مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 97

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 97 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  97
simple average price
 میانگین ساده قیمت
simple capital structure
 ساختار ساده سرمایه
simple estimate
 تخمین ساده
simple random sampling
 نمونه گیری تصادفی ساده
simple rate, single rate
 نرخ ساده
simple sampling
 نمونه گیری ساده
simplex method (simplex algorithm)
 حل یک مسئله از طریق برنامه ریزی خطی، (روش سیمپلکس)
simplified financial statements
 صورت‌های مالی خلاصه شده
simplify, summarize
 خلاصه (ساده) کردن
simulation
 شبیه سازی
simultaneous expansion projects
 پروژه‌های توسعه‌ای هم‌زمان (متقارن)
simultaneous equation method of apportionment
 روش معادلات چند مجهولی در تسهیم هزینه
significant figure
 عدد اصلی، عدد مهم
single entry accounting system
 سیستم حسابداری ثبت یک طرفه
single goods declaration
 اظهارنامه واحد کالا
single liability
 تعهد فردی
single premium life insurance
 بیمه عمر با پرداخت یک بار حق بیمه
single proprietorship, sale enterprise, sale partnership
 واحد تجاری انفرادی
single-rate method
 روش تک نرخی
sinking fund factor
 فاکتور اقساطی سالواره
sinking-fund depreciation method (annuity method)
 روش استهلاک مبتنی بر وجوه استهلاکی
site preparation
 تدارک کارگاه، تجهیز کارگاه
slack market or slow market
 بازار کساد
sliding salary scale
 پایه حقوق متناسب با سطح زندگی
small business
 واحد تجاری کوچک
small order
 سفارش جزء
small workshop
 کارگاه کوچک
snapshot
 عکس، تصویر فوری / لحظه‌ای
social
 اجتماعی
social account
 حساب ملی
social accounting
 حسابداری اجتماعی
social benefits
 مزایای اجتماعی
social capital
 سرمایه اجتماعی
social cost (expense)
 هزینه اجتماعی
social credit
 اعتبار اجتماعی
social insurance
 بیمه اجتماعی
social insurance fund
 صندوق بیمه اجتماعی
social insurance organization
 سازمان بیمه‌های اجتماعی
social marginal cost
 هزینه نهائی اجتماعی
social overhead cost
 هزینه بالاسری اجتماعی
social responsibilities audit
 حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی
social responsibility
 مسئولیت اجتماعی
social responsibility reporting
 ارائه گزارش درباره مسئولیت‌های اجتماعی
social return on capital
 بازده اجتماعی سرمایه
social security
 تأمین اجتماعی
social security benefits
 مزایای تأمین اجتماعی
social security fund
 صندوق تأمین اجتماعی
social security law
 قانون تأمین اجتماعی
social security organization
 سازمان تأمین اجتماعی
social security premium
 حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی
social security system
 سیستم تأمین اجتماعی
social wealth
 ثروت اجتماعی
social welfare
 رفاه اجتماعی
social-security tax
 مالیات تأمین اجتماعی
socio-economic factors
 عوامل اجتماعی و اقتصادی
soft data
 اطلاعات غیرقطعی (یا غیر عینی)
soft dollars
 سفارش بدون کارمزد
soft loan
 وام کم بهره
soft market
 بازار ضعیف (کم عمق)
sole agency
 نمایندگی انحصاری
sole agent
 نماینده انحصاری
sole arbitrator
 حکم یا داور انحصاری
sole distribution contract
 قرارداد توزیع انحصاری
sole practitioner
 مالک کل یک واحد تجاری
sole proprietary right
 حق مالکیت فردی
sole trade
 تجارت فردی
solicitation
 رایزنی، روش‌های جلب مشتری
solvability, solvency
 قدرت پرداخت دین (بدهی)
solvency case
 حالت عدم اعسار
solvency margin
 حاشیه عدم اعتبار
solvency rations
 نسبت توان بازپرداخت بدهی‌ها
sound finance position
 وضع مال خوب (سالم)
sound financial institutions
 مؤسسات مالی صحیح العمل
sound financial policy
 سیاست مالی مناسب
source of working capital
 منابع سرمایه در گردش
source(s) of financial information
 منابع اطلاعات مالی
sources and applications
 منابع و مصارف
sources and applications (uses) of funds
 منابع و مصارف وجوه
spare part
 قطعه یدکی
spare parts inventory
 موجودی لوازم یدکی
spares stock
 موجودی قطعات یدکی
special agency
 نمایندگی ویژه
special agent
 نماینده خاص
special audit report
 گزارش ویژه حسابرسی
special auditor
 حسابرس ویژه (خاص)
special bid
 عرضه ویژه (خاص)
special cargo
 کالای ویژه، محموله ویژه
special circumstances
 شرایط خاص (ویژه)
special conditions for sub-contracts
 شرایط اختصاصی پیمان‌های دست دوم
special conditions of contract, special terms of contract
 شرایط خاص پیمان
special contingency reserve
 ذخیره برای زیان‌ها یا هزینه‌های احتمالی آینده
special deposit, legal reserve
 سپرده قانونی، سپرده ویژه
special drawing rights
 حق برداشت ویژه
special endorsement
 ظهر نویسی با ذکر نام گیرنده
special fund
 صندوق ویژه (یک حساب مستقل)
special fund reserve
 اندوخته وجوه خاص
special items
 اقلام خاص
special offering
 عرضه ویژه
special offering or bid
 پیشنهاد مناقصه، مزایده خاص
special order
 سفارش ویژه
special premium
 حق بیمه خاص
statutory authorities
 مقدمات قانونی
statutory books of account
 دفاتر حساب قانونی
statutory books, books of original entry
 دفاتر قانونی
statutory examiner, legal inspector
 بازرس قانونی
statutory law
 قانون موضوعه
statutory limitation
 مرور زمان
statutory meeting, founders meeting
 مجمع مؤسس
statutory merger
 ادغام قانونی
statutory obligations
 وظایف قانونی
statutory rate, authorized rate
 نرخ مجاز، نرخ رسمی، نرخ قانونی، نرخ بازار
statutory regulations
 مقررات قانونی
statutory requirement
 الزام قانونی
statutory retirement pension
 مستمری بازنشستگی قانونی
statutory sick pay (SSP)
 مرخصی استعلاجی
steady price
 قیمت یکنواخت
step rate
 نرخ مرحله‌ای
sterile asset
 دارایی بی‌ثمر (بی‌مصرف)
stevedoring charges
 هزینه‌های بارگیری و باراندازی
stewardship
 مباشر
stick deal
 معامله کند
stipendiary
 حقوق بگیر وظیفه
stipulated
 مصرح، تصریح شده
stipulation
 شرط ضمن عقد
stipulation of a contract
 مفاد قرارداد
stochastic
 احتمالی، تصادفی
stochastic process risk
 ریسک فرایند تصادفی
stock (share) classification
 طبقه بندی سهام
stock (share) dividend to be distributed
 سود سهمی قابل توزیع
stock (share) list
 لیست موجودی سهام
stock in hand
 موجودی موجود انبار
stock in transit
 موجودی در راه کالا
stock keeper, stock man, store keeper warehouseman
 انباردار
stock level average
 حد متوسط سطح (میزان) موجودی
stock of wealth
 ثروت انباشته
stock on hand
 کالای موجود
stock shortage
 کمبود موجودی
stock turnover (ratio)
 گردش کالا
stock valuation
 ارزیابی موجودی کالا
stock keeping charge, (expense)
 هزینه نگهداری موجودی کالا
stop payment order
 دستور عدم پرداخت
stoppage in transit right
 حق توقیف کالای در راه
stoppage of trade
 قطع معاملات، منع معاملات
storing, storekeeping, warehousing
 انبارداری
stowage
 چیدن بار، جا دادن بار، هزینه چیدن بار
stowage fee
 حق بارگیری و چیدن کالا
stowage manifest
 اظهارنامه بارگیری
straight line depreciation
 استهلاک برحسب خط مستقیم
straight line endowment
 وقف مادام‌العمر
straight line method of depreciation
 استهلاک طبق روش خط مستقیم
straight percentage rate
 نرخ درصدی مستقیم
straight piecework plan
 طرح پارچه کاری مستقیم
straight time
 زمان مستقیم
straight time work
 کار ساعتی مستقیم
strategic mission statement
 بیانیه رسالت
stratum boundaries
 حدود طبقات
street certificate
 گواهی خارج از دفاتر ثبت
stretching accounts payable
 تجزیه سنی حساب‌های پرداختنی
straight bill of lading
 بارنامه غیرقابل انتقال
sub-contract
 قرارداد دست دوم
sub-contract parties
 طرفین پیمان فرعی
subject to approval
 مشروط به تصویب
subject to provisions of law
 مشمول مفاد قانون
submission of a claim
 تسلیم دادخواست
subnormal error
 اشتباه غیرعادی (پایین‌تر از معمول)
Sub-optimization
 غیر بهینه سازی
subordinate
 تبعی
subscribed shares
 سهام پذیره نویسی شده
subsidiary and affiliated companies
 شرکت‌های فرعی وابسته
subsidiary ledgers
 دفاتر معین
substance over form
 رجحان محتوا بر شکل
substantial doubt
 تردید اساسی
substantiate
 اثبات کردن
substantive
 حائز اهمیت
substantive analytical procedures
 بررسی‌های / روش‌های تحلیلی محتوایی
substantive approach
 روش / رویکرد محتوایی
substantive audit tests
 آزمون‌های ماهوی حسابرسی
substantive error
 اشتباه / خطای محتوایی
substantive evidence
 شواهد اثباتی (محتوایی)
substantive procedures
 روش‌های محتوایی
substantive strategy
 راهبرد محتوایی
substantive test
 آزمون محتوا
sufferance, consent
 رضایت
sufficient competent evidential matter
 مدارک کافی و مستند (مستدل)
sufficient information
 اطلاعات کافی
sum of the years digits (SYD)
 مجموع سنوات (یکی از روش‌های استهلاک)
summarized financial statements
 صورت مالی خلاصه شده
summarizing entry
 ثبت مخلص، ثبت خلاصه شده
summary of significant accounting policies
 خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
supervising board
 هیئت نظارت
supervisory board, board of supervisors
 هیئت ناظر (نظارت)
supervisory program
 برنامه نظارت
supervisory salary
 حقوق سرپرستی
supplement for spouse and family
 حق همسر و کمک عائله‌مندی
supplemental appropriation request
 درخواست تخصیص اعتبار
supplementary
 تکمیلی
supplementary budget
 بودجه متمم
suppliers′ statement
 صورتحساب تهیه کنندگان
supply and demand
 عرضه و تقاضا
supply and demand law
 قانون عرضه و تقاضا
surety (=guarantee), guarantor
 ضامن، متعهد، وثیقه، (= تضمین)
surety bond, bail bond, bill of guarantee, letter of guarantee
 ضمانت‌نامه
surplus available
 مازاد موجود
surplus capacity
 ظرفیت مازاد
surplus cash balance
 مانده نقد مازاد
surplus from consolidation
 مازاد حاصل از ادغام
surplus value of shares
 ارزش بازخرید سهام
surrender a debt
 از بدهی صرف‌نظر کردن
surrender charge
 هزینه ختم ادعا
surrender value of contract
 ارزش ختم قرارداد
surrender value of policy
 ارزش فسخ بیمه نامه
swap
 معاملات سلف ارز، معاوضه،تبدیل ، سواپ
swap agreement
 موافقت‌نامه مبادلات (ارزی)
swap credit agreement
 قرارداد اعتباری متقابل (پایاپای)
swap credit facilities
 تسهیلات اعتباری متقابل
swap loan agreement
 قرارداد وام متقابل (پایاپای)
system of internal auditing
 سیستم حسابرسی داخلی
system of internal check
 سیستم رسیدگی دخلی
system -based audit
 حسابرسی مبتنی بر سیستم کنترل‌های داخلی
systematic uncertainty
 ابهام، عدم قطعیت منظم، ریسک سیستماتیک
systems-based audit
 حسابرسی مبتنی بر سیستم
T account
 حسابداری به شکل T ، حساب T
TIR (international road transport union IRU)
 تیر (= اتحادیه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای)
tactical cost analysis
 تجزیه و تحلیل تاکتیکی هزینه
tactical decision making
 تصمیم گیری تاکتیکی
tactical planning, strategic planning
 برنامه ریزی تاکتیکی
tagging and tracing
 علامت گذاری و ردیابی معاملات
takeover, acquisition
 خرید شرکت، تصاحب، قبضه، تسلط
take-over, affiliation
 تحت کنترل درآوردن
takeover
 تحویل گیری، اعمال کنترل
taking of inventory, stocktaking
 انبارگردانی
taking possession
 تملک
tally
 چوب خط، حساب نگهداری، محاسبه چیزی
tally clerk, tally man
 بار شمار ، فردی که مسئول شمارش بار است.
tally sheet
 کار برگ حسابداری
tangible asset
 دارایی محسوس (مشهود)
tangible cost
 هزینه مشهود
tangible fixed assets
 دارایی‌های ثابت مشهود
tangible property
 اموال مشهود، اموال ملموس
tangible value
 ارزش دارایی‌های مشهود
tanker
 کشتی نفت‌کش
target capital structure
 ساختار سرمایه هدف، ساختار مطلوب سرمایه
target company
 شرکت مورد هدف ، شرکت هدف
target cost, standard cost, basic standard cost
 هزینه استاندارد، بهای مطلوب
target market
 بازار مورد نظر، بازار هدف
target price, optimum price
 قیمت مطلوب
target program
 برنامه مقصد، برنامه نهایی
target rate
 نرخ مطلوب، نرخ برحسب هدف
target rate of return pricing
 قیمت گذاری بر مبنای بازده نرخ مورد نظر
target return on investment
 بازده سرمایه گذاری هدف / مورد توقع
target, objective
 هدف
tariff
 تعرفه
tariff advertising
 تثبیت تعرفه
tariff floor
 کف هزینه
tariff ceiling
 سقف تعرفه
tariff description
 شرح تعرفه‌ای
tariff escalation
 افزایش تعرفه
tariff heading (or subheading)
 شماره تعرفه (یا شماره فرعی شش رقمی)
tariff listing
 فهرست بندی تعرفه‌ها
tariff nomenclature
 نمانکلاتور / نامگان تعرفه‌ای
tariff peaks
 تعرفه‌های بالا / حداکثر تعرفه
tariff preference, preferential tariff
 تعرفه ترجیحی
tariff rate
 نرخ تعرفه (گمرکی)
tariff regulations
 مقررات تعرفه بندی
tariff schedule
 جدول تعرفه
tariff structure nomenclature
 جدول تعرفه گمرکی
tariff union
 اتحادیه تعرفه‌ای، اتحادیه گمرکی
tariffication
 تعرفه بندی
task master, employer
 کارفرما
tax
 مالیات
tax (taxation) schedules, schedules of tax
 جداول مالیاتی
tax abatement
 تخفیف مالیاتی
tax accounting
 حسابدار مالیاتی
tax act
 قانون مالیات
tax advantage
 مزیت مالیاتی
tax allocation
 تخصیص مالیات، امتیاز مالیاتی
tax allowance, tax exemption
 بخشودگی مالیاتی، امتیاز مالیاتی
tax anticipation certificate
 تأییدیه پیش پرداخت مالیات
tax assessor
 ارزیاب مالیاتی، ممیز مالیاتی
tax audit
 حسابرسی مالیاتی
tax auditor
 حسابرس مالیاتی
tax authorities
 مقامات مالیاتی
tax avoidance
 ترفند مالیاتی برای به حداقل رساندن مالیات با استفاده از فنون و روش‌های محاسباتی
tax base (basis)
 پایه (مبنای) مالیات
tax bracket
 درآمدهای مشمول مالیات
tax burden, tax pressure
 فشار (بار) مالیات
tax code
 کد مالیاتی
tax collected in advance
 پیش دریافت مالیات
tax collector
 مأمور وصول مالیات، تحصیلدار مالیاتی
tax court
 دادگاه رسیدگی به شکایت‌های مربوط به مالیات ، دادگاه مالیاتی
tax credit
 اعتبار مالیاتی
tax data
 اطلاعات مالیاتی ، داده‌های مالیاتی
tax day
 روز مالیات
tax deducted at source
 مالیات مسکوره در منبع ، مالیات تکلیفی
tax deductions
 کسور مالیاتی
tax deferred
 مالیات پرداختنی، مالیات انتقالی
tax deposit certificate
 گواهی سپرده مالیاتی، گواهی پیش پرداخت مالیات،
tax effect
 اثر مالیاتی
tax effect accounting
 حسابداری آثار مالیاتی
tax evasion
 فرار از پرداخت مالیات به‌صورت قانونی
tax exclusion = tax exemption
 معافیت مالیاتی، بخشودگی مالیاتی
tax exempt, free of tax
 معاف از مالیات
tax form
 فرم اظهارنامه مالیاتی
tax free(tax-free)
 معاف از مالیات
tax harmonization
 همگون کردن سیستم‌های مالیات بندی
tax haven
 (بهشت) پناهگاه مالیاتی
tax in kind
 مالیات کالایی
tax law
 قانون مالیات
tax liability
 تعهد مالیاتی
tax loophole
 راه فرار مالیاتی
tax loss
 زیان قابل قبل مالیاتی
tax loss carry back
 تخفیف مالیات زیان سال‌های قبل
tax official, excise man
 مأمور مالیاتی
tax on income
 مالیات بر درآمد
tax paid in advance
 پیش پرداخت مالیات
tax payer, rate payer
 مؤدی مالیاتی، مالیات دهنده
tax period
 دوره مالیاتی
tax policy
 سیاست مالیاتی
tax provision, taxation provision
 ذخیره مالیاتی
tax rate
 نرخ مالیات
tax rate changes
 تغییرات نرخ مالیات
tax ratio
 نسبت مالیات بر درآمد
tax rebate
 استرداد مالیات
tax return = tax declaration
 اظهارنامه مالیاتی
tax return guide
 راهنمای تنظیم فرم اظهارنامه مالیاتی
tax saving
 صرفه جویی مالیاتی
tax shelter scam
 استفاده تقلبانه برای معافیت مالیاتی
tax shield
 سپر مالیاتی
tax supplement
 مکمل مالیات
tax surplus
 مازاد مالیاتی
tax system
 سیستم مالیاتی
tax tables
 جدول مالیاتی
tax treatment
 روش مالیاتی
tax treaty
 ثبت مالیات
لغات حسابداری بخش  97
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.