مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 93

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 93 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  93
production cost account
 حساب هزینه (بهای تمام شده) محصول
production cost diagram (curve)
 منحنی نمایش هزینه تولید
production cost of sales
 بهای تمام شده (تولید) کالای فروش رفته
production cost variance
 انحراف هزینه تولید
production data
 مجموعه اطلاعات تولید
production data records
 مدارک و اسناد اطلاعات تولید
production denominator level
 سطح فعالیت تولید
production department
 دایره تولیدی
production forecast
 پیش بینی (بودجه تولید)
production hours method of depreciation
 روش (ساعات کار تولید) در (محاسبه) استهلاک
production hours method of application
 روش (ساعات کار تولید) در تسهیم
production limiting factors
 عوامل محدود کننده تولید
production loan
 وام تولید
production order (manufacturing requisition)
 دستور تولید، سفارش تولید (درخواست نوع محصول)
production overhead cost
 هزینه سربار تولید، هزینه سربار کارخانه
production overhead rate
 نرخ سربار تولید
production overhead variance
 انحراف سربار تولید
production per (hour, day, week, month, year)
 تولید هر (ساعت، روز، هفته، ماه، سال)
production planning
 برنامه ریز‌ی تولید
production points system of payment
 پرداخت بر اساس طرح پاداش امتیازی
ratio of gross profit to sale, gross profit ratio
 نسبت سود نا ویژه به فروش
ratio of net profit to capital
 نسبت سود ویژه به سرمایه
ratio of net sales to assets
 نسبت فروش خالص به دارایی‌ها
ratio of profit to sale, proportion of profit to sale
 نسبت سود به فروش
ratio, proportion, ratio analysis
 نسبت، ضربی
ration
 سهمیه بندی کردن، جیره دادن، جیره
rational allocation
 تخصیص معقول
rational economic behavior
 رفتار عقلانی (معقول) اقتصادی
rational number
 عدد گویا، خارج قسمت دو عدد صحیح
rationing of exchange
 جیره بندی ارز
rationing of goods
 جیره بندی کالا
rationing system
 سیستم جیره بندی، نظام جیره بندی
rationing, couponing
 جیره بندی، جیره، کوپن بندی
ratios used for valuation
 نسبت‌های ارزشیابی
raw and in process (RIP) inventory account
 حساب موجودی مواد خام و در جریان ساخت
raw data
 ارقام خام، اطلاعات خام
raw material
 مواد خام
raw material requisition
 برگ درخواست مواد خام
raw material shrinkage
 آب رفتگی مواد خام
raw material stock
 موجودی مواد خام
raw material usage variance
 مغایرت مصرف مواد خام
re-appointment of legal inspectors
 انتصاب مجدد بازرسان قانونی
re-charter
 اجاره مجدد کشتی
re-classify
 طبقه بندی کردن مجدد
re-exchange
 تسعیر مجدد (ارز)
re-hypothecation
 رهن مجدد
re-insurance, co-insurance
 بیمه اتکائی
reacquisition
 بازخرید
readjustment
 تعدیل مجدد
ready money, money at hand
 پول دم دست، پول موجود، نقد
real account
 حساب حقیقی (دائمی)
real asset
 دارایی واقعی (حقیقی)
real bill, original bill
 برات اصلی
real capital
 سرمایه واقعی (حقیقی)
special purpose auditing
 حسابرسی به‌منظور خاص
special purpose balance sheet
 ترازنامه به‌منظور خاص
special purpose checking
 رسیدگی به‌منظور خاص
special report
 گزارش ویژه، گزارش مخصوص
special reserve
 اندوخته خاص
special revenue fund
 حساب مستقل درآمدهای اختصاصی
special stock-taking
 صورت برداری ویژه از موجودی‌ها
special-purpose financial statement
 صورت مالی که برای هدف خاصی تهیه شود
special-purpose funds
 حساب‌های مستقل خاص
special-revenue fund
 صندوق درآمدهای خاص
specialist expert
 کارشناس، متخصص
specialty store
 انبار کالای ویژه
specialized goods
 کالای اختصاصی
specialty goods
 کالای ویژه
specific audit
 حسابرسی خاص
specific authorization
 تصویب خاص
specific bank guarantee
 تضمین صادرات
specific item sampling
 نمونه گیری اقلام مشخص
specific order cost accounting system
 سیستم حسابداری قیمت تمام شده سفارش معین
specific-purpose financial statements
 صورت‌های مالی تهیه شده برای مقاصد خاص
specification
 مشخصات (ذکر خصوصیات)
specification analysis
 تجزیه تحلیل مشخصات
specification of goods
 مشخصات کالا
specimen signature
 نمونه امضاء
speculation
 حدس، پیش بینی، سفته بازی
speculative
 پر خطر
speculative contracts
 قراردادهای سفته بازی
speculative-grade bonds
 اوراق قرضه با ریسک بالا
speculator
 سفته باز، سوداگر
spoilage
 ضایعات (تولید)
spoilage rate
 نرخ ضایعات
spoiled material, wasted material
 مواد ضایع شده (ضایعاتی)
spoilage cost
 بهای ضایعات
spot (or cash) transaction
 معامله نقدی
spot cash
 پول نقد در دسترس
spot cash payment
 پرداخت نقد در محل
spot exchange rate
 نرخ ارز رایج بازار
spot market
 بازار معاملات نقدی، بازار روز
spot payment
 پرداخت فوری (در محل)
spot rate, current rate
 نرخ جاری، نرخ تحویل فوری، نرخ آنی
spot sale
 فروش نقد فی‌المجلس (حمل فوری)
spot sale (or purchase)
 خرید یا فروش کالا با شرط تحویل فوری
spot trading
 معامله نقد
stability
 ثبات، پایداری
stability of price
 ثبات قیمت
stabilization fund
 صندوق تثبیت
stabilization
 تثبیت
stabilized price
 قیمت تثبیت شده
stage of completion
 میزان تکمیل کار
stage payments
 پرداخت‌های مرحله‌ای
stagflation
 رکود اقتصادی همراه با تورم
stakeholder(s), beneficiary, endorsee, indorse
 ذینفعان
stale cheque
 چک مدت گذشته
stale documents
 اسناد مدت گذشته
stamp duty paid
 عوارض پرداختی تمبر
stamp duty, stamp tax
 هزینه تمبر عوارض (مالیات) تمبر
stamp shortage
 کسر تمبر
stamp, seal
 مهر
stand -alone risk
 ریسک منحصر به فرد، ریسک مستقل
standard
 استاندارد، معیار، نمونه
standard bank confirmation
 شکل استاندارد تأییدیه بانک
standard capacity
 ظرفیت استاندارد
standard cost accounting
 حسابداری هزینه یابی استاندارد
standard cost rate
 نرخ استاندارد هزینه
standard cost sheet
 برگ هزینه استاندارد
standard direct labor cost per unit
 هزینه استاندارد کار مستیم برحسب هر واحد (تولید)
standard direct labor hours (rate)
 ساعات استاندارد کار مستقیم
standard direct materials cost (price)
 هزینه استاندارد مواد مستقیم
standard errot of the estimated coefficient
 خطای استاندارد ضریب برآوردی
standard error of the sample means
 اشتباه معیار میانگین نمونه
standard estimation
 برآورد استاندارد
standard expense (cost, charge, expenditure)
 هزینه استاندارد
standard factory cost
 بهای استاندارد کارخانه
standard fixed overhead cost
 هزینه استاندارد سربار ثابت
standard hours allowed
 ساعات مجاز استاندارد
standard hours of work
 ساعات استاندارد کار
standard hours per unit
 ساعات استاندارد واحد کار
standard hours rate
 نرخ استاندارد (ساعت) کار
standard labor cost
 هزینه استاندارد دستمزد
standard labor cost per an hour
 هزینه استاندارد دستمزد برای هر ساعت
standard labor hours
 ساعات استاندارد کار
standard labor rate
 نرخ دستمزد استاندارد
standard labor time
 ساعت کار استاندارد
standard machine hours
 ساعات کار استاندارد ماشین
standard machine rate
 نرخ استاندارد ماشین
standard manufacturing overhead
 سربار استاندارد ساخت
standard marginal costing
 هزینه یابی نهایی بر مبنای استاندارد
standard material price
 قیمت استاندارد مواد
standard material quantity
 مقدار استاندارد مواد
standard materials usage
 مصرف مواد استاندارد
standard method
 روش استاندارد
standard mix
 ترکیب استاندارد ، آمیزه استاندارد
standard normal deviate
 انحراف معیار نرمال
standard of auditing
 استاندارد حسابرسی
standard of checking of accounts
 معیار رسیدگی به حساب‌ها
standard of deferred payments
 معیار پرداخت‌های مربوط به آینده، استاندارد پرداخت‌های معوق
standard of reporting
 استاندارد گزارش نویسی
standard operating profit
 سود استاندارد عملیاتی
standard overhead cost
 هزینه استاندارد سربار ثابت
standard preparation hours
 مدت زمان استاندارد برای آماده سازی یا راه اندازی دستگاه
standard price
 قیمت استاندارد
standard production cost
 هزینه تولید استاندارد
standard purchase price
 قیمت خرید استاندارد
standard quantity
 مقدار استاندارد مواد
standard quantity allowed
 مقدار مجاز استاندارد
standard rate
 نرخ استاندارد
standard rate of pay
 نرخ پرداخت استاندارد
standard rate per unit
 نرخ استاندارد هر واحد
standard ratio
 نسبت‌های استاندارد
standard selling price
 قیمت فروش استاندارد
standard time
 زمان استاندارد
standard unit price (cost)
 قیمت استاندارد هر واحد
standard value
 ارزش استاندارد
standard-setting process
 فرآیند تدوین استاندارد
standardize
 استاندارد درآوردن
standardized
 استاندارد شده
standardized goods
 کالای استاندارد شده
standards for accreditation
 استانداردهای اعتبارسنجی
standards for follow-up
 استانداردهای پیگیری
standards of performance
 استانداردهای عملکرد
standards revision
 بازنگری در استانداردها، تجدیدنظر در استانداردها
standing cost, fixed (cost-expense charge)
 هزینه ثابت
standing data
 داده‌های پایدار
standing owner, left over owner
 مالک باقیمانده اموال
staple goods
 کالای بسیار ضروری
start-up cost
 هزینه راه اندازی
starting-load cost
 هزینه تدارکات یک نوع فعالیت
state property
 دارایی دولت، اموال عمومی
state retirement pension
 مستمری بازنشستگی دولتی
state trading
 تجارت دولتی
state-controlled companies
 شرکت‌های تحت کنترل دولت
state-controlled corporations
 مؤسسات تحت کنترل دولت
state-owned company
 شرکت دولتی
stated interest rate
 نرخ بهره رسمی
stated liabilities
 بدهی‌ها رسمی (اعلام شده)
stated rate of interest
 نرخ بهره اعلام شده
stated value of securities
 ارزش اسمی اوراق بهادار
stated value, declared value
 ارزش اسمی (اعلام شده)
statement
 صورت وضعیت، صورتحساب
statement from incomplete records
 صورت مالی تهیه شده از روی مدارک ناقص
statement of accounting principles
 بیانیه اصول حسابداری
statement of assets and liabilities
 صورت وضعیت دارائی‌ها و بدهی‌ها
statement of auditing standards (SAS)
 بیانیه استانداردهای حسابرسی
statement of capital, capital statement
 صورتحساب سرمایه
statement of cash flows
 صورت جریان وجوه نقد
statement of changes in financial position
 صورت تغییرات در وضع مالی
statement of changes in owners′ equity
 صورت تغییرات در حقوق مالکان
statement of changes in retained earnings
 صورت تغییرات در سود انباشته
statement of changes in stockholders′ equity
 صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام
statement of changes in working capital
 صورت تغییرات در سرمایه در گردش
statement of concepts, concepts statement
 بیانیه مفاهیم
statement of cost
 صورتحساب قیمت تمام شده
statement of earnings
 صورت عایدات / سود
statement of financial position, financial statement, statement position
 صورت وضعیت مالی
statement of income
 صورت سود و زیان
statement of liquidation
 صورت وضعیت میعان
statement of internal auditing standards (SIAS)
 بیانیه استانداردهای حسابرسی داخلی
statement of movements in shareholders′ fund
 صورت تغییرات وضع مالی سازمان
statement of operations, operating statement
 صورتحساب عملیات
statement of owner′s equity
 صورتحساب حقوق صاحب سرمایه
statement of profit or loss (gain or loss)
 صورت وضعیت سود یا زیان
statement of receipts and disbursement
 صورت دریافت‌ها و پرداخت‌ها
statement of receipts and payments
 صورت وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌ها
statement of recommended practice(SORP)
 توصیه‌های اجرایی استانداردهای حسابداری
statement of results of operations
 صورت نتایج عملکرد، صورت نتایج عملیات
statement of retained earnings
 صورت وضعیت سود (زیان) انباشته
statement of revenues and expenditure
 صورتحساب درآمد و هزینه
statement of shareholders′(stockholders) equity
 صورتحساب حقوق صاحبان سهام
statement of source and applications of funds
 صورت منابع و مصارف وجوه
statement of standard accounting practice (SSAP)
 استانداردهای عملیات حسابداری (استانداردهایی را که باید در مرحله عمل به کار برد)
statement of total recognized gains and losses
 صورت کل سود و زیان غیرعملیاتی شناسایی شده
statement of transactions
 صورت معاملات، صورت کل سود و زیان
statement of valuation
 صورت وضعیت ارزیابی
statement of valuation of stock, statement of valuing stocks (goods)
 صورت وضعیت ارزیابی موجودی کالا
statement of valuing asset
 صورت وضعیت ارزیابی دارائی
statement on auditing
 بیانیه‌های حسابرسی
statement on management accounting standards (SMAS)
 بیانیه استانداردهای حسابداری مدیریت
statement summary
 خلاصه صورت وضعیت
statement, list, bill, sheet
 صورت حساب‌ها، صورت وضعیت‌ها
statements on standards of Accreditation engagements (SSAEs)
 بیانیه‌های استانداردهای خدمات اعتبار دهی
statements on auditing standards (SASs)
 بیانیه‌های استانداردهای حسابرسی
statistical
 آماری
statistical analysis
 تجزیه و تحلیل آماری
statistical data, proforma information
 اطلاعات (داده‌های) آماری
statistical forecast
 پیش بینی آماری
status report
 گزارش وضعیت موجود
status report of inventory, stock report
 گزارش وضعیت موجودی
statute of limitations
 محدودیت قانونی
statute-barred
 مشمول مرور زمان
statutory accountant
 حسابدار قانونی، حسابرس قانونی
statutory accounts
 حساب‌های قانونی
statutory apportionment
 تقسیط قانونی، قسط بندی قانونی
statutory audit
 حسابرسی قانونی (طبق مقررات قانون)
project evaluation and review technique
 تکنیک ارزیابی و تجدید نظر در پروژه
project finance
 تأمین مالی پروژه
project financing
 تأمین مالی طرح
project initial cost (charges)
 هزینه اولیه طرح
project network analysis (PNA)
 تحلیل شبکه پروژه
project performance cost variance
 انحراف هزینه عملکرد / اجرای پروژه
project rate of return
 نرخ بازده طرح
project statement, statement of project
 صورت وضعیت پروژه
projected annual income
 سود (درآمد) برآورد شده سالانه
projected balance sheet
 ترازنامه پیش بینی شده
projected benefit obligation (PBO)
 بدهی مزایای پیش بینی شده
projected cash flow
 گردش وجوه پیش بینی شده
projected financial statement
 صورت مالی پیش بینی شده، گزارش مالی پیش بینی شده
projected income statement
 صورتحساب حساب سود و زیان پیش بینی شده
projected misstatement
 تحریف پیش بینی شده / تعمیم یافته
projected profit and loss statement
 صورتحساب پیشنهادی (برآوردی) سود و زیان
projected sale
 فروش پیش بینی شده
projection (financial)
 گزارش‌های مالی فرضی
projection statement
 صورت مالی پیش بینی شده
projects classification
 طبقه بندی پروژه‌ها
promise to pay
 تعهد به پرداخت
promised yield-to-maturity
 بازده وعده داده شده تا تاریخ سررسید
promote a company, float a company
 شرکتی را به راه انداختن
promotion expense, establishment expense
 هزینه تبلیغات، هزینه ترویج، هزینه‌های راه اندازی یک واحد سازمانی
promotion layout
 طرح ترقی (ارتقاء)
promotion shareholders
 صاحبان سهام مؤسس
promotion shares
 سهام مؤسس (سهام جایزه مؤسسین)
promotion, upgrade
 ترفیع، ارتقاء
promotional shares
 سهام مؤسس یا سهام ارزان
promotional work
 کار تشویقی
prompt money (cash), ready cash
 پول فی‌المجلس (آماده، فوری)
prompt payment
 پرداخت بلافاصله (فوری)
prompt to pay account
 خوش حساب بودن
prompt to pay, ready for payment
 آماده پرداخت
proof beyond a reasonable doubt
 توان اثبات قطعی
proof of accuracy
 اثبات صحت (صورت‌های مالی به ارزش‌های جاری همگن)
proof of cash
 صورت مغایرت (بانک) چهارستونی، تائید نقد
proof of cash receipts
 صورت مغایرت دریافت‌های نقدی
proof verification
 اثبات، تائید، تصدیق
proper audit
 حسابرس صحیح (چنانچه باید)
proper books of account
 دفاتر واقعی حساب
property depreciation
 استهلاک اموال
properly executed assignment
 سند پشت نویسی شده قابل انتقال
properties and equipment
 اموال و تجهیزات
property account
 حساب اموال
property capital
 سرمایه ملکی
property control account
 حساب کنترل اموال
property dividends payable
 سود سهام پرداختنی غیر نقدی
property gratuitous acquired
 اموال تحصیلی رایگان
property income certificate (PINC)
 گواهی میزان مالکیت شخص در یک دارایی
property tax, estate tax
 مالیات بر دارایی، مالیات بر املاک و مستغلات
property(s) earning power
 قدرت تحصیل درآمد مالی
property, asset, plant and equipment
 اموال، کارخانه و تجهیزات
property-rights approach
 روش حقوق مالکیت
proportional consolidation
 تلفیق متناسب
proportional liability partnership, company with proportionate liability
 شرکت نسبی
proportional method
 روش ارزش نسبی
proportional performance method
 روش نسبت کارکرد
proportional relationship
 نسبت متناسب
proportional tax
 مالیات متناسب (که به سطوح درآمدی تعلق می‌گیرد)
proportional-performance method
 روش عملکرد نسبی
proportionate consolidation
 تلفیق نسبی
proposal
 پیشنهاد، طرح پیشنهادی
proposed budget, draft budget
 بودجه پیشنهادی
proposed statement
 صورتحساب پیشنهادی
proposition, proposal, offer, motion tender, suggestion
 پیشنهاد، قضیه، موضوع
proprietary accounts
 حساب‌های دارایی، حساب‌های سرمایه‌ای
proprietary funds
 حساب مستقل وجوه سرمایه‌ای
proprietary insurance, level premium insurance
 بیمه با حق بیمه ثابت
proprietary interest
 منافع مالکیت
proprietary ratio
 نسبت مالکانه
proprietary theory, proprietary opinion, ownership theory
 نظریه مالکیت، تئوری مالکیت انفرادی
proprietor, landlord, owner
 مالک
proprietorship accounting
 حسابداری مالکیت
prorata / pro rate / pro-rata
 تسهیم به نسبت
prorate cost
 تسهیم کردن هزینه
proration
 تسهیم به نسبت کردن
prospective approach
 روش تسری به دوره‌های آینده
prospective basis
 تسری به دوره‌های آینده
prospective financial information
 اطلاعات مالی برآوردی
prospective financial statements
 صورت‌های مالی برآوردی
لغات حسابداری بخش  93
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.