مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 94

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 94 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  94
prospective financial statements
 صورت‌های مالی پیش بینی شده (فرضی)
protection tariff
 تعرفه حمایتی
protection, safety
 ایمنی، حفاظت، نگهداری
protective covenant
 توافق حمایتی، شرط‌های حمایت کننده
protective tariff
 تعرفه حمایتی سنگین
proved oil and gas reserves
 مقدار برآوردی نفت خام و گاز طبیعی
provision for accrued expense
 ذخیره هزینه معوق
provision for bad debts (a provision for doubtful debt, allowance for doubtful accounts)
 ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول
provision for cash discounts, cash discount provision
 ذخیره تخفیفات نقدی
provision for cash requirements
 ذخیره احتیاجات نقدی
provision for cash shorts
 ذخیره کسورات صندوق
provision for current year tax
 ذخیره مالیات سال جاری
provision for decrease in value of inventory
 ذخیره کاهش ارزش موجودی‌ها
provision for decrease value of investment
 ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها
provision for depreciation
 ذخیره برای استهلاک، استهلاک انباشته
provision for discounts (allowances)
 ذخیره تخفیفات نقدی
provision for discounts allowable
 ذخیره تخفیفات قابل قبول
provision for discounts payable
 ذخیره تخفیفات پرداختنی
provision for foreseeable losses
 ذخیره زیان‌های قابل پیش بینی
provision for forward purchases
 ذخیره پیش خرید
provision for forward sales
 ذخیره پیش فروش
provision for renewal
 ذخیره تجدید (تعویض)
provision for returns and allowances
 ذخیره برگشت از فروش و تخفیفات
provision for sales returned
 ذخیره برگشت از فروش
provision for staff termination benefits
 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
provision for stock valuation adjustment
 ذخیره تعدیل ارزیابی
provision for tax, tax provision
 ذخیره مالیات
provision for unsecured liabilities
 ذخیره مطالبات تضمین نشده
provision for valuation of stock, stock valuation provision
 ذخیره ارزیابی موجودی کالا، ذخیره استهلاک
provision for warehouse stock adjustment
 ذخیره تعدیل موجودی انبار
provision, allowance, accrual, reserve, quantity allowed
 ذخیره، اندوخته، مقدار مجاز
provisional appointment
 انتصاب موقت
provisional hand over
 تحویل موقت
provisional letter of credit
 اعتبار اسنادی موقت
provisional rights
 حقوق موقت
provisional share certificate
 گواهینامه موقت خرید سهام
provisional statement
 صورت وضعیت موقت
provisional take-over (acceptance)
 تحویل گرفتن موقت
provisions (contract, law)
 مواد (قرارداد، قانون)
provision, clause, condition
 شرط، ماده، قید، بند
proximate damage
 خسارت قابل پیش بینی
prudence in accounting
 احتیاط در حسابداری، اصل احتیاط
prudential insurance
 بیمه احتیاطی
psychological affiliation
 وابستگی اخلاقی و عاطفی ، وابستگی روان‌شناختی
public accountant
 حسابدار عمومی، حسابدار رسمی
public accounting, general accounting
 حسابداری عمومی
public asset
 دارایی عمومی
public auction
 حراج عمومی
public benefit, qualified endorsement, public interest
 منافع عمومی
public company, corporation
 شرکت دولتی، شرکت سهامی عام
public debt = national debt
 قرضه ملی، بدهی یک نهاد دولتی به مردم
public finance
 مالیه عمومی
public financing, public finance, national finance
 تأمین مالی عمومی، تدارک مالی دولت
public health insurance
 بیمه درمان همگانی
public health insurance law
 قانون بیمه درمان همگانی
public held company
 شرکت سهامی عام
public image
 تأثیر علامت تجاری روی اذهان عمومی
public information
 اطلاعات در دسترس عموم، پیش بینی شده
public issue of shares
 نشر عمومی سهام
public joint-stock company
 شرکت سهامی عام
public lands
 اراضی عمومی
public liability (national)
 بدهی عمومی (ملی)
public liability insurance
 بیمه تعهدات عمومی
public limited company (PLC)
 شرکت سهامی عام با مسئولیت محدود
public limited partnership
 شرکت تضامنی با مسئولیت محدود
public loan
 وام عمومی
public offering of shares
 عرضه سهام به عموم
public oversight board
 هیئت نظارت عمومی
public owned company, public joint stock company, public limited (joint stock),public corporation, publicly-held corporation
 شرکت سهامی عام
public relations department
 دایره روابط عمومی
public revenue, general revenue
 درآمد عمومی
public sale
 فروش عمومی
public sector (governmental)
 بخش عمومی (دولتی)
public sector accounting
 حسابداری بخش دولتی
public service organizations
 سازمان‌های ارائه دهنده خدمات عمومی
public utility companies
 شرکت‌های عام‌المنفعه، شرکت‌های تولید کننده / ارائه دهنده کالا یا خدمات عمومی
public warehouse
 انبار عمومی
public welfare program
 برنامه رفاه عمومی
publication expense
 هزینه طبع و نشر
publication of financial statements
 انتشار صورت‌های مالی
publishable accounts
 حساب‌های انتشار دادنی (جهت عموم)
published accounts
 صورت‌های مالی انتشار یافته
punitive damages
 خسارت کیفری یا جزایی
pur autre vie
 حق عمری، حق مالکیت عمرانه
purchase
 خرید، خریداری کردن، تحصیل کردن
purchase acquisition
 تصاحب از طریق خرید
purchase allowance
 تخفیف در خرید
purchase and leaseback
 خریدن و دوباره اجاره دادن
purchase and supply department
 اداره خرید و تدارکات
purchase commitment losses
 زیان‌های ناشی از تعهدات خرید کالا
purchase commitments
 تعهدات خرید
purchase consideration
 ثمن معامله، مابه ازای خرید
purchase cost, cost to buy
 بهای تمام شده خرید
purchase cut-off test
 آزمون انقطاع زمانی خرید
purchase cycle
 چرخه خرید
purchase day book (purchase journal)
 دفتر روزنامه خرید
purchase discount, purchase allowance
 تخفیف خرید
purchase discounts not taken
 تخفیفات استفاده نشده خرید
purchase discrepancy
 تفاوت خرید
purchase expenditures
 مخارج خرید
purchase financial documents, financial purchase records
 مدارک مالی خرید
purchase fund
 حساب مستقل برای بازخرید اوراق قرضه
purchase invoice
 فاکتور خرید، سیاهه خرید
purchase journal
 دفتر روزنامه خرید
purchase ledger
 دفتر (معین) خرید
purchase method
 ترکیب شرکت‌ها به روش خرید
purchase method of combination
 روش خرید در مورد ادغام شرکت‌ها
purchase of parent bonds
 خرید اوراق قرضه شرکت اصلی
purchase on account
 خرید نسیه
purchase option
 اختیار خرید
purchase order
 سفارش خرید، دستور خرید
purchase power, purchasing power
 قدرت خرید
purchase price
 قیمت خرید
purchase product for resale
 محصل خریداری شده جهت فروش مجدد
purchase rate (or rhythm)
 نرخ خرید
purchase records
 مدارک و اسناد خرید
purchase requisition
 درخواست خرید
purchase requisition for stock
 درخواست خرید موجودی انبار
purchase return
 برگشت از خرید
purchase return allowances journal
 دفتر روزنامه برگشت از خرید
purchase returned
 خرید برگشتی
purchase returns account
 حساب برگشت از خرید
purchase returns and allowances
 برگشت از خرید و تخفیفات
purchase returns book
 دفتر برگشت از خرید
purchase returns entry
 ثبت برگشت از خرید
purchase tax
 مالیات خرید
purchase-money obligation
 وام رهنی که وام دهنده (در صورت انحلال شرکت) نسبت به بقیه حق تقدم دارد
purchase-order lead time
 زمان تحویل سفارش خرید
purchased goodwill
 سرقفلی خریداری شده
purchased preacquisition earnings
 خرید سود قبل از تحصیل
purchased product
 محصول خریداری شده
purchased services
 خدمات خریداری
purchaser
 خریدار
purchases daybook
 دفتر روزنامه خرید
purchases invoice
 صورت حساب خرید، فاکتور خرید
purchases ledger
 دفتر کل خرید
purchases ledger control account
 حساب کنترل خرید
purchases′ return, consumers′ return
 برگشت از خرید
purchasing (purchase) voucher
 سند خرید
purchasing agent
 کارگزار خرید
purchasing budget
 بودجه خرید
purchasing commission
 کارمزد خرید، کارمزد دلالی، حق دلالی
purchasing contracts
 قراردادهای خرید
purchasing cost
 بهای تمام شده خرید
purchasing function
 امور تدارکات
purchasing lead time
 مدت زمان بین سفارش کالا و تحویل آن (به خریدار)
purchasing officer
 کارپرداز
purchasing patterns
 الگوهای خرید
purchasing power
 قدرت خرید، توانایی در خرید کالاها و خدمات
purchasing power capital maintenance concept of income
 تئوری حفظ قدرت خرید سرمایه
purchasing power gain
 سود قدرت خرید
purchasing power gain and loss
 سود و زیان ناشی از قدرت خرید
purchasing power parity theory
 تئوری برابری قدرت خرید واحد پل‌های دو کشور
purchasing power risk
 ریسک قدرت خرید
purchasing procedure, purchase method
 روش خرید (روش اجرائی خرید)
purchasing-power risk
 ریسک ناشی از قدرت خرید
pure instalment method
 روش اقساطی مطلق
pure interest rate, pure rate of interest
 نرخ خالص بهره
pure play
 تک محصولی
pure research
 تحقیقات نظری، پژوهش بنیادی
push down accounting
 منظور کردن دارایی‌های خریداری شده به ارزش روز
push -down accounting
 حسابداری تعدیل ارزش دفتری شرکت فرعی
put and take
 حق بردن کالا سپس پول دادن
put money in the bank
 پول در بانک گذاشتن
put to contract
 به مقاطعه دادن
put to sale
 به معرض فروش گذاشتن
put up sale price
 بالا بردن هزینه قیمت فروش
put -call parity
 دوگانگی حق / اختیار فروش و خرید اوراق بهادار
putting up for sale
 در معرض فروش
pyramid of ratios
 هرم نسبت‌ها
pyramiding
 مدیریت یک شرکت بزرگ که بر چندین شرکت دیگر اعمال قدرت می‌نماید و یا صاحب آن‌هاست. به‌صورت هرمی مدیریت کردن
(qualitative) quality control
 کنترل کیفیت، کنترل کیفی
Quantitative Restriction (QR)
 محدودیت کمی (مقداری)
qualification
 صلاحیت، تحصیلات، واجد شرایط، (در حسابرسی) مشروط
qualification, details, description
 مشخصات
qualified
 واجد صلاحیت، دارای شرایط، مشروط
qualified acceptance
 واجد صلاحیت، دارای شرایط، مشروط، با قید و شرط
qualified accountant
 حسابدار واجد شرایط
qualified audit opinion
 اظهارنظر مشروط حسابرس
qualified audit report, qualified endorsement
 گزارش مشروط حسابرسی
qualified auditor′s report
 گزارش مشروط حسابرس
qualified endorsement
 ظهر نویسی مقید، پشت نویسی مشروط
qualified opinion
 اظهار نظر مشروط
qualified report (or certificate)
 گزارش مشروط
qualified stock option
 قرارداد واگذاری برگ اختیار خرید سهام به کارکنان
qualifying
 صلاحیت
qualifying asset
 دارایی واجد شرایط
qualifying certificate
 گواهی صلاحیت
qualifying clauses
 مواد اصلاحی
qualifying language
 عبارت شرطی، بند شرط گزارش حسابرسی
qualifying loss
 زیان قابل قبول (از نظر مالیاتی)
qualitative
 کیفی، غیر کمی
qualitative attributes
 ویژگی‌های کیفی
qualitative characteristics of accounting information
 ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری
qualitative factors
 عوامل کیفی
quality assurance
 اطمینان از کیفیت
quality audit
 حسابرسی باکیفیت
quality control report
 گزارش کنترل کیفیت
quality control standards
 استانداردهای کنترل کیفیت
quality factors
 عوامل کیفی
quality information
 اطلاعات کیفی
quality level
 سطح کیفیت
quality of earnings
 کیفیت سود
quality of performance
 کیفیت عملکرد
quality review
 بررسی کیفیت
quality standard
 معیار کیفی، استاندارد کیفیت
quality substitution
 تقلبی است به‌صورت تعویض کیفیت کالای ارسال شده به زیان خریدار
quality variance
 انحراف کیفیت
quantifiability
 قابلیت سنجش / اندازه گیری
quantification
 مقداری کردن، کمی کردن
quantified
 کمی
quantitative analysis
 تجزیه و تحلیل کمی
quantitative control, quantity control
 کنترل کمی
quantitative information
 اطلاعات کمی
quantitative measurement
 معیارهای کمی
quantitative method
 روش مقداری
quantitative model
 مدل مقداری
quantitative techniques
 تکنیک‌های مقداری
quantitative terms
 شرایط مقداری
quantitative
 کمی، مقداری
quantitative quota
 سهمیه کمی
quantity allowed to buy
 مقدار مجاز خرید
quantity column
 ستون مقادیر
quantity control report
 گزارش کنترل مقداری (کمی)
quantity level
 سطح (میزان) مقداری
quantity received
 مقدار دریافتی (رسیده)
quantity schedule
 جدول مقداری تولید
quantity variance = usage variance
 انحراف در مصرف، مغایرت مقداری
quantity, measurement
 مقدار، کمیت
quarantine
 قرنطینه
quarantine certificate
 گواهی قرنطینه
quarterly financial statements
 صورت‌های مالی سه ماهه / فصلی
quarterly report (statements)
 گزارش سه ماهه، گزارش فصلی
quasi contract
 شبه قرارداد
quasi deposit
 شبه سپرده
quasi partner
 شریک ظاهری (صوری)
quasi rent
 شبه اجاره، شبه بهره
quasi reorganization
 اقدام شبه تجدید سازمان
quasi-contract
 شبه قرارداد
quasi-experimental
 شبه تجربی ، نیمه تجربی
quasi-loan
 تعهد (وام) مشروط
quasi-random number
 عدد شبه تصادفی
quasi-reorganization
 شبه تجدید سازمان
quay duty
 مالیات (عوارض) اسکله
query by auditor
 پرسش (یا ایراد) توسط حسابرس
questionnaire
 پرسشنامه
quick and decisive analysis
 تجزیه و تحلیل سریع و قاطع
quick asset ratio
 نسبت سریع دارائی
quick assets, liquid assets
 دارایی‌های نقد شونده، دارایی‌های آتی (سریع)
quick cash assets
 دارایی سریع النقد
quick liquidated asset
 دارایی سریع به‌نقد (تبدیل)
quick rate, quick ratio, acid-test ratio
 نسبت آنی (سریع)
quota, portion, ration contribution
 سهمیه، سهم
quota-share treaty
 قرار سهمیه بندی
quotation board
 تابلوی اعلان قیمت‌ها
quotation, marking
 مظنه، قیمت، قیمت گذاری
quoted at cost
 برآورد به قیمت تمام شده
quoted at par value
 برآورد به ارزش اسمی
quoted company
 شرکت پذیرفته شده در بورس
quoted market price
 قیمت اعلام شده در بازار
quoted market value
 ارزش اعلام شده بازار
Racketeer Influenced and Corrupt Organization (RICO)
 سازمان پوشش دهنده باندهای تبهکار، سازمان‌های جنایی مالی (مانند پولشویان)
Real Estate Investment Trust (REIT)
 صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
Request For Proposal (RFP)
 درخواست اعلام آمادگی برای شرکت در مزایده یا مناقصه
Research and Development (R&D)
 تحقیق و توسعه
Retail Price Index (RPI)
 شاخص قیمت خرده فروشی
Return On Assets (ROA)
 بازده دارائی
Return On Sales (ROS)
 بازده فروش
Return On total Assets (ROA)
 بازده مجموعه دارائی‌ها
rack rent
 اجازه گزاف، مال‌الاجاره سنگین
railway bill of lading
 بارنامه راه آهن
railway consignment note
 سند ارسال کالا با راه آهن
railway receipt
 رسید راه آهن
railway storage costs
 هزینه انبار راه آهن
raise
 بالا بردن، افزایش دادن
rally
 افزایش قیمت
random check
 بازرسی تصادفی، نمونه بینی
random error
 اشتباه تصادفی
random figures
 ارقام تصادفی
random inspection
 بازرسی تصادفی (اتفاقی)
random sampling
 نمونه گیری تصادفی
random selection, sampling selection
 انتخاب نمونه گیری، انتخاب تصادفی
random variance
 مغایرت تصادفی
random variation
 تغییر تصادفی، نوسان تصادفی
rank correlation
 درجه همبستگی
rank rate
 مرتبه، ترتیب، درجه
ranking approach
 روش رتبه بندی
ranking of projects
 رده بندی پروژه‌ها
rapid amortization
 استهلاک سریع دارایی‌های نامشهود
rapporteur
 مخبر
rate
 نرخ، میزان، نرخ بندی
rate (amount) of saving
 میزان پس انداز
rate base
 پایه نرخ (مبنای نرخ)
rate covenant
 شرط قیمت
rate fixing department
 اداره تثبیت قیمت
rate implicit in the lease
 نرخ ضمنی در اجاره
rate of apportionment of overhead
 نرخ تسهیم سربار
rate of conversion
 نرخ تسعیر ارز
rate of duty
 نرخ عوارض، نرخ حقوق گمرکی
rate of exchange
 نرخ ارز
rate of hour
 نرخ ساعتی، نرخ هر ساعت
rate of inflation
 نرخ تورم
rate of interest
 نرخ بهره
rate of investment
 نرخ سرمایه گذاری
rate of premium
 نرخ حق بیمه، نرخ جایزه
rate of profit per article (goods)
 نرخ سود هر واحد کالا
rate of profit per production
 نرخ سود هر واحد تولید
rate of profit, profit rate
 نرخ سود
rate of return
 نرخ بازده
rate of return on investment, investment rate of return, yield rate of investment
 نرخ بازده سرمایه گذاری
rate of return over cost
 نرخ بازده برحسب هزینه
rate per machine hour
 نرخ هر ساعت ماشین
rate per standard hour
 نرخ هر ساعت استاندارد
rate per unit
 نرخ هر واحد
rate schedule, rate card
 جدول نرخ
rate variance
 مغایرت (انحراف) هزینه
rate, degree, amount
 میزان (درجه ، اندازه)
rate-fixing
 تثبیت نرخ
ratification
 تصدیق، تصویب
rating agency
 مؤسسات تعیین کننده رتبه اعتباری شرکت‌ها
rating system
 سیستم نرخ بندی
ratio
 نسبت
ratio of current assets to current liabilities
 نسبت دارایی جاری به بدهی‌های جاری
ratio of equity to liabilities
 نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی‌ها
real cost
 هزینه واقعی
real estate (or property)
 املاک و مستغلات
realizable value
 ارزش بازیافتنی، ارزش قابل تحقق
realizable value of accounts receivable
 ارزش بازیافتنی (قابل حقوق) حساب‌های دریافتنی
realization
 تحقق یافتن یک رویداد مالی
لغات حسابداری بخش  94
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.