مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 95

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 95 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  95
reallocation
 تسهیم (تخصیص) مجدد
reallocation of cost
 تسهیم (تشخیص) مجدد هزینه
realty
 مال غیرمنقول، مستغلات
reasonable assurance
 اطمینان معقول (منطقی)
reasonableness
 معقول بودن
reasonableness test
 آزمون برآورد مانده حساب، مانده سنجی
reasonably possible event
 رویداد محتمل
rebate
 تخفیف، تخفیف دادن
rebater
 تخفیف دهنده
recapitalization surplus
 مازاد تجدید سرمایه
receipt statement
 اعلامیه ورود، رسید
receipt, arrival
 رسیدن کالا (جنس ، متاع)
receivable bills
 اسناد وصولی
receivable collection period
 دوره وصول مطالبات
receivable turnover
 گردش مطالبات
receive versus payment
 تحویل در برابر دریافت وجه نقد
receiver of payment payee
 گیرنده وجه
receivers′ certificate
 گواهی نامه تصفیه
recessionary period
 دوره‌های رکود اقتصادی
reciprocal account(s), offset account, contra account
 حساب متقابل (پایاپای)
reciprocal demurrage
 زیان متقابل معطلی کشتی ، دموراژ متقابل
reciprocal method
 روش متقابل
reciprocal of payback period, pay back reciprocal
 معکوس دوره بازیافت
reciprocal trade agreement, bilateral agreement
 موافقت نامه تجاری دو جانبه
reciprocal transfers
 انتقالات دو جانبه
reclamation
 اصلاح طلب، اقدامات اصلاحی
reclassification
 طبقه بندی مجدد
reclassification entry
 ثبت تجدید طبقه بندی، اصلاحات طبقه بندی
reclassification of accounts
 طبقه بندی مجدد حساب‌ها
reclassify
 طبقه بندی مجدد
recognition (realization)
 شناسایی درآمد (تحقق درآمد فروش)
reconciliation
 مغایرت، تهیه صورت مغایرت
reconciliation (reconcilement) of accounts
 تطبیق حساب‌ها
reconciliation method
 روش مغایرت گیری
record date
 تاریخ ثبت
recorder, register, reliability
 ثبات
recoupment, reparation compensation, indemnity
 غرامت
recourse action
 رجوع به دادگاه
without recourse
 بدن حق رجوع / مراجعه، بدون حق جبران غرامت / زیان
recoverability
 قابل بازیافت
recoverable
 قابل وصول (قابل جبران)
recoverable advance corporation tax
 بازیافت مالیات پیش پرداخت شده
recoverable amount
 مبلغ قابل بازیافت
recoverable cost (expense)
 هزینه بازیافتنی، هزینه قابل جبران (استرداد)
recoverable expense, reimbursable expense, recoveries
 هزینه قابل برگشت
recovery (revival) upturn
 بهبود، بهبودی
recovery advice
 اعلامیه وصول
recovery years
 سال‌های بازیافت (برگشت سرمایه)
recovery, realize, payoff, retrieve
 بازیافت، بازیابی
rectification
 اصلاح (دفاتر، اشتباه، اسناد)
rectification note
 اصلاح (دفاتر، اشتباه، اسناد)، تصحیح
rediscount rate
 نرخ تنزیل مجدد
redraft, cross bill, renewed bill
 برات تجدید شده (حواله مجدد)
reducing installment method
 روش مانده نزولی
reference and control report
 گزارش عطف کنترل
reference bank
 بانک مرجع
refinancing
 تجدید مالی مجدد، تأمین مالی مجدد
refund the over payment or excess
 استرداد اضافه پرداختی
regional exchange
 بورس منطقه‌ای
regional trade
 تجارت منطقه‌ای
registered share (stock)
 سهم بانام
registered shares, nominal shares, inscribed shares
 سهام بانام
registration date
 تاریخ ثبت
registration fee
 هزینه ثبت، حق سفارش
registration for value added tax
 ثبت مالیات بر ارزش افزوده
registration of companies
 ثبت شرکت‌ها
registration of trade mark, trade mark registry
 ثبت علائم تجاری
regular contribution
 حق بیمه مستمر
regular salary
 حقوق ثابت
regulate
 تنظیم کردن، مقررات وضع کردن
regulated economy
 اقتصاد تحت کنترل، اقتصاد تحت نظارت
regulated markets
 بازارهای تحت نظارت (کنترل شده)
regulation, by low
 آیین نامه
regulations, rules
 قواعد، مقررات
regulatory bodies
 نهادهای ذیصلاح قانونی
reinstallation
 نصب دوباره
reinstallation cost
 هزینه نصب دوباره
reinsurance
 بیمه اتکایی
reinsurance company
 شرکت بیمه اتکایی
related company
 شرکت تابعه (وابسته)
related parties
 اشخاص وابسته
related party disclosures
 افشای معاملات اشخاص وابسته
related party transactions
 معاملات اشخاص وابسته
release
 اجازه ترخیص، ترخیص کردن کالا
release dates
 تاریخ‌های انتشار
release of fund(s), appropriate
 واگذاری اعتبار
release of mortgage
 فک رهن (واگذاری گرویی) ، برگرداندن وجه رهن
release of seizure
 رفع توقیف
released rate
 نرخ ترخیص
relevance
 مهم، اثرگذار، ارتباط
relevant
 مربوط، مرتبط
relevant accounts
 حساب‌های مهم یا اثرگذار
relevant cost
 هزینه مهم یا اثرگذار
relevant cost items
 اقلام مربوط بهای تمام شده
relevant evidence
 شواهد مربوط
relevant income (relevant revenue)
 درآمد مهم یا اثرگذار
relevant information
 اطلاعات مربوط
reliability
 قابل اتکا، قابل اعتماد
reliability of evidence
 قابل اتکا بودن شواهد
reliability of financial reporting
 قابل اتکا بودن گزارشگری مالی
reliability of records
 قابلیت اعتماد اسناد و مدارک
reliability period
 دوره قابلیت اتکا
reliable
 قابل اتکا، قابل اعتماد
reliable evidence
 شاهد قابل اتکا
reliance
 اتکا
reliance on internal control
 تکیه بر (اعتماد به) سیستم کنترل داخلی
relief payments
 کمک‌های امدادی
remainder
 بقیه، مانده
remaining obligation
 تعهد موجود
remaining service life
 عمر مفید باقی مانده
remission, dispensation
 بخشودگی، معافیت
remittance
 وجه واگذاری، حواله، تأدیه، پرداخت
remittance bank
 بانک ارسال کننده وجه
remitting bank
 بانک واگذارنده
removal of the site installation
 برچیدن کارگاه
remuneration committee
 کمیته تعیین کننده حقوق مدیران
remuneration of directors, directors′ fee, manager′s remuneration
 حق‌الزحمه مدیران
remuneration, salary, wage, pay
 مزد
remunerative
 متضمن پاداش (پاداش دار)
renegotiation
 مذاکره مجدد
renewal· asset
 دارایی قابل بازسازی (تجدید)
renewal fee
 حق‌الزحمه بازسازی
renewal index
 شاخص قابل تجدیدنظر
renewal of a lease
 تمدید قرارداد اجاره
renovation cost (expense)
 هزینه نوسازی
rent and rate
 اجاره و عوارض
rent of an annuity
 قسط مادام‌العمر
rent of finished goods warehouse
 اجاره انبار کالای ساخته شده
rental value
 ارزش اجاره‌ای
reorganization
 تجدید سازمان
reorganization plan
 طرح تجدید سازمان
repair and maintenance
 تعمیر نگهداشت
repair cost / expense
 هزینه تعمیر
repay, reimburse
 بازپرداخت کردن
repayment claim
 درخواست استرداد مالیات
repayment guarantee
 ضمانت بازپرداخت
repayment of loan
 بازپرداخت وام
repayment schedule
 جدول بازپرداخت
repayment with penalty
 بازپرداخت وام همراه با جریمه
replacement
 جایگزینی، تعویض
replacement and betterment
 تعویض و بهسازی (نوسازی)
replacement cost
 هزینه جایگزینی (تعویض)
replacement value depreciation
 استهلاک بر اساس ارزش جایگزینی
replacing, replacement, substitution
 جایگزینی
replenish of petty cash
 تجدید کردن تنخواه گردان
report of legal inspectors, legal inspectors′ report
 گزارش بازرسان قانونی
report on internal control
 گزارش سیستم کنترل داخلی
reportable
 قابل گزارش
reportable conditions
 شرایط قابل گزارش
reporting standard
 استاندارد گزارشگری
representation and warranty
 تضمین شرایط خاص
representation, agency
 نمایندگی، تأییدیه مدیریت
representational faithfulness
 بیان صادقانه
representative of shareholder
 نماینده صاحب سهم
representative office
 دفتر نمایندگی
representative sample
 نمونه معرف، نمونه تصادفی که با مشاهده انتخاب شود
representative, agent
 قائم مقام، نماینده، عامل
repudiation
 امتناع از پرداخت (وام، دین)
repurchase
 خرید مجدد
repurchase agreement
 قرارداد بازخرید
repurchase offer
 پیشنهاد بازخرید
repurchase shares (stocks)
 سهام بازخرید شده
repurchase transaction
 تعهد بازخرید
request for quotation
 استعلام بها
requisition of material
 برگه درخواست مواد
requisition statement
 صورت درخواست
resale value
 ارزش فروش مجدد
rescission loan
 وام قابل فسخ
reserve for encumbrances-prior year
 اندوخته تعهدات قطعی نشده سنواتی
reserve for outstanding expenses, provision for accrued expenses
 ذخیره هزینه‌های معوق
reserve for renewal
 ذخیره بازسازی
reserve for replacement
 ذخیره جایگزینی (تعویض)
resignation
 استعفا
resource utilization
 بهره برداری از منابع
resource, asset
 منبع
resources allocation
 اختصاص منابع
resources management
 مدیریت منابع
responsibilities and duties
 مسئولیت‌ها و وظایف
responsibility accounting
 حسابداری سنجش مسئولیت
restoration
 بازیافت، استرداد، ترمیم
restore of maintain the economic benefits
 حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی
restraint of trade
 بستن راه داد و ستد
restraints, difficulties
 موانع
restrictive covenant
 شرط محدود کردن
results of operations
 نتایج عملیات
retail price index
 شاخص بهای خرده فروشی
retain
 نگه‌داشتن، حفظ کردن
retained loss
 زیان سنوات قبل (باقیمانده از سال‌های قبل)
retained profit, retained earnings, accumulated earnings
 سود انباشته
retention payable deposit
 سپرده حسن انجام کار قابل پرداخت
retired asset
 دارایی کنار گذاشته شده (مستهلک)
retired draft
 لاشه برات
retired, pensioner, superannuated
 بازنشسته (از کار افتاده)
retirement age
 سن بازنشستگی
retirement allowance, retiring pension, old age benefits
 حقوق بازنشستگی، مستمری
retirement pay
 حقوق بازنشستگی
retraining
 بازآموزی
retroactive approach
 روش / رویکرد تسری به دوره‌های گذشته، روش عطف بماسبق
retroactive basis
 بر مبنای تسری به دوره‌های قبل
retroactive payment
 پرداخت مربوط به گذشته
return cargo
 محموله برگشت
return of capital
 بازگشت سرمایه
return of guarantee
 استرداد ضمانت‌نامه
return on assets
 بازده دارایی‌ها
return on capital
 بازده سرمایه
return on invested capital
 بازده سرمایه بکار رفته
return on share market value
 بازده سرمایه به ارزش بازار
return on shareholder′s equity
 بازده حقوق صاحبان سهام
return on total assets
 بازده روی کل دارایی‌ها
return outward = purchases return
 برگشت خرید
return ratio
 نسبت بازده
returnable containers
 ظروف قابل برگشت
returnable deposits
 سپرده‌های قابل برگشت
revaluation
 ارزیابی مجدد، تجدید ارزش
revaluation method
 روش تجدید ارزش اقلام
revaluation of assets
 ارزیابی مجدد دارایی‌ها، تجدید ارزش دارایی‌ها
revaluation surplus account
 حساب مازاد تجدید ارزیابی
review engagement
 بررسی (حسابرسی خاص یا اولیه)
revised amount
 مبلغ تجدیدنظر شده
revocable credit
 اعتبار قابل برگشت
revocable documentary credits
 اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر
revocable funds
 وجوه برگشت پذیر
revocable letter of credit
 اعتبار اسنادی قابل برگشت
revoke, abrogate
 لغو کردن، باز پس گرفتن، فسخ کردن
revolving documentary credits
 اعتبار اسنادی گردان
right of access to accounts
 حق دسترسی به حساب‌ها
right of access to books
 حق دسترسی به دفاتر
right of way
 حق گذر (حق العبور)
rightful claimant
 مدعی حق
rightful claims
 دعاوی حقه
rightful, party entitled
 ذی حق، بحق
rights and interests (benefits)
 حقوق و منافع
rights and powers
 حقوق و اختیارات
risk actually incurred
 خطر محقق شده
risk analysis
 تجزیه و تحلیل خطر
risk and reward
 ریسک و بازده
risk assessment
 ارزیابی مخاطره، برآورد خطر
risk averter
 ریسک گریز
risk factors
 عوامل خطر
risk focused approach
 روش مبتنی بر ریسک
risk free rate
 نرخ بدون احتمال ضرر ، نرخ بدون ریسک
risk increase
 تشدید خطر ، افزایش خطر ، افزایش ریسک
risk indicators
 شاخص‌های خطر، نشانگرهای ریسک
risk measurement
 اندازه گیری خطر
risk of incorrect rejection (alpha risk)
 خطر رد کردن نادرست
risk of over auditing
 احتمال خطر حسابرس بیش از اندازه
risk of over reliance
 خطر اتکای بیش از واقع
risk of under reliance
 خطر اتکای کمتر از واقع
risk of unwarranted reliance unwarranted reliance risk
 احتمال خطر اتکای توجیه ناپذیر
risk-based audit
 حسابرسی مبتنی بر ریسک
road bill
 بارنامه حمل خشکی ، بارنامه حمل جاده‌ای
road haulage
 حق عبور
road haulier
 حمل کننده کالا از طریق خشکی (جاده)
roll over loan
 وام با بهره متغیر
rotation
 جابجایی، دوران، تعویض وظایف
rotation of directors
 چرخش مدیران
rotation shift
 نوبت کاری گردش (چند نوبتی)
rotational delay
 زمان چرخش
rotational tests
 آزمون‌های چرخه‌ای
rounded amount, significant amount
 مبلغ سر راست
royalty
 حق امتیاز
royalty agreement
 قرارداد حق الامتیاز
run up a stock
 بالا بردن بهای یک سهم (در بورس)
running account credit
 اعتبار حساب جاری، اعتبار حساب در گردش
running days
 ایام هفته ، روزهای هفته
safe
 صندوق آهنی محکم (گاو صندوق)، ایمنی، صندوق
safe deposit
 گاوصندوق، صندوق نسوز
safe investment
 سرمایه گذاری اطمینان بخش
safe keeping and filing
 نگهداری و بایگانی مطمئن
safeguard measures
 اقدامات حفاظتی
safeguard(ing)
 حفاظت
safeguarding of assets
 حفاظت دارایی‌ها از طریق کنترل‌های داخل
safekeeping
 نگهداری اوراق بهادار
safety
 امنیت
safety of asset
 ایمنی دارایی
safety of goods
 ایمنی کالا
safety of stock
 ایمنی موجودی کالا
safety stock (= reserve stock)
 سطح اطمینان بخش نگهداری موجودی کالا
salability
 قابلیت فروش
salable
 فروش رفتنی
salable asset
 دارایی فروختنی
salable product
 محصول قابل فروش
Salami-slicing
 دله دزدی ، خرده پول دزدی
salaried partner
 شریک حقوق بگیر
salaried, employee
 حقوق بگیر
salary
 حقوق دادن
salary and related benefits
 حقوق و مزایای مربوطه
salary deductions, deductions made of salary
 کسورات حقوق
salary increase
 اضافه حقوق
salary paid
 حقوق پرداختی
salary pay, payment of salary
 پرداخت حقوق
salary payable
 حقوق پرداختنی
salary payroll
 لیست پرداخت حقوق
salary scale, salary base
 پایه حقوق
salary tax
 مالیات حقوق
sale
 فروش، مبادله کالا
sale and leaseback
 فروش دارائی و اجاره آن
sale and repurchase
 فروش و خرید مجدد
sale by sample
 فروش با ارائه نمونه
sale commission
 کارمزد فروش
sale credit note
 اعلامیه بستانکار
sale invoice
 سیاهه فروش ، فاکتور فروش
sale on experiment
 فروش آزمایشی
sale on return
 فروش به‌شرط برگشت
sale option
 اختیار فروش
sale price variance, selling price variance
 مغایرت قیمت فروش
sale variance
 مغایرت فروش
sale with option of redemption (repurchase)
 فروش با حق بازخرید
sale with option of return
 فروش با حق برگشت
sale(s) value, selling price
 بهای فروش
sales agency, sales representative
 نمایندگی فروش، کارگزاری فروش
sales agent
 کارگزار فروش
sales agreement (contract)
 توافق فروش
sales allowance, sale discount
 تخفیف فروش
sales curve
 منحنی (نمایش) فروش
sales cycle
 چرخه فروش
sales figure
 ارقام فروش ، رقم فروش
sales finance company
 شرکت تأمین مالی جهت فروش ، شرکتی که وام به فروشندگان می‌دهد
sales forecast
 پیش بینی فروش
sales forecasting
 پیش بینی فروش (بودجه فروش)
sales literature
 دفترچه تبلیغاتی
sales quota
 سهمیه فروش
sales territory
 قلمرو فروش (ناحیه فروش)
sales to accounts receivable ratio
 نسبت فروش به حساب‌های دریافتنی
sales to current liabilities ratio
 نسبت فروش به بدهی‌های جاری
sales to fixed assets ratio
 نسبت فروش به دارایی‌های ثابت، گردش دارایی‌های ثابت
sales to inventories ratio
 نسبت فروش به موجودی کالا، گردش موجودی کالا
sales to other assets ratio
 نسبت فروش شبه سایر دارایی‌ها
sales to stockholders′ equity ratio
 نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام، گردش حقوق صاحبان سهام
sales to total assets ratio
 نسبت فروش به‌کل دارایی‌ها
sales to working capital ratio
 نسبت فروش به سرمایه در گردش
sales turnover
 گردش فروش
sales uncollectible
 فروش‌های مشکوک الوصول
sales value at split off method
 روش ارزش فروش در نقطه تفکیک
sales value at split-off allocation
 تخصیص بر مبنای ارزش فروش در نقطه تفکیک
sales variance
 انحراف فروش
sales volume = volume of sales
 حجم فروش
sales volume variance
 انحراف حجم فروش
sales with recourse
 فروش با حق مراجعه، جبران غرامت
sales yield, return on sales
 بازده فروش
sales, clearance sale
 حراج، فروش / حراج، فرو به‌منظور تصفیه
sales-to-production -ratio method
 روش نسبت فروش به تولید
sales-type lease
 اجاره از نوع فروش
salesman′s commission
 کمیسیون فروشنده
لغات حسابداری بخش  95
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.