مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حمل و نقل – بخش 15

در این قسمت  لغات حمل و نقل بخش 15 عرضه شده است.

 

لغات حمل و نقل صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حمل و نقل / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حمل و نقل - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات حمل و نقل بخش 15
هواگرد مرکب
compound aircraft
بالگرد مرکب
compound helicopter
ارتفاع تصمیم
decision height
فروشار
downwash
چراغ پایه‌دار
elevated light
سرعت معادل
equivalent airspeed
فرابری
ferry
پرواز فرابری
ferry flight
مجوز فرابری
ferry permit
خلبان فرابری
ferry pilot
برد فرابری
ferry range
مخزن فرابری
ferry tank
شرکت هواپیمایی ملی
flag carrier
پزشک هوایی
flight surgeon
مدت پرواز
flight time
پرواز آزاد
free flight
اثر زمین
ground effect
سرعت زمینی
ground speed
نقطه انتظار
holding fix/ holding point
هواگرد دست‌ساز
homebuilt aircraft
دور درجا
idle speed
سرعت نموده
indicated airspeed
باند مجهز
instrument runway
طول نشست
landing run/ landing roll
خیزش
lift-off
راهبر زمینی
marshaller
نقطه راهبری
marshalling point
نشانک راهبری
marshalling signal
هواپیمای آموزشی مقدماتی
primary trainer
ملخ
propeller
سطح ملخ
propeller area
پره ملخ
propeller blade
ترمز ملخ
propeller brake
بازده ملخ
propeller efficiency
سامانه پیش‌ران
propulsion system
ملخ‌شار
propwash
هواگرد دولتی
public aircraft
خزش‌راه تندخروج
rapid exit taxiway
باند پرواز
runway
نشست دقیق
spot landing/ accuracy landing
بالگرد همگام
synchropter
مسافت برخاست
take-off distance
طول برخاست
take-off run
بالگرد دوپشته
tandem rotor helicopter
کج‌پروانه
tilt-rotor
کج‌بال
tilt-wing
هواگرد آموزشی
trainer
هواگرد حمل‌ونقل
transport aircraft
ترابر
transporter
سرعت حقیقی
true airspeed
نشانگر سرعت حقیقی
true airspeed indicator
بادچرخی
windmilling
پسار بادچرخی
windmilling drag/ run-up drag
سانحه
accident
سانحه‌نگار
accident recorder
هوافضا
aerospace
مهندسی هوافضا
aerospace engineering
پزشکی هوافضا
aerospace medicine
سرعت‌شکن
air brake/ speed brake/ aerodynamic brake
رایانه داده‌های پرواز
air data computer/ ADC/ central air data computer
مهارت پرواز
airmanship
نقطه تقرب
approach fix
پیشگاه
apron
ظرفیت پیشگاه
apron capacity
ناوبری منطقه‌ای
area navigation/ RNAV/ R-nav
نیروده کمکی
auxiliary power unit/ APU
خزش برگشتی
back track/ back taxi
توشه‌گیری
baggage claim/ baggage retrieval
وزن خالی پایه
basic empty weight
وزن عملیاتی پایه
basic operating weight
وزن پایه
basic weight
برخورد پرنده
bird strike/ bird impact
پره
blade
زاویه پره
blade angle
بادبرگردان
blast fence
چراغ‌های احتیاط
caution lights
هواگرد فرامحلی
commuter aircraft/ feederliner/ commuter airplane
سطح فرمان
control surface
سقوط
crash
چراغ‌های صلیبی
cross-bar
سرعت تصمیم
decision speed/ V1
یخ‌زدا
de-icer
یخ‌زدایی
de-icing
کفشک یخ‌زدا
de-icing boot
مایع یخ‌زدا
de-icing fluid
فرودگاه صحرایی کمکی
diversion airfield
فرودگاه داخلی
domestic airport
وزن خالی
empty weight
آتش‌بند
fire wall
تابلو اطلاعات پرواز
flight information board/ flight indicator board
سطح پرواز
flight level/ FL
هدایت پرواز نوری
fly by light/ FBL
هدایت پرواز برقی
fly by wire/ FBW
قایق پرنده
flying boat/ boat seaplane
بال‌دیس
flying wing
آسیب جسم خارجی
foreign object damage/ FOD
توربین گازی
gas turbine
دروازه
gate
ورودی باند
gate
شماره دروازه
gate position/ gate number
تجهیزات جابه‌جایی زمینی
ground handling equipment
نیروده زمینی
ground power unit/ GPU
تشدید زمینی
ground resonance
واماندگی سرچکشی
hammerhead stall/ stall turn
پیشگاه انتظار
holding apron
راه‌اندازی داغ
hot start
راه‌اندازی ناقص
hung start/ false start
صداگیر
hushkit
حادثه
incident
نقطه تقرب آغازین
initial approach fix
چراغ کف‌خواب
inset light/ surface light
حلقه داخلی
inside loop
استادخلبان
instructor pilot
خلبان پروازبادستگاه
instrument pilot
گواهینامه خلبانی پرواز با دستگاه
instrument pilot certificate
فرودگاه بین‌المللی
international airport
پرواز وارون
inverted flight
حلقه وارونه
inverted normal loop
صندلی تاشو
jump seat/ jumpseat
هواگرد محلی
local aircraft
حلقه
loop
سرعت جولان
maneuvering speed/ VNO
چراغ احتیاط اصلی
master caution light
چراغ اخطار اصلی
master warning light
وزن بیشینه نشست
maximum landing weight/ MLW
وزن بیشینه برخاست
maximum take-off weight/ MTOW
خاموش‌چرخانی
motoring
حلقه معمولی
normal loop
سرعت مانع‌گذر برخاست
normal screen speed/ all engines screen speed/ V3
دماغه‌سنگین
nose-heavy
وزن عملیاتی
operating weight
وزن خالی عملیاتی
operational empty weight/ operating weight empty
حلقه خارجی
outside loop
پرواز تفریحی
pleasure flight
بازرسی پس از پرواز
postflight inspection/ postflight check
بازرسی پیش از پرواز
preflight inspection/ preflight check
هواگرد شخصی
private aircraft
پرواز شخصی
private flight/ private flying
خلبان شخصی
private pilot
فروخیز
pull out
فراخیز
pull up
تپ‌جت
pulsejet/ pulsejet engine
هواپیمای ملخ‌پسین
pusher aircraft
ملخ پسین
pusher propeller
آنتن‌پوش
radome/ nose cone
کوب‌جت
ramjet/ athodyd/ aerothermodynamic duct/ ramjet engine
فرودگاه منطقه‌ای
regional airport
موتورگردانی
run-up
منطقه موتورگردانی
run-up area
چراغ‌های وسط باند
runway centreline lights
چراغ‌های لبه باند
runway edge lights
چراغ‌های انتهای باند
runway end lights
چراغ‌های باند
runway lights
چراغ‌های آستانه باند
runway threshold lights
سرعت مانع‌گذر
screen speed
آب‌نشین
seaplane/ sea plane/ aquaplane/ float seaplane
خلبان ارشد
senior pilot
تراکم انتظار
stack/ in-trail
واماندگی
stall
تیغه ضدواماندگی
stall fence
خط واماندگی
stall line
سامانه پیشگیری از واماندگی
stall protection system
سرعت واماندگی
stall speed/ stalling speed/ Vs
نوار واماندگی
stall strip
سامانه اخطار واماندگی
stall warning system
طرح خروج
standard instrument departure/ SID
طرح ورود
standard terminal arrival route/ STAR
دانشجوی خلبانی
student pilot
کوب‌جت ابرصوتی
supersonic combustion ramjet/ scramjet
پس‌گرایی
sweepback
زاویه پس‌گرایی
sweepback angle
پیش‌گرایی
sweepforward
زاویه پیش‌گرایی
sweepforward angle
بال پس‌گرا
sweptback wing
دم‌سنگینی
tail heaviness
دم‌سنگین
tail-heavy
سرعت امن برخاست
take-off safety speed/ V2
انتظارگاه ورود
taxi-holding position
رانش
thrust
بار رانش
thrust loading
پس‌ران
thrust reverser/ reverser/ thrust reverse
رانشگر
thruster
هواپیمای ملخ‌پیشین
tractor aircraft
ملخ پیشین
tractor propeller/ tractor airscrew
مخزن توازن
trimming tank/ trim tank
توربین پروانه‌ای
turbofan/ TEF
هواگرد توربین‌جتی
turbo-jet aircraft
توربین‌جت
turbojet/ turbojet engine
توربین ملخی
turboprop/ turbopropeller/ turboprop engine
کوب‌جت توربینی
turbo-ramjet
توربین‌محور
turboshaft/ turboshaft engine/ shaft turbine engine
چراغ‌های اخطار
warning lights
بال‌تیغه
wing fence/ fence/ aerodynamic fence
بار بال
wing loading/ wing load
بال‌سنگین
wing-heavy
هواپیمای بال‌سنگین
wing-heavy aircraft
وزن بدون سوخت
zero fuel weight/ actual zero fuel weight
خدمه هوایی
aircrew
سامانه پادسرش
antiskid system/ antiskid device/ antiskid unit
بال پایه
basic wing
دم تخت
beaver tail
ارابه فرود دوچرخ
bicycle landing gear/ bicycle undercarriage
مخزن بادکنکی
bladder tank/ bladder-type fuel tank/ bladder-type fuel cell/ bag tank
سازه‌لرز
buffet
مرز سازه‌لرز
buffet boundary
القاگر سازه‌لرز
buffet inducer
حاشیه سازه‌لرز
buffet margin
آستانه سازه‌لرز
buffet threshold
خدمه مسافری
cabin crew/ cabin personnel/ cabin attendants
گردش موزون
coordinated turn
نسبت خدمه
crew ratio
موتور حیاتی
critical engine
پرواز پهنه‌گذر
cross country flight/ distance flight/ cross country flying
دستگاه ضبط صدا
CVR/ cockpit voice recorder
موتور ازکارافتاده
dead engine
پروازنگار رقمی
digital flight data recorder/ DFDR
ناپایداری سمتی
directional instability
پایداری سمتی
directional stability/ weathercock stability/ weathervane stability
بال خشک
dry wing
چراغ عیب‌نما
fault light
پروازنگار
FDR/ flight data recorder/ recorder flight
ارابه فرود ثابت
fixed landing gear
چرخ دم ثابت
fixed tail wheel
خدمه پرواز
flight crew
موتور پایا
good engine
خدمه زمینی
ground crew
زمین‌شار
groundwash
دم ناوه‌ای
H-tail
مخزن سازه‌ای
integral fuel tank
دم هشتی
inverted V-tail
پایداری عرضی
lateral stability
کم‌سویی چراغ
light failure
لغات حمل و نقل بخش 15
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.