مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 82

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 82 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  82
industrially advanced company
 شرکت پیشرفته صنعتی
industry analysis
 تجزیه تحلیل صنعت
industry averages
 شاخص های صنعت
industry characteristics
 خصوصیات صنعت
industry peculiarities
 خصوصیات صنعتی
industry practices
 خصوصیات صنعتی
industry ratios
 نسبت های صنعت
industry segments; industrial segments
 قسمت های صنعتی
industry standard
 استاندارد صنعت
inelastic
 بی کشش
inelastic demand
 تقاضای بی کشش
inevitable chare (expense)
 هزینه قطعی و حتمی
inflation
 تورم
unfavorable trade balance, adverse trade balance
 موازنه نامساعد تجاری
inflated profit
 سود بادکرده
inflated stock
 موجودی تورمی
inflation
 تورم
inflation accounting
 حسابداری تورمی
inflation rate
 نرخ تورم، افزایش سطح کل قیمت ها
inflation -indexed security
 اوراق بهادار شاخص بندی شده با سطح تورم
inflationary
 تورمی
inflationary changes
 تغییرات تورمی
inflationary factors
 عوامل تورمی
inflationary influence
 تاثیر تورمی
inflationary period
 دوره تورمی
inflection accounting
 حسابداری تورمی
inflow of cash
 جریان ورود وجه نقد
influential
 بانفوذ
influential organizations
 سازمان های ذی نفوذ (تاثیرگذار)
inforce, valid, reliable, reputable, honoured, valid
 معتبر
informal
 مدون نشده
informal opinion
 اظهار نظر آگاهانه
informal procedures
 روش های غیر مدون
informal records
 مدارک اسناد غیر رسمی
information
 اطلاعات، مجموعه ای از واقعیت ها، آگاهی
information and communication
 اطلاعات و گزارشگری
information asymmetry
 عدم تقارن اطلاعات، عدم دسترسی یکسان به اطلاعات
information content of dividends hypothesis
 فرضیه محتوای اطلاعاتی سود سهام
information economic theory
 تئوری اقتصادی بودن اطلاعات
information economics
 اطلاعاتی که می تواند بر تغییرات (رفتار) اقتصادی اثر بگذارد
information for financial control
 اطلاعات جه کنترل مالی
information for management control
 اطلاعات جهت کنترل مدیریتی
information hypothesis
 فرضیه (نظریه) اطلاعات
information inductance
 تلقین اطلاعات
information induction
 استقرا اطلاعات
information intermediaries
 واسطه های اطلاعاتی
information needs
 نیازهای اطلاعاتی
information overload
 انباشت بیش از حد اطلاعات، ارائه بیش از حد اطلاعات
information report
 گزارش اطلاعاتی
information retrieval
 بازیابی اطلاعات
information risk
 ریسک اطلاعات
information statistic
 آمار اطلاعاتی
information system
 سیستم اطلاعاتی
information systems management
 مدیریت سیستم های اطلاعاتی
information technology
 تکنولوژی اطلاعاتی
information technology (IT)
 مخفف تکنولوژی اطلاعاتی، فن آوری اطلاعات
information technology strategy
 استراتژی تکنولوژی اطلاعات
information theory
 تئوری اطلاعاتی
informed authority
 مقام آگاه
infrastructure (social overhead capital)
 زیرساختار
infringe legal powers
 تجاوز از اختیار قانونی کردن
ingredients of primary qualities
 عناصر تشکیل دهنده ویژگی های کیفی اولیه
inherent limitation
 محدودیت ذاتی
inherent tax
 مالیات بر ارث
inheritance
 ارث (میراث)
inheritance tax return
 مالیات بر ارث متوفی
inheritance tax waiver
 مفاصا حساب مالیات بر ارث
inheritance tax, succession tax, death duty, estate duty
 مالیات بر ارث متوفی
initial
 پاراف کردن
initial adoption
 بکارگیری برای اولین بار (اولیه)
initial audit
 حسابرس نخستین
installation costs (fee)
 هزینه های نصب
installation of accounting system
 برقراری سیستم حسابداری
installation review
 بررسی تجهیزات
installment purchase
 خرید اقساطی
installment bond
 سند قرضه اقساطی
installment buying
 خرید اقساطی
installment contract
 قراردادهای اقساطی
installment credit
 اعتبار اقساطی، خرید اقساطی
installment debt (liability)
 بدهی اقساطی
installment financial services
 خدمات مالی اقساطی
installment funds
 وجوه اقساطی
installment loan
 وام اقساطی
installment method of accounting
 روش حسابداری (فروش) اقساطی
installment method of recognition
 شناسایی به روش قساطی
installment notes
 اسناد اقساطی
installment payment, annuity due, payment of installments
 پرداخت اقساطی
installment receivable
 اقساط دریافتنی
installment sale
 فروش اقساطی
installment sales method
 روش فروش اقساطی
installment transactions
 معاملات اقساطی
installment annuity
 قسط
installments receivable
 اقساط دریافتنی
institute of credit management
 انجمن میران اعتبارات
institute of certified public accountants
 انجمن حسابداری رسمی
institute of accountants
 موسسه حسابداران
institute of administrative accountants
 انجمن حسابداران اداری
institute of auditors
 موسسه حسابرسان
institute of chartered accountants in England and Wales (ICAEW)
 انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز
institute of chartered accountants in Ireland (lCAI)
 انجمن حسابداران خبره در ایرلند
institute of chartered accountants of Scotland (lCAS)
 انجمن حسابداران خبره در اسکاتلند
institute of chartered accountants
 موسسه حسابداران خبره
institute of cost and management accountants (lCMA)
 انجمن حسابداران هزینه و مدیریت
institute of cost and management accountants
 انجمن حسابداران هزینه و مدیریت
institute of credit management
 انجمن مدیران اعتبارات
institute of external auditors
 موسسه حسابرسان خارجی
institute of internal auditors (IlA)
 انجمن حسابرسان داخلی
institute of management accountants (IMA)
 انجمن حسابداران مدیریت
institute of professional accountants
 موسسه حسابداران حرفه ای
institute of public accountants
 موسسه حسابداران عمومی (رسمی)
institution, organization institute, entity, institute
 موسسه، نهاد، شرکت
institutional buyer
 موسسه های خریدار
institutional investor
 موسسه سرمایه گذار
institutional loan
 وام موسساتی (سازمانی)
instruction, procedure, code of practice
 دستورالعمل، آموزش حسابداری
instrument (financial instrument)
 ابزار مالی، سند، مدرک
instrument of assignment
 سند واگذاری
insufficient capacity
 ظرفیت غیر کافی
insurable
 بیمه شدنی
insurable asset
 دارایی بیمه شدنی
insurable interest
 مالکیت شخصیتی یا حقوقی در دارایی های خسارت پذیر
insurable value
 ارزش قابل بیمه شدن، ارزش جایگزینی دارایی های موجود
insurance
 بیمه
insurance agent
 نماینده بیمه
insurance broker
 واسطه بیمه، دلایل بیمه
insurance certificate
 گواهی بیمه، مدرک بیمه
insurance claim
 خسارت بیمه
insurance company
 شرکت بیمه
insurance contract
 قرارداد بیمه
insurance cover note
 یادداشت پوشش خطر بیمه
insurance coverage
 پوشش بیمه ای
insurance expense
 هزینه بیمه
insurance fund
 منابع بیمه ای
insurance fund investment
 سرمایه گذاری وجوه بیمه
insurance hypothesis
 فرضیه، نظریه بیمه
insurance part of medical care
 بخش بیمه ای خدمات درمانی
insurance policy
 بیمه نامه
insurance premium, premium fee schedule, contribution, net premium
 حق بیمه، قسط بیمه
insurance prepaid
 بیمه پیش پرداخت شده
insurance rate
 نرخ بیمه
insurance rating
 نرخ بندی بیمه
insurance registry book, insurance registrar
 دفتر ثبت بیمه
insurance regulations
 مقررات بیمه
insurance reserve
 ذخیره بیمه
insurance reserve funds
 وجوه اندوخته بیمه
insurance type charges
 مخارج انواع بیمه
insurance, assurance
 بیمه
Insurance demand for auditing
 تقاضای پوشش بیمه برای حسابرس
insure asset
 بیمه کرن دارایی
insured account
 حساب بیمه شده
insured amount
 مبلغ بیمه شده
insured asset
 دارایی بیمه شده
insured pension plan
 طرح بیمه بازنشستگی
insured value
 ارزش بیمه شده
insured, assured
 بیمه گذار، بیمه شده
insurer′s representative
 نماینده بیمه گر
insurer, assurer, underwriter
 بیمه گر، بیمه کننده
intangible property (or assets)
 دارایی غیر قابل لمس
intangible
 دارایی نامشهود یا نامحسوس
intangible fixed assets
 دارایی های ثابت نامشهود
intangible measures
 معیارهای نامشهود
intangible output
 محصول غیر عینی (غیر مادی)
intangible value
 ارزش نامرئی (غیر عینی)
integral costing system
 سیستم هزینه یابی پیوسته (همگون)
integral part
 جزء لاینفک
integral view (approach)
 دیدگاه (نگرش / رویکرد) مکمل
integrated account
 حساب کامل شده، حساب های یکپارچه، حساب های همبسته
integrated approach
 روش / رویکرد جامع / یکپارچه
integrated test facility
 امکان آزمون همگام
integrated test facility (lTF)
 یک سیستم رایانه دارای برنامه کد و داده های خاص که یک موسسه حسابرسی آن را در سیستم رایانه صاحب کار قرار می دهد.
integration
 یکپارچه کردن، ترکیب، تجمیع
integration voluntary settlement
 تسویه اختیاری با ترکیبی از روش های درستکاری، صحت، صداقت، تمامیت
integrity and reliability of information
 صحت و قابلیت اعتماد اطلاعات
intellectual capital
 سرمایه معنوی
intellectual property
 مالکیت معنوی
intellectual property right
 حق مالکیت معنوی
intelligent terminal
 پایانه هوشمند
intentional distortion
 تحریف عمدی
intentional wrongdoing
 خطای عمدی
Inter-company eliminations
 اقلام حذفی بین شرکت ها
Inter-company profit
 سود داخلی (بین شرکت ها)
Inter-company purchase
 خرید فی ما بین شرکت ها
Inter-company sale
 فروش بین شرکت ها
Inter-company transfer pricing
 قیمت گذاری انتقالات داخلی
Inter-fund transfers.
 مبالغ انتقالی بین اعتبارات
Inter-period allocation
 تخصیص بین دوره ای
Inter-period allocation of tax
 تخصیص بین دوره ای مالیات
Inter-period tax allocation
 تخصیص مالیاتی بین دوره ها
electronic funds transfer at point of sale
 انتقال الکترونیکی پول به هنگام فروش
inter-American accounting association
 انجمن حسابداران سراسر آمریکا
inter-bank deposits
 سپرده بانک ها نزد یکدیگر
inter-bank loan
 وام فی ما بین بانک ها
inter-bank offered rate
 نرخ پیشنهادی ما بین بانک ها
inter-company account balances
 مانده های حساب فی ما بین شرکت ها
inter-company account payable
 حساب پرداختنی بین شرکتی
inter-company account receivable
 حساب دریافتنی بین شرکت ها
inter-company accounts
 حساب های بین شرکت های عضو گروه، حساب های فیمابین شرکت های گروه
inter-company bonds
 اوراق قرضه بین شرکت ها
inter-company comparisons
 مقایسه های فی ما بین شرکت ها
inter-company debt
 بدهی فیمابین گروه شرکت ها
inter-company inventory transfer
 انتقال موجودی بین شرکت ها
inter-company profit
 سود داخلی (بین قسمت های مختلف واحد تجاری)
inter-company profit or loss
 سود یا زیان بین شرکت ها
inter-company transactions
 معاملات فی ما بین شرکت ها
inter-company transfer pricing
 قیمت گذاری انتقالات داخلی بین شرکت ها
inter-department profit
 سود فی ما بین دوایر
inter-department transfers
 انتقالات بین ادارات (دوایر)
inter-firm comparisons
 مقایسه های فی ما بین بنگاه ها
inter-fund transfer
 انتقال وجه بین اعتبارات
inter-market trading system (ITS)
 نوعی شبکه ارتباطی الکترونیکی که تالار بورس های بزرگ را به یکدیگر مرتبط می سازد.
inter-period allocation
 تخصیص بین دوره ای
inter-relationships
 روابط فی ما بین
inter-segment transfers
 انتقالات بین بخش ها (قسمت ها)
inter-service department changes
 هزینه خدمات متقابل دوایر خدماتی دیگر
Intra-group transactions
 معامله هایی که بین شرکت های عضو یک گروه (یک مجتمع) انجام می شود
interbank funds
 وجود فی ما بین بانک ها
interbank market
 بازار بین بانکی
interchangeable part
 قطعات استاندارد (که به راحتی جایگزین قطعات موجود می شوند)
Inter-commodity spread
 شکاف کالایی
intercompany accounts
 دفتر کل عمومی، حساب های بین شرکت های عضو گروه
intercompany elimination
 حذف اقلام شرکت های وابسته
intercompany pricing
 قیمت گذاری داخلی
intercompany profit
 سود حاصل از فعالیت درون گروهی یک شرکت یا سود بین شرکت های گروه
intercompany receivables and payables
 دریافتیها و پرداختیهای فیمابین شرکت های عضو گروه
intercompany transaction (intra-group transactions)
 معامله بین شرکت ها
interdepartmental profit
 سود بین واحدهای سازمانی
interest account
 حساب بهره
interest accrued to principal
 بهره متعلق به اصل
interest bearing liability
 بدهی بهره دار
interest bearing note
 اسناد بهره دار
interest capitalization
 به حساب دارایی بردن هزینه تامین مالی، به حساب منظور کردن بهره
interest costs capitalized
 مخارج بهره منظور شده به حساب دارایی
interest cover (fixed -charge-coverage ratio)
 پوشش بهره
interest coverage ratio
 نسبت پوشش بهره
interest for delay
 بهره دیرکرد
interest formulas
 فرمول محاسبه بهره (بهره مرکب)
interest guaranteed
 سود تضمین شده (بهره)
interest method of amortization
 روش انقضای مبتنی بر نرخ بهره، روش بهره استهلاک
interest on call(s)
 بهره عندالمطالبه، بهره دیداری
interest on capital
 سد تضمین شده (بهره) سرمایه
interest on inventory loan
 بهره وام موجودی کالا
interest on mortgage
 بهره رهن
interest paid
 بهره پرداخت شده
interest payable
 بهره پرداختنی
interest rate implicit in the lease
 نرخ ضمنی بهره در قرارداد اجاره
interest rate, rate of interest
 نرخ بهره
interest receivable
 بهره دریافتنی
interest receivable account
 حساب بهره دریافتنی
interest statement
 صورتحساب بهره
interest-bearing loan
 وام با بهره
interest-bearing note
 سند بهره دار
interest-free banking
 بانکداری بدون بهره (ربا)
interest-free loan
 وام بدون بهره، قرض الحسنه
interest-only loan
 وام با بهره اقساطی
interest-rate guarantee
 تضمین نرخ بهره
interest-rate parity
 دوگانگی نرخ بهره
interest-rate risk
 ریسک ناشی از نوسان نرخ بهره
interested third parties
 اشخاص ثالث ذینفع
interests, benefits, gains, cost-benefit
 حقوق، منافع
interfirm comparison
 مقایسه چند شرکت
Inter-fund accounts
 حساب نقل و انتقال بین وجوه مستقل دلتی
Inter-fund transfer
 انتقالات میان حساب های مستقل دولتی
interim accounts
 حساب های میان دوره ای
interim audit (auditing)
 حسابرسی طی سال، حسابرسی ضمنی، حسابریی میان دوره ای
interim audit procedures
 روش های حسابرسی ضمنی
interim audit work
 حسابرسی ضمنی
interim balance sheet
 ترازنامه میان دوره ای
interim certificate
 گواهی مقدماتی
interim closing of accounts
 بستن میان دوره ای حساب ها (به طور موقت)
interim dividend paid
 سود سهام پرداختی طی سال
interim financial reporting
 گزارش مالی میان دره ای
interim financial statements (interim accounts′ interim report)
 صورت های مالی میان دوره
interim quality standards
 استانداردهای کیفیت میان دوره ای
interim share (stock)
 سهم موقت
interim share purchase
 خرید میان دوره ای سهام
interim statement
 صورتحساب بین دوره ای، صورتحساب طی سال
interior sale
 فروش داخله
interlocking accounts
 حساب های به هم بسته
interlocking directorate
 اعضای هیئت مدیره مشترک
intermediary, broker
 واسطه (دلال واسطه)
intermediate account
 حساب واسط، حساب با واسطه
intermediate accounting
 حسابداری میانه, حسابداری سطح میانی
intermediate accounting controls
 کنترل های داخلی حسابداری
intermediate cash flows
 جریان های نقدی میان دوره ای
intermediate consignee
 گیرنده واسطه (خریدار واسطه)
intermediate goods or product
 کالای واسطه ای
intermediate holding company
 شرکتی که در یک گروه به عنوان واحد تجاری اصلی محسوب شده اما همین شرکت در گروه بزرگ تر به عنوان واحد تجاری فرعی به حساب می آید
intermediate term credit
 اعتبار متوسط المدت
intermediate term loan
 وام متوسط المدت
intermediate time debt
 بدهی متوسط المدت
intermediate, middleman, broker
 واسطه، دلال، کارگزار
intermediate-term financing
 تامین مالی میان مدت
intermediate-term loans
 وام های میان مدت
intermediation
 واسطه (دلال واسطه)
intermodal transport
 حمل با چند نوع وسیله نقلیه
internal accounting control system
 سیستم کنترل داخلی حسابداری
internal accounting controls
 کنترل های داخلی حسابداری
internal analysis
 تجزیه و تحلیل درونی
internal applications, internal users
 مصارف داخلی
internal audit adjustments
 تعدیلات اصلاحی حسابرسی داخلی
internal audit approach
 رویکرد حسابرسی داخلی
internal audit check
 رسیدگی حسابرسی داخلی
internal audit department
 اداره حسابرسی داخلی
internal audit file
 پرونده حسابرسی داخلی
internal audit findings
 یافته های حسابرسی داخلی
internal audit manual
 دستورالعمل حسابرسی داخلی
internal audit objectives
 هدف های حسابرسی داخلی
internal audit office
 دفتر حسابرسی داخلی
internal audit procedure
 رویه عمل حسابرسی داخلی
internal audit program
 برنامه حسابرسی داخلی
internal audit questionnaire
 پرسشنامه حسابرسی داخلی
internal audit recommendations
 پیشنهادهای حسابرسی داخلی
internal audit records
 مدارک و اسناد حسابرس داخلی
internal audit report
 گزارش حسابرسی داخلی
internal audit resources
 منابع حسابرسی داخلی
internal audit standards
 استانداردهای حسابرس داخلی
internal audit(ing) services
 خدمات حسابرسی داخلی
internal auditing
 حسابرسی داخلی
internal auditing standards (lAS)
 استانداردهای حسابرسی داخلی
internal auditor
 حسابرس داخلی
internal capital resources
 منابع سرمایه ای داخلی
internal check
 ریسک داخلی
internal consistency
 انسجام / هماهنگی درونی
internal control
 کنترل داخلی
internal control checklist
 چک لیست / فهرست کنترل های داخلی
لغات حسابداری بخش  82
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.