مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 8

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 8 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 8
quadratic function
تابع درجه دو
quadratic utility function
تابع مطلوبیت از نوع درجه دو
qualification
( شرط(حسابرسی
qualified accountant
حسابدار خبره
qualified opinion
نظر مشروط
qualifying assets
داراییهای واجد شرایط
qualifying language
عبارت شرطی بند شرط گذاری حسابرسی
qualifying language
عبارت مشروط
qualitative factors
عوامل كیفی
quality
كیفیت
quality assurance
اطمینان از كیفیت
quality audit
حسابرسی با كیفیت
quality control
كنترل كیفیت
quality factors
عوامل كمی
quality of accounting income
كیفیت سود حسابداری
quality of conformance
كیفیت انطباق
quality of design
كیفیت طراحی
quality of earnings
كیفیت سود
quality product service
كحصول/ خدمت با كیفیت
quality review
بررسی كیفیت
quality standard
استاندارد كیفیت
quality variance
انحراف كیفیت
quantifiability
قابلیت سنجش/ اندازه گیری
quantity schedule
جدول مقداری تولی
quarterly financial statements
صورتهای مالی سه ماهه/ فصلی
quasi experimental
شبه تجربی/ نیمه تجربی
quasi rent
شبه بهره
quasi reorganization
شبه تجدید سازمان
quasi tax effect
اثر شبه مالیاتی
questionable transactions
معملات/ مبادلات مشكوك/ سوال برانگیز
questioned costs
هزینه های مشكوك
quick or acid test ratio
( نسبت سریع(آنی
quiz
آزمون كوتاه خودآزمایی
r squared
آر به توان دو
raider
متهاجم
random access
دسترسی تصادفی
random diversification
متنوع ساختن تصادفی
random error term
خطای تصادفی
random number table
جدول اعداد تصادفی
random sample
نمونه تصادفی
random sampling
نمونه گیری تصادفی
random selection
انتخاب تصادفی
random variable
متغیر تصادفی
random walk or random walk model
( گردش تصادفی ( مدل تغییرات تصادفی قیمت اوراق بهادار
ranking approach
روش رتبه بندی
rate
نرخ نسبت ضریب
rate of interest
نرخ بهره نرخ سود تضمین شده
rate of return
نرخ بازده
rate of return on common stockholder’s equity
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
rate of return on net sales
نرخ بازده فروش خالص
rate of return on plant assets
نرخ بازده دارییهای ثابت
rate of return on total assets
نرخ بازده مجموع دارییها
ratio
نسبت نرخ
ratio analysis
تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
ratio estimation
برآورد نرخ ( نسبت / نسبی )
ratio examination
بررسی نسبت / نرخ
ratio scale
مقایس نسبی
rational economic behavior
رفتار عقلائی ( معقول ) اقتصادی
raw and in process (rip) inventory account
حساب موجودی مواد خام و در جریان ساخت
raw materials inventory
موجودی مواد خام ( اولیه )
reacquisition
تحصیل مجدد باز خرید
reading in management accounting
مجموعه مقالات حسابداری مدیریت ( خواندنیهای حسابداری مدیریت )
real after fax return
بازده واقعی پس از مالیات
real assets
داریی های واقعی / فیزكی / مشهود
real estate investment trust (reit)
صندوق سرمایه گذاری در املاك و مستغلات
real investment
سرمایه گذاری واقعی سرمایه گذاری در دارایی های مشهود
real rate of return
نرخ بازده واقعی
real return
بازده واقعی
realizable value of accounts receivable
ارزش بازیافتی ( قابل تحقق ) حسابهای دریافتی
realization
تحققق درآمد قابلیت تبدیل به وجه نقد
realized capital gain or loss
سود یا زیان تحقق یافته سرمایه
realized gross profit
سود ناخالص تحقق یافته
realized or realizable
تحقق یافته یا قابل تحقق
realized value approach
روش ارزش تحقق یافته
rearrangement and relocation costs
مخارج تجدید آرایش و جابجائی
reasonable assurance
اطمینان معقمل ( منطقی )
reasonably possible
ممكن منطقی
receivable from affiliates
مطالبات از واحدهای فرعی وابسته
receivable turnover ratio
نسبت گردش مطالبات
receivables
دریافتنیها ( مطالبات )
receiving report
گزارش دریافت
receiving reports
گزارش های دریافت
recessionary periods
دوره های ركود اقتصادی
reciprocal allocution method
روش تخصیص متقابل ( نام دیگر روش تخصیص ریاضی یا جبری )
reciprocal method
روش متقابل
reclassification entry
ثبت تجدید طبقه بندی اصطلاحات طبقه بندی
recognition
( شناخت ( شناسائی
recognition realization
(شتاسایی درآمد ( تحقق درآمد فروش
reconciliation
مغایرت گیری
reconciliation method
روش مغایرت
reconciliation of consolidated net income to operating cash flows
مغایرت گیری ( تطبیق ) خالص تلفیقی با جریانهای نقدی حاصل از سود عملیات
record
ثبت سابقه مدرك
redistributed cost
هزینه تخصیص داده شده دوباره
reduced profit method
روش تقلیل سود
reducing balance method
روش مانده نزولی
reference transaction
معامله/مبادله مورد اشاره مبادله اولیه
refund
وباره تأمین مالی كردن جایگزین كردن تأمین مالی استرداد وجوه
refundable deposits
سپرده‌های قابل استرداد
refunding
دوباره تأمین مالی كردن جایگزین كردن تأمین مالی
refusal to accept the work
خودداری از پذیرش كار
regional brokerage firm
موسس كارگزاری منطقه ای
regional competitive market-marker
بازار ساز رقابتی منطقه‌ای
registered agent
بورس منطقه‌ای
registrar
دفتر ثبت سهام
registration analysis
جزیه و تحلیل شرایط (تقاضای) پذیرش
registration fees
هزینه‌های ثبت
registration statement
تقاضای پذیرش در
regularity audit
حسابرسی رعایت قوانین و مقررات موضوعه
regulated economy
اقتصاد تحت كنترل اقتصاد تحت نظارت
regulated markets
( بازارهای تحت نظارت ( كنترل شده
regulations
مقررات
regulatory agencies
مراجع/نهادهای نظارتی
regulatory authorities
مراجع (نهادهای) نظارتی
reinvestment assumption
فرض سرمایه گذراری مجدد
reinvestment of fund
سرمایه گذاری مجدد وجوه
reinvestment rate risk
ریسك نرخ سرمایه‌گذاری مجدد
related fields
زمینه‌های/ رشته‌های وابسته
related party
اشخاص (شخص) وابسته
related party transaction
معامله با اشخاص واسته
related services
( خدمات مرتبط (وابسته
relational structure
ساختار نسبی
relative risk
ریسك نسبی
relative risk aversion
ریسك گریزی نسبی
relative sales value method
روش ارزش نسبی فروشی
relative strength
قدرت نسبی
released dates
تاریخ‌های انتشار
released questions
سئوالات منتشر شده
relevance
مربوط بودن تناسب
relevance of evidence
مربوط بودن شواهد
relevant costing
هزینه‌یابی مربوط
relevant costs
مخارج مربوط
relevant information
اطلاعات مربوط
relevant range
دامنه مربوط
relevant revenues
درآمدهای مربوط
reliability of evidence
قابل اتكاء بودن شواهد
reliability of financial reporting
قابل اتكاء بودن گزارشگری مالی
reliability period
دوره قابلیت اتكا
reliability strategy
استراتژی اتكا
reliability
( قابلیت اتكا (قابل اعتماد بودن
remaining service life
عمر مفید باقی‌مانده
remanufacturing costs
مخارج/ هزینه های قبل از تولی
remote likely
احتمالاً بعید
remoteness
( عدم دسترسی مستقیم (دورافتادگی
removal of the site installations
برچیدن كارگاه
rendering of services
ارائه خدمات
rent of office building
اجاره ساختمان اداری
rent receivable
اجاره دریافتنی
rental revenue
درآمد اجاره
reorder point
نقطه تجدید سفارش
reorganization plan
طرح تجدید سازمان
repair and maintenance costs
مخارج تعمیر و نگهداری
repeal
لغو كردن
Re-performance
اجرای (انجام) مجدد
Re-performance checks
كنترلهای مربوط به اجرای مجدد
replacement
جایگزینی تعویض
replacement cost
مخارج جایگزینی (تعویض) هزینه‌ تعویض یا جایگزینی
replacement cost accounting
حسابداری بهای جایگزینی
replacement cost information
اطلاعات بهای جایگزینی
replacement cost method
روش بهای جایگزینی
replacement value
ارزش جایگزنی
report auditor’s
گزارش حسابرسی مستقل
report deficiencies
نارسائی های گزارش
report format
شكل (ساختار) گزارش
reportable
قابل گزارش
reportable earnings
سود قابل گزارش
reportable operating segment
بخش عملیاتی قابل گزارش
reportable segment
بخش قابل گزارش
reporting comprehensive income
گزارشگری سود جامع
reporting conventions
قواعد گزارشگری مالی
reporting currency
واحد پول گزارشگری
reporting deadline
مهلت ارسال گزارش
reporting requirements
الزامات گزارشگری
representation letter
تأئیدیه (گواهینامه) مدیران
representational faithfulness
( انعكاس واقعیت (صداقت در ارائه
representative sample
نمونه معرف جامعه
repurchase agreement
قرارداد باز خرید
repurchase offer
پیشنهاد باز خرید
request for direct payment
( درخواست پرداخت فوری (مستقیم
required
الزامی مطلوب است
required rate of return (rrr)
نرخ بازده مطلوب/ مورد مطالبه
requirements
كل تأمین مالی مورد نیاز
requirements
الزامات نیازها
requisition statement
تقاضای پذیرش
requisition statement
صورت درخواست
resale price method
روش قیمت فروش مجدد
research and development (r&d)
تحقیق و توسعه
research and development costs
مخارج تحقیق و توسعه
research and development expense budget
بودجه مخارج تحقیق و توسعه
research approaches
روشهای تحقیق
research design
طرح تحقیق
research findings
یافته‌های تحقیق
research limitations
محدودیتهای تحقیق
research method
روش تحقیق
research methodology
روش شناسی تحقیق
research staff
ستاد تحقیقاتی كاركنان واحد پژوهش اندوخته تعهدات قطعی نشده سنواتی
reserve for inventory
ذخیره موجودی كالا
reserve for uncollected taxes
ذخیره
reserve recognition accounting
مالیتهای وصول نشده حسابداری شناسائی ذخایر
resident engineer
مهندس فنی مقیم
residual salvage value
ارزش باقی مانده ارزش اقساط
residual beneficiaries
( ذینفعان نهائی(باقیمانده
residual equity
حقوق باقیمانده
residual equity theory
تئوری حقوق باقی مانده/ نهایی/ مازاد
residual income
سود باقیمانده/ نهایی
residual interest
منافع باقیمانده / نهایی
residual owners
مالكان نهایی
residual standard deviation
انحراف معیار باقیمانده
residual term
خطای باقیمانده
residual theory of dividends
تئوری سود سهام باقیمانده
resource drivers
محركهای منابع
resource spending
مصرف منابع
resource usage
مصرف منابع
resources
منابع
resources supplied
منابع تأمین شده
resources supplied in advance of usage
منابع تأمین شده قبل از مصرف
responsibility accounting
حسابداری
responsibility accounting system
سنجش مسئولیت سیستم حسابداری سنجش مسئولیت
responsibility center
مركز مسئولیت
responsibility report
گزارش مسئولیت
responsible party
طرف مسئول/ پاسخگو
restatement of financial statement
تجدید ارائه صورتهای مالی
restoration
بازیافت استرداد ترمیم
restricted cash
وجه نقد محدود شده
restricted fund
حساب مستقل (وجوه) محدود شده
restricted retained earnings
سود انباشته محدود شده
restricted stock
سهم غیر قابل معامله
restrictive covenants
شرایط محدود كننده
restructuring charges
مخارج تجدید ساختار
retail credit
اعتبار خرده فروشی
retail inventory method
روش خرده فروشی موجودی كالا
retained earnings
سود انباشته
retained earnings appropriations
تخصیص سود انباشته
retention money ( performance withholding)
سپرده حسن انجام كار
retention ratio
نسبت اندوخته كردن سود
retirement benefits
مزایای بازنشستگی
retirement fund
ندوق بازنشستگی
retirement of treasury stock
خزانه ابطال سهام
retrieval expenditure
مخارج بازیابی
retroactive approach
به دوره‌های گذشته روش عطف بماسبقروش/ رویكرد تسری
retroactive approach
دوره‌های قبل (عطف بماسبق) روش تسری به
retroactive basis
بر مبنای تسری به دوره‌های قبل
retroactive effect type accounting change
تغییر حسابداری از نوع اثر انباشته (تسری به دوره‌های قبل)
return generating process
فرآیند ایجاد بازده
return of capital
بازگشت سرمایه
return on capital
بازده سرمایه
return on equity (roe)
(بازده ارزش ویژه (بازده حقوق صاحبان سهام
return on investment (roi)
بازده سرمایه گذاری
return on total assets (roa)
بازده مجموع دارائیها
returnable deposits
سپرده‌های/ودایع قابل استرداد/ برگشت
returns and allowances
برگشتیها و تخفیفات
revaluation
تجدید ارزیابی
revenue
درآمد
revenue bond
اوراق قرضه مبتنی بر درآمدهای خاص
revenue center
مركز درآمد
revenue driver
عامل ایجاد درآمد
revenue expenditure
مخارج جاری
revenue from sales
درآمد حاصل از فروش
revenue generating activities
فعالیت‌های درآمدزا
revenue principle
اصل شناسائی درآمد
revenue producing life
مدت زمان درآمدزائی
revenue realization
اصل تحقق درآمد
revenue recognition
شناسایی درآمد
revenue recognition alternatives
روشهای مختلف شناسائی درآمد
revenues
درآمدها
revenues collected in advance
پیش دریافت درآمد
reverse stock split
تجزیه معكوس سهام
reversing entry
ثبت معكوس
review
بررسی مرور
review for subsequent events
بررسی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
review of financial statement
بررسی صورتهای مالی
review of historical financial statement
بررسی صورتهای مالی تاریخی
review of working papers
برسی كالابرگهای حسابرسی
review services
خدمات بررسی صورتهای مالی
revised contract price
قیمت تجدیدنظر شده قرارداد
revised judgment about materiality
قضاوت دوباره درباره سطح اهمیت
revolution in corporate finance
انقلاب در مدیریت مالی شركتهای سهامی
revolution in financial reporting
انقلاب در گزارشگری مالی
revolving fund
ساب مستقل اعتبارات جاری حساب تنخواه گردان وجوه در گردش
reward to variability ratio
نسبت بازده به ریسك
reward to variability ratio Trynor ratio
( نسبت بازده به ریسك (نسبت ترینور
rework
دوباره كاری
reworked unites
واحدهای دوباره كاری شده
right
حق
right on
با حق تقدم
right side
سمت راست
rights and obligation
حقوق مالكانه و تعهدات
rights offering
عرضه گواهینامه حق تقدم خرید سهام
rigid uniformity
یكنواختی مطلق
risk
ریسك احتمال متفاوت بودن نتیجه واقعی با نتیجه مورد انتظار
risk adjusted return
بازده تعدیل شده ریسك
risk analysis
تجزیه و تحلیل ریسك
risk assessment
برآورد/ارزیابی ریسك
risk averse investor
سرمایه گذار ریسك پذیر
risk averter
ریسك گریز
risk focused approach
روش مبتنی بر ریسك
risk free borrowing
استقراض بدون ریسك
risk free lending
وام دهی بدون ریسك
risk free rate interest
نرخ بهره بدون ریسك
risk index
شاخص ریسك
risk indicators
شاخصهای ریسك نشانگرهای ریسك
risk indifferent
بی‌تفاوت به ریسك
risk loving investor
سرمایه گذار بی‌تفاوت
risk of assessing control risk too high
ریسك برآورد ریسك كنترل در سطحی بسیار بالا
risk of assessing control risk too low
یسك برآورد ریسك كنترل در سطحی بسیار پایین
risk of incorrect acceptance
ریسك پذیرش نادرست
risk of incorrect acceptance beta risk
ریسك پذیرش نادرست نام دیگر ریسك بتا
risk of incorrect rejection alpha risk
ریسك رد نادرست
risk of over-reliance
ریسك اتكای بیشتر از واقع
risk of under-reliance
ریسك اتكای كمتر از واقع
risk premium
صرف ریسك
risk return trade off
توازن بین ریسك و بازده
risk seeking investor
سرمایه گذار ریسك پذیر/سرمایه گذار ریسك طلب
risk structure
ساختار ریسك
risk structure of interest rates
ساختار ریسك نرخ‌های بهره
risk tolerance
قدرت تحمل ریسك توان ریسك پذیری
riskless portfolio
مجموعه سرمایه گذاری بدون ریسك پرتفوی بدون ریسك
rival hypotheses
فرضیه‌های رقیب
rolling budget
بودجه چرخشی بودجه مستمر
rotational tests
آزمون چرخه‌ای
round lot
معاملات صد سهمی
rounding off
روند كردن
royalty
حق امتیاز
royalty agreement
قرارداد حق الامتیاز
royalty free
حق امتیاز
rule of conduct
آیین رفتار حرفه‌ای
rules of debit and credit
قواعد بدهكار و بستانكار
runs test
آزمون تغییر قیمت
safeguarding of assets
نگهداری/ محافظت از داراییها
safety stock
ذخیره احتیاطی
sale leaseback
فروش و اجاره مجدد
sales agency
نمایندگی فروش
sales and collection cycle
چرخه فروش و صولیهای نقدی
sales budget
بودجه فروش
sales commissions
كمیسیون فروش كارمزد فروش
sales discount
تخفیف فروش
sales discounts
تخفیفات فروش
sales force
نیروی فروش
sales forecast
پیش بینی فروش
sales journal
دفتر روزنامه فروش
sales mix
تركیب فروش
sales mix variance
انحراف تركیب فروش
sales on account
فروش نسیه
sales on approval
فروش از طریق تأیید یا تصویب
sales price variance
انحراف قیمت فروش
sales return and allowance
برگشت از فروش و تخفیفات
sales revenue
درآمد فروش
Sales-type lease
روش نسبت فروش به تولید
sales to production ratio method
روش درآمد و فروش
sales value at split off allocation
تخصیص بر مبنای ارزش فروش در نقطه تفكیك
sales value at split off method
روش ارزش فروش در نقطه تفكیك
sales value at split off method
روش ارزش فروش در نقطه تفكیك
sales volume variance
انحراف حجم فروش
sales volume variance
انحراف حجم فروش
sales with recourse
روش با حق مراجعه
sample
نمونه
sample exam
آزمون نمونه نمونه آزمون
sample examinations
آزمون های نمونه نمونه امتحانات
sample mean
میانگین نمونه
sample variability
تغییر پذیری/پراكندگی نمونه
sample variance
واریانس نمونه
sampling distribution
توزیع نمونه گیری
sampling error
خطای نمونه گیری
sampling interval
فاصله نمونه گیری
sampling plans
طرحهای نمونه گیری
sampling risk
ریسك نمونه گیری
sampling unit
واحد نمونه گیری
saving and loans
موسسات
saving deficit economic units
واحدهای اقتصادی دارای كمبود پس انداز
saving surplus economic units
واحدهای اقتصادی دارای مازاد پس انداز واحدهای اقتصادی دارای پس انداز اضافی
savings
پس اندزارها صرفه جویی ها
scapegoat
سپر بلا
scarce resources
منابع كمیاب
Scatter-graph
نمودار پراكندگی
scatterplot method
روش ترسیم نمودار پراكندگی
schedule of prices
چداول فهرست قیمتها
school of thought
مكتب فكری
scientific method
روش علمی
scientific method of inquiry
روش علمی تحقیق كاوش به روش علمی
scientific revolution in accounting
انقلاب علمی در حسابداری
scope
دامنه رسیدگی
scope limitation
محدودیت در دامنه رسیدگی
scope paragraph
بند دامنه رسیدگی
scrap
مواد قراضه ضایعات مواد
scrap material
مواد قراضه ضایعات مواد
scrip dividend
سود تعهد شده سهام
scrip issue
انتشار سود سهمی
seasonal markets
بازارهای فصلی
seasonal variation
تغییرات فصلی
seat
عضو بورس
sec independence rules
مقررات كمیسیون بورس و اوراق بهادر درخصوص استقلال حسابرسان
second derivative
مشتق مرتبه دوم
second quarter
سه ماهه دوم فصل دوم
secondary audit objective
هدف ثانویه حسابرسی
secondary distribution
توزیع ثانویه
secondary market
بازار ثانویه
secondary offering
عرضه ثانویه اوراق بهادر
secondary qualities
ویژگی های كیفی ثانویه
secondary reserve
اندوخته های پنهان
sector
بخش
sector selection
انتخاب بخش مورد نظر
secured creditors
بستانكار وثیقه دار
secures borrowing
استقراض مطمئن تامین مالی ثضمین شده
securities and exchange commission (sec)
كمیسیون بورس و اوراق بهدار
securities exchange
بورس اوراق بهادار
securities exchange act of 1934
1934 قانون بورس اوراق بهدار سال
securities investor protection corporation (sipc)
شركت حمایت از سرمایه بهادار(SIPC)
securitizations
داراییهای تبدیل به اوراق بهادار شده
security
ورقه بهادار ایمنی
security analysis
تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
security analyst
تحلیل گر اوراق بهادار
security dealers
معامله گران اوراق بهادار
security market
بازار اوراق بهادار
security market line (sml)
خط بازار اوراق بهادار
security selection
انتخاب اوراق بهادار گزینش سهم
segment
قسمت بخشی از واحد اقتصادی
segment information
اطلاعات مربوط به قسمتها/بخش
segment margin
حاشیه فروش بخش تجاری
segment of the business
بخشی از واحد تجاری
segregated goods
كالاهای متمایز
selected financial data
اطلاعات مالی منتخب
selecting accounting principle
انتخاب اصول حسابداری
selecting reportable segments
انتخاب بخشهای قابل گزارش
selectivity
قابلیت انتخاب
self-test problems
مسائل خود آزمایی
self-actualization
خودشكوفایی
self-checking number
عدد خودآزما
self-constructed assets
داراییهای
self esteem
عزت نفس
self-evaluation
خود ارزیابی
self-liquidating cycle
چرخه گردش وجوه نقد دوره تبدیل داراییهای جاری به وجه نقد
self-regulation
نظارت برخود خود نظارتی
Self-test questions
سوالات خود آزمایی
sell at best
فروش به بالا رفتن (مطلوب ترین) قیمت ممكن
sell or process further
فروش یا پردازش بیشتر
seller lessee
فروشنده اجاره كننده
selling division
بخش/دایره فروشنده
selling group
گروه فروشنده
semantic content
محتوای معنایی
semantic interpretation
تفسیر محتوایی معنایی
semantical level
در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی)
semester
نیمسال تحصیلی
Semi-finished goods
كالا(های) نیمه تكمیل
semiannual compounding
انباشت/محاسبه بهره بصورت هر شش ماه یكبار
Semi-strong form market efficiency
شكل نیمه قوس كارآیی بازار
senior claims
ادعاهای اولویت دار
sensitivity
حساسیت
sensitivity analysis
تجزیه و تحلیل حساسیت
separable costs
هزینه های قابل تفكیك
separate legal entity
شخصیت حقوقی جداگانه
separating mixed costs
تفكیك هزینه های مختلط
separation perspective
رویكرد/دیدگاه تفكیك
separation theorem
قضیه تفكیك
sequence of working paper entries
توالی ثبتهای كاربرگها
sequential or step method
روش متوالی یا مرحله ای
sequential allocation method
روش تخصیص متوالی یا مرحله ای
sequential sampling
نمونه گیری دنباله ای/ متوالی
sequential tracking
ردیابی متوالی یا مرحله ای
serial bond
اوراق قراضه سریال
serial bonds or notes
اوراق قرضه یا اسناد سریال
serial correlation
همبستگی پیاپی
serial correlation in return
همبستگی متوالی (پیاپی و مستمر) بازده ها
serial independence
استقلال پیاپی
service
خدمت
service center
مركز خدمات
service company
شركت خدماتی
service cost
هزینه خدمات
service department
دایره خدماتی
service department costs allocation
تخصیص هزینه دوایر خدماتی
service industries
صنایع خدماتی
service revenue
درآمد خدمات
service sector companies
فعالیت خدماتی
service sustaining costs
مخارج حفظ و نگهداری خدمات
service time
زمان/دوره انتفاع رسانی عمر مفید كاركرد دوره خدمات
service transactions
مبادلات خدماتی
setting accounting police
تدوین سیاستهای حسابداری
settle or settlement price
قیمت تصفیه
settlement date
تاریخ حل و فصل/تصفیه
setup costs
هزینه های تنظیم و راه اندازی
shadow price
قیمت سایه
share certificate
گواهینامه مالكیت سهام ورقه سهم
share premium
صرف سهام
share the wealth agreement
توافق/قرار داد سهیم شدن در ثروت
shared opinion
اظهار نظر مشترك
shareholders capital stock master file
پرونده اصلی تعداد سهام صاحبان سام
sharp ratio
نسب شارپ
shipments from home office
كالاهای دریافتی از مركز كالاهای ارسالی از اداره مركزی
shipments to branch
كالاهای ارسالی به شعبه
shirking
شانه خالی كردن از مسئولیت
shopping for principles
دنبال حسابرس مورد دلخواه گشتن دنبال اصول مناسب حسابداری گشتن
shore sale
فروش استقراضی
short form auditors report
گزارش كوتاه حسابرسی
short presentation
ارائه كوتاه گزارش كوتاه
short run
كوتاه مدت
short term auditors report
گزارش حسابرسی كوتاه
short term bank debt
بدهی كوتاه مدت بانكی
short term financing
تأمین مالی از محل منابع كوتاه مدت تأمین مالی كوتاه مدت
short term investments
سرمایه گذاریهای كوتاه مدت
short term liquidity
نقدینگی كوتاه مدت
short term notes payable
اسناد پرداختنی كوتاه مدت
shrinkage
كاهش فرایند محصول تولید بدلیل آبرفتگی تبخیر انقباض و …
shut down costs
مخارج توقف عملیات
sickness benefit
دستمزد ایام بیماری
sight bill
برات دیداری
sight partner
شریك غیر فعال
significant assumptions
مفروضات مهم
signaling theory hypothesis
تئوری/فرضیه اطلاع رسانی
signature card
كارت امضا
significant
عمده قابل توجه معنی دار
significant influence
نفوذ قابل توجه
significant noncash transactions
معاملات/مبادلات عمده غیر نقدی
significant variance
انحراف عمده/قابل توجه
similar assets
داراییهای مشابه
simple capital structure
ساختار ساده سرمایه
simple interest
بهره ساده
simple linear
خطی ساده
simple regression
رگرسیون ساده
simplex method
روش سیمپلكس
simultaneous engineering
مهندسی همزمان
single rate method
روش تك نرخی
single step format
شكل تك مرحله ای
single step income statement
صورت سود وزیان تك مرحله ای
sinking fund
حساب مستقل بازپرداخت اوراق قرضه وجوه استهلاكی
site preparation
تدارك كارگاه تجیهز كارگاه
site supervision
سرپرستی كارگاه
size effect
اثر اندازه شركت
size hypothesis
نظریه (فرضیه) اندازه شركت
slack variable
متغیر مجازی/مصنوعی
slope
ضریب زاویه شیب
slope coefficient
ضریب زاویه شیب خط
slow moving inventory
عامل ضریب زاویه
slow moving inventory
موجودی كم گردش/كم تحرك
small firm effect
رسیدگی/پی جویی محدود
small stock dividend
سود سهمی كم/اندك
smoothing hypothesis
نظریه (فرضیه) هموار سازی سود
snapshot
عكس تصویر فوری/لحظه ای
social audit
حسابرسی مسئولیتهای اجتماعی
social security premium
حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی
social security tax
مالیات تأمین اجتماعی
socializing process
فرآیند واگذاری صنایع و واحدهای دولتی به عموم
society of management of Canada
انجمن حسابداران مدیریت كانادا
socio economic factors
عوامل اجتماعی و اقتصادی
software
نرم افزار برنامه نرم افزاری
software development
ایجاد برنامه های نرم افزاری
sole proprietorships
موسسات تك مالكی واحدهای تك مالكی
solicitation
رایزنی روشهای جلب مشتری
solutions manual
راهنمای حل مسائل
solvency
قدرت پرداخت تعهدات
solvency ratios
نسبتهای سنجش قدرت پرداخت تعهدات/بدهیها
sound financial policy
سیاست مالی مناسب
source documents
مسندات مرجع اسناد و مدارك اولیه
source of cash
منبع وجه نقد
source of evidence
منبع شواهد
sources of cash
منابع وجوه نقد
sources of equity
منابع تامین سرمایه منابع ارزش ویژه
sources of financial information
منابع اطلاعات مالی
sources of resources
ماخذ منابع محل تامین منابع
sources of u.s.gaap
منابع و ماخذ اصول پذیرفته شده حسابداری آمریكا
special purpose report
گزارش ویژه
special assessment fund
حساب مستقل عوارض مخصوص
special assessments
عوارض مخصوص
special assignments
تكالیف مخصوص تسهیلات خاص
special circumstances
( شرایط خاص (ویژه
special committee on assurance services
كمیته ویژه خدمات اطمینان دهی
special committee on assurance services
كمیته ویژه خدمات اطمینان دهی
special journal
دفتر روزنامه اختصاصی
special offering or bid
پیشنهاد مناقصه مزایده خاص
special order decision
تصمیم گیری دربارهسفارش خاص
special production issues
مباحث / موضوعات خاص تولید
special purpose funds
حسابهای مستقل خاص وجوه نگهداری شده برای اهداف خاص
special revenue fund
حساب مستقل درآمدهای اختصاصی
special sales order
سفارش فروش خاص
special situations
حالات / وضعیتهای خاص موارد خاص
special terms for sub contracts
شرایط خاص قراردادهای دست دوم
special terms of contact
شرایط خاص قرارداد / پیمان
special topics
موضوعات خاص مباحث ویژه
specialist
كارشناس متخصص
specialized accounting principles
اصول خاص حسابداری اصول حسابداری مختص صنایع خاص
specific authorization
تصویب خاص
specific identification
شناسایی ویژه
specific performance method
روش عملكرد معین
specific purpose financial statements
صورتهای مالی تهیه شده برای مقاصد خاص
specific unit cost method
روش بهای تمام شده هر واحد شخص
specification analysis
تجزیه و تحلیل مشخصات
specificity approach
رویكرد / دیدگاه / روش جزئی نگری
speculative demand for money
تقاضای سوداگرانه (برای) پول
speculative grade bonds
اوراق قرضه با ریسك بالا
speculative motive
انگیزه سفته بازی
speculator
سفته باز
spin off
تقسیم سهام شركت فرعی بین سهامداران شركت اصلی
split off point
نقطه تفكیك
split rate
ضریب تجزیه
spoilage
ضایعات
spoiled units
واحدهای ضایع شده
spontaneous financing
تامین مالی بدون برنامه ریزی قبلی
spot exchange transaction
( معامله تحویل فوری ارز (در یك روز
spot market
بازار نقد بازار فوری
spot price
قیمت روز
spot rate
نرخ روز
spreadsheet
صفحه گسترده
staff departments
دوایر ستادی
staff functions
توابع ستادی
staff management
مدیریت كاركنان مدیریت ستادی
staff managers
مدیران ستادی
stage of completion
مرحله تكمیل
stage payments
پرداختهای مرحله ای
stagflation
ركود اقتصادی توام با تورم
stakeholders
ذینفعان
standalone common cost allocation method
روش تخصیص مستقل هزینه ای مشترك
standalone risk
ریسك منحصر بفرد ریسك مستقل
stand by equipment
تجهیزات آماده استفاده تجهیزات ذخیره تجهیزات آماده بهره برداری
standard
استاندارد
standard & poor’s 500 composite average
متوسط شاخص پانصد شركت برتر
standard bank confirmation form
شكل استاندارد تایییه بانك
standard bill of materials
فرم استاندارد درخواست مواد
standard cost
هزینه استاندارد
standard cost card
كارت هزینه استاندارد
standard cost records
كارتهای / سوابق هزینه استاندارد
standard cost sheet
برگ هزینه استاندارد
standard cost system
سیستم هزینه یابی استاندارد
standard cost system journal entries
ثبتهای دفتر روزنامه سیستم هزینه یابی استاندارد
standard costing
هزینه یابی استاندارد
standard deviation
انحراف معیار
standard deviation of the random error term
انحراف معیار خطای تصادفی
standard error of alpha
خطای استاندارد ضریب آلفا
standard error of beta
خطای استاندارد ضریب بتا
standard error of the estimate
خطای استاندارد برآورد
standard error of the estimated coefficient
خطای استاندارد ضریب برآوردی
standard hours allowed
ساعات مجاز استاندارد
standard industrial classification manual
راهنمای طبقه بندی استاندارد صنایع
standard input
وروردی / داده استاندارد
standard opinion
اظهار نظر استاندارد
standard overhead application rate
نرخ استاندارد جذب سربار
standard quantity allowed
مقدار استاندارد مجاز
standard quantity of materials allowed
مقدار استاندارد مواد مجاز
standard report
گزارش استاندارد
standard setting process
فرایند تدوین استاندارد
standard time
زمان استاندارد
standard unqualified audit report
گزارش حسابرسی مقبول استاندارد
standardized unexpected earnings
سود استاندارد غیر مورد انتظار
standards for accreditation
استانداردهای اعتبار سنجی
standards revision
بازنگری در استانداردها تجدید نظر در استانداردها
standby agreement
قرارداد تضمین فروش محصول
startup costs
هزینه های بهره برداری
starting capital
سرمایه اولیه
stated fraction
نسبت معین / تعریف شده
stated interest rate
نرخ بهره معین / تعریف شده
stated value
ارزش اعلام شده/ تعریف شده
stated value method
روش ارزش اعلام شده/ تعریف شده
statement of cash flows
صورت جریانهای نقدی
statement of changes in equity
صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام
statement of changes in net assets
صورت تغییرات در خالص داراییها
statement of changes in owner’s equity
صورت تغییرات در حقوق مالكان
statement of concepts
بیانیه مفاهیم
statement of earnings
صورت عایدات / سود
statement of financial accounting concepts (sfac)
بیانیه مفاهیم حسابداری مالی
statement of financial position
صورت وضعیت مالی نام دیگر ترازنامه
statement of owner’s equity
صورت حقوق مالكانه
statement of results of operations
صورت نتایج عملكرد صورت نتایج عملیات
statement of retained earnings
صورت سود (زیان) انباشته
statement of stockholder’s equity
صورت حقوق صاحبان سهام
statement on management accounting standards (smas)
بیانیه استانداردهای حسابداری مدیریت
statements on auditing standards (sass)
بیانیه های استانداردهای حسابرسی
statements on standards for accounting and review service (ssars)
بیانیه های ایستانداردهای خدمات حسابداری و بررسی صورتهای مالی
statements on standards of attestation engagements (ssaes)
بیانیه های استانداردهای خدمات اعتباردهی
states
وضعیتها حالات
states of nature
وضعیتها حالات
static budget
بودجه ثابت
statistical analysis
تجزیه و تحلیل اماری
statistical inferences
استنباطهای آماری
statistical process control (spc)
كنترل آماری فرآیند
statistical quality control procedures
روشهای كنترل كیفیت آماری
statistical sampling
نمونه گیری آماری
status quo
وضع موجود
statutory audit
حسابرسی قانونی
statutory deductions
كسورات قانونی
steady state phase
مرحله ثبات / پایداری
steering committee
كمیت ناظر و هدایت كننده
step down allocation method
روش تخصیص پله ای نزولی
step allocation method
روش تخصیص پله ای
step by step acquisition
تحصیل گام به گام تحصیل تدریجی
step cost function
تابع هزینه پله ای
step costs
هزینه های پله ای
step fixed
ثابت پله ای
step fixed cost
هزینه ثابت پله ای
step method
روش پله ای
step variable
هزینه متغیر پله ای
step variable cost
هزینه متغیر پله ای
stepped fixed costs
هزینه های ثابت پله ای
steward
نماینده مباشر
stewardship function
وظیفه مباشرتی / سرپرستی
stochastic process risk
ریسك فرایند تصادفی
subscription contract
قرار داد پذیره نویسی
subscription receivable
سهام پذیره نویسی شده دریافتنی
subsequent events
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
subsequent period
دوره بعد از تاریخ ترازنامه
subsidiary
واحد/شركت فرعی
subsidiary ledger
دفتر معین
substance over from
رجحان محتوا بر شكل
substantial completion
تكمیل عمده
substantial doubt
تردید اساسی
substantially all test
آزمون اكثریت
substantiate
اثبات كردن
substantive analytical procedures
بررسیهای/روشهای تحلیل محتوایی
substantive approach
روش/ رویكرد محتوایی
substantive error
اشتباه/خطای محتوایی
substantive evidence
شواهد محتوایی
substantive procedures
روشهای محتوایی
substantive strategy
راهبرد محتوایی
substantive tests
آزمونهای محتوا
substantive tests of transactions
آزمون محتوای معاملات
substitute good
كالای جانشین/جایگزین
substitution method
روش جایگزین
successful auditor
حسابرس جانشین
successful efforts concept
مفهوم
sufficiency of evidence
كفایت/كافی بودن شواهد
sufficient
كافی
sum of the years digits
مجموع ارقام سنوات
summarized financial statements
صورتهای مالی خلاصه شده
summary
خلاصه/چكیده
summary and conclusion
خلاصه و نتیجه گیری
sundries
اقلام متفرقه
sundry
متفرقه
sundry debtors
بدهكاران متفرقه
sunk cost
هزینه از دست رفته هزینه غیر قابل بازیافت
sunrise industry
صنعت روبه رشد
sunset industry
صنعت روبه افول/زوال
superior information
اطلاعات برتر
supervisory responsibilities
مسئولیتهای نظارتی/سرپرستی
supervisory body
نهاد نظارتی
supplemental appropriation
اعتبارات مصوب اضافی اعتبار مكمل
supplemental schedule
جدول مكمل
supplementary data
اطلاعات مكمل
supplementary information
اطلاعات مكمل
suppliers of funds
تأمین كنندگان وجوه
supplies
ملزومات مصرفی
supplies inventory
موجودی ملزومات مصرفی
supply chain management (scm)
مدیریت زنجیره عرضه
supply to sell schedule
جدول تداركات فروش
support department
دایره پشتیبانی نام دیگر دایره خدماتی
supporting documents
اسناد و مدارك پشتوانه
supporting schedule
جدول پشتوانه
supporting schedule working papers
كاربرگهای جدول پشتوانه
surplus
مازاد
surplus receipts
مازاد دریافتها دریافتنیهای مازاد
surplus variable
متغیر مازاد
surrogate
جایگزین متغیر جایگزین
survey research
تحقیقات پیمایشی
surviving company
شركت باقیمانده/واحد اقتصادی ذی حیات
survivorship principle
اصل بقا
suspense account
حساب معلق
sustainable earnings
سود پایدار
sustainable growth rate
نرخ رشد پایدار
sweetener
عامل جذب كننده سرك
synchronous management
مدیریت همزمان
synchronous tracking
ردیابی همزمان
syntactical level
در سطح ساختاری (قواعد و تعاریف)
system
سیستم نظام
system analyst
تحلیلگر سیستم
system and program amendment controls
كنترلهای اصلاح برنامه و سیستم
system audit
حسابرسی سیستم
system based audit
حسابرسی مبتنی بر سیستم كنترلهای داخلی
system control objectives
اهداف كنترل سیستم
system testing controls
كنترلهای آزمون سیستمها
system testing techniques
تكنیك های آزمون سیستم
systematic and rational allocation
تخصیص سیستماتیك/منظم
systematic risk
ریسك سیستماتیك نام دیگر ریسك غیر قابل حذف/نام دیگر ریسك بازار
systematic sample selection
انتخاب نمونه به صورت سیستماتیك/منظم
systematic sampling
نمونه گیری سیستماتیك/ منظم
systematic uncertainty
ابهام/عدم قطعیت منظم ریسك سیستماتیك
systems control evaluation
ارزیابی كنترل سیستمها
systems development
ایجاد و شكل گیری سیستمها توسعه سیستمها
systems development control
كنترلهای مربوط به ایجاد/توسعه سیستمها
systems evaluation
ارزیابی سیستمها
systems implementation
اجرا و پیاده سازی سیستمها
systems records
اسناد و مدارك سیستمها
systems review
بررسی سیستمها
لغات حسابداری بخش 8
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.