balance of account
مانده عادی حساب
normal costing
هزینه یابی عادی
normal costing system
سیستم خهزینه یابی عادی
normal distribution
توزیع عادی
normal operating cycle
چرخه عادی عملیات
normal operating range
دامنه عادی عملیاتی
normal profit margin
سود ناخالص عادی
normal rate of return
نرخ بازده عادی
normal utilization
بهره برداری عادی
normative theories
( تئوریهای هنجاری(دستوری
not applicable (na)
مورد ندارد
not for profit organizations
سازمانهای غیرانتفاعی
not sufficient funds (nsf)
چكهای بالامحل چكهای لاوصول
note
یادداشت سند
note payable
سند پرداختی
note receivable
سند دریافتی
notes of meetings
صورتجلسات
notes receivable
اسناد دریافتی
notes receivable discounted
اسناد دریافتنی تنزیل شده
notes to the financial statements
یادداشتهای پیوست صورتهای مالی
notional profit
سود ظاهری
null hypothesis
فرضیه صفر
number of authorized shares
تعداد سهام مجاز برای انتشار
number of listed companies in
تعداد شركتهای پذیرفته شده(عضو) در …
number of strata
تعداد طبقه بندیها
numerator
صورت كسر
of goods manufactured
( بهای تمام شده كالای ساخته شده (تولید شده
operating activities
فعالیتهای عملیاتی
paid in capital
سرمایه پرداخت شده
paid in capital in excess of par
سرمایه پرداخت شده مازاد بر ارزش اسمی صرف سهام
paper assets
داراییهای مالی اوراق بهادار
par value
ارزش اسمی
par value method
روش ارزش اسمی
par value of bond
ارزش اسمی اوراق قرضه
par value of stock
ارزش اسمی سهام
par value per share
ارزش اسمی هر سهم
par value per stock
ارزش اسمی هر سهم
par value theory
تئوری ارزش اسمی
paradigm
الگوی فكری پاردایم
parallel simulation
شبیه سازی موازی
parallel testing
آزمون موازی
parameter
عامل ثابت پارامتر
parent company concept
مفهمو/ تئوری شركت اصلی
parent company theory
تئوری شركت مادر/ اصلی
parent subsidiary relationship
رابطه اصلی فرعی
pareto analysis
تجزیه و تحلیل اصل پارتو
pareto principle
اصلی پارتو
partial productivity
بهره وری ناقص/ نسبی
partial productivity measurement
اندازه گیری بهره وری ناقص/ نسبی
partial recognition
شناسایی ناقص/ نسبی
partial year
بخشی از سال
partially participating preferred stock
سهام ممتاز با مشاركت جزئی در سود باقیمانده
participating
مشاركتی
participating budgeting
بودجه بندی مشاركتی
participating certificate
گواهی مشاركت
participating clause
شرط حق مشاركت در سود اضافی
participatory budget
بودجه مشاركتی
partner
شریك
partner drawing accounts
حسابهای برداشت شركا
partnership
شركت تضامنی
partnership accounting
حسابداری شركتهای تضامنی
partnership agreement
موافقتنامه شركت تضامنی
partnership dissolution
انحلال شركت تضامنی
partnership financial statement
صورتهای مالی شركت تضامنی
partnership liquidation
انحلال شركت تضامنی
passage of title
انتقال مالكیت
passive investment
سرمایه گذاری غیرفعال
passive management
مدیریت غیرفعال
password
اسم رمز/ كلمه رمز
password control
كنترل با اسم رمز
patent
حق اختراع
pattern of cost allocation
الگوی تخصیص هزینه
pay off matrix
( ماتریس عایدات(بازده ها
payback
برگشت سرمایه/ بازیافت سرمایه گذاری
payback method
روش دوره بازیافت سرمایه گذاری/ برگشت سرمایه
payback period
دوره برگشت سرمایه/ دوره بازیافت سرمایه گذاری
payee of the note
دریافت كننده وجه سند گیرنده سند
payment on account
پرداخت علی الحساب
payoff table
جدول عایدات
payoffs
عایدات بازده ها
payout ratio
نسبت پرداخت سود سهام
payroll
لیست حقوق و دستمزد
payroll accounting
حسابداری حقوق و دستمزد
payroll and personnel cycle
چرخه حقوق و دستمزد كاركنان
payroll entries
ثبتهای حقوق و دستمزد
payroll master file
پرونده اصلی حقوق و دستمزد
payroll register
دفتر ثبت حقوق و دستمزد
payroll system
سیستم حقوق و دستمزد
peanut butter costing
هزینه یابی یكنواخت
pecking order
به ترتیب اولویت
peer review
بررسی همپیشگان
penalty
جریمه
pending lawsuits
دعاوی حقوقی در شرف طرح دعاوی حقوقی در جریان
penetration pricing
قیمت گذاری زیركانه
penny stocks
سهام كم ارزش سهام كم بنیه
pension
بازنشستگی
pension gains and losses
سود و زیانهای صندوق بازنشستگی
pension liability
بدهی بازنشستگی
pension plan
طرح بازنشستگی
per annum
سالانه
percent of sales method
روش درصد فروش
percentage statutory depletion
درصد(قانونی) استهلاك/ تهی شدن منابع طبیعی
percentage change in (ebit)
درصد تغییر در سود قبل از كسر بهره و مالیات
percentage of completion method
روش درصد تكمیل كار روش درصد پیشرفت كار
percentage of credit sales
درصد فروشهای نسیه
percentage of ending accounts receivable
درصد حسابهای دریافتنی پایان دوره
perfect markets
بازارهای كامل/ كارا
perfect negative correlation
همبستگی منفی كامل
perfect positive correlation
همبستگی مثبت كامل
perfection standard
( استاندارد كامل(ایده آل
perfectly competitive market
بازار رقابت كامل
perfectly divisible commodity
كالای كاملاً بخش پذیر/ قابل تفكیك
perfectly positively correlated
همبستگی كاملاً مثبت
performance
عملكرد
performance audit
حسابرسی عملكرد
performance bond
ضمانتنامه انجام تعهدات
performance budget
بودجه عملیاتی
performance evaluation
ارزیابی عملكرد
performance gap
شكاف عملكرد
performance measurement
معیار سنجش/ اندازه گیری عملكرد
performance options
گزینه های اجرا/ عملكرد
performance reports
گزارشات عملكرد
performance withholdings
كسور وجه الضمان سپرده حسن انجام كار
period cost
هزینه دوره مخارج جاری
period for remedying defects
دوره رفع نواقص
periodic compensation
حقوق و مزایای ادواری
periodic costs
مخارج ادواری/ هزینه های دوره
periodic inventory method
روش ادواری موجود كالا
periodic inventory system
سیستم ثبت ادواری موجودیها
periodicity
فرض دوره مالی
periodicity assumption
فرض دوره مالی
perishability
فسادپذیری
perishable goods
كالای فاسدشدنی
perks
مزایای جانبی
permanent accounts
حسابهای دائمی
permanent file
پرونده دائمی
peroration
تسهیم به نسبت كردن
perpetual inventory master file
پرونده اصلی ثبت دائمی موجودی كالا
perpetual inventory method
روش ثبت دائمی موجودی كالا
perpetual inventory system
سیستم ثبت دائمی موجودیها
perquisites
مزایای جانبی
personal financial statement
صورتهای مالی فردی/انفرادی
personnel
( كاركنان(حرفه ای
personnel records
سوابق كاركنان
persuasive criterion
معیار متقاعدكننده
persuasiveness of evidence
متقاعدكننده بودن شواهد
pervasive constraint
محدودیت فراگیر
pervasive principles
اصول فراگیر
petty cash
تنخواه گردان
petty cash fund
حساب مستقل تنخواه گردان
phantom profit
سود موقت
phase out period
دوره توقف تدریجی دوره گذر
phases of the audit process
مراحل مختلف فرآیند حسابرسی
Philadelphia stock exchange (pse)
بورس سهام فیلادلفیا
philosophy of auditing
فلسفه حسابرسی
physical capital maintenance concept
مفهوم حفظ سرمایه فیزیكی
physical examination
بازدید یا بررسی عینی
physical flow of inventory
گردش فیزیكی موجودی كالا
physical flow schedule
جدول گردش فیزیكی
physical inventory count
شمارش فیزیكی موجودی كالا انبارگردانی
physical measure method
روش اندازه گیری فیزیكی
physical measurement allocation
تخصیص بر مبنای اندازه گیری فیزیكی
physical representation of population
وجود عینی جامعه آماری
physical representative of population
معرف فیزیكی جامعه
physical units method
روش آحاد فیزیكی
piecemeal acquisition
تحصیل تدریجی تحصیل گام به گام
piecemeal opinion
اظهار نظر ناقص
pilot study
مطالعه مقدماتی
pilot testing
آزمون محدود/ مقدماتی
placement decision
تصمیم جایابی تصمیم گیری در خصوص محل انعكاس
plaintiff
شاكی
plan sponsor
مجری طرح متولی طرح حامی طرح
planned detection risk
ریسك برنامه ریزی شده عدم كشف
planning
برنامه ریزی
planning materiality
برنامه ریزی اهمیت در حسابرسی
planning memorandum
كاربرگ برنامه ریزی
plant assets
داراییهای ثابت فیزیكی داراییهای ساكن
plant layout
ساختار كارخانه
plant rearrangement
جابجایی ماشین آلت تجدید آرایش ماشین آلات
pledge
گروگذاری
pledging
گروگذاری رهن گذاشتن
pledging accounts receivable
گرو گذاشتن حسابهای دریافتنی
pledging of receivables
گروگذاری مطالبات
plotting the data
ترسیم داده ها بر روی نمودار
point and figure chart (pfc)
نمودار نقطه و شكل
point estimate
برآورد نقطه ای
point foreword
كاربرگ نكات حسابرسی
point of view
نقطه نظر دیدگاه
political costs
مخارج سیاسی
political insurance
بیمه سیاسی
political risk
ریسك سیاسی
politicization of standard setting
جریان سیاسی تدوین استانداردها
pool rate
نرخ مركز هزینه
pooled approach
روش اتحاد منافع روش یگانه روش متمركز
pooled investments
سرمایه گذاریهای متمركز
pooling of interests method
روش اتحاد منافع
population
( جامعه(آماری
population of interest
جامعه آماری مورد نظر
portfolio construction
تشكیل پرتفوی ایجاد مجموعه سرمایه گذاری
portfolio manager
مدیر پرتفوی
portfolio performance evaluation
ارزیابی عملكرد مجوعه سرمایه گذاری
portfolio return
( بازده پرتفوی(مجموعه سرمایه گذاری
portfolio revision
بازنگری در پرتفوی
portfolio theory
تئوری پرتفوی نظریه مجموعه سرمایه گذاری
portfolio turnover rate
ضریب گردش مجموعه سرمایه گذاری
positive accounting research
تحقیقات توصیفی/ اثباتی حسابداری
positive accounting theory
تئوری اثباتی حسابداری
positive confirmation
تاییدیه مثبت
positive signal
علامت/ پیغام مثبت
positive theories
( تئوری های اثباتی(توصیفی
post deduct costing
هزینه یابی تأخیری هزینه یابی معكوس هزینه یابی دیرهنگام
post audit
حسابرسی حین اجرای طرح حسابرسی عملیاتی پروژه ها
post balance sheet events
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
post balance sheet period
دوره بعد از تاریخ ترازنامه
post closing trial balance
ترازنامه آزمایشی اختتامی تراز آزمایشی پس از بستن حسابها و انجام ثبتهای تعدیلی
post dated checks
چك مدات دار
post implementation costs
( مخارج بعد از اجرا(پیاده سازی
post investment audit
حسابرسی بعد از سرمایه گذاری
post manufacturing costs
هزینه های بعد از تولید
post purchase costs
هزینه بعد از حرید
posterior probabilities
احتمالات پسین
posting
نقل از دفتر روزنامه به دفتر كل
postulate
اصل/ فرض بدیهی
potential
بالقوه
potential conflict of interest
تضاد منافع بالقوه
potential interest
بهره بالقوه/ منافع بالقوه
potential investors
سرمایه گذارران بالقوه
potential liability
بدهی بالقوه
potentially dilutive securities
اوراق بهادار بالقوه تقلیل دهنده
practical activity level
سطح فعالیت علمی
practical capacity
ظرفیت علمی
practical standards
استانداردها علمی/ كاربردی
practicality
قابلیت كاربرد علمی بودن
practitioner
حرفه ای
pragmatic
تئوریهای عملگرا تئوریهای كاربردی
pre audit
قبل از حسابرسی
preacquisition dividends
سود سهام قبل از تحصیل
preacquisition earnings
ذخیره های احتیاطی
precedent
رویه قضایی
preceding costs
هزینه های قبلی
predatory pricing
قیمت گذاری غارتگرانه
predecessor auditor
حسابرسی قبلی
predetermined overhead application rate
نرخ از پیش تعیین شده جذب سربار
prediction measures
معیارهای پیش بینی
predictive value
ارزش پیش بینی
predictor
عامل پیش بینی
preemptive right
حق تقدم در خرید حق تقدم خرید سهام
preference as to assets in the event of liquidation
اولویت در دریافت داراییها به هنگام انحلال شركت
preference as to dividends
اولویت در دریافت سود سهام
preferential timeseter
حق تقدم (یا اولویت) در پرداخت
preferred habitat theory
تئوری زیستگاه ممتاز
preferred portfolio
مجموعه سرمایه گذاری ارجح پورتفوی ارحج سبد سرمایه گذاری ارحج/ ممتاز
preferred stock
سهام ممتاز
prejudice
پیشداوری
preliminary computer system examination
رسیدگی مقدماتی به سیستمهای كامپیوتری
preliminary control evaluation
ارزیابی مقدماتی سیستم كنترلهای داخلی
preliminary judgment about materiality
قضاوت اولیه درباره سطح اهمیت
preliminary planning procedures
روشهای برنامه ریزی اولیه/ مقدماتی
preliminary stage costs
مخارج مرحله مقدماتی
preliminary study
مطالعه مقدماتی
preliminary system examination
رسیدگی مقدماتی به سیستم
preliminary views
دیدگاهها/ نقطه نظرات اولیه
premium
صرف حق بیمه
premium on common stock
صرف سهام عادی
prepaid expense
پیش پرداخت هزینه
prepaid taxes
پیش پرداخت مالیات
prepayment
پیش پرداخت
prepayment advance payment
پیش پرداخت
prepayment current year
پیش پرداخت سال جاری
prepayment prior years
پیش پرداخت سنواتی
prescriptive approach
روش تجویزی
present fairly
مطلوبیت ارائه
present value (pv)
ارزش فعلی
present value index
شاخص ارزش فعلی
present value interest factor (pvif)
عامل بهره ارزش فعلی
present value of a single amount
ارزش فعلی مبلغ واحد
present value of an ordinary annuity
ارزش فعلی اقساط مساوی قابل دریافت/ پرداخت در پایان دوره
present value of deferred annuity
ارزش فعلی اقساط مساوی به دوره های آتی
present value of expected cash flows
ارزش فعلی جریانهای نقدی مورد انتظار
presentation
نحوه ارائه
presentation and disclosure
نحوه ارائه و افشا
presents fairly
به نحو مطلوب نشان می دهد
presents fairly concept
مفهوم به نحو مطلوب نشان می دهد
president
مدیر عامل
pretax accounting income
سود حسابداری قبل از كسر مالیات
pretax yield
بازده قبل از كسر مالیات
prevention costs
هزینه های پیشگیری
preventive controls
كنترلهای پیشگیر
previous department cost
بهای تمام شده دایره قبلی
previously recognized
قبلاً شناسایی شده
price adjustment
تعدیل قیمت
price discrimination
تمایز قیمت
price earnings ratio (pe) ratio
نسبت قیمت بازار هر سهم به سود هر سهم
price earnings multiple approach
روش ضریب قیمت به سود
price earnings ratio
نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم
price elasticity of demand
كشش پذیری قیمت تقاضا
price fixing
تثبیت قیمت
price floor
حد پایین قیمت قیمت كف
price fluctuation risk
ریسك ناشی از نوسان قیمت
price gauging
سنجش قیمت تخمین قیمت
price impact
اثر قیمت
price index
شاخص قیمت
price protection
مصونیت قیمتی
price relative
قیمت نسبی
price standard
استاندارد قیمت
price taker
قیمت پذیر
price variance
انحراف قیمت
price volume variance
انحراف حجم قیمت
price weighted market index
شاخص مبتنی بر میانگین موزون قیمت اوراق بهادار
primary
اولیه
primary audit objective
هدف اصلی/ اولیه حسابرسی
primary market
بازار اولیه
primary offering
عرضه اولیه اوراق بهادار
primary quality
كیفیت اولیه ویژگی كیفی اولیه
primary user groups
گروه های اولیه استفاده كننده
prime costs
هزینه های اولیه
principal
مالك عمده/ اصلی
principal agent relationship
رابطه مالك و مدیر رابطه ارباب و رعیت رابطه نمایندگی
principal auditor
حسابرسی اصلی
principles
اصول
principles of accounting
اصول حسابداری
principles of auditing
اصول حسابرسی
principles of consolidation
اصول تلفیق
principles of managerial finance
اصول مدیریت مالی
prior period adjustment
تعدیل دوره قبل تعدیل سنواتی
prior probabilities
احتمالات پیشین
prior service cost
هزینه خدمت سنوات قبل
priority incremental budget
بودجه تفاضلی اولویت ها
private accountant
حسابدار خصوصی
private accounting
حسابداری خصوصی
private bodies
نهادهای خصوصی
private contracting
انعقاد قراردادهای خاص
private placement
عرضه خصوصی سهام
private securities litigation reform act
قانون اصلاحیه پیگرد قانون اوراق بهادار بخش خصوصی
privately owned corporations
شركتهای سهامی خاص
privileged information
اطلاعات ممتاز
privity
رابطه حقوقی
pro forma amounts
مبالغ پیش بین شده
pro forma data
اطلاعات(دادهای) فرضی/ پیش بینی شده
pro forma effects of retroactive application
آثار فرضی بكاریگیری مبتنی بر تسری به دوره های قبل
pro forma invoice
صورتحساب موقت پیش فاكتور
pro forma statements
( صورتهای مالی پیش بینی شده(فرضی
pro formats
( صورتهای مالی فرضی(یا پیش بینی شده
probabilistic forecasting
پیش بینی مبتنی بر احتمالات
probabilistic sample selection
انتخاب نمونه براساس احتمالات آماری
probability
احتمال وقوع
probability distribution
توزیع احتمال
probability of bankruptcy
احتمال ورشكستگی
probability proportion to size sample selection (pps)
انتخاب نمونه به روش احتمال متناسب با اندازه
probable
محتمل
probity audit
حسابرسی صحت
problem delineation
(تشریح و بیان موضوع(مسأله
procedural (executional) activities
فعالیتهای اجرایی
procedural to obtain an understanding
روشهای كسب شناخت
procedural to obtain an understanding of internal control
روش های كسب شناخت از كنترلهای داخلی
Proceeds from… …
… عایدات حاصل از…
process
فرایند مرحله
process benchmarking
الگوگزینی فرایند مقایسه فرایند با الگوی برگزیده
process cost systems
سیستمهای هزینه یابی مرحله ای
process costing principles
اصول هزینه یابی مرحله ای
process costing system
سیستم هزینه یابی مرحله ای
process improvement
بهبود فرایند
process innovation
نوسازی فرایند
process map
تصویر فرایند
process productivity
بهره وری فرایند
process productivity analysis
تجزیه و تحلیل بهره وری فرایند
process quality yield
بازده كیفیت فرایند
process value analysis
تجریه و تحلیل ارزش فرایند
processing controls
كنترلهای پردازشی
processing time
زمان پردازش
Pro-contract works
كارهای قبل از قرارداد
producing department
دایره تولیدی نام دیگر دایره عملیاتی
product or process level cost
هزینه سطح محصول یا فرایند
product complexity
پیچیدگی محصول
product contribution margin
حاشیه فروش محصول
product cost
بهای تمام شده محصول
product cost cross subsidization
یارانه دهی به هزینه محصول
product costing methods
روشهای هزینه یابی محصول
product diversity
تنوع محصول
product financing arrangement
قرارداد تأمین مالی محصول
product level sustaining activities
فعالیتهای نگهداری سطح محصول
product level drivers
محركهای سطح محصول
product life cycle
چرخه حیات محصول دوره عمر محصول
product line
خط تولید
product line margin
حاشیه فروش خط تولید
product master
محصول عمده یا اصلی مارك محصول
product over-costing
هزینه یابی بیش از واقع محصول
product under-costing
هزینه یابی كمتر از واقع محصول
product variety
تنوع محصول
production
تولید
production budget
بودجه تولید
production denominator level
سطح فعالیت تولید
production denominator volume
حجم فعالیت تولید
production line rearrangement costs
مخارج تجدید آرایش(جابجایی) خط تولید
production or use method
روش تولید یا مصرف
production overhead
سربار تولید
production report
گزارش تولید
production scheduling
زمانبندی تولید تهیه جدول زمانی تولید
production volume variance
انحراف حجم تولید
productive capacity
ظرفیت مولد ظرفیت تولیدی
productive output
آحاد تولید
productive processing time
زمان پردازش تولید
productivity
بهره وری
productivity measurement
اندازه گیری/ سنجش بهره وری
profession
حرفه
professional bodies
نهادهای حرفه ای
professional constituencies
تشكیلات حرفه ای سازمانهای حرفه ای
professional corporation
( شركت سهامی حرفه ای(تخصصی
professional influence
نفوذ حرفه ای
professional investors
سرمایه گذاران حرفه ای
professional money manager
مدیریت حرفه ای پول
professional reputation
شهرت حرفه ای
professional responsibilities
مسولیتهای حرفه ای
professional silence
رازداری حرفه ای سكوت حرفه ای
professional skepticism
تردید حرفه ای
professionalism
حرفه گرائی
profession’s position
جایگاه حرفه موقعیت حرفه
profile measurement
سنجش وضعیت موجود
profit
سود
profit and loss account
حساب سود و زیان
profit and loss sharing ratios
نسبتهای تقسیم سود و زیان
profit center
مركز سود
profit linked productivity measurement
اندازه گیری بهره وری وابسته به سود
profit margin
سود ناخالص
profit maximization
حداكثرسازی سود
profit on uncompleted contract
سود پیمان تكمیل نشده
profit oriented enterprises
واحدهای تجاری انتفاعی
profit seeking
سودطلبی انتفاعی
profit seeking enterprises firms
واحدهای اقتصادی انتفاعی
profit sharing
تقسیم سود
profit volume graph
نمودار رابطه سود و حجم
profitability index (pi)
شاخص سودآوری
profitability ratios
نسبتهای سودآوری
program me analysis techniques
فنون تجزیه و تحلیل برنامه
program me audit
حسابرسی اثربخشی برنامه
program me compilation
تدوین برنامه
program audit
حسابرسی برنامه
program budget
بودجه برنامه ای
program budgeting
بودجه بندی برنامه ای
program flowchart
نمودار گردش عملیات برنامه
program payment
پرداخت در ازای درصد پیشرفت كار
program trading
داد و ستد براساس برنامه
programmed delivery dates
برنامه زمانبندی شده تحویل محصول به مشتریان
project
پروژه طرح
project audit
حسابرسی پروژه
project performance cost variance
انحراف هزینه عملكرد/ اجرای پروژه
project schedule
جدول زمانبندی شده اجرای پروژه
projected annual income
سود/ درآمد برآورده شده یالانه
projected benefit obligation (pbo)
بدهی مزایای پیش بینی شده
projected error
خطای تعمیم یافته
projected misstatement
تحریف پیش بینی شده/ تعمیم یافته
projection financial
گزارشهای مالی فرضی
projections
پیش بینی ها
promised yield to maturity
بازده وعده داده شده تا تاریخ سررسید
promising investment opportunities
فرصتهای نویدبخش سرمایه گذاری
promissory note
سفته برات
promote
تبلیغ كردن ترفیع كردن
promoter
موسس بنیانگذار
promotion costs
مخارج هزینه های تبلیغات
proof of cash
صورت مغایرت بانكی چهار ستونی
proof of cash receipts
صورت مغایرت دریافتهای نقدی
property dividend
سود سهام غیرنقدی
property dividends payable
سود سهام پرداختنی غیرنقدی
property rights approach
روش حقوق مالكیت
property tax
مالیات بر اموال
property, plant and equipment (ppe)
اموال، ماشین آلات و تجهیزات
proponents
طرفداران حامیان
proportional method
روش نسبی
proportional performance method
روش عملكرد نسبی
proportionate …
متناسب با…
proportionate or prorate consolidation
تلفیق نسبی
proprietary accounts
حسابهای سرمایه ای
proprietary funds
حسابهای مستقل وجود سرمایه ای
proprietary theory
تئوری مالكیت انفرادی
proprietorship
واحد اقتصادی تك مالكی مالكیت انفرادی موسسه تك مالكی
pros and cons
نقاط قوت و ضعف/ جنبه های مثبت و منفی
prospect theory
تئوری چشم انداز تئوری مشتری احتمالی
prospective approach
روش تسری به دوره های آینده
prospective basis
تسری به دوره های آینده
prospective financial information
اطلاعات مالی برآوردی
prospective financial statements
صورتهای مالی برآوردی
prospectus
آگهی پذیره نویسی
protective role
نقش حفاظتی
protest fee
حق الزحمه واخواست/ اعتراض
provision
ذخیره شرط
provision for accrued expenses
ذخیره هزینه های معوق
provision for bad debts
ذخیره مطالبات مشكوك الوصول
provision for foreseeable losses
ذخیره زیانهای قابل پیش بینی
provision for loan losses
ذخیره زیان های وام
provision for staff termination benefits
ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان
provision for vested benefits
ذخیره مزایای قطعی
provisional hand over
تحویل موقت
provisional monthly statement
صورت وضعیت موقت ماهانه
provisional take over acceptance
تحویل موقت
proximate cause
علت مستقیم
proxy
وكالتنامه جایگزین
proxy fight
جمع آوری وكالتنامه
proxy statements
( برگه های درخواست وكالتنامه(جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره
proxy variables
متغیرهای جایگزین
prudence
دوراندیشی احتیاط
prudent person concept
مفهوم شخص دوراندیش و محتاط
pseudo participation
مشاركت كاذب
public
عامه جامعه دولتی
public accounting
حسابداری حرفه ای
public company
شركت سهامی عام
public good
كالای عمومی
public information
اطلاعات در دسترس عموم اطلاعات عمومی
public oversight board (pob)
هیأت ناظر بر فعالتهای شركتهای سهامی عام
public trust fund
حساب مستقل وجوه امانی عمومی
public utility companies
شركتهای عام المنفعه شركتهای تولیدكننده/ ارائه دهنده/ كالا یا خدمات عمومی
publicity and attention
كسب و شهرت و جلب افكار عمومی
publicly available information
اطلاعات عمومی اطلاعات قابل دسترسی برای عموم
publicly held corporation
شركت سهامی عام
pull system
سیستم كششی
purchase allowance
تخفیف خرید
purchase commitment losses
زیان های ناشی از تعهدات خرید كالا
purchase commitments
تعهدات خرید
purchase costs
هزینه های خرید
purchase cutoff test
آزمون انقطاع زمانی خرید
purchase discounts
تخفیفات خرید
purchase discounts not taken
تخفیفات استفاده نشده خرید
purchase journal
دفتر روزنامه خریدها
purchase order
سفارش خرید
purchase order lead time
زمان تحویل سفارش خرید
purchase requisition
درخواست خرید
purchase return
برگشت از خرید
purchase returns and allowances
برگشتیها و تخفیفات خرید
purchased goodwill
سرقفلی خریداری شده
purchased preacquisition earnings
سود خریداری شده قبل از تحصیل
purchasing cost
بهای تمام شده خرید
purchasing department
دایره خرید
purchasing power gains and losses
سود و زیانهای ناشی از قدرت خرید
purchasing power loss
زیان ناشی از كاهش قدرت خرید پول
purchasing power risk
ریسك ناشی از قدرت خرید
pure discount security
اوراق بهادار با تخفیف هنگفت
push down accounting
حسابداری تعدیل ارزش دفتری شركت فرعی
push system
سیستم فشاری
put call parity
دوگانگی حق/ اختیار فروش و خرید اوراق بهادار
put option
گواهینامه اختیار فروش و یا عدم فروش سهام
PV chart
نمودار رابطه بین سود و حجم
pyramiding
هرم بندی
لغات حسابداری بخش 7
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.