مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حمل و نقل – بخش 12

در این قسمت  لغات حمل و نقل بخش 12 عرضه شده است.

 

لغات حمل و نقل صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حمل و نقل / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حمل و نقل - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات حمل و نقل بخش 12
کفش‌خط چوبی
scotch block
زنجیر قلاب
side chains
علامت
signal
دستور تقلیل سرعت
slow order
حصار برف‌گیر
snow fencing
زیرکوب لکه‌گیر
spot tamper
علامت شروع حرکت
start signal/ dispatching signal/ starter signal
تأسیسات ایستگاه
station amenities/ station facilities
حد ایستگاه
station limit
سامانه تعلیق
suspension system
سوزن‌کوب
switch tamper
زیرکوبی
tamping
کلنگ زیرکوب
tamping bar/ lollipop
کلنگ دستی زیرکوب
tamping pick
مسدودی خط
track possession
متروکه‌سازی خط
track retire
کفش‌خط فلزی
track skate/ skate
پلکانی خط‌نورد
vehicle step
پهنای خط‌نورد
vehicle waist
ایستگاه تلاقی‌ـ سبقت
wayside station/ crossing station/ roadside station/ non-junction station
لغزانه چرخ
wheelskate
تجهیزات عملیات
work equipment
قطار عملیات
work train
ریل‌بند تیشه‌ای
adzed tie
ریل‌بند سوراخ‌دار
bored tie
ریل‌بند مغزمیان
boxed-heart tie/ rifle tie/ target tie
ریل‌بند پل
bridge tie/ bridge timber
زینچه شیب‌دار
canted tie plate, canted plate
جان‌پناه
clearance bay/ nitch
پوش مجاز
clearance envelope
جان‌پناه پل
clearance platform
ریل‌بند ترکیبی
composite tie
اهرم دستی
crank handle
آخوری ریل‌بند
crib
جام آخوری
cribbing bucket
ماشین پارسنگ‌بردار
cribbing machine/ cribber/ ballast cribber
ریل‌بند ویژه
cull tie
ریل‌بند کپکی
dotty tie
سوزن برقی ـ دستی
dual control switch
سوزن قفل‌برقی
electric lock switch/ electrically locked switch
ریل‌بند فرسوده
failed tie
بلندی تنه
fishing
تنه ریل
fishing space
جداسازی مسیر
flank protection/ route isolation
ریل پایه‌تخت
flat bottomed rail/ Vignoles rail / Vignol rail/ tee rail/ T-rail
زینچه تخت
flat plate/ flat tie plate
صاف‌شدگی قوس
flat spot
ریل تخت‌شده
flattened rail
فضای ایمن‌گاه
fouling space
ریل اصطکاکی
friction rail
کوژ یخ‌بندانی
frost heave
ریل‌بند شیاردار
grooved tie
ریل بی‌تاج
head free rail
ریل‌بند مغزکنار
heart and back tie/ wing tie
ریل‌بند میان‌درزی
intermediate tie
ریل‌بند درز ریل
joint tie
ریل‌بند طولی
longitudinal tie/ longitudinal timber
ریل‌بند کهنه
marginal tie
ریل‌بندگیر دستی
one-man tie tongs/ tie tongs
ریل‌بند سرو کپکی
peaky tie
ریل‌بند نیم‌گرد
pole tie/ round tie/ slabbed tie/ half-round tie/ half-moon tie/ rifle tie/ target tie
سنبه ریل‌بند
punch/ track punch
ریل‌بند مغزگوشه
quartered tie
ماهیچه ریل
rail fillet
پیش‌ریل
receiving rail
پایه سوزن نیمه‌خودکار
semi-automatic switch stand
سوزن نیمه‌خودکار
semi-automatic switch/ rubber switch
ریل‌بند کوتاه
short tie/ stub tie
ریل‌بند لای‌بتن
spot tie
زینچه پله‌ای
stepped-up tie plate
ریل‌بند سنگی
stone-block tie,stone block
ریل‌بند غیرچوبی
substitute tie
ریل‌بند سه‌گوش
three-sided tie/ triangular tie
مهار ریل‌بند
tie anchor/ ballast check/ sleeper anchor/ ballast anchor
بستر ریل‌بند
tie bed
سوراخکن ریل‌بند
tie borer/ sleeper borer
ریل‌بندکش
tie extractor
ریل‌بندکوب
tie inserter
ماشین تعویض ریل‌بند
tie inserter/ extractor/ sleeper replacing machine
ریل‌بندگیر
tie nipper
سوراخ‌گیر ریل‌بند
tie plug
چرخه تعویض ریل‌بند
tie renewal cycle
ریل‌بندبر
tie saw/ tie shear
ریل‌بندگذار
tie spacer
فاصله ریل‌بند
tie spacing
تکه‌ریل‌بند
tie stub
فرغون پشتکار
track dolly/ rail dolly/ pony car
پس‌ریل
trailing rail
زینچه تبدیل
transition plate
ریل تبدیل
transition rail/ compromise rail
زینچه یکسرخم
turned-up tie plate
زینچه دوتکه
twin tie plate
ریل‌بندگیر دونفره
two-man tie tongs
پاک‌سازی پارسنگ
undercutting
ریل نعلی
U-rail
ریل‌بند لبه‌گرد
wane tie
ریل‌بند تاب‌خورده
warped tie
تنه ساییده
worn fishing
پل عرشه‌پارسنگی
ballast-deck bridge
درصد ترمزی
brake percentage
تنظیم‌گر ترمز
brake regulator
جدول ترمز
braking chart
نسبت ترمزی
braking ratio
پارسنگ‌روب
broom
علف‌چین
brush cutter/ brush hog
ریل دوتاج
bull head rail/ double-headed rail
تکه مرکزی منگنزدار
cast manganese frog
حفاظ گله‌رو
cattle guard
نمای احتیاط
caution aspect
آزادسازی
clear a signal/ clear
نمای آزاد
clear aspect
نقطه آزادسازی
clearance point
مسیرهای تداخلی
conflicting routes
جدول فرمان
control table
علامت فرمان‌پذیر
controlled signal
نمای خطر
danger aspect
محدوده غیرعلائمی
dark territory/ non-signalled territory
نقطه کور
dead section
خط زوج
down line
ترمز دولوله
dual pipe brake/ twin-pipe system
علامت پایه‌کوتاه
dwarf signal
عایق سرریل
end post
آشکارساز انتهای قطار
end-of-train detector/ EOT detector
دستگاه انتهای قطار
end-of-train device/ EOT device
پل شناور
float bridge/ gridiron
خط آسفالتی
hot-mix asphalt track
آزمون القایی ریل
induction rail testing
توزین بار
load weighing
پل عرشه‌باز
open-deck bridge
ریل سوم روتماس
overrunning third rail/ top contact third rail
خط مادر
parent track
آشکارساز سوزن
point detector
تراز ریل بیرونی
rail elevation
لایی درز انبساط
rail expansion shim
ماسه‌پاشی
sanding
علامت‌بان
signaller/ signal man
ترمز تک‌لوله
single pipe brake/ single-pipe system
شمشیری ریل سوم
third rail approach/ third rail apron
پوشش ریل سوم
third rail cover board
دستک پوشش ریل سوم
third rail cover bracket
شمشیری انتهایی ریل سوم
third rail end approach
درز انبساط ریل سوم
third rail expansion joint
واشد ریل سوم
third rail gap
عایق ریل سوم
third rail insulator
زین ریل سوم
third rail saddle/ saddle
کفشک ریل سوم
third rail shoe
ترمز سراسری
through brake
واگن شیربسته
through-pipe vehicle
ماشین اندازه‌گیر خط
track geometry car/ track recording car/ geometry car
شاخص کیفی خط
track quality index/ TQI
سامانه آشکارسازی قطار
train detection system
سینی انتقال
transfer table/ surface traverser/ traverser
محدوده انتقال
transition point
آزمون فراصوتی ریل
ultrasonic rail testing
ریل سوم زیرتماس
underrunning third rail/ bottom contact third rail
خط فرد
up line
شیر توزین
weighing valve
زینچه سه‌سوراخه
A punched tieplate
گام ترمزگیری
application stroke
هشدار شنیداری
audible warning
تقاطع نیم‌راه‌بند خودکار
automatic half-barrier crossing/ AHBC
زینچه چهارسوراخه
B punched tieplate
پایه راه‌بند
barrier pedestal
مدارخط سکو
berth track circuit
درز پلی
bridge joint/ Webber joint
مسیر فراخوان
calling-on route/ call-on route/ calling-on/ call-on
سامانه همبندی رایانه‌ای
computer based interlocking/ CBI
راهدار
crossing keeper
راهدار
crossing watchman/ crossing tender
وصله D
D joint
درز کور
frozen joint
سامانه همبندی
interlocking
هم‌بندی
interlocking
محدوده همبندی
interlocking area
تاب‌گیر درز
joint straightener
پیش‌بین تقاطع
level crossing predictor
خدمات خط اصلی
line-haul service
درز لبه‌دار
lipped joint
مسیر اصلی
main route/ main
علامت اصلی
main signal/ running signal
تقاطع هم‌سطح اختصاصی
occupation level crossing
هم‌پوشانی
overlap/ OL
راهبان
patrolman/ lengthman/ ganger
زخم زینچه
plate cutting
سرفاصله هماهنگ
pulse headway
هم‌پوشانی کوتاه
reduced overlap
هم‌پوشانی محدود
restricted overlap/ ROL
آزادسازی مسیر
route release
آزادسازی تدریجی مسیر
sectional route release
مسیر تنظیم
shunt route/ shunt
علامت تنظیم
shunting signal
هم‌راستاسازی
signal aligning/ aligning/ element aligning
مرکز علامت‌دهی
signaling center / signalling centre/ signal box
سامانه همبندی حالت‌جامد
solid-state interlocking/ SSI
سرفاصله ایستگاهی
station headway
درز پیچ‌بریده
stripped joint
علامت متمم
subsidiary signal
درز تکیه‌گاهی
supported joint
هم‌پوشانی شناور
swinging overlap
سیرگاه شناسه‌ای
token block/ token section/ token block section
لغات حمل و نقل بخش 12
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.