مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 89

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 89 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  89
original capital
 سرمایه اصلی
original copy
 نسخه اصلی
original cost (expense, expenditure)
 هزینه اصلی
original documents
 مدارک اصلی
original invoice
 صورتحساب اصلی
original shareholder, shareholder of record
 سهامدار اصلی
original
 اصلی، اولیه
original capital
 سرمایه اولیه
original cost
 قیمت اصل، بهای اولیه
original cost standard
 معیار هزینه اصلی
original documents
 اسناد اصل، اسناد اولیه
original entry
 ثبت اولیه، نقل به دفتر کل
original entry error
 اشتباه نخستین ثبت
original estimate
 برآورد اولیه
original goods
 کالای اصلی و طبیعی
original issue of shares
 انتشار اولیه سهام
original markups
 افزایش اولیه قیمت فروش
original maturity
 تاریخ سررسید اولیه
original receipt
 رسید اصلی
original selling price
 قیمت اولیه فروش
original value
 ارزش اصلی
originate
 نشات گرفتن، سرچشمه گرفتن از
originator
 ترتیب دهنده، تنظیم کننده
other accounts payable
 سایر حساب‌های پرداختنی
other assets
 سایر دارایی‌ها
other information included in annual reports
 سایر اطلاعات مندرج در گزارشات سالانه
other liabilities
 سایر بدهی‌ها
out flow of capital
 خروجی سرمایه
out for a bid
 مزایده
out of date, overdue
 موعد گذشته، منقضی، منسوخ، کهنه
out of pocket costs, actual expenditures
 مخارج واقعی، هزینه‌های پرداخت فوری
out of station allowance
 فوق‌العاده خارج از مرکز
out ward documentary credits
 اعتبارات اسنادی برای خارج
out ward manifest
 اعلامیه خروج
out-of-date check
 چک تاریخ گذشته
out-of-sample data
 اطلاعات (داده‌های) خارج از نمونه
outage
 مدت عدم استفاده
outage cost
 هزینه دوران عدم استفاده
outboard
 بیرون از کشتی یا قایق
outflow of cash
 جریان خروج وجه نقد
outgoing partner
 شرکت خارج شونده
outlay expiration
 استهلاک، کاهش ارزش دارایی
output data
 اطلاعات خروجی
output level overhead variance
 انحراف سربار در سطح محصول
output scanning
 بررسی گزارش‌های خروجی
outright exportation
 صادرات یکسره / قطعی
outside shareholder
 سهامدار اقلیت
outstanding capital
 سرمایه معوق (وصول نشده)
outstanding check
 چک دریافت نشده، چک معوق
outstanding commitments
 تعهدات معوق (وصول نشده)
outstanding debts
 دیون معوق (پرداخت نشده)
outstanding deposit
 سپرده‌های بین راهی
outstanding orders
 سفارشات معوق، سفارش‌های تکمیل نشده
outstanding premium
 حق بیمه معوق
outstanding share
 سهام معوق
outstanding, pending, accrue
 معوق
outward documentary credit
 اعتبار اسنادی برای خارج
outward manifest
 اعلامیه خروج کالا
outward processing
 عمل آوردن در خارج
over absorb
 جذب بیش از حد
over absorbed, over applied
 اضافه جذب شده
over absorption (overall feasibility)
 اضافه جذب
over absorption of fixed cost
 اضافه جذب سربار ثابت
over and short cash account
 حساب کسری یا اضافات صندوق
over capacity
 بالاتر از ظرفیت
over par value
 مازاد بر ارزش اسمی
over pay
 بیش از استحقاق مزد دادن
over payment
 پرداخت زائد (بیش از حد)
over purchase
 خرید به قیمت بالا
over-absorbed overhead
 اضافه جذب (هزینه) سربار
over-and-short
 کسر و اضافه
over-applied overhead
 اضافه جذب (هزینه) سربار
over-audit
 رسیدگی بیش از اندازه
over-estimation
 برآورد بیش از حد
over-the-counter market
 بازار خارج از بورس، بازار فرا بورس
over-the-counter sale
 فروش اوراق بهادار پذیرفته نشده (در بورس)
Over-absorbed indirect (overhead) costs
 اضافه جذب هزینه‌های سربار
Over-absorption
 مازاد جذب سربار
overage
 اضافی انبار
overage and shortage
 اضافی و کسری انبار
overall efficiency
 افزایش کارایی، کاهش هزینه
overall feasibility
 امکان پذیری (از لحاظ کلی)
overall productivity
 بهره‌وری کامل (جامع)
overall reasonableness test
 آزمون کامل
overall review
 بررسی کلی
overall risk
 خطر کلی ، ریسک کلی
overall risk assessment
 برآورد کلی خطر
Over-allocated indirect (overhead) costs”
 اضافه تخصیص هزینه‌های سربار
Over-applied (overhead) cost
 مازاد هزینه جذب شده
overcharge
 هزینه اضافی
overdraft, overdue account
 اضافه برداشت
Overdraft cash / cash overdraft
 اضافه برداشت نقدی (از حساب بانک)
overdraw
 اضافه برداشت کردن
overdraw a check
 چک پرداخت شده
overdue (drafts)
 (برات) سررسید گذشته
overdue debt, past due debt
 بدهی سررسید گذشته، مطالبات معوق
overestimate
 اضافه برآورد کردن
overhead (overhead cost)
 سربار، هزینه سربار
overhead absorb
 اضافه جذب
overhead absorption, over-applied overhead
 جذب (هزینه) سربار
overhead adjustment account
 حساب تعدیل سربار
overhead analysis sheet (overhead distribution summary)
 سرشکن کردن سربار، کارت تجزیه تحلیل هزینه سربار
overhead appropriation
 تسهیم، سرشکن کردن، تقسیم کردن
overhead capacity variance
 مغایرت ظرفیت سربار
overhead charge
 هزینه بالاسری
overhead control account
 حساب کنترل سربار
overhead cost variance
 مغایرت هزینه سربار
overhead cost
 هزینه سربار
overhead crane
 جرثقیل سقفی (بالاسری)
overhead efficiency variance (productivity variance; overhead productivity variance)
انحراف کارایی سربار
overhead expenses
 هزینه‌های سربار (بالاسری)
overhead per unit
 نرخ واحدی سربار
overhead price variance
 مغایرت قیمت سربار ، انحراف قیمت سربار
overhead usage, overhead spending
 مصرف سربار
overheads
 هزینه‌های بالا سری ، هزینه‌های سربار
overheated
 حالت تورمی
overloading
 اضافه بارگیری
overnight loan
 وام یک شبه ، وام فوری
overpaid
 پرداخت بیش از حد (بیش از حق)
overqualified
 بالاتر از شرایط احراز
overrate
 بیش از ارزش واقعی ارزیابی کردن
overseas
 ماوراء بحر، خارجه
overseas company
 شرکت ماورای بحار
overseas-income taxation
 مالیات بر درآمدهای خارج از کشور
overshadow
 تحت‌الشعاع قرار دادن
overstaffing
 مازاد کارکنان
overstate, overstatement
 ارائه بیش از واقع
overstatement
 زیاد نشان دادن، ارائه مبالغ به بیش از میزان واقعی
overstatement of revenue
 بزرگنمایی، یا فزون نمایی درآمد
overtime allowance, overtime pay
 فوق‌العاده اضافه کار
overtime pay
 مزد اضافه کاری
overtrading
 گسترش بیش از حد دادوستد
overvaluation of stock
 اضافه ارزیابی موجودی
overvalue (overvaluation)
 ارزیابی بیش از واقعی
owner withdrawals
 برداشت‌های مالک
ownership card
 کارت مالکیت
ownership claims
 مطالبات مالکیت
ownership of assets
 مالکیت دارایی
ownership right, right of possession, property right, proprietary right
 حق مالکیت
Pacioli, Luca (1445-1514)
 پاچیولی، لوکا (1517،1445 میلادی) یک راهب فرانسیسکن و نخستین کسی که توانست دفترداری ثبت دو طرفه ارائه کند.
package deal
 معامله کلیدی ، چکی (بدون توجه به مسائل جزئی معامله)
package pay
 مزد بسته بندی یا عدل بندی
packaged program
 برنامه آماده
packaging cost
 هزینه بسته بندی
packet, small package
 بسته کوچک
packing and distribution
 بسته بندی و توزیع
packing and loading expense
 هزینه بسته بنی و بارگیری
packing and shipping
 بسته بندی و ارسال
packing expense (charge)
 هزینه بسته بندی
packing list
 صورت بسته بندی یا عدل بندی؛ صورت کالاهای بسته بندی شده
packing note
 یادداشت محتویات بسته
packing, packaging
 بسته بندی و توزیع
padding expenses
 فزون نمایی هزینه‌ها
paging
 فرایند انتقال داده‌ها و اطلاعات از حافظه اصلی به حافظه‌های فرعی (رایانه)
paid
 پرداخت شده، نقد
paid check
 چک پرداختی
paid in (up) capital, contributed capital
 سرمایه پرداخت شده
paid in capital for treasury stock
 صرف سهام خزانه
paid in capital from retirement of treasury stock
 سرمایه پرداخت شده از ابطال سهام خزانه
paid in cash share
 سهام نقداً پرداخت شده
paid in kind
 پرداخت غیر نقدی
paid in excess of par value
 پرداخت مازاد بر ارزش اسمی
paid invoice
 صورتحساب پرداخت شده
paid on account
 پرداختی علی‌الحساب
paid on charge
 پرداختی به ‌عنوان مساعده
paid on credit
 پرداختی نسیه (قرضی)
paid sick leave, sickness benefit
 پرداخت دستمزد ایام بیماری
paid up capital share
 سرمایه تمام پرداخت شده
paid up insurance
 بیمه پرداخت شده
paid up policy
 بیمه نامه‌ای که حق بیمه آن پرداخت شده
paid up share (stock)
 سهام پرداخت شده
paid-in
 پرداخت شده
paid-in capital
 سرمایه پرداخت شده
paid-in capital in excess of par
 صرف سهام
paid-in capital surplus
 صرف سهام
paid-in surplus
 صرف سهام
paid-up capital
 سرمایه پرداخت شده
paid-up insurance
 بیمه پرداخت شده
painting the tape
 ایجاد رونق مصنوعی در بورس
pension and saving department
 اداره بازنشستگی و پس انداز
paper assets
 دارایی‌های مالی، اوراق بهادار
paper profit
 سود تحقق نیافته، سود صوری
paper rate
 نرخ غیرواقعی
paper tiger
 سرمایه گذاری به‌ظاهر سودآور
par
 برابری، تساوی، بهای رمی اسناد و ضمانت‌نامه‌ها
par bond
 اوراق قرضه‌ای که به ارزش اسمی فروخته شود
par clearing, par payment
 پرداخت اصلی (اسمی)
par exchange rate, exchange parity, foreign exchange rate
 نرخ برابری ارز
par of exchange
 نسبت واحد پول یک کشور به واحد پول کشور دیگر
par rate of exchange, official exchange rate
 نرخ رسمی ارز
par value method
 روش ارزش اسمی
par value of currency
 نرخ اسمی ارز
par value of securities
 قیمت اسمی اوراق بهادار
par value of shares
 قیمت اسمی سهام
par value of stocks, face value of shares, stated value of share, stock par value
 ارزش اسمی سهام
par value theory
 تئوری ارزش اسمی
par-clearance
 واریز (پرداخت) اسمی
par-clearing
 واریز اصل سند (مبلغ اسمی سند)
par-value capital stock
 تعیین ارزش اسمی هر سهم بر اساس اساسنامه شرکت
paradigm
 الگوی فکری، پارادایم
paragraph
 یک قسمت از یک ماده یا تبصره، بند
parallel hedge
 پوشش ریسک از طریق خرید ارزهای متفاوت
parallel simulation
 شبیه سازی موازی
parallel testing
 آزمون موازی
parameter
 عامل ثابت، پارامتر، مؤلفه
parametric test
 آزمون پارامتر، پارامتر سنجی
parcel of bills
 بسته بروات
parcel post
 بسته پستی
parcel post receipt
 قبض امانات پستی
parent
 واحد تجاری اصلی، شرکت مادر
parent company
 شرکت مادر، واحد تجاری اصلی یا شرکتی که واحدهای فرعی را کنترل می‌کند.
parent company auditor
 حسابرس شرکت مادر
parent company statements
 صورت‌های مالی جداگانه «واحدهای تجاری اصلی»
parent company′s percentage of ownership
 درصد مالکیت شرکت اصلی
parent enterprise (corporation)
 موسسه مادر
parent′s percent of ownership
 درصد مالکیت شرکت اصلی
parent – subsidiary relationship
 رابطه اصلی، فرعی
parenthesis-free notation
 یادداشت بدون پرانتز
parenthetical information
 ارائه اطلاعات در داخل پرانتز
parenthetical note
 یادداشت بدون پرانتر
pareto principle
 اصل پارتو ، قانون بیست هشتاد
pari passu clause
 شرط برابر بودن وام‌ها
parity
 برابری، نسبت
parity price
 قیمت همانند یا یکسان
parol
 قول شفاهی، قرارداد شفاهی
parole agreement
 قولنامه (قرارداد شفاهی)
parole evidence role
 قاعده حاکمیت متن نوشته بر نقل قول شفاهی در قراردادها
part paid
 قسمت پرداخت شده
part shipment
 حمل قسمتی از کالا
part-paid invoice, part paid statement
 صورتحساب جزئا پرداخت شده
part-payment
 پرداخت قسمتی
part-time worker, casual worker
 کارگر موقت، کارگر نیمه وقت
partial
 جزئی ، قسمتی
partial damage
 خسارت جزئی
partial disability
 از کار افتادگی جزئی
partial payment
 پرداخت به‌دفعات
partial productivity
 بهره‌وری ناقص
partial productivity measurement
 اندازه گیری بهره‌وری ناقص / نسبی
partial recognition
 شناسایی ناقص / نسبی
partial reliance
 اعتماد نسبی
partial relief
 بخشودگی جزئی
partial shipment, shipment by instalment
 حمل به‌دفعات ، حمل بخشی از کالا
partial work related disability
 از کار افتادگی جزئی ناشی از کار
partial year
 بخشی از سال
partially paid
 قسمت پرداخت شده
partially paid capital
 سرمایه به‌دفعات پرداخت شده
partially paid shares
 سهام به‌دفعات پرداخت شده
partially participating
 مشارکت جزئی
partially participating preferred stock
 سهام ممتاز با مشارکت جزئی در سود باقی مانده
partially participation
 مشارکت جزئی
participate
 مشارکت کردن
participating bonds
 اوراق قرضه با حق مشارکت در سود
participating capital stock
 سهام ممتاز با حق سهیم شدن در مازاد سود
participating clause
 شرط حق مشارکت در سود اضافی
participating dividend
 سود پرداختی به دارندگان سهام ممتاز علاِوه بر سود تعیین شده در برگ سهم.
participating in interests
 سهیم در منافع
participating insurance
 بیمه سهیم (در منافع)
participating preference share
 سهم ممتاز که دارنده آن سود تقسیمی ثابتی دریافت می‌کند و پس از این که سهامداران عادی درصد مشخصی از سود دریافت کردند، وی در بقیه سود سهیم می‌شود.
participating share
 سهم ممتاز با حق مشارکت در سود
participating stock
 سهام مشارکت کننده در سود
participation certificate
 ورقه یا برگ مشارکت
participation credit
 اعتبار مشارکتی
participation funds
 وجوه مشارکتی
participation loan
 وام مشارکتی
participation, corporate, joint venture, partnership, cooperation
 مشارکت
participation, partnership
 شراکت، همیاری
particular average
 میانگین خاص
particular balance sheet accounts
 حساب‌های خاص ترازنامه
particular expense
 هزینه خاص
particular format of accounting books
 شکل خاص دفاتر حساب
particular forms of cost functions
 اشکال خاص توابع هزینه
particular operating cost
 هزینه خاص عملکرد (عملیات)
particular partnership
 مشارکت مخصوص
particular profit and loss expense
 هزینه خاص سود و زیان
particular(s)
 مشخصات، مشخص، معین
parties to bill
 اشخاص ذینفع در برات
parties to contract
 طرفین قرارداد
partly finished
 تا اندازه‌ای ساخته شده ، نیمه ساخته
partly finished goods, semi finished goods
 کالای نیمه ساخته
partly finished stock
 موجودی کالای تا اندازه‌ای تمام
partly finished store
 انبار کالای نیمه ساخته
partly paid shares
 سهامی که هنوز تمام مبلغ اسمی آن پرداخت نشده باشد.
partly paid, semi-paid
 نیمه پرداخت
partly secured
 تا اندازه‌ای تضمین شده
partly secured credit
 اعتبار نیمه تضمین شده
partly secured loan
 وام با قسمتی تضمین
partner
 شریک بودن، یار بودن، همکار
partner in joint account
 شریک با حساب مشترک
partner participant
 شریک
partners
 شرکا
partners of the company
 شرکا شرکت
partners′ current account
 حساب جاری شرکا
partners′ drawing account
 حساب برداشت شرکا
partners′ interest
 حقوق شرکا (منافع شرکا)
partnership accounting
 حسابداری شرکت‌های تضامنی
partnership agreement, joint venture agreement
 قرارداد بین شرکای یک شرکت تضامنی
partnership capital
 سرمایه شراکت
partnership dissolution partnership liquidation
 انحلال شرکت تضامنی
partnership financial statements
 صورت‌های مالی شرکت تضامنی
partnership liquidation
 انحلال شرکت‌های غیر سهامی
partnership profit
 سود شرکت غیر سهامی
parts list
 صورت مواد، صورت اجزا
party
 طرف معامله
party concerned, party interested
 ذینفع (طرف ذی‌نفع)
pass
 از قلم افتاده، تصویب، کلمه رمز، گذاشتن، عبور کردن، تصویب کردن قانون
pass-book
 دفتر حساب جاری بانکی مشتری
passage
 حق عبور
passage of title
 انتقال مالکیت
pay officer, pay master
 متصدی پرداخت
pay on credit
 به‌صورت نسیه پرداختن
payout rate
 (سرمایه ، سهام) نرخ پرداخت سود
pay plan
 طرح حقوق، سیستم حقوق و مزایا
pay raise, increase in salary
 افزایش حقوق
pay sheet, salary roll, pay roll
 لیست حقوق، لیست حقوق و دستمزد
pay slip, pay receipt
 بیجک (برگ رسید دستمزد)
pay up
 پرداخت وجه اضافی
pay, reimburse, disburse, settle
 پرداخت کردن
pay-as-you -earn
 پرداخت به‌قدر عایدی، پرداخت در برابر خدمت
pay-as-you-go
 پرداخت تدریجی بدهی، ثبت هنگام پرداخت
pay-off period of asset
 دوره بازدهی دارایی
pay-off period of investment
 دوره پرداخت سرمایه گذاری
pay-through bonds
 اوراق قرضه دارای پشتوانه
payability
 قابلیت پرداخت
payable
 بدهی‌های پرداختنی، قابل پرداخت
payable (on) demand
 قابل پرداخت در صورت مطالبه
payable at destination
 قابل پرداخت در مقصد
payable at maturity
 قابل پرداخت در سررسید
payable at par
 قابل پرداخت به ارزش اسمی
payable at sight
 قابل پرداخت به رؤیت
payable in advance
 قابل پیش پرداخت
payable in bearer
 قابل پرداخت در جه حامل
payable long-term inter-company
 بدهی بلند مدت فی ما بین شرکت‌های وابسته
لغات حسابداری بخش  89
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.