مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 9

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 9 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 9
T account
T حساب تی / حساب به شكل
tactical cost analysis
تجزیه و تحلیل تاكتیكی هزینه
tactical decision making
تصمیم گیری تاكتیكی
tactical planning
برنامه ریزی تاكتیكی
tag
برچسب
tagging and tracing
الصاق برچسب و ردیابی
tailor made
سفارشی
tainting
ناخالصی
take home pay
حقوق خالص دریافتی
taken as a whole
به عنوان یك مجموعه واحد
takeover
تصاحب / قبضه / تسلط
tangible products
محصولات مشهود
target capital structure
ساختار سرمایه هدف ساختار مطلوب سرمایه
target cost
هزینه هدف بهای تمام شده مدنظر
target firm
شركت هدف
target net income
سود خالص هدف / مورد توقع
target price
قیمت هدف
target return on investment
بازده سرمایه گذاری هدف/ مورد توقع
tariff
تعرفه
tax accounting
حسابداری مالیاتی
tax advantages
مزایای مالیاتی
tax authorities
مراجع / مقامات مالیاتی
tax avoidance
احتراز از مالیات
tax benefit of depreciation
منافع مزایای مالیاتی استهلاك
tax court
دادگاه مالیاتی
tax deductions
كسورات مالیاتی
tax deductive expenses
هزینه های قابل قبول مالیاتی
tax deferred income
سود/ درآمد مشمول مالیات انتقالی به دوره های آتی
tax evasion
فرار از مالیات
tax exempt bond
اوراق برضه معاف از مالیات
tax exempt income
سود معاف از مالیات
tax free
معاف از مالیات / بدون مالیات
tax free economy
اقتصاد بدون مالیات
tax loopholes
راههای گریز از مالیات
tax loss carryback
مالیات زیان انتقالی به دوره های گذشته
tax loss carryforward
مالیات زیان انتقالی به دوره های آتی
tax planning strategies
راهبردهای برنامه ریزی مالیاتی
tax ramifications
بازتابهای مالیاتی
tax rate changes
تغییرات نرخ مالیات
tax relief
معافیت مالیاتی
tax saving
صرفه جویی مالیاتی
tax shield of depreciation
سپر مالیاتی استهلاك
tax subsidy
یارانه مالیاتی
tax treatment
روش مالیاتی
taxable income
سود مشمول مالیات
taxable municipal bond
اوراق قرضه مشمول مالیات شهرداری
taxation brackets
طبقات مالیاتی
taxes collected in advance
پیش دریافت مالیات
taxes paid in advance
پیش پرداخت مالیات
taxes payable
مالیاتهای پرداختنی
taxes receivable current
مالیاتهای دریافتنی جاری
taxes receivable delinquent
مالیاتهای دریافتنی معوق
taxpayer
مودی مالیاتی
technical analysis
تجزیه و تحلیل فنی
technical bulletins
خبرنامه های فنی
technical contracts
قراردادهای تخصصی / فنی
technical description
توضیح فنی
technical efficiency
كارایی فنی
technical know how
دانش فنی
technical management
مدیریت فنی
technical specifications
مشخصات فنی
teeming and lading
كلاه به كلاه كرن
temporal method
روش موقت
temporary accounts
حسابهای موقت
temporary difference
اختلاف / تفاوت موقت
tender acceptance period
دوره قبول پیشنهادات شركت در مناقصه
tender conditions
شرایط مناقصه
tender documents
اسناد مناقصه
tender offer
پیشنهاد خرید پیشنهاد شركت در مناقصه
term bonds
اوراق قرضه بلند مدت
term bonds or notes
اوراق قرضه یا اسناد بلند مدت
term loan
وام بلند مدت
term loan agreement
قرارداد وام بلند مدت
term structure
ساختار زمانی
term structure of interest rates
ساختار زمانی نرخهای بهره
term to maturity
مدت زمان تا تاریخ سر رسید
terminal cash flow
جریانهای نقدی نهایی
terminal wealth
ثروت نهائی
terms of reference
حیطه اختیارات
terms of sale
شرایط فروش
test
آزمون
test check
رسیدگی آزمایشی
test data
اطلاعات آزمایشی / فرضی
test data approach
روش آزمون اطلاعات
test deck
اطلاعات فرضی
test of details risk (tdr)
( ریسك آزمون جزئیات (مانده حسابها
tests of controls
آزمون روشهای كنترلی آزمون (های) كنترلها
tests of details of balances
آزمون (های) جزئیات مانده حسابها
the accounting review
بررسیهای حسابداری نام یكی از مجله های علمی و پژوهشی حسابداری درآمریكا
the activity approach to income measurement
رویكرد فعالیت در اندازه گیری سود
the age of stagnation
عصر ركود اقتصادی
the capital market approach
رویكرد / دیدگاه بازار سرمایه
the constraining theory
( تئوری محدودیت (ها
the contractual approach view of income
سود از دیدگاه رویكرد قراردادی
the founder of portfolio theory
بنیانگذار نظریه مجموعه سرمایه گذاری
the international scene
عرصه بین المللی
the mathematics of finance
ریاضیات (مدیریت ) مالی
the most likely outcome
محتمل ترین نتیجه
the rise and fall of management accounting
ظهور و سقوط حسابداری مدیریت
the search for principles
درجستجوی اصول
the sponsoring organizations
سازمانها ی حامی
the value added concept of income
مفهوم ارزش افزوده سود
the worst case
بدترین حالت / مورد
theology of jumping the gun
نگرش انجام زودتر از موعد اقدامات پیشگیرانه
theoretical activity level
( سطح فعالیت تئوریكی (اسمی
theoretical capacity
( ظرفیت اسمی (تئوریكی
theoretical framework
چارچوب نظری
theoretical structure
( ساختار تئوریك (نظری
theory of constraints
تئوری (نظریه) محدودیتها
theory of the firm
نظریه واحد اقتصادی تئوری بنگاه
theory verification
( تبیین تئوری (نظریه
third market
بازار دست سوم
third party
شخص ثالث
third party beneficiary
ذینفع ثالث شخص ثالث ذینفع
third party guarantor
تضمین كننده شخص ثالث
threats and opportunities
تهدیدها و فرصتها
three variance approach
روش (رویكرد) سه انحرافی
threshold for recognition
مرزشناسایی آستانه شناسایی
throughput
مایه التفاوت درآمد حاصل از فروش و هزینه های مواد كالای فروش رفته
throughput time
زمان عملكرد
tick mark
علامت تیك
tight budget
بودجه سخت
time value time premium
( ارزش زمانی (صرف زمان
time weighted return
بازده مبتنی بر زمان
time adjusted rate of return
( نرخ بازده تعدیل شده (برحسب زمان
time and motion study
مطالعه زمان و حركت
time budget
بودجه زمانی
time budget pressure
فشار بودجه زمانی
time consuming
وقت گیر زمان بر
time deposit
سپرده بلند مدت
time diagram
نمودار (سیر)زمان
time driver
محرك زمان
time horizon
افق زمانی
time line
خط زمان خط سیر زمان
time period concept
مفهوم دوره زمانی
time ticket
برگه اوقات كاركد
time value
ارزش زمان (زمانی)
time value of money
ارزش زمانی پول
timecard
كارت اوقات كار
timeline
خط زمان
timeliness
( بموقع (بودن
timeliness timely
( بموقع (بودن
timely information
اطلاعات به موقع (بهنگام)
times interest earned ratio
نسبت تعداد دفعات تحقق بهره
timetable
جدول زمانبندی شده جدول زمانی
timing
تعیین موقعیت زمانی زمانبندی
timing difference
اختلاف زمانی
timing errors
اشتباهات زمانی
title deed
سند مالكیت
tolerable error
خطای قابل تحمل اشتباه قابل اغماض
tolerable exception rate (ter)
ضریب استثنای قابل تحمل / قابل اغماض
tolerable misstatement
( تحریف قابل تحمل (قابل اغماض
tolerable rate
ضریب قابل تحمل
top down forecasting
پیش بینی از سطح بالا به پایین
top flight training program
برنامه آموزشی درجه یك
tort
صدمه آسیب ضرر و زیان
tort law
قوانین شبه جرم
total overall sales variance
انحراف كل فروش
total assets turnover
گردش مجموع داراییها
total budget variance
انحراف كل بودجه
total contribution margin
حاشیه فروش كل
total costs accounted for
كل هزینه های تخصیص یافته
total costs to account for
كل هزینه های قابل تخصیص
total direct labor mix variance
انحراف كل تركیب دستمزد مستقیم
total direct labor yield variance
انحراف كل بازده دستمزد مستقیم
total direct materials mix variance
انحراف كل تركیب مواد مستقیم
total direct materials yield variance
انحراف كل بازده مواد مستقیم
total expected value for a project
( كل ارزش مورد انتظار (پروژه
total leverage
اهرم كل
total materials variance
انحراف كل مواد
total overhead variance
انحراف كل سربار
total portfolio risk
كل ریسك مجموعه سرمایه گذاری ریسك كل پرتفوی
total preventive maintenance
كل تعمیرات پیشگیرنده
total prime costs
كل / جمع هزینه های اولیه
total product
كل محصول / تولید
total productive efficiency
كل كارآیی تولید
total productivity measurement
اندازه گیری (سنجش) بهره وری كل
total project approach
روش (رویكرد) كل پروژه
total quality control
كنترل كیفیت جامع
total quality management (tqm)
مدیریت كیفیت جامع
total risk
كل ریسك ریسك كل
total sales quantity variance
انحراف كل مقدار فروش
total sales mix variance
انحراف كل تركیب فروش
total stockholders equity
جمع (كل) حقوق صاحبان سهام
total units to account for
كل آحاد قابل محاسبه
total utility
مطلوب كل
total variance
انحراف كل
tracing
ردیابی كردن
tractability
قابلیت ردیابی
trade accounts payable
حسابهای پرداختنی تجاری
trade accounts receivable
حسابهای دریافتنی تجاری
trade discounts
تخفیفات مقداری تخفیفات تجاری
trade in value
ارزش معاوضه ای
trade ins valuation
تعیین ارزش معاوضه
trade notes payable
اسناد پرداختنی تجاری
trade off theory
تئوری (نظریه) توازن
trade receivables
مطالبات (دریافتنی های ) تجاری
trade volume
حجم داد و ستد گردش معاملات
trademark trade name
( علامت تجاری (نام تجاری
trademarks, trade names, or brand
علائم تجاری، نامهای تجاری، یا نشان تجاری
trading on the equity
اهرم كردن سرمایه بهره آوری روی سرمایه
trading securities
اوراق بهادار معاملاتی
traditional approach
روش (رویكرد) سنتی
traditional budget
بودجه سنتی
traditional cost system
سیستم هزینه یابی سنتی
traditional costing systems
سیستم های هزینه یابی سنتی
traditional operation control system
سیستم سنتی كنترل عملیات
traditional performance measures
معیارهای سنتی سنجش عملكرد
traditional production systems
سیستم های سنتی تولید
traditional responsibility accounting
حسابداری سنتی سنجش مسئولیت
traditions and innovations
روشهای سنتی و روشهای نوین
transaction
مبادله تجاری معامله
transaction costs
هزینه های داد و ستد هزینه های انجام معامله
transaction flow
جریان مبادله / معامله
transaction related audit objectives
اهداف حسابرسی مربوط به مبادلات / معاملات
transaction risk
( ریسك مبادله (معامله
transaction stream
( جریان (عبور) مبادله (معامله
transaction trail
زنجیره عطف / مسیر معامله
transaction walk through
درونكاوی معامله آزمون شیوه انجام معامله
transactional approach
روش (رویكرد) معاملاتی
transactions approach
( روش (رویكرد) معاملات (معاملاتی
transactions approach to income measurement
رویكرد معاملاتی در اندازه گیری سود
transactions cycle
چرخه معاملات
transactions demand for money
تقاضای معاملاتی (برای) پول
transactions in foreign currency
معاملات / مبادلات ارزی
transactions walk through
ازمون درونكاوی معاملات / مبادلات آزمون شناخت مبادلات
transfer of ownership test
ازمون انتقال مالكیت
transfer price
قیمت انتقال
transfer pricing
قیمت گذاری انتقالی
transfer pricing dilemma
معضل قیمت گذاری انتقالی
transfer pricing problem
مشكل تعیین قیمت انتقالی مساله قیمت گذاری انتقالی
transfer time
زمان انتقال
transferred in cost
هزینه انتقالی از دایره قبل هزینه انتقالی به دایره
transferred in costs
هزینه های انتقالی از دایره قبل هزینه های انتقالی به دایره
transfers agent
نماینده (مسئول) نقل وانتقال مالكیت سهام
transfers of financial assets
نقل و انتقالات دارایی های مالی
translation
تسعیر / تبدیل
translation adjustment
تعدیل ناشی از تسعیر ارز
translation gains and losses
سود و زیانهای ناشی از تسعیر ارز
transportation costs
مخارج حمل
transportation in
حمل به داخل
transportation in costs
مخارج حمل به داخل هزینه های حمل كالای خریداری شده
treasurer
مسئول خزانه (داری) خزانه دار
treasury bill
اسناد خزانه
treasury bond
اوراق قرضه خزانه
treasury note
سند خزانه
treasury officer
مسئول خزانه داری مدیر خزانه
treasury shares
سهام خزانه
treasury stock
سهام خزانه
treasury stock approach
روش (رویكرد) سهام خزانه
treasury stock method
روش سهام خزانه
treasury stock transactions
معاملات / مبادلات سهام خزانه
trial and error method
روش آزمون (آزمایش ) و خطا
trial balance
تراز آزمایشی مانده آزمایشی
triangulation
انجام یك تحقیق از زوایای مختلف
trigger points
نقاط آمادگی
true false questions
سوالات درست غلط
true no par stock
سهام فاقد ارزش اسمی
trust fund
حساب مستقل وجوه امانی
trustee
موسسه امین امانتدار
truth
حقیقت
turn of the month effect
اثر تعویق ماه
turnover
گردش
two bin system
سیستم دوكارتی
two stage assignment process
فرایند تسهیم دو مرحله ای
two variance approach
روش (رویكرد) دو انحرافی
type s of evidence
نوع (انواع) شواهد
type of opinion
نوع اظهار نظر
types of bonds
انواع اوراق قرضه
types of market efficiency
انواع كارایی بازار سرمایه
types of services
انواع خدمات
types of stock
انواع سهم
types of test
انواع آزمونها
ultimate risk
ریسك نهایی
ultra vires
خارج از اختیارات قانونی
unabsorbed cost
هزینه (بهای تمام شده) جذب نشده
unadjusted
تعدیل نشده اصلاح نشده
unadjusted misstatement worksheet
كاربرگ تحریفات اصلاح نشده
unadjusted trial balance
( تراز ازمایشی اصلاح نشده (تعدیل نشده
unallocated appropriations
اعتبارات مصوب تخصصی نیافته
unamortized debt discount
كسر منقضی (مستهلك) نشده اوراق بدهی / اوراق قرضه
unamortized premium on bonds payable
صرف منقضی نشده اوراق قرضه پرداختی
unanimity principle
اصل یگانگی آراء و عقاید اصل وحدت نظر
unappropriated surplus
مازاد تخصیص نیافته
unasserted claims
دعاوی احتمالی
unaudited
حسابرسی نشده
unbiased expectations theory
تئوری (نظریه) انتظارات نااوریب
unbiasedness
بیطرفی عدم داشتن تمایلات جانبدارنه عدم سوگیری / سودار بودن
uncertainties
ابهامات
uncertainty
عدم قطعت عدم اطمینان ابهام
uncertainty principle
اصل ابهام
unchanged
بدون تغییر
uncollectible account expense
هزینه حسابهای غیر قابل وصول
uncollectible accounts allowance
ذخیره حسابهای لاوصول ذخیره مطالبات غیر قابل وصول
unconditional receivable payable
دریافتنی / پرداختنی غیر مشروط
underabsorbed indirect over head costs
( كسر جذب هزینه های غیر مستقیم (سربار
underallocated indirect overhead costs
( كسر جذب هزینه های غیر مستقیم (سربار
underapplied indirect overhead costs
( كسر جذب هزینه های غیر مستقیم (سربار
underapplied overhead
كسر جذب سربار
underaudit
كمتر از حد نصاب رسیدگی (حسابرسی ) كردن
underestimate
كمتر از واقع برآورد نمودن
underlying accounting data
اطلاعات اولیه حسابداری
underlying assumptions
مفروضات بنیادی (اساسی) مفروضات زیربنا
underpriced security
اوراق بهادار (سهم) كمتر از واقع قیمت گذاری شده
understandability
قابل فهم بودن قابلیت درك داشتن قابلیت فهم
understatement
گزارش كمتر از واقع ارائه كمتر از واقع
understatement of ending inventory
ارائه (گزارش) كمتر از واقع موجودی پایان دوره
undervalued security
اوراق بهادار كمتر از واقع ارزشگذاری شده
underwriter
تعهد كننده فروش اوراق بهادار
underwriting syndicate
اتحادیه تضمین كننده فروش اوراق بهادار
undeveloped land
زمین بایر
undistributed investee earnings
سود توزیع شده نشده واحد سرمایه پذیر
unearned interest revenue
درآمد تحقق نیافته بهره
unearned items
اقلام تحصیل نشده / تحقق نیافته
unearned revenue
درآمد تحصیل نشده / تحقق نیافته
unemployment compensation
مستمری بیكاری
unencumbered allotment
اعتبار تخصیص یافته تعهد نشده
unencumbered appropriation
اعتبار مصوب تعهد نشده
uneven cash flows
( جریانهای نقدی نابرابر (نامساوی یا غیر یكنواخت
unexpected allotment
اعتبار تخصیص یافته هزینه نشده
unexpected quarterly earnings
سود فصلی غیر منتظره
unexpected rate of inflation
نرخ تورم غیر منتظره
unexpected transfer of wealth
انتقال غیر منتظره ثروت
unexpended appropriation
اندوخته مصرف نشده
unexpired cost
بهای منقضی نشده
unfavorable events
رویدادهای (حوادث یا رخدادهای) نامساعد / نامطلوب
unfavorable variance
( انحراف نامطلوب (نامساعد
unguaranteed residual value
ارزش اسقاط / باقی مانده تضمین نشده
uniform cpa examination
ازمون سراسری حسابداران رسمی
uniform probability distribution
توزیع احتمالی یكنواخت
unique risk
ریسك مختص شركت نام دیگر ریسك غیر سیستماتیك نام دیگر ریسك قابل حذف
unit level cost
هزینه (مرتبط با) هر واحد محصول
unit based activity drivers
محركهای فعالیت مبتنی بر واحد محصول
unit cost
هزینه هر واحد محصول بهای تمام شده هر واحد محصول
unit level activities
فعالیتهای (مرتبط با ) هر واحد محصول
unit level drivers
محركهای (مرتبط با) هر واحد محصول
unit lifo
لایفوی واحدی روش اولین صادره از آخرین وارده مبتنی بر واحد
units of production activity method
( روش آحاد تولید (فعالیت
units of production uop depreciation method
روش استهلاك آحاد تولید
units of work performed method
روش آحاد كار انجام پذیرفته
units on hand
واحدهای در اختیار / موجود
units started and completed
آحاد اقام به تولید و تكمیل شده
unleveled beta coefficient
ضریب بتای شركت بدون بدهی
unleveled firm
شركت بدون بدهی
unlimited liability
مسئولیت نامحدود
unlimited life
عمر نامحدود
unlimited personal liability
مسئولیت تصامنی نامحدود مسئولیت شخصی نامحدود
unprofitable contract
قرارداد (پیمان یا پروژه ) غیر سودآور
unqualified audit report with explanatory paragraph or modified wording
گزارش مقبول با بند توضیحی یا گزارش تعدیل حسابرسی شده
unqualified opinion
اظهار نظر مقبول
unqualified report
گزارش حسابرسی مقبول
unquoted securities
اوراق بهادار بدون قیمت مظنه بازار
unrealized capital
سرمایه تحقق نیافته
unrealized capital gain or loss
سود یا زیان تحقق نیافته تغییرات سرمایه
unrealized holding gains and losses
سود و زیانهای غیر عملیاتی تحقق نیافته حاصل از نگهداری
unrealized intercompany profit
سود تحقق نیافته فیمابین شركتهای عضو گروه
unrecognized prior service cost
هزینه شناسایی نشده خدمات سنوات قبل
unrecorded liabilities
بدهیهای ثبت نشده
unrelated industries
صنایع غیر مرتبط
unrestricted fund
حساب مستقل نامحدود
unseasoned offering
عرضه غیر معتبر اوراق بهادار
unsecured loans
وامهای تضمین نشده
unsystematic risk
ریسك غیر سیستماتیك نام دیگر ریسك قابل حذف نام دیگر ریسك تنوع پذیر
unsystematic uncertainty
ابهام / عدم قطعیت نامنظم ریسك غیر سیستماتیك
unused capacity
ظرفیت بلا استفاده
unusual fluctuations
نوسانات غیر عادی
unusual in nature
عادی ماهیت غیر
unusual or infrequent items
اقلام غیر عادی یا غیر مكرر
updating
به روز كردن روز آمد كردن
upper error limit
حد بالای اشتباه
upper level management
مدیریت رده عالی
upper limit on misstatement
حد بالای تحریف
upstream sale
فروش از واحدهای فرعی به شركت مادر
usage variance
انحراف مصرف
useful life
عمر مفید
user specific qualities
ویژگیهای كیفی مختص استفاده كننده
user’s needs
نیازهای استفاده كنندگان
uses of resources
مصارف منابع
usury
ربا خواری
utility
مطلوبیت
utility function
تابع مطلوبیت
utility of wealth function
تابع مطلوبیت ثروت
utility program
برنامه مطلوبیت
utility theory
تئوری مطلوبیت
vacation pay
حقوق ایام مرخصی
vale of work certified
ارزش كار تأیید شده
valuation
تعیین ارزش ارزشیابی ارزشگذاری
valuation allowance
ذخیره ارزشیابی
valuation methodology
روش شناسی تعیین ارزش روش ارزشگذاری
valuation model
مدل تعیین شده ارزش مدل ارزشگذاری
valuation or allocation
لرزشیابی یا تخصیص
value
ارزش
value added activity
فعالیت ارزش افزوده
value added costs
هزینه های ارزش افزوده
value added standard
استاندارد ارزش افزوده
value based management
مدیریت مبتنی بر ارزش
value chain
زنجیره ارزش
value chain analysis
تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش
value chart
نمودار ارزش
value engineering (VE)
مهندسی ارزش
value for money audit
حسابرسی عملیاتی حسابرسی اثر بخشی، كارآیی و صرفه اقتصادی
value in exchange
ارزش مبادله / معاوضه
value judgment
قضاوت مبتنی بر ارزشهای اخلاقی
value line composite index
شاخص جامع ولیولاین
value relative
ارزش نسبی
value stock
سهام ارزشی
value weighted market index
شاخص مبتنی بر میانگین موزون ارزش سهام
valuing securities
تعیین ارزش‌ اوراق بهادار
variability of returns
تغییرپذیری بازده‌ها نوسان بازده‌ها
variable budget
بودجه متغیر نام دیگر بودجه انعطاف پذیر
variable cost
هزینه متغیر
variable cost percentage
درصد هزینه
variable cost plus pricing
قیمت گذاری بر مبنای هزینه متغیر باضافه درصد معینی سود
variable cost ratio
نسبت هزینه
variable costing
هزینه یابی متغیر نام دیگر هزینه یابی مستقیم
variable costs
هزینه‌های متغیر
variable costs per unit
هزینه‌های متغیر هر واحد محصول
variable factory overhead costs
هزینه های سربار متغیر در كارخانه
variable growth model
مدل مبتنی بر رشد متغیر
variable income securities
اوراق بهادار با درآمد(سود) متغیر
variable of interest
متغیرهای مورد نظر متغیرهای مورد مطالعه
variable overhead efficiency variance
انحراف كارآیی سربار متغیر
variable overhead spending variance
انحراف مصرف ( هزینه ) سربار متغیر
variable overhead standard
استاندارد سربار متغیر
variable pricing policy
سیاست قیمت گذاری متغیر
variable rate
ضریب متغیر نرخ متغیر
variable sampling
نمونه گیری بر اساس متغیرها
variable selling and administrative costs
هزینه‌های متغیرهای فروش و اداری
variance
واریانس انحراف مغایرت
variance analysis
تجزیه و تحلیل انحراف /انحرافات
variance covariance matrix
ماتریس واریانس كوواریانس
variance disposition
( بستن (به صفر رساندن) انحراف (انحرافات
variance investigation
بررسی (تجزیه و تحلیل) انحرافات
velocity of money
سرعت گردش پول
vendors’ invoice
صورتحساب فروشنده فاكتور فروشنده
vendors’ statement
فاكتور فروشنده صورتحساب فروشنده
verifiability
قابل حسابرسی بودن قابلیت تایید یارد قابلیت رسیدگی
verifiable data
( اطلاعات قابل رسیدگی (قابل حسابرسی
verification
بررسی تبیین
verify
بررسی صحت و سقم تبیین كردن برسی بمنظور تایید یا رد كردن
vertex
راس اوج
vertical analysis
تجزیه و تحلیل عمودی
vertical integration
ادغام عمودی
vertical merger
ادغام عمودی
vested
اعطا شده قطعی
vested interests
منافع/حقوق اعطایی/ قطعی شده
vice chairman
نائب رئیس هیأت مدیره
vice president of finance
معاون / معاونت مالی معاون امور مالی
violation of laws and government regulations
نقض قوانین و مقررات دولتی
vision
پنداره بینش
vision statement
بیانیه پنداره‌ها
vocational training
آموزش حرفه‌ای
voice in management
نفوذ در هیأت مدیره
volume of shares traded
حجم سهام داد و ستد شده حجم معاملات سهام
volume variance
انحراف حجم
voluminous data information
(اطاعات حجیم ( زیاد
voluntary disclosure
افشا(گری) اختیاری
voting bond
اوراق قرضه با حق رای
voting by proxy
رأی‌دهی وكالتی اعطای حق رأی به مدیران
voting stock
سیهام با حق رای سهام دارای حق رای
vouch
بررسی اسناد و مدارك اولیه سندرسی كردن
voucher
دفتر اسناد هزینه
voucher register
سیستم سند هزینه
vouchers payable
اسناد پرداختی
vouching
سندرسی
wages payable
دستمزدهای پرداختنی
walk through test
آزمون درونكاوی ( سیستم ) مبادلات/ معاملات آزمون شناخت سیستم
warehouse receipt loans
وامهای رهنی ( با گروه گرفتن موجودی كالا )
warning
علائم هشدار دهنده
warrant
گواهینامه حق خرید سهم
warrants payable
حواله های پرداختی
warranty maintenance period
( دوره تضمین ( تعمیر و نگهداری
warranty cost allowance
ذخیره هزینه تضمین محصول
warranty expense
هزینه تضمین محصول
warranty works
كارهای تضمینی
waste
تلف شدن اتلاف
watered stock
سهام كم مایه سهام رقیق
weak currency
واحد پولی ضعیف ارز ضعیف
weak from market efficiency
شكل ضعیف كارایی بازار
wealth position
میزان ثروت
wealth producing activities
فعالیت‌های ایجاد كننده ثروت فعالیت در آمدزا
wear and tear
فرسودگی (استهلاك)
weekend effect
اثر پایان هفته
weight factor
عامل وزن معیار اهمیت
weighted average process costing method
روش میانگین موزون هزینه‌یابی مرحله‌ای
weighted average contribution margin
میانگین موزون حاشیه فروش
weighted average cost method
روش موزون بهای تمام شده
weighted average cost of capital (wacc)
میانگین موزون هزینه سرمایه
weighted average interest rate
میانگین موزون نرخ بهره
weighted average method
روش میانگین موزون
weighted average method of process costing
روش میانگین موزون هزینه یابی مرحله ای
weighted average number of shares of common stock outstanding
( میانگین موزون تعداد سهام عادی در جریان ( تملك صاحبان سهام
well being
رفاه آسایش
well paid
حقوق مكفی
what if analysis
تجزیه و تحلیل‌گر… آنگاه …
whistle blowers
رسوا كنندگان
white knight
شركت ناجی شركتی كه شركت دیگری را از خطر تصاحب یا بلعیده شدن توسط شركتهای دیگر نجات می دهد
whole life cost
هزینه مادام العمر
wholesale markets
بازارهای عمده فروشی
wholesale price index
شاخص قیمت عمده فروشی
wide area network (wans)
شبكه‌های گسترده
wind up
منحل كردن/ شدن
windfall gains
سودهای (غیر عملیاتی) بادآورده
winding up order
حكم انحلال
winding up petition
تقاضای/ درخواست انحلال
window dressing
حساب آرایی كردن
white collar workers
كارمندان اداری
with divided date
تاریخ مشمول سود سهام
with recourse
با حق رجوع/مراجعه با حق جبران غرامت/ زیان
withdrawal of a partner
خروج ( كناره گیری ) شریك
withheld income tax
مالیات بر درآمد تكلیفی
withholding tax
مالیات تكلیفی
without recourse
بدون حق رجوع مراجعه بدون حق جبران غرامت/ زیان
work certified
كار تأیید شده كار گواهی شده
work in process
كار (كالای) در جریان ساخت
work in process control account
حساب كنترل كالای در جریان ساخت
work in process file
پرونده‌های كالای در جریان ساخت
work in process inventory
موجودی كالای در جریان ساخت
work in process inventory
موجودی كالای در جریان ساخت
work in progress inventory
موجودی كالای در جریان ساخت
work measurement
كار سنجی
work measurement method
روش كار سنجی
work orders
سفارشات كاری
work papers for consolidation
كاربرگهای تلفیق
work sheet
كار برگ
working capital
سرمایه در گردش
working capital cycle
چرخه سرمایه در گردش
working capital management
مدیریت سرمایه در گردش
working days per year
روزهای كاری در هر سال
working files
پرونده‌های حساب‌رسی
working papers
كاربرگ‌های حساب‌رسی
working trial balance
كار‌برگ نهایی
world trade organization (wto)
سازمان تجارت جهانی
writ of entry
حكم تملك مجدد
write off of bad debts
حذف مطالبات سوخت شده
writing down allowance
ذخیره كاهش ارزش
written
كتبی مكتوب
written down value
ارزش تقلیل یافته
written narrative of the system
شرح نوشته سیستم كنترلهای داخلی توضیح نوشتاری سیستم كنترلهای داخلی
written promise
تعهد/ وعده كتبی
written representations
(اظهارات كتبی (مكتوب
written request
( در خواست كتبی (مكتوب
x axis
محور افقی
y axis
محور عمودی
yankee bonds
اوراق قرضه بانكی / آمریكایی
yardstick
معیار سنجش مقیاس اندازه گیری
year end adjustments
تعدیلات ( اصطلاحات ) پایان سال مالی
year end audit
حسابرسی پایان سال
year subsequent to acquisition
سال بعد از تحصیل
yearly allowance
ذخیره/مقرری سالانه
yield
بازده
yield curve
منحنی (نرخ ) بازده
yield gap
اختلاف بازده
yield premium
صرف بازده
yield ratio
نسبت بازده
yield spread
اختلاف بازده
yield structure
ساختار بازده
yield to call
بازده تا تاریخ باز خرید
yield to call (ytc)
بازده تا تاریخ باز خرید
yield to maturity
بازده تا تاریخ سر رسید
yield to redemption
بازده تا تاریخ باز خرید
yield variance
انحراف ( واریاس ) بازده
yo-yo stock
سهم متزلزل / ثبات
zero balance account
حساب بدون مانده
zero base budgeting
بودجه بندی بر مبنای صفر
zero beta portfolio
پرتفوی دارای بتای صفر
zero cost
بدون بها رایگان
zero coupon security bonds
اوراق قرضه تضمین شده بدون بهره
zero defects
بدون عیب و نقص
zero growth
بدون رشد
zero growth model
مدل بدون رشد
zero growth model
مدل بدون رشد
zero growth stocks
سهام فاقد رشد
zero sum game
بازی بدون برد و باخت
zero-defect policy
سیاست مبنی بر به صفر رساندن عیب و نقص
لغات حسابداری بخش 9
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.