مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 80

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 80 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  80
historical rate
 نرخ تاریخی ارز
historical rate of return
 نرخ بازده تاریخی
historical summary
 خلاصه حساب سنوات گذشته، خلاصه حساب تاریخی
historical trading range
 دامنه تغییرات تاریخی قیمت سهام
historical weights
 ضرایب تاریخی
historical yield
 بازده تاریخی
historical-cost convention
 اصل هزینه (بهای تمام شده) تاریخی
hoarder
 محتکر
hold-harmless agreement
 قرارداد بدون مخاطره
holders of the company
 دارندگان (صاحبان) شرکت
holding company (parent company; parent undertaking)
 واحد تجاری اصلی، شرکت مادر، شرکت اصلی
holding gain
 سود حاصل از نگهداشتن، داریایها، سود احتکار
holding gain and loss
 سود (زیان) ناشی از نگهداری موجودی
holding gain net of inflation
 سود نگهداری کالا پس از احتساب آثار تورم
holding gains or losses
 سود یا زیان غیر عملیاتی از نگهداری دارایی یا داشتن بدهی
holding stack gain or loss
 سود یا زیان نگهداری موجودی
holding, maintenance, retention
 نگهداری، حفظ، ضبط
holistic evaluation
 ارزیابی کلی (نسبت به فعالیت بازاریابی کالا)
home market
 بازار داخل کشور
home mortgage loan
 وام مسکن رهنی
home service agent
 نماینده فروش داخلی
home trade, domestic trade, inland trade, internal trade
 تجارت داخلی
homogeneous assets
 دارایی های همگن
homoscedasticity
 همگون یا بدون پراکندگی بودن
honoured draft (bill)
 برات قبولی نوشته
horizontal (merger-integration combination)
 ادغام افقی، ترکیب افقی
horizontal analysis
 تجزیه و تحلیل افقی
horizontal audit
 حسابرسی افقی
horizontal business combination
 ترکیب افقی شرکت ها
horizontal combination
 ترکیب افقی شرکت ها
horizontal form
 شکل افقی (ترازنامه)، شکل محاسباتی
horizontal integration
 ادغام در سطح افقی
horizontal spread
 شکاف افقی
horizontal transfers
 انتقالات افقی
hostile takeover
 خریدن و تحت کنترل گرفتن یک شرکت به روش خصمانه
hourly basis payment
 پرداخت ساعت کاری (براساس ساعت کار)
hourly wage rate
 نرخ مزد ساعتی
house account
 حساب کارگزاری
house air (way) bill
 بارنامه هوائی داخل
house maintenance call
 اخطار جهت حفظ ودیعه
house rental expense (charge)
 هزینه اجاره مسکن
household allowance
 حق عائله مندی
housing allowance
 کمک هزینه مسکن
huge amount
 مبلغ هنگفت
hull insurance
 بیمه بدنه کشتی
human asset accounting
 حسابداری دارایی های انسانی
human capital
 سرمایه انسانی
human information processing accounting
 حسابداری رفتاری
human information processing (HIP)
 پردازش اطلاعات انسانی، مطالعه یا تحقیق درباره فرایندهای تصمیم گیری
human relations
 روابط انسانی
human resource accounting
 حسابداری منابع انسانی
human resources
 منابع انسانی
hurdle rate
 نرخ حد نصاب
hybrid annuity
 اقساط مختلط
hyperinflation
 تورم عنان گسیخته، تورم شدید
hypothecate
 به رهن گذاشتن
hypothecated asset = pledged asset
 دارایی گرو گذاشته شده
hypothecation
 گرو گذاشتن، رهن گذاری، دادن مجوز به بانک برای فروش کالاهای امانی (کالاهایی که به عنوان گرو وام) نزد بانک است.
hypothecation agreement
 قرارداد رهنی
hypothecator, mortgager
 راهن، گروگذار
Iran airline pension fund
 صندق بازنشستگی هواپیمایی کشور
Iran insurance company pension fund
 صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران
Iranian income tax law
 قانون مالیات بر درآمد ایران
ideal capacity variance
 انحراف ظرفیت، انحراف حجم فعالیت
ideal capacity, theoretical capacity
 ظرفیت مطلوب ، ظرفیت اسمی
ideal efficiency
 کارآیی مطلوب
ideal or theoretical capacity, ideal capacity
 ظرفیت ایده آل
ideal standard
 استاندارد مطلوب، استاندارد ایده آل
ideal standard (ideal standard cost)
 هزینه استاندارد مطلوب
identifiable assets
 دارایی های قابل شناسایی، دارایی های اثبات شده
identifiable assets and liabilities
 دارایی ها و بدهی ها با هویت مشخص
identifiable assets test
 آزمون دارایی های قابل شناسایی
identifiable intangible assets
 داراییهای نامشهود قابل شناسائی
identification
 احراز هویت، شناسایی
idle balance
 مانده راکد
idle capacity
 ظرفیت بلا استفاده ، ظرفیت ناکارآمد، کمبود در ظرفیت تولید، ظرفیت بیکار، ظرفیت راکد
idle capacity cost
 هزینه ظرفیت بی کار
idle capacity ratio
 نسبت ظرفیت بلا استفاده، نسبت ظرفیت ناکارگی
idle capacity variance (capacity usage variance, fixed overhead capacity variance)
 انحراف ظرفیت سربار ثابت
idle capital, dead capital
 سرمایه راکد (بیکار)
idle cash balance
 مانده نقدی راکد
idle cash, surplus funds
 وجه بلا استفاده ، وجوه راکد
idle facilities
 تسهیلات راکد
idle facilities cost
 هزینه تسهیلات راکد
idle facility expense
 هزینه تسهیلات بلا استفاده
idle machine hours (lines)
 ساعات کار بیکار ماشین
idle plant
 تسهیلات بلا استفاده
idle time pay
 دستمزد وقت بیکاری
idle times card
 کارت اوقات بیکاری
idle times variance analysis
 تجزیه و تحلیل انحراف اوقات بیکاری
illegal acts
 فعالیت های غیر قانونی
illegal agreement
 موافقت نامه غیر قانونی
illegal dividend
 سود سهام غیر قانونی
illegal document
 سند غیر قانونی
illegality
 کار خلاف قانون
illiquid asset
 دارائیهای غیر قابل تبدیل به پول
illogical reasons
 دلائل غیر منطقی
illogical reasons of auditor
 دلائل غیر منطقی حسابرس
imbalance account
 حساب نامتوازن
imbalance of orders
 عدم تعادل سفارشات
imbalanced statement
 صورتحساب نامتوازن
gross pay, gross salary
 حقوق ناخالص، پرداخت ناخالص
gross profit analysis
 تجزیه و تحلیل سود ناخالص
gross profit margin
 حاشیه سود ناخالص
gross profit on sales
 سود ناخالص فروش
gross profit percentage
 درصد سود ناویژه
gross profit ratio
 نسبت سود ناخالص، درصد سود ناخالص
gross purchase
 خرید ناخالص
gross realized profit
 سود ناویژه تحقق یافته
gross redemption yield (effective yield; yield to maturity)
 نرخ بازده داخلی اوراق قرضه که در تاریخ معین خریداری و تا سررسید نگهداری می شود
gross replacement cost
 بهای ناخالص جایگزینی
gross residual value
 ارزش اسقاط مال
gross return on net assets
 بازده ناخالص از دارایی های خالص
gross sale
 فروش ناخالص (ناویژه)
gross spread
 هزینه انتشار اوراق بهادار
gross working capital
 سرمایه در گردش ناخالص
gross-price method (of recording purchase, sales discounts)
 روش مبتنی بر ناخالص قیمت. هنگام ثبت خرید و تخفیف از فروش
gross-profit ratio
 نسبت سود ناویژه
group accounts (group financial statement)
 صورت های مالی تلفیقی، صورت های مالی گروهی
group assignments
 تکالیف گروهی
group bonus plan
 طرح پاداش دسته جمعی
group companies
 گروه واحدهای تجاری
group creditors insurance
 بیمه گروهی طلبکاران
group depreciation
 استهلاک گروهی
group insurance
 بیمه دسته جمعی، بیمه گروهی
group life insurance
 بیمه زندگی گروهی
group of accounts
 گروه حساب ها
group undertaking
 واحد تجاری فرعی
group value
 ارزش گروه
groupage (=consolidation)
 دسته بندی کردن (= ادغام کردن)
groupage agent
 عامل ادغام
grouped data
 داده های دسته بندی شده
grouping financial statement
 ارائه صورت های مالی واحدهای فرعی به صورت خلاصه و ارائه توضیح لازم
grouping sheet, grouping working paper
 کاربرگ گروه بندی حساب ها
growth company
 شرکت در حال رشد
guarantee fund
 سپرده تضمینی
Guarantee, guaranty, warranty, bond, bail
 ضمانت، تعهد، وثیقه، سپرده
guarantee society
 شرکت تضامنی
guaranteed annual salary
 حقوق سالانه تضمین شده
guaranteed annuity
 مستمری تضمین شده
guaranteed bond
 اوراق قرضه تضمین شده
guaranteed deposit
 سپرده تضمین شده
guaranteed dividend ·
 سود تعضمین شده
guaranteed funds
 وجوه تضمین شده
guaranteed income contract
 قرارداد درآمد تضمین شده
guaranteed investment certificate
 گواهی سرمایه گذاری تضمین شده
guaranteed letter
 ضمانت نامه
guaranteed loan
 وام تضمین شده
guaranteed minimum pension
 حداقل مستمری تضمین شده
guaranteed mortgage
 رهن تضمین شده
guaranteed payment
 پرداخت تضمین شده
guaranteed price
 قیمت تضمین شده
guaranteed residual value
 ارزش باقیمانده تضمین شده
guaranteed share
 سهم تضمین شده
guaranteeing association
 نهاد تضمین کننده (ضامن)
guaranteeing chain
 زنجیره (شبکه) تضمین کننده
guarantor
 ضامن، کفیل، متعهد
guaranty
 ضمانتنامه، تعهدنامه، وجه الضمنان، تضمین
guardian, headmaster
 سرپرست، ولی
guidelines for internal auditors
 رهنمودی برای حسابرسان داخلی
guidelines on statements
 خطوط راهنمای صورتحساب ها
guaranteed wages
 دستمزد تضمین شده
haircut
 تعدیل کردن ارزش اوراق بهادار
half -secret trust
 وصیت فاقد موصی له
hammering the market
 زیر فشار قرار دادن بازار
hand money
 بیعانه، پیش قسط
hand over, practical completion, provisional hand over
 تحویل موقت / مشروط
hand-over / handover
تحویل، تحویل قطعی، تفویض کردن، تحویل دادن
hand -written accounting system, manual accounting system
 سیستم حسابداری دستی
handbook of internal accounting controls
 راهنمای کنترل های داخلی حسابداری
handicraft economy
 اقتصاد مبتنی بر صنایع دستی
handling charge / handling cost
 هزینه جابجایی
handling of goods
 جابجایی کالا
handout
 اوراق توزیعی
hang Kong index
 شاخص بورس هنگ کنگ
haphazard sample selection
 انتخاب نمونه به صورت نامنظم
haphazard selection
 انتخاب بدون نصب
harbor  / harbour
 بندرگاه
hard cash
 پول نقد مسکوک
hard currency
 ارز معتبر، ارز قابل قبول، پول رایج باداوم
hard data
 اطلاعات قطعی (یا عینی)
hard loan
 وام مطمئن (مستحکم)
hard money
 پول فلزی، پول معتبر
hard recession
 رکود شدید، افت شدید
hardware controls, manager controls
 کنترل های سخت افزار
harmonic mean
 میانگین همسان
harmonized system (HS)
 سیستم هماهنگ شده
harmonized system convention
 کنوانسیون سیستم هماهنگ شده
harvesting strategy
 استراتژی کسب سود در کوتاه مدت
hash total
 جمع درهم، جمع غیر عادی
haulage
 کرایه حمل کالا
head lease
 قرارداد اجاره اصلی
head of accounting, head of accounts, accounting general, chief accountant
 رییس حسابداری
head of auditing department
 رییس اداره حسابرسی
head of bookkeeping section
 رییس دایره دفترداری
head of budget department
 رییس اداره بودجه
head of cost accounting department
 رئیس اداره حسابداری صنعتی
head of department
 رییس اداره
head of financial affairs
 رییس امور مالی
head of financial department
 رییس اداره خدمات مالی
head of financial planning department
 رییس اداره برنامه ریزی مالی
head of general accounting department
 رییس کل حسابداری
initial authorized capital
 سرمایه ثبت شده (اسمی) اولیه
initial campaign
 معرفی کالا به بازار
initial capital, staring capital, opening capital
 سرمایه اولیه، سرمایه اصلی
initial charge
 خرج اولیه
initial delivery and handing costs
 مخارج حمل و نقل اولیه
initial direct costs
 هزینه های مستقیم اولیه
initial distribution of income
 توزیع اولیه درآمد
initial distribution of wealth
 توزیع اولیه ثروت
initial franchise fee
 حق فرانشیز اولیه
initial investment
 سرمایه گذاری اولیه
initial margin requirement
 اعتبار اولیه مورد نیاز
initial provision
 ذخیره اولیه
initial public offering (lPO)
 عرضه (انتشار) عمومی اولیه اوراق بهادار
initial public offering (lPO)
 عرضه اولیه اوراق بهادار
initial purchase price
 قیمت خرید اولیه
initial recognition
 شناخت اولیه
initial reserve
 اندوخته اولیه
initial sales
 فروش اولیه محصولی جدید
initial sample size
 تعداد نمونه اولیه، حجم اولیه نمونه
initial value
 ارزش اولیه
initial wealth
 ثروت اولیه
initial yield
 نسبت بازدهی اولیه، درآمد ناخالص سالانه اولیه قلم دارایی تقسیم بر هزینه های اولیه همان یک دارایی
initiatory expense (cost)
 هزینه اولیه
inland bill of exchange, domestic, bill of exchange
 برات داخلی
inland customs
 گمرک داخلی (داخل کشور)
inland duty
 عوارض داخلی
inland freight
 هزینه حمل داخلی
inland purchase
 خرید داخل کشور
inland revenue (GB), internal revenue
 درآمد داخلی
inland waterway bill of lading
 بارنامه آبراه داخلی
inland waterway consignment note
 صورت ارسال بار از طریق آبراه داخلی
imprest  cash book
 دفتر تنخواه گردان
input data
 مجموعه اطلاعات داده شده
input output statement of funds
 صورتحساب منابع و مصارف وجوه
input-output analysis
 تجزیه و تحلیل داده، ستانده
input-output statement
 صورتحساب داده ها و ستاده ها (منابع و مصارف)
inquiry of the client′s attorney
 پرس و جو از وکیل حقوقی صاحبکار
inseparability
 عدم تفکیک پذیری
inseparable cost
 هزینه غیر قابل تفکیک
inside information
 اطلاعات داخلی / محرمانه / خصوصی
inside market
 مظنه قیمت داخلی
insider dealing (insider trading)
 معامله درون سازمانی
insider trading
 مبادله به سیله افراد داخل شرکت
insolvable
 عاجز از پرداخت دیون (مفلس)
insolvency administration order
 حکم دادگاه برای مدیریت بر دارایی های یک مدیون متوفی ورشکسته
insolvency practitioner
 مامور اجرای امور مربوط به ورشکستگی شرکت
insolvent asset
 دارایی غیر کافی برای بدهی
insolvent estate
 ترکه غیر مکفی (برای دین)
insolvent law
 قانون اعسار
insolvent, bankrupt
درمانده در پرداخت، معسر، مفلس، ندار، متوقف، درمانده
inspect, examine
بازرسی کردن کالا
inspection certificate
گواهی بازرسی
inspection department (office)
اداره بازرسی
inspection of purchased goods
بازرسی کالای خریداری شده
inspection of purchased material
 بازرسی مواد خریداری شده
inspection, survey, examination
 بازرسی، رسیدگی، معاینه، بازدید
inspector general
 بازرس کل
inspector of taxes
 ممیز مالیاتی
instability index of earnings
 شاخص بی ثباتی سود
installation controls, general controls
 کنترل های عمومی
letter of credit (documentary credit)
 اعتبار اسنادی، اعتبارنامه بانکی
letter of declaration
 اظهارنامه
letter of engagement
 قرارداد حسابرسی
letter of guarantee issue cost
 هزینه صدور ضمانت نامه
letter of recommendation, representation by management
 تاییدیه مدیران
letter of representation, representation letter
 نامه تائید صحت اطلاعات تسط مدیران (تاییدیه مدیریت)
letter of understanding
 یادداشت تفاهم
letter of violation
 تخلفنامه
letters patent
 اسم ثبت شده (نام شرکت یا کالا که به ثبت می رسد) امتیازنامه، گواهی اختراع
level of activity
 سطح فعالیت
level of aggregation
 سطح / میزان تجمیع
level of attainment
 سطح فعالیت
levels of market efficiency
 سطوح کارآیی بازار
leverage
 اهرم، اهرمی (عمل کردن)
leverage lease
 خرید به منظر اجاره
leverage ratio, gearing ratio
 نسبت اهرمی
leveraged buyout (LBO)
 خرید اهرمی، تصاحب از طریق استقراض
leveraged company
 شرکت با بدهی
leveraged lease
 اجاره بلندمدت اهرمی
leveraged stock
 سهام خریداری شده از طریق وام
levy assessment
 عوارض دولتی (شهرداری)، عوارض ارزیابی مالیات
liability (scrip) dividends payable
 بدهی سود سهام پرداختنی
liability certificate, certificate of debt
 گواهی (تاییدیه) بدهی
liability coverage, liability payable
 مبلغ قابل پرداخت بدهی
liability for endorsement
 بدهی حاصل از ظهرنویسی، بدهی احتمالی
liability ledger
 دفتر تعهدات (بدهی ها)
liability method
 روش بدهی
liability of auditors
 مسئولیت (تعهد) حسابرسان
liability representation
 تاییدیه بدهی ها
liability reserve; accrued liability
 بدهی تعلق گرفته و پرداخت نشده
liability sheet
 ورقه (صورت) بدهی
liability to group companies
 بدهی به شرکت های عضو گروه
liability to parent company
 بدهی به شرکت مادر، اصلی
liability to subsidiaries
 بدهی به شرکت های فرعی
liability, debt, due
 بدهی، تعهد، الزام، دین
liable for damages
 مسئول خسارت
liable for payment
 مسئول پرداخت
liable for payment of debts
 مسئول پرداخت بدهی ها
liable to pay duty, dutiable
 مشمول پرداخت حقوق گمرکی
liable to tax, taxable, retable
 مشمول مالیات
librarian
 بایگان، کتابدار
librarian system
 سیستم بایگانی
license, royalty
 حق الامتیاز، حق التالیف، اجازه نامه
licensed public accountant
 حسابدار رسمی دارای مجوز کار
lien on shares
 حق تصرف سهام
life annuity
 مستمری (قسط) مادام العمر
life annuity installments
 مستمری قسط السنین
life assurance
 بیمه عمر
life insurance
 بیمه عمر
Life-long annuity
 مقرری سالانه مادام العمر
life of machine
 عمر ماشین
life table of asset
 جدول عمر قابل استفاده دارایی
life tenant
 مالکیت مادام العمر
light and heating expense
 هزینه روشنایی و حرارت
light taxation
 مالیات بندی سبک ، اخذ مالیات کم
lighterage
 هزینه بارگیری و باراندازی از کشتی توسط دوبه
likely errors in the financial statements
 اشتباهات احتمالی در صورت های مالی
limitation of action, limitation period
 مرور زمان
لغات حسابداری بخش  80
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.