مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 98

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 98 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  98
tax year
 سال مالیاتی
tax, taxation
 مالیات
tax-deductible
 مبلغ قابل کسور از درآمد مشمول مالیات
tax-deferred income
 سود (درآمد) مشمول مالیات انتقالی به دره‌های آتی
tax-effective
 طبق مالیات
tax-exempt
 معافیت مالیاتی
tax – exempt bond
 اوراق قرضه معاف از مالیات
tax-exempt income
 سود معاف از مالیات
taxable
 مشمول مالیات
taxable base
 پایه مالیات، مأخذ مالیات
taxable capacity
 ظرفیت مالیاتی
taxable earning;
 عواید مشمول مالیات
taxable event
 رویداد مالیاتی
taxable income
 درآمد مشمول مالیات
taxable profit
 سود مشمول مالیات
taxable supply
 کالا و خدمات مشمول مالیات
taxation
 مالیات بندی
taxation brackets
 طبقات مالیاتی
taxation liability, tax liability
 بدهی مالیاتی
taxman
 نام غیررسمی برای «ممیز مالیاتی»
technical insolvency
 توقف عملی
technical obsolescence
 نابابی فنی
technical offer
 پیشنهاد فنی (در مناقصه)
technical specifications
 مشخصات فنی
technological risk
 ریسک فناوری
teeming and lading
 کلاه به‌کلاه کردن
teller′s cage
 گیشه تحویلدار
teller′s stamp
 مهر تحویلدار
temporal method
 روش مبتنی بر تبدیل ارز در زمانی که معامله انجام می‌شود.
temporal principle
 اصل تسعیر به نرخ روز معامله
temporal write down of asset
 کاهش موقت در ارزش دارایی
temporary account
 حساب موقت، حساب اسمی، اصل تسعیر به نرخ روز معامله
temporary annuity
 مستمری موقت
temporary diminution in value
 کاهش ارزش دارایی در کوتاه مدت
temporary disability benefits
 مزایای از کار افتادگی موقت
temporary disablement
 از کار افتادگی موقت
temporary investment
 سرمایه گذاری موقت، دارایی‌های جاری (در ترازنامه)
temporary loan
 وام کوتاه مدت
temporary ownership right
 حق تملک غیر دائم
temporary share certificate ·
 گواهینامه موقت سهام
temporary storage of goods / shed
 انبار موقت کالا
tenancy
 استیجاری
tenant
 شریک، داشتن حقوق مالکیت مشترک
tenant in common
 مالکیت مشترک
tenant in sufferance
 مستأجر عدوانی
tenant, lessee
 موجر و مستأجر
tender acceptance period
 دوره قبول پیشنهادات شرکت در مناقصه
tender guarantee
 ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه (یا مزایده)
tentative
 غیرقطعی
term and condition of the credit
 ضوابط و شرایط اعتبار
term documentary credits
 اعتبارات اسنادی مدت دار
term lease
 اجاره بلندمدت دارایی‌ها
term life insurance
 قرارداد بیمه عمر
term loan, time loan
 وام بلندمدت
terminable
 فسخ پذیر
terminal
 پایانه
terminal bonus
 پاداش پایان دوره
terminal cash flow
 جریان نقدی نهایی
terminal costing
 هزینه یابی پایانی
terminal value terms of years absolute
 ارزش نهایی
terminal wealth
 ثروت نهائی
terminal year, final year
 سال نهایی (کار ، طرح)
terminated contracts
 قراردادهای فسخ شده
termination
 انقضا
termination benefits
 مزایای پایان خدمت کارکنان
termination date, expiration
 تاریخ انقضا
terms and conditions
 ضوابط و شرایط اعتبار
terms of loan
 شرایط وام
terms of payment
 شرایط پرداخت، نحوه پرداخت
terms of repayment
 شرایط بازپرداخت
terms of sale
 شرایط فروش، مدت فروش
terms of transaction
 شرایط معامله
terms of years absolute
 اجاره داری (بلندمدت)، رقابت (حق انتفاع واگذاری)
test data approach
 روش آزمون اطلاعات، بازبینی و تائید مدارک الکترونیکی
test of details of balances
 آزمون جزئیات مانده حساب‌ها
test of details risk
 خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزییات
test sample of the goods
 آزمایش کردن نمونه کالا
test statistic
 آزمون آماری
testamentary
 طبق وصیت نامه
testator
 وصی
testimonial
 شهادت، گواهی
testimonial evidence
 شواهد تصدیقی
tests of profitability
 آزمون‌های سودآوری
the activity approach to income measurement
 رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود
theft, pilferage, non-delivery
 سرقت، دله‌دزدی، عدم تحویل
theoretical capacity
 ظرفیت اسمی
theoretical structure
 ساختار نظری
theoretical value of right
 ارزش نظری حق تقدم خرید سهام
theory ′of chance
 نظریه شانس
theory of constraints
 تئوری محدودیت‌ها
theory of games
 تئوری بازی‌ها، نظریه بازی‌ها
theory verification
 تبیین تئوری (نظریه)
thin in action
 حق استرداد اموال شخصی
thin incorporation
 شرکت کم بنیه
thin market
 بازار محدود ، بازار سست
third party (person)
 شخص ثالث
third party beneficiary
 شخص ثالث ذینفع
third party insurance
 بیمه شخص ثالث
third party transactions
 معاملات اشخاص ثالث
third-party guarantor
 تضمین کننده شخص ثالث
three-column cash book
 دفتر صندوق سه ستونه
three-column journal
 دفتر روزنامه سه ستونی
through bill of lading / through BIL
 بارنامه سراسری
through rate
 نرخ حمل سراسری، نرخ کامل
through statutory authorities
 از طریق اختیارات قانونی
through traffic
 عبور یکسره
through transport
 حمل یکسره
throughput scam
 تقلب در ظرفیت پردازش
throwaway offer
 ارائه مظنه قیمت
ticker-card
 کارت راهنما
tied loan
 وام مشروط
till float
 پول خرد، موجودی پول خرد
time and motion study
 مطالعه زمان و حرکت
time assumption
 فرض زمان
time bar
 محدودیت زمانی
time card (clock card)
 کارت ساعت
time constraints
 محدودیت‌های زمانی
time draft, draft at tenor
 برات مدت دار
time interest earned
 دفعات واریز بهره
time keeping department
 دایره ثبت اوقات کار
time labor cards, labor time card
 کارت اوقات کار (کارگران)
time lag in production
 عقب افتادگی زمانی تولید
time recording machine
 ماشین ضبط اوقات کار ، دستگاه حضور و غیاب
time sharing
 اشتراک زمان، طبق جدل زمان‌بندی شده، استفاده از یک دستگاه یا یک کالا و دارایی
time sharing system
 سیستم اشتراک زمان
time value
 ارزش زمان (زمانی)
time value of money
 ارزش زمانی پول
time variance
 مغایرت وقت (زمان)
time wage rate
 دستمزد ساعتی
time wage, time work
 مزد برحسب زمان کار
time work rate
 نرخ زمانی کار
timely information
 اطلاعات به‌موقع
times interest covered, time value of money ,time-value (time premium)
 ارزش زمانی (صرف زمان) پول
times interest earned
 دفعات واریز بهره
timing of cash flow
 زمان بندی گردش وجوه
title by occupancy = title by possession
 مالکیت به دلیل تصرف
title by purchase
 مالکیت به دلیل تصرف
title of accounts
 عنوان حساب‌ها
token charge
 هزینه ناچیز
tolerable error
 خطای هزینه قابل تحمل، اشتباه قابل اغماض
tolerable misstatement
 تحریف قابل تحمل (قابل اغماض)
tolerable rate
 ضریب قابل تحمل
tolerance
 حد قابل اغماض، حد تغییر کم یا زیاد ، تلورانس
tonnage
 ظرفیت بر اساس تن
top-down forecasting
 پیش بینی از سطح بالا به پایین
tort law
 قوانین شبه جرم
total (overall) sales variance
 انحراف کل فروش
total assets turnover
 گردش کل دارایی‌ها، دفعات گردش دارایی
total budget variance
 انحراف کل بودجه
total capital
 کل سرمایه
total capital employed
 کل سرمایه به کار رفته (بکار گرفته شده)
total contribution margin
 حاشیه فروش کل
total cost
 هزینه کل
total utility(TU)
 مطلوبیت کل
total variance
 انحراف کل، کل مغایرت
totaling
 جمع بندی
town clearing
 پایاپای کردن حساب‌ها
trace
 دنبال کردن، پیدا کردن، ردیابی کردن
traceable cost, direct( expense-cost)
 هزینه مستقیم، هزینه قابل ردیابی
tracing
 ردیابی
tracing and tagging
 ردیابی و علامت گذاری
track
 شیار
tracking
 ردیابی کردن
trade
 تجارت، کسب، حرفه، پیشه، معامله کردن
trade acceptance
 قبول (برات) تجاری
trade agreement, trade contract
 قرارداد تجاری، موافقت‌نامه تجاری
trade allowance
 تخفیف تجارتی
trade barrier
 موانع تجاری، مانع تجاری، قید و بند تجاری
trade bill
 حواله بازرگانی، حواله تجاری
trade channel
 کانال توزیع (تجارت)، مجرای توزیع
trade credit
 اعتبار تجاری
trade date
 تاریخ انجام شدن معامله
trade debtors, trade debt, trade liability
 بدهی تجاری
trade deficit
 کسر بازرگانی
trade discount, trade allowance, allowance on trade
 تخفیف تجارتی (نقدی)
trade fraud
 تقلب تجاری
trade gap
 کسری تجاری
trade in value
 ارزش معاوضه
trade investment
 سرمایه گذاری تجاری
trade liability
 بدهی تجاری
trade liberalization
 آزادسازی تجارت
trade loss
 ضرر تجاری
trade notes payable
 اسناد پرداختنی تجاری
trade notes receivable
 اسناد دریافتنی تجاری
trade payable
 بدهی، حساب پرداختنی
trade regulation laws
 قوانین و مقررات تجارت
trade restrictions
 محدودیت‌های تجاری
trade sanction, trade embargo
 تحریم تجارتی ، تحریم اقتصادی
trade surplus
 مازاد بازرگانی
trade titles
 عناوین تجاری
trade union
 اتحادیه اصناف
trade volume
 حجم دادوستد، گردش معاملات
trade, commerce
 تجارت، بازرگانی
trade-in-value
 ارزش معاوضه‌ای
trade-ins valuation
 تعیین ارزش معاوضه
trademarks, trade names, or brand
 علائم تجاری، نشان تجاری ، برند
trader, merchant, businessman
 بازرگان، تاجر، سوداگر، معامله پر
trading certificate
 جواز کسب
trading down
 فروش کالاهای ارزان قیمت
trading estate
 شهرک صنعتی، منطقه تجارتی، مرکز صنعتی
trading post
 دکه معاملات
trading profit
 سود عملکرد (سود عملیاتی)
trading ring
 دکه معاملات اوراق قرضه
trading securities
 اوراق معاملاتی
training benefits
 مزایای کارآموزی
training leave
 مرخصی آموزشی
training levy
 مالیات کارآموزی
transaction
 رویداد مالی، معامله
transaction approach
 رویکرد معاملات
transaction balance
 مانده معاملاتی
transaction code
 رمز فعالیت (مالی ، معاملاتی)
transaction committee
 کمیسیون معاملات
transaction cost
 هزینه معامله
transaction cycle
 چرخه عملیات ، چرخه معاملات
transaction data
 اطلاعات فعالیت ، اطلاعات معاملات
transaction entry
 فعالیت جاری ، فعالیت معاملاتی
transaction flow
 جریان مبادله، معامله
transaction risk
 ریسک مبادله (معامله)
transaction stream
 جریان (عبور) مبادله (معامله)
transaction trail
 زنجیره عطف، مسیر معامله، پی گیری فعالیت، ردگیری فعالیت
transactions test
 آزمون رویدادهای مالی
transactions walk-through
 آزمون درون کاری معاملات، مبادلات، آزمون شناخت مبادلات
transfer (money), transfer (goods)
 انتقال، حواله (پول)، انتقال (کالا)
transfer credit risk
 ریسک اعتبار خارجی
transfer deed
 سند انتقال
transfer expenditures
 مخارج انتقالی
transfer expense
 هزینه جابجایی
transfer fee
 هزینه واگذاری
transfer incomes
 درآمدهای انتقالی
transfer of ownership test
 آزمون انتقال مالکیت
transfer payments
 نقل و انتقال، تحویل، واگذاری، سند واگذاری
transfer pricing
 قیمت گذاری انتقالات داخلی
transfer pricing based on cost
 قیمت گذاری انتقالات داخلی بر مبنای بهای تمام شده
transfer tax
 مالیات انتقالی
transferable documentary credits
 اعتبارات اسنادی قابل انتقال
transferable payment
 پرداخت قابل انتقال
transferable securities
 اوراق بهادار قابل انتقال
transferee
 انتقال گیرنده، تحویل گیرنده، منتقل الیه
transferor
 انتقال دهنده
transshipment
 ترانشیپ، انتقال کالا از یک وسیله حمل
transire
 پته، پروانه عبور
transit
 عبوری، ترانزیت
transit bill = passavant
 اجازه عبور پروانه عبور = پاساوان
transit bond -note
 تعهد ترانزیت
transit freight
 هزینه حمل ترانزیتی
transit goods
 کالای عبوری (کالای ترانزیت)
transit rate
 نرخ ترانزیت، نرخ عبور
transit time
 زمان گذر، مدت زمان انتقال مواد از یک مرحله تولی به مرحله دیگر
transit traffic
 عبور ترانزیتی ، ترافیک ترانزیتی
translation
 تبدیل ارز خارجی
translation adjustment
 تعدیل ناشی از تسعیر ارز
translation of foreign currency translation, foreign exchange, foreign currency conversion, conversion of
 تسعیر نرخ ارز
transport allowance
 فوق‌العاده ایاب و ذهاب
transport charges
 هزینه‌های حمل نقل
transport insurance
 بیمه حمل و نقل
transportation cost
 هزینه حمل و جابه‌جایی کالا
transportation -in
 هزینه حمل کالای خریداری شده
transportation -out
 هزینه حمل کالای فروخته شده
transporting expense, freight
 هزینه حمل و نقل
transposition
 جابجا نوشتن اعداد
transshipment
 ترانشیپمنت، انتقال کالا از …
trapping and blocking insurance
 بیمه مسدود شدن راه کشتی
travel allowance and expense
 هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت
traveler′s check (cheque)
 جک مسافرتی
traveler′s letter of credit
 اعتبارنامه مسافرتی
treasurer
 خزانه دار
treasury
 خزانه، خزانه داری
treasury bill, treasury securities
 اسناد خزانه
treasury bond
 اوراق قرضه خزانه
treasury deposit
 سپرده خزانه
treasury funds
 وجوه خزانه
treasury general
 خزانه داری کل
treasury note, treasury bill
 اوراق (سند) خزانه
treasury officer
 ذی‌حساب، عامل خزانه
treasury stock (or shares)
 سهام خزانه
treasury stock approach
 روش سهام خزانه
treaty duty
 حقوق متعارف گمرکی
treaty, contract
 پیمان، قرارداد
trend analysis
 تجزیه و تحویل روند
trend finding, trend analysis
 تجزیه و تحلیل روند، روندیابی
trend of financial condition
 روند وضع مالی
trial and error
 آزمون و خطا، آزمایش مکرر
trial and error method
 روش آزمون (آزمایش) و خطا
trial balance
 تراز آزمایشی، مانده آزمایشی
trial balance adjusted, adjusted trial balance
 تراز آزمایشی اصلاحی (تطبیقی)
trial board
 هیئت دادرسی
trial offer
 عرضه آزمایشی
tribute, greenmail
 باج، خراج
truck charge
 کرایه حمل با کامیون
Truck-way bill of lading
 بارنامه حمل با کامیون
true and fair
 درست و منصفانه
true and fair view, true and fair present fairly
 ارائه تصویری واقعی و منصفانه
truncation
 ساده کرد عملیات بانکداری
trust and agency fund
 صندوق امانی و نمایندگی
trust company
 موسسه امین ، شرکت امین(معتمد)
trustee, trustee in bankruptcy, fiduciary
 امین، امانت گیر، مودع، متولی، معتمد
tum around
 تجدید حیات
turnover of accounts receivables
 گردش حساب‌های دریافتنی (بدهکاران)
turnover of warehouse materials
 دوره گردش در انبار
two-sided market
 بازار دو طرفه
two-stage assignment process
 فرایند تسهیم دو مرحله‌ای
two-tier board
 روش مدیریت دو سطحی، دو گروه از مدیران شرکت را اداره می‌کنند. این روش مدیریت در شرکت‌های اروپایی به ویژه آلمان متداول است. روشی شبیه هیئت امناء و هیئت مدیره در برخی شرکت‌های ایرانی
ultimate risk
 خطر نهایی
ultra vires
 خارج از اختیارات قانونی
unabsorbed cost
 هزینه جذب نشده
unabsorbed overhead, under-applied overhead
 سربار جذب نشده
unacceptable
 غیرقابل قبول
unaccepted bill
 برات قبول نشده
Un-accrued interest
 بهره به دست نیامده، بهره حاصل نشده
unadjusted
 تعدیل نشده، اصلاح نشده
unadjusted trial balance
 تراز آزمایشی اصلاح نشده (تعدیل نشده)
unadmitted asset = inadmitted asset
 دارایی بی‌ارزش
unaffiliated parties
 اشخاص غیر وابسته
unalienable
 غیرقابل انتقال (در مورد اموال و حقوق)
unallocated appropriations
 اعتبارات مصوب تخصیص نیافته (در بخش دولتی)
unallocated share
 سهام انتشار نیافته، سهام توزیع نشده
unallocated appropriation
 اعتبار تخصیص نیافته
unallocated appropriations funds
 اعتبارات مصوب تخصیص نیافته (در بخش دولتی)
unallocated shares (unissued shares)
 سهام انتشار نیافته
unamortized bonds
 اوراق قرضه مستهلک نشده
unamortized cost
 هزینه مستهلک نشده
unamortized debt
 بدهی مستهلک نشده
unanimity
 اتفاق آراء
unanimity principle
 اصل یگانگی آراء و عقاید، اصل وحدت نظر
unanticipated cost (expense), unforeseen cost
 هزینه پیش بینی نشده
unappropriated earns (funds)
 منافع تخصیص نیافته
unappropriated income
 درآمد تخصیص نیافته
unappropriated lands
 اراضی بی‌صاحب، مباحات
unappropriated retained earnings
 سود انتقال نیافته به‌حساب ذخایر
unappropriated surplus
 مازاد تخصیص نیافته
Un-asserted claims
 ادعاهای اعلام نشده
unaudited
 حسابرسی نشده
unauthentic statements
 اظهار خلاف واقع
unauthorized
 غیرمجاز
لغات حسابداری بخش  98
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.