مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 96

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 96 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  96
salesman′s compensation
 اجرت خدمت فروشنده
salvage value, residual value, scrap value
 ارزش قراضه، ارزش اسقاطی، ارزش بازیافتنی
salvaged goods
 کالای خسارت دیه بازیافتنی
sample characteristics
 ویژگی‌های نمونه
sample examinations
 آزمون‌های نمونه
sample mean
 میانگین نمونه
sample survey
 بررسی نمونه‌ای
sample, pattern
 نمونه، الگو، نمونه گرفتن
samples of no commercial
 نمونه‌های فاقد ارزش
samples without value
 نمونه رایگان کالا
sampling distribution
 توزیع نمونه گیری، اندازه یا بزرگی نمونه، تعداد اقلام در یک نمونه
sampling error
 اشتباه در نمونه گیری، خطای نمونه گیری
sampling frame
 چارچوب نمونه گیری
sampling interval
 فاصله نمونه برداری
sampling offer
 عرضه آزمایشی نمونه
sampling plan
 طرح نمونه گیری
sampling risk
 احتمال خطر نمونه گیری
sampling unit
 واحد نمونه گیری
satisfactory results
 نتایج مطلوب
satisfactory return on asset employed
 بازده رضایت‌بخش روی دارایی بکار رفته
satisfactory return on investment
 بازده رضایت‌بخش روی سرمایه
satisfice
 تکاپو، کافی بودن، رضایتمند
satisfy
 راضی شدن، راضی کردن
save
 نجات دادن، پس انداز کردن، صرفه جویی کردن
saving
 پس انداز، صرفه جویی
saving account
 حساب پس انداز
saving and deposit
 پس انداز و سپرده
saving and investment
 پس انداز و سرمایه گذاری
saving bank
 بانک پس انداز
saving bank book
 دفتر پس انداز بانکی
saving deposit
 سپرده پس انداز
saving fund
 صندوق پس انداز
saving of work
 صرفه جویی در کار
saving schedule
 جدول پس انداز
saving turnover
 گردش پس انداز
saving-to-income ratio
 نسبت پس انداز به درآمد
scale and unit of measurement
 مقیاس و واحد اندازه گیری
scale of measurement
 مقیاس سنجش
scale of prices
 مقیاس قیمت‌ها
scale of production
 مقیاس تولید
scarce resources
 منابع محدود (نادر)
scarcity
 کمیابی
scarcity value
 ارزش کمیابی
schedule of assets, list of assets
 فهرست دارایی‌ها
schedule of calls
 فهرست مطالبات
schedule of changes in working capital
 جدول تغییرات سرمایه در گردش
schedule of changes in working capital components
 جدول تغییرات در اجزای تشکیل دهنده سرمایه در گردش
schedule of quotations
 جدول مظنه‌ها
schedules of depreciation
 جداول استهلاک
scientific management
 مدیریت علمی
scope limitation
 محدودیت عملیات (رسیدگی، حسابرسی)
scope of audit work
 حدود رسیدگی‌های حسابرسی
scope of coverage
 حیطه پوشش، حوزه عمل
scope of examination
 دامنه رسیدگی
scope of internal audit work
 حدود رسیدگی‌های حسابرسی داخلی
scope paragraph
 بند دامنه رسیدگی
scrap
 ضایعات، قراضه
scrap generated
 قراضه تولید شده
scrap material
 مواد قراضه (مواد اسقاط)
scrap production
 محصول قراضه
scrap value
 ارزش اسقاط
scrapped
 قراضه شده
scrapped asset
 دارایی قراضه (اسقاط شده)
scrip issue, share (stock) certificate, stock certificate
 گواهی سهام
script certification
 گواهینامه موقت (سهام ، طلب)
sea borne
 حمل شده از راه دریا، به‌وسیله کشتی
sea carriage
 حمل و نقل دریایی
sea insurance cost
 هزینه بیمه دریایی
seal
 مهر و لاک، لاک و مهر کردن، مهر
sealed
 ممهور، مهر شده
sealed bid
 پیشنهاد لاک و مهر شده، پاکت مناقصه (مزایده) ممهور
sealed draft, marked bill
 برات ممهور
sealed ledger
 دفتر کل مهر شده
search
 جستجو کردن، جست و جو
search warrant
 اجازه نامه بازرسی
seasonal
 کندی فصلی سفارشات
seasonal adjustment
 تعدیل فصلی
seasonal checking
 رسیدگی فصلی
seasonal fluctuations
 نوسانات فصلی
seasonal inventory
 صورت برداری فصلی از موجودی
seasonal price
 قیمت فصلی
seasonal provision
 ذخیره فصلی
seasonal sale
 فروش فصلی (موسمی)
seasonal tariff
 تعرفه فصلی
seasonal unemployment
 بیکاری فصلی
seasonal variations
 تغییرات فصلی
seasonal work
 کار فصلی (موسمی)
seasonal worker, casual worker
 کارگر فصلی، کارگر موقتی
second beneficiary, secondary beneficiary
 ذینفع دوم (ثانوی)
second class goods, second-rate goods
 کالای درجه دوم
second collateral (security)
 وثیقه دوم
second five year plan
 برنامه پنج‌ ساله دوم
second half of the financial year
 نیمه دوم سال مالی
second hand purchase
 خرید دست دوم
second hand sale
 فروش دست دوم
second mortgage, secondary mortgage
 رهن درجه دوم (ثانوی)
second quarter
 سه ماهه دوم، فصل دوم
second-hand broker (broker)
 دلال دست دوم
second-rate security
 اوراق بهادار دست دوم
secondary audit objective
 هدف دوم حسابرسی
secondary classification
 طبقه بندی مجدد (ثانوی)
secondary evidence
 شواهد و بینه دست دوم(ثانویه)
secondary liability
 تعهد ثانوی، بدهی احتمالی
secondary market
 بازار دست دوم (ثانویه)
secondary obligations
 تعهدات ثانویه
secondary offering
 عرضه ثانویه اوراق بهادار
secondary powers
 اختیارات ثانوی
secondary product
 محصول ثانوی (فرعی)
secondary product cost
 قیمت تمام شده محصول ثانوی (فرعی)
secondary product separation point
 نقطه تفکیک محصول ثانوی
secondary product stock
 موجودی محصول ثانوی (فرعی)
secondary rights
 حقوق ثانوی
secondary rights and powers
 حقوق و اختیارات ثانوی
secret agreement
 قرارداد محرمانه
secret provision, secret reserve = secretariate office
 دبیرخانه
section, segment, department
 قسمت (بخش)
sectional depreciation
 استهلاک بخش به بخش
secure financing
 تأمین مالی مطمئن
secured account
 حساب تضمین شده
secured advance
 مساعده با وثیقه
secured bonds, guaranteed bonds, mortgage bond, Collateral trust bond
 اوراق قرضه تضمین شده
secured by mortgage
 تضمین رهنی
secured debt (liability), collateralized debt, full-fledged liability
 بدهی تضمین شده
secured liability
 بدهی تضمین شده (با وثیقه)
secured loan, loan on collateral
 وام با وثیقه
securities act of 1346
 قانون اوراق بهادار مصوب 1346
securities and exchange commission (SEC)
 کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا
securities as asset
 اوراق بهادار به‌عنوان دارایی
securities as collateral
 اوراق بهادار به‌عنوان وثیقه
securities dealer
 معامله پر اوراق بهادار
securities market
 بازار اوراق بهادار
securities transitions
 معاملات اوراق بهادار
security account
 حساب وثیقه
security analysis
 تجزیه تحلیل اوراق بهادار
security analyst
 تحلیلگر اوراق بهادار
security dealer
 دلایل اوراق بهادار
security market, bourse, Stock Exchange
 بازار اوراق بهادار، تالار بورس
security, guarantee
 وثیقه، ضمانت، تضمین
seeing rate, sight rate, call rate
 نرخ دیداری (عندالمطالبه)
segment margin
 حاشیه فروش بخش تجاری
segment of an enterprise (business)
 قسمتی از یک واحد تجاری
segmental reporting (line of business reporting)
 گزارش بخشی از شرکت
segregation of duties
 تفکیک وظایف
seizure, attachment, stoppage
 توقیف، جلوگیری، ضبط
selected list tender, competitive tender from a selected list
 مناقصه محدود
Self-interest, personal interest
 نفع شخصی
self-actualization
 خودشکوفایی
self-balancing
 تراز متوازن
self-balancing account
 حساب خود توازن
self-balancing entries
 ثبت‌های خود تراز
self-employment retirement plans
 برنامه بازنشستگی خویش کارفرمایی
self-evaluation
 خودارزیابی
self-insurance
 بیمه خویش کارفرمائی، بیمه شخصی
self-liquidating cycle
 چرخه گردش وجوه نقد، دوره تبدیل دارایی‌های جاری به وجه نقد
self-regulation
 خودتنظیمی، خودگردانی
self-regulatory organizations
 سازمان خودگردان
self-retirement saving
 پس انداز بازنشستگی شخصی
self-sustaining fund
 صندوق خودکفا
sell at a discount
 به تخفیف فروختن
sell at a loss
 به ضرر فروختن
sell at a premium
 به‌صرف فروختن
sell at best
 فروش به بالاترین قیمت ممکن
sell below par value
 پایین‌تر از ارزش اسمی فروختن
sell in advance
 پیش فروش کردن
sell up a debtor
 دارایی بدهکاری را جهت وصول طلب فروختن
selling agent
 عامل فروش
selling price determination
 تعیین قیمت فروش
selling price variance
 انحراف قیمت فروش
selling rate
 نرخ فروش
selling rate variance
 مغایرت نرخ فروش
semantic interpretation
 تفسیر محتوایی ، تفسیر معنایی
Semi-official employee
 کارمند نیمه رسمی
Semi-skilled labor (worker)
 کارگر نیمه ماهر
semi variable cost
 هزینه‌های نیمه متغیر
semi variable cost items
 اقلام نیمه متغیر بهای تمام شده
semi-annual
 نیم سال
semi-annual accounts
 حساب‌های نیمه ساله
semi-official
 به‌طور نیمه رسمی
seminar
 گردهمائی، سمینار، همایش
senior accountant
 حسابدار ارشد
senior advisor
 مشاور ارشد
senior partner
 شریک اصلی (ارشد)
senior shareholder
 سهامدار عمده
seniority right pay
 مزد حق ارشدیت
sensitive market
 بازار حساس
sensitivity analysis
 تجزیه تحلیل حساسیت
separable assets
 دارایی تفکیک پذیر
separable cost
 هزینه قابل تفکیک
separable cost separable net assets
 هزینه‌های تفکیک پذیر
separable net assets
 خالص دارایی‌های قابل تفکیک
separate
 تفکیک کردن، جدا کردن
separate accounting entity
 تفکیک ماهیت حسابداری
separate return
 اظهارنامه جداگانه
separate-entity concept
 اصل تفکیک واحد تجاری از مالکان
separating mixed costs
 تفکیک هزینه‌های مختلف
separation
 جداسازی، تفکیک مسئولیت غیر مشاع، (جداگانه، فردی)
separation of accounts
 تفکیک حساب‌ها
separation of ownership and control
 تفکیک مالکیت و کنترل
separation of rights and powers
 تفکیک حقوق و اختیارات
separation of service
 انفصال از خدمت
separation point (split-off point)
 نقطه تفکیک
separation point cost of production
 هزینه محصول در نقطه تفکیک
separation point sequestration
 نقطه تفکیک
sequential (of step) method
 روش متوالی یا مرحله‌ای
sequential allocation method
 روش تخصیص متوالی یا مرحله‌ای
sequential analysis
 تجزیه و تحلیل متوالی
sequential decisions
 تصمیمات متوالی (پی در پی)
server devaluation
 کاهش شدید نرخ رسمی
service activity
 فعالیت خدماتی
service agreement
 قرارداد خدمت
service charge
 هزینه خدمت
service company
 شرکت خدماتی
service department cost allocation
 تخصیص هزینه دوایر خدماتی
service life of a machine
 عمر خدمت یک ماشین
service life of asset, asset service life
 سنوات خدمت دارایی
service yield basis of depreciation
 محاسبه استهلاک بر اساس بازده خدمت
set up time, make-ready time
 زمان آماده سازی
set-off, compensatory amount
 جبران، غرامت، حذف
settling account, settlement of account
 حساب تسویه (حساب تصفیه)
settled, cleared
 تسویه شده
settlement by abandonment
 تسویه در نتیجه صرف‌نظر کردن از مطالبات
settlement date
 تاریخ حل و فصل / تسویه
settlement day
 روز تسویه، روز واریزی حساب
settlement of a credit
 تسویه اعتبار
settlement of a dispute
 رفع اختلاف
settlement of account on dissolution
 تصفیه حساب هنگام انحلال
settlement of bank account
 مفاصا حساب بانکی
settlement of claim
 تسویه خسارت
settlement statement, reckoning statement
 صورتحساب تصفیه
settling, settlement, clearance
 تصفیه (تسویه)
severance and redundancy payment
 پرداختی مربوط به مزایای پایان خدمت کارکنان
severance “pay
 حقوق انفصال از خدمت، فوق‌العاده خاتمه پاداش خدمت
severance payment
 پاداش خاتمه (پایان) خدمت، پرداخت انفصال خدمت
severe devaluation
 کاهش شدید نرخ رسمی سمی
shadow director
 مدیر نامرئی، مدیر غیررسمی
sham dividend
 سود سهام واهی (ساختگی)
sham sale
 فروش ساختگی (واهی)
share (stock) acquisition, stock acquisition
 تحصیل سهام
share (stock) certificate
 ورقه سهم
share bonus, share premium
 جایزه سهمی (سهم به‌جای سود سهام)
share capital
 سرمایه سهمی
share capital paid
 سرمایه سهمی پرداخت شده
share capital registered
 سرمایه سهمی ثبت شده
share capital unpaid
 سرمایه سهمی پرداخت نشده
share certificate book, stock certificate book
 دفتر گواهینامه سهام، دفتر سهام
share discount
 کسر سهام
share dividend, dividend
 سود سهام
share index
 شاخص بهای سهام ، شاخص سهام
share issue expense
 هزینه انتشار سهام
share method of issuing
 روش انتشار سهام
share offering
 عرضه سهام
share option
 برگ اختیار خرید
share option scheme
 طرح اختیار خرید سهام
share premium account = paid-in surplus
 حساب صرف سهام
share price
 قیمت سهم
share quoted
 سهم نرخ بندی شده
share quoted at par value
 سهم نرخ بندی شده به قیمت اسمی
share register, share ledger, stockholders′ ledger
 دفتر سهام
share repurchase plan
 طرح بازخرید سهام
share transfer (stock transfer)
 انتقال سهم
share warrant
 تضمین فروش
share(s) ownership
 مالکیت سهام
share-the-wealth agreement
 توافق / قرارداد سهیم شدن در ثروت
shareholder, stockholder, sharer
 سهامدار، مالک سهام شرکت
shareholders powers
 اختیارات صاحبان سهام
shareholders′ equity (shareholders′ funds)
 حقوق (حق مالی) صاحبان سهام
shareholders′ equity method
 روش حقوق صاحبان سهام
sharers issued
 سهام منتشره
shares above par value
 سهام بیشتر از بهای اسمی
shares at par value
 سهام به ارزش اسمی
shares below par value
 سهام به ارزش کمتر از بهای اسمی
shares issued at (a) discount
 سهام منتشره به تخفیف
shares issued at (a) premium
 سهام منتشره به‌صرف
shares market
 بازار سهام
shares rating
 رده بندی سهام
sharing of responsibility
 مشارکت در مسئولیت
sharing responsibility opinion, shared opinion
 اظهارنظر مشترک
shift allowance
 فوق‌العاده نوبت کاری
shift differential
 تفاوت دستمزد نوبت کار
shift pay
 پرداخت مزد نوبت کاری
ship commercial manifest
 بارنامه تجاری کشتی
ship′s arrival declaration
 اظهارنامه ورود کشتی
ship′s commercial manifest
 مانیفست تجاری کشتی
ship′s general declaration
 اظهارنامه عمومی کشتی
ship′s stores declaration (inwards)
 اظهارنامه انبارهای کشتی (ورودی)
shipboard
 عرشه
shipload
 بار کشتی، ظرفیت کشتی
shipment (on board a vessel)
 حمل (در داخل کشتی)
shipment to branch billed at cost
 حمل کالای ارسالی به شعبه به بهای تمام شده
shipment to branch in excess of cost
 حمل کالای ارسالی به شعبه بیش از بهای تمام شده
shipment to branch, goods sent to branch
 کالای ارسالی به شعبه
shipping agent
 نماینده کشتیرانی
shipping and ports organization pension fund,)
 صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی
shipping charge
 هزینه حمل و نقل (با کشتی)
shipping company
 شرکت کشتیرانی
shipping, navigation
 کشتیرانی، بارگیری / کشتیرانی، دریانوردی
shop window display stock (goods)
 موجودی کالای نمایشی در ویترین
shopping market
 بازار خرید
short day
 موعد نزدیک
short form audit report
 گزارش کوتاه حسابرسی
short lease
 اجاره کوتاه مدت
short of money, short of cash
 کم پولی
short presentation
 ارائه کوتاه، گزارش کوتاه
short run fluctuations
 نوسانات کوتاه مدت
short run loan, short-term loan
 وام کوتاه مدت
short run performance
 اجرای کوتاه مدت
short run profit maximization
 به حداکثر رساندن کوتاه مدت سود
short-term debt ratio
 نسبت بدهی‌های کوتاه مدت
short-term financing
 تأمین مالی از محل منابع کوتاه مدت، تأمین مالی کوتاه مدت
short-term interest rates
 نرخ بهره وام‌های کوتاه مدت
short-term lease
 اجاره کوتاه مدت
short-term liability, short-term obligation
 تعهد کوتاه مدت
shortage of goods, stock deficiency
 کسری کالا، کمبود کالا
shortage of stock
 کسری موجودی کالا
shortage, decrease, deficit, short
 کسری، کسر بودجه، کمبود (کاهش)
shortly matured loan
 وام سررسید نزدیک
shortly maturing bonds
 اوراق قرضه با سررسید نزدیک
shrinkage
 آب رفتگی، زیان یا خسارت طبیعی در مواد و کالا از نظر وزن یا حجم
shut down of factory
 تعطیل کارخانه
shut down pay
 مزد ایام تعطیلی
shut-down, holiday, day off
 تعطیلی
sick leave
 مرخصی استعلاجی
sight bill (of exchange) draft at sight
 برات رؤیت
sight deposit, demand deposit
 سپرده دیداری
sight documentary credit
 اعتبار اسنادی دیداری
sight draft, sight bill
 برات، برات رؤیتی، برات وصولی دیداری
sight manifest
 اعلامیه موقت، اظهاریه موقت
sight test of auditor
 بررسی نظری حسابرس
sighting a draft
 برات را به رؤیت رساندن
signatory, subscriber
 امضاء کننده، تعهد کننده
significance mean
 میانگین تأثیر
significant
 مهم، دارای اهمیت، معنادار
significant digits, significant figures
 ارقام مهم معنی دار
significant figure, cardinal number
 عدد اصلی، رقم بااهمیت
significant influence
 اعمال نفوذ زیاد
significant variance
 انحراف عمده / قابل توجه
signature card
 برگ نمونه امضاء (بانکداری)
silent partner
 شریک غیرفعال
similar assets
 دارایی‌های مشابه
simple allocation
 تسهیم (تخصیص) ساده
simple allocation of overhead
 تسهیم (تخصیص) ساده سربار
لغات حسابداری بخش  96
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.