مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 91

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 91 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  91
place and date of issue
 محل و تاریخ صدور
place of delivery
 محل تحویل
place of discharge / place of unloading
 محل تخلیه
place of loading
 محل بارگیری
place of receipt
 محل دریافت، محل رسید
placed deal
 عرضه کل اوراق بهادار یا اوراق قرضه به‌وسیله یک بانک یا گروهی از بانک‌ها
placement
 عمده فروشی اوراق بهادار
placement decision
 تصمیم جایابی، تصمیم گیری در خصوص محل انعکاس
placing
 فروش سهام یک شرکت به گروهی از افراد یا مؤسسات
placing at disposal
 در دسترس گذاردن
placing power
 قدرت فروش
plaintiff
 شاکی
plan
 برنامه ریزی کردن، طرح (برنامه)
plan and budget
 برنامه و بودجه
plan and budget organization
 سازمان برنامه و بودجه
plan and control
 برنامه ریزی و کنترل
plan expansion reserve
 اندوخته توسعه کارخانه
plan, project, design, layout
 طرح
planned
 طرح ریزی شده
planned budget
 بودجه مطابق برنامه
planned cost
 هزینه طبق برنامه (یا بودجه)
planned detection risk
 ریسک برنامه ریزی شده عدم کشف
planned direct hours of work
 ساعات کار مستقیم طبق برنامه
planned economy
 اقتصاد برنامه‌ای
planned investment
 سرمایه گذاری برنامه‌ای (طبق برنامه)
planned liquidity
 نقدینگی برنامه ریزی شده
planned maintenance
 تعمیرات برنامه ریزی شده، تعمیرات منظم ادواری
planned outage
 مدت برنامه ریزی شده عدم استفاده (از ماشین)
planned price
 قیمت برنامه‌ای (بودجه‌ای)
planned production volume
 حجم برنامه ریزی شده تولید
planned results
 نتایج برنامه‌ای
planned shut down
 تعطیلی برنامه ریزی شده (کارخانه، کار، ماشین)
planned unit purchase price
 قیمت برنامه‌ای خرید هر واحد
planned unit sale price
 قیمت برنامه‌ای فروش هر واحد
planning and control
 برنامه ریزی و کنترل
planning and supervision
 برنامه ریزی و نظارت
planning audit
 برنامه ریزی حسابرسی
planning audit work
 برنامه ریزی عملیات حسابرسی
planning budgeting system
 سیستم برنامه ریزی و بودجه بندی
planning calendar
 جدول زمانی فعالیت‌های برنامه ریزی شده
planning department budget
 بودجه اداره برنامه ریزی
planning horizon
 افق برنامه ریزی
planning materiality
 برنامه ریزی اهمیت در حسابرسی
planning memorandum
 کار برگ برنامه ریزی
planning model
 الگوی برنامه ریزی
planning principles
 اصول برنامه ریزی
planning risk
 احتمال خطر برنامه ریزی
planning, programming
 برنامه ریزی، طرح ریزی
planning, programming, budgeting system (PPBS)
 سیستم طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی
plant
 تجهیزات، ماشین آلات
plant and equipment
 اثاثه و تجهیزات
plant and machinery
 ماشین آلات و تجهیزات
plant asset
 اموال کارخانه
plant capacity
 حداکثر ظرفیت تولیدی یک واحد تولیدی
plant cost budget
 بودجه هزینه کارخانه
plant depreciation
 استهلاک کارخانه
plant expansion budget
 بودجه توسعه کارخانه
plant expansion fund
 وجوه برای گسترش کارخانه
plant expansion and replacement funds
 وجوه جایگزینی و توسعه دارایی‌ها
plant hard cost
 ارزش سخت افزار کارخانه
plant layout
 ساختار کارخانه
plant operation work
 کار درونی کارخانه ، کار عملیاتی کارخانه
plant physical capacity
 ظرفیت عملی کارخانه
plant protection cost
 هزینه حفاظت از کارخانه
plant rearrangement
 جابجایی ماشین آلات
plant utilization budget
 بودجه استفاده از ماشین آلات و تجهیزات
play a role
 ایفای نقش کردن
play booty, collude
 تبانی کردن
pledge, surety, security, gage
 وثیقه گذاشتن، گرو، وثیقه رهن
pledged asset
 دارایی گرو گذارده شده
pledged share, pledged stock
 سهم در گرو
pledging of receivables
 گرو گذاری مطالبات
plotting the data
 ترسیم داده‌ها بر روی نمودار
plough back earnings
 عواید نگهداری جهت سرمایه گذاری
plough back policy
 سیاست انباشتن منافع
plowback
 سرمایه گذاری مجدد سود
plugging back reserve
 اندوخته سرمایه گذاری مجدد
point estimate
 برآورد نقطه‌ای
point of separation of product
 نقطه تفکیک سازی کالا
points forward, next audit notes
 کار برگ نکات حسابرسی
policy depreciation
 روش مستهلک کردن دارایی‌های ثابت
policy making body
 نهاد سیاست‌گذار
political credit risk
 ریسک اعتبارات دولت خارجی
political insurance
 بیمه سیاسی
political risk
 ریسک سیاسی
Politicalization of standard setting
 جریان سیاسی تدوین استانداردها
poll tax, head tax
 مالیات سرانه، مالیات سرشماری
pooling of interest method, pooled approach
 روش اتحاد منافع، روش متمرکز
poor management
 مدیریت ضعیف
poorly paid clerk
 کارمند کم حقوق
proper liability clause
 شرایط مسئولیت متناسب (در قرارداد)
port charge
 عوارض بندری
port of discharge
 بندر تخلیه (کالا)
port of lading
 بندر بارگیری
port risk insurance
 بیمه خطر کالا در بندر
portable pension
 بازنشستگی قابل انتقال
portage, porterage
 حمل، مخارج باربری
portfolio balancing (diversification)
 متنوع ساختن سرمایه گذاری‌ها
portfolio insurance (portfolio protection)
 بیمه کردن پرتفوی اوراق بهادار
portfolio management
 مدیریت پرتفولیو
portfolio performance evaluation
 ارزیابی عملکرد مجموعه سرمایه گذاری
portfolio turnover rate
 ضریب گردش مجموعه سرمایه گذاری
ports and warehouses office
 اداره بنادر و انبارها
position allowance, differntial bonus
 فوق‌العاده شغل
position trader
 معامله گر کوتاه مدت
position, status, case, situation
 وضع (وضعیت)
positive accounting research
 تحقیقات توصیفی / اثباتی حسابداری
positive accounting theory
 تئوری اثباتی حسابداری
positive approach
 روش مثبت
positive balance, active balance
 مانده مثبت، موازنه مثبت
positive carry
 اهرم مالی مطلوب
positive cash flow
 جریان‌های نقدی مثبت
positive confirmation
 تأییدیه مثبت (تائید صریح)
positive contribution margin
 حاشیه فروش مثبت
positive correlation
 همبستگی مثبت
positive signal
 علامت / پیغام مثبت
positive verification
 تاییده مثبت
positive verification of asset
 اثبات مثبت (صریح) دارایی
post a cheque
 چک وعده دار کشیدن
post audit
 حسابرسی حین اجرای طرح، حسابرسی عملیاتی پروژه‌ها
post audit reviews
 بررسی‌های پس از انجام حسابرسی
post balance sheet date events
 وقایع پس از تاریخ ترازنامه
post balance sheet disclosures
 افشای رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
post balance sheet period
 دوره بعد از تاریخ ترازنامه
post balance-sheet review
 بررسی وقایع پس از تاریخ ترازنامه توسط حسابرس
post-closing trial balance
 تراز آزمایشی اختتامی (پس از تعدیلات حسابرسی) تراز آزمایشی بعد از بستن حساب‌ها
post dated
 دارای تاریخ دیر از واقعی
postdated cheque
 چک وعده دار
postdated document
 سند با تاریخ موخر
post dating
 تاریخ گذاری موخر
post office order, post order, mail order
 حواله پستی
post service liability
 بدهی خدمات قبلی
post statement events
 وقایع بعد از تاریخ صورتحساب‌های (مالی)
post audit review
 بررسی پس از انجام رسیدگی
post -balance sheet events, subsequent events
 وقایع بعد از تاریخ ترازنامه
post-balance sheet period
 دوره ترازنامه پس از تاریخ
post-balance-sheet events
 رویداد پس از تاریخ ترازنامه
post-cessation receipts
 دریافت‌های پس از متوقف ساختن دادوستد
post -closing trial balance
 تراز آزمایشی بعد از بستن حساب‌ها
post-date
 به تاریخ آینده
post-dated check
 چک عده دار (مدت دار)
post-paid
 پول با پست پرداخت شده است
postage
 پول (هزینه) پست
postage (post) and telephone expense
 هزینه پست و تلفن
postal
 پستی
postal cheque
 چک پستی
postal code
 کد پستی
postal items
 اقلام پستی
postal order (PO)
 حواله پستی
postal parcel
 بسته‌های پستی
postal receipt
 رسید پستی
post audit
 حسابرسی پس از رویداد مالی
postdate
 از تاریخ واقعی بیشتر تاریخ گذاشتن
postdated checks (cheque)
 چک‌های مدت دار
posterior probabilities
 احتمالات پسین
posting media (medium)
 دلیل ثبت دفتر، (دفتر ثبت اولیه)
posting to T -account
 ثبت حساب به شکل T
posting to accounts, entry in accounts
 ثبت حساب‌ها
postulate
 امر بدیهی، قضیه حقیقی، اصل عمومی، قاعده کلی
potential ability of borrower to repay
 توانایی بالقوه وام گیرنده در بازپرداخت
potential ability to pay
 توانایی بالقوه در پرداخت
potential benefits
 منافع بالقوه
potential conflict of interest
 تضاد منافع بالقوه
potential dilution
 تقلیل بالقوه
potential future benefits
 منافع بالقوه آتی
potential interest
 بهره بالقوه، منافع بالقوه
potential investor
 سرمایه گذار بالقوه
potential liability
 بدهی بالقوه
potential risk, inherent risk
 خطر بالقوه، خطر ذاتی
potential substitution
 جانشینی بالقوه
potentially exempt transfer
 انتقال دارایی مادام‌العمر به دیگری
power of a test
 قدرت یک آزمون
power of attorney
 وکالت نامه
power of sale
 اختیار فروش ، قدرت فروش
power to terminate
 اختیار فسخ
powers and duties of auditing
 اختیارات و وظایف حسابرسی
powers and duties of board of directors
 اختیارات و وظایف هیئت مدیره
powers and duties of legal inspector
 اختیار و وظایف بازرس قانونی
powers stated
 اختیارات اعطائی
powers stated in articles of association
 اختیارات اعطائی اساسنامه
powers stated in contract
 اختیارات داده شده در قرارداد
powers stated in memorandum
 اختیارات اعطائی در شرکت نامه
practicability
 عملی بودن
practical
 عملی (قابل اجرا)
practical activity level
 سطح فعالیت عملی
practical capacity, work capacity, available capacity
 ظرفیت در دسترس
practical insolvency
 ناتوانی عملی در پرداخت دیون، درماندگی
practical pricing
 قیمت گذاری عملی (قابل اجرا)
practical project
 پروژه عملی (قابل اجرا)
practical standards
 استانداردهای عملی / کاربردی
practicality
 قابلیت کاربرد ، عملی بودن
practice
 حرفه (مشارکت حرفه‌ای)
practice bulletins
 خبرنامه‌های کاربردی
practice inspection, practice review
 بررسی کار حسابرس به‌منظور کنترل کیفیت
practice notices
 اعلامیه اجرایی
practice office
 مؤسس (دفتر) حسابرسی
practice set
 مجموعه‌ای عملی یا کاربردی
particular average
 خسارت جزئی، خسارت خالص
pragmatic theories
 تئوری عملگرا، تئوری کاربردی
pre audit
 حسابرسی قبلی، نظارت قبل از خرج
pre audit procedure
 روش عمل حسابرسی قبل از (انجام، پرداخت)
pre-acquisition
 قبل از تحصیل
pre-acquisition profits
 سودهای پیش از خرید
pre-audit, pre-auditing
 حسابرسی قبل از عملیات
pre-closing balance sheet
 ترازنامه ما قبل نهایی
pre-closing the accounts
 بستن ما قبل نهایی حساب‌ها
pre-closing trial balance
 تراز آزمایشی ماقبل نهایی
pre-contract costs
 مخارج قبل از انعقاد قرارداد
pre-incorporation expense
 هزینه قبل از تشکیل (ثبت) شرکت
pre-incorporation income
 درآمد قبل از تشکیل شرکت
pre-incorporation loss
 زیان قبل از تشکیل شرکت
pre-incorporation profit
 سود قبل از تشکیل شرکت
pre-operating costs
 مخارج قبل از بهره برداری
pre-operating loss
 زیان قبل از بهره برداری
pre-operation earnings
 عواید قبل از بهره برداری
pre-operation profit
 سود قبل از بهره برداری
pre-operational expenditure
 هزینه‌های قبل از بهره برداری
pre-preferential debt
 دین فوق ممتاز، بدهی فوق ممتاز
pre-production expenses (charges)
 مخارج قبل از تولدی
pre-separation point cost
 هزینه (قیمت تمام شده) قبل از نقطه تفکیک
pre-separation point wastage
 ضایعات قبل از نقطه تفکیک
pre-tax income
 سودد قبل از کسر مالیات
pre-trading expenditures
 هزینه‌های قبل از آغاز کار
Pre-acquisition dividends
 سود سهام قبل از تحصیل
Pre-acquisition earnings
 سود قبل از تحصیل
Pre-audit
 پیش از حسابرسی
precarious employment
 کار زیان آور
precaution, conservatism, prudence
 احتیاط در حسابداری، اصل احتیاط
precautionary motive
 انگیزه احتیاطی
precautionary requirement
 ذخیره‌های احتیاطی
preceding year accounts
 حساب‌های سال پیش
preceding year basis (PYB)
 مبنای سال قبل
preceding-year basis
 مبنای سال قبل
precision and reliability
 دقت و قابلیت اعتماد
precision and reliability of auditor
 دقت و قابلیت اعتماد حسابرس
precision interval
 فاصله دقت
precision of accountant work
 درجه دقت کار حسابدار
precision of audit work
 درجه دقت کار حسابرسی
preclosing trial balance
 تراز آزمایشی پیش از بستن دفاتر
predate = antedate
 تاریخ پیش از وقوع
predatory pricing
 قیمت گذاری آمرانه
predecessor auditor
 حسابرس قبلی
predetermined overhead rate
 نرخ سربار از پیش تعیین شده
predetermined rate
 نرخ از پیش تعیین شده
predictive value
 ارزش پیش بینی
predictability
 قابلیت پیش بینی
prediction equation
 معادله پیش بینی
predictive value
 ارزش اطلاعات در پیش بینی
preferred shareholders′ interest
 منافع صاحبان سهام ممتاز
preference (stock-share), gilt-edged shares
 سهام ممتاز
preference as to assets in the event of liquidation
 انحلال شرکت
preference as to dividends
 اولویت در دریافت سود سهام
preference in liquidation
 اولویت در بازیافت مبلغ اسمی سهام هنگام تصفیه
preference right in liquidation
 حق اولویت در تصفیه
preference share
 سهم ممتاز
preference share capital
 آن بخش از سرمایه که از سهام ممتاز تشکیل شده باشد
preference share dividend
 سود سهمی ممتاز
preference shareholder equity
 حقوق صاحبان سهام ممتاز
preference shares certificate
 گواهینامه سهام ممتاز
preference shares dividend, preferred dividends
 سود سهام ممتاز
preferential
 برخوردار از حقوق ممتاز
preferential claim
 طلب ممتاز (طلب مقدم)
preferential creditor
 بستانکار با اولویت
preferential debt, senior debt
 بدهی مقدم (ممتاز)
preferential dividend, preferred dividend
 سود سهام مقدم (ممتاز)
preferential duty
 حقوق و عوارض گمرکی ترجیحی
preferential exchange rate
 نرخ ترجیحی ارز
preferential rate
 نرخ ترجیحی (امتیازی)
preferential tariff
 تعرفه ممتاز (ترجیحی)
preferential trade agreement
 موافقت‌نامه تجاری ترجیحی دو جانبه تجاری
preferred (stock – shares)
 سهام ممتاز
preferred capital stock
 سهام ممتاز
preferred dividends coverage
 نسبت پوشش سود سهام ممتاز
preferred ordinary shares
 سهام عادی مقدم
preferred shareholders
 صاحبان سهام متاز
preferred stock ratio
 نسبت سهام ممتاز
prefix notation
 علامت پیشوند (عملیات چهارگانه حساب)
performance guarantee
 ضمانت حسن انجام کار
preferential creditors
 طلبکاران مقدم (ممتاز)
prejudicial
 زیان آور (لطمه زن)
preliminary
 ابتدائی
preliminary announcement
 پیش بینی سود
preliminary audit
 حسابرسی اولیه
preliminary balance sheet
 ترازنامه مقدماتی
preliminary budget
 بودجه مقدماتی
preliminary budget forecast
 پیش بینی مقدماتی بودجه
preliminary control evaluation
 ارزیابی مقدماتی سیستم کنترل داخلی
preliminary evaluation
 ارزیابی اولیه
preliminary expense of project
 هزینه‌های مقدماتی طرح
preliminary expense, prime cost, primary cost
 هزینه اولیه (مقدماتی)
preliminary expenses (cost) of production
 هزینه‌های مقدماتی تولید
preliminary judgment about materiality
 قضاوت اولیه درباره سطح اهمیت
preliminary phase of review
 مرحله مقدماتی بررسی
preliminary planning procedures
 روش‌های برنامه ریزی اولیه / مقدماتی
preliminary prospectus
 پیش آگهی پذیره نویسی
preliminary statement
 صورتحساب مقدماتی
preliminary trial balance
 تراز آزمایشی مقدماتی
preliminary views
 دیدگاه‌ها / نقطه نظرات اولیه
preliminary work
 کار مقدماتی
premature distribution
 پرداخت قبل از موقع
premium loan
 وام در مقابل جایزه (یا حق بیمه)
premium on capital stock
 صرف سهام سرمایه
premium on debenture account
 حساب صرف اوراق قرضه
premium on ordinary shares, premium on common stock
 صرف سهام عادی
premium on preferred shares
 صرف سهام ممتاز
premium rate
 نرخ صرف
premium statement
 صورت اضافه ارزش سهام
premium value
 ارزش با صرف
premium value of bonds
 ارزش اوراق قرضه با صرف
premium prize, reward, bonus
 جایزه، انعام
preoperational expense
 هزینه قبل از بهره برداری
preoperational expense (cost)
 هزینه قبل از شروع عملیات
prepaid
 پیش پرداخت
prepaid asset = prepaid expense
 پیش پرداخت هزینه
prepaid expense
 پیش پرداخت هزینه
prepaid insurance
 پیش پرداخت بیمه
prepaid interest
 بهره پیش داده (پیش پرداخت شده)
prepaid items
 پیش پرداخت‌ها، اقلام پیش پرداخت
prepaid rent
 پیش پرداخت اجاره
prepaid tax
 مالیات پیش پرداخت شده
preparation
 آماده سازی، آمادگی، تدارک
preparation time
 زمان آمادگی، زمان فراهم آوردن مقدمات تولید سفارش
prepare
 تهیه کردن
prepare a declaration
 تهیه و تنظیم کردن اظهارنامه
preparing and issuing report
 تهیه و انتشار گزارش
prepay
 از قبل پرداخت کردن، پیش پرداخت کردن
prepay, pay in advance
 پیش پرداخت کردن
prepayment (payment in advance)
 پیش پرداخت
prepayment of income tax
 پیش پرداخت مالیات بر درآمد
prepayment of tax, prepaid taxes, taxes paid in advances
 پیش پرداخت مالیات
prepayment-current year
 پیش پرداخت سال جاری
لغات حسابداری بخش  91
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.