مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 77

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 77 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  77
expanded testing
 آزمون های گسترده
expansion investment
 سرمایه گذاری توسعه ای
expatriates
 کارکنان تبعه خارج (کارکنان خارجی)
expectations gap
 فاصله (شکاف) انتظارات
expected activity level
 حجم مورد انتظار فعالیت، سطح فعالیت مورد انتظار
expected actual capacity
 ظرفیت واقعی مورد انتظار
expected capacity
 ظرفیت مورد انتظار
expected cash flow
 گردش وجود نقد مورد انتظار
expected deviation rate
 ضریب انحراف مورد انتظار
expected inflation rate of interest
 نرخ مورد انتظار تورم بهره
expected misstatement
 تحریف مورد انتظار
expected monetary value
 ارزش پولی مورد انتظار
expected monetary value (EMV)
 ارزش پولی مورد انتظار
expected rate of occurrence
 ضریب مورد انتظار وقوع / رویداد، ضریب رویداد مورد انتظار
expected rate of return
 نرخ بازده مورد انتظار
expected sale(s)
 فروش مورد انتظار
expected standard
 استاندارد مورد انتظار
expected value (EV)
 ارزش مورد انتظار
expected value (mean)
 ارزش مورد انتظار (میانگین)
expected value of perfect information (EVPI)
 ارزش مورد انتظار اطلاعات کامل
expected variance
 انحراف مورد انتظار
expected yield -to-maturity
 بازده مورد انتظار تا تاریخ سررسید
expected life of asset
 عمر مورد انتظار دارایی
expendable
 قابل مصرف، مصرف کردنی
expendable funds
 حساب مستقل وجوه قابل تصرف
expended appropriation (fund)
 اعتبار تخصیصی مصرف شده، آن بخش از وجوه تخصیص یافته که برابر با مخارجی باشد که برای رویداد مورد بحث به مصرف رسیده است.
expenditure accounting
 حسابداری هزینه
expenditure applicable to prior years
 هزینه از محل اعتبارات سنواتی
expenditure equation
 معادل هزینه
expenditure on repairs or maintenance
 مخارج تعمیر یا نگهداری
expenditure rate, cost rate
 نرخ هزینه
expenditure variance (overhead expenditure variance)
 انحراف هزینه سربار
expenditures forecast
پیش بینی مخارج
expense (expenditure) account charges account
 حساب خرج
expense account
 حساب هزینه، حساب خرج
expense analysis sheet
 کارت های تجزیه و تحلیل هزینه
expense efficiency audit
 حسابرسی کارائی هزینه
expense estimate
 تخمین هزینه
expense heading
 سرفصل هزینه
expense materials, material used, consumables
 مواد مصرفی
expense ratio
 نسبت هزینه
experience rating
تعیین نرخ زیان در مقایسه با شرکت های دیگر
expert accountant
 حسابدار متخصص (خبره)
expert auditor
 حسابرس خبره (متخصص)
expert reliance
 اتکا بر نظر تخصصی کارشناس
expiration
 انقضاء، خاتمه
expiration of period
 انفصال مدت
expired agreement, agreement expired
 قرارداد منقضی شده
expiry date
 تاریخ انقضاء، سررسید
expiry date of the credit
 تاریخ انقضای اعتبار
expiry date of the letter of guarantee
 تاریخ انقضای مدت ضمانتنامه
explanatory paragraph
 بند توضیحی
explicit contracts
 قراردادهای صریح
explicit, clear
 روشن، صریح
exponential equations
 معادله نمائی
exponential smoothing
 هموارسازی نهایی، همگون سازی دوره های زمانی
exponentially weighted moving average
 میانگین موزون متحرک
export allocation or quota
 سهمیه یا تخصص صادرات
export bill exchanged
 برات (صادراتی) خارج تسعیر شده
export credit insurance
 بیمه اعتبارات صادرات
export credits guarantee department(ECGD)
 تضمین صادرات
export declaration
 اظهارنامه صادراتی
export documentary credits
 اعتبارات اسنادی صادراتی
export duties and taxes
 حقوق و عوارض صادرات
export of capital
 صدور سرمایه
export packer
 موسسه بسته بندی کالای صادراتی
export quota
 سهمیه صادراتی
export rate
 نرخ صادراتی
export regulation office
 اداره مقررات صادرات
export restraints
 محدودیت های صادراتی
export tax
 مالیات بر صادرات
export-import (exim) bank
 بانک صادرات واردات
export-import bank
 بانک صادرات، واردات
factor
 کارگزار، عامل، ضریب، سازمان یا شرکت خریدار مطالبات
factor analysis
تحلیل عاملی
factor of production
 عوامل تولید
factor risk
 ریسک عاملی
factor risk premium
 صرف ریسک عاملی
factorage, brokerage, commission
 حق العمل، حق المعملکاری
factoring
عاملیت، سیاهه نویسی فروختن مطالبات به موسسه ای که کارش وصول مطالبات است.
factoring accounts receivable
 فروش حساب های دریافتنی، واگذار کردن حساب های دریافتنی به موسسات وصول کننده طلب
factors of production
 عوامل تولید
factory
 کارخانه، مراکز تجاری
factory burden, factory overhead cost
 هزینه سربار کارخانه، هزینه های غیرمستقیم کارخانه
factory clerical staff
 کارکنان دفتری کارخانه
factory cost (expense), manufacturing cost
 هزینه کارخانه، هزینه تولید
factory cost of goods
 بهای کارخانه ای کالا (بدون هزینه های اداری و بازاریابی)
factory cost per unit
 بهای کارخانه هر واحد
factory cost summary
 خلاصه هزینه کارخانه
factory costs (factory expenses)
 هزینه های تولید
factory departmentalization
 تفکیک کارخانه به دوایر
factory expense
 هزینه کارخانه
factory expense headings
 سرفصل هزینه های کارخانه
factory foreman
 مباشر کارخانه
factory general expense (cost)
 هزینه عمومی کارخانه
factory indirect cost
 هزینه غیر مستقیم کارخانه
factory machinery depreciation
 استهلاک ماشین آلات کارخانه
factory order
 سفارش کارخانه
factory overhead (indirect manufacturing cost)
 سربار تولید
factory overhead absorption rate
 نرخ جذب سربار کارخانه
factory supplies
 مواد مصرفی کارخانه، ملزومات کارخانه (مواد غیر مستقیم)
facultative endorsement
 ظهرنویسی اختیاری
fading
 محو شدن
fail (to)
 تنزل کردن، افت کردن
fail position
 اوراق تحویل نشده
fail-back pay
 مزد زمان توقف کار
failure
 قصور، ناتوانی، نارسائی، عدم توفیق، شکست
failure in payment
 نکول، عدم توانایی پرداخت
fair
 نمایشگاه، بازار مکاره
fair (price- value)
 قیمت عادله ، قیمت منصفانه
fair average quality (FAQ)
 مرغوبیت جنس در حد استاندارد
fair competition
 رقابت مشروع
fair market price (value)
 ارزش منصفانه بازار، قیمت عادله بازار
fair presentation
 ارائه مطلوب (منصفانه)
fair profit
 سود عادلانه
fair rate
 نرخ عادله
fair rate of return
 نرخ عادله بازده
fair return
 بازده عادلانه
fair trade price
 قیمت مشروع تجاری
fair value
 ارزش روز محصول به قیمت عادله، قیمت متعارف
fair value (mark-to-market) method
 روش ارزش متعارف (تعدیل با ارزش بازار)
fair value of leased property
 ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره
fair value pooling
 ادغام با قیمت عادلانه
fair wear and tear
 فرسایش طبیعی، استهلاک متعارف
fair-trade price
 قیمت تجاری منصفانه (معقول)
fair-value accounting
 حسابداری ارزش متعارف
fairly
 منصفانه
fairness
 منصفانه، مطلوبیت ارائه، قابلیت قبول (حساب)
fairness audit report, clean audit report
 گزارش غیر مشروط حسابرسی
fall in price, price drop
 سقوط قیمت
false accounting
 حساب سازی
false balance sheet
 ترازنامه کاذب
false document
 سند کاذب
false inventory
 صورت برداری نادرست (کاذب) ، موجودی کالای نادرست
false papers
 اسناد کاذب (غیر قانونی)
false representation
 ارائه و یا اظهاریه دروغین
false statement
 صورتحساب کاذب (قلابی)
falsify, distortion
 تحریف مورد انتظار
family allowance
 کمک هزینه خانوادگی، حق تاهل
family partnership
 شرکت تضامنی خانوادگی
family supplement, benefits for family, family allowance, dependent′s allowance
 کمک عائله مندی
fanout / fan-out
 تجزیه یک حساب به دو یا چند حساب
fare (rent-hire) expense
 هزینه کرایه
farm out
 واگذاری مسئولیت
farther in
 تاریخ انقضای زودتر
farther out
 تاریخ انقضای دیرتر
FAS price
 قیمت تحویل وسیله نقلیه
FAS, free along side
 قیمت به علاوه هزینه حمل تا بندر مبدا
fashion goods
 کالاهای مطابق روز (مد)
fashionable goods
 کالاهای متداول
fastest estimated budget
 بودجه طبق آخرین برآورد
fate
 وضعیت، سرنوشت برات از لحاظ قبول و یا نکول آن
fate of collections
 وضعیت وصول مطالبات
fate of goods
 وضعیت کالا
fault
 تقصیر
faulty
 معیوب
favorable direct labor variance
 انحراف مساعد دستمزد مستقیم
favorable material price variance
 انحراف مساعد نرخ مواد
favorable material usage variance
 انحراف مساعد مصرف مواد
favorable opinion
 نظر موافق
favorable overhead variance
 انحراف مساعد سربار
favorable price variance
 انحراف مساعد قیمت
favorable rate variance
 انحراف مساعد نرخ مواد
favorable trade balance
 موازنه مساعد تجاری
favorable usage variance
 انحراف مساعد مصرف
favorable variance
 مغایرت (انحراف) مساعد
favorable volume variance
 انحراف مساعد حجم
favorable wage efficiency variance
 انحراف مساعد کارآیی دستمزد
favorable wage rate
 انحراف مساعد نرخ دستمزد
feasibility
 امکان پذیری، عملی بودن
feasibility study
 بررسی امکانات، برری مقدورات، مطالعه امکان سنجی
feasible
 قابل اجرا، عملی بودن، توجیه پذیر
feasible cost
 هزینه عمل شدنی
feasible solution
 جواب، راه حل موجه (مقدور)
federal fund rate
 نرخ بهره بین بانک ها
federal reserve bank
 بانک مرکزی آمریکا
federation of manufacturers
 اتحادیه تولید کنندگان
fee charged
 هزینه دریافت شده
fee, wage
 اجرت، حق الزحمه
feedback
 بازخورد، باز خور (نتایج)، بازتاب (اطلاعات)
feedback value
 ارزش بازخورد
fees received on issues of shares
 حق الزحمه دریافتی بابت صدور سهام
fees received on transfers of shares
 حق الزحمه دریافت بابت انتقال (سهام)
flexible exchange rate
 نرخ انعطاف پذیر ارز
fellow of chartered institute of management accountants (FCLMA)
 عضو پیوسته انجمن حسابداران مدیریت
fellow of the chartered association of certified accountants (FCCA)
 عضو پیوسته انجمن حسابداران رسمی (چارترد)
fellow of the institute of credit management (FICM)
 عضو موسسه مدیریت اعتبارات در انگلستان
fellow subsidiary company
 شرکت فرعی عضو
fiat
 حکم، فرمان، دستور
FIATA combined transport BIL
 بارنامه حمل ترکیبی – فیاتا
fictitious account
 حساب ساختگی (واهی)
fictitious asset
 دارایی موهوم
fictitious cash
 موجودی نقد موهوم (واهی)
fictitious liability
 بدهی واهی (ساختگی)
fictitious transaction
 معاملات جعلی
fictitious worker on payroll
 کارگر صوری در لیست دستمزد
fidelity insurance
 بیمه سرقت، بیمه دزدی
fiduciary
 قیم، امین، معتمد، امانت، سپرده
fiduciary advance payment
 پیش پرداخت امانی
fiduciary asset
 دارایی امانتی
fiduciary bond
 ضمانت شرافتی، قرادراد اعتباری، قرضه شرافتی
fiduciary currency
 پول اعتباری (اسکناس)
fiduciary funds, trust fund
 حساب مستقل وجوه امانی
fiduciary loan
 وام اعتباری (بدون ضمانت)
field allowance
 فوق العاده خارج از مرکز (ناحیه)
field work standards
 استانداردهای اجرای عملیات حسابرسی (رسیدگی)
fifty-one percent subsidiary
 شرکت فرعی پنجاه و یک درصدی
file maintenance
 به روز رسانی پرونده، نگهداشت فایل
final account
 حساب قطعی، حساب نهایی
final accounts with audit report
 حساب های نهایی با گزارش حسابرسی
final accounts with directors report
 حساب های نهایی با گزارش مدیران
final adjustments
 اصلاحات نهایی ، تعدیلات نهایی
final analysis
 تجزیه و تحلیل نهایی
final approval
 تصویب نهایی
final approval of the budget
 تصویب نهایی بودجه
final audit
 حسابرسی نهایی
final audit report
 گزارش نهایی حسابرسی
final balance
 مانده نهایی
final balance sheet
 ترازنامه نهایی
final budget
 بودجه نهایی
final certificate
 گواهی قطعی، گواهی (صورتمجلس)، تحویل قطعی
final certificate of completion
 گواهی قطعی اتمام کار
final consumer
 مصرف کننده نهایی
final destination
 مقصد نهایی
final dividend , year-end dividend
 سود تقسیمی نهایی ، سود پایان سال
final expense
 هزینه نهایی
final handover
 تحویل دادن قطعی
final installment
 آخرین قسط پرداختی
final pay scheme
 مبنای آخرین حقوق (در بازنشستگی)
final payment
 پرداخت قطعی، پرداخت نهایی
final price
 قیمت نهائی
final product
 کالای نهایی / محصول نهایی
final sales volume variance
 انحراف حجم فروش نهائی
final settlement
 قراراد ارفاقی، تصفیه نهایی
final statement
 صورت وضعیت قطعی
final take-over (acceptance)
 صورت وضعیت قطعی، تحویل قطعی
finance
 تامین (تدارک) مالی کردن، مالی
finance company
 شرکت تامین مالی
finance department, treasury
 خزانه داری
finance lease
 اجاره با تامین مالی، اجاره سرمایه ای
finance manager
 مدیر مالی
finance responsibility
 مسئولیت مالی
finance, financial resources, funds resources
 منابع مالی
financial (capital) lease
 اجاره مالی (سرمایه ای)
financial accountant
 حسابدار مالی
financial accounting
 حسابداری مالی
financial accounting and reporting
 حساابداری و گزارشگری مالی
financial accounting concepts
 مفاهیم حسابداری مالی
financial accounting data
 مجموعه اطلاعغات حسابداری مالی
financial accounting foundation (FAF)
 بنیاد حسابداری مالی
financial accounting standards advisory council (FASAC)
 شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی
financial accounting standards board (FASB)
 هیئت استانداردهای حسابداری مالی
financial accounting system
 سیستم حسابداری مالی
financial activity
 فعالیت مالی
financial advisor
 مشاور مالی
financial affairs
 امور مالی
financial analysis
 تجزیه و تحلیل مالی
financial analyst
 تحلیلگر مالی
financial appraisal
 ارزیابی مالی
financial audit
 حسابرسی مالی
financial authority
 صاحب اختیار مالی
financial books
 دفاتر مالی
financial break-even point
 نقطه سر به سر مالی
financial budget
 بودجه مالی
financial capability
 توان مالی
financial claim
 ادعای مالی
financial compliance audit
 حسابرسی مالی رعایت
financial controls
 کنترل های (داخلی) مالی
financial crisis
 بحران مالی
financial data processing
 پردازش اطلاعات مالی
financial decision making
 تصمیم گیری مالی
financial diary
 وقایع روزانه مالی
financial difficulties, pecuniary difficulties
 مشکلات مالی
financial director′s report
 گزارش مدیر مالی
financial distress
 پریشانی مالی
financial document
 سند مالی
financial expenses, finance expense (cost)
 هزینه مالی
financial facilities
 تسهیلات مالی
financial facilities expense
 هزینه تسهیلات مالی
financial flexibility
 انعطاف پذیری مالی
financial forecast, financial projections
 پیش بینی مالی
financial found accounting
 حسابداری منابع مالی
financial history
 پیشینه مالی، تاریخچه مالی
financial implications
 بازتاب های مالی، پیامدهای (تبعات) مالی
financial index
 شاخص مالی
financial information
 اطلاعات مالی
financial institution
 موسسه مالی، نهاد مالی
financial instrument
 ابزار مالی، ورقه بهادار مالی
financial intermediary
 واسطه مالی
financial lease
 اجاره مالی (سرمایه ای)
financial ledger
 دفتر مالی
financial ledger control account
 حساب کنترل دفتر مالی (در دفاتر هزینه)
financial leverage
 اهرم مالی
financial leverage index
 شاخص وام سنجی، شاخص سودمندی وام
financial leverage multiplier
 ضریب اهرم مالی
financial liability (obligation)
 تعهد مالی، بدهی مالی
financial liquidity
 نقدینگی مالی
financial management
 مدیریت مالی
financial manager, controller
 مدیر امور مالی
financial mixture
 ترکیب مالی
financial operation, transaction
 عملیات (عملکرد) مالی
financial performance
 عملکرد مالی
financial period, fiscal period
 دوره مالی
financial plan
 برنامه مالی
financial planning
 برنامه ریزی مالی
financial policy
 (سیاست، رویه) مالی، خط مشی مالی
financial position (condition)
 وضعیت مالی
financial position of borrower
 وضع مالی وام گیرنده
financial problem
 مشکل مالی
financial projection
 پیش بینی خالص مالی
financial ratio
 نسبت مالی
financial ratio analysis
 تحلیل نسبت های مالی
financial records
 پرونده / ثبت تهای مالی
financial regulation
 مقررات مالی
financial report
 گزارش مالی
financial reporting
 گزارشگری مالی
financial reporting council (FRC)
 گزارشگری مالی خارجی
financial reporting standard (FRS)
 شورای گزارشگری مالی
financial reporting standard for smaller entities (FRSSE)
 استانداردهای گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک
financial resources
 منابع مالی
financial reward
 پاداش مالی، جایزه مالی
financial risk
 خطر مالی
financial sales records
 مدارک مالی فروش
لغات حسابداری بخش  77
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.