مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 86

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 86 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  86
material quantity variance = material usage variance
 انحراف مصرف مواد
material related cost
 هزینه مربوط به مواد
material requisition, material requisition form, material requisition record
 برگ دادخواست مواد
material returned
 مواد برگشتی
material returned to store
 مواد برگشتی به انبار
material returned to supplier
 مواد برگشتی به عرضه کننده
material specifications
 خصوصیات مواد
material spoilage
 ریخت و پاش مواد
material transfer note
 سند انتقال مواد
material usage
 مصرف مواد
material usage variance
 انحراف مصرف مواد
material variance
 انحراف مواد
material weakness
 ضعف با اهمیت، نقاط ضعف عمده
material weakness in internal control
 ضعف با اهمیت در سیستم کنترل داخلی
materiality
 اهمیت نسبی، با اهمیت بودن
materiality concept
 مفهوم اهمیت
materiality principle
 اصل اهمیت
materialize
 مادی کردن
materially misstated
 به طور با اهمیت تحریف شده، تحریف عمده
materials
 مواد
materials and services
 مواد و خدمات
materials and supplies inventory
 انبار مواد خام و ملزومات
materials control
 کنترل مواد
materials cost
 بهای تمام شده مواد اولیه
materials inventory warehouse
 انبار مواد خام
materials issued
 صدور مواد
materials issued analysis sheet
 برگ مشخصات ریز مواد
materials issued at an inflated price
 مواد صادره به قیمتی بیش از قیمت خرید
materials issued in excess of requirements
 مواد صادره زائد بر احتیاج
materials mix variance
 انحراف ترکیب مواد
materials purchase budget
 بودجه خرید مواد
materials quantity variance
 انحراف مصرف مواد، واریانس کمیت مواد
materials requirements planning (MRP)
 برنامه ریزی مواد اولیه مورد نیاز
materials requisition
 انحراف مصرف مواد، واریانس کمیت مواد
materials requisition (stores issue note; stores requisition)
 درخواست مواد (از انبار)
materials usage budget
 بودجه مصرف مواد
materials usage variance
 انحراف مورد مواد
maternity
 کمک هزینه ایام استراحت بارداری
materials yield variance
 انحراف بازده مواد
maternity benefits
 مزایای ایام استراحت بارداری
maternity leave
 مرخصی ایمان
mathematical accuracy
 صحت محاسباتی / ریاضی
mathematical error
 اشتباه ریاضی و محاسباتی
mature economy
 اقتصاد بدون رشد
matured bill
 برات سررسیده
matured claims
 مطالبات سررسیده
matured debt (liability)
 بدهی سررسیده
maturing
 در حال سررسید
maturing (debt-liability)
 بدهی در حال سررسید
maturing loan
 وام در حال سرررسید
maturity
 سررسید، تاریخی که یک بدهی به سررسید می رسد
maturity amount
 مبلغ در سررسید
maturity basis
 مبنای محاسبه
maturity date
 تاریخ سررسید
maturity of debt
 موعد پرداخت بدهی
maturity of loan
 تاریخ پرداخت وام
maturity value
 مبلغ بدهی هنگام سررسید، ارزش سررسید، ازش در سررسید
maturity value of debt
 ارزش سررسید بدهی
maturity yield
 بازده تا سررسید، ارزش سررسید، ارزش در سررسید، ارزش اسمی
maximization
 بیشینه سازی
maximization of contribution margin, contribution margin maximization
 حداکثر کردن حاشیه فروش
maximization of income
 حداکثر کردن درآمد
maximize
 به حداکثر رساندن
maximize return on investment
 به حداکثر راندن بازده سرمایه گذاری
maximize investment
 سرمایه گذاری حداکثر
maximizing price
 حداکثر سازی قیمت
maximum (Max)
 حداکثر، بیشترین
maximum and minimum stock
 حداکثر و حداقل موجودی در انبار
maximum capacity
 حداکثر ظرفیت
maximum efficiency
 حداکثر کارایی
maximum efficiency rate
 ضریب حداکثر کارایی
maximum pensions
 حداکثر مستمری ها
maximum period of payment
 حداکثر دوره بازپرداخت
maximum price, highest price
 قیمت ماکزیمم (حداکثر)
maximum pricing
 قیمت گذاری حداکثر
maximum stock
 موجودی حداکثر
maximum stock level holding
 حداکثر سطح نگهداری موجودی
maximum transfer price
 بالاترین قیمت انتقالی
meal allowance
 فوق العاده غذا
mean
 میانگین، متوسط
mean deviation
 انحراف میانگین
mean estimation
 برآورد میانگین
mean per unit estimator
 برآورد میانگین در هر واحد
mean return
 بازده مورد انتظار
mean-per-unit measurement
 اندازه گیری (برآورد) میانگین هر واحد
means
 وسایل
means of clearing
 وسایل (اسناد) واریز و تسویه
means of control
 ابزارهای کنترل
means of entry
 وسیله ثبت در دفتر
means of payment
 وسایل پرداخت
means of transportation
 وسایل حمل و نقل
measurability
 قابلیت اندازه گیری
measure
 سنجیدن، اندازه گرفتن
measure unit
 واحد اندازه گیری
measured goods
 کالای اندازه گیری شده
measurement attributes
 خاصه های اندازه گیری
measurement concept
 مفهوم اندازه گیری
measurement date
 تاریخ محاسبه
measurement in terms of money
 اندازه گیری در قالب پول
measurement of revenue
 اندازه گیری درآمد عملیاتی
measurement process
 فرایند اندازه گیری
measurement, evaluation
 سنجش یا اندازه گیری
measures of dispersion
 معیارهای پراکندگی
measuring unit
 واحد اندازه گیری
mechanized accounting system
 سیستم حسابداری ماشینی
mechanized accounts
 حساب های مکانیزه
median
 میانه توزیع، عدد وسط
median ratio
 نسبت میانه
medical insurance
 بیمه درمانی
medium ratio
 نسب میانه
medium-size company
 شرکت متوسط
medium-term capital
 سرمایه میان مدت
medium-term contract
 پیمان میان مدت
medium-term forecast
 پیش بینی میان مدت
member of the association of accounting technicians (MAAT)
 عضو انجمن تکنسین های حسابداری انگلستان
member takedown
 تخفیف بین اعضا
member′s entrance fee
 حق ورودیه عضو
members′ voluntary  Liquidation (members′ voluntary winding-up)
 انحلال به درخواست سهامداران شرکت
memorandum account
 حساب یادداشتی (توضیحی)
memorandum of association
 اساس نامه
memorandum of financing
 برگ تامین وجوه
memorandum reconciliation account
 حساب آماری تطبیق حساب ها
mercantile agent
 نماینده تجاری، کارگزار، عام
merchandise
 کالای تجاری، موجودی کالا
merchandise advance
 پیش پرداخت کالا
merchandise in transit
 کالای بین راه
merchandise inventory
 موجودی کالا
merchandise turnover = inventory turnover
 (دفعات) گردش موجودی کالا، دوره گردش موجودی کالا
merchant bank
 بانک تجاری
merchant books
 دفاتر تجاری
merchant wholesaler
 عمده فروش
merchant, businessman, trader
 بازرگان، تاجر
merchantable
 قابل معامله، قابل فروش
merging audit evidence
 ادغام شواهد حسابرسی
merit bad
 کالای مضر
merit rate
 درجه شایستگی
merit rate of employee
 درجه شایستگی کارمند
message switching
 مبادله پیام یا اطلاعات
method of accounting for treasury stock
 روش حسابداری سهام خزانه
method of calculation
 روش محاسبه
method of measurement
 روش اندازه گیری
method of pricing goods dispatched
 روش قیمت گذاری محصول ارسالی
method of valuation
 روش ارزیابی
method of valuing
 روش تعیین ارزش
methods of absorbing overhead
 روش های جذب سربار
methods of allocation
 روش های تخصیص
meticulous calculation
 محاسبه بسیار دقیق
mid-day work
 کار نیمه روزه
middle paragraph explanatory, paragraph
 بند توضیحی (گزارش)
middleman, broker
 واسطه، کارگزار
Mileage cost
 هزینه سفر به مایل
min-based system pricing
 سیستم قیمت گذاری تحویل کارخانه
milliard (billion)
 میلیارد
min-max method, high-low method
 روش حداقل، حداکثر
mineral
 معدنی
mineral resources
 ذخایر معدنی
mineral resources
 منابع معدنی
mineral rights
 حق بهره برداری از معادن
minimization of cost
 حداقل کردن بهای تمام شده
minimum acceptable rate of return
 حداقل نرخ بازده قابل قبول
minimum initial investment
 حداقل سرمایه گذاری اولیه
minimum level of cash
 حداقل سطح موجودی نقد
minimum level of cash holding
 حداقل سطح نگهداری موجودی نقد
minimum old age pension
 حداقل مستمری بازنشستگی
minimum transfer price
 کمترین قیمت انتقالی
minimum variation
 حداقل تغییر
minimum wage legislation
 قانون حداقل دستمزد
minimum wage rate
 حداقل نرخ دستمزد
ministry of cooperative
 وزارت تعاون
ministry of economic and finance
 وزارت امور اقتصادی و دارائی
ministry of finance
 وزارت دارایی
ministry of labor and social affairs
 وزارت کار و امور اجتماعی
minor accountant, auditor, accountant assistant
 کمک حسابدار (حسابدار جزء)، کمک حسابدار
minority active investment
 سرمایه گذاری فعال اقلیت
minority inactive investment
 سرمایه گذاری غیرفعال اقلیت
minority of shareholders
 اقلیت صاحب سهام
minority shareholders′ right (mterest)
 حقوق صاحبان سهام اقلیت
minority shareholders, minority stockholders
 صاحبان سهام اقلیت
mintage, seigniorage
 حق الضرب
minute book of board of directors
 دفتر خلاصه مذاکرات هیئت مدیره
minute book of general meeting
 دفتر خلاصه مذاکرات مجمع عمومی
minutes of directors, minutes of board of directors
 صورت جلسات هیئت مدیره
minutes of general meeting
 صورت جلسات مجمع عمومی
misapplication
 بکارگیری نادرست
misappropriation
 استفاده نادرست، حیف و میل، تخصیص نادرست (در حسابداری دولتی)
misappropriation on wages
 اختلاس دستمزد
miscalculate
 اشتباه حساب کردن
miscalculation
 محاسبه غلط
miscellaneous
 متفرقه
miscellaneous asset
 دارایی متفرقه
miscellaneous control account
 حساب کنترل مخارج متفرقه
miscellaneous expense, other expense
 هزینه متفرقه
miscellaneous revenue
 درآمد متفرقه (کم اهمیت)
miscellaneous bank charge
 هزینه متفرقه بانکی
miscellaneous income
 درآمد متفرقه (کم اهمیت)
misclassification
 طبقه بندی نادرست
misfeasance
 استفاده نادرست، حیف و میل، تخصیص نادرست (در حسابداری دولتی)
misinterpretation
 تفسیر نادرست، سوء تعبیر
misleading
 گمراه کننده، گمراه کردن
misleading financial statements
 صورت‌های مالی گمراه کننده
mismatching of cost with revenue
 عدم تطابق دقیق هزینه‌ها با درآمد
misrepresentation
 اظهاریه دروغین، القاء شبهه، قلب حقیقت، بیان کاذب
missing asset
 دارایی مفقود (ناپیدا)
missing the market
 از دست دادن بازار
mission statement
 بیانیه رسالت‌ها و اهداف کلان
misstated items
 اقلام تحریف شده
misstatement
 ارائه نادرست، تحریفات
misstatement bounds
 حدود بالا و پایین
misstatements of facts
 تحریف حقایق
misunderstanding
 سوء تفاهم، درک نادرست
mix ratio
 نسبت ترکیب (نسبت) ، ترکیبات
mix variance
 انحراف ترکیب مواد
mixed account
 حساب مختلط
mixed cost formula method
 روش فرمول هزینه مختلط
mixed tariff
 تعرفه مختلط
mixed variance
 مغایرت ترکیبی
mode of transportation
 شیوه و روش حمل و نقل
moderate income
 درآمد متوسط
moderate priced goods
 کالای با قیمت معقول
modern accounting
 حسابداری روزآمد (مدرن)
modern auditing
 حسابرسی نوین
modification of books of accounts
 تغییر شکل دفاتر حساب
modification of terms
 تعدیل شرایط
modified accelerated cost recovery system
 سیستم تعدیل شده بازیافت سریع بهای تمام شده
modified account
 حساب تغییر شکل داده
modified accrual basis
 روش تعهدی اصلاح شده
modified auditor′s report
 گزارش تعدیل شده حسابرس
modified cash basis
 مبنای نقدی تعدیل شده، روش نقدی اصلاح شده
modified historical cost accounting system
 سیستم بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده
modified temporal method
 روش موقت اصلاح شده
modified treasury stock method
 روش تعدیل شده سهام خزانه
modifying language
 عبارت تعدیلی
monetarist
 طرفدار نظریه پول
monetary
 پولی
monetary amount
 میزان (مبلغ) پولی
monetary asset
 دارایی پولی
monetary assumption
 فرض واحد پولی، فرض ثبات واحد پولی
monetary authorities
 مقامات پولی
monetary cash basis accounting
 حسابداری نقدی تعدیل شده
monetary compensation
 پاداش پولی
monetary current asset
 دارایی جاری پولی
monetary current liabilities
 بدهیهای جاری پولی
monetary data
 اطلاعات پولی
monetary debt
 بدهی پولی
monetary errors
 اشتباه در ثبت
monetary gain or loss
 سود و زیان پولی
monetary gold
 طلای بانکی
monetary incentives
 انگیزه‌های پولی
monetary item
 قلم پولی
monetary measure allocation
 تخصیص بر اساس معیار پولی
monetary measurement convention
 اصل محاسبه اقلام پولی
monetary order
 حواله بانکی
monetary policy
 سیاست پولی
monetary principle
 اصل ثابت انگاشتن واحد پول، اصل واحد پول
monetary reserve(s)
 اندوخته (های) پولی
monetary risk
 مخاطره پولی
monetary stock
 موجودی پولی
monetary system
 سیستم پولی
monetary transactions
 مبادلات پولی
monetary unit
 واحد پولی
monetary unit assumption
 فرض (ثبات) واحد پولی
monetary unit concept
 اصل اتخاذ واحد پول در محاسبه
monetary unit sampling
 نمونه گیری بر اساس واحد پول
monetary value
 ارزش پولی
monetary working capital
 سرمایه در گردش پولی، پول در محاسبه
monetary working capital adjustment
 تعدیل سرمایه در گردش پولی
monetary working capital adjustment
 تعدیل سرمایه در گردش پولی
monetary-nonmonetary method
 روش پولی ، غیر پولی
monetization
 تبدیل به پول
monetization of debts
 تبدیل به پول کردن دیون
money back
 تضمین بازپرداخت
money center banks
 بانک‌های بزرگ جهانی
money changing
 صرافی پول
money charger
 صراف پول، متخصص ارز
money equivalent
 معادل پول، برابر پولی
money laundering
 پول شویی یا تطهیر پول ، پول‌شویی
money making
 پول ساختن (جمع کردن)
money market
 بازار پول
money market line
 خط بازار پول
money measurement
 واحد اندازه گیری بر حسب پول
money order, transfer (money),remittance
 حواله پول / حواله وجه واگذاری
money rate of interest
 نرخ پولی بهره (نرخ نقدی بهره)
money spread
 شکاف قیمتی
money wages
 دستمزد نقدی (پولی)
moneyed, man of money
 پول دار
monitoring value
 ارزش نظارتی
monopolies and mergers commission
 کمیسیون انحصارها و ادغام‌ها
monopolistic right, franchise, exclusive right
 حق انحصار
monotonous application of cost
 سرشکنی (تسهیم) یکنواخت هزینه
monotonous auditing
 حسابرسی یکنواخت
monthly allowance
 مقرری ماهانه
monthly closing date
 تاریخ بستن ماهیانه حساب‌ها
monthly physical count
 شمارش فیزیکی ماهانه، انبارگردانی ماهانه
monthly salary
 حقوق ماهیانه
monthly wages worker
 کارگر مزدبگیر ماهانه
moral control
 کنترل اخلاقی
moral hazard
 خطر اخلاقی
moral hazard phenomenon
 پدیده خطر اخلاقی
moratorium to pay tax
 مهلت قانونی پرداخت مالیات
moratorium, usance
 مهلت، تمدید قرارداد، مهلت پرداخت بدهی
moratory interest, late interest
 بهره دیرکرد
mortal asset
 دارایی از بین رونده (فناپذیر)
mortality
 استهلاک پذیری دارایی
mortality chart
 نمودار استهلاک پذیری
mortality curve
 منحنی مرگ و میر
mortality of asset
 فناپذیری دارایی
mortality of stock
 فناپذیری موجودی کالا
mortgage
 گروه، رهن، وثیقه
mortgage bank, pawn bank
 بانک رهنی
mortgage bond
 اوراق قرضه رهنی
mortgage certification
 گواهینامه رهنی
mortgage creditor
 طلبکار با وثیقه
mortgage debt
 بدهی رهنی
mortgage deed
 سند رهن
mortgage loan, loan on mortgage
 وام رهنی، وام با وثیقه
mortgage market
 بازار رهن
mortgage note payable
 سند پرداختنی رهنی
mortgage notes
 اسناد وثیقه
mortgage payable
 دیون رهنی
mortgage pool
 اوراق قرضه رهنی
mortgage, pledge
 گرو گذاشتن، رهن گذاشتن
mortgaged
 به رهن گذاشته شده
mortgaged asset
 دارایی رهنی (به رهن گذاشته شده)
mortgaged company
 شرکت رهنی
mortgagee
 گرو گیرنده، شخص یا سازمانی که دارایی نزد آن گروه گذارده شود.
mortgagor
 وام دهنده
mosaqat
 مساقات (عقد مساقات)
motivation
 انگیزش، انگیزه، تشویق
motivational cost
 میانگین متحرک
movable property = movables
 اموال منقول
moving average
 میانگین متحرک
لغات حسابداری بخش  86
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.