مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 90

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 90 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  90
payable to bearer
 قابل پرداخت به حامل
payable to bearer of bill bearer bill
 برات در وجه حامل
payable to order
 قابل پرداخت به حواله کرد
payables turnover period
 دوره واریز بستانکاران
payables, accounts payable
 حساب‌های پرداختنی (بدهی‌ها, بستانکاران)
payback
 برگشت سرمایه، بازیافت سرمایه گذاری
payback (or payout) period method
 روش دوره بازیافت سرمایه
payback method
 روش (محاسبه) بازیابی سرمایه ، روش محاسبه برگشت سرمایه
payback period
 دوره برگشت سرمایه، دوره بازیافت سرمایه گذاری
payback period method
 روش مبتنی بر دوره بازیافت
payback period reciprocal
 معکوس دره بازیافت
payback reciprocal
 دوره بازیابی
paydown
 بازپرداخت وام (بازپرداخت اصل و بهره وام)
payee
 گیرنده
payee of the check, receiver of check
 گیرنده چک
payee of the note
 دریافت کننده وجه سند، گیرنده سند
payer
 پرداخت کننده، دهنده وجه
paying agent
 نماینده پرداخت
paying back
 استرداد، بازپرداخت
paying bank, reimbursing bank
 بانک پرداخت کننده
paying credit
 حواله پرداخت
paying out profit
 سود پرداخت کردنی (قابل تقسیم)
paying slip
 برگ پرداخت وجه
paying up, clearance
 برائت (دین، بدهی)
paying-in slip
 فرم بستانکار، فیش بستانکار
payment
 پرداخت
payment against a draft
 پیش پرداخت در مقابل برات
payment agreement
 موافقت نامه پرداخت
payment authorization
 دستور (مجوز) پرداخت
payment bill
 برات پرداختی
payment bond
 ضمانت‌نامه پیش پرداخت
payment by instalments
 پرداخت به اقساط
payment by results
 پرداخت بر اساس نتایج کار
payment by the insured
 پیش پرداخت توسط بیمه شده
payment date
 تاریخ پرداخت
payment in advance, payment on account, disbursement
 پرداخت علی‌الحساب، پیش پرداخت
payment in dollars
 پرداخت به دلار
payment in due
 پرداخت در سررسید
payment in foreign currency
 پرداخت به ارز خارجی
payment of a debt, discharge
 پرداخت بدهی، ایفای تعهد، برائت ذمه، پرداخت بدهی به اعتبار
payment of claim
 پرداخت ادعا، پرداخت خسارت
payment of wage
 پرداخت دستمزد
payment on account
 (پرداخت) علی‌الحساب
payment on behalf of
 پرداخت از طرف
payment on open account
 پرداخت در حساب جاری
payment order
 حواله ارزی
payment summary
 خلاصه پرداخت
payment supra protest
 پرداخت پس از واخواهی
payment system
 سیستم پرداخت‌ها
payment term, terms of payment
 شرایط پرداخت
payment under a guarantee
 پرداخت تحت ضمانت‌نامه
payment under reserve
 پرداخت تحت تضمین
payment voucher, pay bill
 سند پرداخت
payment, disbursement
 پرداخت
payoff = pay-off
 نتیجه، حاصل، قسط نهایی بدهی
payoff period = pay-off period
 دوره بازیابی سرمایه
payoff table
 جدول عایدات
payout ratio, dividend payout, long-run dividend payout ratio, payout time
 نسبت پرداخت سود سهام
payout time
 دوره (زمان) بازیابی سرمایه
payroll and personnel cycle
 چرخه حقوق و دستمزد کارکنان
payroll card
 کارت مشخصات حقوق
payroll computations
 محاسبات حقوق و دستمزد
payroll cost
 هزینه حقوق و دستمزد
payroll cycle
 چرخه حقوق و دستمزد
payroll deductions
 کسورات حقوق و دستمزد
payroll entries
 ثبت‌های حقوق و دستمزد
payroll master file
 پرونده اصلی حقوق و دستمزد
payroll records
 اوراق و اسناد حقوق و دستمزد
payroll register
 دفتر ثبت حقوق و دستمزد
payroll system
 سیستم حقوق و دستمزد
payroll tax
 مالیات حقوق و دستمزد
payroll tax rate
 نرخ مالیات حقوق و دستمزد
payroll, wages and salaries
 حقوق و دستمزد
peak
 منتها درجه، حداکثر، نقطه اوج
peak efficiency
 حداکثر کارآیی
peak load
 بار حداکثر، حداکثر بار
peak sales
 نقطه اوج فروش
peculator, embezzler
 مختلس (دزدی کننده) ، اختلاس کننده
pecuniary benefit
 خالص وجوه نقد یا معادل پول حال از یک معامله، پس از کم کردن هزینه‌های مربوطه
pecuniary difficulties
 مشکلات پولی
pecuniary punishment
 مجازات نقدی
pegged rates
 نرخ ارز ثابت یا نسبت مبادله ارز پول دو کشور
pegging, market price fixing
 تثبیت قیمت بازار
pelf, unlawful (illegal) property
 مال نامشروع
penal provisions
 مقررات جزائی
penal records
 سوابق کیفری
penal responsibility
 مسئولیت جزائی
penalty
 کیفر، مجازات، جریمه
penalty agreed beforehand
 غرامت مقطوع
penalty rate
 نرخ جریمه
pending accounts
 حساب‌های معلق
pending expenses, suspense cost, deferred expense, accrued expense
 هزینه معوق
pending lawsuits
 دعاوی حقوق در شرف طرح، دعاوی حقوقی در جریان
pending litigation
 دعاوی معوقه
penetration pricing
 قیمت گذاری زیرکانه
penny shares
 اوراق بهادار کم بها
pension and saving fund
 صندوق پس انداز و بازنشستگی
pension and savings
 پس انداز و بازنشستگی
pension costs and retirement plans
 هزینه‌های و طرح‌های بازنشستگی
pension lapse
 قطع مستمری
pension liability
 بدهی بازنشستگی
pension payment
 پرداخت مستمری
pension plan
 طرح وجوه بازنشستگی
pension plan fund
 صندوق طرح بازنشستگی
pensionable
 به سن بازنشستگی رسیده
pensionary
 حقوق بگیر بازنشسته
per annum (per, ann.), annual(ly),yearly
 سالیانه، در سال
per capita
 سرانه
per capita income = income per head
 درآمد سرانه
per capital tax, capitation tax
 مالیات سرانه
per cent = percentage
 درصد
per contra
 برعکس، از طرف دیگر
per contra account balances
 مانده‌های حساب با طرف مقابل پایاپای
per contra item
 مانده موازنه با طرف دیگر حساب
Per capita debt
 بدهی سرانه
percent of sales method
 روش درصد فروش
percentage
 (نسبت) درصد
percentage bonds
 اوراق قرضه درصدی (بهره)
percentage computation
 درصد یابی
percentage expression
 درصد نمائی
percentage interest
 بهره درصد
percentage mark up on cost
 درصدی افزایش به بهای تمام شده
percentage method
 روش درصدی
percentage of completion
 درصد تکمیل
percentage of completion method
 روش تعیین درصد تکمیل کار
percentage of debtors to turnover
 درصد بدهکاران به حجم فروش
percentage of gross profit to sales
 درصد سود نا ویژه به فروش
percentage of gross profit to turnover
 درصد سود نا ویژه به حجم فروش
percentage of net sales
 درصد فروش خالص
percentage of receivables
 درصد وصولی‌ها
percentage of the time
 درصد دفعات
percentage on prime cost
 درصد «هزینه‌های اولیه»
percentage point
 یک صدم
percentage profit
 سود درصدی
percentage of credit sales
 درصد فروش‌های نسیه
percentage sales change
 درصد تغییر فروش
preferential discount rate
 نرخ ممتاز تنزیل (یا تخفیف)
presentation for payment
 ارائه برای پرداخت (برات)
perfect capital market
 بازار کامل سرمایه
perfect markets school
 مکتب بازارهای کامل
perfect negative correlation
 همبستگی منفی کامل
perfection standard
 استاندارد کامل (ایده آل)
perfectly competitive market
 بازار رقابت کامل
perforated check (cheque)
 جک منگنه شده (باطل شده)
perform customs formalities
 انجام دادن تشریفات گمرکی
performance
 عملکرد
performance accounting, constant money accounting
 حسابداری بر حسب کارکرد
performance appraisal, performance evaluation
 ارزیابی عملکرد
performance audit
 حسابرسی عملکرد
performance bond (letter of) guarantee
 سند تضمین اجرای کار
performance bond guarantee (P .B.G)
 تضمین نامه حسن انجام کار
performance bond letter of guarantee
 تضمین نامه اجرای کار
performance bond, performance guarantee, surety bond
 ضمانت‌نامه حسن انجام کار، تضمین عملکرد
performance budget
 بودجه عملکرد (محصول)
performance budget expenditure
 مخارج بودجه عملیاتی
performance budget funds
 اعتبارات بودجه عملیاتی
performance budget period
 دوره بودجه عملیاتی
performance budgeting
 بودجه بندی عملیاتی (دولتی)
performance data
 مجموعه اطلاعات اجرایی
performance evaluation
 ارزیابی عملکرد
performance gap
 شکاف عملکرد
performance goals
 هدف‌های عملیاتی
performance guarantee insurance
 بیمه ضمانت عمل ، بیمه ضمانت اجرایی
performance indicators
 شاخص‌های عملکرد
performance measures
 سنجش عملکرد
performance of audit work
 اجرای عملیات حسابرسی (داخلی)
performance of work
 اجرای عملیات
performance guarantee
 ضمانت اجرا، مقیاس، سنجش عملیات، مقیاس سنج عملیات
performance report
 گزارش عملکرد
performance standard
 استاندارد عملکرد
performance test
 آزمون عملکرد
period for acceptance of tenders, tender acceptance period
 مدت قبول پیشنهادات شرکت در مناقصه
period of account
 هزینه‌های دوره‌ای، هزینه دوره محاسباتی
period of credit allowed
 دوره مجاز اعتبار (طلب)
period of guarantee, warranty period
 دوره تضمین
period of insurance
 مدت بیمه
period of military service
 مدت خدمت سرباری
period of payment, grace period
 مهلت پرداخت، دوره پرداخت
period to date
 مدت تا این تاریخ
period, phase, cycle, time, age, course, term
 دوره
period-to-period change method
 روش تغییر دوره به دوره
period-to-period comparisons
 مقایسه‌های دوره به دوره
periodic audit program
 برنامه حسابرسی متناوب
periodic audit, repeated audit
 حسابرسی دوره‌ای (مکرر)
periodic compensation
 حقوق و مزایای ادواری
periodic internal audit reports
 گزارش‌های دوره‌ای حسابرسی داخلی
periodic inventory taking
 صورت برداری دوره‌ای از موجودی انبار
periodic inventory valuation
 ارزیابی ادواری موجودی انبار
periodic payment
 پرداخت متناوب
periodic payment accumulating to (A)
 سرمایه (A) قسط السنین برای تشکیل
periodic payment plan
 طرح خرید سهام دوره‌ای
periodic payment with present value of 1
 پرداخت اقساط با ارزش فعلی یک
periodic simple average
 معدل ساده دوره‌ای
periodic stock taking
 موجودی گیری دوره‌ای
periodic weighted average
 متوسط وزنی دوره‌ای
periodical profits
 سودهای متناوب
periodicity assumption
 فرض دوره مالی
peripheral or incidental transactions
 رویدادها و عملیات جنبی یا تصادفی
perishability
 فساد پذیری
perishable
 فاسد شدنی، ضایع شدنی
perishable goods (stock)
 کالای فاسد شدنی
permanent account
 حساب دائمی
permanent annuity
 مستمری دائمی
permanent asset
 دارایی سرمایه‌ای، دارایی همیشگی (زمین)
permanent audit file, permanent file of auditing
 پرونده دائمی حسابرسی
permanent capital
 سرمایه دائمی
permanent capital company
 شرکت با سرمایه دائم
permanent decline
 کاهش دائمی و همیشگی
permanent decline in value of investment
 کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری
Permanent difference
 تفاوت همیشگی
Permanent diminution in value
 کاهش دائمی ارزش
Permanent income
 درآمد مستمر (ثابت)
permanent interest bearing share (PIBS)
 اوراق بهادار یا بهره ثابت
Permanent investment
 سرمایه گذاری دائمی (ثابت ، طویل‌المدت)
Permanent ownership right
 حق تملک دائم
permanent saving
 پس انداز ثابت (مستمر)
permanent tariff committee
 کمیته دائمی تعرفه
permanent-total disability
 از کار افتادگی کلی دائم
permissible capital payment (PCP)
 پرداخت (برداشت) مجاز از سرمایه
perpendicular spread
 شکاف عمودی
perpetual annuity
 قسط مادام‌العمر
perpetual audit
 رسیدگی مداوم به موجودی کالا
perpetual bond
 اوراق قرضه مادام‌العمر
perpetual debt
 وام مادام‌العمر
perpetual entry
 ثبت دائمی
perpetual insurance
 بیمه مستمر، بیمه دائمی
perpetual inventory
 ثبت دائمی موجودی کالا
perpetual inventory control
 کنترل دائمی موجودی انبار
perpetual inventory master file
 پرونده اصلی ثبت دائمی موجودی کالا
perpetual inventory method
 روش دائمی موجودی گیری
perpetual inventory posting system, perpetual inventory system
 سیستم ثبت دائمی موجودی‌ها
perpetual inventory valuation system
 روش ارزیابی دائمی موجودی
perpetual inventory, permanent inventory
 موجودی گیری دائمی از انبار
perpetual method
 روش دائمی موجودی گیری
perpetual arrant
 برگ اختیار خرید دائمی سهام
perpetual, permanent
 همیشگی
perpetual, permanent, constant
 دائمی
personal (check -cheque)
 چک شخصی (غیر بانکی)
personal account
 حساب شخصی
personal account of partner
 حساب‌های شخصی شرکا (در دفاتر کل)
personal
 سرفصل حساب‌های شخصی (در دفاتر کل)
accounts heading
 سرفصل حساب‌های شخصی (در دفاتر کل)
personal allowances
 مقرری دائمی، مستمری عمرانه، عمری
personal and nominal accounts
 حساب‌های شخصی و اسمی
personal chattel
 دارایی منقول، اموال منقول
personal consumption
 مصرف شخصی
personal credit
 اعتبار شخصی
personal debt (liability)
 بدهی شخصی (شخص حقیقی)
personal effects
 لوازم شخصی
personal estate
 ماترک شخصی
personal financial planning
 برنامه ریزی مالی شخصی
personal financial statements
 صورت‌های مالی فردی / انفرادی
personal financing
 تأمین مال شخصی
personal income tax
 مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
personal interest
 منافع شخصی
personal investment
 سرمایه گذاری شخصی
personal liability
 بدهی شخصی
personal loan
 وام شخصی
personal observation of auditor
 مشاهدات شخصی حسابرس
personal ownership
 مالکیت شخصی
personal pension schemes
 برنامه‌های بازنشستگی شخصی
personal property
 دارایی منقول، دارایی شخصی
personal property tax
 مالیات بر اموال شخصی
personal property, personal asset
 دارایی شخصی
personal related benefit
 مزایای پرسنلی کارکنان
personal relief
 معافیت مالیاتی شخصی
personal representative
 مدیر ترکه، امین ترکه
personal representative (PR)
 نماینده شخصی، امین ترکه، نمایندگی
personal responsibility
 مسئولیت شخصی (فردی)
personal saving
 پس انداز شخصی
personal tax exemption
 بخشودگی مالیاتی اشخاص حقیقی
personal agenda
 امور پرسنلی
personal department
 دایره کارگزینی
personnel & administration function
 امور (فعالیت) اداری و پرسنلی
personnel and human resource system
 سیستم‌های کارگزینی و منابع انسانی
personnel training
 آموزش کارکنان، آموزش کارمندان
personnel′s salary and related benefits
 حقوق و مزایای کارکنان
personnel′s transfer expense
 هزینه انتقال کارکنان
personnel, staff, workers
 کارکنان
persons authorized
 اشخاص مجاز
persons authorized to endorse
 اشخاص مجاز جهت ظهر نویسی
persuasiveness
 متقاعد کنندگی
presumption of fraud
 احتمال تقلب
pertinent internal control procedure
 روش کنترل داخلی مطلوب
pervasive network
 شبکه فراگیر
pervasive principles
 اصول فراگیر
pessimist auditor
 حسابرس بدبین
petroleum revenue tax (PR T)
 مالیات بر سود حاصل از استخراج نفت
petty cash book (PCB)
 دفتر تنخواه گردان
petty charges (expenses)
 مخارج جزئی
petty landowner
 خرده مالک
phantom income
 درآمد وصل نشده
phantom profit
 سود موقت
phantom stock plan
 طرح پاداش مدیران اجرایی
phase
 پایه، دوره، فاز
phase-out period
 دوره توقف تدریجی، دوره گذر
phasing
 تقسیم دوره مالی یا سال بودجه به مدت‌های کوتاه‌تر به‌منظور کنترل بهتر
philosophy of auditing
 فلسفه حسابرسی
physical asset = tangible asset
 دارایی مشهود
physical capacity, practical capacity
 ظرفیت عملی
physical checking
 رسیدگی عملی
physical commodity
 کالای واقعی
physical control
 کنترل عینی (عملی)
physical count(ing)
 شمارش عینی (موجودی‌ها)
physical deterioration
 خسارت فیزیکی، فرسودگی
physical distribution
 توزیع مادی (سود، سرمایه، بهره)
physical evidence
 شواهد (مدارک) عینی
physical examination
 بررسی عینی، آزمون مشاهده فیزیکی
physical exams
 آزمایش‌های فیزیکی
physical flow
 گردش فیزیکی
physical flow of inventory
 گردش فیزیکی موجودی‌ها
physical flow schedule
 جدول گردش موجودی‌ها
physical inventory
 موجودی فیزیکی، صورت برداری فیزیکی (عمل عینی)
physical inventory count
 شمارش فیزیکی موجودی کالا، انبارگردانی
physical measure method
 روش اندازه گیری فیزیکی
physical measurement allocation
 تخصیص بر مبنای اندازه گیری فیزیکی
physical observation, physical check
 مشاهده عینی
physical stock
 موجودی فیزیکی کالا (عملی عینی)
physical stock count, actual stock count
 شمارش عملی (واقعی) موجودی کالا
physical stocktaking
 موجودی گیری فیزیکی (عملی، عینی)
physical unit sampling
 نمونه گیری واحد فیزیکی
physical units method
 روش آحاد فیزیکی
pickup and delivery
 بارگیری و تحویل
pie chart, piece rate, circular chart
 نمودار دایره‌ای
piece work wages rate
 نرخ کارمزدی دستمزد
piece-rate
 نرخ دانه‌ای (عددی)، قطعه‌ای
piecemeal opinion
 اظهارنظر ناقص
pig point wage, base wage
 مزد پایه
pilot sampling
 نمونه گیری اولیه (پیش قدم)
لغات حسابداری بخش  90
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.