مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حمل و نقل – بخش 17

در این قسمت  لغات حمل و نقل بخش 17 عرضه شده است.

 

لغات حمل و نقل صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حمل و نقل / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حمل و نقل - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات حمل و نقل بخش 17
لانه‌زنبوری
honeycomb
تونل برین‌صوتی
hypersonic tunnel/ hypersonic wind tunnel
تونل مکشی
induction tunnel
ترازش
level off
موقعیت ترازش
level-off position
پیکره برارزا
lifting body
فروزیرصوتی
low subsonic/ lowly subsonic
تونل سرعت‌پایین
low-speed tunnel/ low-speed wind tunnel
تغییر اساسی
major alteration
اصلاح کلی
major modification
تعمیر اساسی
major repair
تغییر جزئی
minor alteration
اصلاح جزئی
minor modification
تعمیر جزئی
minor repair
ارابه مدل
model cart
تونل مدل
model tunnel
نشان‌فرست چندجهته
non-directional beacon/ non-directional radio beacon/ NDB
تونل مدارباز
open-circuit wind tunnel/ open circuit/ non-return-flow tunnel/ non-return-flow wind tunnel
تونل جت‌باز
open-jet tunnel
هواگرد سربار
parasite/ parasite aircraft/ parasite airplane
سربارپروازی
parasiting
هواگرد مادر
parent/ mother ship/ mother/ parent aircraft/  mother ship aircraft/ mother aircraft
تونل باد پلاسما
plasma wind tunnel/ PWT
دسته‌گاز
power lever/ throttle/ thrust lever
هوای اولیه
primary air/ primary airflow
هواگرد تندتبدیل
quick-change aircraft
هواگرد ابرصوتی بیصدا
quiet supersonic aircraft
تونل انجماد
refrigeration tunnel
پس‌رانش
reverse thrust
نیروسنج غلتش
rolling balance
تور ایمنی
safety net
هوای ثانویه
secondary air/ secondary airflow/ secondary fan airflow
اتاقک قرار
settling chamber
لوله شوک
shock tube
تونل شوک
shock tunnel
نیروسنج تک‌فنره
single-spring flexure
نیروسنج شش‌مؤلفه‌ای
six-component balance
کوب‌نشست
slamming
دودساز
smoke generator/ generator
تونل دود
smoke tunnel
تونل فروچرخش
spin tunnel/ spinning tunnel/ vertical tunnel/ vertical wind tunnel/ vertical spin tunnel
دم‌گیر
sting
چرخش‌گیر
straightener
پرواز زیرصوتی
subsonic flight
تونل زیرصوتی
subsonic tunnel/ subsonic wind tunnel
فشرده‌ساز ابرصوتی
supersonic compressor
ورودی ابرصوتی
supersonic inlet
شیپوره ابرصوتی
supersonic nozzle
ملخ ابرصوتی
supersonic propeller
تونل ابرصوتی
supersonic tunnel/ supersonic wind tunnel
موج‌زدگی
surging
ویژه‌گاه آزمون
test diamond
آزمونگاه
test section/ working section/ test chamber
پرواز تراصوتی
transonic flight
تونل تراصوتی
transonic tunnel/ transonic wind tunnel
تلاطم‌گیر
turbulence screen
تونل خلأ
vacuum tunnel
تونل چگالیمتغیر
variable-density tunnel/ VDT/ variable-density wind tunnel
تونل روزن‌دار
ventilated tunnel
درجاخیز
vertiplane
مزاحمت دیواره
wall constraint
اثر دیواره
wall effect
تونل آب
water tunnel
نیروسنج تونل باد
wind-tunnel balance/ aerodynamic balance/ balance
چراغ‌های جانبی
wing bar/ W-BAR/ wing bar runway lights
کارشاره
working fluid
یدک‌کش هواگرد
aircraft mover
راه‌انداز بادی
air-starter unit
ساعت مسافرگیری
boarding time/ embarkation time
سوخت‌رسان
bowser/ bowser trailer
فله‌بارزن
bulk loader
ارتفاع‌های هزارگانی
cardinal altitudes/ cardinal FLs
غذارسان
catering vehicle
مساحت طراحی بال
design wing area
تخلیه بار
disembarkation/ unloading
تخلیه مسافر
disembarkation
ملخ پره‌بسته
feathered propeller
پره‌زنی
feathering
زاویه پره‌بندی
feathering angle/ feathering pitch
لولای پره‌زنی
feathering hinge
ملخ پره‌بستی
feathering propeller
کنجی
fillet
مساحت ناخالص بال
gross wing area/ gross area
راه‌نمون
guideline
بارزن
handler
هواپیمای بال‌بالا
high-wing airplane/ high-wing monoplane/ high wing monoplane/ high-wing aircraft/ high wing aircraft/ high wing
صورت بار
load manifest
باربرگه
load sheet
پیشگاه بارگیری
loading apron
طرح بارگیری
loading chart
نمودار بارگیری
loading diagram/ loading graph
محل بارگیری
loading point
محوطه بارگیری
loading site
هواپیمای بال‌زیرمیان
lowmid wing/ lowmid wing monoplane/ lowmid wing airplane/ lowmid wing aircraft
هواپیمای بال‌پایین
low-wing airplane/ low-wing monoplane/ low-wing aircraft/ low wing
هواپیمای بال‌میان
midwing airplane/ mid-wing airplane/ midwing monoplane/ midwing aircraft/ midwing
مساحت خالص بال
net wing area
هواپیمای بال‌چتری
parasol wing/ parasol-wing monoplane/ parasol-wing airplane/ parasol wing airplane/ parasol-wing aircraft/ parasol wing aircraft
صورت مسافر
passenger manifest
هواگرد بی‌خلبان
pilotless aircraft
خودرو مبدل برق
power convertor
بخش توان
power section
سازه اصلی
primary structure
پرواز موردی
random flight
خودرو نجات‌سریع
rapid-intervention vehicle/ RIV
بالابر جمع‌شو
scissor lift/ scissor jack/ scissor drive
سازه فرعی
secondary structure
هواپیمای بال‌شانه
shoulder-wing airplane/ shoulder wing airplane/ shoulder wing monoplane/ shoulder wing aircraft/ shoulder wing
قدم‌گاه
step pad
سپر دم
tail bumper
ترابارزن
transfer loader
انتظار گذر
transit/ turnaround stop enroute/ turnaround time/ turnaround
آب‌رسان
water cart
مساحت بال
wing area
محور بال
wing axis
گشتاور خمشی بال
wing bending moment
وتر بال
wing chord/ chord
افت بال
wing drop
کنجی بال
wing fillet
ترازگر بال
wing leveler/ aileron-centering device
سرآویز بال
wing overhang/ overhang
پاشنه بال
wing pivot
موقعیت بال
wing position/ wing arrangement
واکنش‌های بال
wing reactions
بن بال
wing root
ضربه‌گیر بال
wing skid
پوسته بال
wing skin
خرپای بال
wing truss
قدم‌راه
wing walk
بال‌بان
wing walker
بال‌وارو
wingover
نوک بال
wingtip
شهپر نوک بال
wingtip aileron
شناور نوک بال
wingtip float
بال‌نگهدار
wingtip handler
مخزن نوک بال
wingtip tank
تاوه‌های نوک بال
wingtip vortices
بازده آئرودینامیکی
aerodynamic efficiency
لولای آلفا
alpha hinge
پسار حلقوی
annulus drag
مساحت قاعده
base area
پسار قاعده
base drag
کران‌بری
cabotage
پایاسیر اوج‌گیر
climbing cruise/ climb cruise
پایاسیر زاویه‌ثابت
constant-incidence cruise
پسار خنک‌سازی
cooling drag
عدد ماخ بحرانی خیز پسار
critical drag-rise Mach number
عدد ماخ بحرانی
critical Mach number/ Mcrit
پیکربندی پایاسیر
cruise configuration
پایاسیر
cruise/ CRZ
ارتفاع پایاسیر
cruising altitude/ cruise altitude/ en route height
تقویت پایاسیری
cruising boost
سقف پایاسیر
cruising ceiling
سرعت پایاسیر
cruising speed
عدد ماخ واگرایی
divergence Mach No
مساحت مبنای پسار
drag area
محور پسار
drag axis
ضریب پسار
drag coefficient
خزشگاه پسار
drag creep
لولای پسارگیر
drag hinge hunting hinge
شاخص پسار
drag index
خیز پسار
drag rise
سکان عمودی پسارزا
drag rudder
عدد ماخ واگرایی‌ـ پسار
drag-divergence Mach number
عدد ماخ خیز پسار
drag-rise Mach number
مخلوط پایاسیر اقتصادی
economical cruise mixture
پسار نیم‌رخی مؤثر
effective profile drag
پسار شکلی
form drag/ boundary-layer normal pressure drage
عدد ماخ جریان‌آرام
free-stream Mach number
هواگرد سنگین
heavy aircraft
جت سنگین
heavy jet
ارتفاع مجاز فرودتماس
height above touchdown/ HAT
پسار القایی
induced drag
پسار تداخلی
interference drag
پسار مجزا
isolated drag
هواگرد بزرگ
large aircraft
لولای لرزه‌گیر
lead-lag hinge
پسار نشتی
leakage drag
موتور برآری ـ پایاسیری
lift/cruise engine
نسبت برآر به پسار
lift/drag ratio/ L/D
برآرافزا ـ پایاسیری
lift-lift/cruise
هواگرد سبک
light aircraft
هواپیمای سبک
lightplane
عدد ماخ
Mach number
هواگرد متوسط
medium aircraft
فراسبک
microlight
هواگرد فراسبک
microlight aircraft
پسار تکانه‌ای
momentum drag/ ram drag
پسار بارشی
precipitation drag
پسار فشاری
pressure drag
پسار نیم‌رخی
profile drag
پسار بادچرخی
run-up drag
پسار ضربه‌ای
shock drag
پسار پوستی
skin drag
اصطکاک پوستی
skin friction
ضریب اصطکاک پوستی
skin friction coefficient
پسار اصطکاک پوستی
skin-friction drag
هواگرد کوچک
small aircraft
دریچه سرریز
spill door
پسار سرریز
spillage drag
ابرپایاسیر
supercruise
هواگرد ابرپایاسیری
supercruiser
پسار اصطکاک سطحی
surface friction drag/ surface-friction drag
پسار کل
total drag
برآر کل
total lift
فرودتماس
touch down
فرودتماس‌گاه
touchdown
آهنگ نزول فرودتماس
touchdown rate of descent/ touchdown ROD
دامنه دید باند فرودتماس
touchdown runway visual range/ touchdown RVR
منطقه فرودتماس
touchdown zone/ touchdown area
سه‌چرخ
trike
هواگرد سه‌چرخ
trike
واحد سه‌چرخ
trike unit
پسار توازن
trim drag
فوق‌سبک
ultralight
هواگرد فوق‌سبک
ultralight aircraft/ UL
هواگرد بسیارسبک
very light aircraft/ VLA
پسار تاوه‌ای
vortex drag
پسار موجی
wave drag
پسار بال
wing drag
ایستگاه رادیویی برج مراقبت
aerodrome control radio station
ایستگاه ثابت هوانوردی
aeronautical fixed station
مرکز ارتباطات ایستگاه شبکه مخابراتی ثابت هوانوردی
aeronautical fixed telecommunication network communication centre/ aeronautical fixed telecommunications network communication centre/ AFTN communication centre
ایستگاه مقصد شبکه مخابراتی ثابت هوانوردی
aeronautical fixed telecommunication network destination station/ aeronautical fixed telecommunications network destination station/ AFTN destination station
ایستگاه مبدأ شبکه مخابراتی ثابت هوانوردی
aeronautical fixed telecommunication network origin station/ aeronautical fixed telecommunications network origin station/ AFTN origin station
لغات حمل و نقل بخش 17
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.